Read PE890V Referral Information for Families text version

Thông Tin Cho Gia ình Khi c Gii Thiu n Khám Chuyên Khoa

______________________ c gii thiu ti khám ____________________ vì bnh_________________

(Tên a Tr/Child's Name) (Chuyên Khoa/Specialty) (Bnh Chn oán/Diagnosis)

Nên làm gì khi con quý v c gii thiu ti phòng khám chuyên khoa ca Bnh Vin Nhi ng

Chào mng quý v ti Bnh Vin Nhi ng. Nhà cung cp dch v chm sóc sc khe chính cho gia ình quý v ã gii thiu con quý v ti mt trong các phòng khám chuyên khoa ca chúng tôi. Hãy thc hin các bc sau ây lên lch cho bui khám chuyên khoa ca cháu: Ly hình chp X-quang t nhà cung cp dch v chm sóc sc khe ca quý v Yêu cu nhà cung cp dch v chm sóc sc khe chính ca quý v cho bn sao ca các hình chp Xquang và các h s khác có th cn thit cho cuc hn này, và mang chúng theo ti bui hn khám. Các ngun tr giúp khi ti bui hn khám · Dch V Khách Hàng ­ tr giúp nhà tr, phng tin i li, và các ngun tr giúp khác trong thi gian quý v Bnh Vin Nhi ng. 206-987-9330 · Trung Tâm Tr Giúp Gia ình ­ cung cp thông tin và các dch v h tr cho gia ình. 206-987-2201 · Trang Web ca Bnh Vin Nhi ng: www.seattlechildrens.org

Các S in Thoi Thng S Dng Ly Hn Khoa Thính Hc Khoa Tim Mch Khoa S - Mt Khoa Da Liu Khoa Ni Tit Khoa D Dày - Rut (GI) Khoa Phát TrinThn Kinh Khoa Thn Kinh Hc Khoa Chnh Hình Khoa Tai Mi Hng (ENT) Khoa Phi Khoa Gii Phu Khoa Tit Niu Nhãn Khoa Khoa Phu Thut Thm M 206-987-5173 206-987-2015 206-987-2208 206-987-2158 206-987-2640 206-987-2521 206-987-2210 206-987-2078 206-987-2109 206-987-2105 206-987-2174 206-987-2794 206-987-2509 206-987-2177 206-987-2759

Gi in thoi cho hãng bo him ca quý v

Nu hãng bo him ca quý v cn giy chp thun trc, xin sp xp vic này vi nhà cung cp dch v chm sóc sc khe chính ca quý v trc khi ly hn.

Gi ly hn

· Thng chúng tôi có th xp lch hn cho con quý v mt ngày làm vic sau khi nhn c giy gii thiu ca nhà cung cp dch v chm sóc sc khe chính ca quý v. Mt s phòng mch cn thêm các thông tin hoc xét nghim y khoa trc khi có th lên lch hn. Chúng tôi s nói chuyn vi nhà cung cp dch v chm sóc sc khe chính ca quý v nu cn phi làm vy. · ly hn, vui lòng gi cho ng dây chính ca Bnh Vin Nhi ng. Quý v cng có th gi trc tip cho phòng khám chuyên khoa. S in thoi ca ng dây chính và các s gi trc tip ti các khoa có ct bên phi ca trang giy này. · Các phòng mch chi nhánh ca chúng tôi Bellevue, Federal Way, Everett, Olympia và TriCities cng có mt s bác s chuyên khoa. Xin hi ngi xp lch hn xem chúng tôi có th khám cho con quý v phòng mch chi nhánh không, vì nh vy thì s gn nhà hn. · Chun b sn thông tin bo him khi quý v gi ti ly hn. · Nu quý v cn thông dch viên giúp ly hn, xin gi ng Dây Thông Dch Viên Min Phí cho các Gia ình theo s 1-866-583-1527.

Chun b cho bui khám

Sau khi lên hn, chúng tôi s gi th cho quý v cung cp thêm thông tin chi tit. Di ây là mt s vic c bn cn chun b:

liên lc vi các dch v khác, xin gi: 206-987-2000 (Nói) 206-987-2280 (TTY) 866-987-2000 (Min phí cuc gi) 1-866-583-1527 (ng Dây Thông Dch Min Phí cho Gia ình)

12/10 Tr (rkn/hnn) PE890V

Information

PE890V Referral Information for Families

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97751