Read Microsoft Word - Tree Pruning_Vietnamese Phuong Cch Ta Cy.doc text version

Ph

ng Pháp C t T a Cây Cành Phiên dich:Loan Ta Ph n m u

ây là s tay h ng d n cho nh ng quý v nào m i b t u c t t a cây cành, và nó c vi t cho vùng Puget Sound Pacific Northwest (United States). Xin quý v hãy s d ng s tay này giúm quý v , ng i thân, và c ng ng hi u rõ thêm v nh ng ph ng cách c t t a c y cành. V i s h tr c a USDA Forest Service và King County Department c a Natural Resources chúng tôi ã thành công hoàn t t s tay này. Ph thu c vào n i quý v s ng, quý v òi h i ph i có gi y phép c t t a cây cành ho c n cây. S òi h i này thay i m i n c,thành ph , khu v c, ti u bang m i khác. Vì v y quý v có th h i ý ki n c a b nông nghi p ho c lâm h!c gia khu v c c a quý v . The City of Seattle òi h i ph i có gi y phép c t n cây cành trên ng ph ho c m n m t chuyên gia c t n cây. Ngoài ra, quý v c n ph i có gi y phép nh ng khu v c b gi i h"n ( m l y ho c i d c ). N u quý v mu n bi t thêm chi ti t xin liên l"c s 206.684.5008 ho c website http://www.seattle.gov/transportation/forestry.htm Cách ch d n khi nào nên c t · · · · · n cây cành

C t t a khi c n ph i c t b cây cành b g y ho c làm g!n ng ph và ng i. C t t a gi ng cây #n trái trong mùa ông tr c khi cây b t u có sâu trong mùa hè. C t t a gi ng cây li$u và cây d ng vào g n cu i mùa hè. C t t a gi ng cây u Pacific Northwest ch vào gi a 15 tháng 10 và 15 tháng 4 (trong khi lá cây r ng ) gi m b t s thi t h"i khi lá cây b khoan l và b nh Dutch Elm. C t t a gi ng cây cáng lò, cây s i, cây thích sau mùa l"nh gi m b t s ch y nh a. T i sao ph i c t t a cây cành?

· · · · · · ·

C t t a t"o cho xe c và ng i i b d$ nhìn th y. % Seattle, nh ng cành cây trên ng ph ph i cách ng i 8 feet và l ng i14 feet. C t t a có ánh n ng ho c có th ng m c nh. C t t a lo"i b nh ng cây cành b r y, m c b nh ho c ã b ch t và b ch i r$ ho c g c. C t t a cây c i d$ phát tri n và c u t"o c u trúc cho nh ng cây non. giúp trái cây phát tri n và t"o nhi u trái. C t t a cây mau l n và làm n i b t n t &p c a cây. Ch không ph i ng#n ch n s phát tri n.

Nói m t cách h p lý, chúng ta ch m b o ch c ch n là cây c i s' tr ng thành v i hình dáng t nhiên và b o qu n c s c &p t nhiên, m"nh m', và t t. Hãy chú ý là c t t a cây cành s m có th b o v cành cây không b g y ho c b om tòm trong khi phát tri n. Nhi u lúc c t t a cây cành c(ng bao g m c t b nh ng nhánh cây th p và n u c t b h p cách, thì s' không c n ph i cây t a cây nhi u khi cây l n. C t t a cây h p lý s' không bao gi thay i hình dáng c a cây .

Nh ng ví d v hình dáng t nhiên và hình th c c a cây.

Do not translate the top words for these drawings...

Chú thích: Upright= )ng th*ng. Open= m r ng. Arching= hình cung. Horizontal= ngang. Fastigiate= hình chop.

M c tiêu c t

n- tìm hi u v n i nào và làm sao

c t

n cây.

B+ng cách s d ng 3 ph ng pháp khi c t n, cây s' danh chóng lành i v t c t, tr l"i kho, m"nh, và t i t t. Th c ra cành cây t"o ra t- g c a chính b n thân cây, và c gi v ng trên thân cây sau hàng n#m bao b!c c a s phát tri n m i. T n cùng c a cành cây là ch thân cây và cành cây g p nhau. C t n cây ngay bên ngoài c a ch này s' r t quan tr!ng i v i s t i t t c a cây. Góc c a ch c t n cây c n ph i l ra m t ngoài c a cây. S d ng 3 ph ng pháp c t n cây m b o v cây không b rách trong khi cành cây ngã, t"o nên s t n h"i l n cho thân cây. 3 ph ng pháp c t n nh ng cành cây l n. Note/: First Cut = v t c t th) nh t Second cut = v t c t th) 2 Third cut = v t c t th) 3 Branch collar =t n cùng c a cành cây

S d ng ph ng pháp này c t n nh ng cành cây l n h n 3/4 inch ho c 2 cm. % trên cành cây có góc h&p, quý v nên c t h t t- trong ra ngoài.

Nh ng v t c t

V t c t m ng

n cành cây

V t c t m ng s' t t h n cho s m"nh kho, c a cây. C t n h t nhánh cây b+ng cách s d ng ph ng pháp c t n cây có th m!c nhánh m i t- thân cây. V t c t m ng c s d ng m ho c nuôi vòm lá và còn s d ng c t n nh ng nhánh cây t"o c nh.

Chú thích: C t m ng n h t nhánh cây cây m!c nhánh m i ho c m!c l"i cây m i.

Chú thích: -ng nên c t n quá 25% c a vòm lá c a cây trong 1 mùa ho c qua th i gian 5 n#m n u không quý v s' làm cho m m cây l n nhanh, không m"nh kho,, không &p và không ch c ch n. C t ng!n

S tuy n ch!n c t ng!n là ph ng cách dùng làm ng n cành cây và thay i ph ng h ng phát tri n trong khi c t m ng s' c t xén quá nhi u g . Luôn luôn c t trên ng!n cây có phát tri n m i ho c là c t m t bên c a cành và ít nh t là 1/2 chu vi c a cành mà quý v mu n c t. N u mà ph ng pháp c t ng!n không c tuy n ch!n s' làm cho cây khó lành v t c t ho c s' d$ b nhi$m b nh. Ph ng pháp này s' giúp cây m!c l"i r t nhanh và có nhi u ch i.

C t ng n mà không có s tuy n ch n là k t qu làm cho cây có nhi u ch i. Nh ng g i ý t t tránh xa s c t n cây cành không h p cách. S d ng 3 ph ng pháp làm ng n cành cây tr c khi c t b . Nó s' ng#n ng-a cành cây gây t n h"i cho thân cây khi mà c t n, ch d.n c v' nh sau:

Cành cây b g y t- v t c t. Không nên t a ng!n cây! T a ng!n cây là ph ng pháp c t t a ng!n không có tuy n ch!n mà s' làm cho cành cây mau b ch t ho c s' t"o nên nh ng ch i b y t t, phát tri n ch m, và không &p. N u nh ng ch i này phát tri n, nó s' tr nên n ng n , s' tr nên không an toàn và s' bám ch c vào v cây.

S phát tri n

trên

nh

u c a cây v i r t nhi u ch i.

Cây c t cho chúng ta r t nhi u. Xin hãy gi cho chúng luôn m nh kho và an toàn! ng h s sinh s n! S tay v ph ng pháp c t n cây cành này ã c t o ra b i s tr c p t King County Department of Natural Resources và Parks và s óng góp t USDA Forest Service và Washington Department of Natural Resources, v i nh ng giúp t City of Seattle, ã c ban th ng thông qua Natural Resource Stewardship Network. S giúp còn c chu c p t PlantAmnesty, University of Nevada Cooperative Extension, h c sinh v Forestry University of Washington, và h c sinh c a ch ng trình Wilderness Inner-city Leadership Development.

S tay này dành giúp m i ng i hi u rõ thêm v ph ng pháp c t n cây cành. N u quý v! co th c m c v s phiên d!ch, xin email [email protected] ho"c g i s 206.684.5008.

City of Seattle

Information

Microsoft Word - Tree Pruning_Vietnamese Phuong Cch Ta Cy.doc

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97200