Read Living Mall-2007.doc text version

2007

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[

²Ä¤T³¹ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«°

¶}¹õ¤é´Á: 2001.10.24

SC DC 2007.08

¨ÊµØ«° Core Pacific City Living Mall ¹Î¶¤¤¶²Ð 1997~2000 ¬ü°ÓUrban ê»Ú¤½¥q ° 2001~2002 ®è¦¡·|ªÀªF¨Ê¥Í¬¡¬ã¨s©Ò ¸gÀçºÞ²z ¨ÊµØ«°ªÑ¥÷¦³--¤½¥q ¦æ¾P¥ø¹º ¨ÊµØ«°ªÑ¥÷¦³--¤½¥q ¶}µo¿³«Ø «Â¨Ê¶°¹Î /¤¤µØ¤uµ{ªÑ¥÷¦³--¤½¥q ¬ü°ê±¶±o (Jerde) °ê»Ú«Ø¿v¨Æ°È©Ò «Ø¿v³]-p ¤j¤¸«Ø¿v¤Î³]-p¨Æ°È©Ò ¤º¸Ë³]-p -^°ÓCID,¤é°ÓIST ¤Î¨ä¥L°ê»Ú¹Î¶¤ ©Û°ÓÅU°Ý ¨ÊµØ«°ªÑ¥÷¦³--¤½¥q Áʪ«¤¤¤ßºÞ²z³B 280¤H Á`-û¤u¼Æ ´£¨Ñ¬ù 3,000 -Ó¤u§@¾÷·| Ápµ¸¤è¦¡ Ápµ¸¦a§} Ápµ¸¹q¸Ü Ápµ¸³æ¦ì Ápµ¸e-mail ºô¯¸³sµ² ¥x¥_¥«ªQ¤s°Ï¤K¼w¸ô¥|¬q 138¸¹ 02 -37621888 ©Û°Ó02-3762188 8 ¤½Ãö³¡ http://www.cpcity.com.tw

Shopping Center Development Council, Taiwan

¨ÊµØ«° ²Ä 1/14 -¶

2007

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[

²Ä¤T³¹ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«°

¶}µo©w¦ì °Ï ¦ì ªQ¤s°Ï °Ï¦ì°Ó°é¤¶²Ð ¤K¼w¸ô , ¥«¥Á¤j¹D ³£¥«-pµe °Ó·~°Ï ¤g¦a©Ò¦³Åv ¦Û¦³¤g¦a °ò¦a-±¿n 16,485T ¢ Á`¼ÓªO-±¿n 204,30¢T 0 Áʪ«¤¤¤ß-±¿n 138,850 ¢T ¥X¯²¹s°â-±¿n ¢T 87,600 ¨T¨® 1,505 : ³¡ °±¨®¦ì¼Æ

SC DC 2007.08

Core Pacific City Living Mall ¼Ó¼h²¤¶

¾÷¨® 1,280 : ³¡ ±µ»é¨®ªA°È : ¤j«¬¹CÄý¨® : ©¾§µ½u3½ø) ( «n¨Ê¥Á¥Í½u ( 1½ø) ¨ÊµØ«°±Mªù©±°Ï Mira ¦Ê³f B3:¦a¤ß¤Þ¤O¬ü-¹µó B2:i Station B1:³ßº¡«Èµó ¨ÊµØ¤j¹D ]Ãè / Å / 1F: 1F:±m-i ¾c·µ 2F:¥P«×©Ôµó 2F:¬P¨° 3F:Ĭµá¨Èµó 3F:®ü¬v 4F:-»ºk¤j¹D 4F:ªá¦· 5F:µ£¬P ²y 5F:µ£¤ß¶é 6F:Ãe¼wµó 6F:-Z²± 7F:·¬¤¦¥ÕÅSµó 7F:¶§¥ú 8F:±i°Ò¥Éµó 8F:Àé©[3C 9F:K9 LOUNGE KTV 9F:¯S½æ³õ 10F: ²Ä¤C¶H-10F: ¸Û«~®Ñ©± 11F: 5¦¸¤¸¦a±a 11F: ¸Û«~®Ñ©± 12F: Xland 24

Shopping Center Development Council, Taiwan

Àç¹B·§ªp ´Áªì§ë¤J¸ê¥» 240»õ °Ó³õ«¬ºA ¥þ¤è¦ìÁʪ«¤¤¤ß °Ó³õ©w¦ì ¥þ«È¼h ¥ð¶¢®T¼Ö , ©Ó¯²¤áÁ`¼Æ ¥¿©± ¬ù700®a : ªá¨® : Mira ¦Ê³f ¥D¤O©± ³ßº¡«È¨ÊµØ¼v«° K9 LOUNGE KTV ·~ºØ²Õ¦X¤ñ¨Ò : 60% ¹s°â À\¶¼: 25% ¥ð¶¢®T¼Ö : 15% 2006 «×³æ¤ë³Ì°ªÀç·~ÃB 2006 «×Àç·~ÃB 2007 «×¹w-pÀç·~ÃB °² ¤é ¤H¦¸ 2006 ¦~«×¥-§¡¨C¤é¤H¼é¶q «D°²¤é ¤H¦¸ 2006 «×¤H¼éÁ`¼Æ ¤H¦¸ 2007 ¨ÊµØ«° ²Ä 2/14 -¶ «×¹w-p¤H¼éÁ`¼Æ ¤H¦¸

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

±Mªù©± ¼Ó¼h«~µP 1F ¨ÊµØ¤j¹D Å]Ãè ¾c·µ

MaxMara CERRUTI 1881 ESCADA MOSCHINO °ê»Úºë«~ /¯]Ä_ MAX&Co. HUGO BOSS (WOMAN) ¥ý¬I¦W«~ agnes b SWAROVSKI Georg Jensen KANEO -»¤ô CHIC CHOC CODE IPKN FAM FIAIR JUVENA Kanebo KOSE Nuticosme PAYOT SHISEIDO Å]Ãè(¤Æ§©«~°Ï SKII ) swissweda TRANSVITAL Vital SPA ST YX C.K¿c¨È-»¤ô PUPA -»¤ô APEX ARAMIS ( ¶®¨k¥K ) AVEDA AS ¾c·µ(¨k¤k¾c ASIN ) BALLY CHARLES & KEITH Cadence Ea JOE PEIGE K&A JO WALK LOOK MAGY NINE WEST/ ENZO ANGIOLINI

¨ÊµØ«° ²Ä 3/14 -¶

Shopping Center Development Council, Taiwan

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

SENSE 1991 SM TAS TINO BELLINI VELLE MOVE N ITABELLE GENUINE AnnAlee ©@°Ø»´-¹ Starbucks Coffee ¬P¤Ú§J©@°Ø

2F ¥P«×©Ôµó

ESPRIT Collins Nike Timberland POLO JEANS TOMMY HILFIGER BENETTON Seven7 Jeans ARMANI EXCHANGE FRENCHE CONNECTION GUESS ¬y¦æ¨k¤kªA¹¢ THINK PINK MEXX SISLEY ROOTS SISLEY Jeep ENERGIE NAUTICA JEANS Levi's Calvin Klein Jeans LeSportsac °t¥ó/-»ª^ LUSH Pegasus Sinequanone Etam 0918 ¶i¤f¬y¦æ¤k¸Ë Jessica i.n.e MORGAN KOOKAI Benetton Underwear ¤ººÎ¦ç Calvin Klein Underwea r -קï«Ç ºë®æªA¸Ë-×§ï ¬y¦æ¨k¤kªA¹¢Blue Way/ ET -Boite G2000

¨ÊµØ«° ²Ä 4/14 -¶

Shopping Center Development Council, Taiwan

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

3F Ĭµá¨Èµó

4F -»ºk¤j¹D

NET KANSAS JEANS STORE briTain §t¯ó¨£¤s TOUGH JEANS Benetton Formula 1 http://www.izzue.com BY3 baiter / zax single noble ¤Ö¤kªA¹¢ IN HATO GROUP XING VIF sand wich JORYA SHANGHAI 1930 ¤Ö²Q¤k /²Q¤k Se AZUR Passion MASTINA epanouir ZODENCE BEAUTE ¹¢«~°t¥ó ¿W µL¤G¥Í¬¡À] 1 odbo ¥ð¶¢¾c MACANNAÁ§¢¯Ç ³ ©@°Ø»´-¹ LAVAZZA D¡¦URBAN BASLER LINDARICO Shiatzy Chen marie claire GIESSWEIN °ê»Úºë«~ MissMandy BROOK BROTHERS BOSS HUGO BOSS Orange Label (Sport) PANATTA GREEN GRASS KENT&CURWEN ºë½o¤uÃÀ ²»ò]³Õª«À]°Ó«° (¬G®cºë½o¤åª«±M½æ©± ) ªF¨ÊÄ_¥Û ª÷¹©ÄÁ¿ö¦W«~ ¯]Ä_/ÄÁ¿ö EEC TIME ZONE LaMer ]Ä_ ¯ ¥Ö¥ó /°t¥ó Samsonite DESMO / MORESCHI

¨ÊµØ«° ²Ä 5/14 -¶

Shopping Center Development Council, Taiwan

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

5F µ£¬P²y

6F Ãe¼wµó

LONGCHAMP AIGNER GENNY GO PFEIL LD MCM VIPªA°È ¥Õª÷¥d±MÄݶQ»««Ç Living Lounge ¹ì¨ã®a¹¢ MAISON LIAD ±ö´ËÃÀ³N¥Í¬¡À] ¬ü§©«O¾i SWISSWEDA SPA ¦w©gÄR½o¼Ú¬w¬üÀøÀ] SHADOW fashion lounge ¥DÃDÀ\ÆU / PUB ¦Ê¦Ñø¨ÊµØ¶ê¬âÁç©~³Ð·N¨p©Ð®Æ²z NIKE KIDS BABY CARE ¦w©g¤½¥D Be.U mayoral WHY & 1/2 McGREGOR ¨àµ£ªA¹¢ Classic Te & CHIPIE ddy Oshkosh Jacadi Kingkow des petits crocodile kids New Balance µ£¸Ë mothercare ¤»¥Ò§ø¥¥°ü¥Î«~ ©_-ô °ü¥®¥Î«~ Baby City & Disney Baby ©_©g &ªÖÁ¢áp CHICCO ÄRÀ¦©Ð ¥®±Ð®a¯q´¼ SANRIO ª±¨ã®a¹¢ ¥HµY¼Ö¾¹ (-µ¼Ö±Ð«Ç ) 101ª±¨ã¤ý°ê -º®u¨àµ£¦¨ªø®Ñ®à´È ¦èªA /Ũ-m /»â±a VALENTINO ¦èªA §JµÜ¼wªù¦èªA CLAID ¦èªA ¹Å¸Î¦W«~ Kinloch Anderson Ũ-m Pierre Cardin ¦èªA MORLEY ¦èªA IZABO JUN O3

¨ÊµØ«° ²Ä 6/14 -¶

Shopping Center Development Council, Taiwan

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

7F ·¬¤¦¥ÕÅSµó

FLYING EAGLE ZOLO Pierre Balmain Ũ-m µn«~»â±a BARONECE/ CUMAR Ũ-m BARONECE / cumar Ũ-m LYNX Ũ-m ´´§Q»â±a ¤j¶®Å¨-m MUNSIN WEAR G HARDY AMIES Pierre Cardin BRUCE & SCOTT NAVIGARE ¥ð¶¢ªA¹¢ Valentino Coupean Travel Fox Valentino Rudy CUMAR Pierre Balmain GEORGE ELLE WALTZ TINO BELLINI ¥Ö¾c/¥Ö¥ó ELLE¥Ö¥ó Aili DELSEY ®Ú¨Ó¥Ö¥ó ÁÚ¹F±d°ªº¸¤Ò±M½æ©± Oakley³æ¨®³ß«È ( ) ¤á¥~ /¹B°Ê Pro -Canfis ¾Á½ì¥Í¬¡ ¤T¬v°·±d¥Í¬¡À] HOM ¨k©Ê¤º¦ç cotton shop ©@°Ø»´-¹ F6 Cafe µá©j¸q¤j§Q¥Í¬¡À] Meissen & SOHER ¤Ñ¦L ¦Kªù¯[¼þ ·R¬üÄ_¥Û ²¡¾¹ /ºë«~ /¼p½Ã Ôø«Î¤ÑµM¤ô´¹ ¨Ê¶®King Art Gallery panasonic í¦v³]³Æ ¦ -º³Ç WMF ´¶½å¤ô´¹ Noritake & Lotus

¨ÊµØ«° ²Ä 7/14 -¶

Shopping Center Development Council, Taiwan

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

8F ±i°Ò¥Éµó

9F 10F ²Ä¤C¶H--

µá¼w¬ü DAIKOU GROUP µ·¸ô³Ã¹¢ YES¹ì¨ã ¹ì¨ã³Ã¹¢ ¶®ªó LABON D&G HOME'S harmony L'erobolario ¬ü§©«O¾i ·ç¤h¤s«° BOTANICUS risiscollection -»¯ó¶° «Â¥[ Ser'ene SPA ¬ü§©«O¾i /«O°· GNC ªF¿k¯¢¥Û OSIM FAIRY ´f¦ÓÄR MEDLIGHT ¹ì¨ã®a¹¢ Vandino IMAGER -37 ³·À-¤å¤Æ ¬Ó®a¦Ë¬´ ¯S²£ÃÀ ~ « ®®±d¤Ñ¯] ´¹³ß§{ K9 LOUNGE KTV ·s¤Ñ¦a¶®®®·|À] (®üÂA®Æ²z ) ¨ý¿N¦×Á窫 (Áú¦¡®Æ²z ) ¥DÃDÀ\ÆU Asrabbit Grill & Bar ( ¤é¥»¬ü¦¡À\ÆU ) Á×-·¶í´ä¦¡¶¼¯ùº®®a®Æ²z ÁI¤é¥»®Æ²z¤õÁçÀ\ÆU VITA¸q¦¡½Æ¦X¦¡À\ÆU ¥DÃDÀ\ÆU ¿N¦×«Î YAKINIKU HOUSE ³¾¥x¥_®õ¦¡®Æ²z ·s¤Ñ¦a¶®®®·|À] Lawry's û¦Ø±Æ ¤ À\ÆU ¥DÃDÀ\ÆU ¹ÚÅW®a ¯ùªÚ¼Ó PLUSH PUB ¤k¯T-Ѽֳ¡ Party Room ¹q¼v°| Cinemark Theatre ³ßº¡«È¨ÊµØ¼v«° »È¦æ ¸U®õ»È¦æ

¨ÊµØ«° ²Ä 8/14 -¶

Shopping Center Development Council, Taiwan

11F5 ¦¸¤¸¦a±a

12FXland 24

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

B1 ³ßº¡«Èµó ¬ü-¹µó

¬y¦æ°Ó«~

¹B°Ê¥ð¶¢ ¬ü§©«O°·

¤¤©Ê¥ð¶¢ªA B2 i Statio n -өʪA¹¢ ¥ð¶¢¾c ½ì¨ýÂø³f B3 ¦a¤ß¤Þ¤O¬ü-¹µó ®É©|§«~À]

«K§Q¥Í¬¡ ¥xÆW¤p¦Y

Studio Cafe ¸q¤j§QÄѱM®a ³ßº¡«È²¢«~³¡ BOPaLoo³n-»¨Å-á ¥¿©v216«ÑªF°Ï¯»¶ê¤j¤ý cine jungle °ê®b¤p¦Y Travel Fox 𶢾c ¥ ®ü¤s-µ¼Ö SHENNY ·ç¤h·R¨äµØªí NIKE adidas / new balance ³¥²y¤u©Ð WATSON ©}¦Ú¤ó ¡¦S BOSSINI GIORDANO B.U.M. TOP GIRL ANKL FIVE UP METRO KARL KANI ¦N¥Ð¥»çE H-BOY XES BOOTERY ÖߥߤHÅ]³N «D¤ñ´M±`³³°¸ ²´¦â³y«¬²´Ãè ©ç¶K¤ý ¦Ñ¦æ ®a¿PºÛ ³À®q ¼ÚµØª«²£À] ¼Ú·ù¬v°s §õ°O¯ù²ø ¸U´I¤Ñ¯] -»¸Á¤@±ø®Úª÷ªùª«²£À] ºÖ«È¦h«K§Q°Ó©± ÀÚ«°¥ÛªO®Æ²z ¤j¦N¦Ï ÂA¼p¤@¯Å´Î ¦Ê¦~§d®a¹©ÃääV ·¨®aÃZ¦×°FÄÑ ³¢®a¾i¥Í®Æ²z ¤@¹©³H¥J·Î

Shopping Center Development Council, Taiwan

¨ÊµØ«° ²Ä 9/14 -¶

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

B4 °±¨®³õ

¥»¶mõ © ¤§«Î ¤ ° ©yÄõ¤E¼hª¤ ªø¹ØÁú°ê®Æ²z ¤éÁú®Æ²z ªü¨½-¦Áú°ê»É¯N ¨Ê³£ÅKªO¿N »È³½®õ¦¡®Æ²z ªÛ¥[-ô°_¥q«Î ²§°ê®Æ²z ¬Ó¼p¤@«~¤û±Æ ¸t³³¨F¬P°ê®Æ²z ¤K-««Î ³J³J«Î ¤T©ö·Å¦{¤jÀ_¶» ¤¤µØ®Æ²z ¤@Áç¤@¿N ³Â»¶ªF¦è-x Á×-·¶í´ä¦¡®Æ²z ´ä¦¡®Æ²z ®ü«n»Õ§d°O´ä¦¡¥ËÞs¶º §Ö¼Ö¦a°·±d¤ôªG§a ½-ªG¥Ä ¦B«~ ³J³J«Î¶¼®Æ§a / ¤t®q? ¨ý ·NÃfªk¦¡¯MµH§{ ºë½oÂI¤ß ¤p«nªù¶Ç²Î¨§ªá ¬Ã¨ý-» PASSION Subway ¦è¦¡³t-¹ ¥Í¬¡©@°Ø¤p¯¸ ³Á·í³Ò ¥d¤ó¨T¨®«O¾i¬ü®e «K§Q¥Í¬¡ °±¨®ºÞ²z³B Shopping Center Development Council, Taiwan

¨ÊµØ«° ²Ä 10/14 -¶

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

Mira¦Ê³f ¼Ó¼h«~µP J'code Miracle D&D ¨ÊµØÆp¥Û ANGEL GALLERY º¿ÄR½¬¹ÚÅS ¥É³·ÂN ¯]Ä_ De's FREY WILLE AUROGEN ¥[¤j¯]Ä_ JVL ELISA soleil Benteau face ¹¢«~°t¥ó Jasper ´¹ºö¤ô´¹ spring KASINA EIFEL swatch -»ª^ Crabtree & Evelyn Nouerue ªk°ê«½«½ Â×¤Ñ GOZO tasse tasse ¤é¨t¡®¶i¤f¤Ö COCOLULU ¤kªA¹¢ Buddahood Heroic Rendezvous Dailo CUMAR Jockey LONSDALE ELLE ¬y¦æÂø³f¥Ö¥ó angle / tea' ¹¢«~ Light Ten -»ª^ Ann CHEN ¶Q-«ª÷ÄÝ

¨ÊµØ«° ²Ä 11/14 -¶

Mira 1F ±m-i

Mira 2F ¬P¨°

Shopping Center Development Council, Taiwan

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

Mira 3F ®ü¬v

Mira4F ªá¦·

BADGER YAP! MA TSU MI PINK BELLE VIE CAN TWO T-PARTS E-LAND B2 ¤Ö¤kªA¹¢ ++PPFM LACE E-HOME MONIQUE D¡¦ACCORD VITAC Phriend 8happy JJ SHOP ¼¯°a ¹¢«~°t¥ó Luckneko DAPHNE HOT ÄÁ¿ö ¬£-}º¸ -ººû ¤¦³ö ±m§©«O¾i TOKYO 100 SEA BASE Living Plus. «~¨ý¥Í¬¡ ONLY SWEET ¤º¦ç Sloogi GRAIG KiKi Jin RED HOUSE °ê²£¤Ö²Q¤k Fashion Magic ªA¹¢ J'me Golden Line GIORGIO SEDRA JULIE NICOLE TEZOME ²Q¤kªA¹¢ ªL¨Î¾ì ´IÄR gimo ¡¦s

¨ÊµØ«° ²Ä 12/14 -¶

Shopping Center Development Council, Taiwan

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

¤º¦ç

ºÎ¦ç ¥¥°ü¸Ë µ£¾c ¨àµ£ªA¹¢ Mira 5F µ£¤ß¶é µ£¤º¦ç /Äû©¬ ª±¨ã§«~ ¨àµ£³Ã-ÑÀ] À¦µ£¥Î«~ ¹C¼Ö¤Ñ¦a Mira 6F -Z²± ¹ì¨ã

§É¹Ô ¥Í¬¡³Ã¹¢ ¼p½Ã¥Î«~ ¯ùÃÀ /³³²¡ / ¤ô´¹ /¤Ñ¯] °·±d¾¹§÷

Àu¨q º¸ºX µØºqº¸Wacoal ÂL¦wªâ riumph T °ÒÂLº¿æ£ Mode Marie Pour moi ²ïÅSSalute ÅS¸¦ªâLofan Á¢ÂLµ· ²ïÁ¨SAVVY Lady Modern Girl Rosemaid ¹µ·¬ü à ohoh -mini®É©|¥¥°ü¸Ë ³Ð«H ¦nº~ open for kids ºñ¨©©_ «Ó¬P ª±®aª«»y ©ö¾Ç³q±Ð¾Çºë«~ ¼Ú¼w¸q¤j§Q¨àµ£¶i¤f³Ã-Ñ GMP Baby ( ¦è¤t) ´ö©iºµ¨àµ£¼Ö¶é ¹ì«Çª«»y ZEN TOKYO Les Triples ºë¤u§{ SWEET DREAM KADO OKAMURA ¤Ñ©gµ·ºÎ¯vÀ] ¤Ñ¥Í¦W¹Ô ´¹²¡°ó ¾ÀÁp Spring Áç¨ã DAY&DAYp½Ãºë«~ ¼ ¦ÑÂO¯ù®E ³ý·N°ó -ð¯ó°a ¥Û¬Ä¤Ñ´¹ °ª®q¥Í¬¡À]

Shopping Center Development Council, Taiwan

¨ÊµØ«° ²Ä 13/14 -¶

2007 ²Ä¤T³¹

¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ Àç¹B¤¤-Ӯפ¶²Ð : ¨ÊµØ«° 2007.08

SC DC

NEOX ©`¤l¬ì§Þ¾i¥ÍÀ] BOBSON EDWIN LEE COOPER BIG JOHN ¤û¥J/¥ð¶¢ KAPPA SCENE O.G CLUB BOUNTY HUNTER ORWARE JEANS Mira 7F ¤á¥~¥ð¶¢ JACK WOLFSKIN ¶§¥ú ¹B°Ê¥ð¶¢¾c ORWARE ¦W¤H Ä«ªG ªa¸Ë ¶ø¥i¨º ARENA ®L¤§ÅÊ ¥Ö¥ó PIERRE BALMAIN §»§¡¤M¼C ½ì¨ý ºµ¤§³¡«Î Mira 8F Àé©[ 3C Mira 9F ¯S½æ³õ Mira 10F ¸Û«~®Ñ©± Mira 11F ¸Û«~®Ñ©± ¸ê®Æ¨Ó·½: 2007¦~°Ý¨÷½Õ¬dÂY¦^¤§¤@¯Å¸ê ®Æ¡B ¤Î/©ÎºI¦Ü 2007¦~7 ¤ë©³¦UÁʪ«¤¤¤ß©x¤èºô¯¸¤§¦¸ ¯Å¸ê®Æ °Ñ¦Ò¸ê®Æ: 2001¦~¤Ü¤@¥@¬ö¤Ü¤jÁʪ«¤¤¤ß ¡B 2002~2006~¥xÆWÁʪ«¤¤¤ß¤jÆ[ ¦ ¸ê®Æ¾ã²z: ¤¤µØ¥Á°êÁʪ«¤¤¤ß¨ó·| ½s¿è«Ç

Shopping Center Development Council, Taiwan

¨ÊµØ«° ²Ä 14/14 -¶

Information

Living Mall-2007.doc

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

847278