Read PE1218V Chronic Pain-Vietnamese text version

Thông Tin Dành Cho Bnh Nhân Và Gia ình

Chronic Pain / Vietnamese

Cn au Mãn Tính

Chúng tôi s hp tác vi quý v và con quý v thc hin cam kt là phòng tránh và gim thiu các cn au n mc ti a có th c.

au mãn tính là gì?

au mãn tính là cn au kéo dài và không còn óng vai trò nh mt du hiu cnh báo giúp c th phòng tránh tn thng. Cm giác au phát sinh t các tng tác gia não và các b phn c th khác. Nu c th b au lâu dài thì não có th tip tc phát tín hiu au cho dù c th không còn b tn thng mô hay vn khác. n lúc ó, au không còn là triu chng ca mt bnh trng nào ó--au chính là bnh trng cn c iu tr.

Cam kt ca chúng tôi

Chúng tôi s hp tác vi quý v và con quý v thc hin cam kt là phòng tránh và gim thiu các cn au n mc ti a có th c. Bng cách kim soát thành công cn au, con quý v có th c gim au, tng kh nng hot ng và hng cht lng i sng tt hn.

au mãn tính c iu tr bng cách nào?

Các yu t gây au mãn tính rt phc tp, nên cách cha tr tt nht là kt hp nhiu phng pháp khác nhau, bao gm:

Tp th dc

Con quý v cn tp th dc thng xuyên. Các môn tp th dc có ng tác nh và òi hi hít th nhiu, thí d nh bi, p xe hay chy máy elliptical có th giúp ích cho tt c mi ngi nhng s c bit giúp ích cho con quý v. Tp th dc không nhng giúp tng cng h min dch mà còn tng phn ng gim au ca não.

Thuc

i vi mt s dng au mãn tính, bnh nhân có th dùng thuc gim au. Các loi thuc opioid (thuc d nghin) thng c dùng tr au cp tính nhng ít khi c dùng tr au mãn tính.

Tâm trng

Các vn v tâm trng không gây au, nhng có th khin cho cn au có v nng hn. Nu con quý v hay thy bt an, lo lng hoc b trm cm thì có các phng pháp iu tr có th giúp gim các tình trng này.

Hot ng bình thng

i hc, làm vic nhà, và tham gia hot ng là nhng vic rt quan trng. Không nên b hay cho min các nhim v thng ngày nh vy khi con quý v b au.

1 trong 3 trang

Cn au Mãn Tính

Vt lý tr liu

Cm giác au thng khin ngi ta hot ng ít hn, và hot ng ít hn li dn n au nng hn. Khi con quý v ci thin c kh nng hot ng thì cn au cng gim dn theo. Các tr liu viên chuyên giúp gim au s hng dn con quý v các bài tp th dc nhm tng cng sc lc, do, và kh nng di chuyn cng nh giúp các b phn c th gim mn cm.

Th thut y khoa

ôi khi có th thut y khoa có th giúp gim au, bao gm c ch dây thn kinh và các phng pháp khác do bác s chuyên gây mê/tê thc hin.

T iu chnh

Vi s hng dn, tr có th thay i cách cm nhn cn au bng cách dùng các phng pháp nh hít th và tng tng. Phng pháp t thôi miên hay phn hi sinh hc cng có th giúp ích cho mt s tr.

Ng

Con quý v có th khó i vào gic ng hoc hay thc gic gia êm. Vic lp thi gian ng, và trong mt s trng hp cho ung thuc na, có th giúp cho con quý v ng ngon hn. Chúng tôi khuyn khích quý v nên cho con i ng cùng gi mi êm và thc dy cùng gi mi bui sáng. Ch cho con dùng ging ng mà thôi. Còn khi làm nhng vic khác, nh làm bài tp v nhà hay xem TV, nên cho con ngi ch khác.

Quý v chính là ngi hiu con mình hn ai ht. Chúng tôi khuyn khích quý v tích cc tham gia vào quá trình phc hi ca con mình. Hãy cho nhóm chm sóc bit con quý v thng có nhng biu hin nh th nào khi b au, và quý v thng làm gì an i cháu.

Tôi có th làm gì giúp con tôi i phó vi cn au mãn tính?

Quý v có th rt kh khi phi chng kin con mình b au. Và quý v có th lo lng thêm na khi thy cn au bt u nh hng n hu ht mi sinh hot trong cuc sng ca con, khin cho con không th hot ng bình thng. Các bc ph huynh cn iu chnh phù hp sao cho va thông cm vi con mình mà vn t ra các gii hn nhm khuyn khích cháu ng phó theo cách có li cho sc khe hn. Sau ây là mt s khuyn ngh:

Không chú ý nhiu n cn au

Khi con quý v kêu b au, không nên cho ngt hay th hin s thông cm quá nhiu. Thay vào ó, hãy khuyn khích con tìm cách gii quyt vn và ng phó tích cc vt qua cn au. Nu con quý v cn ngh hc hay b các nhim v quan trng khác vì b au, hãy hn ch các hot ng c bit nh xem TV hay chi vi bn vào thi gian ó.

Khuyn khích con quý v tham gia các hot ng bình thng

H tr cho con quý v có th i hc, làm vic nhà và tham gia các hot ng khác. Không nên min cho con các nhim v hàng ngày vì lý do b au.

2 trong 3 trang

Cn au Mãn Tính

Bit Thêm Thông Tin · Hi ngi cung cp dch v chm sóc sc khe ca con quý v · Thuc Gim au 206-987-1520 · www.seattlechildrens.org

Luôn có thái tích cc

ý và khen con quý v khi thy cháu tham gia vào các hot ng thng ngày. Nên khen các hành vi c th nhn mnh các phng cách ng phó hiu qu. Bng cách này quý v có th giúp con mình tp trung vào các khía cnh lành mnh hn trong cuc sng thay vì tp trung vào s au m.

Khuyn khích con quý v t kim soát cn au

Khi con quý v kêu au, hãy khuyn khích cháu t gii quyt vn bng cách s dng các phng pháp ng phó ã hc.

Dùng các phng pháp khác thay vì ch vào thuc

Dch V Thông Dch Min Phí · Nu bnh vin, hãy hi y tá ca con quý v · Nu ngoài, hãy gi min phí ng Dây Thông Dch Dành Cho Gia ình (Family Interpreting Line) 1-866-583-1527. Báo cho thông dch viên bit tên hay s máy nhánh ca ngi quý v cn gp. · i vi ngi b ic hay khim thính, hãy gi s 206-987-2280 (TTY)

Thuc có tác dng c hiu, hn ch trong vic iu tr au mãn tính và ch c dùng úng theo hng dn trên toa. Thay vì dùng thuc, con quý v cn tp luyn các phng pháp khác ng phó khi b au nhiu hn. Tt c các phng pháp này u nhm giúp con quý v óng vai trò ch ng hn.

Quá trình phc hi s din ra nh th nào?

Các vn dài hn òi hi gii pháp dài hn. Nhiu khi bnh nhân b au mãn tính trong nhiu ngày tháng trc khi bt u c iu tr. Do ó, khó mà có th phc hi c trong mt sm mt chiu. iu chúng tôi mong i là bnh nhân tin b dn dn và u n, ch không mong là khi ngay. a s tr em bt u thy gim au khi tr li hot ng bình thng. Khi quý v thy con mình tham gia các hot ng hàng ngày nhiu hn thì s bit rng cháu cm thy khe hn. Nu ý rt có th quý v s thy dài, tn sut và cng ca các cn au cng thay i.

Có thc mc?

Tt c các thành viên trong nhóm chm sóc u tn tâm hp tác vi quý v và con giúp gim au. Hãy cho nhóm chm sóc bit nu quý v có thc mc hay mun góp ý kin phn hi vào bt c lúc nào.

Bnh Vin Nhi ng Seattle cung cp dch v thông dch min phí cho các bnh nhân, thành viên gia ình và i din hp pháp b ic, khim thính, hay không bit nói ting Anh. Bnh Vin Nhi ng Seattle sn sàng cung cp thông tin này bng hình thc khác tùy theo yêu cu. Hãy gi Trung Tâm Tr Giúp Gia Ðình theo s (206) 987-2201. Bn tin này ã c nhân viên phòng mch ti Bnh Vin Nhi ng Seattle kim tra li. Tuy nhiên, con quý v có th có nhng nhu cu riêng. Trc khi quý v làm theo hoc da vào thông tin này, hãy tho lun vi nhân viên chm sóc sc khe ca con mình. © 2011 Bnh Vin Nhi ng Seattle, Seattle, Washington gi tt c bn quyn.

3/11 PE1218V

Thuc Gim au

3 trong 3 trang

Patient and Family Education

Chronic Pain

In partnership with you and your child, we are committed to the prevention and relief of pain as completely as possible.

What is chronic pain?

Pain becomes chronic when it continues over a period of time and no longer serves as a warning signal to protect the body from harm. Pain signals stem from interactions between the brain and the rest of the body. If the body has been in pain for a long time, the brain can continue sending pain signals even if there is no longer any tissue damage or problems with the body. At this point, pain is no longer a symptom of another problem--pain itself is the condition to be treated.

Our commitment

In partnership with you and your child, we are committed to the prevention and relief of pain as completely as possible. Successful management of chronic pain should reduce pain, increase function and improve quality of life.

How is chronic pain treated?

Chronic pain is complex and is best treated by using a combination of approaches including the following:

Exercise

Your child needs regular exercise. Non-impact aerobic exercises like swimming, bike riding, or using the elliptical machine are good for almost everybody, but especially for your child. Exercise not only helps to improve the immune system, it also improves the pain relief response from the brain.

Medicine

For some types of chronic pain, medicines may be used to reduce discomfort. Opioids, which are used for acute pain, are rarely used to treat chronic pain.

Mood

Mood problems do not cause pain; however they can make pain feel worse. If your child has anxiety, worries, or a depressed mood, treatment can help.

Normal activities

Attending school, completing chores, and participating in activities are important. These daily responsibilities should not be removed or excused because of pain.

1 of 3

Chronic Pain

Physical Therapy

Pain leads to less function which brings more pain. As your child's function improves so will their pain. Therapists trained in pain rehabilitation will provide your child with exercises to improve strength flexibility, mobility and work to make areas of the body less sensitive.

Procedures

Sometimes procedures may be done to help with pain. This includes nerve blocks and other methods done by an anesthesiologist.

Self-regulation

Children may be taught to change their experience of pain using techniques involving breathing and imagery. For some children self-hypnosis or biofeedback may also be helpful.

Sleep

Your child may have a hard time falling or staying asleep. A regular sleep schedule, and in some cases medicines, may help your child. We recommended that your child go to bed at the same time each night, and get up at the same time each day. Your child should only use the bed for sleeping. Homework or watching TV should be done in another location.

You know your child best. We encourage you to take an active part in your child's recovery. Talk with your care team about how your child shows pain and what works to comfort your child.

How can I help my child with chronic pain?

It is hard to see your child suffer with pain. You may have additional concerns when pain begins to play a central role in your child's life, interfering with normal functioning. Parents need to strike a balance between being sympathetic while also setting limits and encouraging healthier responses. Here are some suggestions:

Limit attention to pain

When your child complains of pain avoid giving treats or extra sympathy. Instead, encourage problem solving and positive coping behaviors. If your child is in pain and needs to miss school or other important responsibilities, limit special activities like watching TV or playing with friends during this time.

Encourage participation in normal activities

Support your child in attending school, completing chores, and participating in activities. Do not remove daily responsibilities because of pain.

Be positive

Notice and praise your child for participation in normal activities. Praise should be specific, highlighting the effective use of coping. This will refocus attention from pain and illness to healthier aspects of your child's life.

2 of 3

Chronic Pain

To Learn More · Ask your child's healthcare provider · Pain Medicine 206-987-1520 · www.seattlechildrens.org

Encourage your child to manage pain on their own

When your child reports pain, encourage them to problem solve and use the coping strategies that have been learned.

Rely less on medicines and more on other strategies

Medicines have a limited and specific use in treating chronic pain and should only be used as prescribed. Instead of medicines, your child needs to learn to use other strategies to manage increased pain, all focused on your child having a more active role.

What to expect

Free Interpreter Services · In the hospital, ask your child's nurse. · From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need. · For Deaf and hard of hearing callers 206-987-2280 (TTY) A long-term problem requires a long-term solution. Chronic pain problems have often gone on for weeks to months before treatment is started. Expecting a sudden remission may not be realistic. We look for consistent, steady progress, not quick solutions. For most children, pain begins to go away as normal activities are resumed. When you see an increase in day-to-day functioning you will know your child is improving. You will likely then notice changes in the duration of pain, as well as frequency of pain episodes and the intensity of the pain.

Questions?

All team members are committed to partner with you and your child to improve pain. Let your care team know if you have questions or feedback at any time.

Seattle Children's offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal representatives free of charge. Seattle Children's will make this information available in alternate formats upon request. Call the Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children's. However, your child's needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child's healthcare provider. © 2011 Seattle Children's, Seattle, Washington. All rights reserved.

3/11 PE1218

Pain Medicine

3 of 3

Information

PE1218V Chronic Pain-Vietnamese

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97789