Read Microsoft Word - Lesson Planverbifinal.doc text version

Titlu L-Imperfett Sena It-2 sena Su[[ett Malti Tema Il-Verbi

Awtur/i Mr. J. Callus }in Sie[]a

G]anijiet Edukattivi {enerali · L-istudenti jag]mlu u\u tajjeb ta' l-Imperfett. · Permezz ta' xog]ol fi gruppi, l-istudenti jitg]allmu ja]dmu flimkien biex jil]qu g]an wie]ed. G]anijiet Spe`ifi`i ta' Ta]ri[ · L-istudenti jitg]allmu li verb jirrapre\enta azzjoni. · L-istudenti jitg]allmu jkunu tolleranti lejn il-passatempi ta' ]addie]or minkejja li ma jkunux jaqblu mag]hom. Dan jag]ti lok g]al \vilupp ta' skills so`jali. G]anijiet ta' l-u\u tal-Kompjuter It-tfal jit]arr[u fl-u\u ta' dawn l-g]odda fil-Kid Pix Studio: · Alphabet tool · Moving Van tool · Paint Can tool · Typewriter tool

Ri\orsi

Elettroni`i Pre\entazzjoni: Ms PPS Ta]ri[ bil-Kid Pix Deluxe Ri\orsi bil-PrintShop Ensemble III Materjal Stampat O]rajn

~art Flashcards ~art Booklet Dominoes Cards Tombla Worksheets

Metodi (Immarka X fejn jaqbel) Espo\izzjoni X Ta]ri[ ta' klassi s]i]a T]ejjija ta' qabel

X

Ta]ri[ fi gruppi

X

Ta]ri[ Individwali

X

Introduzzjoni L-g]alliem jibda l-lezzjoni billi jiddiskuti l-passatempi tag]hom. Jiddiskuti wkoll passatempi komuni li

Resources /Links

PowerPoint Show

jipprattikaw nies li jafu. Importanti li l-istudenti jirrealizzaw li kul]add g]andu b\onn li jkollu passatemp biex b'hekk ikollu okka\\joni fejn jirrilassa. Importanti wkoll li t-tfal jifhmu li kul]add jaf jag]mel xi ]a[a u li importanti li napprezzaw id-differenzi li je\istu bejnietna. L-g]alliem jintrodu`i s-slide show fejn tifel ilaqqag]na ma's]abu li g]alkemm jifformaw parti minn grupp wie]ed, xorta kollha g]andhom gosti differenti.

Ikklikkja hawn biex tara l-pre\entazzjoni.

X'nag]mluMaltiY2 .pps

|VILUPP L-ewwel Pass

L-ewwel parti tas-slide show tiffoka fuq l-u\u ta' l-imperfett. G]alhekk l-istudenti se jaraw sitwazzjonijiet me]udin mill-]ajja ta' kuljum u li huma familjari mag]hom. B'dal-mod listudenti jaraw il-funzjoni ta' l-imperfett b' mod reali u attwali g]alihom. L-istudenti jaraw xeni differenti li permezz tag]hom se tin]oloq diskussjoni. Wara d-diskussjoni, lg]alliem ikompli jibni l-istorja permezz ta' karattri differenti. Fi slides 1 sa 24, l-ewwel tintwera l-istampa, u imbag]ad tidher sentenza fejn il-verb t]alla barra. L-istudenti jridu jissu[[erixxu verb addattat. L-g]alliem iqassam il-kliem fuq flashcards lit-tfal. Wara kull slide l-g]alliem iwa]]al listampa li tikkorrispondi ma' dik is-islide partikolari fuq il-bord. L-istudenti ji[u jwa]]lu l-flashcard li tikkorrispondi ma' l-istampa ta' fuq il-monitor u fuq il-bord tal-klassi.

Flashcards flashcards1.PDS flashcards2.PDS flashcards3.PDS flashcards4.PDS flashcards5.PDS flashcards6.PDS flashcards7.PDS flashcards8.PDS

It-tieni Pass

Wara li tsipi``a l-ewwel part italpre\entazzjoni, l-istudenti jridu jwie[bu sensiela ta' mistoqsijiet me]udin mill-ewwel parti tas-`slide show'. B'dan il-mod dawk listudenti li jkollhom xi dubju dwar il-t]addim ta' l-Imperfett ikunu jistg]u ji``arawh. B'hekk slides 25 sa 44 jinkludi versi tipi ta' mistoqsijiet li l-g]alliema isaqsu lill-klassi.

L-g]alliem jintrodu`i l-attivitajiet differenti u jaqsam it-tfal fi gruppi. Ittfal li ja]dmu fuq il-kompjuter u ja]dmu tnejn tnejn.

Attivitajiet Onscreen Nota: Biex dawn l-attivitajiet jidhru tajba fil-Kid Pix Deluxe, ir-Resolution trid tkun 800x600. Biex tag]mel dan mur: Control Panel Display Settings Mexxi l-vle[[a ta' Screen Resolution sakemm ti[i 800x600. OK.

·

· · · ·

On-Screens · On-Screen 1: Azzjonijiet It-tfal ju\aw it-tfal iridu ju\aw il-Magnet option tal-Moving onscreen1.bmp Van tool biex i[orru l-verbi u jqabbluhom ma' l-istampa t- (Kid Pix Deluxe) tajba.

· On-Screen 2: Qabbel L-istudenti ju\aw il-Paint Can tool biex jimlew l-ispazju ta' madwar il-kliem biex iqabblu l-verb ma' l-istampa li tikkorrispondi mieg]u. Biex jag]\lu l-istess kulur li ntu\a g]all-stampa partikolari, l-istudenti jridu ju\aw lEyedropper tool tal-KidPix u jikklikkjaw fuq il-kulur partikolari. B'hekk dan il-kulur ikun dak mag]\ul filColour Palette box. · On-Screen 3: Kompli s-Sentenzi It-tfal ju\aw it-Typewriter tool biex jimlew il-vojt. Iridu j]arsu lejn l-istampa u jaqraw is-sentenza biex jag]\lu verb addattat u jikkonjugawh g]all-persuna addattata.

onscreen2.bmp (Kid Pix Deluxe)

onscreen3.bmp (Kid Pix Deluxe)

· On-Screen 4: Mexxi fil-post it-tajjeb It-tfal ju\aw il-Moving Van tool biex jie]du l-istampa filkaxxa t-tajba skond l-verb li hemm miktub fil-kaxxa. IlMagnet option tal-Moving Van tool trid tintu\a biex listudenti jpin[u kaxxa tad-daqs addatat ma' l-istampa biex ikunu jistg]u j[orru l-istampa.

onscreen4.bmp (Kid Pix Deluxe)

onscreen5.bmp · On-Screen 5: Tisliba F'din l-attivita' l-istudenti jridu j]arsu lejn l-istampa, jaraw (Kid Pix Deluxe) liema azzjoni qed turi, u jiktbu l-verb addattat ]dejha. Listudenti l-a]jar ju\aw l-Alphabet Text tool tal-Kid Pix Deluxe biex jimlew il-kaxxi ta' ]dejn l-istampi. Din ittisliba hija ma]luqa b' mod li meta l-istudenti jimlewha kollha, jiffurmaw verb ie]or fil-kaxxi mdawrin b'kaxxa

blu. L-istudenti jridu jkomplu s-sentenza ta' ta]t it-tisliba billi jiktbu dan il-verb. · On-Screen 6: B'liema o[[etti nag]mlu hekk? F'din l-attivita' l-istudenti jridu jqabblu l-istampa malkelma billi l-ewwel jaqraw il-kliem li hemm fil-kaxxi, imbag]ad jaraw liema mill-istampi li hemm fil-parti t'isfel ta' l-iscreen tikkorrispondi ma' dan il-verb. L-istudenti jridu ju\aw il-Magnet option tal-Moving Van tool biex ipin[u kaxxa tad-daqs addatat ma' l-istampa biex ikunu jistg]u j[orru l-istampa fil-kaxxa t-tajba. Xog]ol fi gruppi Off-Screen 1: Log]ba Dominoes Tliet studenti jilag]bu din il-log]ba. Il-kards jitqassmu bejn l-istudenti u kull student ma jurix il-kards tieg]u lillistudenti l-o]ra. Min g]andu l-kelma Bidu jpo[[i l-kard fuq il-mejda. Fuq l-istess kard hemm isem ta' annimal, f'dan il-kas `ti[ie[a'. L-istudent li g]andu l-annimal li jaqbel ma' dan l-annimal, f'dan il-kas is-`serduk', irid ipo[[i l-kard bil-kelma `serduk' ma[enb il-kelma `ti[ie[a'. Il-kelma `serduk' g]andha kelma o]ra mag]ha fuq listess kard, il-kelma `]mara'. Il-log]ba tkompli billi student li g]andu il-femminil ta' l-annimal `]mar' iqabbel il-kard tieg]u mal- kelma `]mar'.

onscreen6.bmp (Kid Pix Deluxe)

Dominoes

12-il kard dom1.PDS dom2.PDS dom3.PDS dom4.PDS dom5.PDS

This image shows how the domino cards can be placed as the game is being played.

Off-Screen 2: ~art L-istudenti ja]dmu fi gruppi ta' tlieta. Il-`flash cards' separati jitpo[[ew f'bor\a. Wie]ed mill-studenti jtella' `flash card' mill-bor\a, jaqra il-verb ta' fuqha, u jidde`iedi f'liema post irid ipo[[iha fuq i`-`art. Dawn il-files tal-Print Shop Ensemble iridu ji[u pprintjati b]ala `arts bi Scale Percentage to 200 jew ta' 300.

Chart1a.PDS Chart1b.PDS Chart1c.PDS

Off-Screen 3: Ktejjeb L-istudenti jistg]u ja]dmu fi grupp ta' tlieta. Jing]ataw ilktejjeb u envelop bl-istampi. L-istudenti jridu l-ewwel jaqraw is-sentenza ta' fuq il-pa[na u imbag]ad ifittxu listampa li tikkorrispondi ma' din is-sentenza u jwa]]lu listampa (bil- `blu tac' jew bil- `velcro) fil-kaxxa l-vojta.

Booklet1.PDG Booklet2.PDG Booklet3.PDG Booklet4.PDG Booklet5.PDG Booklet6.PDG Booklet7.PDG Booklet8.PDG

Off-Screen 4: Log]ba Tombla Tliet studenti jilag]bu dil-log]ba. |ew[t itfal jing]ataw kard kull wie]ed mill-files tombla1.PDS u tombla2.PDS. It-tielet student jing]ata l-kards i\-\g]ar li hemm fil-file tombla3.PDS u dawn jitpo[[ew [o bor\a. Dan l-istudent

tombla1.PDS tombla2.PDS tombla3.PDS

irrid itella' kard u jaqra l-verb li hemm fuqha. I\-\ew[ studenti l-o]ra jridu j]arsu lejn l-istampi ta' fuq il-kard tag]hom u jaraw g]andhomx l-istampa li tikkorrispondi ma' din l-azzjoni partikolari fuq il-kard tag]hom. Min minnhom ikollu din l-istampa jie]u l-kard i\-\g]ira u jg]atti l-istampa minn fuq il-kard permezz tal- kard i\\g]ira li tikkorrispondi mag]ha. Il-log]ba tintreba] minn min jirnexxilu jg]atti l-istampi kollha minn fuq il-kard tieg]u l-ewwel.

Off-Screen 4: Qabbel/Snap F'din Lm-attivita' se jer[g]u jintu\aw il-flashcards li nutu\aw fil-bidu ta' din il-lezzjoni waqt il-PowerPoint show. L-istudenti jistg]u jqabblu l- istampi mal-kelma. Wara dawn il-kards jistg]u jintu\aw biex tintlag]ab illog]ba Snap. Il- kards jitqssmu bejn tlett itfal. Wie]ed minnhom jibda billi jitfa' wa]da mill-kards li jkollu wi``ha 'l fuq fuq il-mejda. L-istudent li jmiss jara jekk g]andux ilkard li tikkorrispondi mag]ha. Jekk iva, jitfa'din fuqha u jg]ajjat `Snap'u ji[bor il-kards li hemm fil-mazz u jpo[[ihom rashom `l isfel ]dejh. Jekk le, irid jitfa' kard o]ra. It-tielt student jirrepeti il-pro`ess ta` l- istudent ta' qabblu. Ir-rebbie] hu dak li jkollu l-ikbar mazz ta' karti rashom `l isfel ]dejh.

flashcards1.PDS flashcards2.PDS flashcards3.PDS flashcards4.PDS flashcards5.PDS flashcards6.PDS flashcards7.PDS flashcards8.PDS

It-tielet Xog]ol individwali pass · Off-screen 6: L-istudenti jridu j]arsu lejn l-istampi u jsibu l-kelma li turi l-azzjoni li qed issir f `dawn l-istampi billi jfittxu fil-Mo]ba Kelma.

Worksheet 1

wksheet1.PDS

· Off-screen 7: L-istudenti jridu jaraw liema azzjoni qed turi l-istampa u wara jfittxu l-verb addattat mill-íspeech bubble' li hemm fin-na]a t'isfel tal-`worksheet'. Wara jridu jimlew il-vojt b'dan il-verb.

Worksheet 2

Wksheet2.PDS

· Off-screen 8: L-istudenti jridu jaqraw is-sentenza u j]arsu lejn listampa biex isibu verb addattat biex jimlew il-vojt.

Worksheet 3

Wksheet3.PDS

· Off-screen 9: Fl-ewwel parti ta' din il-`worksheet l-istudenti jridu jaqtg]u linja ta]t il-verb addattat fis-sentenzi. Fit-tieni parti jridu jqabblu l-verb f'kolonna A man-nom f'kolonna B.

Worksheet 4

Wksheet4.PDS

· Off-screen 10: L-istudenti jridu jaqraw ir-rakkont u j]arsu lejn l-istampa biex isibu verb addattat biex jimlew il-vojt. Wara fl-a]]ar tal-`worksheet' jridu jirrispondu mistoqsija dwarhom infushom.

Worksheet 5

Wksheet5.PDS

G]eluq Quiz: X'qed nag]mel? B]ala revizjoni u biex jenfasizzaw li verb huwa azzjoni, lg]alliema jistg]u ipo[[u l-flashcards li ntu\aw fl-ewwel parti wi``hom `l isfel fuq mejda, u jsaqsu student biex jo]ro[ jag]\el flashcard u ming]ajr ma juriha lillkumplament tal-klassi, jibda jimmima l-azzjoni li juri dalverb. Il-kumplament tal-klassi iridu jaqtg]u x'verb hu dan. Attivitajiet g]al wara It-topik jista' ji[i \viluppat biex issir distinzjoni bejn il-verb imperfett u dak perfett iktar il-quddiem matul is-sena. One-click download Click here to download file including lesson plan and all related resources. Instructions: When download window opens: 1. Select Open. 2. Note the Folder name. This will tell you where to find the files. DO NOT CHANGE. 3. Click on Unzip. 4. Click Close to exit window. DOWNLOAD IS COMPLETE! Look up the folder and load the files on your applications as usual.

Information

Microsoft Word - Lesson Planverbifinal.doc

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

36250