Read ths_mau%201.1%20Quy%20dinh%20ve%20hinh%20thuc%20doi%20voi%20luan%20van%20ThS_MOI%20NHAT.pdf text version

Lun vn thc s gm 2 cun: cun toàn vn và cun tóm tt. I. CUN TOÀN VN

Cun toàn vn c trình bày t 80 n 100 trang, i vi lnh vc khoa hc xã hi có th nhiu hn nhng không quá 120 trang, gm các phn chính sp xp theo trình t sau: m u, các chng, kt lun, danh mc tài liu tham kho và ph lc (nu có). Lun vn phi c trình bày ngn gn, rõ ràng, mch lc, sch s, không c ty xóa, in trên mt mt giy trng kh A4 (210 x 297 mm). Lun vn óng bìa cng, màu xanh m, in ch nh vàng du ting Vit, có trang ph bìa t ngay sau trang bìa (xem các mu di ây):

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG

Chuyên ngành: ............................. Mã s: .............................

LUN VN THC S ........................................ (ghi ngành ca hc v c công nhn) LUN VN THC S ..................................... (ghi ngành ca hc v c công nhn)

Ngi hng dn khoa hc: .............................

(ghi rõ hc hàm, hc v)

à Nng ­ Nm .......

à Nng ­ Nm .......

1) Cu trúc ca lun vn Cu trúc ca lun vn c th hin qua mu trang Mc lc di ây (các phn cu thành nên cun toàn vn phi c sp xp theo úng trình t):

1

2) Li cam oan Mu li cam oan có th vit nh sau:

3) Các loi danh mc Dòng tên ca mi danh mc (ví d "Danh mc các ký hiu, các ch vit tt") c t u và gia trang u tiên ca danh mc. Cách trình bày các danh mc nh sau:

2

a) Danh mc các ký hiu, các ch vit tt Không lm dng vic vit tt trong lun vn. Ch vit tt nhng t, cm t hoc thut ng c s dng nhiu ln trong lun vn. Không vit tt nhng cm t dài, nhng mnh . Không vit tt nhng cm t ít xut hin trong lun vn. Nu cn vit tt nhng t, thut ng, tên các c quan, t chc,... thì c vit tt sau ln vit th nht có kèm theo ch vit tt trong ngoc n. Nu lun vn có nhiu ch vit tt thì phi có bng danh mc các ch vit tt (xp theo th t ABC) phn u lun vn. Ví d v cách trình bày danh mc các ký hiu, các ch vit tt:

CÁC KÝ HIU:

............

CÁC CH VIT TT:

............ b) Danh mc các bng S hiu bng Tên bng Trang

...........

.............................................................................

.........

c) Danh mc các hình v, th S hiu hình v Tên hình v Trang

...........

....................................................................................................

.........

d) Danh mc tài liu tham kho Xem mc 9. 4) Cu trúc ca phn "M u" Phn "M u" phi bao gm các ni dung c bn sau (c th hin di dng mc):

3

Lý do chn tài (hay Tính cp thit ca tài); Mc ích nghiên cu; i tng và phm vi nghiên cu; Phng pháp nghiên cu; Ý ngha khoa hc và thc tin ca tài; Cu trúc ca lun vn (s chng, tên chng, tóm tt ni dung ca tng chng). 5) Son tho vn bn S dng ch (font) thuc mã UNICODE, kiu ch chân phng, d c. i vi phn ni dung (vn bn), dùng c 13 hoc 14 ca loi ch Times New Roman hoc tng ng. C ch ca tên chng và tên mc có th chn ln hn, c ch ca tên chng phi ln hn c ch ca tên mc. T "M u", tên các chng, các cm t "Kt lun và kin ngh" và "Danh mc tài liu tham kho" phi c t u trang, ngay gia trang và có kiu ch, c ch ging nhau. Kiu trình bày (kiu ch, c ch, khong cách tht vào u dòng,...) i vi các mc cùng cp (xem mc 5 ngay di) phi ging nhau trong toàn b lun vn. Quy nh này cng c áp dng cho tên các hình v hay tên các bng biu. Mt ch bình thng, không c nén hoc kéo dãn khong cách gia các ch. Dãn dòng t ch 1,5 lines. Quy nh v b rng l ca trang son tho: l trên 3,5 cm; l di 3 cm; l trái 3,5 cm; l phi 2 cm. S th t ca trang c ánh gia, phía trên u mi trang. Trang 1 là trang u tiên ca phn "M u". Nu có bng biu, hình v trình bày theo chiu ngang kh giy (landscape) thì chiu c là chiu t gáy lun vn c ra. S th t ca trang c ánh nh trang dc. 6) mc Các mc trong lun vn c ánh s th t thành nhóm ch s, nhiu nht gm bn ch s vi s th nht ch s th t ca chng (ví d 4.1.2.1 ch mc 1 nhóm mc 2 mc 1 chng 4). Ti mi nhóm mc phi có ít nht hai mc, ví d không th ch có mc 2.1.1 mà không có mc 2.1.2 tip theo. mc và ni dung ca nó phi i lin vi nhau, tránh trng hp mc nm cui trang này nhng ni dung u trang sau. Có hai loi mc: các mc cùng cp (là các mc có cùng s ch s trong s th t ca chúng, ví d 1.1.2, 1.1.3 và 2.1.3) và các các mc không cùng cp (ví d 1.1 và 1.1.1). Kiu trình bày i vi các mc không cùng cp phi khác nhau, ví d:

4

1.1. GII THIU TNG QUAN

1.1.1. Mt s khái nim 1.1.1.1. Mch in hay 1.1. Gii thiu tng quan 1.1.1. Mt s khái nim 1.1.1.1. Mch in và các mc cùng cp phi có kiu trình bày ging nhau trong toàn b lun vn. 7) Bng, hình và công thc Hình ây bao gm nhng hình v, hình nh, th, biu và s . Vic ánh s th t ca bng, hình và công thc phi gn vi s th t ca chng, ví d: Bng 2.3 (bng th 3 trong Chng 2), Hình 3.4, Công thc (1.10). Mi th, bng biu ly t các ngun khác phi c trích dn y , ví d "Ngun: B Tài chính 1996". Ngun c trích dn phi c lit kê chính xác trong danh mc Tài liu tham kho. S th t và tên ca bng c ghi ngay phía trên bng và gia bng. S th t và tên ca hình c ghi ngay phía di hình và gia hình. S th t ca công thc c ghi bên phi ca công thc và nm mép phi ca trang vn bn. C ch phi bng c ch s dng trong son tho lun vn. Phi s dng cùng kiu ch và loi ch cho s th t và tên ca tt c các bng biu trong toàn b lun vn. Quy nh này cng c áp dng cho hình v và công thc. Thông thng, nhng bng ngn và th nh phi i lin vi phn ni dung cp ti các bng và th này ln th nht. Các bng dài có th trình bày trên nhiu trang liên tip nhng mi dòng trong bng phi nm gn 195 trong mt trang, không th nm trên hai trang khác nhau. Các bng rng vn nên trình bày theo chiu ng dài 297 mm ca trang giy, chiu rng ca trang giy có th hn 160 210 mm (ví d trang giy kh A3, 297 x 420 mm). Chú ý gp trang giy này nh minh ha hình v bên sao cho s 297 th t và tên ca hình v hoc bng vn có th nhìn thy ngay mà không cn m rng t giy. Cách làm này cng cho phép tránh b óng vào gáy ca lun án phn mép gp bên trong hoc xén ri mt phn mép gp bên ngoài. Tuy 185 nhiên nên hn ch s dng các bng quá rng này. Trong mi trng hp, b rng l nh ã quy nh mc 4. Trong lun vn, các hình v phi c v sch s bng mc en có th sao chp li. Khi cp n các bng biu và hình v phi nêu rõ s th t ca hình và bng

5

biu ó, ví d "... c nêu trong Bng 4.1" hoc "(xem Hình 3.2)" mà không c vit "... c nêu trong bng di ây" hoc "trong th ca X và Y sau". 8) Cách chú dn xut x ca ni dung c trích t tài liu tham kho Mi ý kin, khái nim có ý ngha, mang tính cht gi ý không phi ca riêng tác gi và mi tham kho khác phi c trích dn và ch rõ ngun trong danh mc tài liu tham kho ca lun vn. Không trích dn nhng kin thc ph bin, mi ngi u bit cng nh không làm lun vn nng n vi nhng tham kho trích dn. Vic trích dn, tham kho ch yu nhm tha nhn ngun ca nhng ý tng có giá tr và giúp ngi c theo c mch suy ngh ca tác gi, không làm tr ngi vic c. Nu không có iu kin tip cn c mt tài liu gc mà phi trích dn thông qua mt tài liu khác thì phi nêu rõ cách trích dn này, ng thi tài liu gc ó c lit kê trong danh mc Tài liu tham kho ca lun vn. Khi cn trích dn mt on ít hn hai câu hoc bn dòng ánh máy thì có th s dng du ngoc kép m u và kt thúc phn trích dn. Nu cn trích dn dài hn thì phi tách phn này thành mt on riêng khi phn ni dung ang trình bày, vi l trái lùi vào thêm 2 cm. Khi này m u và kt thúc on trích này không phi s dng du ngoc kép. Vic chú dn tài liu tham kho trong lun vn phi theo s th t ca tài liu danh mc tài liu tham kho và c t trong ngoc vuông, khi cn có c s trang, ví d [15, tr. 314-315]. i vi phn c trích dn t nhiu tài liu khác nhau, s ca tng tài liu c t c lp trong tng ngoc vuông, theo th t tng dn, ví d: [19], [25], [41], [42]. 9) Danh mc tài liu tham kho Tài liu tham kho c xp riêng theo tng ngôn ng (Vit, Anh, Pháp, c, Nga, Trung, Nht,...) nhng có s th t c ánh liên tc. Các tài liu bng ting nc ngoài phi gi nguyên vn, không phiên âm, không dch, k c tài liu bng ting Trung Quc, Nht... (i vi nhng tài liu bng ngôn ng còn ít ngi bit có th thêm phn dch ting Vit i kèm theo mi tài liu). Tài liu tham kho xp theo th t ABC h tên tác gi theo thông l ca tng nc: - Tác gi là ngi nc ngoài: xp th t ABC theo h. - Tác gi là ngi Vit Nam: xp th t ABC theo tên nhng vn gi nguyên th t thông thng ca tên ngi Vit Nam, không o tên lên trc h. - Tài liu không có tên tác gi thì xp theo th t ABC t u ca tên c quan ban hành báo cáo hay n phm, ví d: Tng cc Thng kê xp vào vn T, B Giáo dc và ào to xp vào vn B, v.v...

6

i vi tài liu tham kho là sách, lun vn, báo cáo, phi ghi y các thông tin sau: tên tác gi hoc c quan ban hành (không có du ngn cách) (nm xut bn), (t trong ngoc n, du phy sau ngoc n) tên sách, lun vn hoc báo cáo, (in nghiêng, du phy cui tên) nhà xut bn, (du phy cui tên nhà xut bn) ni xut bn. (du chm kt thúc tài liu tham kho) i vi tài liu tham kho là bài báo trong tp chí, bài báo trong mt cun sách,... phi ghi y các thông tin sau: tên các tác gi (không có du ngn cách) (nm công b), (t trong ngoc n, du phy sau ngoc n) "tên bài báo", (t gia cp ngoc kép, không in nghiêng, du phy cui tên) tên tp chí hoc tên sách, (in nghiêng, du phy cui tên) tp (không có du ngn cách) (s), (t trong ngoc n, du phy sau ngoc n) các s trang. (gch ngang gia hai ch s, du chm kt thúc) i vi tài liu tham kho là tài liu c ng ti trên các trang web, cn phi ghi a ch c th cho phép truy cp trc tip n tài liu kèm theo ngày truy cp. Cn chú ý nhng chi tit v trình bày nêu trên. Nu tài liu dài hn mt dòng thì nên trình bày sao cho t dòng th hai lùi vào so vi dòng th nht 1 cm danh mc tài liu tham kho c rõ ràng và d theo dõi. Di ây là ví d v cách trình bày danh mc tài liu tham kho:

7

10) Ph lc ca lun vn Phn này bao gm nhng ni dung cn thit nhm minh ha hoc b tr cho ni dung lun vn nh s liu, mu biu, tranh nh,... Nu lun vn s dng nhng câu tr li cho mt bng câu hi thì bng câu hi mu này phi c a vào phn Ph lc dng nguyên bn ã dùng iu tra, thm dò ý kin; không c tóm tt hoc sa i. Các tính toán mu trình bày tóm tt trong các bng biu cng cn nêu trong Ph lc ca lun vn. Ph lc không c dày hn phn chính ca lun vn. II. CUN TÓM TT Cun tóm tt lun vn có kích c ca t giy kh A4 (210 x 297 mm) gp làm ôi theo chiu có kích thc 297 mm, có ni dung c trình bày ti a trong 24 trang (không k bìa) và in trên hai mt giy. Cun tóm tt lun vn phi c trình bày rõ ràng, mch lc, sch s, không c ty xóa. Cun tóm tt phi phn ánh trung thc kt cu, b cc và ni dung ca lun vn (cun toàn vn). Trong cun tóm tt ch trình bày ni dung (tóm tt) ca 3 phn chính ca lun vn: M u, các chng và Kt lun. Có th tóm lc ni dung ca phn "M u" nhng cu trúc ca phn này (các ni dung c bn) phi ging nh trong cun toàn vn. Phn "Kt lun" phi có y ni dung nh trong cun toàn vn. Có th không a vào cun tóm tt ni dung ca mt mc nào ó nhng tt c các mc phi c th hin y . Có th ch a vào trong cun tóm tt mt s bng biu, hình v và công thc chính, quan trng, nhng chúng phi có s th t ging nh trong cun toàn vn. S dng ch (font) thuc mã UNICODE, kiu ch chân phng, d c vi c ch 11 ca loi ch Times New Roman hoc tng ng. Dãn dòng t ch "Exactly 17 pt". L trên, l di, l trái và l phi ca trang son tho u rng 2 cm. S trang c ánh gia, phía trên u mi trang giy. Nu có bng biu, hình v trình bày theo chiu ngang kh giy (landscape) thì chiu c là t gia cun tóm tt c ra.

8

Kiu trình bày i vi các mc không cùng cp phi khác nhau và các mc cùng cp phi có kiu trình bày ging nhau trong toàn b cun tóm tt. Mt ngoài và mt trong ca t bìa trc c trình bày theo mu sau:

B GIÁO DC VÀ ÀO TO I HC À NNG

Công trình c hoàn thành ti

Ngi hng dn khoa hc: .............................................. (ghi rõ hc hàm, hc v)

Phn bin 1: ............................................................................. Phn bin 2: .............................................................................

Chuyên ngành: ............................. Mã s: .............................

Lun vn s c bo v trc Hi ng chm Lun vn tt nghip thc s (ghi ngành ca hc v c công nhn) hp ti i hc à Nng vào ngày ......... tháng ......... nm ..........

TÓM TT LUN VN THC S ...................... (ghi ngành ca hc v c công nhn)

Có th tìm hiu lun vn ti: Trung tâm Thông tin-Hc liu, i hc à Nng Th vin trng i hc .........., i hc à Nng

à Nng ­ Nm .......

(Nu hc viên tt nghip Thc s K thut (tc theo hc các chuyên ngành cao hc ti trng i hc Bách khoa) thì thay "Th vin trng i hc Bách khoa, i hc à Nng" bng "Trung tâm Hc liu, i hc à Nng") III. DANH MC CÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ MÃ S CHUYÊN NGÀNH Tính n thi im hin ti (2008), ti i hc à Nng có 24 chuyên ngành ào to thc s. Danh mc các chuyên ngành và mã s chuyên ngành nh di ây:

Tên gi ca hc v thc s (c ghi theo ngành) Mã s chuyên ngành

Chuyên ngành

1. Công ngh Ch to máy 2. K thut ng c nhit 3. K thut ô tô, máy kéo 4. Mng và H thng in 9

60.52.04 60.52.34 60.52.35 60.52.50

Tên gi ca hc v thc s (ghi theo ngành)

Chuyên ngành

Mã s chuyên ngành

5. T ng hóa 6. Sn xut t ng 7. K thut in t 8. Công ngh Nhit 9. Công ngh thc phm và ung 10. Công ngh hóa hc 11. Khoa hc máy tính 12. Ti tiêu cho cây trng (Thy li) 13. Xây dng công trình thy 14. Qun tr Kinh doanh 15. Tài chính và Ngân hàng 16. K toán 17. Kinh t phát trin 18. Sinh thái hc 19. Hóa hu c 20. Phng pháp Toán s cp 21. Qun lý Giáo dc 22. Ngôn ng Anh 23. Ngôn ng Pháp 24. Vn hc Vit Nam

60.52.60 60.52.70 60.52.80 60.54.02 60.52.75 60.48.01 60.62.27 60.58.40 60.34.05 60.34.20 60.34.30 60.31.05 60.42.60 60.44.27 60.46.40 60.14.05 60.22.15 60.22.20 60.22.34

10

Information

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97029