Read DS_Phong thi_3_2011 text version

GIÁO D C VÀ ðÀO T O ð I H C THÁI NGUYÊN HðTS SAU ð I H C NM 2011

B

DANH SÁCH THI SINH D

THI CAO H C ð T THI THÁNG 03 NM 2011

(Ngày thi: 11, 12 và 13 tháng 03 nm 2011 ð a i m: Tr ng ð i h c S ph m - ð i h c Thái Nguyên)

Phòng SBD thi P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 Bùi Vnh ð ng Vn H a Vn Ph m Th H ng Tr nh Lâm ð Tu n Hoàng Di u Hoàng Th Hoàng Th Vân H a Th Hoàng Nguy n Th Huy n Nguy n Th M Nguy n Th Vân Nguy n Th Vân Nguy n Tu n Nguy n Tu n Tr n Kim Tr n Th Lan ð ng Th Ng c Ph m H ng Trng Th Nguy t Tr nh Xuân T Th ðàm Th Nguy n Hoàng Tng ð c ð Qu c Lê Ng c Lê Th Thanh Ng. Th Th Nguy n Thanh Gi i tính An An An An An Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Ánh Ánh Ánh Bách B y B ng B c B c Bình Bình Bình Bình Bình ð i t ng u tiên

KVKK

H và tên

Nm sinh

Ni sinh

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

Nam 26/03/1984 Yên Bái Nam 25/04/1988 Hà N i Nam 26/07/1987 Thái Nguyên N 03/11/1982 Hà Giang Nam 23/05/1967 Thái Nguyên Nam 20/06/1982 Thái Nguyên N N N N N N N 07/01/1984 Lai Châu 24/10/1982 B c Giang 24/04/1982 Thái Nguyên 27/10/1982 Thái Nguyên 13/06/1977 Thái Nguyên 30/04/1988 H i Phòng 28/01/1987 B c Ninh Nam 11/11/1980 B c Giang

Nam 18/12/1978 TháI Nguyên Nam 25/10/1984 Phú Th N N N N N N 30/10/1977 Qu ng Ninh 01/01/1983 Phú Th 06/09/1984 Lai Châu 26/10/1974 Thanh Hoá 21/05/1985 B c Giang 15/10/1982 Cao B ng

Nam 25/12/1973 Hà N i Nam 13/08/1987 H i Phòng

DT KVKK

Nam 16/09/1972 Thái Nguyên Nam 11/07/1970 Hà Nam Nam 18/10/1978 Qu ng Ninh Nam 02/09/1979 Thanh Hoá N N 06/05/1975 Vnh Phúc 23/01/1973 Thái Nguyên

Nam 17/04/1974 Thái Nguyên

Trang 1 / 23

Phòng SBD thi P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

H và tên Nguy n Thi u Nguy n Ti n Phan Th M Tr n Thanh ðoàn Th Nguy n Hoàng Nguy n Minh Dng Vn ð Vn Hoàng Minh Bàn Th Minh Lê Th Khánh Ngô Vn T ðình Trng Th kim Nguy nn ý Dng Qu c Ph m ð c V Vn Nguy n Thành Nguy n Thành Võ H ng Vng Vn ð Vn Hoàng Minh Tr n H u Hoàng Chí Hoàng Vn Lê Thành Lng Thành Nguy n H u Nguy n Thành Quách T n T Ti n U Th Ng.Th Châu Nguy n ðình Bùi M nh Bình Bình Bình Bình Bích Bích Cam Cách C nh C nh Châu Chi Chi n Chi n Chi n Chí Chính Chính Ch nh Chung Chung Chung Chung Chuyên Có Côi Công Công Công Công Công Công Công Công Cúc Cng Cng C ng

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Mi n thi Ti ng Anh

Nam 25/04/1976 Vnh Phúc Nam 01/05/1977 B c Ninh N N 06/12/1974 Tuyên Quang 04/12/1983 H i Phòng Nam 23/10/1982 Thái Nguyên Nam 17/10/1983 H i Phòng Nam 22/11/1978 Hà N i Nam 24/07/1982 Thái Nguyên Nam 10/04/1982 Nam ð nh Nam 28/09/1981 Ninh Bình N N 17/03/1984 Tuyên Quang 20/04/1984 H i Phòng

Nam 07/10/1983 B c Giang Nam 27/08/1979 Phú Th N 17/09/1975 Thái Nguyên Nam 03/05/1978 Phú Th Nam 14/08/1981 Vnh Phúc Nam 09/12/1984 B c Giang Nam 15/01/1985 Hng Yên Nam 05/11/1983 TháI Nguyên Nam 11/07/1979 B c Giang Nam 19/10/1971 Qu ng Ninh Nam 11/10/1962 Tuyên Quang Nam 13/02/1986 Nam ð nh Nam 12/06/1987 Yên Bái Nam 01/11/1982 Nam ð nh Nam 09/09/1982 B c Giang Nam 14/10/1973 Qu ng Ninh Nam 13/05/1985 Hà Tây Nam 18/08/1978 Thái Nguyên Nam 15/10/1973 Thái Nguyên Nam 12/04/1987 Thái Nguyên Nam 01/07/1971 Phú Th Nam 01/08/1973 Yên Bái N N 10/06/1977 Hà Giang 16/12/1983 Qu ng Ninh

KVKK

Nam 01/03/1982 Qu ng Ninh Nam 21/05/1971 Thái Nguyên

Trang 2 / 23

Phòng SBD thi P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

H và tên Dng M nh ðào Kiên ð Vn Hoàng Hùng Lê Anh Ngô Huy Ngô Th Nguy n Quý Nguy n Tr ng Ph m M nh Ph m Th Tr n Duy V Minh Quan Ng c Lê Xuân Lng Th Ng c Tr n Quang Nguy n Qu c ðào Th ðào Th Thu Hoàng Th Hoàng Th Thu Linh Thu Nguy n Th Ph m Th T ng Th Thu Tr n Khánh Tr n Th Kim Tr n Th Kim C ng C ng C ng C ng C ng C ng C ng C ng C ng C ng C ng C ng C ng C Dân Di p Di u Dp Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Dung Duy Duy Duyên Duyên Duyên Duy n Dng Dng

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

Nam 11/11/1971 Qu ng Ninh Nam 26/11/1973 Tuyên Quang Nam 19/05/1973 Hà Nam Nam 15/10/1986 Thái Nguyên Nam 26/07/1976 Qu ng Ninh Nam 16/11/1981 Tuyên Quang Nam 06/02/1977 Thái Nguyên Nam 01/05/1983 Qu ng Ninh Nam 13/03/1972 Qu ng Ninh Nam 11/06/1976 Qu ng Ninh Nam 11/12/1978 Hà Giang Nam 10/01/1987 Vnh Phúc Nam 17/06/1982 Vnh Phúc Nam 26/05/1977 Tuyên Quang Nam 28/11/1970 B c Ninh N 01/11/1977 Phú Th Nam 01/05/1988 Hà Tnh Nam 27/05/1978 H I Phòng N N N N N N N N N N N N 01/03/1986 Phú Th 18/01/1989 Yên Bái 27/03/1984 B c Giang 01/09/1981 Tuyên Quang 18/12/1985 Thái Nguyên 01/11/1978 H i Phòng 30/06/1976 Thái Nguyên 01/11/1986 Tuyên Quang 13/05/1981 Qu ng Ninh 04/05/1966 Qu ng Ninh 24/10/1986 Nam ð nh 08/03/1986 Tuyên Quang

KVKK

100 V Th Phng 101 Nguy n Qu c 102 Nguy n Thái 103 Dng Hng 104 Lê Th 105 Phan Th 106 Ng. Th Kim 107 B Lãng 108 ðào Vn

Nam 23/10/1973 Vnh Phú Nam 12/08/1978 Thái Nguyên N N N N 03/07/1978 Thái Nguyên 24/09/1986 Thanh Hoá 23/03/1982 Hà Giang 12/08/1979 Phú Th

DT KVKK

Nam 21/04/1980 Hà Giang Nam 27/08/1979 Qu ng Ninh

Trang 3 / 23

Phòng SBD thi P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5

H và tên Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng Dng D Dng Dng Dng Dng Dng Dng ðào ð o ð t ð t ði n ði p ði p ði p ð nh ðoàn

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Pháp Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

109 ðinh Quang 110 ð Vn 111 Lê Ti n 112 Lê Vn 113 Mai Ti n 114 Nghiêm Xuân 115 Nguy n Chí 116 Nguy n ðng 117 Nguy n ðình 118 Nguy n Ti n 119 Nguy n Ti n 120 Nguy n Ti n 121 Nguy n Ti n 122 Nguy n Trung 123 Nông Vi t 124 Ph m Ti n 125 Phùng Ti n 126 T Tu n 127 V Vn 128 V Vn 129 Vng Vn 130 ðinh Xuân 131 ð Tri u 132 Hoàng ð c 134 Nguy n Ng c 135 Nguy n Thu 136 Nguy n Trung 137 Ph m Thu 138 Hoàng Th 139 Ph m Xuân 140 Lng Ti n 141 Nguy n Ti n 142 Lng Vn 143 Lê H ng 144 Nguy n Chí 145 Nguy n H ng 146 Ph m Công 147 Nguy n Thành

Nam 11/10/1987 Thái Nguyên Nam 19/03/1988 L ng Sn Nam 31/08/1975 Qu ng Ninh Nam 01/12/1983 Ninh Bình Nam 26/10/1979 Tuyên Quang Nam 29/12/1979 Vnh Phúc Nam 15/08/1981 Vnh Phúc Nam 14/12/1977 Vnh Phúc Nam 04/08/1978 B c Giang Nam 05/04/1982 Qu ng Ninh Nam 22/12/1967 Qu ng Ninh Nam 25/07/1982 Thái Nguyên Nam 03/03/1982 Thái Nguyên Nam 16/01/1987 Qu ng Ninh Nam 08/02/1975 Thái Nguyên Nam 21/02/1974 Vnh Phú Nam 26/06/1982 Qu ng Ninh Nam 05/04/1983 Thái Nguyên Nam 19/04/1984 Hng Yên Nam 19/04/1984 Hng Yên Nam 13/03/1982 TháI Nguyên Nam 04/10/1979 Nam ð nh Nam 28/10/1976 B c Giang Nam 08/03/1981 Phú Th Nam 30/05/1976 Thái Nguyên N N N 28/08/1981 Lâm ð ng 14/01/1980 H i Phòng 15/02/1978 B c Thái Nam 09/11/1976 Vnh Phúc

KVKK

Nam 20/10/1985 H i Phòng Nam 10/02/1986 Hoà Bình Nam 26/01/1979 Thái Nguyên Nam 20/10/1972 Thái Nguyên Nam 14/04/1981 Thái Nguyên Nam 07/12/1982 B c Giang N 14/04/1983 H i Phòng Nam 02/06/1985 Ninh Bình Nam 09/09/1984 H i Phòng

Trang 4 / 23

Phòng SBD thi P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6

H và tên ðoàn ðôn ðông ð ng ð ng ð ð c ð c ð c ð c ð c ð c Giang Giang Giang Giang Giang Giang Giác Giáp Hanh Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

148 Ph m Công 149 Nguy n H u 150 Lê Qu c 151 Hà Vn 152 Nguy n Xuân 153 ðào Xuân 154 ðoàn H ng 155 ðoàn Minh 156 Lê Hoàng 157 Lê Minh 158 Tr n Nguyên 159 V B u 160 Bùi Lu 161 Dng Hng 163 Khuông Tr ng 164 Lê Th Hà 165 Nguy n Song 166 V H ng 167 Tr nh Vn 168 Nguy n Tài 169 Nguy n Ng c 170 Bùi Thanh 171 Bùi Th Thu 172 Cao Th Thu 173 Chu Hoàng 174 ð ng Th 175 ðinh Th Thái 176 ð Th H i 177 Ki u Doãn 178 Lã Th Thu 179 L i Th 180 Lê Th 181 Mai Thu 182 Nguy n Th Ng c 183 Nguy n Th 184 Nguy n Th Thu 185 Nguy n Th Thu 186 Nguy n Th Thu

Nam 23/07/1982 Thái Nguyên Nam 14/07/1965 Hà Tây Nam 16/05/1977 Phú Th Nam 12/12/1969 TháI Nguyên Nam 12/05/1969 Phú Th Nam 12/12/1979 Tuyên Quang Nam 05/04/1980 H i Dng Nam 10/07/1983 Thái Nguyên Nam 14/12/1988 Thanh Hóa Nam 19/05/1974 Vnh Phúc Nam 25/10/1983 Thái Nguyên Nam 14/09/1980 Thái Nguyên N N N N 20/02/1980 Thái Nguyên 19/11/1975 Cao B ng

DT KVKK KVKK

Nam 02/09/1984 Thái Nguyên 05/04/1980 Thái Nguyên 29/06/1984 Thái Nguyên Nam 13/05/1969 Ngh An Nam 19/03/1986 Nam ð nh Nam 27/08/1981 B c Ninh Nam 15/10/1968 Phú Th N N N N N N N N N N N N N N N 08/12/1986 Qu ng Ninh 08/11/1978 Thái Nguyên 29/11/1981 Thái Nguyên 12/08/1984 Vnh Phúc 02/04/1979 Thái Nguyên 04/04/1976 Thái Nguyên 12/02/1978 Vnh Phúc 16/04/1988 Nam ð nh 08/11/1970 Thái Nguyên 01/01/1985 Hà Giang 03/10/1973 Hà Tây 16/10/1986 Thái Nguyên 23/12/1979 Nam ð nh 25/01/1977 Thái Nguyên 11/04/1977 Hà N i

Nam 09/04/1984 Nam ð nh

Nam 11/01/1985 Hà N i

Trang 5 / 23

Phòng SBD thi P6 P6 P6 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P7 P8 P8 P8 P8

H và tên Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hài Hào Hào Hào H i H i H i H i H i H i H i H i H i H i H i H i H i H i H i H nh H nh H nh H nh H nh H nh H nh H nh H nh H nh H nh H nh H nh

Gi i tính N N N N N

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

KVKK

N.ng ñng ký Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

187 Nguy n Th út 188 T Th Ng c 189 Tr n M nh 190 Tr n Th Minh 191 Tr n Th Thu 192 Tr n Th Thu 193 Lê Vn 194 Dng Vn 195 Lý Vn 196 Nguy n ð c 197 Bùi Vn 198 ðào Th H ng 199 Lng T Khánh 200 Lê Quang 201 L c Thanh 202 Lng Thanh 203 Nguy n ðình 204 Nguy n Th Thanh 205 Nguy n Xuân 206 Nguy n Xuân 207 Nông Thanh 208 Ph m Thanh 209 Ph m Thanh 210 Tr n Th Thuý 211 V Vn 212 Dng Vn 213 ð ng Th ð c 214 Hoàng Th 215 Hoàng Th H ng 216 Hoàng Thu 217 Ng. Th H ng 218 Ng. Th M 219 Ngô Th H ng 220 Nguy n H ng 221 Nguy n T Bích 222 Nguy n Th ð c 223 Ph m Ng c 224 Tr n Ng c

24/03/1983 Hà Giang 17/08/1979 Thái Nguyên 18/05/1974 B c Ninh 01/05/1976 L ng Sn 08/02/1984 Phú Th

Nam 16/10/1983 Hòa Bình

Nam 18/04/1983 Thanh Hóa Nam 21/02/1974 Thái Nguyên Nam 01/10/1980 Thái Nguyên Nam 26/07/1981 Tuyên Quang Nam 19/10/1988 Ninh Bình N N 15/02/1981 Tuyên Quang 22/12/1983 Vnh Phúc

KVKK KVKK

Nam 03/07/1966 Phú Th Nam 18/12/1984 B c K n Nam 23/04/1983 Lào Cai Nam 02/06/1977 Qu ng Ninh N 18/10/1983 Vnh Phú Nam 23/02/1964 Thái Bình Nam 15/05/1979 B c Giang Nam 17/04/1978 Thái Nguyên Nam 28/08/1969 B c Ninh Nam 30/08/1971 Vnh Phúc N 10/05/1975 Qu ng Ninh Nam 16/04/1974 B c Ninh Nam 15/05/1982 B c Giang N N N N N N N N N N N 07/03/1975 Hà N i 20/06/1985 Thái Nguyên 01/02/1978 Hà Tây 21/11/1980 Tuyên Quang 08/07/1980 Phú Th 20/07/1979 Qu ng Ninh 04/12/1984 B c Giang 21/03/1987 Thái Nguyên 26/09/1983 Thái Nguyên 09/01/1978 Hà N i 09/05/1985 Thái Bình

DT KVKK

Nam 26/12/1980 T.Nguyên

Trang 6 / 23

Phòng SBD thi P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9

H và tên H nh H nh H nh H nh H nh H nh H nh H ng H ng H ng H ng H ng H ng H ng H ng H u H u H u Hiêm Hi n Hi n Hi n Hi n Hi n Hi n Hi n Hi n Hi n Hi n Hi u Hi u Hi u Hi u Hi u Hi u Hi n Hi n Hi u

Gi i tính N n N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

225 Tr n Th Kim 226 Tr n Th Thu 227 Tr n V 228 Tri u Th Bích 229 Tr nh H ng 230 V Th Kim 231 Âu Th 232 Hà Th 233 Hoàng Th 234 Lng Th 235 Ng. Th Minh 237 Nguy n Th L 238 Nguy n Th Thu 239 Nguy n Th Thuý 240 V Th Thuý 241 Nguy n Th 242 Nguy n Vn 243 Nông Th 244 Ph m Th 245 ð Th Thu 246 Hoàng Th 247 Nguy n Minh 248 Nguy n Th Thu 250 Nguy n Th Thu 251 Nguy n Thu 252 Ph m Th Thu 253 V Th 254 V Th Thu 255 V Tr ng 256 Dng ðình 257 Lã Trung 258 Lê Xuân 259 Ngô trung 260 Nguy n Trung 261 Tr n Th 262 Nguy n Phan 263 V Quang 264 Ph m Vn

08/04/1974 Thái Nguyên 20/08/1976 Thái Nguyên 28/10/1982 Thái Nguyên 10/09/1971 Tuyên Quang 21/11/1981 Hà Nam 06/05/1982 Tuyên Quang 20/06/1980 Thái Bình 06/11/1981 Hoàng Liên Sn 17/11/1983 Cao B ng 19/11/1980 B c Ninh 14/09/1982 Yên Bái 12/05/1987 Phú Th 02/11/1986 H i Phòng 10/05/1976 Vnh Phúc 13/10/1986 B c Ninh 13/10/1979 Thái Nguyên 20/04/1981 Nam ð nh 12/03/1975 B c Thái 19/02/1979 Hà Giang 07/09/1984 Phú Th 16/05/1983 TháI Nguyên 16/08/1986 Ninh Bình 21/05/1987 Hòa Bình 02/09/1979 Hà Giang 09/05/1986 Ngh An 02/12/1984 Nam ð nh

KVKK DT KVKK

Nam 27/09/1970 Phú Th

Nam 13/07/1960 Phú Th

KVKK

Nam 23/05/1979 Nam Hà Nam 15/04/1980 Thái Nguyên Nam 09/02/1983 Thái Nguyên Nam 02/11/1986 Thái Nguyên Nam 16/10/1984 Thái Nguyên Nam 10/07/1986 Thái Nguyên N 22/11/1983 B c C n Nam 30/07/1980 Phú Th Nam 05/11/1985 H i Phòng Nam 24/01/1971 H i Dng

Trang 7 / 23 KVKK

Phòng SBD thi P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 265 Lê Kh c 266 Lê Quang 267 Lê Xuân

H và tên Hi p Hi p Hi p Hi p Hi p Hi u Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoà Hoà Hoà Hoà Hoà Hoà Hoà Hoà Hoài Hoài Hoàn Hoàn Hoàn Hoàn Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Pháp Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi

Nam 20/10/1974 Thái Nguyên Nam 22/06/1975 Thái Nguyên Nam 02/06/1975 Thái Nguyên Nam 06/04/1979 Thái Nguyên Nam 01/03/1982 Thái Nguyên Nam 25/05/1972 H i Phòng N N N N N N N N N 01/11/1976 Thái Nguyên 24/09/1984 Thái Nguyên 21/02/1974 Thái Nguyên 11/11/1981 Cao B ng 06/04/1972 Thái Nguyên 10/06/1973 Thái Nguyên 16/04/1979 Hng yên 15/10/1982 Qu ng Ninh 07/07/1982 Phú Th

KVKK

268 Nguy n Thanh 269 Trng M nh 270 Ph m Qu c 271 ð Th Minh 273 Lê Th Thanh 274 Nguy n T. Phng 275 Nguy n Thanh 276 Nguy n Th 277 Nông Th Ng c 278 Ph m Thanh 279 Tr n Th Qunh 280 Tr n Th Mai 281 Hà Duy 282 Ki u Xuân 283 Lê Thái 284 Nguy n Th 285 Nguy n Th 286 Nguy n Th Thanh 287 Nguy n Vn 288 Trng Th 289 Nguy n Th Thu 290 Tr n Th Thu 291 ðàm Th H i 292 ðô Qu c 293 Ph m ð c 294 V Th Bích 295 ðinh Vi t 296 Nguy n Duy 297 Nguy n ð c 298 Nguy n Huy 300 Nguy n H u 301 Nguy n Vi t 302 Phan Vn 303 Ph m Khánh 304 Tr n Tr ng

Nam 27/02/1978 Hà Giang Nam 10/12/1974 Phú Th n N N N N N N N 19/05/1987 Thái Nguyên 05/12/1979 Qu ng Ninh 09/05/1971 Tuyên Quang 22/07/1982 Thái nguyên 02/09/1978 Qu ng Ninh 19/09/1981 Thái Nguyên 01/12/1979 Thái Nguyên 20/02/1982 Thái Nguyên

Nam 11/04/1970 Thái Nguyên

Nam 17/09/1984 Phú Th Nam 15/04/1983 Lai Châu N 09/12/1981 Vnh Phúc Nam 30/12/1975 Hà N i Nam 17/06/1986 Thái Nguyên Nam 29/07/1986 Thái Nguyên Nam 30/06/1980 Thái Nguyên Nam 10/05/1983 B c Ninh Nam 15/10/1975 Phú Th Nam 14/10/1982 Thái Nguyên Nam 13/09/1981 TháI Nguyên Nam 02/02/1979 Vnh Phúc

Trang 8 / 23 KVKK

Phòng SBD thi P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P10 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 P11 305 V Duy

H và tên Hoàng Hòa Hòa H c H ng H ng H ng H ng H ng H ng H ng H p Huân Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Hu Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huy Huyên Huy n Huy n Huy n Huy n Huy n

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

Nam 14/02/1968 T.Nguyên N N N N N N N N N N N N N N N N N N 21/12/1987 Hà N i 15/06/1977 Yên Bái 25/12/1982 H i Dng 11/02/1984 Thái Nguyên 27/07/1985 B c K n 21/01/1986 H i Phòng 24/10/1985 H i Phòng 10/08/1987 B c K n 25/08/1975 Thái Nguyên 01/02/1982 B c Ninh 12/10/1971 Qu ng Ninh 16/11/1987 Thái Nguyên 20/07/1986 Thái Nguyên 20/06/1973 Vnh Phúc 25/01/1988 Hà N i 04/01/1987 Cao B ng 30/10/1980 Tuyên Quang 22/06/1977 Thái Nguyên

KVKK DT KVKK

306 Nguy n Th 307 Tr nh Th Thanh 308 V Trí 309 ð Th 310 Nguy n Duy 311 Nguy n Th 312 Ph m Th Bích 313 Ph m Vi t 314 Tr n Th 315 V Th 316 Tiêu T. Hoàng 317 Hoàng Vn 318 Hà Th Kim 319 Nguy n Th 320 Dng Th 321 ð ng Th Bích 322 ðoàn Th 323 Hoàng Th 324 Nguy n Th 325 Nguy n Th Thanh 326 Tri u Th 327 V Th Qunh 328 Lê Quang 329 Ngô Quang 330 Ngô Xuân 331 Nguy n ðình 332 Nguy n Quang 333 Ph m Qu c 334 Phùng Quang 335 T ng Vn 336 Tri u Quý 337 T ng Hoàng 338 Bùi Th Bích 339 ð Thu 340 Nguy n Thanh 341 Nguy n Th Thu 342 Nguy n Thu

Nam 08/07/1975 B c Giang Nam 14/03/1970 Thái Nguyên

Nam 17/01/1974 Qu ng Ninh

Nam 10/08/1985 B c Giang

Nam 02/11/1979 Lai Châu Nam 15/12/1976 TháI Nguyên Nam 05/02/1985 Thái Nguyên Nam 27/02/1979 Thái Nguyên Nam 27/10/1978 Phú Th Nam 04/04/1983 Thái Nguyên Nam 24/04/1981 Vnh Phúc Nam 28/03/1984 B c Giang Nam 05/05/1983 Yên Bái Nam 31/10/1975 B c Giang N N N N N 20/01/1976 Thái Nguyên 10/10/1977 Qu ng Ninh 01/12/1980 Qu ng Ninh 31/01/1981 Tuyên Quang 23/07/1976 Qu ng Ninh

Trang 9 / 23

Phòng SBD thi P11 P11 P11 P11 P11 P11 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P13

H và tên Huy n Huy n Huy n Huy n Hunh Hùng Hùng Hùng Hùng Hùng Hùng Hùng Hùng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng Hng

Gi i tính N N N N

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

343 Ph m Th Thanh 344 S m Th Thanh 345 Thân Th 346 Tr n Th Thu 347 Lu Vi t 348 Chu M nh 349 Lâm Thanh 350 Ngô Qu c 351 Nguy n M nh 352 Nguy n M nh 353 Nguy n Qu c 354 Nguy n Thanh 355 Ph m 356 Bùi Vi t 357 Châu Thành 358 Dng Vn 359 ð ng Th 360 ð H ng 361 Nguy n Ti n 362 Nguy n Ti n 363 Nguy n Tr ng 364 Ph m Minh 365 V Vn 366 ðào Th 367 ðào Th 368 ð Th Lan 369 Hoàng Th 370 Hoàng Th Thu 371 Lê Th Di u 372 Lê Th Thu 373 Lý Thu 374 Mai 375 Ng. Th Mai 376 Ng.Th Thanh 377 Nguy n L u 378 Nguy n T Thiên 379 Nguy n Th 380 Nguy n Th

02/01/1972 Thái Nguyên 05/09/1988 B c Thái 13/09/1987 B c Giang 26/01/1983 Sn La

DT KVKK

Nam 21/09/1982 Thái Nguyên Nam 28/04/1978 Vnh Phúc Nam 05/08/1983 Thái Nguyên Nam 25/04/1981 Lai Châu Nam 03/09/1976 Thái Nguyên Nam 30/11/1977 Phú Th Nam 12/07/1973 Vnh Phúc Nam 25/07/1972 Thái Nguyên Nam 18/09/1984 Thái Nguyên Nam 12/10/1983 Tuyên Quang Nam 05/10/1979 Qu ng Ninh Nam 21/05/1983 Ninh Bình N 18/08/1977 Qu ng Ninh Nam 23/09/1976 Hà N i Nam 20/06/1984 Phú Th Nam 02/01/1982 Qu ng Ninh Nam 06/07/1986 Hà Nam Nam 25/11/1982 H i Phòng Nam 06/04/1980 Ninh Bình N N N N N N N N N N N N N N N 18/09/1977 Vnh Phúc 30/09/1981 Thái Nguyên 19/11/1980 Hà Giang 20/06/1977 B c Thái 11/09/1983 Tuyên Quang 01/06/1982 B c Giang 26/05/1970 Thái Nguyên 28/11/1983 B c K n 08/02/1987 Thanh Hóa 13/01/1981 Phú Th 17/07/1979 Phú Th 04/07/1981 Vnh Phúc 12/05/1986 Sn La 18/08/1976 Qu ng Ninh 16/05/1981 Thái Nguyên

KVKK

Trang 10 / 23

Phòng SBD thi P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P13 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14

H và tên Hng Hng Hng Hng Hng Hng H ng H ng H ng H ng H ng H ng H ng H ng H ng H u Khang Khanh Khanh Khánh Khánh Khi u Khoa Khoa Kho n Khôi Khuê Khuyên Khuyên Khuyên Khuyên Kiên Kiên Kiên Kiên Kiên Kim Kính

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Nga Ti ng Anh

381 Nguy n Th 382 Nguy n Th 383 Nguy n Th Lan 384 Nguy n Th Thanh 385 Ph m Th Hoài 386 Yên Th 387 Di p Th Thu 388 ð Th Thanh 389 Hà Th 390 Mông Th Minh 391 Tr n Th Bích 392 Tr nh Th Thanh 393 Nguy n Ng c 394 ð ng Vn 395 Tr n Vn 396 Tr n Xuân 397 V Th 398 Cao Dng 399 Hà Công 400 Nguy n Qu c 401 Tr nh Vn 402 Bùi Vn 403 Nguy n Th Bích 404 Nguy n ðng 405 Khu t Vn 406 Lng Vn 407 Nguy n Th 408 ð ng Th 410 Nguy n Th 411 Nguy n Th L 412 Nguy n T 413 Lê Trung 414 Ma ð c 415 Nguy n Trung 416 Nguy n Vn 417 Ph m Trung 418 V Ng c 419 Ph m Vn

Nam 21/11/1988 B c Giang N N N N N N N N N N N 08/03/1985 Hà Nam 06/10/1983 Yên Bái 14/12/1968 B c Giang 10/12/1982 Qu ng Ninh 04/05/1987 Thanh Hoá 07/03/1975 Thái Nguyên 30/11/1980 Thái Nguyên 11/04/1973 Thái Nguyên 20/10/1984 Cao b ng 23/11/1977 Qu ng Ninh 11/09/1982 Thái Nguyên

KVKK

Nam 01/09/1966 Phú Th Nam 05/10/1975 Qu ng Ninh Nam 04/10/1976 Cao B ng Nam 17/08/1969 Nam ð nh Nam 27/08/1983 Thái Nguyên Nam 18/03/1976 Phú Th Nam 14/11/1979 Hoà Bình Nam 09/10/1984 Tuyên Quang Nam 25/05/1981 B c Giang Nam 28/10/1973 B c K n N 19/11/1976 Phú Th Nam 02/01/1984 B c Giang Nam 22/08/1978 Vnh Phúc Nam 05/12/1973 Thái Nguyên N N N N N 07/12/1985 Hà N i 12/08/1986 Hà Giang 16/02/1982 Hà N i 01/03/1988 Hà Tnh 27/04/1984 B c Thái

DT KVKK KVKK

Nam 16/10/1979 Phú Th Nam 29/07/1981 Thái Nguyên Nam 04/02/1978 Thái Nguyên Nam 17/03/1982 Thái Nguyên Nam 26/10/1982 H i Phòng N 03/12/1974 L ng Sn Nam 17/03/1965 H i Phòng

Trang 11 / 23

Phòng SBD thi P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P14 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15

H và tên Lan Lan Lan Lan Lan Lanh Lâm Lâm L p L p Lê Lê L L Liên Liên Li u Linh Linh Linh Linh Linh Hùng Linh Linh Linh Loan Loan Long Long Long Long Long Long L i L i L i Luân

Gi i tính N N N N N N N

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

420 ðào Th Tuy t 421 Hà Th Thu 422 Nguy n T. Phng 423 Nguy n Qunh 424 Tr n Th Lê 425 Thân Th 427 Nguy n Ti n 428 Tr n Th Phng 429 Nguy n Quang 430 Nguy n Ti n 431 Nguy n Thành 432 Ph m Th Chi 433 Nguy n Th 434 Nguy n Th 435 Nguy n Th 436 V Th C m 437 T ng Th 438 Dng Th C m 439 ðinh Th Hoài 440 Hà Th Di u 441 Ngô H i 442 Nguy n Ki u 861 Hoàng M nh 443 Nguy n Th 444 Nguy n Thu 445 V Th C m 447 Tr n Th Tuy t 448 V Th 449 Hà Thng 450 Lê Thanh 451 Ngô 452 Nguy n Duy 453 Nguy n Ng c 454 Tr nh ti n 455 Hoàng ðình 456 Lê Vn 457 Nguy n Chí 458 M c Thành

27/07/1976 Phú Th 10/09/1972 Vnh Phú 06/10/1985 Phú Th 08/03/1983 Thái Nguyên 21/11/1985 Thái Nguyên 24/10/1984 B c Giang 14/03/1988 H i Phòng

Nam 25/08/1975 Phú Th Nam 26/04/1974 Thái Nguyên Nam 21/12/1982 Phú Th Nam 07/11/1978 B c Ninh N N N N N N N N N N Nam N N N N N 16/10/1984 Tuyên Quang 15/03/1975 Qu ng Ninh 22/12/1976 Thái Nguyên 23/07/1980 B c Ninh 25/09/1986 Thái Bình 05/01/1985 Hà Giang 08/10/1988 Thái Nguyên 06/05/1987 Tuyên Quang 11/10/1987 Thái Nguyên 17/11/1984 Tuyên Quang 25/12/1971 Hà Tây 25/03/1987 Thái Nguyên 19/09/1986 H i Dng 05/07/1984 B c Ninh 01/11/1975 Thái Nguyên 11/04/1983 H i Phòng

Nam 11/05/1977 B c K n

Nam 25/05/1982 Vnh Phú Nam 08/07/1977 Hng Yên Nam 05/02/1971 Hng Yên Nam 09/02/1974 B c Ninh Nam 20/05/1982 Vnh Phúc Nam 03/08/1970 B c K n Nam 19/09/1964 Thái Nguyên Nam 01/01/1985 Vnh Phúc Nam 10/01/1967 Vnh Phúc Nam 03/06/1961 Qu ng Ninh

Trang 12 / 23

Phòng SBD thi P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P15 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16

H và tên Lu n Lu n Luy n Lng Lng L ng L ng Ly Ly Ly Lý Mai Mai Mai C ng Mai Mai Mai M nh M nh M nh M nh M nh M nh Mây M n Mi Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh Minh M i Na Na

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

459 Nguy n Cao 460 Nguy n Th 461 Nguy n ðình 463 Tr n Th 464 Tr n Vn 465 Nguy n Sinh 466 V Tr ng 467 Ng.Th Phng 468 Nguy n Th 469 Nguy n Th Khánh 470 Ph m Th 471 ð ng Th 472 Nguy n Th Hoa 473 Nguy n Th 860 Cao 474 Nguy n Th 475 V Thanh 476 V Th 477 Bàng Ti n 478 Dng Hùng 479 ðàm Vn 480 Lê Vn 481 Nguy n ð c 482 Nguy n Xuân 483 Ph m Th 484 Nguy n 485 B ch Hoàng 486 Hà Long 487 H a Th Thu 488 Lê Quang 489 Nguy n Ng c 490 Nguy n Ph ng 491 Ph m Tu n 492 Tr n H u 493 Tri u Quang 494 Dng Vn 495 Nông Hng 496 Vi Th Tú

Nam 16/03/1984 L ng Sn N N 10/12/1983 TháI Nguyên 30/10/1987 B c Giang Nam 10/08/1984 Vnh Phúc Nam 08/03/1972 Thái Bình Nam 21/10/1979 Qu ng Ninh Nam 24/10/1978 Hà Giang N N N N N N N N N N 26/12/1980 Vnh Phúc 09/02/1988 H i Dng 07/03/1981 Thái Nguyên 12/11/1981 Thái Nguyên 12/02/1983 Thái Bình 14/10/1978 Vi t Trì 24/06/1976 Thái Nguyên 05/05/1970 B c K n 20/03/1971 Thái Nguyên 28/03/1984 ði n Biên

Nam 05/03/1980 Tuyên Quang

Nam 07/11/1986 Thái Nguyên Nam 27/04/1976 Thái Nguyên Nam 13/09/1978 Thái Nguyên Nam 12/07/1987 Hng Yên Nam 12/06/1984 Qu ng Ninh Nam 17/06/1977 B c K n N N N 31/03/1981 H i Dng 19/03/1989 H i Dng 20/11/1977 Thái Nguyên Nam 20/07/1972 TP HCM Nam 21/06/1976 Thái Nguyên Nam 25/04/1981 Thái Nguyên Nam 21/06/1983 Thái Bình Nam 01/05/1978 Hà N i Nam 10/03/1986 Thái Nguyên Nam 29/09/1981 TháI Bình Nam 09/03/1985 Thái Nguyên Nam 10/09/1983 B c Giang N N 23/03/1973 Thái Nguyên 23/02/1974 Thái Nguyên

Trang 13 / 23

Phòng SBD thi P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P16 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17 P17

H và tên Nam Nam Nam Nam Nam Nm Nga Nga Nga Nga Ngà Ngà Ngân Ngân Ngha Ngha Ngh Ngh Ng c Ng c Ng c Ng c Ng c Ng c Ng c Ng c Ng c Nguyên Nguyên Nguyên Nguyên Nguy t Nguy t Nguy t Nhàn Nhàn Nhã Nhâm

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

497 Dng Thành 498 Ph m H ng 499 Tô Hoài 500 Tr nh ð c 501 V Hoài 502 Bùi Ng c 503 ðoàn Th H ng 504 ðoàn Vân 505 ð Th 506 Nguy n Th Thanh 507 Bùi Th 508 ð ng Th H ng 509 Lê Th Thanh 510 Nông Th 511 Nguy n Vn 512 Nguy n Xuân 513 Nguy n Huy 514 Ph m Thanh 515 Bùi Di u 516 Cao B o 517 ð ng Th Minh 518 Lê Th Bích 519 Ng. Th Bích 520 Nguy n Thanh 521 Nguy n Th 522 Nông Th Bích 523 Tô Th Hoài 524 Doãn B o 525 ð Kh c 526 Nguy n ð c 527 Vn Vnh 528 ð Th Minh 529 Long Th ánh 530 Ph m Th Minh 531 Nguy n Th Thanh 532 Nguy n Th 533 Nguy n Minh 534 Ph m Th

Nam 08/11/1980 Thái Nguyên Nam 01/03/1981 TháI Nguyên Nam 05/04/1977 Thái Nguyên Nam 18/05/1973 Thái Nguyên Nam 02/07/1985 B c Giang Nam 25/10/1985 Thanh Hóa N N N N N N N N 16/12/1983 ði n Biên 28/08/1977 Lai Châu 11/04/1988 Thái Nguyên 10/12/1983 Thái Nguyên 26/01/1982 Phú Th 21/09/1987 Cao B ng 06/07/1981 Phú Th 04/01/1982 B c K n

KVKK

Nam 27/09/1980 Ngh An Nam 14/12/1982 Hà N i Nam 05/10/1979 H i Dng Nam 18/02/1981 L ng Sn N N N N N N N N N 14/11/1974 Qu ng Ninh 20/09/1988 Thái Nguyên 17/10/1981 Thái Nguyên 07/11/1981 Thái Nguyên 19/04/1968 Vnh Phúc 27/02/1985 H i Phòng 05/04/1982 Thái Nguyên 07/04/1980 Thái Nguyên 31/10/1980 Tuyên Quang

KVKK

Nam 05/01/1985 Hà Tuyên Nam 26/10/1976 Thái Nguyên Nam 20/01/1981 Thái Nguyên Nam 03/02/1971 Thái Nguyên N N N N N N 22/04/1983 Thái Nguyên 12/12/1978 Cao B ng 13/02/1981 Thái Nguyên 31/08/1982 Hng Yên 14/06/1981 H i Phòng 15/03/1982 Thanh Hoá

KVKK

Nam 18/04/1979 Thái Nguyên

Trang 14 / 23

Phòng SBD thi P17 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P18 P19 P19 P19 P19 P19 535 Lê Minh 536 Lý Vn

H và tên Nh t Nh t Nh t Nhung Nhung Nhung Nhung Nhung Nhung Nhung Nhung Ninh Ninh Ninh Ninh Oanh Oanh Phong Phú Phúc Phúc Phúc Phúc Phng Phng Phng Phng Phng Phng Phng Phng Xuân Phng Phng Ph c Ph ng

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

Nam 19/08/1984 Vnh Phúc Nam 07/11/1979 Vnh Phúc Nam 07/07/1985 B c Giang N N N N N N N N N N N N N 13/03/1983 TháI Nguyên 16/04/1987 Thanh Hóa 22/06/1983 Thái Nguyên 17/11/1986 Hà N i 01/07/1984 Hà Tuyên 05/12/1987 B c Thái 01/06/1983 Thái Nguyên 10/01/1985 Cao B ng 20/12/1986 H i Phòng 09/04/1975 H i Phòng 20/05/1969 Nam ð nh 19/01/1987 Hà N i 04/08/1983 Thái Nguyên

537 M c Qu c 538 ð Th Phng 539 L i Th H ng 540 Lê Th Tuy t 541 Lê Th H ng 542 Nguy n H ng 543 Nguy n Th 544 Nguy n Th Kim 545 Nông Th H ng 546 Hoàng Th 547 Nguy n Th Thu 548 Ph m Th 549 T ng Duy 550 Hoàng Th Kim 551 Phó Th H ng 552 Nguy n Thanh 553 Nguy n Quang 554 Cao Duy 555 Cao Th H ng 556 Nguy n Vn 557 Tr n Vn 558 Lê Th 559 Lê Th Lan 560 Ngô Lan 561 Ngô Th Thu 562 Nguy n Duy 563 Nguy n Minh 564 Nguy n Thanh 565 Nguy n Th 566 Nguy n Th 850 ðoàn Th 567 Nguy n Thu 568 Nguy n Trung 569 Ph m Th Thu 570 Ph m ðình 571 ð ng Th

Nam 06/01/1981 Hà Giang

Nam 07/11/1973 Phú Th Nam 30/12/1983 Tuyên Quang Nam 08/05/1988 Tuyên Quang N 01/11/1981 Hà Giang Nam 19/06/1982 Qu ng Ninh Nam 05/09/1981 B c Ninh N N N N N N N N N N N N 29/12/1980 Qu ng Ninh 16/06/1966 Lai Châu 30/06/1975 B c K n 12/12/1984 Thái Nguyên 20/07/1981 Thái Nguyên 28/12/1979 B c Ninh 03/12/1976 Qu ng Ninh 03/02/1988 Tuyên Quang 03/11/1975 TháI Nguyên 02/07/1984 H i Phòng 09/09/1984 Lai Châu 11/05/1971 B c K n

Phng Nam 09/10/1966 Thái Bình

KVKK

Phng Nam 23/08/1984 Cao B ng Nam 27/06/1985 H i Phòng

Trang 15 / 23

Phòng SBD thi P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P19 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20

H và tên Ph ng Ph ng Ph ng Quang Quang Quang Quang Quang Quân Quân Qu Quy Quyên Quyên Quyên Quyên Quyên Quy n Quy t Qunh Qunh Qunh Qunh Qunh Quý Quý Xuân Sang Sáng Sâm Sông Sn Sn Sn Sn Sn Sn Sn

Gi i tính N N N

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

572 ðinh Th Minh 573 Lê Thu 574 Nguy n Th 576 ðàm ð c 577 Nguy n Vn 578 Nguy n Vn 579 Ph m Anh 580 V ð c 581 Nguy n Minh 582 Tr n Minh 583 Nguy n Th 584 Lê H ng 585 ð Th 586 ð Th L 587 Ngô Th H ng 588 Nguy n Th Mai 589 Tr n ð 590 Nguy n Xuân 591 Thân Vn 592 Hà Trúc 593 Mai Quý 594 Nguy n Tr ng 595 Tr n Nh 596 V Th 597 Nguy n Tr ng 598 Tr n Hoàng 851 Nguy n ðình 599 Nguy n Xuân 600 Dng Vn 601 Tr n Th Hà 602 Hoàng Vn 603 Chu H ng 604 ðinh Công 605 Lê Thanh 606 Nguy n H i 607 Nguy n H i 608 Nguy n Hoài 609 Nguy n Ng c

23/05/1982 Vnh Phúc 30/09/1968 Hng Yên 26/07/1982 Yên Bái

Nam 08/03/1979 B c Giang Nam 09/12/1972 B c Ninh Nam 09/12/1972 B c Ninh Nam 16/06/1979 Vnh Phúc Nam 25/12/1983 Nam ð nh Nam 04/05/1973 Phú Th Nam 01/12/1984 Thái Nguyên N N N N N N 23/04/1978 B c Ninh 02/10/1985 Thái nguyên 21/09/1983 Qu ng Ninh 27/11/1984 Thái Nguyên 22/05/1977 Thái Nguyên 13/02/1980 Phú Th Nam 16/04/1981 T. Quang

Nam 03/09/1984 Hà N i Nam 19/08/1982 B c Giang N 22/01/1979 Phú Th

DT KVKK DT KVKK

Nam 26/06/1982 Thái Nguyên Nam 10/11/1981 Ngh An N N 18/07/1983 Phú Th 16/11/1983 Nam ð nh

Nam 05/07/1980 H i Dng Nam 01/02/1984 Qu ng Bình Nam 01/03/1977 H i Phòng Nam 26/01/1980 B c Ninh Nam 26/06/1984 B c Giang N 22/09/1974 Qu ng Ninh

DT KVKK DT KVKK KVKK

Nam 26/03/1986 Tuyên Quang Nam 22/08/1974 T. Nguyên Nam 20/04/1982 Yên Bái Nam 27/03/1980 Vnh Phúc Nam 16/11/1977 Hà N i Nam 16/11/1977 Hà N i Nam 22/07/1965 H i Dng Nam 17/02/1972 Qu ng Ninh

Trang 16 / 23

Phòng SBD thi P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P20 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21

H và tên Sn Sn Sn Sn S c S S Tâm Tâm Tâm Tân T n Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thành Xuân Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thành Thái Thái Thái Th n Th o Th o Th o Th o Th o

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

610 Nguy n Thanh 611 Nguy n Thanh 612 Ph m Hoàng 613 Tr n Qu 614 Nguy n Trung 615 Bùi Quang 616 Tr n Th 617 Lê 618 Nguy n Th H ng 619 Tr n Th Thanh 620 Ph m Thanh 621 Mai Tr ng 622 ðoàn Bá 623 Lâm Phng 624 Lê ð c 625 Lê H i 626 Nguy n H u 627 Nguy n Vn 628 V Duy 629 Lê Xuân 852 Nguy n T Thanh 630 Lu ð c 631 Nguy n Th Chung 632 Nguy n Duy 633 Nguy n Vn 634 Nguy n Xuân 635 Phí Qu c 636 T Ng c 637 Tr nh Xuân 638 ðinh Quang 639 Nguy n H ng 640 Nguy n Th 641 Nguy n Vn 642 Bùi Th Thu 643 ðào Th 644 ð ng Th Phng 645 Ng.Th Phng 646 Ngô Thu

Nam 15/04/1986 Thái Nguyên Nam 24/12/1958 Hà N i Nam 24/05/1976 B c Thái Nam 07/05/1986 TháI Nguyên Nam 30/01/1980 TháI Nguyên Nam 08/02/1984 TháI Bình N 16/11/1986 Hà Nam Nam 29/09/1970 Qu ng Ninh Nam 07/06/1969 Thái Nguyên N N 01/09/1984 Phú Th 06/01/1981 Qu ng Ninh

Nam 27/05/1979 Nam ð nh Nam 18/10/1983 H i Dng N 08/11/1981 B c Giang Nam 25/06/1984 Nam ð nh Nam 22/10/1970 Thái Nguyên Nam 10/09/1972 Ngh An Nam 02/09/1981 B c Giang Nam 17/03/1980 Hà N i Nam 25/01/1976 Yên Bái N N 20/02/1981 Qu ng Ninh 16/02/1986 Thái Nguyên Nam 15/11/1971 Phú Th Nam 29/03/1971 H i Dng Nam 24/10/1976 Thái Nguyên Nam 08/03/1983 Thái Nguyên Nam 18/09/1968 Thái Nguyên Nam 08/03/1986 H i Dng Nam 22/05/1985 Thanh Hóa Nam 30/01/1978 Nam ð nh Nam 26/08/1984 Thái Nguyên N N N N N N 05/08/1987 Thái Bình 12/06/1984 Phú Th 27/10/1978 Tuyên Quang 28/08/1984 Thái Nguyên 16/01/1987 Thái Nguyên 29/05/1988 Thái Nguyên

KVKK

Nam 01/02/1985 Nam ð nh

Trang 17 / 23

Phòng SBD thi P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P21 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22

H và tên Th o Th o Th m Th ng Th ng Th ng Th ng Th ng Th ng Th ng Th ng Th ng Th ng Thêm Xuân Th Thi Thìn Th nh Th nh Th nh Th nh Th nh Thoa Th Th Thm Thm Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu n Thu n Thu n

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

647 Nguy n ð c 648 Nguy n Th Thu 649 V Th 650 Cao 651 ðào Vn 652 La Th 653 Lu Bách 654 Ngô T t 655 Nguy n ð c 656 Nguy n M nh 657 Nguy n Toàn 658 Tô Ng c 659 Tr n ð i 660 Nông Th 853 V Minh 661 Nguy n ð c 662 ðào Tr ng 663 Hoàng Vn 664 Long Th 665 Lu Qu c 666 Nguy n ð c 667 Nguy n Vn 668 Trng Qu c 669 T Th Kim 670 Nguy n H ng 671 Nguy n Quang 672 ðàm Th 673 V Th 674 ð ng Th Hoài 675 L i Th 676 Nguy n Phng 677 Nguy n Th 678 Nguy n Th 679 Nguy n Th 680 Phan Th 681 Nguy n Th 682 Tr n Th 683 Trng th

Nam 29/09/1972 B c Ninh N N 10/07/1987 L ng Sn 19/05/1985 Nam ð nh

Nam 03/10/1981 Phú Th Nam 10/09/1985 Hà N i Nam 06/10/1974 Thái Nguyên Nam 05/06/1980 Vnh Phúc Nam 16/06/1971 Qu ng Ninh Nam 26/10/1979 Thái Nguyên Nam 06/09/1973 Phú Th Nam 03/07/1968 Thái Nguyên Nam 02/01/1984 Thái Nguyên Nam 31/01/1975 Thái Nguyên N 19/11/1987 B c K n

DT KVKK

Nam 22/02/1979 Thái Nguyên Nam 15/06/1984 H i Dng Nam 16/10/1974 B c Ninh Nam 19/05/1969 B c Giang N 18/04/1977 B c Thái Nam 25/04/1974 ðà N ng Nam 25/01/1983 B c Ninh Nam 24/10/1983 Vnh Phúc Nam 07/12/1979 B c Ninh N 16/10/1974 Qu ng Ninh Nam 29/11/1982 Phú Th Nam 20/07/1981 Thái Nguyên N N N N N N N N N N N N 26/10/1979 Vnh Phúc 20/08/1986 H i Phòng 19/06/1981 L ng Sn 27/11/1988 Nam ð nh 02/11/1983 B c Giang 13/01/1984 B c Ninh 08/04/1986 Phú Th 08/07/1988 H i Dng 09/11/1988 T. Quang 03/05/1988 H i Phòng 03/08/1981 Nam ð nh 01/06/1980 Tuyên Quang

Trang 18 / 23

Phòng SBD thi P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23 P23

H và tên Thuý Thuý Thuý Thu Thu Thu Thu Thu Xuyên Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thu Thúy Th y Th y Th y Th c Th Th Thng Thng

Gi i tính N N N N N N

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Pháp Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

684 ð ng Th Thu 685 Tr n H ng 686 V Th 687 ð ng Th Kim 688 ð Th L 689 Giang Tr ng 690 Ng. Th Bích 691 Nguyên Xuân 854 ðào ðình 692 Nguy n Di u 693 Nguy n Ng c 695 Nguy n Th Thanh 697 Nguy n Th Thu 698 Nguy n Vn 699 Nguy n Xuân 700 Ph m Ng c 701 Ph m Xuân 702 T Th 703 Tô Th Hng 704 Tr n Th 706 Hà Th 707 ð ng Th Kim 708 Lê Vn 709 Nguy n Th Thu 710 ð Th 711 An Th 712 Lu Th Kim 713 Dng Th Ng c 714 Nguy n Th Kim 715 Nguy n Lê 716 Nguy n Vn 717 Tr n Th 718 Mai H u 719 ð Th 720 Hoàng Thi n 721 Trng Nh t 722 Bùi Ng c

02/08/1980 Thái Bình 29/07/1987 Tuyên Quang 19/07/1985 Thái Nguyên 15/04/1977 Thái Bình 27/03/1983 H i Phòng 26/10/1973 Phú Th

Nam 12/09/1984 Lai châu Nam 16/08/1996 Vnh Phú Nam 15/03/1979 Thái Nguyên N N N N 12/12/1982 Vnh Phúc 23/06/1981 Thái Nguyên 28/03/1987 B c Giang 26/07/1979 Thái Nguyên Nam 11/12/1975 Thái Nguyên

694 Nguy n Th Phng Thu

Nam 19/09/1972 Thái Nguyên Nam 08/06/1975 Phú Th Nam 31/10/1962 Qu ng Ninh Nam 27/10/1975 Thái Nguyên N N N N N N N N N N N 02/09/1979 H i Dng 02/01/1987 Thái Nguyên 22/10/1986 Vnh Phúc 10/09/1983 Tuyên Quang 15/04/1977 Thái Bình 05/11/1988 H i Dng 05/11/1984 Hà Nam 02/12/1980 Thái Nguyên 10/12/1981 Thái Nguyên 23/05/1987 Thái Nguyên 10/10/1975 Thái Nguyên

DT KVKK

Nam 08/05/1985 Hòa Bình

Thng Nam 10/10/1984 Tuyên Quang Thng Nam 26/01/1977 Vnh Phú Thng Th c Th Th c Tiên Ti n N N 06/09/1985 Hà Nam

DT KVKK KVKK

Nam 07/10/1978 Hà Giang 20/03/1975 Thái Nguyên Nam 10/01/1974 Hà N i Nam 01/12/1982 Thái Nguyên Nam 10/08/1974 Phú Th

Trang 19 / 23

Phòng SBD thi P23 P23 P23 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P25 P25 P25 723 ð ng Vn

H và tên Ti n Ti n Y n Ti n Ti n Ti n Ti n Ti n Ti n Tình Tình Tính Tnh Tnh Toàn Toàn To n To n To n Trang Trang Trang Trang Trang Tráng Tri n Trinh Tr nh Tr ng Tr ng Trung Trung Trung Trung Y n Trung Trung Trung

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

Nam 29/09/1987 Lâm ð ng Nam 22/11/1977 Yên Bái N 25/05/1986 Cao B ng

DT KVKK

724 ðinh Kh c 855 Hoàng Th H i 725 ð M nh 726 ð Vn 727 Lê Minh 728 Nguy n Minh 729 T ng ðình 730 Tr n Vn 731 Lê Th 732 Nguy n Vn 733 Nguy n Th Thu 734 Nguy n Ng c 735 Tr n Vn 736 ð ð c 737 Nguy n Khánh 738 Nguy n Gia 739 Nguy n Quang 740 Tr n Qu c 741 Dng Th Ki u 742 Lê Thu 743 Lê Thu 744 Nguy n Mai 745 Ph m Thu 746 Bùi ðình 747 ð Vn 748 Nguy n Xuân 749 Nguy n Th 750 Nguy n Huy 751 Phùng Huy 752 Bùi Minh 753 Dng B o 754 Lê Chí 755 Lê Thành 856 Mai Th H i 756 Lu ðình 757 Nguy n Hoàng 758 Nguy n Huy

Nam 19/12/1986 Thái Nguyên Nam 04/12/1978 B c Ninh Nam 16/06/1962 H i Phòng Nam 28/07/1987 Thái Bình Nam 30/08/1981 Hà Giang Nam 05/08/1988 Hà N i N N 25/02/1986 Thanh Hoá 20/12/1979 H i Dng Nam 07/07/1968 B c Ninh Nam 14/09/1974 B c Thái Nam 24/04/1982 B c Giang Nam 04/10/1966 Vnh Phúc Nam 27/04/1976 Qu ng Ninh Nam 27/03/1967 B c Ninh Nam 20/09/1977 Vi t Trì Nam 29/11/1986 Yên Bái N N N N N 02/07/1976 Vnh Yên 31/12/1983 Thái Nguyên 02/02/1986 Ti p 04/01/1979 Hà Tây 02/09/1985 B c C n

Nam 17/12/1985 B c Ninh Nam 28/10/1980 Hà Nam Nam 03/12/1977 Hà N i N 30/01/1984 Thái Bình Nam 03/04/1980 Hà N i Nam 02/12/1985 Tuyên Quang Nam 10/09/1985 Qu ng Ninh Nam 22/07/1983 Thái Nguyên Nam 29/03/1981 Thái Nguyên Nam 13/04/1982 Qu ng Ninh N 20/07/1980 Hà Giang Nam 27/09/1984 H i Phòng Nam 30/08/1976 Phú Th Nam 10/10/1988 Hà Tnh

Trang 20 / 23 KVKK

Phòng SBD thi P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P25 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26

H và tên Trung Trung Trung Trung Trung Tr ng Tr ng Tr ng Tr ng Tr ng Tr ng Tr ng Tuân Tuân Tuân Tuân Tuân Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n Y n Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n Tu n

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

759 Nguy n Quang 760 Nguy n Thành 761 Nông Tu n 762 Tr n Danh 763 T Quang 764 Cao Xuân 765 Nguy n Th nh 766 Nguy n Vn 767 Nguy n Xuân 768 Phùng Xuân 769 Tri u Ti n 770 V Ti n 771 B Thi n 772 Dng công 773 Lê Quang 774 Ph m Anh 775 Ph m Minh 776 Chu Quang 777 ðàm Minh 778 ð Minh 779 Hoàng Anh 781 Hoàng Anh 782 Lê Anh 783 Ngô Anh 784 Nguy n Anh 785 Nguy n M nh 786 Nguy n Minh 787 Nguy n Qu c 857 Nguy n H i 788 Nguy n Vn 789 Nguy n Vn 790 Nguy n Vn 791 Nguy n Xuân 792 Phan Anh 793 Ph m Anh 794 Ph m Minh 795 Tr n Anh 796 Tr n Vn

Nam 15/05/1985 Vnh Phú Nam 26/02/1979 TháI Nguyên Nam 22/12/1982 Cao B ng Nam 29/12/1975 Thái Nguyên Nam 10/04/1988 Thái Nguyên Nam 15/07/1985 Nam ð nh Nam 15/04/1973 Qu ng Ninh Nam 10/07/1972 Thái Nguyên Nam 16/08/1978 Hà Tnh Nam 04/05/1979 Phú Th Nam 30/04/1981 Cao B ng Nam 17/08/1985 B c Giang Nam 12/01/1982 B c K n Nam 06/11/1984 L ng sn Nam 29/05/1984 H I Dng Nam 15/03/1987 Thái Nguyên Nam 13/06/1982 Thái Nguyên Nam 30/10/1962 Thái Nguyên Nam 22/02/1984 Cao B ng Nam 06/01/1971 Qu ng Ninh Nam 24/03/1981 Vnh Phúc Nam 25/09/1986 Ninh Bình N 27/01/1980 Thái Bình Nam 24/09/1971 H i Phòng Nam 20/06/1980 Qu ng Ninh Nam 20/11/1979 Vnh Phúc Nam 05/12/1970 Vi t Trì Nam 20/12/1969 Vnh Phú N 19/07/1983 TháI Nguyên Nam 22/03/1978 TháI Nguyên Nam 23/06/1981 Hà Nam Nam 19/09/1983 Thái Nguyên Nam 01/02/1972 Vnh Phú Nam 22/04/1981 Thái Nguyên Nam 06/11/1981 Ninh Bình Nam 22/12/1973 Thanh Hoá Nam 23/09/1978 Qu ng Ninh Nam 06/04/1971 B c Ninh

Trang 21 / 23 DT KVKK DT KVKK DT KVKK DT KVKK DT KVKK

Phòng SBD thi P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P26 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27

H và tên Tu n Tu n Tuyên Tuyên Tuyên Tuyên Tuy n Tuy t Tuy t Tuy t Tuy t Tuy t Tuy n Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Tùng Y n Tùng Tùng Tùng Tùng Tú Tú Tú Tú Tú Tú Tú Tú T ng T ng Uyên

Gi i tính

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

797 Tr nh Ki u 798 V ðình 799 Khu t Thanh 800 Lê Vn 801 Nguy n Vn 802 Ph m Th 803 Nguy n Th 804 Ng. Th Minh 805 Nguy n Minh 806 Nguy n Th 807 Nguy n Th 808 Nguy n Th ánh 809 Hà Vn 810 Lê Thanh 811 Lê Thanh 812 Ngô Thanh 813 Nguy n Duy 814 Nguy n Thanh 815 Nguy n Thanh 816 Nguy n Thanh 817 Nguy n Vn 818 Ph m Phú 858 Nguy n T H i 819 Ph m Thanh 820 Ph m Thanh 821 Ph m Xuân 822 Tr n Bách 823 ðoàn Th Thanh 824 Lành Ng c 825 Lê Anh 826 Lu Anh 827 Ng. Th Anh 828 Nguy n Th C m 829 Nguy n Th Ng c 830 Nguy n Vn 831 Nguy n Vn 832 Nguy n Xuân 833 Trng Bá

Nam 28/06/1980 Thanh Hóa Nam 22/04/1984 Thái Nguyên Nam 02/04/1980 Sn La Nam 10/05/1978 Tuyên Quang Nam 05/04/1988 B c Giang N N N N N N N 28/05/1980 Thái Nguyên 17/04/1977 Hà Giang 19/08/1979 Thái Nguyên 16/08/1982 Phú Th 01/12/1968 Hng Yên 01/04/1983 B c Ninh 18/03/1977 Thái Nguyên

KVKK

Nam 08/04/1985 B c Giang Nam 05/11/1983 T. Nguyên Nam 13/01/1986 Thanh Hoá Nam 27/06/1984 Thái Nguyên Nam 26/01/1984 Thái Nguyên Nam 02/09/1978 Thái Nguyên Nam 24/03/1982 Phú Th Nam 27/10/1983 Thái Nguyên Nam 25/06/1985 Thanh Hóa Nam 10/10/1968 H i Dng N 30/06/1979 Thái Nguyên Nam 07/12/1983 Sn La Nam 17/12/1978 Qu ng Ninh Nam 20/06/1983 TháI Nguyên Nam 23/10/1977 H i Dng N 19/12/1985 Thái Nguyên Nam 11/01/1985 Thái Nguyên Nam 03/02/1982 Hà N i Nam 28/09/1971 Hà B c N N N 13/09/1977 Thái Nguyên 23/12/1974 Vnh Phúc 30/08/1986 Thái Nguyên

KVKK KVKK

Nam 05/07/1981 Thái Nguyên Nam 18/09/1981 Hà Giang Nam 18/07/1963 Phú Th Nam 17/01/1983 Phú Th

Trang 22 / 23

Phòng SBD thi P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27 P27

H và tên Vân Vân Vân Vi t Vi t Vi t Vinh Vinh Vinh Vnh Vnh V V Vng Xoan Xuân Y n

Gi i tính N N N

Nm sinh

Ni sinh

ð i t ng u tiên

N.ng ñng ký Ti ng Anh

834 ð ng H ng 835 Lng Bích 836 Nguy n Phng 837 Lê Quang 838 Nguy n Tu n 839 Võ Vn 840 Lã Vi t 841 Nguy n Th 842 Ph m Vn 843 Ngô Th Th c 844 Nguy n Vn 845 Nguy n H u 846 Ph m Vn 847 Ph m Bá 848 Hoàng Th 849 Bùi Th Thanh 859 T ng H i

23/08/1979 Qu ng Ninh 26/02/1987 Thái Nguyên 22/01/1975 Thái Nguyên

DT KVKK

Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Mi n thi Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh Ti ng Anh

Nam 10/08/1987 H i Phòng Nam 05/08/1985 Vnh Phúc Nam 11/02/1982 Tuyên Quang Nam 01/11/1979 H i Phòng N N 14/12/1971 Qu ng Ninh

KVKK

Nam 23/07/1976 H i Phòng 01/11/1974 Vnh Phúc Nam 03/02/1972 B c Ninh Nam 26/12/1969 Thái Nguyên Nam 15/10/1984 Thái Nguyên Nam 08/02/1982 Ninh Bình N N N 06/03/1982 Hà Giang 30/09/1987 Hà N i 16/12/1984 B c Giang

DT KVKK

Trang 23 / 23

Information

DS_Phong thi_3_2011

23 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

258352