Read Man-comp-2004-definitivo.DOC text version

Bruksanvisning

Vitrifrigo Kylskåp och Kylboxar

Kompresorer

INLEDNING Bästa kund! Tack för att du har valt en VITRIFRIGO produkt. Vi hoppas att du kommer att bli helt nöjd med ditt köp. Den här handboken är en del av kylanläggningen och skall följa den hela vägen till slutanvändaren. Vitrifrigo förbjuder all form av reproduktion av handboken. Innan varje kylanläggning lämnar våra fabriker har de gått igenom de strängaste tester och genomgångar för att garantera att den fungerar som avsett. Vänligen kontakta våra servicecentra eller kontor direkt för mera information eller för problemlösningar. Vitri Alceste.

2

LÄS DETTA FÖRST - Läs den har handboken noga innan kylanläggningen används. - Om den här produkten ersätter en äldre modell måste den senare göras helt obrukbar innan skrotning. - Uppackning och installation av anläggningen måste ske med största nogrannhet och omsorg. För att undvika personskador skall skyddande handskar användas vid montering speciellt vid anläggningar med friliggande kylenhet. ( Fig.3) - Efter uppackning av anläggningen, kontrollera att den på inget vis är skadad. - Anläggningen skall enbart användas för kylhållning av dryck och mat. - Installera kylanläggningen långt bort från värmekällor och sörj för god ventilation (se nedanstående anvisningar). - Efter installationen, vänta minst en timma innan kylanläggningen startas. Det underlättar optimal prestanda från första början. - Innan anläggningen kopplas till strömkällan, kontrollera att dess spänning överensstämmer med den som är angiven på anläggningens dataskylt och den på kompressorn. - Anläggningar som kan kopplas till 230 volt växelström skall ovillkorligen vara anslutna med en kontrollerad säker jordning. - Kontrollera efter installationen att anläggningen inte står på strömkabeln. - Vid funktionsproblem ta kontakt med närmaste Vitrifrigo servicecenter, eller annan ämneskunnig personal. - Innan rengöring eller underhåll av anläggningen skall strömmen ovillkorligen kopplas bort. - Lägg inte glasbehållare som innehåller vätska i kylanläggningens frysfack. - Ta hand om förpackningsmaterialet enligt gällande lokala regler för sådan sophantering, - Visa hänsyn till naturen och följ lokala lagar och anvisningar när produkten skall skrotas. - Det är förbjudet att använda kylanläggningen till annat än avsedda ändamål. - Håll kylanläggningen exemplariskt ren och se efter att säkerhetsfunktionerna fungerar. - På inbyggda kylanläggningar skall man se till att ventilationshålen inte täcks för eller täpps till. - Ta aldrig bort täckplåtar eller fästpunkter från kylanläggningen. - Gör regelbundna kontroller av kylanläggningen på de punkter som anges i den här handboken. - Anläggningen får inte utsättas för regn eller annan väta. - Anläggningen är lämplig för skyddat utomhusbruk.

3

Allmän information.

Syftet med handboken.

Den här handboken gäller kylanläggningar av typen "INTERIOR (230 V AC) OCEAN-RUNNER (12/24 V DC) och avser vara ett hjälpmedel för rätt handhavande och skötsel av anläggningen. För att snabbast lära dig anläggningens funktioner skall du läsa handboken innan kylanläggningen sätts i drift. För att anläggningen skall fungera problemfritt är det nödvändigt att veta vilket underhåll som krävs och att det görs på rätt sätt. Instruktionerna behandlar alla moment från start till stopp. Din kylanläggning har tillverkats enligt alla säkerhetsföreskrifter och vi har ansträngt oss för att förutse eventuella problemkällor. Trots det så beror säker användning av kylanläggningen på ständig rengöring och underhåll. Några informationer i handboken visar kanske detaljer som inte helt överensstämmer med din kylanläggning men de innehåller också väsentlig information. Eftersom produkterna utvecklas hela tiden så kan din anläggning ha funktioner som inte finns medtagna i den här handboken. I sådana fall finns tilläggsinformation bipackad. Den här kylanläggningen är konstruerad och tillverkad exklusivt av: Italien

Tillverkare

Vitrifrigo s.n.c

Distributör i Sverige

Byggplast & Båtprylar Sverige AB Lövbacksvägen 4 141 71 Segeltorp Tel: +46 8 505 640 00 Fax: +46 8 505 640 01 E-mail: [email protected] Hemsida: www.vitrifrigo.se www.byggplast-batprylar.se

4

Objektbeskrivning ( Fig. 2 och Fig7) 12/24 V Dc - 220V Ac A) Horisontell evaporator A1) Vertikal evaporator B) Droppskål C) Termostathus D) Löstagbara trådhyllor E) Glashållare (endast på somliga modeller) F) Salladslåda (endast på somliga modeller) G) Dörrfack (borttagbart)

12/24 V Dc Portabel A) Korg B) Spärrhake C) Evaporator D) Fästskruv för monteringsram E) Monteringsram F) Digital termostat G) LED termostat H) Manuell termostat (endast C26) I) Strömbrytare (endast C26) J) Handtag K) 12/24 V Dc - 230 V Ac anslutning.

Skylt med tillverkningsdata finns inne i kylskåpet uppe till höger. Tillverkningsnumrets första tre siffror visar tillverkningsår och vecka. Alla material i anläggningen som kan komma i kontakt med föda är godkända enligt EU direktivet 89/109. Anläggningens bullernivå är lägre än 70 dB (A)

INSTALLATION Kontrollera att anläggningen inte är skadad. Alla transportskador måste anmälas till försäljaren inom 24 timmar efter leveransen. Hantera anläggningen försiktigt. Placera den försiktigt på avsett ställe. Använd medföljande monteringsdetaljer. Undvik att böja slangar eller rör, annat än eventuellt anvisade i bruksanvisningen. Kontrollera att alla medföljande enheter monteras på släta och vågräta ytor. Vid inbyggnad skall tillräcklig ventilation ordnas antigen genom en 50 mm bred springa mellan kylskåp och inredning eller genom att ta upp ett hål nere och ett uppe i inredningen bredvid kylskåpet. Båda hålen måste ha en yta av minst 33 cm². ( Se fig. 5)

5

Vid installation i husvagnar och husbilar bör ventilationen ordnas direkt från utsidan av vagnen / bilen ( Se fig. 6) Installera kylskåpet långt bort från värmekällor i ett torrt och väl ventilerat utrymme. Låt anläggningen vila i minst en timme innan den startas för första gången. Tiden kan användas för en första rengöring av skåpet. Några portabla kylanläggningar har en fästram för stabilare montage. Kontrollera före rengörningen att skåpet inte är anslutet till strömkälla. Om så är fallet dra ut kontakten från strömkällan. UTVÄNDIGT Tvätta utsidan först med varmt, sedan med kallt vatten. Undvik slipande tvättmedel eller svampar/borstar. INVÄNDIGT Avlägsna alla galler, korgar och islådor. Tvätta skåpets insida med varmt vatten men en liten tillsats av bikarbonat eller vinäger. Skölj och torka torrt och rent. Använd aldrig slipande medel, diskmedel eller tvål. KONDENSOR Dammsug eller borsta lätt kondensorns slingor (bakom skåpet se fig. 4) minst en gång om året. Använd en mjuk borste även till dammsugaren. Om kylskåpet inte skall användas under en längre tid bör det tömmas, rengöras grundligt enligt ovan, kopplas bort från strömkällan och lämnas med dörren på glänt. Den här enheten svarar mot EU direktivet 89/336 om dämpad störning av radiosignaler. Kontrollera innan anläggningen kopplas till strömkällan att spänningen motsvarar den som är angiven på dataskylten och på kompressorn. Viktig information för växelströmsdrivna 230 V kylskåp Anläggningen måste vara jordad enligt gällande bestämmelser. Försäkra dig om att jordförbindelsen verkligen fungerar. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för olyckor som kan inträffa om inte ovanstående uppmaning efterföljs.

6

RENGÖRNING AV KYLSKÅPET

INKOPPLING AV EL

Undvik adaptrer grenkontakter och skarvsladdar. Om det är absolut nödvändigt så skall bara tillbehör som är säkerhetstestade användas. Överskrid inte tillbehörens maximala belastningsgräns. Om inte de elektriska kontakterna passar så skall de bytas ut av en behörig elektriker som även skall kontrollera den nya kontaktens funktion. Viktig information för likströmsdrivna 12/24 V kylskåp För 12 V och 24 V likströmsdrivna kylskåp skall anläggningen kopplas direkt till batteriet med kablar av den dimensionen som finns angivet i bifogade DANFOSS instruktionsblad. Respektive kopplingsscheman finns illustrerade i fig.a 8a/b/c/d/e (12/24 V) och i fig. 9 ( 115/230 V) Förklaring till komponentsbeteckningar. VCC = Batteri DC = Fläkt T = Mekanisk termostat L = "LED" termostat D = Digital termostat S = Spänningsstabilisator A = Matning * = Givare

7

Koppling av ström till innerbelysning på 12/24 V DC skåp med separat kylenhet. Koppla den medföljande sladden "D" ( Kod R10777) till kopplingsplinten på skåpets baksida. (Den är polaritetsoberoende och plus - minussladdarna kan kopplas hur som helst.) Koppla belysningssladden "D" antigen till kompressorns styrenhet eller direkt till batteriet. Styrenhetens elsladdar skall ovillkorligen vara kopplade till respektive plus och minus på batteriet! A- Kopplingsplint för innerbelysning B- Kompressorns styrenhet C- Batteri D- Innerbelysningssladd.

8

TEMPERATURKONTROLL Kylskåpen är försedda med en termostat som automatiskt håller inställd temperatur. MEKANISK TERMOSTAT Välj önskad temperatur genom att vrida ratten (knappen). När ratten är i position "0" eller "STOP" är anläggningen avstängd. Kylningen startar från läge "1" på ratten och ökar i effekt till läge "5" som är kallast. Portabla 12/24 volts absorbsionskylskåp skall för energisnålaste drift sättas på läge "A" för skåp med maximalt 75 liters kapacitet och "A1" för större enheter. ( Fig. 1) Kopplingsschema finns i figur 8e (12/24 V) och figur 9 (115/230 V) Några modeller har annorlunda utformade temperaturkontroller än de som är beskrivna här ovan. Om så är fallet refereras till figur 1. Minska temperaturen genom att vrida ratten medsols. "LED" TERMOSTAT Den elektroniska "LED" termostaten har två kontrollknappar. En för av och påslag En för temperaturkontroll "*" Genom att trycka på "ON/OFF" knappen startas eller alternativt stängs kylskåpet av. För att ställa in önskad temperatur tryck på knappen märkt *. Varje tryck på knappen påverkar kontrollamporna som lyser upp. Med indikatorn längst till vänster är skåpet varmast, med indikatorn längst till höger är det kallast. Regleringen sker i steg av ungefär 3 grader C. För att snabbtställa in kallare temperatur, tryck upprepade gånger på knappen tills den sista lampan tänds. Nästa tryck återställer kylningen till varmast.

Se figur 8a för kopplingsschema (12/24 V) eller figur 8b för (12/24 V -230 V)

9

DIGITAL TERMOSTAT Den digitala termostaten kan användas både till att hålla reda på temperaturen inne i skåpet och för att stänga av eller starta enheten. Displayen har fyra tryckpunkter för programmering och funktionskontroll. När anläggningen startas för första gången börjar displayen blinka ett tag för att sedan stabilisera sig och visa rådande temperatur i skåpet. Den ursprungliga inställningen för termostaten är 0 grader C. Se figur 8c för kopplingsschema till (12/24 V) och figur 8d för (12/24 V-230 V) INSTÄLLNING AV PARAMETRAR Tryck snabbt (inom 5 sekunder) två gånger på "SET" knappen. Displayen kommer först att visa "SET" och sedan "0" eller förutvarande inställning. Använd piltangenterna för att öka eller minska temperaturen i skåpet. Tryck två gånger på "FNC" knappen för att ställa in temperaturen. Displayen kommer att visa "SET" och sedan temperaturen i skåpet. En liten punkt under "OUT" visar att kompressor och fläkt fungerar.

EN INSTRUKTIONSMANUAL FÖR DIGITALA TERMOSTATER FINNS BIFOGAD I VARJE AKTUELL FÖRPACKNING.

10

Rekommenderad placering av mat i kylen och ungefärliga lagringstider Mat Rensat kött eller fisk som förvaras i tillslutna plastpåsar eller i folie. Ägg Smör/Margarin Tillagad mat, kakor, soppa m.m. (förvarade i lufttäta behållare) Kalla snittar av kött, kokt pasta, puddingar, choklad, grädde, bakverk, tomater m.m. Flaskor Frukt och grönsaker Lagringstid Placering i kylskåpet 2-3 dagar Högst upp i kylskåpet under frysfacket 1 månad 1 vecka 3-4 dagar 3-4 dagar Använd dörrfacken Använd dörrfacken På lägsta hyllan i kylskåpet Var som helst i kylskåpet

I flaskhållarna på dörrens insida I salladslådan längst ner i kylskåpet

11

BYTE AV GLÖDLAMPA För byte av glödlampan till innerbelysningen (Se figur 2) Skyddskåpan lossas genom att den dras rakt ner. Se upp så att inte dess fästanordningar skadas. Flytta på en av de två fjädrarna och drag ut glödlampan. Böj fjädrarna lätt mot varandra och sätt dit den nya glödlampan. Se till att glödlampan har kontakt med fjädrarna. Återmontera skyddskåpan. BYTE AV DÖRRPANEL Byte eller borttagande av dörrpanel sker på följande sätt: Ta bort dörren enligt beskrivning i nästa avsnitt. Lossa skruvarna i ramens nederkant och ta bort den. Dra ut panelen. Skjut in en ny frontpanel och skruva dit ramen igen. ÄNDRA DÖRRUPPHÄNGNING Ändring av dörr med pinnlås Ta bort det övre gångjärnet och pinlåset. Lyft bort dörren från det nedre gångjärnet. Flytta det nedre gångjärnet till andra sidan. Häng upp dörren på det nedre gångjärnet. Skruva dit det övre gångjärnet och låsanordningen. Ändring av dörr med NAUTIC-EUROPA låsanordning. Ta bort det nedre gångjärnet och dra dörren neråt. Tag bort handtaget (1) och återmontera det på motsatta sidan. Se till att den centrerar ordentligt i avsedda hål. Skruva bort gångjärnstappen (2) från ramen och skruva dit den på motsatta sidan. Lyft tillbaka dörren på plats och skruva dit det nedre gångjärnet på avsedd sida.

1 2

12

Ändring av dörr med NAUTIC-USA lås. Ta bort den nedre delen av fästramen (1) om sådan finns monterad. Ta bort Nautic gångjärnet (2) och dess distansplatta. Dra dörren neråt. Ta bort handtaget (3) vänd på spärrarna och på fjädern för att ändra öppningsriktning. Vänd handtagets grepp i pilarnas riktning. Montera tillbaka Nautic handtaget på motsatta sidan. Se till att skruvarna centreras i hålen. Flytta plattan (4) till motsatta sidan. Återmontera dörren och kontrollera att låsningen fungerar utan problem. Återmontera gångjärnet, distansplattan och ramens nedre del.

3

4 2 1

AVFROSTNING Avfrostning skall ske när islagret i frysdelen överstiger 3 mm. Regelbunden avfrostning är nödvändig för att garantera mesta möjliga kylekonomi. För avfrostning skall termostatkontrollen vridas till "STOP" eller "0". Håll skåpdörren öppen under hela defrostningstiden. Använd inte vassa föremål för att lossa på isen. De kan orsaka ohjälplig skada på evaporatorn. I portabla absorbsionssystem sker avfrostningen automatiskt. Droppskålen i dessa skall tömmas varje dag. Efter avfrostning, torka ut skåpet och återställ termostatkontrollen.

13

FELSÖKNING

VÄXELSTRÖMSKYLSKÅP 1- OM DITT KYLSKÅP INTE FUNGERAR Kontrollera att: - termostaten inte står på STOP/0 - det finns ström till kylskåpet - enhetens säkring inte har slagit från eller är trasig - elkontakten är ordentligt ditsatt i uttaget - eluttaget fungerar. Prova om andra strömförbrukare fungerar i uttaget. - strömkabeln inte är trasig 2- OM KYLSKÅPET BULLRAR MYCKET Kontrollera att: - kylskåpet står på en helt plan yta - kylskåpet inte nuddar andra föremål som kan orsaka vibrationer - kylslingorna bakom skåpet inte nuddar sladdar eller andra föremål 3- OM KYLSKÅPET KYLER DÅLIGT Kontrollera att: - dörren är ordentligt stängd och tät - kylskåpet inte är placerat nära värmekällor - kylskåpet eller den separata kylenheten har tillräcklig ventilation - evaporatorn inte är full med is och behöver avfrostning - eventuella fläktar roterar fritt och fungerar - kylskåpet inte är överfyllt LIKSTRÖMSKYLSKÅP (12 V DC - 24 V DC) 1- OM DITT KYLSKÅP INTE FUNGERAR Kontrollera att: - termostaten inte står på "STOP" - kylskåpets automatsäkring inte har slagit ifrån - säkringen i kontrollenheten är hel - strömkabeln är hel - det finns ström i batteriet - spänningen är samma som anges på kylskåpets dataskylt. Om spänningen är mer än 0,2-0,4 V lägre än nominellt måste orsaken undersökas. - elkablarna till enheten är av anbefallen dimension enligt bifogade Danfoss instruktionsblad - alla kopplinga mellan batteri och skåp är ordentligt pressade eller åtdragna - inte finns oxid på batteripoler eller kopplingar

Om kylskåpet, efter att du har kontrollerat allt ovanstående, fortfarande inte fungerar så rådfråga försäljaren eller närmaste servicecenter.

14

Rev. 01 del 02/07/04

15

16

17

18

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' La VITRIFRIGO snc con sede in via della Produzione 9, 61022 Montecchio (PS), Italia, DICHIARA sotto la propria responsabilità che il frigorifero o unità refrigerante per la refrigerazione ed il mantenimento di cibi e bevande i cui dati sono riportati nell'etichetta sottostante ed alla quale questa dichiarazione si riferisce E' CONFORME ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive: 89/392/CEE 91/368/CEE 93/44/CEE 89/336/CEE. DECLARATION OF CONFORMITY VITRIFRIGO snc, with it main office in via della Produzione 9, 61022 Montecchio (PS), Italy, hereby DECLARES, under its sole responsibility, that the refrigerator or refrigerating unit designed for the refrigeration and preservation of food and beverages, as per the dataplate indicated below and to which this declaration refers, COMPLIES WITH THE basic safety requirements specified in EC directives: 89/392/EC 91/368/EC 93/44/EC EC/89/336. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ La soussignée société VITRIFRIGO snc, dont le siège est à Montecchio (PS) - 61022 (ITALIE), via della Produzione 9, ATTESTE sous sa responsabilité que le réfrigérateur ou unité de réfrigération et de conservation d'aliments et de boissons, dont les caractéristiques sont reportées sur l'étiquette ci-dessous et objet de la présente déclaration est CONFORME aux exigences essentielles des directives: 89/392/CEE 91/368/CEE 93/44/CEE 83/336/CEE. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Die Firma VITRIFRIGO snc mit Sitz in Via della Produzione 9, 61022 Montecchio (PS), Italien ERKLÄRT in eigener Verantwortung, dass der Kühlschrank bzw. das Kühlgerät für die Kühlung und Aufbewahrung von Speisen und Getränke, dessen Daten auf nachstehendem Etikett angegeben sind, und auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den wesentlichen, von folgenden Richtlinien vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen: 89/392/EWG 91/368/EWG 93/44/EWG 89/336/EWG KONFORM IST. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD La VITRIFRIGO snc, con domicilio en via della Produzione n° 9, 61022 Montecchio (Pésaro), Italia, DECLARA, bajo su propia responabilidad, que el frigorífico o unidad refrigerante para la refrigeración y conservación de alimentos y bebidas - cuyos datos técnicos se indican en la etiqueta situada debajo, al que la presente declaración se refiere, CUMPLE CON los requisitos esenciales de seguridad establecidos por las directivas: 89/392/CE 91/368/CE 93/44/CE 89/336/CE.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE A VITRIFRIGO snc, com sede na Via della Produzione n° 9 61022 - Montecchio (PS), Itália DECLARA sob a própria responsabilidade que o frigorifero ou unidade refrigerante á refrigeraçã e conservação de alimentos e bebidas, cujos dados estão contidos na etiqueta abaixo e a qual esta declaração concerne É CONFORME aos requisitos essenciais de segurança previstos pelas directivas: 89/392/CE 91/368/CE 93/44/CE 89/336/CE. CONFORMITEITSVERKLARING De firma VITRIFRIGO snc, gevestigd in de via della Produzione 9, 61022 Montecchio (PS), Italië, VERKLAART, onder eigen verantwoording, dat de koelkast of de koeleenheid voor het koelen en bewaren van voedingswaren en dranken, waarvan de gegevens op onderstaand etiket zijn vermeld en waarop deze verklaring betrekking heeft, VOLDOET aan de fundamentele vereisten zoals gedefinieerd in de richtlijnen: 89/392/EEG 91/368/EEG 93/44/EEG 89/336/EEG.

Vitri Alceste

Vitrifrigo s.n.c. via della Produzione 9

Tel. ++ 39 . 721 + 491080 61020 Montecchio di Pesaro.

Fax ++ 39 . 721 + 497739 Italy

8238-15

Elektronisk Enhet 12-24V för BD kompressorer

Dimensionernig av sladdar Tvärsnitt Max. mm² längd* meter vid 12V 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 Fig.2 *Längden mellan batteri och enhet Max längd* meter vid 24V 5 8 12 20 elektrisk

Instruktioner

Fig. 1

2

3 6

+ -

4

+

5

-

7

8 9

+ + F D 1 C P T

8380

Valfria inställningar för batterivakt Fig. 4 Fig. 4 Motstånd 12V 12V 12V 24V 24V 24V (9) BrytSlutMax. BrytSlutMax. 8 k spänning spänning spänning spänning spänning spänning 0 9.6 10,9 17,0 21,3 22,7 31,5 1,6 9,7 11,0 17,0 21,5 22,9 31,5 2,4 9,9 11,1 17,0 21,8 23,2 31,5 3,6 10,0 11,3 17,0 22,0 23,4 31,5 4.7 10,1 11,4 17,0 22,3 23,7 31,5 6,2 10,2 11,5 17,0 22,5 23,9 31,5 8,2 10,4 11,7 17,0 22,8 24,2 31,5 11 10,5 11,8 17,0 23,0 24,5 31,5 14 10,6 11,9 17,0 23,3 24,7 31,5 18 10,8 12,0 17,0 23,6 25,0 31,5 24 10,9 12,2 17,0 23,8 25,2 31,5 33 11,0 12,3 17,0 24,1 25,5 31,5 47 11,1 12,4 17,0 24,3 25,7 31,5 82 11,3 12,5 17,0 24,6 26,0 31,5 220 9,6 10,9 31,5

Fig. 3

Standardinställning för batterivakt 12V 12V 24V 24V brytspän slutspän brytspän slutspän ning ning ning ning 10,4V 11,7V 22,8V 24,2V

Kompressorns fart Motstånd Motorns (8) varvtal r.p.m. 0 2000 277 2500 692 3000 1523 3500

Fig. 5

Strömförbrukning i kontrollenheten mA 5 4 3 2

Svenska

Elektronikenheten är gjord för två olika spänningar vilket betyder att den kan kopplas till antigen 12V eller 24V likström. Maximal spänning är 17 V för 12V systemet och 31,5V för 24V systemet. Maximal temperaturgräns är 55ºC. Elektronikenheten har ett inbyggt överhettningsskydd som stoppar kompressorn om temperaturen skulle bli för hög. Installation (Fig.1) Anslut terminalkontakten från elektronikenheten till kompressorns terminal. Montera enheten på kompressorn genom att fästa kåpan på skruvarna (1). Strömanslutning (Fig. 1) Elektronikenheten skall alltid vara kopplad direkt till batteriets poler (2). Plus skall till + och minus till -, annars kommer enheten inte att fungera. Elektroniken är skyddad mot felkoppling. För att skydda installationen skall en säkring (3) kopplas in så nära batteriets + pol som möjligt. Säkringen skall vara på 15A för 12V anläggning och 7,5A för 24 V. Om en huvudströmbrytare (4) monteras så skall den klara en strömstyrka av minst 20A. Observera rekommendationerna för elkablarnas tvärsnitt vid olika sladdlängd. Fig.2. Undvik skarvar till eller från kylskåpets sladdar eftersom sådana kan orsaka spänningsfall till kylen och påverka batterivaktens inställningar. Batterivakt (Fig.1) Kompressorn startar och stannar i den inställda spänningsintervallen som mäts över plus och minus på elektronikenheten. Standardinställningarna för 12 resp. 24 V visas i Fig.3. Andra inställningar (Fig.4) kan vid behov ställas in genom att montera ett motstånd (9) mellan anslutningarna C och P. Termostat (Fig.1) Termostaten (7) är kopplad mellan anslutningarna C och T. Utan några inkopplade motstånd kommer kompressorn att arbeta med 2000 r.p.m. när termostaten kopplar på. Andra varvtal på kompressorn kan erhållas genom att koppla in lämpliga motstånd (8) som reglerar strömstyrkan (mA) till elektronikenheten. Motståndens värden framgår av Fig.5. Fläkt (valfritt, Fig.1) En fläkt (5) kan kopplas mellan anslutningarna + och F. Koppla plus till + och minus till F. Eftersom utspänningen mellan ovan nämnda kontaktpunkter är reglerad till 12V så skall en 12V fläkt användas även på 24V anläggningar. Fläktens effektbehov får inte överstiga 0,5A, dock kan högre startström tillåtas momentant.

LED (valfritt, Fig.1) En 10 mA lysdiod (6) kan kopplas mellan anslutningarna + och D. Om elektronikenheten registrerar ett fel i systemet kommer dioden att blinka ett antal gånger. Antalet blink korresponderar med typ av fel. Varje blink varar i 1/4 sekunder. Förloppet avbryts i fyra sekunder för att sedan återupptas. Antal Typ av fel blink 5 Kompressorn stoppad p.g.a. överhettning eller överbelastning. 4 Kompressorns varvtal har sjunkit under 1850 r.p.m. p.g.a. överbelastning. 3 Kompressorn startar inte. Rotorn är antigen blockerad eller trycket i systemet är högre än 5 bar 2 Överbelastad fläkt. Fläkten förbrukar mera ström än 1A. 1 Batterivakten har slagit ifrån. Spänningen har under - eller överstigit bryt - eller slutpunkterna.

Hemsida: www.danfoss.com/compressors

CI.46.C3.02 10-00

THE SPEED EXCHANGER ON THE BD35F

Danfoss compressor model BD35F can work at different velocity because of the speed-exchanger applied to the electronic unit of the group. In order to change the velocity of the compressor it is enough to connect one of the cables of the thermostat to the terminal marked with the letter C and other cable to the terminal T that corresponds to the velocity that you desire (Picture1). The picture1 reproduces all the electrical connections. The velocity on the speed-exchanger is indicated by revolutions per minute (RPM). Realising the connection between the two terminals C and I present in the picture labelled with LOW-LEVEL you put the voltage of battery that it is inferior to the standard; The values of the threshold are reproduced in the Table1 below. For the selection of the right velocity please refer to the indication on the Table2. SPEED EXCHANGER INSTALLATION OF SPEED EXCHANGER (Pic 1)

THRESHOLD BATTERY (Tab.1) LEVEL STANDARD LOW-LEVEL CUT-OUT 12V 10,4 9,9 CUT-IN 12V 11,7 11,1 CUT-OUT 24V 22,8 21,8 CUT-IN 24V 24,2 23,2

VALUES OF VELOCITY RECOMMENDED FOR THE EVAPORATORS OF OUR PRODUCTIONS (Tab 2) PLATE EVAPORATOR 80 110 PT3 PT4

VOL.MAX. VELOCITY 2000 RPM 2500 RPM 3000 RPM 3500 RPM VOL. MAX VELOCITY 2000 RPM 2500 RPM 3000 RPM 3500 RPM VOL.MAX VELOCITY 2000 RPM 2500 RPM 3000 RPM 3500 RPM

40 PT1

60 PT2

130 PT5

180 PT6

250 PT7

BOX EVAPORATORS 80 130 S1 S2/S3/S4

180 S5

30 AC1

EUTECTIC HOLDING PLATES 70 110 170 AC5 AC6 AC10 AC15

220 AC20

270 AC30

Information

Man-comp-2004-definitivo.DOC

21 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

268600