Read Planifikimi dhe Administrimi i Programeve tw Fwmijwrisw se Hershme text version

<Title> Planifikimi dhe Administrimi i Programeve te Femijerise se Hershme </Title> <META name="description" content=" "> <META name="keywords" content="Decker, Celia Anita & Decker, John R. , planifikim administrim program femijeri e hershme prinder kurrikula vlersim planning administering program early childhood parents curriculum evaluation , ALB , ALN , T07 "> <!--PICOSEARCH_SKIPALLSTART-->

Celia Anita Decker John R. Decker

Planifikimi dhe Administrimi i Programeve të Fëmijërisë së Hershme

Parathënie Planifikimi dhe Administrimi i Programeve të Fëmijërisë së Hershme, Ribotim i Katërt, është ndërtuar mbi bindjen se planifikimi dhe administrimi i menduar mirë janë thelbësore për suksesin e programeve të fëmijërisë së hershme. Përparësia jonë kryesore është të paraqesim arsyen për këtë planifikim dhe adminstrim të menduar mirë. Sa më shumë të dinë administratorët për faktorët që ndikojnë mbi programe cilësore, aq më të pajisur mire do të jenë ata për të planifikuar dhe administruar programe. Nga këndvështrimi ynë, çdo fëmijë, prind, edukator dhe sponsor, e meriton të pajiset kështu. Ne e dimë sa i rëndësishëm është planifikimi. Prandaj ne angazhohemi të ndihmojmë administatorët e rij dhe ata me përvojë si dhe studentët e administrimit t'i japin kuptim asaj që bëjnë. Duke u përpjekur të kuptojnë siç duhet, administratorët mund të fitojnë bazat për : përcaktimin e filozofisë së programit, hartimin e politikave, zbatimin dhe vlersimin e programit, vlersimin, regjistrimin dhe raportimin e progresit të fëmijëve, planifikimin e aktiviteteve, sigurimin e ushqimit dhe shërbimit shëndetsor, nxitjen e sistemeve të sjelljeve të mira midis shtëpisë dhe shkollës, kuptimin e organizimit administrativ dhe rregullave, drejtimin dhe menaxhimin e personelit, rregullimin e nje ambjenti te mirë fizik, financimin dhe buxhetimin, dhe kontributin për profesionin. Ribotimi i katërt i këtij teksti reflekton një interes të balancuar për të gjitha tipet e programeve të fëmijërisë së hershme me qëllime, sponsorë dhe mosha të ndryshme të fëmijëve. Fëmijëria e hershme po bëhet një fushë e bazuar gjithnjë e më gjërë dhe ky tekst reflekton këtë panoramë mbi edukimin e hershëm dhe aspektet e përkujdesit për fëmijën. Perspektiva e këtij edicioni të ri e tipizon vendim marrjen administrative nga tre teori që ndikojnë pikëpamjet filozofike. Ato janë: pikëpamja e pjekurisë, pikëpamja e sjelljes në raport me ambjentin, dhe pikëpamja transaksionale. Brenda tekstit ka diskutime mbi faktin se si zgjedhja e një qëndrimi filozofik prek vendimet në të gjitha fushat e planifikimit të programit. Tani po vihet theksi mbi vlersimin e jashtëm dhe të brëndshëm si një mjet për përmirësimin e cilësisë. Ribotimi i katërt përmban diskutime mbi mënyrat e reja të vlersimit të programeve dhe sistemet e akreditimit. Gjithashtu janë përfshirë rregulla të reja si konsultimi i arkivave kriminale për të zvogëluar rreziqet e abuzimit me fëmijët. Ky edicion ofron shembuj të tjerë të formave të sotme që përdorin administratorët , të tilla si lajmërime për vende pune (personel), kërkesë pune dhe përshkrim i vendit të punës. Lexuesit do të përfitojnë nga një pasuri informacioni e grumbulluar nga burime kaq të ndryshme si literatura e organizimit profesional, teste dhe materiale kurrikulare, literaturë nga zyrat e liçencimit dhe departamentet e edukimit në çdo shtet dhe vëzhgime të praktikave të sotme.

Ne kemi ngritur probleme dhe propozuar ndryshime për të nxitur drejtuesit e fëmijërisë së hershme të rishikojnë edhe një herë filozofinë, politikat, praktikat dhe të rishikojnë besimet e tyre personale. Për këtë kudo në tekst janë përfshirë studime përkatëse. Ato përfshijnë shumë opcione për aplikime të materialeve në drejtim të zgjedhjes së alternativave ose zbatimit të sugjerimeve për të përshtatur sa më mirë nevojat e programeve lokale. Janë evituar recetat e gatëshme, sepse zgjidhjet e vetme nuk do të jenë të përshtatshme për çdo situatë. Nevoja për të marrë vendime administrative në përshtatje me filozofinë e zgjedhur të programeve lokale është motivi i këtij libri. Teksti përmban informacionin e nevojshëm për gjithë programet e fëmijërisë së hershme. Jemi përpjekur të sigurojmë një balancë midis kërkimeve dhe pohimeve mbështetëse, ideve të aplikuara për zbatim dhe burimeve për mendime dhe konsiderata të mëtejshme. Ashtu si edhe në tre të mëparshmet, ky edicion do të ndihmojë në planifikimin fillestar të programeve të fëmijërisë së hershme dhe do të jetë një burim informacioni ndihmës mbasi programet të kenë filluar të zbatohen. Qëlllimi i këtij libri do të jetë përmbushur kur lexuesi të bëjë gjykime më të zgjuara mbi planifikimin dhe administrimin e programeve të fëmijërisë së hershme.

PERMBLEDHJE E PROGRAMEVE TE FEMIJERISE SE HERSHME Ndërmjet programeve të gjëra e të shumllojshme që merren me zhvillimin e përgjithshëm të potencialit njerzor, programet e fëmijërise se hershme janë parësore. Megjithëse këto programe janë vlerësuar në mënyrë të vazhdueshme mbi bazën e të dhënave të ngurta dhe opinioneve subjektive, debati që ka ndarë rryma të ndryshme gjithmonë zhvillohet mbi programin ideal për fëmijët e vegjël. Shumllojshmëria e "përgjigjeve" shfaqet sot në format e shumta të këtyre programeve në fazat e konceptimit, planifikimit apo zbatimit. Megjithatë ne e dimë se pavarsisht se çfarë lloj programi është më i miri për fëmijët e vegjël, ai do të ketë më shumë shanse për sukses në qoftë se planifikohet dhe administrohet siç duhet. Nevoja për planifkim dhe administrim adekuat është evidente; madje duke gjykuar nga mungesa e shpeshtë e një metode racionale, konceptuale dhe sistematike, shpesh mendohet se planifikimi dhe administrimi nuk kanë të bëjnë me cilësinë e programit. Një vëmëndje e kujdesshme ndaj aspekteve të planifikimit dhe administrimit te programeve për fëmijët e vegjël mund të parandalojë gabime të kushtueshme, të kota dhe me efekte të kundërta.

NATYRA DHE SHTRIRJA E PROGRAMEVE

Planifikimi dhe administrimi i efektshëm fillojnë me disa vëzhgime të natyrës dhe shtrirjes së programeve të fëmijërisë së hershme. Një shikim i shpejtë i faktorëve ndikues, statusit dhe llojeve të programeve për fëmijët e vegjël do të sigurojë një ambjent nga i cili mund të shikojmë natyrën e administrimit dhe planifikimit të tyre. Faktorët që Ndikojnë mbi Programet e Fëmijërisë së Hershme Programet e fëmijërisë së hershme janë produkte të trashëgimisë së tyre mahnitëse dhe një shprehje e vendosmërisë së shoqërisë tonë për të siguruar "më të mirën" për të vegjëlit e saj. Duket se janë disa faktorë që ndikojnë mbi natyrën dhe shtrirjen e programeve të sotme. Së pari, literatura e kohëve të fundit-e stimuluar nga shkrimet teorike të Brunerit, Huntit, Bloomit dhe Piaget dhe e mbështetur nga të dhëna që dalin nga mbi 200 projekte kërkimore-zbulon bindjen në rritje se vitet e para të një fëmije janë vendimtare për pjesën tjetër të zhvillimit. Meqenëse është evidente se përvojat e fëmijërisë së hershme , duke përfshirë edhe ato të të porsalindurit, ndikojnë mbi zhvillimin e mëtejshëm, cilësia e përvojave të fëmijërisë së hershme duket se përcakton , në një masë të madhe, se sa efektiv mund të jetë zhvillimi i mëtejshëm. Për rrjedhojë, programet e hartuara për të përmbushur nevojat e fëmijëve të vegjël po marrin përparësi të madhe. Më tej, gjithmonë e më shumë fëmijë kanë nevojë për përkujdesje në ambjente grupesh produktive. Deri në 1 korrik 1983, Amerika kishte 17,8 milion fëmijë të moshës nën pesë vjeç, numri më i lartë qysh nga 1968-një rritje që i detyrohet rritjes së numrit të grave të moshës më të mirë për lindje më tepër se sa normave më të larta të pjellorisë. Numri i fëmijëve nën gjashtë vjeç me nëna në marrëdhënie pune ishte 5,8 milion në 1970 dhe u dyfishua në 1990. Numri i nënave në marrëdhënie pune që kanë fëmijë nën tre vjeç u rrit nga 12 përqind në 1950 në 42 përqind në 1978; në 1980, 7,5 milion fëmijë parashkollorë kishin nevojë për përkujdesje ditor. Një vëzhgim i kohëve të fundit gjeti se 30 përqind e fëmijëve me moshë nga gjashtë deri trembëdhjetë vjeç liheshin vetëm në shtëpi para dhe mbas shkollës. Shumë fëmijë në Amerikë jetojnë në varfëri. Mbi 20 përqind e gjithë fëmijëve janë të varfër, nga të cilët afro 25 përqind janë nën gjashtë vjeç. Fëmijët e mitur vuajnë nga një normë shumë e lartë varfërie (46,2 zezakë, 38,7 përqind hispanikë dhe 16,1 përqind të bardhë). Fëmijët që jetojnë me një prind (nënën)kanë gjithashtu një normë më të lartë varfërie se fëmijët e tjerë (50 përqind e fëmijëve që jetojnë me nënën ishin të varfër në krahasim me 12,5 përqind të fëmijëve të tjerë). Kjo është veçanërisht e rëndësishme po të merret parasysh se numri i familjeve me një prind është dyfishuar këto 15 vjetët e fundit. Në këtë problem kontribuon dhe fakti se Shtetet e Bashkuara janë në krye të shteteve të zhvilluara përsa i përket normave të shtatzanive mes adoleshenteve ( në 1000 lindje 96 ishin ato të nënave me moshë midis 15 dhe 19 vjeç). Shumë prindër janë të paaftë të sigurojnë një amjent shtëpiak stimulues për fëmijët e tyre. Njëkohësisht, sociologët dhe studjuesit nuk i shikojnë më programet e fëmijërisë së hershme si privim i nënës nga funksionet e saja të përkujdesjes, uzurpim i të drejtave të familjes, dhe prodhim i fëmijës së "institucionalizuar" i privuar nga shkallët e zhvillimit.

Këto programe ofrojnë tani mundësinë e dyfishtë të sigurimit të një shërbimi thelbësor për familjet dhe një ambjenti të pasur dhe produktiv për fëmijët e vegjël. Së fundi, programet e fëmijërisë së hershme janë ndikuar nga problemet e sotme sociale. Në një farë mënyre, këto programe janë bërë një cikël i plotë. Ato shihen sot, ashtu siç janë parë edhe nën drejtimin e Jean Oberlin, Friedrich Froebel, Elizabeth Peabody, Susan E. Bloë, Kate Ëiggin, Patty S. Hill, Maria Montessori, dhe Rachel e Margaret MacMillan, si shpresa më e mirë për të luftuar një problem social të rëndësishëm: varfërinë e mëndjes dhe të trupit. Deri para pak kohësh, përveç periudhave të krizës-luftrave dhe rënies se viteve tridhjetë-shumica e programeve në Shtetet e Bashkuara ishin operacione private me fëmijë nga familje të klasave nga e mesmja tek e larta. Natyrisht, kishte kopshte në disa nga sistemet e shkollave publike më të pasura dhe pak programe të përkujdesit ditor të ofruara nga organizata filantropike kryesisht në qytete; por vetëm në vitin 1960, kur varfëria e disa grupeve të zveshura nga pasuria shikohej si krizë mbarëkombëtare, programet e kudogjendura të fëmijërisë së hershme u konsideruan të rëndësishme për nevojat tona ekonomike dhe sociale. Megjithatë ka një shqetësim për shpresat që vendosen vetëm tek programet e fëmijërisë së hershme si ilaç ose përgjigje e shpejtë për problemet tona. Biber thotë: Më së fundi, të gjithë shqetësohen për arsimin-prindër, biznesmen, Kongresi, madje edhe psikologët; por kush nuk shqetësohet, ndërsa analizohet çdo akt i ri legjislativ, për fryerjen e magjisë së shkollës, shpresave dritëshkurtëra se shkolla, pothuajse vetëm, mund të shlyejë dëmet e varfërisë, racizmit dhe çnjerzillëkut.

Kamy gjithashtu thotë se " është absurde të mendosh se mund të vendosim 500-750 orë të edukimit parashkollor pa ndryshuar të 10 000 orët e arsimit të detyrueshëm që pasojnë parashkollorin dhe kopshtin. " Megjithatë, kërkesa është më e gjërë: përgatitje sa më e mirë e gjithë fëmijëve të vegjël për realitetin dhe kërkesat e kohës tonë. Shumica e prindërve, edhe ata të avancuar nga ana ekonomike, arsimore, dhe fizikisht dhe emocionalisht të shëndetshëm, shpesh ndjehen në zor kur përpiqen të përmbushin kërkesat e shoqërisë tonë në ndryshim të shpejtë. Programet e fëmijërisë së hershme duhet tu ofrojnë ndihmë këtyre prindërve që përpiqen të ndihmojnë zhvillimin e fëmijëve të tyre në vitet e para. Ndihma për këto familje të "shëndosha" mund të jepet në formën e inkurajimit dhe drejtimit.

Statusi i Programeve të Fëmijërisë së Hershme

Programet e fëmijërisë së hershme paraqiten në të gjitha madhësitë, format dhe filozofitë dhe, si shumica e gjërave, me shkallë të ndryshme meritash. Fëmijët e vegjël dhe programet e fëmijërisë së hershme janë një biznes i madh nga çdo pikpamje. Programet e fëmijërisë së hershme, që u shfaqën plotësisht më vete rreth 30 vjet më parë, nuk janë më një shërbim plotësues i një sistemi më të pasur shkollash publike, një project I veçantë I një organizate filantropike, një ndërmarrje e një agjensie shtetërore të mirëqënies, ose rezultati I një programi federal. Aktualisht të gjitha shtetet sigurojnë para për kopshtet e arsimit publik të përgjithshëm; qysh në 1980, ka filluar një lëvizje për arsim publik të katër-vjeçarëve me dizavantazhe ekonomike. Gjithmonë e më shumë fëmijë nga foshnjëria deri në moshën shkollore përfshihen në programet e përkujdesit ditor-qeveria federale financon projekte të tilla si Head Start; korporatat lëvrojnë programe të fëmijërisë së hershme; dhe qendrat burimore dhe ato të referimit sigurojnë shërbimet e duhura. Universitetet po e bombardojnë tregun e shkollës me studime mbi fëmijërinë e hershme dhe programet për të, duke prodhuar programe profesionale dhe gjysëmprofesionale në shërbim të fëmijëve. Tregu në lulzim i lojrave mësimore, pajisjeve, dhe librave përfiton gjithashtu nga skena e fëmijërisë së hershme. Megjithëse programet e fëmijërisë së hershme janë zgjeruar shumë që nga vitet 60, të dhënat që kanë të bëjnë me të gjithë fushën janë jo të plota. Statistikat e mëposhtëme, megjithatë, tregojnë një aktivitet në rritje të programeve. Sipas të dhënave të Regjistrimit të përgjithshëm të 1980s, 52,5 përqind e të gjithë tre deri pesë vjeçarëve ishin regjistruar në programet parashkollore( 27 përqind e të gjithë tre vjeçarëve, 46 përqind e të gjithë katër vjeçarëve, dhe 85 përqind e të gjithë pesë vjeçarëve). Në 1982, në programet parashkollore ishin regjistruar 2.8 milion fëmijë ndërsa 2,93 milion fëmijë ishin regjistruar në klasën e parë. Fëmijët tre deri katër vjeçarë të programeve të fëmijërisë së hershme u rritëm nga 21 përqind në 1970 në 38 përqind në 1983 , një normë rritje prej 181 përqind. Qendra Kombëtare për Statistikat e Edukimit shënoi një rritje prej 33 përqind të regjistrimeve midis 1980 dhe 1990. Kjo është fitorja më e madhe për çdo nivel arsimi. Head Starti, që u krijua për t'i shërbyer fëmijëve me të ardhura të ulta dhe familjeve të tyre po i shërben afërsisht një në çdo gjashtë fëmijëve parashkollorë me të ardhura të ulta. Megjithëse këto statistika nuk tregojnë gjithë historinë, ato janë një tregues i pjesëshëm i statusit të tanishëm të programeve për fëmijët e vegjël. Tipet e Programeve të Fëmijërisë së Hershme Një nga problemet e para gjatë përpjekjeve për ta dalluar midis tipeve të ndryshme të programeve të fëmijërisë së hershme ishte se termi fëmijëri e hershme nuk ishte përcaktuar saktë. Edukatorët, psikologët e fëmijës, dhe të tjerë, përdornin sinonime të vagëta ose periudha apo pika zhvillimi të ndryshme kronologjike. Shoqata Kombëtare për Edukimin e Fëmijëve te vegjël e përcakton fëmijërinë e hershme si vitet nga lindja deri në moshën tetë vjeç. Një klasifikim i thjeshtë i programeve të fëmijërisë së hershme bëhet nga burimet e tyre të financimit. Përgjithësisht, programet e fëmijërisë së hershme janë nën juridiksionin e njërit nga të mëposhtëmit: (1) shkollat publike (dmth kopshtet), (2) kontrolli privat (dmth çerdhet, kopshtet, kooperativat e prindërve, programet e përkujdesit ditor të mbështetura

nga, biznesi, dhe programet për fëmijët e vegjël të sponsorizuara nga kishat, organizatat e shërbimeve dhe ato bamirëse), (3) programet federale (dmth Head Start dhe Programi i Qendrave Prind-Fëmijë), (4) programet e agjencive kombëtare private (dmth shkollat Montessori Amerikane), dhe (5) programet e laboratorit të Universitetit (dmth çerdhet, kopshtet, dhe shkollat e nivelit të parë). Duke bërë paralele të ngushta burimet e financimit janë format legale të organizmit: pronësi, partneritet, korporata, dhe agjenci publike. Programet e fëmijërisë së hershme mundet gjithashtu të përshkruhen edhe në bazë të origjinës së tyre. Historikisht mund të përmënden këto tipe: përkujdesi ditor, Head Start dhe Folloë Through, kopshtet, shkollat Montessori, shkollat çerdhe, dhe shkollat fillore. Përkujdesi Ditor Termi përkujdes ditor përgjithësisht i referohet programeve që veprojnë me orë të zgjatura (shpesh 12 orë) dhe ofrojnë shërbime për fëmijë nga lindja deri në moshën shkollore. Shumica e programeve për fëmijët e vegjël janë të tipit përkujdes ditor sepse ato përfshijnë kujdesin dhe edukimin e fëmijëve larg prindërve të tyre për të gjithë ose një pjesë të ditës. Përjashtim nga kjo bën programi i përkujdesit të natës. Pararendësit e qendrave të përkujdesit ditor në Shtetet e Bashkuara ishin Shkollat Foshnjore të Europës. Megjithëse këto shkolla udhëhiqeshin nga reformatorë socialë në përpjekje për të ndihmuar të varfërit, edukatorët në Shtetet e Bashkuara i shihnin ato si të rëndësishme për të gjithë fëmijët e vegjël. Këto Shkolla Foshnjore, të bazuara në shkrimet e Komeniusit, Rousseau dhe Pestalozzi, shpresonin të shfrytëzonin faktin se fëmijët e vegjël mësojnë shpejt dhe mbajnë mënd lehtë, për të zhvilluar karakterin dhe për të vendosur bazat e një shëndeti të mirë mendor. Zbulimet mjeksore të mesit të viteve 1800 rritën shumë shqetësimin për shëndetin dhe sanitetin e fëmijëve. Në 1854, u ngrit një Çerdhe për Fëmijët e Grave të Varfëra në bashkëpunim me Spitalin e Fëmijëve të Neë York City. Mbas 1844 u modelua çerdhja franceze, e cila ishte menduar si përkujdesje ditore për gratë puntore franceze dhe si një metodë për uljen e normave të vdekshmërisë foshnjore. Shqetësimi për mirëqënien fizike shpejt përfshiu shqetësimin për shprehitë e sjelljes, zakoneve dhe ato profesionale. Vendosja e emigrantëve në zonat urbane u shoqërua me hapjen e çerdheve ditore pranë qendrave të banuara (psh çerdhja Hull House ne 1898). Këto çerdhe ditore u konsideruan të nevojshme për të luftuar disa padrejtësi shoqërore (të tilla si shfrytëzimi i grave dhe fëmijëve si fuqi punëtore) dhe për të ndihmuar lehtësimin e problemeve të asimilit kulturor të imigrantëve. Arsimi gjykohej si thelbësor për reforma të vërteta sociale. Kështu, disa çerdheve iu atashuan kopshte dhe disa u sponsorizuan nga bordet e edukimit duke marrë formën e shkollave publike (psh në Los Angeles). Edukimi i prindërve u bë një komponent i programit të edukativ të çerdheve ditore. Prindërve i mësoheshin shprehi të ndryshme shtëpiake dhe të kujdesit të fëmijës. Disa reformatorë socialë filluan të ndjejnë se çerdhet ditore mund të zëvëndësonin rolin e familjes në rritjen e fëmijës. Për rrjedhojë, iu vu theksi nënës (rritjes së fëmijës nga nënëa) dhe nënat u inkurajuan të rrinë në shtëpi. Për të ndihmuar nënat financiarisht që të rrinin në shtëpi, në 1911 u aprovua Ligji Pensionit të Nënës. Entusiasmi për çerdhet ditore ra më tej kur Federata Kombëtare e Çerdheve Ditore tërhoqi vëmëndjen për cilësinë e dobët të disa programeve. Shqetësimi

për efikasitetin e çerdheve ditore nxiti zhvillimin e shkollave çerdhe në vitet 1920. (Historia e shkollave çerdhe është diskutuar më poshtë në këtë kapitull). Çerdhet ditore rifituan statusin e tyre gjatë Krizës së madhe ekonomike, kur qeveria dha ndihmën e saj të parë direkte nëpërmjet vënies në dispozicion të parave për programet gjithë-ditore për të luftuar problemet që Kriza imponoi mbi fëmijët dhe mbi mësuesët e papunë. Megjithëse ato u quajtën shkolla çerdhe të Administratës për Sigurimin e Punës (ASP), ato u përfshinë këtu për arsye të orarit të tyre gjithë-ditor. Edukatoret e shkollave çerdhe të fëmijërisë së hershme në bashkëpunim me Shoqatën Kombëtare të Edukimit në Çerdhe, Shoqatën e Edukimit Fëminor dhe Këshillit Kombëtar mbi Ndihmën e Prindërve u aktivizuan në mbikqyrjen dhe trajnimin e mësuesëve të shkollave çerdhe të ASP duke formuar një komitet këshillimor në ndihmë të Zyrës së Ëashingtonit për shërbimet në terren dhe për hartimin e udhëzuesve dhe dokumentacionit. Fondet federale për përkujdesin gjithë-ditor të fëmijës u siguruan përsëri nga ligji 137 I vitit 1942. Qëllimi I fondeve ishte të plotësoheshin nevojat fizike të fëmijëve, dhe edukatoret e shkollave çerdhe ndihmuan përsëri. Shembuj të shkëlqyer të qendrave të tilla ishin dy Qendrat e Shërbimit të Fëmijës të ngritura nga Kaiser Shipyards në Portland, Oregon. Këto qendra siguruan gjithashtu shërbime të tilla mbështetëse si ushqime të pregatitura për prindët dhe fëmijët, magazina mallrash me shumicë dhe riparime veshjesh, në mënyrë që të lehtësonin barrën e prindërve në marrëdhënie pune. Kjo mbështetje pushoi me mbarimin e fondeve më 1946. Gjatë luftës së Koresë, sigurimi i fondeve nga Shtëpia e Mbrojtjes dhe Akti i Shërbimeve dhe Lehtësimit të Komunitetit (1951) ishte i papërfillshëm. Akti i Mundësive Ekonomike (1964) financoi Head Startin, shërbime të përkujdesit ditor për punëtorët migrantë, dhe përkujdes ditor për fëmijët prindërit e të cilëve ishin përfshirë në projekte të ndryshme punësimi. Akti i Strehimit dhe Zhvillimit Urban, artikulli VII (1965), Akti i Qyteteve Model (1966) dhe Qendrat e Prindërve dhe të Fëmijëve (financuar nga paratë e Head Startit) ndihmuan gjithashtu përpjekjet e përkujdesit ditor. Në 1980, fondet federale për tipe të ndryshme programesh të përkujdesjes ditore u zvogëluan. Përkujdesja ditore kaloi përsëri nën kontrollin lokal dhe shtetëror. Krediti i Taksës së Përkujdesit Ditor dhe i Përkujdesit të Vartësve I filluar në 1975-76 dhe i zgjeruar në 1982-83 lejonte zgjedhjen e shërbimit nga konsumatori. Shumë prindër shfrytëzojnë dy ose më shumë lloje të përkujdesit për fëmijët e tyre. Tipet Bazë të Përkujdesit Ditor. Dy tipet bazë të përkujdesit ditor janë përkujdesi në një qendër (institutcion) dhe përkujdesi ditor në familje. Qendra e përkujdesit ditor përkufizohet si një program dhe ndërtesë jashtë shtëpisë që i shërben një grupi fëmijësh që kanë nevojë për përkujdesje për pjesën më të madhe të ditës. Zakonisht orari i përshtatet orëve të punës të familjeve që shfrytëzojnë qendrën. Megjithatë, ka qendra të lënies së fëmijës për pak kohë, ku sigurohet përkujdes i rastit, i përkohshëm, përfshirë ato që ndodhen në zonat e supermerkatove për të plotësuar nevojat e klientëve. Qendrat e përkujdesit ditor rregullohen nga kërkesat e liçencimit shtetëror dhe standarte të tjera dhe mund të liçencohen për ti shërbyer fëmijëve nga foshnjëria deri në moshën shkollore. Shumica e qendrave të përkujdesit ditor janë për qëllime fitimi dhe administrohen nga privatë. Shumë nga këto janë pronë private dhe operohen nga individë ose korporata familjare. Më shumë qendra të përkujdesit ditor funksionojnë tani si hallka të

programeve që lidhen me punën. Pjesa që mbetet e organizatave të përkujdesit ditor, të tilla si qeveritë lokale dhe shtetërore, grupeve fetare, organizatave të gruas dhe kooperativave të prindërve, qendrat e sponsorizimit zakonisht operonin mbi baza jo përfitimi. Programi Head Start (i cili mund mund të mos klasifikohet si përkujdes ditor nga disa profesionistë, megjithëse ai hyn në një nga përkufizimet e gjëra të tij) i financuar nga pushteti federal vepron mbi baza jo përfitimi. Përkujdesi ditor familjar përkufizohet si përkujdes jo brënda shtëpisë por që sigurohet në një shtëpi private të ndryshme nga ajo e fëmijës. Zakonisht grupi i fëmijëve është i vogëlrreth gjashtë fëmijë duke përfshirë fëmijën e vetë edukatorit. Përkujdesi ditor familjar është forma më gjërësisht e përdorur e përkujdesit ditor. Në pjesën më të madhe përkujdesi ditor familjar është jashtë rrymës kryesore të përkujdesit të organizuar të fëmijës. Marrëveshjet zakonisht bëhen në rrugë jo zyrtare, ato janë marrëveshje personale midis kujdestares dhe prindit. Përkujdesi ditor familjar mund të përbëhet nga shtëpi familjare të parregullta dhe shtëpi familjare të rregullta. Studimi Kombëtar mbi Shtëpitë e Përkujdesit Ditor gjeti se përkujdesi i të afërmve është veçanërisht i përhapur midis kujdestarëve të parregullt. Fëmijët e përkujdesur nga të afërmit e tyre shpesh hynin në shtëpi në foshnjëri dhe qëndronin atje më gjatë se fëmijët e tjerë. Fëmijët e moshës shkollore ishin grupi më i madh në shtëpitë e parregullta. Në kontrast me këtë, 58 përqind e shtëpive familjare të rregullta veprojnë si biznes i pavarur. Pjesa tjetër e shtëpive të përkujdesit ditor familjar është pjesë e një "sistemi". Sistemet përfshijnë: (1) shtëpitë e sponsorizuara, në të cilat një agjenci lokale merr përsipër kontrollin administrativ të shtëpive dhe organizon shërbimet (psh rekruton kujdestare, zgjedh fëmijët fëmijët, ndihmon në liçencimin e shtëpisë, mbledh pagesat, mban dokumentacionin financiar etj.); (2) filialet e kufizuara, në të cilat një agjenci lokale siguron një strukturë organizative për shtëpitë e liçencuara, të pavarura, për tu kualifikuar për Programin Ushqimor të Përkujdesit të Fëmijës të USDA; dhe (3) rrjetet e mbështetësve, në të cilat kujdestaret formojnë një rrjetë për shkëmbime ose mbështetje jo zyrtare (psh shkojnë së bashku për të blerë pajisjet). Agjencitë qeveritare më tepër kontrollojnë ndihmat publike për përkujdesin e fëmijës me një sistem se sa të negociojnë dhe të kontrollojnë çdo shtëpi të veçantë. Studimi Kombëtar i Shtëpive të Përkujdesit Ditor konstatoi se cilësia e përkujdesit të fëmijës ishte më e mirë në shtëpitë e rregulluara në grup ose agjenci se sa në shtëpitë e pa rregullta. Tendencat në Perkujdesin Ditor. Numri i fëmijëve të regjistruar në programe të përkujdesit ditor është rritur veçanërisht në këto pak vite të fundit. Ka pasur një numër tendencash. Hofferth konstatoi se familjet më të vogla, lëvizja e vazhdueshme, dhe rënia e numrit të kujdestarëve jo zyrtar duket se kanë sjellë një kërkesë në rritje për përkujdesin ditor në grup. Fëmijët tre dhe katër vjeçarë formojnë shumicën (73 përqind) e regjistrimeve për të gjitha programet së bashku. Sidoqoftë, ka një tendencë drejt zgjerimit të moshës së fëmijëve të cilëve u shërbehet në të dy drejtimet. Përkujdesi ditor i foshnjes/fëmijës zakonisht i referohet përkujdesit për fëmijët nga lindja në tre vjeç. Ka pasur disa shqetësime për programet foshnjore. Për vite, ato mendoheshin se uzurponin të drejtat e familjes ose thyenin unitetin e familjes, duke u bërë më komuniste dhe duke theksuar të mirën e përbashkët të të gjithë fëmijëve mbi nevojat e individit. Kishte një farë shqetësimi se

lidhja e ngushtë dhe pozitive midis nënës dhe fëmijës do të parandalohej, duke na çuar ndoshta tek fëmija e institucionalizuar e Boëlbyt dhe Spitzit. Sidoqoftë, përmbledhja e gjërë e Kilmerit e kërkimeve çoi në pohimin përmbledhës se kishte pak ndryshime midis fëmijëve dhe foshnjave që ndiqnin përkujdesnin ditor në grup dhe bashkëmoshatarëve të tyre që rrinin në shtëpi me nënat e tyre. Ramey vuri re se përkujdesi ditor në grup i filluar herët në jetë nuk pengonte shëndetin e fëmijëve, qëndrimet e fëmijëve ndaj nënave të tyre, ose qëndrimet e nënave ndaj fëmijëve të tyre. Në fakt përkujdesi ditor shikohej si një përfitim i rëndësishëm intelektual që vihej re qysh në vitin e dytë të jetës. Anasjelltas, disa ekspertë të fëmijëve, të tillë si Ëhite, prapë mendojnë se shtëpia është vendi më i mirë për rritjen e foshnjave dhe fëmijëve. Belski dhe Steinberg paralajmërojnë se është me të vërtetë shumë herët për të njohur efektet me rreze të largët. Shumë foshnje dhe fëmijë rriten në shtëpinë e tyre nën kujdesin e të afërmve, babysitërve, guvernanteve, dhe dadove. Foshnjet dhe fëmijët e tjerë vendosen në shtëpitë e përkujdesit ditor familjar. Prindët konstatojnë se kujdestaret shtëpiake që zgjidhen në të njëjtin nivel social/ekonomik dhe edukativ me ta dhe gjeografikisht pranë shtëpisë së tyre janë më të dëshirueshmet. Dhe gjithmonë e më shumë foshnje e fëmijë po vendosen në qendra që kujdesen për këtë grup moshe si dhe për fëmijë më të rritur ose në qendra të destinuara për foshnje dhe fëmijë. Në të kaluarën, fëmijët e moshës shkollore shpesh përkujdeseshin nga nënat e tyre. Sot, fëmijët e moshës shkollore të prindërve që punojnë kujdesen për veten e tyre pa ndonjë mbikqyrje, janë nën mbikqyrjen indirekte të ndonjë komshiu, ose "kontrollohen" me telefon nga prindër ose komshij. Një vlersim konservator thotë se 5 milion fëmijë janë fëmijë "latchkey" (me çelës varur në qafë), por numri i vërtetë mund të jetë mbi 15 milion. Përkujdesi i moshës shkollore përkufizohet si përkujdes joprindëror i pesë (ose gjashtë) deri katërmbëdhjetë (ose gjashëmbëdhjetë) vjeçarëve gjatë periudhave kur nuk ka sezon shkollor: para dhe mbas shkollës, në pushime ose ndërprerje gjatë shkollës, dhe gjatë verës. Përkujdesi ditor i moshës shkollore është në rritje. Forma më e përhapur e përkujdesit ditor për fëmijët e moshës shkollore është përkujdesi ditor familjar (që i shërben të gjitha moshave të fëmijëve të shkollës) të pasuara nga programe shtesë të qendrave parashkollore (që shpesh i shërbejnë fëmijëve nën moshën dhjetë vjeç). Egzistojnë pak programe të organizuara, veçanërisht të hartuara për fëmijët e moshës shkollore por shumica e fëmijëve nuk janë në gjëndje të përfitojnë nga ato. Këto programe grupi shpesh sponsorizohen nga kooperativa të prindërve, grupe fetare, dhe organizata komunitare. Programet e grupit me bazë shkolle, të sponsorizuara nga zyrtarë të shkollave ose grupe prindësh ose agjenci të tjera që përdorin lokalet shkollore, po rriten në numër dhe duket se janë rruga më logjike për sigurimin e përkujdesit për fëmijët fillorë të të gjitha moshave. Pavarësisht nga sponsorizimi, qëllimet bazë të programeve të moshës shkollore janë: (1) mbikqyrje (dmth mbrojtje, strehë, ushqim dhe drejtim), (2) shplodhje (lojë e mbikqyrur për zhvillimin e shprehive të veçanta), (3) argëtim (dmth mjeshtëri, teatër, ekskursione), dhe (4) stimulim (dmth mësime ose praktika formale). Kohët e fundit ka pasur një zgjerim të sponsorizimit. Ai merr shumë forma: pronësi individuale, grupe individësh, korporata, distriktet e shkollave lokale, agjenci publike dhe private jo me qëllim fitimi, organizata të komunitetit, dhe grupe fetare. Zyra e Avokatisë së Fëmijës e Këshillit Kombëtar të Kishave Kristiane raportonte se grupet fetare,

nëpërmjet programeve të tyre fetare dhe duke lejuar grupe nga jashtë të përdorin ambjentet e kishës, ishin grupi më i gjërë I siguruesve të përkujdesit ditor të fëmijëve ne Shtetet e Bashkuara. Afro 40 përqind e të gjitha programeve janë eskluzivitet i operatorëve të pavarur dhe forma më e përhapur e sponsorizimit midis qendrave sponosrizuese. Meqenëse nevoja për perkujdesin e fëmijës vazhdon të shkallëzohet, puna dhe biznesi janë duke marrë tani një rol më aktiv. Para Luftës II Botërore, përfshirja e biznesit dhe punës në përkujdesin e fëmijës ishte kryesisht e kufizuar brënda profesionit të shendetit dhe pak industrive. My hyrjen e nënave si forcë pune gjatë Luftës së dytë Botërore, përkujdesi ditor publik dhe programet e përkujdesit ditor në uzinat e mbrojtjes (psh Korporata Kaizer e Ndërtimit të Anijeve) i shërbenin mijra fëmijëve. Megjithatë, përkujdesi ditor i sponsorizuar nga industria pësoi një rënie pas luftës. Një vëzhgim i vitit 1978 identifikoi nëntë qendra të përkujdesit ditor të sponsorizuara nga industritë, shtatë të sponsorizuara nga Bashkimi i Puntorëve të Tekstileve dhe Rrobave të Gatshme, katërmbëdhjetë të sponsorizuara nga agjenci shtetërore, dhe shtatëdhjetë e pesë të sponsorizuara nga spitalet. Kishte gjithashtu qendra edhe në bazat ushtarake. Një vëzhgim i vitit 1990 vlerësoi se ka 2,500 inisiativa të përkujdesit të fëmijës që mbështeten nga punëdhënësit. Ka shumë lloje të planeve për të ndihmuar përkujdesin e fëmijës të tilla si (1) qendra të përkujdesit të fëmijës në vendin e punës ose diku pranë, (2) përkujdes i blerë (dmth punëdhënësit kontraktojnë dhe paguajnë për fëmijët e punëtorëve të tyre me përfaqësuesit e përkujdesit ditor në qendra egzistuese, familjare apo qendrat e përkujdesit për fëmijët e sëmurë), (3) përkujdes me bono (dmth një sistem në të cilin punëdhënësi i jep një bono punëtorit për të paguar një pjesë të kostos për përkujdesin e fëmijës; punëtori ia jep bonon qendrës së kujdesit dhe kjo ia kthen punëdhënësit për pagesë), (4) plane fleksibël përfitimi ku përkujdesi për fëmijën është si një opcion, (5) sisteme informacioni dhe referimi (shiko më poshtë në këtë kapitull), dhe (6) seminare për prindët punëtorë (dmth prindët diskutojnë me specialistët e zhvillimit të fëmijës për vështirësitë që ata përballojnë si prindër punëtorë). Përkujdesi i fëmijës që mbështetet nga punëdhënësi ka disa avantazhe. Për prindërit që shfrytëzojnë qendrat pranë vendit të punës, ndërveprimi në rritje midis prindit dhe fëmijës gjatë transportit ose intervalit të pushimit të prindërve ndihmon fëmijët të kuptojnë rolet e prindërve të tyre jashtë shtëpisë. Avantazhet për punëdhënsit janë zvoglimi i vonesave, mungesave dhe largimeve nga puna. Gjithashtu ka disa avantazhe që lidhen me taksat në rastin e përkujdesit të fëmijës që mbështetet nga punëdhënësi. Por disa nga shqetësimet mbi përkujdesin e fëmijës që mbështetet nga punëdhënësi përfshijnë tendencën e punëdhënësve për të kërkuar punëtorë që nuk kanë nevojë për përkujdesin ditor dhe një sasi të vogël të përdorimit të shërbimeve. Afro 50 përqind e punëtorëve kanë fëimjë nën gjashtë vjeç; gjysma e këtyre fëmijëve janë nën kujdesin e të afërmve të tyre, duke lënë vetëm 12,5 përqind të punëtorëve që kanë nevojë për këtë shërbim. Për shkak të përdorimit të ulët të opcioneve të përkujdesit të fëmijës, unionet i shikojnë përfitimet e rrogës, shëndetit dhe pensionit si çështje që zgjidhet më mirë se sa përfitimet e përkujdesit të fëmijës. Një shqetësim tjetër është cilësia e përkujdesit të fëmijës që mbështetet nga punëdhënësi. Të ngjashme me përkujdesin ditor të mbështetura nga punëdhënësit janë programet që veprojnë në bazat ushtarake, kolegje dhe universitete, dhe shkolla të mesme. Shërbimet ushtarake janë qendra kualifikimi që pajtojnë koordinatorë të fëmijërisë së hershme, dhe

trajnojnë anëtarët e stafit nëpërmjet kurseve formale dhe programeve për kualifikimin e stafit. Shumë kolegje dhe universitete ofrojnë programe të përkujdesit ditor në kampuse që sigurojnë përkujdes për studentët dhe nganjëherë hapen për fëmijët e banorëve të fakultetit ose komunitetit. Disa shkolla të mesme gjithashtu kanë programe të përkujdesit të fëmijës në kampuse. Këto programe janë hartuar për të njohur studentët me parimet dhe praktikat e përkujdesit të fëmijës dhe mund të shërbejnë si shërbime mbështetëse për numrin në rritje të nënave adoleshente. Segmenti që po rritet më shpejt në tregun ekskluziv përfshin qendra të tjera që emërtohen hallka dhe ekskluzive. Këto qendra janë shpesh të vendosura në zona banimi të klasave të mesme dhe pak prej tyre angazhohen ne përkujdesin ditor të mbështetur nga punëdhënësi. Karakteristikat e këtyre qendrave janë: (1) hapen dymbëdhjetë orë në ditë; (2) i shërbejnë fëmijëve të të gjitha moshave duke përfshirë foshnjet dhe fëmijët e shkollës; (3) kanë aktivitete të programuara që zhvillohen nga një specialist i fëmijërisë se hershme dhe shpërndahen në çdo qendër (4) kanë vakte ushqimi kryesore dhe të lehta të planifikuara nga dietologët, (5) kanë staf të trajnuar në kolegje; dhe (6) kanë një numër mesatar fëmijësh nga 100 deri 110 fëmijë për qendër me një raport staf-fëmijë 1:10. Ka pasur një nevojë në rritje për të gjetur përkujdes alternativ special për fëmijët e sëmurë që ndjekin qendrat e përkujdesit ditor dhe programe të tjera duke përfshirë shkollat fillore por që janë ose shumë të sëmurë për të ndjekur programin e tyre të rregullt ose u është ndaluar ti ndjekin ato. Po përdoren të paktën tre tipe të përkujdesit alternativ. Një tip përfshin qendrat që specializohen në përkujdesin e fëmijëve të sëmurë të tilla si "Chicken Soup", një korporatë jo fitimprurëse e Shërbimeve Alternative për Fëmijët, në Mineapolis, Minnesota. Një tip i dytë është përkujdesi infermjerik në fëmijët e spitaleve pediatrik. Të paktën dymbëdhjetë spitale sigurojnë shërbime të tilla ku më i suksesshmi është ai i Heights General i Albuquerque, Neë Mexico. Një formë e tretë alternative e përkujdesit është të dërgosh punonjës të trajnuar në shtëpi që të kujdesen për fëmijët e sëmurë. Një program i tillë është ai i Arizonës. Shkollat Çerdhe Termi shkolla çerdhe është i vështirë për tu përkufizuar sepse këto programe përbëjnë një rradhë jo të kufizuar qendrash të veçanta. Ky term përdoret për programe për fëmijët tre dhe katër vjeçarë megjithëse disa çerdhe i shërbejnë fëmijëve edhe më të vegjël. Çerdhet u zhvilluan në shekullin e njëzetë. Rachel dhe Margaret McMillan punuan disa vjet në lagjet e punëtorëve të Londrës para se të kalonte Ligji i Arsimit i 1918 që siguronte para nga taksat në favor të shërbimeve për fëmijët dy deri pesë vjeç. Këto shkolla çerdhe, siç u emërtuan nga motrat McMillan, u përpoqën të plotësojnë nevojat bazë të fëmijëve të varfër dhe të vendosin bashkëpunimin midis shtëpisë dhe shkollës. Me ardhjen e shkollave çerdhe erdhi rënia e çerdheve ditore dhe fillimi i studimit shkencor mbi fëmijën. Çerdhet ditore ranë kur nënat u inkurajuan të mbanin fëmijët e tyre në shtëpi. Sidoqoftë, ata që merreshin me studimin shkencor të fëmijës e ndjenë se prindët e të gjitha niveleve social-ekonomike nuk arritën të sigurojnë "më të mirën" për fëmijët e tyre. Në kontrast me çerdhet ditore dhe madje me shkollat çerdhe angleze, shkollat çerdhe në Shtetet e Bashkuara ishin një institucion i klasave të mesme dhe të larta. Filozofi të përbashkëta të këtyre shkollave çerdhe ishin se (1) fëmijët e vegjël e kanë nevojë të brëndshme të zhvillimit të shoqërohen në grup me bashkëmoshatarët e

tyre; (2) loja është fitimprurëse për hulumtimin e ambjentit dhe për të lehtësuar streset emocionale; (3) fëimijët duhet të fillojnë procesin e shkëputjes sociale, dmth, të shkëputen nga prindët; (4) funksionet trupore rutinë të fjetjes, ngrënies dhe jashtëqitjes duhen kontrolluar dhe drejtuar; dhe (5) mësuesët duhet të sigurojnë drejtim dhe mbrojtje ndaj streseve emocionale. Arsimimi dhe pjesëmarrja e prindit, shpesh një kërkesë pranimi, theksonin zhvillimin dhe vëzhgimin e fëmijës në shtëpi dhe shkollë. Për shkak se lëvizja për studim shkencor të fëmijës tërhoqi njerëz nga shumë disiplina, shkollat çerdhe të vendosura në institucione të ndryshme patën objektiva disi të ndryshme Nuk ka një marrëveshje të plotë përsa i përket ndryshimeve në çerdhet ditore dhe shkollat çerdhe. Disa shkrimtarë tregojnë se në 1930, përkujdesi ditor ishte një pjesë thelbësore e programeve të mirëqënies së fëmijës. U bënë përpjekje për të dalluar ndryshimet midis përkujdesit ditor si një aktivitet filantropik dhe shkollës çerdhe si një aktivitet edukativ, siç vihet re në pohimin e mëposhtëm: "ky qëllim(përkujdes dhe mbrojtje), arsyet për të cilat një familje dhe fëmija mund të kenë nevojë për to, dhe përgjegjësitë e ndara me prindët dallojnë një shërbim përkujdesi ditor nga programet edukative". Të tjerë besojnë se mendimi i shkollës çerdhe ishte asimiluar nga punëtorët para Luftës II Botërore, në atë që programet e përkujdesit ditor, duke iu përmbajtur filozofisë së shkollës çerdhe, e shikojnë mësuesin si ndihmës të fëmijës në çdo fazë zhvillimi, përdorin lojën si thelbin e kurrikulës së tyre, dhe duket se e vendosin zhvillimin gjuhësor dhe intelektual pak më mbrapa mirëqënies fizike dhe afektive të fëmijës. Ndoshta ka më shumë ngjashmëri teorike se sa ndryshime, dhe disa mbrojnë tezën se nuk duhet të ketë fare. Shkollat Montessori Maria Montessori, e para grua e diplomuar nga një shkollë mjeksore italiane, u interesua për fëmijët me të meta mendore si rezultat i praktikës së saj mjeksore në Klinikën Psikiatrike të Universitetit të Romës. Ajo punoi me këta fëmijë handikapatë që ishin institucionalizuar me fëmijët e çmëndur. Montessori studjoi punimet e dy mjekëve francezë, Jean Itard dhe studentit të tij Eduard Seguin, të cilët punuan me edukimin e handikapatëve mendorë. Leksionet e Montessorit mbi handikapatët çuan në krijimin e një shkolle orthophrenike në Italy të cilën ajo e drejtonte. Praktikisht ajo mësonte fëmijët e regjistruar në shkollë dhe natën analizonte rezultatet dhe pregatiste ide, metodologji dhe materiale për një kurrikulum të re. Pothuajse që në fillim Montessori ndjente se fëmijët normalë nxënë në të njëjtën mënyrë. Pas drejtoi për dy vjet shkollën orthophrenike, ajo hoqi dorë dhe u regjistrua në kurset e filozofisë dhe psikologjisë. Në 1906, një kompani ndërtimi e mbështetur nga Bankat kryesore të Italisë ndërtoi disa apartamente në një zonë punëtorësh të Romës. Ndërsa prindët që banonin në këto apartamenteve ishin në punë, fëmijët e tyre, shumë të vegjël për shkollë, dëmtonin këto ambjente. Pronarët e ndërtesave konstatuan se ishte më ekonomike të siguronin përkujdes ditor në grup për këta fëmijë se sa të riparonin dëmet që ata po shkaktonin. Montessorit iu kërkua të mbikqyrë programin që zhvillohej në një dhomë në kompleksin e apartamenteve. Kështu, u themelua në Romë, në 1907, Casa dei Bambini (Shtëpia e Fëmijëve). Fëmijët e varfër, të moshës nga dy deri shtatë vjeç, ndiqnin programin gjithëditor. Disa nga kontributet e Montessorit përfshinin idetë se (1) prindët duhen trajnuar për zhvillimin e fëmijës dhe rregullat për shtrirjen e parimeve që u mësoheshin fëmijëve të tyre; (2) prindët zotërojnë kolektivisht "Shtëpinë e Fëmijës"; (3) fëmijët vetmësojnë

nëpërmjet materialeve vetë-korigjuese me një drejtim minimal nga i rrituri; (4) fëmijët punonin me materialet didaktike të projektuara nga Montesori (dmth materiale me shkallë të ndryshme stimuli, të tilla si tableta druri të peshuara), angazhoheshin në ushtrime të jetës praktike me orientim nga realiteti (dmth kujdesi për ambjentin dhe për veten), dhe mësonin shprehitë e fushës së gjuhës, leximit, shkrimit dhe matematikës; dhe (5) fëmijët mund të kapnin të nxënët e tipit akademik. Megjithëse idetë e Montessorit u fikën menjëherë në Shtetet e Bashkuara të viteve 1920, një version i amerikanizuar u prezantua me hapjen e Shkollës së Montessorit në Greenëich, Connecticut (1958) dhe me publikimin e Rambusch-it të Të Mësojmë si Mësohet: Një Metodë Amerikane drejt Montesorit (1962). Metoda e amerikanizuar e Montesorit përmblidhte disa nga përmbajtjet e programeve të tjera të fëmijërisë së hershme të tilla si arti krijues, loja dramatike, aktivitete shkencore dhe lojra të shumta muskujsh në pajisjet e terrenit si edhe përmbajtja tradicionale e Montesorit. Shumë debate lindën nga këto praktika të reja të cilat më vonë çuan në një ndarje të mendimit brenda rradhëve të Montesorit. Ata që përkrahin metodën tradicionale Montesori janë antarë të Shoqatës Montesori Ndërkombëtare, dhe ata që shikojnë nevojën për ndryshime themeluan Shoqatën Montesori Amerikane. Head Start-I Në 1964, qeveria federale u kërkoi një grupi të zgjedhur ekspertësh të zhvillimit të fëmijës të hartonin disa udhëzime programatike në ndihmë të komunitetit për të kapërcyer problemet e fëmijëve parashkollorë të mënjanuar. Raporti i hartuar u kthye në një skemë për Projektin Head Start, i cili filloi si një program veror tetë javor. Head Starti-i u kthye shpejt në një program gjithë vjetor. Aktualisht ai i shërben mbi 400 mijë fëmijëve dhe u ka shërbyer mbi 9 milion fëmijëve dhe familjeve të tyre që nga viti 1965. Që në fillim, Head Start-i siguroi përkrahje të fortë nga qeveria federale. Megjithëse Head Start-i iu delegua Zyrës për Shanse Ekonomike në 1965, në 1969 atë e mori Zyra e Zhvillimit të Fëmijës në Departamentin e Shëndetit, Arsimit dhe Mirëqënies. Sot Head Start-i është pjesë e Administratës për Fëmijët, Rininë dhe Familjen në Departamentin e Shëndetit dhe Shërbimeve Njerzore. Head Start-i administrohet lokalisht nga 1300 organizatat me bazë komuniteti, Agjenci të Veprimit Komunitar, organizata jo fitimprurëse, dhe sisteme të shkollave publike. Paratë dhurohen nga Zyrat Rajonale të Shërbimeve të Shëndetit dhe ato Njerzore. Komponentët kryesore të Head Start-it janë katër: edukimi, shëndeti (dmth ai mjekësor dhe dentar, ushqimi dhe shëndeti mendor), përfshirja e prindërve, dhe shërbimet sociale. Në 1975, u adoptuan standarde të zbatimit për të siguruar se çdo program Head Start-i siguronte shërbimet e nevojshme për realizimin e qëllimeve të çdo komponenti. Duke zbatuar politikën e tij të shërbimeve të përgjithshme të zhvillimit për fëmijët e familjeve me të ardhura të ulta, Head Start-i i pajis fëmijët me një program me bazë qendre ose shtëpije. Përvoja e Head Start-it ka treguar se nevojat e fëmijës ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme ndërmjet komuniteteve dhe se programet duhen individualizuar për ti shërbyer më me efektivitet nevojave. Për rrjedhojë, Head Start-i lejon dhe inkurajon sponsorët lokalë të zhvillojnë dhe zbatojnë opcione që përfshijnë: (1) modelin standard Head Start (dmth një program pesë ditor i bazuar në qendër), (2) variacione në frekuentimin e qendrës (dmth një program i bazuar në qendër që vepron më

pak se pesë ditë në javë), (3) program i bazuar në qendër me sesione të dubluara, (4) i bazuar në shtëpi (dmth bashkon vizitat në shtëpi me përvojën e grupit), dhe (5) variacione të hartuara lokalisht. Megjithëse Head Start-i është hartuar për ti shërbyer fëmijëve nga mosha tre vjeç deri në hyrjen në shkollë, programet e Qendrave të Fëmijëve dhe Prinërve (QFP) u lançuan fillimisht në 1967 për tu siguruar shërbime të përgjithshme familjeve poshtë Nivelit të të Ardhurave Federale me fëmijë nga lindja deri në tre vjeç, duke përfshirë shërbime për prindët gjatë programit të paralindjes. Tridhjetë e gjashtë Programet e Qendrës së Fëmijës dhe Prindit e venë theksin mbi parandalimin e një morie mangësish të zhvillimit. Head Start-i konsiderohet shumë i suksesshëm për arsyet e mëposhtëme: 1. Prindët janë shumë të angazhuar.Për çdo pesë fëmijë të regjistruar, të paktën katër prindër Head Start-i sigurojnë një shërbim vullnetar. Gjithashtu, Head Start-i është përkrahur nga 95 përqind e prindërve. 2. Njëzet e pesë përqind e stafit Head Start ka trajnim profesional. Head Start-i ka një staf të trajnuar më mirë se sa çdo program tjetër për fëmijët i mbështetur publikisht me përjashtim të shkollave publike. 3. Shkollat kanë programe që vazhdojnë mbi programin e Head Start-it. Studimet mbi Head Start-in tregojnë se ndërhyrja me cilësi të lartë në foshnjet dhe fëmijët parashkollorë ka efekte jetëgjata (shiko kapitullin 3).

Kopshtet dhe Programet e Shkollave Publike për Katër Vjeçarët Kopshtet janë programe që operojnë publikisht ose privatisht për fëmijët katër dhe pesë vjeçarë. Në mënyrë më specifike, termi kopsht (kindergarten) përdoret për të përkufizuar njësinë e shkollës që regjistron pesë vjeçarët para hyrjes në klasën e parë. Historikisht, kopshti (kindergarten=kopsht fëmijësh) ishte një institucion gjerman i vitit 1837 që regjistronte fëmijë tre deri shtatë vjeçarë dhe siguronte instruksione sugjeruese për nënët e fëmijëve. Si themelues i kopshtit, Friedrich Frobel dha këto kontribute largpamëse: (1) lirinë e lëvizjes për fëmijën; (2) një sekuencë të planifikuar aktivitetesh të bazuara në "dhuratat" (dmth bloqe të vogla për ndërtim, zhvillimin e koncepteve matematike, dhe vizatime), dhe të përforcuara nga "puna" (dmth punë dore) si edhe aktivitete të tjera, dhe të rrethuara nga një zarf i shkruar (dmth poezi, këngë, tregime, dhe diskutime); (3) theksin mbi marrëdhëniet dhe renditjen midis ideve; (4) edukimin e nënave, dadove dhe mësueseve të ardhshme të kopshtit; dhe (5) dëshirën që kopshtet të bëhen një institucion i mbështetur nga shteti. Kopshtet erdhën në Shtetet e Bashkuara në 1855 nëpërmjet një emigranteje gjermane, Margaret Meyer (Mrs. Carl) Schurz. Megjithëse shumë kopshte u bënë institucione ku flitej anglishtja, me saje të përpjekjeve e Elizabet Peabody-it, kopshtet ishin nga ana filozofike nja transplatim Frobelian. Kur filloi lëvizja e studimeve të progresit të fëmijës në vitet e para të 1900 nën drejtimin e G.Stanley Hall, një debat ndarës pasoi midis udhëheqësve konservatorë të kopshteve Frobeliane (nën drejtimin e Susan E. Bloë) dhe udhëheqësve progresivë të kopshteve (të udhëhequr nga Patty S. Hill). Progresistët fituan kontrollin mbi drejtimin e kopshteve dhe zëvëndësuan kurrikulën Frobeliane me një

kurrikulë më tepër të pastrukturuar, realisht të pandryshuar deri sa u vu theksi mbi programe më shumë të tipit akademik për fëmijët e vegjël në vitet ,60. Shkolla e parë publike si kopësht u hap në St. Louis në 1873. Pasuan pak shkolla të tjera si kopshte publike megjithëse nuk ndodhi ndonjë përhapje e madhe deri në 1890. Kriza e Madhe ishte shkatërrimtare për rritjen shkollave kopshte publike. Megjithatë, që nga viti 1940, regjistrimi në kopshtet publike është rritur vazhdimisht. Sot çdo shtet siguron mbështetje financiare për kopshtet e tij publike. Disa shtete vendosën kërkesa për hyrjen në klasën e parë e cila, në fakt, e bën frekuentimin e kopshtit të detyrueshëm. Sot ka një tendencë drejt zëvëndësimit të kopshteve gjysëm ditore me kopshtet ditore të plotë. Qysh në 1930 ka lindur shqetësimi për rolin e kopshtit në arsimin fillor. Headly ka pohuar se përdorimi i Kopshtit e ka bërë kopshtin të duket një "pjesë përbërse të programit arsimor" por gjithësesi diçka të ndryshëm nga arsimi shkollor me klasa. Kopshtet sot ndryshojnë nga programet socializuese toleruese deri tek programet e strukturuara me orientim akademik të cilat janë në rritje. Shoqatat profesionale janë të shqetësuara mbi këtë tendencë të strukturuar që përdor grupe të leximit formal dhe të njejtat fletë dhe libra pune. Në të kaluarën, shumica e programeve për fëmijë nën moshën e kopshtit ishin programe jo përfitimi dhe biznese të vogla të drejtuara nga familjet. Sot një e treta e shteteve sigurojnë fonde për programe të fëmijëve katër vjeçarë. Programet e financuara nga shteti për katër vjeçarët klasifikohen në kodin e shkollave shtetërore dhe kështu ndjekin përgjithësisht nenet e kodit shkollor për kopshtet. Këto programe shpesh janë thjesht zgjerime të kopshteve dhe madje mund të quhen "kopshte për katër vjeçarët." Më shpesh programet e sponsorizuara nga shteti për katër vjeçarët operojnë si rezultat i legjislacionit të veçantë se sa sipas neneve lejuese të kodit të shkollës. Këto programe zakonisht janë të planifikuara mirë dhe me cilësi të lartë, por financimi nuk është gjithmonë i qëndrueshëm. Për shkak të interesit në rritje për programet e parakopshtit në shkollat publike, çështja për edukim universal të parakopshtit është rihapur.

Shkollat Fillore Qëllimi fillestar i shkollave fillore në Amerikë ishte që fëmijët të mësojnë 3 shprehitë bazë, veçanërisht leximin. (Shprehi bazë në Amerikë quhen 3 R, dmth reading-lexim, ëriting-shkrim, arithmetics-aritmetikë). Ky qëllim u shpjegua në Parathënien për Ligjin e Shkollave Puritane të 1647 (zakonisht i referuar si "Ligji i Vjtër i Satanait të Zhgënjyer"). Metodologjia ishte mësim përmëndësh dhe recitim. Gjatë shekullit të tetëmbëdhjetë, shkollat u shikuan si një forcë unifikuese për Amerikën që po lindte. Mbështetja e shtetit për arsimin dhe koncepti I arsimit të lirë dhe universal lindën gjatë këtij shekulli. Kurrikula dhe metodologjia ndryshuan në shkollat fillore të shekullit nëntëmbëdhjetë. Kurrikulës së 3 R-ve shkollat filluan tu shtojnë edukimin estetik, studimin e natyrës, gjeografinë, dhe edukimin fizik. U pranua sistemi Pestalozzian i një metodologjie të orientuar nga aktivitetet dhe sistemi akoma i përdorur shpesh i njësisë së mësimdhënies (ora mësimore) doli nga metoda Herbartiane e shekullit të nëntëmbëdhjetë. "Shkollat

normale" filluan programet e trajnimit të mësuesve pasi e çfaq nevoja për mësues të përgatitur. Megjithëse shkollat fillore kanë vazhduar të ndryshojnë me kërkesat e kohës, shumë njerëz akoma i konsiderojnë ato si nivelin në të cilën duhen zotëruar lëndët e shprehive si leximi, shkrimi dhe aritmetika, ndërsa lëndët me përmbajtje (psh studimet shkencore dhe sociale) duhen paraqitur në një atmosferë më të strukturuar se sa ajo që gjëndet në shumicën e programeve parashkollore.

Programet e Vizitorëve të Shtëpisë Gjatë dhjetë vjetëve të shkuara, ka pasur një numër programesh të suksesshme të vizitorëve të shtëpisë. Ato janë programe ndërhyrjeje që trajnojnë prindët për të stimuluar zhvillimin e fëmijëve të vegjël. Edhe pse programet e ndërhyrjes në shtëpi planifikohen në mënyra të ndryshme, zakonisht një mësues vizitor punon me prindin dhe fëmijën një herë në javë. Prindi nga ana e tij bën aktivitetet e duhura që i janë demonstruar me fëmijën e tij të paktën një herë në ditë deri sa të kthehet vizitori. Qendrat Burimore dhe të Referimit Morgan e përshkruan përkujdesin e fëmijës si një amalgamë shërbimesh që i mungon qartësia ose një pikë e qartë aksesi. Prindët shpesh nuk kanë burime përmbledhëse të informacionit mbi përkujdesin e fëmijës. Ata që sigurojnë përkujdesin e fëmijës e kanë gjithashtu të vështirë ti përgjigjen çdo kërkese. Afro dhjetë vjet më parë disa prindër u shqetësuan për faktin se prindërit e tjerë kishin nevojë për informacione mbi shërbimet e përkujdesit të fëmijës. Këta prindër themeluan Shërbimet e Referimit dhe të Informacionit (I&R). Dy shembuj të këtyre shërbimeve I&R janë "Bordi i Përkujdesit të Fëmijëve" në San Francisko dhe "Bananas" në Oakland. Këto përpjekje të planifikimit të përkujdesit të fëmijës dhanë shtytje për Referimin dhe Informacionin për Përkujdesin e Fëmijës(CCI&R) Qëllimet e CCC&R janë: 1. Të përcaktojnë llojet e sistemeve të përkujdesit të fëmijës që funksionojnë në një komunitet të dhënë 2. Të vlerësojnë shërbimet e dëshiruara nga prindët 3. Të përdorin informacionin e mëparshëm për planifikim afat-gjatë në përpjekje për të përmirsuar tregun egzistues të përkujdesit të fëmijës. CCI&R e vendos më shumë theksin në këshillimin e prindërve. Për çdo tip të opcionit të përkujdesit të fëmijës, prindërve u thuhet çfarë të kërkojnë nga ai që ofron këtë shërbim, rregullat që udhëheqin programet nën sponsorizime të ndryshme, dhe si të bëjnë një vizitë në vënd dhe të intervistohen me ofruesin. CCI&R nuk do të rekomandojë një program të veçantë. NATYRA E PLANIFIKIMIT DHE ADMINISTRIMIT TE PROGRAMEVE TE FEMIJERISE SE HERSHME

Shumllojshmëria midis programeve të fëmijërisë së hershme është e zakonshme, megjithëse ka një konsensus të përgjithshëm për rëndësinë e viteve të hershme të fëmijës dhe nevojën për programe të fëmijërisë së hershme. Shumë çështje të pazgjidhura kanë dalë nga ky kaleidoskop programesh për fëmijët e hershëm, të tilla si zgjedhja e qëllimeve, politikave, përmbajtjes së kurrikulave, metodologjisë, tipeve të pajisjeve, veçori të lokalit, çështje të personelit, dhe vlersimi, dokumentimi dhe raportimi i praktikave. Ka të ngjarë që studimet mund të zgjidhin shumë nga këto çështje me një zgjidhje me një përgjigje ose, ka më shumë të ngjarë, që të tregohet nevoja për modele alternative që të përmbushin nevojat e popullsisë tonë të ndryshme. Duket se ka shumë vendime për tu marrë; është përgjegjësi e atyre që organizojnë programe të fëmijërisë së hershme të planifikojnë dhe organizojnë programet e tyre në përputhje me qëndrimet filozofike të zgjedhura prej tyre. Planifikim dhe administrim adekuat do të thotë që ambjenti i siguruar dhe shërbimet e kryera janë në përputhje me qëllimet e programit, janë në përputhje me rregullat ligjore të agjensisë që financon, dhe janë stimuluese dhe mbështetëse për ata që janë angazhuar aty. Planifikimi dhe administrimi i programeve lokale të fëmijërisë së hershme duhet matur me nevojat aktuale dhe burimet që janë në dispozicion. Planifikimi bën të nevojshëm këtë proces me pesë hapa: (1) përcaktimi i qëllimeve legjitime për programet lokale të fëmijërisë së hershme; (2) njohja me këto qëllime e atyre që do të ndihmojnë në planifikimin dhe administrimin e programit; (3) përcaktimi i procesit me anë të të cilit do të përmbushen këto qëllime; (4) përgatitja e mjeteve për arritjen e tyre; dhe (5) sigurimi i vlersimit dhe komentit. Kapitujt e tjerë të këtij libri do të shikojnë secilin nga këto hapa në veprim. Hapi i parë në planifikimin e programit të fëmijërisë së hershme është të zhvillohet një bazë filozofike dhe të përfshihen qëllimet e tij në kurrikul. Nga ky këndvështrim, nuk ka progres linear në planifikimin e një programi të fëmijërisë së hershme. Në fakt, të gjitha aspektet e tjera të planifikimit duhen shqyrtuar në të njëjtën kohë sepse të gjitha anët ndikojnë dhe veprojnë mbi njeri tjetrin. Shkurt, duhet te ketë përputhje midis filozofisë dhe çdo aspekti tjetër të programit lokal. Kapitulli 2 Përcaktimi i Filozofisë dhe Hartimi i Politikave Pak nga ne kanë një filozofi sistematike mbi edukimin e fëmijëve të vegjël ose programet e fëmijërisë së hershme. Disa ndryshime të thella filozofike në këto programe u paraqitën në kapitullin 1. Meqenëse studimet nuk janë të plota ne nuk e dimë se cili është programi më i mirë. Eklektizmi në filozofi parandalon klasifikime të qarta të programeve. Variacioni në programe është gjithashtu një funksion i filozofisë dhe kompetencës së vetë antarit të stafit, si dhe, në një masë të madhe, i traditës dhe zakonit. Një filozofi e përcaktuar është çelsi për çdo program të suksesshëm të fëmijërisë së hershme. Qëllimi i diskutimit të karakteristikave kryesore të programeve të ndryshme është të aftësojnë ata që përfshihen në zhvillimin e programit të vlerësojnë zbatimin e mundshëm kundrejt nevojave lokale. Sapo të hartohet apo zgjidhet një filozofi, qëllimet dhe objektivat specifike të programit duhen shkruar në përputhje me këtë filozofi.

Mbasi janë përcaktuar filozofia dhe qëllimet, duhen hartuar politikat. "Politikat janë pohime mbi mjetet e preferuara për arritjen e qëllimeve." Pra, politikat lehtësojnë zbatimin e qëllimit. ZGJEDHJA E NJE FILOZOFIE SISTEMATIKE Filozofia është një pohim mbi përvojat e të mësuarit dhe të nxënit dhe zgjedhjet që bëjnë edukatorët për të kontrolluar këto përvoja. Filozofia e edukimit përmbledh besimet mbi rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve dhe se si të udhëhiqen ato; synimet e gjëra mbi atë që duhet të nxërë fëmija, dmth kurrikula;metodat me të cilat ata duhen mësuar; dhe si duhet planifikuar dhe administruar programi. Kjo përfshin sigurimin e stafit; lokalin dhe pajisjet; orarin; sigurimin e ushqimit dhe shërbimeve shëndetsore; punën me prindët; vlersimin, dokumentimin dhe raportimin e progresit të fëmijëve; dhe financimin dhe buxhetimin. Në shumicën e rasteve, individët e përfshirë në programet e fëmijërisë së hershme janë të lirë të zgjedhin filozofinë e tyre; sidoqoftë, në disa raste, udhëzimet federale ose shtetërore mund të përcaktojnë të gjithë ose një pjesë të filozofisë së programit. Pavarsisht nga origjina e një filozofie, të gjitha vendimet mbi një program të fëmijërisë së hershme duhet të bazohen mbi atë filozofi. Pyetjet që vijojnë janë shembuj të tipeve të vendimeve që duhet të jenë në përputhje me një filozofi: 1. Cilat janë qëllimet dhe objektivat e programit tuaj të fëmijërisë së hershme: të sigurojë një ambjent që nxit zhvillimin e fëmijës në tërësi? T'i mësojë fëmijës së hershëm shprehitë mësimore? Të sigurojë mësim intensiv në fushat e mangësive mësimore dhe shprehitë e të menduarit? Të zhvillojë kreativitetin? Të ndërtojë një vet-konceptim të shëndetshëm? Të nxisë vetë-drejtimin në të nxënit? 2. Cilat nga kërkesat mbi ndryshimet individuale të fëmijëve janë në përputhje me filozofinë e programit tuaj: meqenëse fëmijët zhvillohen me ritmet e tyre individuale, a do të prisni ju nivele të njëjta ose të ndryshme rezultatesh? A pranohen ndryshimet individuale në disa ose në të gjitha fushat mësimore? në disa apo në të gjitha fushat e zhvillimit (psikomotore, afektive, njohëse)? a janë aktivitetet të zgjedhura nga fëmijët dhe të përshtatshme me interesat vetiake dhe nivelin e zhvillimit apo të përgatitura nga stafi për të marrë parasysh ndryshimet individuale? a paraqiten aktivitetet për një apo disa stile të të nxënit? 3. Cila strategji e grupeve është në përputhje me arsyet e programit tuaj: grupet homogjene (moshë kronologjike, moshë mendore, rezultatet, interesat) apo grupet heterogjene? të fiksuara apo fleksibël? të vendosura nga stafi apo nga interesat e fëmijëve? të mëdhej apo të vegjël? 4. Çfarë roli duhet të marrë stafi për të aplikuar ambjentin mësimor siç parashtrohet në filozofinë e programit tuaj: persona që shpërndajnë njohuri, persona ndihmës apo persona që përgatisin ambjentin? persona që përdoirn përforcimin pozitiv apo negativ? Udhëheqës grupi apo këshilltarë individualë? specialistë të përmbajtjes akademike apo inxhinierë social? persona që punojnë pothuajse eskluzivisht me fëmijë të vegjël apo që sigurojnë edukimin e prindërve? 5. Çfarë stafi (drejtor, kujdestar, mësues, ndihmës, vullnetar) nevojitet për të zbatuar programin tuaj? çfarë kualifikimesh akademike apo eksperiencë pune nevojiten ose

6.

7.

8.

9.

dëshirohen? çfarë lloj trajnimi orientues ose gjatë punës nevojitet? çfarë raporti fëmijë-edukator nevojitet? Çfarë pajisje dhe materiale kërkohen: artikuj dhe materiale që janë vetë-korigjuese apo që inkurajojnë kreativitetin? pajisje dhe materiale të hartuara për të theksuar një koncept ( lopatëza me ngjyra) apo shumë koncepte (blloqe)? ato që kërkojnë udhëheqje minimale apo të plotë të të rriturit? të hartuara për përdorim grupi apo individual? ato që sigurojnë përvojë konkrete apo mendim abstrakt? Çfarë rregullimesh fizike janë në përputhje me filozofinë dhe qëllimet edukative të programit tuaj: zona të diferencuara apo të padiferencuara të aktiviteteve specifike? zona fikse apo fleksibël? zona të hapura (jashtë ndërtesës) të përdorura kryesisht për të mësuar apo për pushim? Pajisje dhe materiale të rregulluara për vetë-shërbim nga fëmija apo për tu shpërndarë nga mësuesi? Çfarë forme orari nevojitet për të lehtësuar filozofinë dhe objektivat e programit tuaj: një gjysëm apo një ditë e plotë? e njejta kohë mësimore për të gjithë fëmijët apo kohë mësimore të ndërtuara sipas nevojave të çdo fëmije dhe/ose prindi? një orar ditor i paracaktuar apo fleksibël i bazuar në interesat e fëmijëve? Cilat procedura dhe instrumente vlerësues janë në përputhje me filozofinë e programit tuaj: vlersimi i planifikimit të stafit, përkujdesjes apo punës mësimore? i rregullimeve fizike, përdorimit të hapësirës, pajisjeve dhe materialeve? vlerësimi i vazhdueshëm apo në kohë të veçanta? instrumenta vlersimi standarte apo të hartuara lokalisht?

Shumë nga këto zgjedhje nuk janë vendime ose...ose, por përfshijnë zgjedhje apo kombinime alternative në përputhje me filozofinë e zgjedhur.

Teori të Zhvillimit që Ndikojnë mbi Filozofitë Vendime të tilla si qëllimet e programit, vlersimi i fëmijëve, mënyrat e grupimit të fëmijëve, hartimi i orareve, mënyrat për të përfshirë prindët në qëllimet e programit, natura e roleve të stafit, zgjedhja dhe zhvillimi i stafit, rregullimi i lokalit, llojet e pajisjeve dhe mjeteve, planet buxhetore, dhe rrugët për të kontribuar në profesion ndikohen nga besime kulturore mbi atë që është më e mira për fëmijët. Besimet mbi zhvillimin psikomotor, njohës dhe afektiv të fëmijëve janë në themel të veprimeve tona të përditshme. Ka disa shkolla themelore të mendimit mbi zhvillimin psikologjik. Pikëpamja e Pjekurisë Shkolla e parë është pikëpamja e pjekurisë, në të cilën zhvillimi shihet si rezultat i pjekjes së strukturave brënda individit. Aspekti mbizotërues i zhvillimit është ndërtimi gjenetik. Pjekuristët përkrahin mendimin se njerzit janë të ngjashëm në shumë rrugë sepse ata janë antarë të të njëjtit lloj; gjithashtu mund të numërohen edhe ndryshime në strukturën gjenetike. Megjithëse genet udhëheqin procesin e pjekurisë, të mësuarit ose të edukuarit përcatktojnë përmbajtjen specifike të asaj që nxë një individ (psh emërtimi i ngjyrave, drejtimi i bickletës, ose sjelljet korrekte në tavolinë) dhe ndikon në një farë mase mbi ritmin dhe sasinë e të nxënit. Pikëpamja e pjekurisë mban mendimin se mësuesët duhet të sigurojnë përvoja edukative kur fëmija tregon interes ose duhet të sigurojnë mësimdhënie kur fëmija është gati.

Pikëpamja e Sjelljes ndaj Ambjentit Në pikëpamjen sjellje-ambjent, zhvillimi shihet si inpute ambjenti dhe outpute sjelljeje. Shkurt, rolin mbizotërues në zhvillim e ka ambjenti më shumë se sa ndërtimi gjenetik. Reagimet e përfituara dhe të përforcuara dhe modelet e reagimeve janë më tepër verbale, perceptuale dhe motorike se sa sjellje mendore. Mbi këtë pikëpamje bazohen dy metoda mësimore. Njëra është të presësh të ndodhin sjelljet e dëshiruara dhe ti përforcosh ato me lavdërim ose shpërblim sipas objektit. E dyta është tu thuash me gojë sjelljen e dëshiruar ose të modelosh fizikisht sjelljen dhe ta përforcosh atë, dhe të përgatisësh fëmijën të bëjë reagimin e duhur në momentin e duhur. Megjithatë duhet vërejtur se pikëpamja sjelljeambjent vendos këto dy kufizime mbi mësimdhënien: (1) ajo që është përforcuese për një individ mund të mos jetë për një tjetër, dhe për rrjedhojë, të rriturit mund të shpërblejnë (ose ndëshkojnë) një sjelljen pa vetëdije; dhe (2) meqenëse ka një larmi burimesh përforcuese, për disa reagime jashtë klasës mund të ketë përforcim më të fortë. Pikëpamja Transaksionale Pikëpamja transaksionale mund të përkufizohet si shkolla e tretë e mendimit mbi zhvillimin psikologjik. Teoricienët transaksionalë i shikojnë genet dhe ambjentin, natyrën dhe edukimin, si pak a shumë të barabarta në formimin e zhvillimit. Transaksionistët besojnë se zhvillimi është rezultati i përvojës i çiftuar me rrugët me të cilat njeriu interpreton, riorganizon, ose modifikon përvojën. Pesë ndikimet kryesore që formojnë një transaksion të individit gjatë zhvillimit të tij janë: (1) faktorë pjekurie ose kryesisht gjenetikë, (2) inputi i përvojës ose i ambjentit (3) detyra të zhvillimit me të cilat një individ kryen transaksione me ambjentin e tij, (4) konsultime me njerëz të tjerë, dhe (5) ndërveprim i të gjitha ndikimeve paraprijës. Kohët e fundit transaksionistët kanë sugjeruar aplikimin e ligjeve ekologjike në studimin e sjelljes njerzore. Bruner ka thënë se "mënyra më e mirë për të parashikuar sjelljen e një qënie njerzore është të dish ku ndodhet ai." Bronfenbrenner e shikon ambjentin e çastit si faktor që ka ndikimin më të madh në sjellje se sa faktorë të tillë si seksi, raca ose etnia, niveli ekonomiko-shoqëror, dhe madhësia e familjes.

Skema për Grupimin e Programeve të Fëmijërisë së Hershme Fain dhe Shvartzi i kundërshtojnë teoritë e zhvillimit me teoritë në praktikë. Një teori zhvillimi ofron pohime të përgjithshme mbi faktorë që prekin sjelljet e fëmiijëve. Teori të tilla nuk ofrojnë parime për modifikimin ose gjenerimin e këtyre e faktorëve. Në të kundërt, një teori e praktikës përshkruan se çfarë duhet ët bëjë një prakticien për të inkurajuar sjellje të veçanta.. Ka disa skema për grupimin e programeve të fëmijërisë së hershme nga teoritë e praktikës. Ndryshimet në programe e bëjnë më të besueshme nevojën për t'i konsideruar filozofitë si një hap i parë në planifikimin e një programi të fëmijërisë së hershme. Aplikimi i Teorisë së Pjekurisë Shumica e programeve të fëmijërisë së hershme që i shërbejnë klasave të mesme të popullsisë bazohen në konceptet që dalin nga teoria e pjekurisë: besimin se zhvillimi

afektiv ushqen zhvillimin njohës. Kurrikula përbëhet nga aktivitete në qendrat e interesuara dhe eskursione në komunitet. Mësuesët nuk parashkruajnë aktitete dhe fëmiijët janë të lirë të zgjedhin dhe ndryshojnë aktivitetet sipas dëshirave të tyre personale. Në këtë model, ndërveprimi mësues-fëmijë është i ulët, ndërveprimi fëmijëmaterial është i lartë, dhe ndërveprimi fëmijë-fëmijë është i përmbajtur. Programet që ndjekin modelin e pjekurisë citohen si "programe të pasurimit të lejuar", "kurrikula që kanë në qendër fëmijën", "modeli i zhvillimit të fëmijës", dhe "maturacionist zhvillues". Aplikimi i Teorisë së Ambjentit-Sjelljes Programet që ndjekin teorinë e ambjentit-sjelljes synojnë të japin informacionin nëpërmjet mësimit direkt në modelime gjuhe (psh gjuhë, lexim, aritmetikë). Kurrikula e parashkruar nga mësuesi bazohet në pozicionin se zhvillimi njohës edukon zhvillimin afektiv. Ndërveprimi mësues-fëmijë është i lartë; ndërveprimet fëmijë-material dhe fëmijë-fëmijë janë të ulët. Programet që aplikojnë teorinë e ambjentit-sjelljes janë cituar si "programi i informacionit të strukturuar", "metoda e programuar", "modeli verbaldidaktik", dhe "teorik bihejvërist". Aplikimi i Teorisë Transaksionale Programet nën ombrellën e teorisë transaksionale zakonisht ndjekin një kurrikul "me kornizë të hapur", në të cilën mësuesi nxit ide dhe i përgjigjet aktiviteteve të fëmijës. Disa modele transaksionale bazohen në programin e tipit Montessori, që pohon se zhvillimi njohës ndikon mbi zhvillimin afektiv. Klasa është një nga aktivitetet e qeta ku fëmijët mund të zgjedhin cilindo nga materialet për zhvillimin perceptual dhe konceptual dhe të punojnë me hapin e tyre. Meqenëse shumica e materialeve janë për vetëmësim, mësuesi vetëm rastësisht demonstron përdorimin e ndonjë mjeti të veçantë. Ndërveprimi mësues-fëmijë është i ulët, ndërveprimi fëmijë-material është i lartë, dhe ndërveprimi fëmijë-fëmijë është i përmbajtur. Ky model citohet si "program i ambjentit të strukturuar" ose "metoda e ambjentit të përgatitur", "modeli njohës-ndjesor", dhe "ndërveprimi njohës". Modele të tjera transaksionale ndjekin teorinë e Pjazhesë mbi marrëdhënien reciproke midis zhvillimit njohës dhe afektiv. Të nxënit shihet si një proces aktiv dhe njohuritë më shumë ndërtohen se sa fitohen. Kurrikula duket se i ngjan shumë asaj që ndiqet në teorinë e pjekurisë. Megjithatë në modelin e Piazhesë të nxënit dhe sekuencat e tyre janë disi të parashkruara nga mësuesi, sepse mësuesi planifikon aktivitetet që do paraqiten në qendrat e interesit dhe zhvillon aktivitete për grupe të vogla ose për gjithë klasën. Ndërveprimet mësues-fëmijë, fëmijë-material dhe fëmijë-fëmijë janë të gjitha të larta. Modelet transaksionale të Piazhes mund të citohen si "programe njohëse të strukturuara", "modeli verbal-njohës" dhe "ndërveprues njohës". Natyra dhe Qëllimi i Politikave Politikat janë gjykime që shprehin synimet e një programi për arritjen e disa qëllimeve (psh, trajnimi i stafit, prioritetet buxhetore, dhe vlersimin e programit). Megjithëse egzistojnë praktika në çdo program të fëmijërisë së hershme pavarsisht nëse ka politika të shkruara ose jo, politikat vendosin bazat për veprime autoritare. Fraza "rregulla,

rregullore dhe procedura" përshkruan një rrjedhë specifike të veprimeve të bazuara mbi politikat. Formulimi i politikës është përgjegjësi e bordit të drejtorëve ose e bordit të edukimit, ndërsa zbatimi i politikës është përgjegjësi e drejtuesit të programit. Ka një sasi të madhe ndërshkëmbimi midis bordit dhe drejtorit. Për shembull, drejtori duhet të informojë bordin për nevojat për politika shtesë ose ndryshime në politikat egzistuese, për mospërputhje në politikat, dhe për qëndrimet dhe vlerat e komunitetit; bordi duhet të japë arsye adekuate dhe verbale si edhe shpjegime për politikat në mënyrë që të lehtësojë zbatimin dhe të sugjerojë metoda për zbatimin e politikës. Arsyet për Vendosjen e Politikës Ka disa arsye për vendosjen e politikës. Ato janë si më poshtë: 1. Në shumë shtete, agjensi shtetërore liçensuese dhe bordi shtetëror i edukimit kërkojnë që programet nën juridiksionin e tyre respektiv të kenë shkruar politika që mbulojnë disa aspekte të programeve lokale; dhe këto politika duhet të jenë në përputhje me kufizimet dhe autorizimet e ligjit të shtetit. 2. Politikat sigurojnë udhëzime për arritjen e qëllimeve të programit. Politika jo adekuate ose mungesa e tyre rezultojnë në (a) hezitim nga ana e drejtorit sepse ai asnjëherë nuk e di nëse vendimet e tij do të rezultojnë predikuese apo aprovuese; (b) nxitimi nga emergjenca në emergjencë; dhe (c) mospërputhje në marrjen e vendimeve. 3. Nëqoftëse politikat janë konstante dhe aplikohen njësoj për të gjithë, ato do të sigurojnë trajtim të barabartë. Kështu politikat mbrojnë programin, stafin, fëmijët dhe prindët. 4. Politikat sigurojnë një bazë për vlersimin e planeve egzistuese dhe për përcaktimin e vlerës së planeve të propozuara dhe zakonisht kërkohen nga agjenci të ndryshme financuese. 5. Politikat mund të kërkohen nga kontrollorët.

Karakteristikat e Politikave të Mundshme Zhvillimi i politikave të mundshme kërkon që bordet të hetojnë besueshmërinë e tyre të mundshme në lehtësimin e arritjes së qëllimeve të programit, të kapërcejnë traditën shpesh mbizotëruese të operimit të programit me përshtatje, të kuptojnë teknikën e hartimit të politikës, dhe t'i kushtojnë kohën që kërkohet për planifikimin dhe vlersimin e politikës. Disa nga karakteristikat e politikave të mundshme janë si më poshtë: 1. Politikat e programit lokal duhet të jenë në përputhje me ligjin shetëror, me politikat e agjencisë financuese dhe politikat e çdo agjencie tjetër rregullatore. Autonomia e programeve lokale për sigurimin e kujdesit për edukimin e fëmijëve të vegjël (dmth, zhvillimin e politikës lokale) i ka hapur rrugën, në shkallë të ndryshme, politikës dhe rregullave të agjencive federale dhe shtetërore. Disa nga këto rregulla mund të sigurojnë një rol të duhur mbrojtës, por ato vendosin gjithashtu shtërngesa serioze mbi programin

lokal. Për shembull, vlersimi i progresit të fëmijëve me një mjet vlersimi specifik i jep programit atë formë përkatëse, ose kufizimi i fondeve për stafin dhe pajisjet e bën të pamundur operimin e programit "më të mirë". (diskutime të tjera mbi atë se si programet ndikohen nga politikat e agjencive financuese përfshihen në kapitullin 3; disa nga rrugët me të cilat drejtuesit e fëmijërisë së hershme mund të ndikojnë politikën publike diskutohen në kapitullin 14.) 2. Politikat duhet të mbulojnë të gjitha aspektet e programit lokal, ose të paktën ato situata që ndodhin shpesh. 3. Për aspekte të ndryshme të programit duhen zhvilluar politika konsistente së brëndshmi (jo kontradiktore). Ka më shumë të ngjarë të ketë konsistencë midis politikave në qoftë se filozofia dhe qëllimet janë përcaktuar më përpara. 4. Duke folur në mënyrë të përgjithshme, politikat duhen ndjekur në mënyrë konsistente. Kur janë të nevojshme përjashtimet, ato duhen pohuar ose lejuar në politikë. Kërkesat e shumta për përjashtime shpesh tregojnë nevojën për ndryshime politike. 5. Politikat nuk duhet të jenë shumë specifike mbasi ato janë udhëzime për konsiderata dhe veprime administrative. Administratori duhet lejuar të vendosë vetë për zgjidhjen e problemeve të përditshme. Po ashtu, në se politikat janë specifike, ato duhen ndryshuar shpesh. "Specifikat" duhen pojuar në rregullat, rregulloret dhe procedurat të nxjerra prej politikave. Për shembull, politika e honorareve duhet të tregojë kriteret për vlersimin e honorareve dhe rregullorja e honorareve duhet të pohojë shumën specifike. 6. Politikat duhen shkruar dhe duhen vënë menjëherë në dispozicion në mënyrë që ato të interpretohen me konsistencë më të madhe nga të interesuarit. Një politikë e shkruar zvogëlon në minimum mundësitë e ndryshimeve të papritura. Meqenëse bordi formulon politikën, ai mund të vendosë vetë të bëjë ndryshime; sidoqoftë, bordi e ndjen nevojën për shpjegime më shpesh atëhere kur politikat janë shkruar se sa kur ato nuk janë shkruar. 7. Politikat duhet të jenë relativisht konstante. Politika nuk duhet ët ndryshojë me ndryshimet e anëtarëve të bordit. Siç u shënua më sipër, "specifikat" (rregullat, rregulloret, dhe procedurat) mund të ndryshojnë pa ndryshuar politikën. 8. Politikat e programit lokal mund të rishikohen dhe ndryshohen, mbasi vlera e tyre mbetet në ligjet shtetërore aktuale dhe rregullat e agjencive të tjera. Për arsye të nevojës për të pasur politika adekuate dhe aktuale, mund të shkruhet një procedurë që kërkon rishikim periodik të të gjithë politikave ose mund të shkruhen disa politika që përmbajnë një klauzolë që mund të rishikohet nga bordi një vit nga data e hyrjes në fuqi. Kategoritë e Politikës Siç u përmënd më lart, politikat duhet të mbulojnë të gjitha aspektet e programit lokal të fëmijërisë së hershme. Për shkak të ndryshimeve në programe, kategoritë e politikave dhe veçanërisht pjesët specifike të përfshira në çdo kategori ndryshojnë nga programi në program. Shumica e programeve të fëmijërisë së hershme kanë politika në këto kategori: 1. Shërbim programi. Shërbimet e programit elementar që do të sigurohen (psh përkujdes dhe edukim), krahas shërbimeve të tjera (psh ushqim, transport, shërbime sociale dhe përfshirje e prindërve). 2. Politikë administrative. Disa zona specifike që përfshihen janë hartimi dhe procedura për përzgjedhjen ose zgjedhjen e antarëve të bordit të drejtorëve, grupin këshillimor,

këshillin e prindërve, ose këshilla apo komitete të tjera; emërimi dhe funksionet e drejtorit dhe personelit mbikqyrës; dhe operacionet administrative të tilla si "zinxhiri i komandës" dhe antarësia dhe funksionet e këshillave dhe komiteteve të ndryshme administrativë. 3. Politika e staffit-personelit. Këto zona shpesh përfshijnë kualifikimet; rekrutimin, përzgjedhjen dhe emërimet; përcaktimi i vendit të punës; trajnimi i stafit; mbikqyrja (psh pohimi i qëllimit të mbikqyrjes përdorimit të të dhënave, hapat në sekuencën e mbikqyrjes, kopje e vëzhgimit dhe/ose formatet normative, dhe udhëzimet për veprime korigjuese); vëndi i punës; gradimi; shkëputja e marrëdhënieve (psh rrethanat, procedurat dhe dokumentacioni mbi pushimin nga puna, krahas një politike të drejtë ndaj ankesave); shkalla e pagave dhe kufiri i përfitimeve; datat e borderove; mungesat dhe lejet; aktivitetet personale dhe profesionale; dhe politikat e arkivimit. 4. Politika e personelit të fëmijëve. Kjo kategori mund të përfshijë kërkesat për efiçencë në shërbime duke përfshirë rregullat shtetërore dhe të agjencisë për përcaktimin dhe dokumentimin e nevojave të familjes, numri maksimal i fëmijëve në një grup, raporti fëmijë-edukator, frekuentimi, shërbimet për mirëqënien e fëmijës (psh aksidentet dhe sigurimi), vlersimi dhe raportimi i progresit të fëmijës, dhe mbarimi i shërbimeve të programit. 5. Politika shëndetsore. Kjo kategori mund të mbulojë vlersimin e fëmijëve përpara pranimit, pranimet ditore, kujdesi ose përjashtimi i fëmijëve të sëmurë, administrimi i medikamenteve, trajtimi i plagëve, shërbimet shëndetsore (psh depistimi dhe imunizimet), kushtet për fjetje/pushim, edukimi shëndetsor dhe i sigurisë, trajnimi i stafit për për shëndetin dhe sigurinë, dhe vëzhgimi i problemeve të ambjentit. 6. Politika e biznesit. Disa nga zonat e përfshira janë burimet e financimit, natyra e buxhetit (psh pregatitja, adoptimi dhe publikimi), procedurat sigurimin e fondeve (psh honoraret0, udhëzime dhe procedura për blerjen e mallrave dhe shërbimet, personat përgjegjës për drejtimin financiar dhe dokumentimin fiskal, personat e përfshirë në dhënien e parave, dhe një sistem llogarie dhe procedurat e kontrollit. 7. Politika e arkivimit. Disa zona këtu janë tipet e dokumentave që do mbahen, hartimi i dokumentave "zyrtare" kundrejt shënimeve "të stafit", vendi ku mbahen dokumentat, kush do të jetë përgjegjës për dokumentat, etj. 8. Politika e prindërve. Kjo kategori mund të përfshijë rrugët për të përmbushur nevojat e prindërve për pjesmarrje dhe edukim, angazhimi i stafit me prindët, dhe procedurat bazë për tu ndjekur nga prindët për kontaktimin e drejtorit dhe stafit për qëllime të ndryshme (psh pranimi ose tërheqja e fëmijëve, sigurimi i raportimit për progresin, pjesmarrje në program, edukimi i prindërve dhe suggerime ose ankesa). 9. Politika e marrëdhënieve publike. Kjo kategori lidhet me pjesmarrjen e publikut (psh komitetet këshillimore të qytetarëve dhe vullnetarët), përdorimin e pajisjeve të programit, marrëdhëniet me agjenci dhe shoqata të ndryshme dhe komunikimin me publikun.

Kapitulli 5 Organizimi dhe Planifikimi I Aktiviteteve te Femijeve

Ne programet per femijet organizimi dhe planifikimi jane teper te rendesishem. Athere kur programet ecin pa asnje planifikim, kaosi eshte I paevitueshem. Organizimi dhe planifikimi nuk behen qe femijet thjesht te kenaqen apo te jene te angazhuar ; qellimi I tyre kryesor eshte qe te realizojne objektivat e programit. Organizimi dhe planifikimi do te lehtesojne paraqitjen e asaj qe femijet duhet te mesojne ne te gjitha fushat e zhvillimit ­ psikomotore, njohese dhe afektive ­ ne menyre te tille qe ata te aftesohen dhe te duan te marin njohuri te metejshme. Po te shprehemi me qarte, ne menyre qe te mund te realizohen objektivat e programit, organizimi dhe planifikimi jane themelore. 1. Per te siguruar vazhdimesi ne te mesuarit. Eksperiencat e te mesuarit duhen organizuar ne menyre te tille qe te kontribuojne ne zhvillimin e pergjithshem. 2. Per ti ndihmuar femijet te kaperxejne deficitet ne te mesuar. Duke perdorur te dhena vleresuese nga vezhgime joformale dhe teste standarte, mesuesit duhet te organizojne dhe planifikojne aktivitete per te siguruar vazhdimesi ne te mesuarit. Eksperiencat e te mesuarit duhen organizuar ne menyre te tille qe te kontribuojne ne zhvillimin e pergjithshem.

3. Per ti ndihmuar femijet te kaperxejne deficitet ne te mesuar. Duke perdorur te dhena vleresuese nga vezhgime joformale dhe teste standarte, mesuesit duhet te organizojne dhe planifikojne aktivitete te veçanta plotesuese. 4. Per te ndihmuar ne realizimin e nevojave te veçanta te femijve 5. Per te balancuar diten per fusha qe kerkojne aftesi te tilla si pergatitje per lexim, shkrim, dhe matematike tek fusha qe kane te bejne me permbajtjen te tilla si lendet shoqerore, shkencat, muzika dhe arti; ndermjet kohes per aktivitete mesimore dhe kohes se pushimit; dhe ndermjet rasteve per tu shprehur dhe konformitetit te grupit. 6. Per te permiresuar koordinimin e detyrave te stafit. Pergjegjesite e pjesetareve te stafit duhet te koordinohen ne menyre qe pune e pjesetareve te stafit perforcon dhe zgjeron punen e te tjereve. 7. Te perdoren sa me mire materialet dhe pajisjet. Pa nje organizim te sakte, materiale shume cilesore mund te mos perdoren, dhe materiale te tjera mund te perdoren me shume; shume lloje pajisjesh dhe materialesh mund te mos paraqiten duke bere qe femijet t'I kerkojne; apo shume pak lloje pajisjesh dhe materialesh mund te bejne qe femijet te zihen me njeri-tjetrin tek "vendi ku behen marreveshjet". 8. Per te parandaluar emergjencat qe dalin per aresye se aktivitete mund te jene ose shume te thjeshta ose shume te veshtira; apo femijet mund te jene shume te lodhur apo shume te eksituar; per shkak te nje mbikqyrje te papershtatshme; apo per shkak se materiale dhe pajisje te shumta, te pakta apo te papershtatshme jane vene ne dispozicion.

Per shkak se çdo program qe ka te beje me femijet e vegjel ka filozofine e tij te veçante, organizimi dhe planifikimi ndryshojne nga nje program tek tjetri. Organizimi dhe planifikimi duhet te bazohen ne pergjigjet per tre pyetje filozofike: 1. Ç'fare duhet te mesojne femijet, ne vazhdimesi, ne secilen fushe te zhvillimit? 2. Si mund ti fitojne femijet aftesite, informacionin, vlerat dhe sjelljet- nepermjet ushtrimeve apo detyrave ne forme loje, nepermjet aktiviteteve te qarta apo te cilat mund te perzgjidheshin apo nepermjet perpjekjeve individuale apo punes se grupit? 3. Si mund ta percaktojne anetaret e stafit nese nje femi I ka fituar aftesite e duhura- pra, ç'fare lloj vleresimi mund te perdoret? Dhe si pjese e organizimit dhe planifikimit, duhen marre vendime ne lidhje ne formimin e grupeve. Rregullimet e grupeve ndihmojne ne gjetjen e rrugeve me te mira per te plotesuar nevojat e individeve dhe te grupit sipas synimeve te tyre dhe permbajtjes, metodologjise dhe teknikave te vleresimit.

Formimi I Grupeve Shoqeria jone njeh rendesine e e individit duke inkurajuar dhe njohur arritjet e tyre dhe duke i siguruar te drejten individuale per te menduar, folur, dhe per te vepruar ne

perputhje me bindjet personale; por, nje shoqeri qe eshte larg kaosit duhet te kete nje lloj konformiteti ­ pra qe grupi te jete ne nje mendje. Qe nga lindja derisa nje femi fillon te ingranohet ne nje program te moshes parashkollore, individualiteti I tij nxitet, kalitet deri ne njefare mase nga "nevojat e grupit" te familjes se tij. Ne kontrast me kete, per shkak te numrit te femijeve te angazhuar dhe nga afatet kohore te percaktuara, programi duhet te marre ne konsiderate nevojat e grupit. Ne fakt, ne shpesh themi se nje femi qe ka filluar nje program per moshen parashkollore, eshte bere pjesetar I nje grupi.

Madhesia e Grupit Termi grup eshte I veshtire per t'u percaktuar sepse I referohet numrit te femijve ne dhome, ne nje hapesire te caktuar (p.sh., dhoma e mesimit), apo qe I eshte caktuar nje te rrituri. Shoqata Kombetare per Edukimin e Femijve e percakton grupin si nje numer femijesh te cilet I jane besuar nje pjesetari te stafit apo nje grupi pjesetaresh te stafit qe rine ne te njejten klase apo ne te njejten siperfaqe brenda nje klase te madhe. Madhesia e Grupit per te Vegjelit ­ Studjuesit ne Studimin e Dites Kombetare te Kujdesit pane se nje grup prej 12 femijesh ishte me teper I angazhuar, me pak I çoroditur, dhe ne bashkeveprim me me te rriturit. Shoqata Kombetare per Edukimin e Femijve rekomandon qe grupi te perbehet nga 8 vete per te miturit, 10 per te vegjelit, 12 per 2-3 vjeçaret dhe 20 per 3-4 vjeçaret, 20 per 4 vjeçaret dhe 24 per 4-5 vjeçaret me dy te rritur ne grup.

Femijet e Kopshtit dhe ata te Vitit te Pare ­ Shoqata Kombetare per Edukimin e Femijve rekomandon nje madhesi grupi maksimale prej 24 vete me dy te rritur per çdo grup per 4-8 vjeçaret. Mesuesit kane theksuar perfitimin nga klasat me pak femije, ndersa administratoret kane theksuar koston e larte qe lidhet me pakesim te madhesise se klasave. Disa probleme qe dalin nga grupet e medhenj perfshijne : (1) veshtiresi ne perqendrimin individual (2) kufizime ne mesimin e strategjive (3) pershtatje te mesuesve ndaj karaktereve te femijve (p.sh. kohe e shkurter perqendrimi, levizje te vazhdueshme, dhe shperthime emocionale) e cila influencohet direkt nga numri I femijve qe duhet ti pergjigjet mesuesi., (4) koha e mesimit qe ndikohet nga aftesia qe ka mesuesi per t'iu pergjigjur nevojave te femijve, dhe (5) femijet sapo fillojne te mesohen me grupin. Femijet qe mesojne ne klasa me te vogla tregojne rezultate te larta dhe sjellje te mira; edhe satisfaksioni I mesuesit eshte me I madh. Menyra e Grupimit Grupimi apo organizimi I femijve per te mesuar, eshte nje perpjekje per te ndihmuar zhvillimin individual ne grup. Grupi eshte krijuar per ta bere kujdesin dhe mesimin ndaj femijve me te thjeshte dhe me te efektshem. Nuk ka ndonje marreveshje se cila eshte praktika me e mire e grupimit. Sidoqofte, planet mesimore dhe oraret percaktohen ne shumicen e rasteve nga menyra e grupimit.

Administratori mund te zgjedhe praktika grupimi duke iu pershtatur filozofise se programit. Per secilen nga te tre filozofite kryesore qe ndikojne programet e femijve, menyrat e grupimit me te zakonshme do ti gjeni poshte: 1. Pikepamja e maturimit. Femijet bejne me shume pune individuale, qe perbehet nga pune te perkohshme qe kryen ne grup. Femijet mund te marin pjese vetem ne pak aktivitete masive te grupit te tilla si shikimi I nje pjese filmi. 2. Pikepamja ambjent/sjellje. Keto programe shpesh kerkojne pune individuale me materiale dhe kompjuter te programuar. Edhe kjo eshte pjese e mesimit ne grupe te vogla ne te cilin femijet grupohen nga niveli I aftesise. Rralle frekuentohet mesimi ne grupe te medha. 3. Pikepamja transaksionale. Shumica e mesimit behet ne qendra me interes. Grupet e vogla perdoren rralle per mesim. Grupet e medha perdoren per planifikim, vleresim te aktiviteteve ditore, dhe kalimin e kohes bashkerisht. Grupimi vertikal ­ Grupimi vertikal ka te beje me menyren si zhvillohen femijet nga nje vit ne tjetrin, si ne sistemin me nota edhe ne ate po nota. Sistemi me nota bazohet ne konceptin qe femijet e te njejtes moshe kane te njejtat aftesi. Keshtu, femija frekuenton sistemin me nota ne nje moshe te caktuar (zakonisht per klasen e pare , 6 vjeç) dhe, ne fund te nje viti mesimor, ai kalon ne nivelin e dyte. Nje variant I kesaj praktike eshte t'I "promovoje dyfish" femijet te cilet I tejkalojne rezultatet qe priten per moshen e tij dhe klasen, dhe te shohin femijet qe nuk I arrijne rezultatet. Megjithese kjo metode ka qene dhe eshte praktika me tipike e shkollave fillore, çerdheve dhe programeve te tjera per femijet e vegjel te cilat kane pranuar femije duke u bazuar ne moshen e tyre dhe po mbi kete baze I kane "promovuar" keta femije, duke mos iu referuar zhvillimit te tyre.

Per aresye se femijet e te njejtes moshe nuk kane te njejtat arritje, per nivelet parashkollore nuk perdoret sistemi I notave. Çerdhet "tradicionale" te 1950-es, shkollat e Montesorit, dhe Shkollat Britanike per Femijet qe te gjitha perdorin sistemin e grupimit. Goodlad dhe Anderson e percaktojne sistemin pa nota si nje plan I cili I ben te afte femijet te perparojne duke ndjekur kurrikulen sipas mundesive te tyre. Sistemi pa nota perdor "grup moshat" apo grupimin "familjar". Grupime te tilla krijojne nje mikroshoqeri me nivele te shumta aftesie dhe rezultatesh. Idealisht, ne kete lloj metode, mesuesit e planifikojne mesimin me teper sipas aftesive te femijes sesa ne lidhje me nivelin e grupit sipas moshes. Femijet me te perparuar mesojne ata me pak te perparuar. Grupet fleksibel te cilet kane te njejtat rezultate te pakten ne nje lende (shpesh ne lexim apo matematike) jane krijuar per mesim ne grupe te vegjel. Koncepti qe lidhet me sistemin pa nota eshte qe "perputhja e njohurive" ndermjet mesimit dhe aftesive do ti motivoje femijet, do te pakesoje merzitjen nga te ndenjurit ne shtepi dhe probleme qe I merzitin duke u lejuar femijeve te zoterojne aftesi perpara se te ecin me tej. Per me teper, femijet me te rritur apo me te perparuar fitojne besim duke ndihmuar femije me te vegjel apo me pak te afte, dhe femijet me te rritur apo me te perparuar sherbejne si model per te tjeret.

Ne sistemin vertikal te grupimit ka dy probleme madhore. Mesimi mund te mos I pershtatet aftesive dhe grupet fleksibel me aftesi te njejta behen te perhershme deri ne ate mase sa aftesia ne njeren lende e superon moshen, ashtu si ne metoden me nota. Grupimi Horizontal ­ Grupimi horizontal ka te beje me menyren se si caktohen studentet ne grupet qe japin mesim te cilat mund te jene te pavarura, te ndara ne sektore, te zhvillojne mesimin ne grup, te grupuar sipas aftesive apo te individualizuar. Grupet e pamvarur Metoda e grupeve te pavarur, ne te cilin nje grup femijesh eshte nen drejtimin e nje kujdestari apo mesuesi, eshte plani me I perdorur ne programet e femijve ne shkollat publike dhe ne programet e shkollave private. Ne nje dhome te nje grupi te tille, kujdestari kryesor apo mesuesi pergjigjet per te gjithe programin megjithese ai mund t'ua besoje disa detyra kujdestareve, mesuesve apo vullnetareve asistent. Snyder beson se kjo metode eshte me e mira per nevojat afektive qe kane femijet si dhe per nje nderveprim te kurrikulave. Nga ana tjeter, Stoddard ka vene re se disavantazhi me I madh I kesaj metode eshte qe nje mesues nuk mund t'I njohe te gjitha lendet. Programet qe zhvillohen sipas pikepamjes se maturimit apo transaksionale shpesh per grupimin horizontal perdorin grupet e pamvarur. Grupet e ndare ne sektore Per programet e parashkolloreve mesimi I ndahet sipas sektoreve dhe nuk eshte shume I aplikueshem. Per keto mosha, metoda me e mire per ndarjen sipas sektoreve eshte variacioni me klasat e pamvarura. Ne kete variacion, mesuesi I nje klase te pamvarur ka asistente per lende te veçanta te tilla si edukim fizik, muzike, art, gjuhe te huaja, gjuhe, lexim letrar, dhe bibliotekat. Ne disa programe private parashkollore, mesues te lendeve te veçanta u bejne femijeve mesim fetar. Ne ndryshim nga metoda e varfer e ndarjes ne sektore, ne programet parashkollore kujdestari kryesor apo mesuesi pergjigjet per te gjitha programet perveç atyre qe zhvillohen nga mesues te lendeve te veçanta.

Mesimi me Grup apo Kujdesi Nje plan per mesimin ne grup apo per kujdesje e ve nje grup femijesh nen drejtimin e dy apo me shume mesuesve apo kujdestareve. Plani I mesimit ne grup zbatohet me shpesh ne çerdhe ditore te medha, ne çerdhe apo kopshte, ne kolegje apo universitete si dhe ne shkolla publike me femije te te gjitha moshave. Kujdestaret apo mesuesit asistente, vullnetare apo mesues te lendeve te veçanta mund te perfshihen ne planin e grupit te punes dhe pergjigjen per disa programe. Per shembull, nje mesues mund te jape mesim ne nje fushe akademike te kurrikulumit dhe nje tjeter mund te punoje me aktivitetet argetuese, apo ata mund te shkembejne detyrat here pas here. Pergjegjesite e veçanta te secilit mund ti delegohen drejtuesit te nje grupi. Avantazhet e kesaj metode jane se mesuesit mund te planifikojne sebashku, te krijojne lidhje ndermjet lendeve te tyre dhe te kene fleksibilitet ne grupim dhe planifikim. Sidoqofte, ka tregues qe mesuesit shpesh nuk e bejne bashke planin.

Grupimi sipas aftesive Grupimi sipas aftesive eshte nje grupim nga I cili priten rezultate dhe praktikohet gjeresisht ne lende te tilla si leximi dhe matematika. Grupimi sipas aftesive apo arritjeve praktikohet athere kur shkollat nga grupe tranzicioni, te tilla si nje klase femijesh te moshes 6 vjeçare apo edhe me te medhenj por qe duket se çalojne ne disa lende qe jane teper te rendesishme per zhvillimin e tyre ne klasen e pare. Grupimi sipas aftesive eshte I zakonshem ne metoden e sjelljeve te femijeve ne perputhje me ambjentin e cila perdoret ne programet e femijve parashkollore. Kjo metode bazohet ne mendimin se si mesuesit ashtu edhe femijet perfitojne nga nje grup I cili arrin rezultate te njejta. Disa nga problemet qe kane te bejne me grupimin sipas aftesive jane (1) ata qe kane aftesi te tjera (2) nje grupim I tille mund te krahasohet me rezultate te ulta nga ana e studenteve qe nxene me veshtiresi. (3) cilesia e mesimit mund te jete me e ulet ne grupet e para (4) femijet mund te mbeten ne ato grupe ku jane caktuar qe ne fillim dhe (5) femijet qe nxene me ngadale e ndjejne veten te lidhur me grupin ku jane caktuar. Grupimi "familjar" Grupimi familjar apo heterogjen perdorej gjate kohes kur praktikohej mbledhja e femijve ne te njejten klase. Ne sistemin me nota, shume shkolla nuk e perdorin me grupimin familjar. Sidoqofte, grupimi familjar perputhet me filozofine e maturimit dhe ate transaksionale. Ky lloj grupimi perdoret ne shkollat e Montesorit, tek Shkolla Britanike e Femijve, dhe ne shkollat fillore qe nuk e kane sistemin e notave. Jane bere disa studime per epersine e grupimit familjar mbi grupimin sipas aftesive. Avanatazhet e grupimit familjar mbi ate sipas aftesive jane (1) grupimi heterogjen ka avantazh ne thithjen e shpejte te gjuhes se folur ne femijet e vegjel (nen 42 muaj) (2) nje grupim I tille mund te pakesoje te folurit egocentrik te femijve te vegjel sepse femijet me te medhenj u kerkojne femijve me te vegjel per tu sqaruar ato qe thone (3) femijet me te medhenj sherbejne si shembull per bashkemoshataret dhe ofrojne nje shembull pozitiv per femijet me te vegjel. (4) konceptet per veten zhvillohen me mire ne grupet grupet familjare dhe (5) tutorimi I femijve te vegjel u krijon femijve me te rritur nje perspektive me te mire sociale (p.sh. bashkepunim). Megjithese duket qe femijet ecin ne te njejtin hap nga pikepamja akademike pavaresisht nga grupimi, rezultatet jane me te mira tek grupet homogjene sesa ato heterogjene dhe ata qe nxene me ngadale ndjehen me mire ne grupet heterogjene sesa ne ato homogjene. Ne krahasim me grupet homogjene, grupimi familjar mund te jete me I veshtiri per tu manaxhuar (pra, planifikimi dhe organizimi I aktiviteteve), kerkon me shume materiale dhe pajisje qe te krijojne ambjent familjar, I cili mund te krijoje me shume zhurme dhe konfuzion gje qe duket te ndikoje me teper tek femijet 2-3 vjeçare sesa ne ata 4-5 vjeçare. Mesimi I Individualizuar Qe ne mesin e viteve 60, mesimi I individualizuar ka qene metoda me e diskutuar e mesimit ne grup. Arritjet teknologjike te tilla si mesimi nepermjet kompjuterit dhe ne menyre te programuar I ka bere keto perpjekje me te mundshme. Sot, mikrokompjuterat perdoren gjithnje e me shume ne programet e parashkolloreve. Mesimi I individualizuar arrihet gjithashtu kur qellimet dhe objektivat percaktohen per secilin femi brenda kontekstit te synimeve dhe objektivave te pergjithshme te programit. Mesimi I individualizuar kerkohet ne metoden ambjent/sjellje dhe mund te perdoret ne metoden e maturimit/transaksionale.

PLANE DITORE Synimet afatgjate te perfshira ne filozofine e nje kurrikule percaktohen qarte nga pikepamja e objektivave dhe pasqyrohet ne planet ditore. Keto plane behen mjete ne duart e mesuesve ne realizimin e ketyre synimeve, dhe nje rishikim periodik I planeve ditore sherben si nje kontroll per nje numer aktivitetesh, per metoda mesimi dhe nxenje. Konsiderata Themelore Ne perpilimin e planeve ditore, duhen konsideruar disa pika. Per programe qe bazohen ne filozofine e zhvillimit, nje nga konsideratat eshte niveli I zhvillimit dhe nevojat si te individeve ashtu edhe te grupeve te femijve. Cilat jane moshat e femijve? Ç'fare niveli te te kuptuarit, aftesie dhe sjellje kane ata? Sa gjate mund te perqendrohen dhe sa kembengules jane? A perballen ata me probleme te veçanta apo emocione? Nje tjeter konsiderate eshte cilesia e kujdesit apo e ndihmes gjate mesimit. A e kupton dhe e pranon secili anetar I stafit filozofine baze te programit? A e njeh secili anetar I stafit arsyen e zhvillimit te aktiviteteve si nje hap per te realizuar synime afatgjate? A eshte menduar programi si ne aspektin e numrit dhe te nevojave te femijeve, te paraqitjes se jashme te nderteses dhe te ambjentit rrethues, si dhe natyren e aktiviteteve? Nje konsiderate e trete eshte vendi qe ze dhe rregullimi I hapesires se brendshme dhe te jashme. A eshte e pershtatshme per aktivitetet e planifikuara? A eshte e veshtire mbikqyrja per shkak te hapesires se madhe? A harxhohet shume kohe ne zhvendosjen e pajisjeve dhe materialeve nga nje aktivitet tek tjetri? A ndodhin shpesh aksidente per aresye te hapesires se madhe apo te menyres si eshte rregulluar? Mundesia e shfrytezimit te burimeve eshte konsiderata e katert. A eshte mundesia per te shfrytezuar materiale dhe pajisje te pershtatshme ne sasi te mjaftueshme per aktivitetet? A mund te shfrytezohen burimet komunitare? Konsiderata e peste eshte koha. A jane planifikuar me shume apo me pak aktivitete? Sa kohe harxhohet nga daljet, nga shkuarjet ne tualet apo per dreke dhe ne kryerjen e detyrave administrative te tilla si paraqitja ne pune? A eshte ndare koha ne menyre te pershtatshme per te gjitha llojet e aktiviteteve?

Konsiderata e fundit eshte planifikimi I aktiviteteve rezerve. Te tilla aktivitete parandalojne probleme qe mund te lindin nga mungesa e interesit, nga ndryshime te paparashikuara ne planin e punes, nga thyerja e pajisjeve apo materialeve, nga kushtet atmosferike. Ç'aktivitete te tjera do ti ndihmonin femijet ti arrinin synimet dhe objektivat e planifikuara? A mund te perdoret ne rast nevoje personel shtese apo burime te tjera materiale? A mund te zgjidhet I njejti problem me nje metode tjeter te mesuari? A e di ai qe ben planin se si pershtatet aktiviteti me aftesite ne rast se "pershtatja" nuk eshte e plote ­ mos eshte aktiviteti shume I thjeshte apo shume I veshtire? Planifikimi I Aktiviteteve

Planifikimi I aktiviteteve eshte thelbesor pamvaresisht nga lloji I programit parashkollor. Natyrisht, programet e strukturuara formalisht, planifikohen, por planifikimi mund te jete edhe joformal, pra programe te pastrukturuara nese jane te efektshme. Formulimi I Objektivave Duke iu Permbajtur Filozofise se Programit Planifikimi I objektivave ditore fillon me perpilimin e nje baze filozofike per programin. Te gjitha programet per parashkolloret duhet te planifikohen per dy komponente kryesore: aktivitete qe lidhen me kujdesin per shendetin e femijve si dhe aktivitete te tjera te cilat mund te quhen komponenti I "zhvillimit", `mesimit", apo "edukimit" (d.m.th. pra çdo aktivitet qe nuk lidhet direkt me kujdesin shendetsor). Secila pikepamje filozofike I jep nje theks te ndryshem ketyre komponenteve. 1. Nga pikepamja e maturimit, aktivitetet per kujdesin shendetsor perdoren per shoqerizim (p.sh. qendrimi ne tavoline). Per komponentin"edukativ", stafi I planifikon dhe I sistemon materialet. Femijet zgjedhin aktivitetet e tyre dhe bile mund edhe te mos duan te shkojne ne disa prej tyre. 2. Metoda ambjent/sjellje I ndihmon femijet te zbatojne procedura te vendosura ne aktivitetet e kujdesit shendetsor (p.sh. femijet mblidhen per te ngrene zemer ne nje kohe te caktuar; ushqimi ndahet ne nje menyre te caktuar me pare; dhe me pas ndiqet procedura e pastrimit). Te gjitha aktivitetet e tjera planifikohen nga stafi. Femijet inkurajohen te kryejne detyra ne menyre individuale dhe ti perdorin materialet ne menyre te veçante. Gjithashtu, pjese e planit ditor jane edhe mesimi ne grupe. 3. Planifikimi I aktiviteteve per programe qe perfshihen ne pikepamjen transaksionale eshte me ndryshe sesa per pikepamjen e maturimit; sidoqofte, ne pikepamjen transaksionale ka me shume rendesi njohja. Ne aktivitetet per kujdesin shendetsor, shpesh ndodh pasurimi I dijeve (p.sh. femijet diskutojne ushqimin dhe cilesite ­ ngjyren, madhesine, perberjen, dhe llojin e ushqimit). Stafi planifikon dhe sistemon materialet per komponentin e edukimit. Femijet jane te lire te zgjedhin aktivitetet, por stafi mundohet te gjeje menyra per te zgjeruar te menduarit tek femijet ne aktivitetet qe kane zgjedhur dhe ne aktivitete te tjera. Gjithashtu planifikohet edhe kohe per grupin.

Shpjegimi I kulturave te ndryshme Programet per parashkolloret ne shoqerine tone kane per detyre ti ndihmojne femijet te "mesojne per kulturat" ­ te kuptojne dhe respektojne kulturat e shumta ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes. Planifikimi multikultural ve ne dukje ngjashmerine duke treguar qe te gjithe femijet luajne, hane, festojne dhe shpesh jetojne brenda disa tipe familjesh. Diversiteti kulturor duhet paraqitur si nje karakteristike e forte e trasheguar. Granti ka perpiluar disa kritere per nje program mesimor shume kulturesh. Ne shtojcen 2 jepen edhe sygjerime te tjera. Sigurimi i nje sistemi shperndarje Kur Bordi i Drejtoreve ka formuluar filozofine baze athere eshte pergjejgesia e stafit qe te vere ne zbatim objektiva te veçanta duke iu

permbajtur filozofise. Stafi, gjithashtu duhet te planifikoje sistemin e shperndarjes. Stafi mund te parapergatise aktivitetet duke perdorur qendrat e mesimit apo mund te pergatite episode qe kane te bejne me te mesuarit. Qendrat e te mesuarit jane vende ku zakonisht gjenden pajisje dhe materiale me interes te tilla si per lojen dramatike, biblioteken, shkencen, artin dhe muziken (shih kapitullin 11 dhe 12 per me shume detaje.) Nga ana tjeter, episodet e te mesurit jane çdo forme e te mesuarit direkt qe ve ne pune nje femi, nje grup te vogel, apo nje klase te tere. Pikepamja filozofike do te percaktoje jo vetem objektivat e programit por edhe sistemin e shperndarjes. Metoda ambjent/sjellje ve theksin tek episodet e te mesuarit dhe metoda transaksionale shpesh perdor si qendrat te te mesuarit dhe episodet. Diskutimi i meposhtem eshte nje shembull i sistemit te shperndarjes duke perdorur nje objektiv te vetem. Ne shumicen e programeve, perdoren objektiva te ndryshme ne planifikimin ditor. Parapergatitja e aktiviteteve per qendrat e te mesuarit Pak programe parashkollore, nuk planifikojne aktivitete per qendrat e te mesuarit. Secili prej femijve mund te perdore te gjitha materialet dhe pajisjet qe nuk po i perdorin femijet e tjere. Kur nuk planifikohen gjerat, athere rrezioket qe nevojat e femijve te mos plotesohen. Planifikimi i aktiviteteve per qendrat e te mesuarit duhet te filloje me objektivat specifike te programit. Per shembull, per disa dite percaktohen nje apo me shume objektiva specifike, materialet dhe pajisjet e duhura zgjidhen dhe vendosen ne qendrat e mesimit, dhe te gjitha pajisjet qe nuk nevojiten magazinohen derisa te duhen per te realizuar objektiva te tjera. Si rrjedhoje, pamvaresisht se ç'fare qendre mesimi zgjedh femija gjate lojes spontane, ajo do te punoje me metariale dhe pajisje qe do ta ndihmojne te arrije objektivat. Per shembull, nese nje objektiv specifik per femijen eshte qe te jete ne gjendje te dalloje nje rreth, trekendesh apo katror, athere keto materiale mund te vendosen me pare ne qendrat e mesimit: 1. Ne qendren e artit, duhet te kete rrethe letre te prera me pare, katror, dhe trekendesha. Me keto forma gjeometrike, femija mund te krijoje nje kolazh. 2. Ne qendren e manipulimit, ne tavoline vendosen kuti per te ndare format gjeometrike. 3. Ne qendren e blloqeve, gjenden blloqe te formave te ndryshme gjeometrike per te bere ndertime. 4. Ne qendren e matematikes, duhet te kete materiale me forma te ndryshme, lojra duke perdorur forma te ndryshme. 5. Ne qendren aktive apo te lojes fizike torba me fasule te formave te ndryshme gjeometrike hidhen drejt tabelave me forma gjeometrike.

Pergatitja e nje Episodi mesimor Ne pergatitjen e nje episodi mesimor, mesuesi mund te lexoje librin e nje femije, ndofta "Format" nga M.Schlein, t'u mesoje nje loje, te perdore pjese te nje pajisje, apo te zhvilloje nje aktivitet te modifikuar. Episodet e mesimit mund te sherbejne per shume qellime: (1) mesuesit nuk duhet te presin qe femijet te zhvillojne aktivitete spontane; (2) per mesuesit qe nuk kane eksperience eshte me e thjeshte qe te familiarizohen me konceptin qe pershkon nje episod mesimi sesa nje situate mesimore (3) episodet e mesimit mund te perdoren per ti njohur femijet me diçka

te re dhe te vleresojne progresin e tyre; dhe (4) ato mund te perdoren per te percaktuar pershtatshmerine e materialeve dhe pajisjeve. Perdorimi i qendrave te te mesuarit dhe te episodeve te mesimit Programet mund te perdorin si qendrat ashtu dhe episodet e mesimit per te realizuar objektiva te veçanta. Shume shpesh episodet e mesimit futin nje brendi dhe/ose materiale te reja dhe vleresojne ecurine. Qendrat e mesimit analizojne kete permbajtje te re ne thellesi dhe ofrojne praktiken e nevojshme individuale. Planifikimi Planifikimi dhe organizimi jane njelloj te rendesishem sepse vendimet mbi planifikimin ndikojne shume ne forcimin e ndjenjes se sigurise tek femija, ne realizimin e objektivave dhe ne efektivitetin e stafit. Organizimi perfshin planifikimin e kohezgjatjes se sesionit, mbajtjen e sakte te kohes, dhe rregullimin e aktiviteteve gjate sesionit. Kohezgjatja e sesionit Tradicionalisht, programet e parashkolloreve kane qene zhvilluar me sesione gjysem ditore. Vetem ne programet per çerdhet ditore kane qene sesione te plota, te cilat kane fituar popullaritet te madh sepse gjithnje e me shume nenat kane nje pune jashte shtepise dhe per shkak te ndergjegjesimit per nevojat qe kane femijet me me pak mundesi. Disa nga programet e çerdheve perbehen nga objektivat dhe aktivitetet e kopshteve sepse nenat nuk mund ta lene punen per te çuar dhe marre femijet nga kopshte qe punojne vetem gjysem dite. Ka shume kontradikta persa i perket kohezgjatjes se sesionit. Mbrojtesit e sesione gjysem ditore thone keto avantazhe: (1) femijet nuk lodhen shume; (2)anetaret e stafit kane me shume kohe per te planifikuar , vleresuar dhe per te punuar me prinderit (vetem nese mesuesit punojne me dy turne); (3) nuk duhen bere blerje per dreken apo per aktivitete te tjera; (4) femijet e vegjel kane mundesi te rrine me prinderit e tyre nje pjese te dites. Mbeshtetesit e sesioneve te plote ditore numerojne keto avantazhe : (1) me pak probleme transporti; (2) me shume kohe per aktivitetet e gjata; (3) me shume ndikim nga stafi, sidomos kjo eshte e rendesishme per femijet me nje jete pak te pasur ne shtepi; (4) anetaret e stafi i njohin me mire femijet; dhe (5) ka me shume kohe per te fituar eksperience apo mund ti kushtohet me shume kohe lojes. Te dhenat e fundit kane nxjerre ne pah avantazhet akademike per femijet te cilet frekuentojne sesionet e plota ditore mbi femijet qe frekuentojne sesionet gjysem ditore. Sidoqofte, eshte e qarte se sasia e kohes e harxhuar ne shkolle nuk eshte aq domethenese sa cilesia e eksperiences se kopshtit. Te tjere, ne vend qe te hidhen ne mbrojtje te sesioneve gjysem ditore apo atyre te plota, mbeshtetin nje plan individual per plotesimin e nevojave te çdo femije. Berson thote: "Kopshtet dhe programet e tyre nuk jane te shenjta; femijet jane".

Matja dhe aranzhimi i aktiviteteve Pamvaresisht nese sesioni eshte gjysem ditor apo i plote, planet e mira per programet parashkollore kane disa karakteristika: 1. Nje sesion i mire fillon me nje pershendetje miqesore dhe joformale te femijve. Anetaret e stafit duhet te perpiqen te flasin me secilin femi individualisht gjate minutave

te para te sesionit. Nje aktivitete ne grup siç eshte nje pershendetje i ben femijet te ndjehen te mirepritur. 2. Nevojat fizike te femijve, te tilla si tualeti dhe ngrenja, duhen planifikuar ne intervale te rregullta ne program. Duhet lene nje kohe rezerve per tualetin heret ne mengjes, perpara dhe pas çdo vakti, dhe para apo pas pushimit. Ushqimi duhet servirur çdo kater apo pese ore dhe femijet duhet te hane edhe ne mes te çdo vakti; sidoqofte, duhen patur parasysh nevojat individuale te secilit femi. 3. Programi duhet te jete i balancuar midis aktiviteteve fizike dhe pushimit. Femijet e vegjel lodhen shpejt nese nuk u realizohet nevoja per te pushuar. 4. Planifikimi duhet ti pershtatet filozofise se programit dhe nevojave te femijve si individe dhe ne grup. Aktivitetet brenda dhe jashte nderteses, koha per grupin dhe individin, dhe aktivitetet e zgjedhura nga femijet dhe ato te percaktuara nga stafi duhet te jene te balancuara. 5. Programi duhet te jete fleksibel per kondita te paparashikuara te tilla si kohe e keqe, mosplanifikim sipas interesave te femijve dhe emergjenca. 6. Nje program i mire duhet te kuptohet menjehere nga femijet ne menyre qe ata te fitojne ndjenjen e sigurise dhe te mos harxhojne kohe duke u munduar te gjejne se çte bejne me pas. 7.Nje sesion i mire perfundon me nje vleresim te pergjithshem te aktiviteteve, me nje mendim se çdo te behet ne sesionet e ardhshme dhe nje ndarje. Femijet duhet ta mbyllin sesionin me ndjenjen qe kane realizuar diçka dhe me deshiren per tu kthyer prape. Keto ndjenja jane te rendesishme edhe per anetaret e stafit! Shembuj Planesh Çdo program duhet te kete planin e tij. Programe qe u sherbejne femijve te grup-moshave te ndryshme, te tille si femijet e vegjel apo bashkemoshataret, duhet te pergatitin me shume se nje plan ne menyre qe te plotesohen nevojat e çdo grupi. Planet duhet ti pershtaten gjatesise te programit ditor, javor dhe vjetor. Ne pergjithesi, planet jane ose fleksibel ose fikse. Planet fikse u lejojne femijve te veçante te zgjedhin vete se si ta harxhojne kohen e tyre dhe te pershtaten me grupin vetem per disa procedura rutine te tilla si pershendetjet e mengjesit dhe "mesime" afatshkurtra ne grup si muzike dhe degjim tregimesh. Programet per femijet e vegjel jane ndoshta me fleksibel nga te gjitha programet parashkollore sepse femijet e vegjel i permbahen planit te tyre, pamvaresisht nga nevojat e te rriturve. Programet e plota ditore jane fleksibel per shkak te oreve te gjata te veprimtarise, te kohes se zgjatur te mbritjes dhe largimit te femijve dhe nga moshat e ndryshme te femijve ne keto qendra. Edhe programet qe kane te bejne me pikepamjen e maturimit dhe ate transaksionale perbehen nga periudha te gjata, fleksibel kohe. Per te patur nje shembull te shkelqyer te nje programi fleksibel shihni planin e perdorur nga programi i Nimnicht, McAfee dhe Meier-it. Programe te tjera e vene me shume theksin ne konformitetin e grupit nepermjet programeve fikse, duke pritur qe femijet te punojne dhe luajne me te tjeret ne periudha te veçanta kohe dhe duke u kujdesur edhe per ndryshimet me themelore te njerzve - oreksi dhe funksionet e trupit - ne periudha kohe te caktuara perveç "emergjencave". Shpesh, programet per femijet me te rritur si ata te kopshteve apo te fillores kane orare fikse. Edhe programet ambjent/sjellje varen nga koha me pak apo me fare pak variacion nga

njera dite ne tjetren. Shembulli me i mire i nje programi fiks eshte ai i perdorur tek programi i Bereiter -it dhe Engleman-it. Shembujt e programeve te meposhme per grup mosha te ndryshme jane vetem sygjerime; ato nuk jane receta. Nuk jepen shembuj per femije te cilet ndjekin programet e tyre apo per programet e shkollave publike qe i permbahen rregullave shteterore persa i perket planifikimit (d.m.th. departamentet shteterore edukim/instruksion shpesh percaktojne gjatesine totale te dites se shkolles dhe numrin e minutave te mesimit per secilen lende). Programet per bashkemoshataret zakonisht kane te bejne me periudhat e ushqimit dhe fjetjes se femijve, por duhet te perfshijne edhe disa aktivitete manipulimi, loje ne te hapur, aktivitete krijuese dhe kohen per te degjuar tregime. Shembulli i programit per nje sesion te plote pershkruhet me poshte:

7:00-8:30 A.M.

Mbritja, ndrrimi apo tualeti, dhe veshja e bebeve qe jane zgjuar, aktivitete individuale. Mengjesi, kenge, tregime dhe lojra Aktivitete me lojra te drejtuara nga stafi, dhe ndrrimi apo tualeti Gjume per ata qe e praktikojne dhe lojra ne te hapur per te tjeret (Pasi zgjohen nga gjumi femijet dalin jashte). Dreka dhe ndrrimi I rrobave apo tualeti Gjume Ndrrimi I rrobave apo tualeti kur femijet zgjohen dhe lojra manipulative. Ngrenje, kenge, tregime dhe lojra. Aktivitete individuale

8:30-9:00 A.M. 9:00-10:00 A.M. 10:00-11:00 A.M.

11:00-11:45 A.M. 11:45-1:00 P.M. 1:00-2:00 P.M.

2:00-2:30 P.M. 2:30 P.M.

Çerdhet I sherbejne femijve te moshes para kopshtit dhe praktikohen gjeresisht per sesione gjysem ditore. Femijet vijne ne kopesht dhe largohen pothuaj ne te njejten kohe. Pergjithesisht, programet e çerdheve jane me kohe te kufizuar per punen ne grup dhe periudha me te gjata kohe per pune aktive dhe periudha loje. Me poshte eshte programi I nje çerdhe.

9:00-9:15 A.M.

Mbrritja, aktivitete ne grup, te tilla si mbajtja e mungesave, kenga e mireseardhjes, dhe nje shkembim I shkurter eksperience. Pune aktive dhe periudhe loje me aktivitete te zgjedhura nga femijet ne qendrat me interes per ta. Berja e tualetit dhe ngrenje Koha per tregime ne grup, per lojra, muzike apo aktivitet ritmike. Aktivitete ne te hapur Pushim pastrim dhe diskutim I sesionit te ardhshem "Ç'do te bejme neser . . ."

9:15-10:15 A.M.

10:15-10:30 A.M. 10:30-10:45 A.M. 10:45-11:15 A.M. 11:15-11:30 A.M. 11:30-11:45 A.M.

11:45 a.m.-12:00 koha e drekes Aktivitete te qeta dhe ndarja me femijet.

Qendrat e kujdesit ditor per femijet kane ndofta programin me fleksibel nga te gjitha programet e parashkolloreve per shkak te oreve te gjata te veprimtarise, te mbrritjes dhe largimit te zgjatur nga femijet, dhe per shkak te moshave te ndryshme te femijve qe ato u sherbejne.

KAPITULLI 7

Puna me prindërit Në të kaluarën, edukatorët u kanë dhënë prindërve këto udhëzime;sillini fëmijët tuaj rregullisht në shkollë,në orar, të pastër, të ushqyer, dhe të gatshëm për të mësuar;bëjini fëmijët tuaj të bëjnë detyrat e shtëpise,të vijnë tek PTA-ja dhe shtëpia e hapur(Open House);dhe ejani të diskutojmë problemet.Shkurtimisht prindërve u është kerkuar të mbështesin politikat shkollore dhe të rregullojnë të mësuarit e fëmijëve të tyre ose probleme sociale.Madje udhezimet e mësipërme janë dhënë me ngurim sepse shumë anëtarë të stafit reaguan me alarm ndaj përfshirjes së njerzve.Këto anëtare stafi e shikojnë mësimin shtëpiak të lëndëve akademike si konfuze për fëmijët,vizitat prindërore si përcarëse,dhe kritikat prindërore për metodologjinë dhe programin mësimor si gjykime të pakualifikuara të joprofesionistëve ndaj profesionistëve. Megjithatë,nga studimet është treguar rëndesia e familjes në zhvillimin total të një fëmije,njerëzit e ditur janë duke rritur presionin për përfshirjen e prindërve në programet e fëmijëve.Grupe prindërish dhe taksapagues të tjere janë të shqetësuar me ritjen e kostos së edukimit.Prindërit dhe

njerëzit e biznesit janë të shqetësuar me dallimin e madh midis botës reale dhe jetës shkollore. Disa programe federale kerkojnë pjesëmarrjen e prindërve si një domosdoshmëri për financim. Vlerat dhe problemet në punët me prindërit Historikisht,shumë programe të hershme fëmijerore kishin përfshirjen prindërore.Friedrich Froebel,themeluesi I kopshtit të fëmijëve zhvilloi aktivitete dhe materiale për nënat për ti përdorur te fëmijët e tyre.Nga fundi I 1800 dhe fillimi I 1900,edukatirët e kopshteve në USA I mësonin fëmijët në mëngjes dhe kalonin mbrëmjt duke vizituar prindërit në shtëpitë e tyre.Shkollat e dadove gjithashtu vlerësonin dhe nxisnin edukimin e prindërve.Edhe shoqata mësues-prindër ka një histori të gjarë për edukimin shkollor publik. Përfitimet e punës me prindërit Shumë përfitime lindin nga përefshirja e prindërve në programet fëmijnore.Këto përfitime ndikojnë te shkolla,fëmijët dhe te prindërit.Përfitimet për shkollën përfshijnë pikat e mëposhtme; 1. Përfshirja e prindërve vazhdimisht i jep mundësi shkollës të veprojë në përputhje me udhëzuesin shtetëror dhe /ose federal. 2. Nëpermjet përfshirjes së prindërve, shkollat haeeinjë një raport më të mirë I rriturfemijë. 3. Duke përdorur prindërit është më ekonomike se të marrësh me qira ndihmë plotësuese profesionale. 4. Përfitimet e mësuesve ose e kujdestarëve nga asistenca direkte e prindërve.Në disa programe të hershme fëmijërore,prindërit asistojnë në klasë dhe ndihmojnë në mbledhjen ose bërjen e materialeve mësimore ose argëtuese. 5. Prindërit mund të shërbejnë si burim njerëzor.Talentet dhe interesat e tyre speciale mund të jenë të dobishme për programin. 6. Prindërit kane një mënurë unike në shpjegimin e shërbimeve dhe problemeve të programit prindërve të tjerë.Në progarmin mësimor prindëror në universitetin e Floridas,prindër edukator me përvoja të ngjashme ndihmuan në përgatitjen e prindërve të rinj. Prindër edukator demostruan energji të vecanta si në bërjen e lodrave;modelimin e shëmbujve gjuhësor për tu përdorur krahas aktiviteteve;shpjeguan racionalen që qëndron mbrapa programit;dhe theksuan rëndësinë e përfshirjes së prindërve në zhvillimin e fëmijëve. 7. Përvec ndarjes së përgjegjësive me profesionistët në klasë dhe shyëpi,prindërit shërbejnë si marrës vendimesh.Në disa raste, prindërve u është kërkuar të marrin vendime me objektivat e programit p.sh. në laboratorin perëndimor për kërkime dhe zhvillime mësimore në Berkelei,prinërit morën vendime lidhur me sasinë e materialeve kulturore që do të përfshiheshin në programin mësimor të fëmijëve dhe me metodat mësimdhënëse që do të futeshin në zhvillimin gjyqësor. Shumë programe për fëmijërinë e hershme kanë një këshill konsultativ prindëror. 8. Kur prindërit janë në dispozicion për të "shpjeguar" kulturën mësuesve, mësuesit mund të bëhen më shumë empatik. 9. Prindërit kanë rastin të shikojnë fëmijë të tjerë të së njëjtës moshë dhe të fitojnë një pikturë realiste të forcave dhe dobësive të fëmijëve të tyre.

Përfitimet për fëmijët fërfshijnë pikat e mëposhtme; 1. Një kujdes më i madh i të riturve rrit shanset për një rëzultat më të madh.Prindërit të cilët bashkëveprojnë marrin pjesë në akticvitete intelektualisht stimuluese,edukojnë pavarësinë, dhe lexojnë dhe diskutojnë tregime me fëmijët e tyre, kanë fëmijë të cilët janë më reagues ndaj të mëdhenjve dhe që kanë aftësi më të mira në arritjen e provimeve.Zigler tregon se fëmijët që nuk marrin një kujdes të mjaftueshëm nga prindërit kanë një nevojë kaq të madhe për kujdes saqë ata nuk janë të motivuar për të zgjidhur problemet intelektuale;keto fëmijë i vënë forcat në sjelljet që kërkojnë kujdes sesa në detyrat intelektuale.Përfshirja prindërore në programet fëmijnore motivon fëmijët të përmirësohen akademikisht. 2. (f.129) Fëmija ka mundësinë e zhvillimit të një kuptimi më të madh të kulturave të ndryshme në sajë të bashkëveprimit të tij shoqëror me të ritur të tjerë që kanë eksperenca të ndryshme. 3. Fëmija mund të zhvillojë një vetkoncept më të mirë nga frekuenca në ritje e kujdesit individual në mjedis grupi që ka një raport më të mjaftueshëm I rritur-fëmijë. 4. Fëmijët shikojnë prindërit e tyre në rolet e reja dhe mund të shikojnë që prindërit dhe anëtarët e stafit janë duke punuar sëbashku për ta.Kjo mardhënie stimulon te fëmija qëndrime të shëndosha kundrejt stafit dhe programit. Përfitimet për prindërit përfshijnë pikat e mëposhtme; 1. Prindërit mësojnë rëndësinë e tyre në edukimin e fëmijëve dhe si të ndihmojnë shkollat të maksimizojnë përfitimet edukative. 2. Asnjë influencë nuk është aq e fuqishme sa është shtëpia në vitet e para të një fëmije.Prindërit mund të përfitojnë nga ekspetiza mësimore që I ofron programi I hershëm fëmijëror,duke e sjellë atë në shtëpi.Shumica e projekteve kërkimore të fëmijërisë së hershme kanë skicuar programe për të ndihmuar prindërit të kuptojnë efektet e mjedist shtëpiak në zhvillimin e fëmijës dhe të ndihmojnë prindërit në punën me fëmijët e tyre. 3. Shpesh përfshirja rezulton në ndryshimin e qëndrimit prindëror në lidhje me kënaqësinë ndaj arritjeve edukative të fëmijëve të tyre,të progresit personal, në kuptimin e zhvillimit, dhe në përgjithësi të vetë-besimit.Latimori zbuloi se mardhëniet publike përmirësohen sepose prindërit kuptojnë vështirësitë që shkolla ndesh dhe kanë tendencë të kritikojnë më pak. 4. Prindërit mësojnë të punojnë në programet e fëmijërisë së hershme në një mënyrë profesionale dhe të përgjegjshme. 5. Për prindër me të ardhura të pakta përfshirja në programet e fëmijërisë së hershme ka rrezultuar në rritjen e edukimit dhe punësimit. Problemet e punës me prindërit Shumë përfitime u bënë të ditura;megjithatë, përfshirja e prindërve në programet e fëmijërisë së hershme mund të paraqisë disa probleme.Këto janë si më poshtë; 1. Prindërit mund të ndihen të pandihmuar rreth aftësive të tyre për të kontribuar në një mënyrë kuptimplote tek programi.Në realitet,disa programe dështuan në përkrahje të idesë se prindërit duhet të bëhen pjesë integrale e saj. 2. Prindërit dhe mësuesit mund të kenë synime të ndryshme për fëmijët.Prescot ka mbledhur informacione mbi ngjashmëritë dhe ndryshimet rreth vlerave, synimeve dhe

disiplinave.Megjithëse ai vëren ndryshime të mëdha te synimet e prindërve dhe mësuesve,Elrado dhe Cadvell shikojnë më tepër përputhje. 3. (f.130)Prinërit e sotëm janë shumë të shqetësuar rreth rritjes së fëmijëve. Shumë prindër janë nën një stres të madh për shkak të familjeve njëprindërore dhe/ose kur të dy prindërit merren me karrierë (detaje rreth statutit të sotëm të fëmijëve janë dhënë në kapitullin 1) 4. Disa prindër sidomos ato nga klasat e ulta social ekonomike ndihen të frenuar ose madje inferiore rreth personelit të stafit për arsye të eksperiencës së tyre të kufizuar dhe të pasuksesshme dhe për distancat social ekonomike midis atyre dhe anëtrëve të stafit.Komunikimi me stafin mund të jetë I vështirë ose turbullues për prindërit të cilët nuk mund të lexojnë ose shkruajnë anglishr;nuk kanë laps ose letër,ose që nuk mund të vijnë në shkollë për shkak të orarit të punës,transportit ose problemeve të kujdestares së fëmijëve. 5. Prindërit mund të frikësohen se anëtarët e stafit do të shikojnë dicka që tregon dështim personal,Prindërit mund të ndihen të fajësuar nga anëtarët e stafit për të meta në edukimin ose sjelljen shoqërore të fëmijëve të tyre. Këto pasiguri bëhen më mbizotëruese kur prindërit prindërit përballen me probleme të vecanta të tilla si,të qënët I ndarë,të paturit e një fëmije atikapat,të abuzuarit me fëmijët e tyre ose lëvizja nga një vend në tjetrin. 6. Anëttarët e stafit mund të ndihen të kërcënuar nga prindërit,sidomos nga ata që janë shumë të edukuar.Gjithashtu,anëtarët e stafit mund të ndiejnë se ata janë në konkurencë me prindërit për të mirën e fëmijës.Anëtarët e stafit mund të mos ta kuptojnë që roli I prindërve është I ndryshëm nga roli I mësuesit dhe se shkolla dhe institucionet e tjera nuk mund të bëjnë dot të gjitha funksionet prindërore.Libri I M.Gerzos,"Një fëmijëri për secilin fëmijë",diskuton rreziqet e një institucioni që e tejkalon rolin e tij.Disa edukatorë kanë bërë një dallim të qartë midis rolit të prindërve dhe atij tëe mësuesit.Për shembull,Gordon deklaron se një mësues I cili bën një vizitë shtëpiake është në mbështetje të prindit dhe jo një zëvendësues I tij.Gordon dhe Lally donin t'I shikonin prindërit duke mësuar aktivitetet që mësuesit I dërgonin në shtëpi si një ndihmë për prindërit dhe jo si materiale që zëvendësonin kiimtarinë e tyre. 7. Prindërit dhe anëtarët e stafit mund të jenë në konflikt mbi politikat e programit.Per shembull anëtarët e stafit presin nga prindërit të kuptojnë limitet e kujdesit trupor(për shembull kujdesja individuale për fëmijën.pagesën e kuotave,orët e operacionit)Në anën tjetër,prindërit presin nga stafi të marrë parasysh mungesën e ndonjërit per t'u kujdesur për fëmijën e sëmurë në shtëpi,ardhja në qendër me autobus para kohës së mbylljes,dhe nevoja e tyre për të "Paguar me vonë".Kontos zbuloi ishin të prirur t'u jepnin prindërve në qendrën e tyre vlerësime negative lidhur me konceptin e tyre të "Prindit ideal",por prindërit e qendrës janë vlerësuar më pozitivisht se "Shumica e prindërve të sotëm". Disa probleme mund të kapërcehen.Janë dhënë disa sugjerime; 1. Anëtarët e stafit duhet të sigurojnë mbështetjen dhe pranimin e prindërve. 2. Anëtarët e stafit duhet të dinë idenë që prindi është udhëheqësi I ekipit prindëror që përmbledh të ghithë ara që e mbështesin zhvillimin e fëmijës.Modeli I Schafer-it bënm një dallim të qartë midis rolit të prindit dhe atij profesional.

3. Prindërit kanë nevojë të dinë që fëmijët e ture pëlqejnë peogramin dhe anëtarët e stafit dhe se ndjenja është reciproke. 4. Anëtarët e stafit nuk duhet të përpiqen të ndryshojnë vlerat e prindërve dhe metodat e rritjes së fëmijëve.Prindërit duhet të inkurajohen të shpjegojnë synimet për fëmijët e tyre.Povell zbuloi se pothuajse 85% e prindërve besojnë se ata duhet të diskkutojnë mbi synimet dhe rezultatet e qendrës së stafit,megjithatë,mbi 61% e prindërve nuk duan të japin informacion rreth fëmijëve të tyre. 5. Programet duhet të zbatojnë një program përfshirës që I përshtatet nevojave të prindërve.Për shembull ,Seeleld ka sugheruar pjesëmarrjen e prindërve në programet mësimore të fëmijërisë se hershme.Ajo sugjeron dërgimin në shtëpi të tregimeve rreth jetës shkollore diktuar nga fëmijët dhe shkruar nga anëtarët e stafit;broshura në listën e tregimeve,këngëve dhe poemave të preferuara;dhe fotografi të castit,kaseta magnetofi ,dhe shembuj të ounëve të fëmijve.Idetë e tjera përfshijnë orët e përshtatshme dhe shërbimet e transportit dhe të kujdestarve të fëmijëve për konferencat shkollore. 6. Programet duhet të punojnë për mbështetjen totale të prindërve si për shembull mbrojtjen para dhe pas shkolle të kujdesit fëminor.Seefeldt ka sugjeruar që Programi I Gjyshë(e)ve I Fosterit I ofron shoqëri jo vetem fëmijës por gjithë antarve të familjes. TË DREJTAT E LIGJSHME TË PRINDËRVE Degët legjislative dhe juridike të qeverisë sonë kanë njohur nevojën e përfshirjes së prindërve.Vazhdimisht,legjislacioni dhe juridiksioni kanë qenë pjesë e historisë së përfshirjes së prindërve në shkolla për fëmijët e vegjël.Për arsyen e zgjerimit të kësaj historie ,do të diskutojmë vetëm disa shembuj kyc të të drejtave të ligjshme të prindërve. Shkollat publike janë financuar dhe këshilluar nga rajoni shkollor lokal.Koncepti I kontrollit lokal është themelor për organizimin shkollor publik dhe për prindërit ,si nënshtetas dhe taksapagues,kanë të drejtë të përfshihen në procesin e vendim marrjes. Në statutet e shumicës së shteteve,mësuesit qëndrojnë në loco parentis për fëmijët.Kjo terminologji e ligjshme është zëvendesuar nga disa statute shtetesh nga një frazë tjeter që nënkupton të njëjtën gjë,të tillë si mësuesi "qëndron në marrëdhënien e prindit dhe kujdestarit për fëmijën".Në shtetet pa një klauzolë të tillë ,trupi gjykues afirmon pozicionin loco parentis të mësuesit .Për një përcaktim më të mirë të këtij roli,mësuesi duhet të dijëse cfarë duan prindërit për fëmijën e tyre. Në një farë mënyre ,mësuesi qëndron në loco parentis për sa I përket dënimit të fëmijve .Deri vonë ,nuk kishte ndonjë dallim të qartë midis dënimit legal dhe atij ilegal,sidomos në lidhje me të drejtat e shkollës për të administruar ndëshkimin trupor ,por vendimi I Gjyqit Suprem të USA ka sqaruar të drejtat e shkollave publike .Në 20 Tetor 1975 Gjyqi Suprem I USA miratoi vendimin e një gjyqi më të ulët dhënë në Greensboro ,North Carolina ,që shkollat kishin të drejtë të përdornin dënimin trupor pa miratimin e prindit.Gjyqi insistoi që dënimi trupor të mos pëerdoret si një ndëshkim I linjës së parë,të mos përdoret pa nje paralajmërim ,dhe të zhvillohet në praninë e një mësuesi tjetër.(f.132)Vendimi I dytë ,në Ingram v Ëright është dhënë në 20 Prill ,1977 . Shumica e opinionit ishte që klauzola "dënimi I egër dhe I pazakontë" e Amendamentit të Tetë nuk është e aplikueshme jashtë procesit kriminal(kështu nuk mund të shtrihet tek

praktikat disiplinore të shkollës publike) dhe se masat e sigurimit procedurial imponuar nga neni "procesi I duhur " I Amendamentit të këtërmbëdhjetë nuk mund të përdoren sepse procesi I duhur do të rrezikjë aftësinë e shkollës të trajtojë problemet disiplinore dhe vetëm "sipërfaqësisht" të reduktojë ndëshkimet e dënimit trupor të pajustifikuara.Këto vendime kanë polarizuar komunitetin edukativ .Mbështetësit e dënimit trupor e shikonin atë si një mënyrë të nevojshme për të mbajtur rregull ne klasë megjithëse ata e pranojnë që dënimi trupor ndonjëre mund të keqpërdoret .Nga ana tjetër ,kundërshtarët e shikojnë atë si një vazhdimësi të tradites autoritariste ,puritane ,si një abuzim I legalizuar mbi fëmijën ,dhe si një potencial për rritjen më tepër se sa ulje e problemeve disiplinore .(Diskutime të shkëlqyuera mbi pro-t dhe kundra-t e dënimit trupor,dhe raste të tjera më specifike janë gjetur në ERIC ED 145 535 dhe ERIC ED 151 664) Të gjitha agjensitë edukative që marrin fonde nën ndonjë program federal administruar nga Zyra e Edukimit te USA duhet të lejonin pjesëmarrjen e prindërve në arritjet zyrtare të fëmijve të tyre.Procesi I duhur pohon të drejtën gjithashtu që në qoftë se prindi dëshiron të sfidojë arrtjet me aprësuen që ato janë të pasakta,corientuese ose të papërshtatshme.Prindi duhet të japë leje me shkrim për shpërndarjn e arritjeve të fëmijve të tyre një grupi te tretë .Nën këtë ligj ,zakonisht I referohen si "Amendamenti Buckleyit",prindërit duhet të informohen për të drejtat e tyre për të marrë pjesë, pëe të përdorur klauzola e prcesit të duhur,dhe pëe të vendosur se kur mund të shpërndajë një arritje. Së fundi, sic do të diskutohet në kapitullin 9 prindërit kanë të drejta të vecanta nën P.L.94 142, përfshirë një rol në diagnozat vjetore,në vendimet burokrate,dhe në zhvillimin e planit edukativ individaul.Klauzola e procesit të duhur është gjithashtu pjese e P.L.94 142. PERFSHIRJA E PRINDIT Lëvizja për një përfshirje më të madhe të prindit në programet për fëmijët e vegjël ka ardhur për disa arsye.Në demokraci,të gjithë nënshtetasit kanë të drejte të përfshihen në operacionet e institucioneve të tyre shoqërore,përfshirë shkollat.Gjatë historisë së edukimit publik SH.B.A ,nenshtetasit kanë shprehur dhe mbrojtur përfitimet e kontrollit të komunitetit mbi politikat mësimore dhe vendim marrëse. E dyta, rëndësia e rolit të familjes në zhvillimin e përgjithshëm të një fëmije është kuptuar më tepër.Shkolla që punon e izoluar ka shomë mundësi të bëhet e pafuqishme.Bashkëpunimi midis prindit dhe shkollës I jep fëmijës ndjenjën e sigurise,duke ditur që të dyja institucionet janë duke punuar së bashku për mirëqënien e saj.Ajo gjithashtu ndihmon të dy grupet të njohin dobësitë dhe konpetencat e njera-tjetrës dhe kështu të jenë në gjëndje të ndihmojnë njëra-tjetren për të arritur synimin e përbashkët të një fëmije prfesionalisht të sukseshëm. (f.133)Edukimi I fëmijërisë së hershme promovon përfshirjen e hershme të prindërve në programet për impulse maksimale.Gjithashtu ,kur prindërit bashkëpunojnë që nga fillimi,ka një shans për të dëgjuar konsideratat e programeve dhe identifikimet.Shoqata profesionale dhe shume grupe prindërish punojnë për përfshirjen e prindërve në shkollë. Përfshirja e prindërve përfshin komunikimin prind-staf dhe pjesëmarrjen e prindërve.Kthimi maksimal në fushën e komunikimit prind ­staf kerkon kanale të ndryshme nëpër të cilat informacioni mund të ndryshohet,sic janë konferencat,vizitat në

shtëpi dhe komunikimet me shkrim;mënyra të ndryshme të dialogut,si individual ose në grupe të vogla,demostracione,dhe programe formale;dhe plane për veprim nëpërmjet informacionit të marrë- që është ,metodat e rregullimit të sherbimit të programit për t'iu përshtatur nevojave të fëmijës dhe procedurës për të bërë referate. Pjesëmarrja e prindërve përfshin shërbimin e prindërve në planifikime të ndryshme dhe punën e prindërve si vullnetarë,në program ose joprogram,dhe si burim njerëzor. KOMUNIKIMI PRIND-STAF "Mesuesi me I lumtur dhe I suksessëm është ai që I konsideron prindërit si partnerë dhe miq në programin e edukimit të fëmijës.Në mbështetjen e prindërve,anëtari I stafit duhet të interpretojë filozofinë e programit.Për shembull,besimi te një program I caktuar duhet të qëndrojë si vijon: 1. Stafi duhet të përqëndrohet reth atyrë cfarë bën në përgjithësi fëmija 2. Programi është ndërtuar për t'I përshtatur cdo fëmije nevoja të vecanta. 3. Prindërit janë të dëshirueshëm dhe të nevojshëm për të përmbushur qëllimet e programit. Diskutimi I mëposhtëm do të prezantojë disa ide për t'u përdorur në komunikimin me prindin. Fusha e pritjes të prindërve. Kjo I bën prindërit të ndihen të mirëpritur dhe inkurajon një shkëmbim informacionesh ndërnjet prindit dhe anëtrait të stafit.Kjo fushe duhet përcaktuar dhe ftuar,me ndricim të përshtatshëm ,ventilator,karrige konforte,një vend për të shkruar ghe materiale me informacione rreth zhvillimit të fëmijës dhe rreth programit të fëmijërisë së hershmë në shkollë.materiale sugjeruese janë: 1. Publikimi I periodikëve nga organizatat në lidhje me fëmijët e vegjël 2. Udhëzues për të ndihmuar prindërit për të zgjedhur literaturën e duhur,lodrat dhe materiale të tjera për fëmijën e vogel. 3. Sugjerime për filma të mirë,spektakle televizive,ngjarje lokale,dhe përshkrimi I ndonjë ngjarjeje të komunitetit për fëmijët dhe ose prindërit. 4. Informacion për shërbimet e programit,bazën e programit diror,emrat e anëtrëve të stafit,ngjarje të vecanta,dhe periodat e pushimeve; 5. Udhëzimi për bërjen e gjërave të tilla si pikturim me gisht,tabelat prej fanellate,dhe tabelat e buletinëve. 6. Materialet që shërbejnë si përgatitje për ose mbas mbledhjev etë prindërve ­për shëmbull,nëse një mësues është duke paraqitur një metodë të re matematike të programit,disa libra dhe materiale për këtë metodë të re mund të ekspozohen;dhe 7. Informacion kushtuar të gjithë prindërve për sëmundjet foshnjore,sigurinë në shtëpi dhe vende të tjera të lojës,paralamërime për produktet e përdorura nga fëmijët,dhe disiplina e udhëzuesit.Broshura falas ose të lira mund të sigurohen nga Kryqi I Kuq Amerikan,pediatrët lokal,dhe kompanitë e sigurimit. Fusha e pritjes së prindërve duhet të tërheqi komunikimin shplodhës midis prindërve dhe prindërve-anëtar i stafit,përvec sigurimit të informacionit.Disa sugjerime të tjera për një fushë të pritjes së prindit janë si më poshtë: 1. Nëse ka ndonjë dhome observimi për prindërit ajo duhet të jetë pjesë e fushës së pritjes së prindit 2. Fotografitë e fëmijëve të futura në aktivitetet dhe shembujt e programit të artit dhe punëve të tjera të fëmijëve mund të ekspozohen në këtë fushë.

3. Numrat që janë për t'u parë ,të tilla si fotografitë dhe shembujt e punës së fëmijëve,dhe materialet informuese duhet të ndryshohen vazhdimisht.Cdo punë e fëmijës duhet të ekspozohet kohë pas kohe,sesa vetëm puna "më e mirë". 4. Pijet freskuese mund të vendosen këtu për raste të vecanta,(në sezonet e pushimit dhe në fillim ose mbylljes së simestrit). ORIENTIMI PRANVEROR OSE VJESHTOR Shumë programe të fëmijërisë së hershme kanë një mbledhje orientuese për prindërit të cilët do të regjistrojnë fëmijët.Kjo është një mënyrë e shkëlqyer e vendosjes së një mardhënie bashkëpunimi midis prindërve dhe stafit.Megjithëse mbledhja orientuese mbahet zakonisht në fund të pranverës,ajo mund të mbahet në fillim të Shtatorit.Qëllimi I takimit është pëtr të orientuar prindërit rreth shërbimeve dhe kërkesave për pranim në program dhe rrethh teknikave që ato mund të përdorin në përgatitjen e fëmijëve të tyre për hyrjen. Prindërit duhet të përshëndeten sapo ata arrijnë.Një mbledhje orientuese që fillon me një prezantim jozyrtar,si këngë,lojra me gishta,aktivitete ritmike ose të tjera tipike nga fëmijët e regjistruar,I fut në brendësi të programit.Nëse fëmijët e regjistrusr s'janë të gatshëm për një prezantim, nje prezantim me magnetofon është më efektivi.Nëse fëmijët janë të mësuar të vinë me prindërit e tyre një prezantim I ca aktiviteteve nga fëmijët e vegjël nuk është vetëm zbavitës por gjithashtu I jep fëmijëve të rinj një pamje për të ardhmen.Mbas prezantimit,fëmijët e rinj duhet të pyeten për t'u bashkuar me të tjerët dhe disa anëtarë të stafit ose villnetarë në aktivitete bëhen udhëheqës në ndonjë dhomë tjetër ose në zonat jashtë teritorit.fëmijët që kundërshtojnë mund të qëndrojnë me prindërit e tyre. Drejtori dhe personeli tjetër I programit ose joprogramit duhet të shpjegojë shërbimet e programit në një mënyrë interesante.Materialet e shkruara,ose që mund të cohen në shtëpi janë zakonisht të mirëpritura nga prindërit,të cilëve duket t'I jepet mundësia të pyesin rreth shërbimeve të programit. Kërkesat për pranim në program duhet të përshkruhen dhe përfshihen me kujdes në librin e prindërve;nëse libri s'është shpërndarë nga orientimi ,kërkesat duhet të jenë në një formë të shkruar për prindit për t'I cuar në shtëpi.Kërkesat për pranim zakonisht përmbajnë: 1. Kërkesat moshore dhe verifikimin e moshës nëpërmjet prezantimit të një certifikate lindjeje ose një alternative të pranueshme 2. Rezidencën në një zonë të caktuar(shpesh të kërkuara nga programet e fëmijërisë së hershme të shkollës publike) 3. Tarifat 4. Dëshmia e testit të tuberkulozit dhe imunizimit të përshtatshëm 5. Dëshmia mjekësore lidhur me aftësinë e fëmijës për të marrë pjesë në program. 6. Forma e informacionit urgjent e mbushur dhe e firmosur nga prindi I fëmijës. 7. Nevojat prindërore për dhe aftësia për te paguar për regjistrimin e fëmijës(disa herë të kërkuara nga programet subvecionuese qeveritare). Përvec kërkesave për pranim,prindërit duhet të informohen për c'rroba fëmijët duhet të veshin dhe se kur ai duhet të sjellë rroba për tu ndruar fëmija,sëbashku me sugjerimet se clloj rrobash fëmijët mund të mbajnë më lehtë.Së fundi,duhet të përfshihet një listë e paisjesh për t'u blerë nga prindi.Paisjet mund të ekspozohen kështu prindërit mund të shohin ekzaktësisht se c'mund të blejnë.Një shënim në listën e paisjeve mund t'I kujtojë

prindërit të vendosi emrin e fëmijës në cdo artikull ,duke bërë të ulet humbja e tyre.disa programe marrin masa për një listë me emrat e fëmijëve dhe të prindërve,sdresat,numrin e telefonit,kështu prindi njihet dhe merr masa për prenotim amkine. Prindërit shpesh duan të dinë si të përgatisin fëmijën për programin e fëmijërisë së hërshme.Ata mund të dekurajohen nga të gjendurit në një "zhurmë të made" të përgatitjev eakademike,sepse fëmijët e vegjel janë më pak të predispozuar të marrin një njohje të gjatë dhe të qëndrueshme dhe mund të zhvillojnë një zakon të pafavorshëm nëpërmjet mësimit.Anëtari I stafit, për t'I hequr frikën prindërve për të mosqënurit më I nevojshëm për të ndihmuar zhvillimin e fëmijës,duhet t'I japë prindërve një listë sugjerimesh.Këto do të mund të ndihmojnë në përgatitjen e fëmijëve për program dhe përfshijnë vendët për të vizituar,eksperiencat shtëpiake që mund të jenë përfituese,teknikat dhe aktivitetet për zhvillimin e aftësive dëgjuese dhe shprehjeve gojore,dhe mënyra për të nxitur pavarësinë.Anëtarët e stafit gjithashtu mund të tregojnë disa materiale që do të përdoren në javët e para të sesionit,kështu prindërit mund të familjarizojnë fëmijët e tyre me to.Një artikull I shkëlqyer për të ndihmuar anëtarët e stafit të përgatiten për orientimin është Anderson L.S. "Ëhen a child begins schools" Children Today 5 (1976):16-19 Takimi jozyrtar nuk duhet të zgjasë më tepër se një orë.Pak shoqërim pas takimit I jep prindërve një mundësi të takohen me njëri-tjetrin dhe me anëtarët e stafit.Një shëtitje lehtësuese është e nevojshme gjatë kësaj kohe. VIZITA E PARË INDIVIDUALE E PRINDIT Ajo në një program të fëmijërisë së hershme është shpesh për të regjistruar fëmijën.Kontakti I parë dhe individual midis prindit dhe anëtarur të stafit duhet të shkojë përtej mekainzmit të refhistrimit.Vizita e parë e prindit me lehtësinë e programit është një kohë e mësimit direkt dhe e ndjenjave për të dy prindin dhe anëtarin e stafit. Prindi duhet të sjelli fëmijën.Dhoma e konferencës duhet të përmbajë një tavolinë dhe karrige fëmijësh,libra,lapsa me ngjyra,dhe letra vizatimi,dhe lodra manipuluese.Me synimin që prindi mund të vëzhgojë fëmijën dhe fëmija mund të shikojë prindin tavolina e fëmijës duhet të jetë afër tavolinës për prindin dhe anëtarin e stafit.Gjithashtu,ndejtja pranë e fëmijës e lejon anëtarin e stafit të vëzhgojë fëmijën jozyrtarisht. Nga prindi, një anëtar stafi duhet të fitojë . 1. Një përshtypje të mardhënies midis prindit dhe fëmijës 2. Një përshtypje se si fëmija reagon ndaj situatës së re dhe se si ndihet prindi për futjen e fëmijës në program 3. Një histori personale dhe shoqërore të fëmijë 4. Të gjitha format e nevojshme të pranimit 5. Kuotat e pagesës . Prindi duhët të përfitojë nga anëtari I stafit: 1. Një përshtypje të anëtarit të stafit 2. Një përshkrim të filozifisë të programit dhe të lehtësirave dhe paisjeve 3. Një broshurë ose letër informacioni 4. Një listë të numrave (veshje dhe materiale)të nevojshme përpara se fëmija të fillojë programin. 5. Dëftesën e pagimit të kuotave

BROSHURA PËR PRINDËRIT Qëllimi kryesor I broshurës është të ndihmojë prindin të orientohet në program dhe shërben si një referim gjatë vitit të parë të fëmijës së regjistruar.Në hartimin e broshurës duhet të merren parasysh disa pika: 1. Informacionin në broshurën e prindit duhet të jetë konseguent me filozofine dhe politikat e programit .Nëse programi është I bazuër në një model të vecantë kjo duhet të jetë shpallur.Për arsye se filozofitë dhe politikat ndryshojnë nga programi në program,stafet e secilit program duhet të zhvillojnë broshurat e veta të tyre. 2. Së paku ,broshura duhet të përmbajë një hyrje rreth filozofisë dhe shërbimeve të programi;informacionin rreht polotikavëe të programit që lidhen direkt me prindërit të tilla si orët e operacionit kuotat,dhe festimet e fëmijëve;informacion rreth kërkesave që duhen përmbushur përpara pranimit në program,të tilla si dëshmia moshore,dëshmia e imunizimit informacioni urgjen t I plotë,informacioni personal,dhe format shëndetësore.Informacione të tjera që mund të përmbajë broshura mund të përfshijnë karakteristikat zhvillimore të fëmijëve të veghël;mënyrat që prindërit mund të ndihmojnë zhvillimin e fëmijëve të tyre;udhëzuesit shëndetësor dhe të sigurisë për fëmijën e vogel,metodat që anëtarët e stafit do të përdorin për të raportuar progresin e fëmijës;një listë të paisjeve që prindi duhet të blejë;mënyrat që prindit mund të përfshihen në qëndër;datat e mbledhjeve të caktuara,të tilla si mbledhja e bordit dhe e prindërve. 3. Përpara se të shkruhet broshura duhet të jetë përcaktuar frekuenca e rishikimit.Nëse rishikimet vjetore nuk janë planifikuar një minimum I informacionit të ndryshushëm të tilla si emrat e anëtarëve të stafit ,kuotat,dhe orët e operacionit duhet të jenë përfshirë . Për arsye se më e shumta e materialeve variabël është esencial,pjesë të bardha mund të lihen në broshurë dhe të plotësohen me shkrim dore cdo vit,për shembull: Periudha e drekës Një drekë e ngrohtë do të serviret në bar cdo ditë.Ajo koston _________¢ në ditë ose mund të paguani$_____-.____ne javë.(Ceqet mund të jenë të pagueshme deri__________)Nëse femija juaj deshirone te sjellë drekën e tij me vete,ushqimi do të kushtojë ______¢ ne ditë. Ata që dëshirojnë të dinë kur janë për costo të lirë dreke apo të reduktuar mund të marrin forma sigurie në zyrën qëndrore. Për përmbledhjen e prindërve një dosje spirale plastike ose një libër dore mund të jetë lehtësisht e përcaktuar. 4. Informacioni në librin e dorës duhet të jetë e aranxhueshme lehtësisht.Të ketë një tabelë përmbledhëse,e printuar cdo letër në letër me ngjyra të ndryshme,dhe prerja e cdo seksioni më gjatë ose më shkurt se kapitujt e tjerë për efekt dallimi të informacionit 5. Informacioni në librin e dores duhet të jetë konciz.Libri I dorës është një përmbledhje jo një novelë. 6. Niveli I të kuptuarit të prindërve duhet konsideruar në hartimin e librit.hartimi nuk duhet të tingëllojë kondishendent,dhe të jetë me një ghuë të pakuptueshme edukative.Një broshurë dygjuhëshe do të ishte e nevojshmë nëse fëmijë janë të kulturavë mikse.

7. Libri duhet të jetë tërheqës dhe stili I të shkruarit interesant.Letra me ngjyra të ndryshme,fotografi,kartona ose piktura të fëmijëve mind të ndihmojnë në tërheqje.Shkrimi duhet të jetë në stile të ndryshme ose "zëra";për shembull,një anëtra mund t'i "flasi" prindërve Të dashur prindër: Ne dëshirojmë të shprehim mirëseardhjen e ngrohtë ju dhe fëmijës suaj.Ne duam ta bëjmë këtë vit kopshtor të këndshëm për prindrit dhe për fëmijët.Ju si prindër,do të influenconi,në shkallë të madhe,suksesin e fëmijës suaj në këtë ndërmarrje. Ndihma dhe bashkëpunimi juaj do na ndihmojnë neve në ndihmën ndaj fëmijës suaj.Ju lutem ndjehuni të lirshëm të flisni me ne kurdoherë që ta ndieni të nevojshme.Ju jeni të mirëpritur për të na vizituar dhe për të na njohur ne dhë programin më mirë.

Sinqerisht (Firma e anëtrit të stafit) Fëmija mund t'I thotë prindit të tij Unë jam gati,nëse......... Unë di emrin dhe adresën time Unë di rrugën më të sigurtë për në shkollë Unë di si të vesh dhe të zhvesh rrobat e mia

Prindi mund t'I thotë fëmijës Unë do ju mbaj ju në shtëpi, kur ju të keni Ethe Dhimbje fyti Dhimje Të ftohtë Diare Dhimbje veshi Alergji Pucra Vjellje

Një fëmijë I regjistruar më përpara mund t'I thotë fëmijës së ri

Në kopësht,ju do të vizatoni dhe lyeni mësuesi I tha nënës sime që piktura dhe lyerja I ndihmon fëmijët të simbolizojnë botën e ture të përditshme,të shprehin ndjenjat e tyre,të zhvillon krimtarinë,dhe kordinon sytë dhe duart.Mund të tingëllojë serioze por vizatimi dhe lyerja janë më rëndësi. Ose fjalët mund të jenë pavetore: Një fëmijë mund të regjistrohet në kopshtin e shkollës Publike Hubbard Suburb nëse ai është 5 vjec në ose para 1 Shtatorit të vitit që ai futet Megjithëse stile të ndryshme të fjalëve s'janë kombinuar ,disa kombinime mund t'I shtohen zgjuarsisë së shkrimit.Shiko shëmbullin Unë mund të hyj, nëse........ Unë kam certifikatën e lindjes Unë kam të gjitha imunizimet e mia P.S. për prindërit: *Nëse ju nuk keni një certifikatë lindjeje I shkruani: Buroja e Statistikave Jetësore Godina Qëndrore Shtetërore ______________ ________________ ___________________ Kryeqyteti Shteti Kodi I Vendit *Të gjitha imunizimet janë të diponueshme nga doktori juaj ose Qëndra Shëndetësore Publike__________________________________________________ Adresa Për të marrë informacion ose lënë takime telefononi _______________________

8. Në hartimin e një broshure duhet të merren parasysh shpenzimet.Për arsye se broshura mund të bëhet e kushtueshme,teknika të ndryshme shkrimi dhe shtypje , duhet të gjenden kopje të gatshme të shtypura në makinë shkrimi.Duhet të përfitohen disa vlerësime.Shaptilografet mund të jenë më pak të kushtueshme dhe më të përshtatshme për nevojat e programit.Nëse është I disponueshëm një kompjutër prcesi Ëord është gjithashtu efektiv Stafi I cdo programi të fëmijërisë së hershme duhet të zhvillojë një broshurë që I përshtatet filozofive dhe politrikave të saja unike.Apendiksi 6 paraqet një shembull të një broshure kopshti. KONFERENCAT E GRUPEVE TË MËDHA Megjithëse konferencat individuale janë më të shpeshta,mund të zhvillohen edhe konferenca me grupe të mëdha.Një tip popullor është konferenca"të njihemi" dhe "cfarë

do të ndodhë".Ndryshe nga orientimi pranveror ose vjeshtor, konferenca "të njihemi" bëhet disa javë pas fillimit të simestrit.Ajo është sidomos e rëndësishme kur anëtarët e stafit nuk zhvillojnë një mblëdhje orientuese.Për një konferencë "të njihemi", duhet të ndiqen këto sugjerime: 1. Dërgimi I ftesave prindërve.Në qoftëse ju përfshini një RSVP ,ju mund të vazhdoni me prindërit të cilët nuk janë përgjigjur,ndoshta me telefon për një kontakt personal.Një takim natën është më I preferueshëm se sa një mbasdite,sepse I lejon të marrin pjesë prindërit që punojnë.E ejntja ,e mërkura dhe e marta janë zakonisht ditët më të mira për takime,por kontrollo kalendarin e komunitetit përpara se të vendosësh një datë.Planifikoni konferenca të zgjati maksimumi një orë,shoqëruar nga një bisedë sociale. 2. Caktoni ditën e konferencës pasi njihni fëmijën,kështu mun dtë bashkoni prindit me fëmijët. 3. Planifikoni pije të thjeshta freskuese dhe thuajini vullnetarëve t'I servirin ato. 4. Rregulloni dhomën të tergoni avntazhet më të mira të programit tuaj:për shëmbull,vendosni programin ditor të progarmit në një tabelë ose rregulloni materialet dhe paisjet nëpër dhoma,dhe ekspozonio disa nga punët e fëmijëve 5. Bëni një skicë të vecantë të prezanitmit tuaj:për shëmbull, a. kur shumica e të ftuarve të ketë arritur,përshëndetini ata si një grup. b. Prezantoni anëtërt e tjerë të stafit c. Përshkruani shkurtimisht eksperiencën tuaj dhe shprehni besim për vitin në vazhdim d. Skiconi qëllimin e konferencës.Shpjegoni që do të ketë konferenca individuale dhe se prindërit mund të telefonojnë kurdoherë për fëmijën e tyre e. Shpjegoni qëllimet e programit,duke përdorur shembuj të vecantë.Një mënyrë e shkëlqyer për të komunikuar objektivat e aktivitetit është marrja e prindërve gjatë një "dite tipike" f. Rishikoni politikat e programit.prindërve mund t'ju kërkohet të sjellin "Broshurën e Prindit" për referim. g. Sugjeroni mënyrat me të cilat prindërit mund të ndihmojnë fëmijët e tyre h. Mbani një periudhë të shkurtër pyetje përgjigje ,por I kujtoni prindërve që një problem I vecantë I fëmijës është diskutimi nga konferencat individuale i. Qarkulloni letra ose pyesni për prindrit të cilët do të shërbejnë si burim njerëzor,etj. j. Ftoni prindërit të pinë pije freskuese, të takojnë njëri-tjetrin,dhe të shohin nëpër dhoumë.I falenderoni ata për ardhjen Përvec konferencës të njihemi , konferenca e grupit të madh është një mjedis I përshtatshëm për shpjegimin e politikave të reja ndaj ndryshimeve të politikave të mëparshme,për njohjen e shërbimeve të programit të ri,dhe për skicimin dhe shpjegimin e përmbajtjes së metodave të reja ose programet mësimore.Ajo është gjithashtu një mjedis I shkëlqyer për të bërë ilustrimin e opinioneve të prindërve rreth programit dhe qëndrimeve të tyre ndaj tij. KONFERENCAT E GRUPEVE TË VEGJËL Tre ose katër prindër mund të ftohen në një të tillë,për të cilën një temë mund ose jo të jetë parashikuar.Në konferencat e grupeve të vogla pa temë të parashikuar,cdo prind mund të përshkruajë një situatë e cila e mërzit atë në lidhje me fëmijën e tij.Anëtarët e

stafit dhe prindërit e tjerë mund të diskutojnë rreth situatës dhe të bëjnë sugjerime.Drejtori mund të ftojë një autoritet për të udhëhequr diskutimin rreth nje teme të zgjedhur nga prindërit e interesuar ose drejtori I programit.Vëzhgimi I programit përpara konferencës është një tjetër stimulues për diskutime.Konferencat e grupeve të vegjël ndihmojnë prindërit të cilët ndihen në vështirësi në një konference individuale ose të grupit të madh dhe I siguron ata se edhe të tjerët kanë të njëjtat probleme. KONFERENCAT INDIVIDUALE NË ORAR Bazuar në pikpamjen që të drejtat dhe përgjegjësitë e prindit nuk duhet të uzupohen dhe të shkelen nga programi I fëmijërisë së hershme,konferencat individuale prind-staf ndihmojnë prindin të njohi se si po ecën programi dhe se si është duke u zhvilluar fëmija.Megjithëse mjedisi I konferencës mund të jetë jozyrtar ,prindërit mund të presin nga anëtarët e satfit të diskutojnë objektivat dhe metodologjinë e programit në thellësi dhe se si fëmija lidhet me programin.Nëse pyetja ose problemi nuk është nën juridiksionin e anëtarit të stafit ,ajo duhet të drejtojë prindin te kanalet e duhura.Sugjerimet për përgtitjen dhe drejtimin e konferencave individuale janë si më poshtë: 1. Dërgoni një letër të shkurtër duke shpjeguar se c'janë konferencat individuale, se si mund të kontibojnë prindërit, dhe c'shpresojnë anëtarët e stafit të përmbushin nga konferenca.Synimi I konferencës është të ndajë me prindërit mënyrat me të cilat stafi është duke ndihmuar fëmijët të arrinë objektivat e programit dhe të zbulojnë shqetësimet prindërore për fëmijën.Nëse janë përfshirë tema të vecanta,informoni prindërit.s'është e nevojshme të dërgoni letër nëse informacioni rreth konferencës individuale në orar nëse informacioni është përfshirë në broshurë. 2. Sfecifikoni kohën e takimit dhe ftoni prindërit të bëjnë një takim,për shëmbull .

I dashur______________________________ Le të mblidhemi së bashku dhe të diskutojmë.Unë dua të diskutoj me ju: 1. 2. 3. 4. Kohaegjumit____________ Mëngjesi_________________ Zakonet e banjës___________ Të qarët_________________ 5. Ndarja e lodrave_________________ 6. Përshtatje të përgjithshme_________ 7. _______________________________

Ju lutem rreshtoni më poshtë disa nga gjërat për të cilat doni të flisni me mua. Një kujdesatre fëmijësh do të jetë e përshtatshme për fëmijën tuaj të regjistruar dhe fëmijët më të vëgjël.Ju lutem tregoni ditën(t) dhe kohën(t) kur mund të vini për një konferencë 20 minutëshe duke rrethuar një ose disa nga periudhat kohore të mëposhtme: Tet.7 Tet.8 Tet.9 Tet.10 Tet.11 E Hënë E Mart E Mërkurë E Enjte E Premte 3:00-3:20 3:00-3;20 3;00-3;20 3;00-3;20 3;00-3;20 3:30-3:50 3:30-3:50 3:30-3:50 3:30-3:50 3:30-3:50 4:00-4:20 4:00-4:20 4:00-4:20 4:00-4:20 4:00-4:20

4:30-4;50 5:00-5:20 5:30-5:50

4:30-4;50 5:00-5:20 5:30-5:50

4:30-4;50 5:00-5:20 5:30-5:50

4:30-4;50 5:00-5:20 5:30-5:50

4:30-4;50 5:00-5:20 5:30-5:50

Unë do të konfirmoj një kohë për takimet tuaja

Sinqerisht Firma e anëtarit të stafit 3. Ndërtoni një program të takimeve duke lejuar një pushim disa minutash midis cdo konference për të hedhur shënimet në letër dhe për t'u përgatitur për konferencën tjetër.Megjithase shembulli është hartuar për konferencën 20 minutëshe shumë mësues e konsiderojnë si minimal 30 minuta për të trajtuar qëllimet e konferencës dhe për të evituar një shfaqje të linjës së kuvendit 4. I konfirmoni kohën e konferencës cdo prindi që përgjigjet 5. Në letrën tuaj kërkoini prindërve për të bërë takimet, shpjegojeni se kur ata do të sjellin fëmijën e tyre të regjistruar dhe fëmiët e tjerë më të vegjël.Nëse ndonjë vullnetar mund të bëhet kujdestar fëmije, më tepër prindër mund të jen ënë gjendje të marrin pjesë në një konferencë individuale. 6. Siguroni një vend privat dhe tërheqës për konferencën.Anëtari I stafit nuk duhet të ulet mbrapa tavolinës.Do të jetë më me avantazh sikur konferenca të mbahet ne shtëpinë e ndonjë prindi sesa në shkollë.(konferencat individuale me të gjithë prindrit në një shtëpi nuk duhet të ngatërrohet me vizitën shtëpiake) 7. të sigurohet arritja e shpejtë e prindërve në një vend për të pritur dhe të pasurit e një asistenti apo prindi vullnetar me ta deri në kohën e konferencës.Në qoftëse askush nuk mund të presë me ta, të sigurohen materiale profesionale apo popullore(të zakonshme). 8. Të pasurit e një figure të qartë të fëmijës në termat e objektivës së programit tuaj.Gjithashtu,rendisim informacionin e mbledhur nga prindërit;për shembull ju mund të doni të dini një histori të zhvillimit të fëmijës.Planifikoni të nxirrni që në fillim të konferences interesat e prindërve ndaj fëmijës.Stein I gjeti këto lloj pyetjesh shumë ndihmëse në punën me prindërit:Cilat ishin mërzitjet dhe fikat tuaja si fëmijë?Bisedat e memorjes së fëmijërisë mund t'ju udhëheqin në një bisedë për ndjenjat e fëmijëve të tyre dhe shprehjen e ketyre ndjenjave?Kur fillojnë problemet e fëmijës?Shumica e prindërve zbulojnë se problemet fillojnë kor fëmija fillon të ece dhe të thotë "Jo".Është shumë e nevojshme dhe ndihmë për prindërit të mësojnë të qeshin me sjelljet e fëmijve të tyre dhe të dinë të gjitha sjelljet e fëmijve në menyrë të përafërt.Si jua tregon fëmija juaj se ai është I shëndetshëm dhe I lumtur?Kur prindërit përgjigjen duke thënë se fëmija qesh,gugon e të tjera si këto,ata duhen mësuar të shohin se "Jo"-ja e fëmijës eshte një hap drejt panvarësisë.C'farë tipi udhërëfyesi mendon se fëmija juaj do t'I përgjigjej në favor?Zakonisht,përgjigjët e fëmijëve mund të përkthehen në këto principe të rritjes së fëmijës:Fëmija ka nevojë dhe kërkon limite,megjithate prindi duhet te ndërtojë rregulla të caktuara në të cilat duhet të ngulë këmbë.Fëmija gjithashtu do disa liri dhe mundësi për të bërë zgjedhje të rastit.Nëse prindërit ia japin këtë ,është më e lehtë të urdhërohen për rregulla të

nevojshme.Fëmija do të urdhërohet më mirë kur ai di,Njeh arsyen e rregullave të vendosura nga prindërit e tij.Fëmija ka nevojë për emrin dhe do të jetë më mirë nëse prindërit detyrojnë pozitivisht bashkëpunimin e tyre.Është më e lehtë për fëmijën të urdhërohet kur rregullat janë të përshtatura për zhvillimin me hapa. 9. Përshendet prindërit me përzemërsi.Shpjegoni cfarë jeni duke bërë për dhe me fëmijën.Duke folur për fëmijën përdorni dosjen tuaj të anekdodave,kultime dhe shëmbuj të punëve të fëmijëve.Nxirrni fillimisht fushat e forta dhe pozitive,pastaj ato të dobta. 10. Kur mos I futni prindëri në difensiva.Shprehjet negative shpesh e bëjnë këtë;për shëmbull në vend që ta quani fëmijën një ngatërrestar thoni : "Ai shqetëson të tjerët duke ..........".Një anëtari të stafit I nevoitet të kujtoje zakonet që ka një prind kur fëmija I tij ka probleme,kështuqë anëtari I stafit nuk do të përgjigjet argumentisht.Zakonet më frekuente difensive qe mund te ketë një prind janë: paraqitja dhe refuzimi.Në paraqitje prindi insiston se problemi mund të jetë se anëtari I stafit nuk di si të veprojë me fëmijën.Në refuzim,prindi e konsideron problemin të vogël ose ndjen se fëmija është vetëm në zhvillim apo po kalon një etapë.Në zakonet difensive prindi mbron veten nga mundesia që ai ka dështuar në njëfarë mënyre,ose se ai nk di c'të bëjë. 11. Jini të kujdesshëm në bisedat me prindërit duke përdorur fjalor të kuptueshëm,mos përdorni biseda të gjata konfuze,apo shëmbuj të komplikuar.Mbani konferenca në mënyrën e të folurit të prindit ose duke përdorur përkthyes nëse është e nevojshme. 12. Mos prisni të merrni apo të kini përgjigje për cdo problem ose që prindërit të zgjidhin cdo problem.Vendimet mund të arihen gjatë bisedave duke dëgjuar sugjerimet e prindërve për zgjidhjen e problemeve;duke ofruar sugjerime;duke sugjeruar referime nga shërbime speciale;nëse do të jetë e nevojshme dhe nëpërmjet bërjes së marrveshjeve.nëse prindi e di se ka ndihmë ai nuk do të ndihet I pandihmuar. 13. Praktikimi I etikës profesionale.Respektoni konferencat e prindërit dhe mosnënvlerësoni drejtorin e programit,anëtrët e tjerë të stafit, familjet e tjeara ose fëmijët e tjerë. 14. Mos I bëni prindërit të ndihen nën presion;megjithatë nëse të tjerë presin,konfereca duhet të mos e kalojë kohën e caktuar për të.Nëse është e nevojshme,mund të caktohet një takim tjetër për të vazhduar bisedën. 15. Merrni shënime gjatë bisedës me prindin dhe mbaini ato në dosjen e fëmijës. Një drejtim I ri I përgjithshëm në konferencat e mësimit të prindit është konferenca e mësimit prind-fëmijë.Fëmijët e vegjël janë zakonisht të përjashtuar nga konferencat trainuese të prindërve.Përfshirja e fëmijëve në konferencë kur objektivat e edukimit të tyre janë përcaktuar është ndihmëse në sigurimin e kooperimit të tyre në przantimin e qëllimit të mbledhjes për zhvillimin e vlerësimit vetiak dhe marrjen e vendimeve. Shumë raporte të shkëlqyera sugjerojnë teknikën e kooperimit të fëmijëve në konferencë. KONFERENCA INDIVIDUALE TË PACAKTUARA NË KOHË Organizimi I grupeve të vogla apo të mëdha,caktimi I konferencave individuale janë iniciativa zakonisht të stafit dhe të caktuara në program,ndërsa konferencat e pacaktuara mund të jenë iniciativë e prindërve ose stafit dhe mbahen kur paraqitet nevoja.Këto konferenca mund të inkurajohen nga cdo numër arsyesh:të mësosh më shumë për

programin,pyetje për kuptimin e aktiviteteve vëzhguese ose diskutimi I një problemi prezent. Më e shumta e lidhjeve midis prindërve dhe stafit arrin në një pikë tranzicioni kur prindërit largohen dhe marrin fëmijën.Megjithatë në studime gjejmë se 1/3 e prindërve s'mund të identifikojnë njkë anëtar të stafit me të cilin ato kanë një relacion sinjifikant dhe një pjesë e prindërve nuk dinë emrin e anëtarëve të stafit.Kështuqë nëse konferencart jo të skeduara individuale janë në kuptim do të nevoitet një person fiks për t'u marrë me prindërit gjatë periudhës së tranzicionit dhe stafi duhet të trainohet në komunikimin me prindërit. Nëse anëtari I stafit fillon konferencën me diskutimin për një problem të fëmijës (dhe sigurisht disa konferenca kanë nisur për këtë arsye)ai duhet t'I japë prindit sugjrime për zgjidhjen e priblemit.Anëtari I stafit duhet të fillojë dhe mbarojë konferencën me një notë pozitive.Në diskutimin e një problemi anëtari I stafit duhet të nxjerrë në evidencë se di të suprtojë deklaratat dhe të përdorë takt.Më në fund anëtari I stafit dhe prindi duhet të koncentrohet në një ose dy sugjerime jo në një listë të gjatë. VIZITAT NË SHTËPI Ato tregojnë vlerësim të shtëpise si burim të ndryshimeve në jetën e fëmijëve.Jones identifikon katër role os ekombinacione të roleve që një anëtar I stafit mund të përdorë në bërjen e vizitës së shtëpisë: 1. Mësuesi ekspert I cili pëervetëson ndihmën e prindërit duke mësuar prindin si të mësojë fëmija. 2. Mësuese që mëson, I cili merr informacion nga prindërit rreth fëmijës,si interesat dhe mundësitë e fëmijës. 3. Studenti kërkues,I cili pyet prindërit se c'mendojnë ata rreth ritjes së fëmijëve 4. Dhuruesi I cili ashtu si dhe mësuesi ekspert fiton ndihmën e prindërve në procësin edukativ dhe që gjithashtu sjell përvec instruksionev proceduriale materiale si lojra,libra. Vizitat në shtëpi kanë disa avantazhe: 1. Pjesëtari I stafirt shihet si një pjesëtar I cili interesohet mjaft rreth fëmijës duke e vizituar në familje. 2. Ai mund të fitojë informacion të vlefshëm rreth fëmijës,gjë që do ta ndihmojë në objektivat e programit të takimit për atë fëmijë. 3. Fëmijët ndihen krenar sepse mësuesi I tyre ka ardhur t'I shohë. 4. Pjesëtari I stafit e sheh fëmijën në ambjentin e shtëpisë. 5. Në shtëpi prindi është më I kënaqur që të bisedojë;përkundrazi,në lehtësirat e programit pjesëtari I stafit është më I kënaqur që të bisedojë. 6. Pjesëtari I stafit mund të vërë re alternativat e zhvillimit në rritjen e fëmijës bashkë me prindërit më teper sesa vetëm t'I kritikojë. 7. Nëse vizita e shtëpisë bëhet para regjistrimit,mund të ketë më pak derdhje lotësh në ditët e para. 8. Pjesëtari I stafit shihet si : "Thjesht individual"kur bën vizitat në shtëpi.(Vizitat në shtëpi që kanë si qëllim edukimin e prindërve do të diskutohen më vonë në kapitull) Vizitat e prindërve. I bëjnë konferencat e stafit të prindërve më kuptimplote.Prindi ka mundësi të vëzhgojë programin dhe të shohë mardhëniet e fëmijës me moshatarët dhe të rriturit.Pjesëtari I stafit ka mundësi që të vëzhgojë mardhëniet prindër-fëmijë në

ambjentet e programit,dhe pikëpamjet e prindërve rreth programit.Kur një prind viziton dhomën,pjesëtari I stafit ose një vullnetar dhe vizitori I fëmijës duhet të përgëzojnë prindin.Prindi mund të shohë grupe të ndryshme fëmijësh të lidhur në aktivitete ose madje mund të nisë një aktivitet si të lexojë një histori.Nëse prindi dëshiron të shohë fëmijën në veprim pavarësisht nga njohuritë e fëmijës ftojeni prindin të përdorë dhomën e vëzhgimit ose galerinë. Prindërit duhet të inkurajohen të vizitojnë programin;megjithatë,shumë se bëjnë këtë,përderisa fëmijët e tyre s'kanë problëmë të vecanta.Dërgimi I një ftese të vecantë,shpesh sjell një përfhirje më të madhe në program.Për shembull: Të dashur prindër PTA do të takohet të martën 8 Tetor më 3 mbasdite.A do të përpiqeni të merrni pjesë?Programido të jetë për "Dëshirat e Fëmijëve"Përpara takimit të PTA,mësuesi jonë kujdestar do të donte t'ju takonte në orën 2 mbasdite.A do vini jy lutem të vizitoni klasën tonë,dhe pastaj mund ne mund të marrim pjesë na PTA si grup?Një kujdestare do të jetë në dispozicion për fëmijën tuaj të regjistruar dhe për atë të paregjistruar. Me respekt (Firma e mësuesit)

Gjatë një bisede të hapur shtëpie prindi dhe pjesëtarë të tjerë të familjes shohin shembuj nga puna e fëmijëve(për shembull punime artistike,histori të shkruara nga fëmijët dhe konstruksione të ndërtuara nga ata)Shqyrtojnë paisjet dhe materiale,dhe vizitojnë sëbashku me pjesëtarët e stafit dhe të ftuar të tjerë.Kjo bëhet në kohën kur nuk është sezoni I programit.Këtu është një shëmbull I një ftese të tillë: Të dasur prindër Ne do të organizojmë një bisedë të hapur shtëpie të Enjten 24 Tetor në orën 7,30mbasdite.Do të demostrohen shëmduj nga puna e fëmijëve tuaj.Ne shpresojmë se ju do të vini të shikoni disa nga gjërat që fëmijët tuaj kanë bërë në shkollë. Ne presim me padurim që të takohemi me ju.Në auditor do të shërbehen pije freskuese Me respekt (Firma e pjesëtarit të stafit) Bisedat telefonike Këto mund të bëhen prej prindërve ose pjesëtarëve të stafit.Një prind mund të përdorë biseda telefonike për të ndihmuar pjesëtarët e stafit për të kuptuar më mirë fëmijën gjatë ditës.Ndoshta fëmija ka qënë I sëmurë gjatë natës,është I mërzitur ose I gëzuar.Disa prindër mund ta kenë më të lehtë të flasin në telefon sesa në një takim ballë për ballë.Pjesëtarët e stafit mund të përdorin bisedat telefonike si një mënyrë që realizon një kontakt pozitiv I cili është I nevojsjhëm për për fëmijën gjithashtu.

Këto jane disa shëmduj të kontakteve pozitive telefonike: 1. Pjesëtarët e stafit u shpjegojnë prindërve dicka intreresante ose të sukseshme që ka bërë fëmija.Prindërit atëherë kanë mundësi që ta përgëzojnë fëmijën menjëherë. 2. Pjesëtarët e satfit mund të telefonojnë për t'u interesuar rreth shëndetit të pjesëtarëve të familjes. Metoda të tjera.Ndihmojne koperimin prindër ­staf.Prindit mund t'I dërgohet një letër ku lavdërohet një përpjekje e fëmijës.Nevman jep këtë shëmbull:

_________________________është një ndihmëse e mirë.Ajo ndihmon shokët e saj për të zhvendosur blloqet.

Kur pjesëtarët e stafit kanë kontakte të rastësishme me prindërit,jashtë shkollës,ato duhet të jenë miqësore dhe të mos përdoren asnjëherë për biseda serioze.Një qëndër dyqanesh ose një komunitet pune s'është vendi I duhur për një konferencë.Nëse një prind do të bisedojë për fëmijën e tij pjesëtari I stafit duhet t'isugjerijë një orë takimi. Një letër informuese mund t'I dërgohet në shtëpi mbi masa të rregullta ose të parregullta.Ajo mund të dublikohet ose dhe të dërgohet te secili prind nëpërmjet fëmijës.Një letër informuese ndihmon prindin të komunikojë me fëmijën dhe zhvillon një ndërlidhje midis pjesëtarëve të stafit dhe prindërve.Informacionet që mund të përfshihen në to janë lajmërime rreth programit ose aktiviteteve ditore ose të vecanta në program;sugjerime për aktivitetet mësimire në shtëpi dhe metoda që mund të jenë të favorshme për të mësuar;informacione mbi librat e rinj,materiale zbavitëse dhe shfaqje televizive për fëmijë;artikuj që ndihmojnë prindërit;lajmërime mbi ngjarjet e zakonshme,dhe ide se si mund të kalosh këndshëm gjatë verës.Një shëmbull I një letre informuese drejtuar prindërve rreth ndjekjes së televizorit.

Të dashur prindër Televizori luan një rol të rëndësishëm në jetën e fëmijës suaj.Ai kënaqet duke parë televizor në kohën e lirë.natyrisht është e rëndësishme që ai të mos rrijë "ngjitur" pas televizorit.Është e rëndësishme qe ai të luajë jashtë në ajër të pastër,të vizitojë shokët e tij ,të lexojë libra dhe të shkojë në shtrat herët. Meqënëse ka mjaft shfaqje televizive të cilat janë edukative dhe të kenaqshme televizioni mund të jetë I nevojshëm për një pjesë të kohës së lirë.Cdo javë unë do t'ju sjelle në shtëpi oraret e disa shfaqjeve nga të cilat fëmija juaj mund të perfitojë.Fëmija juaj mund t'I shohë këto shfaqje,nëse ato janë të volitshme për familjen tuaj

Me respekt (firma) Një shëmbull I shkëlqyer I një letre informuese është gjetur në:

Harms,T.O.,&Cryer,D."Parent Neëslette:A Neë Format",Young children 33 (1978):28-32 Disa shkolla kane provuar materiale ëorkshop për prindërit dhe anëtarët e stafit.Në këto materiale prindërit dhe anëtarët e stafit realizojnë materiale udhëzuese për konceptet dhe zhvillojnë paisje dhe materiale origjinale për t'I paraqitur ato.Ëorkshopet mundet gjithashtu që të mbahen në darkë për të bërë punë rregulluese në ndërtesë ose në paisje dhe materale.Një shënbull gjendet në: Southëest Educational Development Laboratory.Hoë to feel your toy shelves ëithout emptying your packet book reston,VA:Council for exeptional children 1976. Objektivat e programit iu komunikuan prindërve në programin parëkopshtor Neë Rochel,ku prindrit ishin przent për kërkesat e fëmijëve;në këtë mënyrë prindërit panë objektivat që mësuesit do të kenë parasysh gjatë programit.Takime shoqërore,si piknikët për të ghithë familjen,një kafe për prindërit,ose një njoje me ta,mund të stimulojë mardhënie të mira midis prindërve dhe pjesëtarëve të stafit.Duke dërguar letra ose shënime kur një fëmijë ka ditëlindjen ose është sëmurë,ose kur një prind është I sëmurë tregohet interesimi I pjesëtrëve të stafit.Kjo është gjithashtu një kohë e mirë që ata të njihen më njëri tjetrin si persona. Pjesëmarrja e prindërve Bashkëpunimi me prindërit përfshin pjesëmarrjen e prindërve në program.Programi I fëmijërisë së hershme duhet të fillojë së pari dhe të mbajë programet që përfdshijnë shërbimet që ia vlejnë dhe burimet e komunitetit.Prindërit dhe qytetarët e tjerë të komunitetit duhet të ndiejnë që programi eshte I tyre.Këto programe duhet të rishikojnë konceptin e vjetër mbi rolin e prindërve si një mik I vecantë në prezantimin e pushimeve,kujdestar ose mbikqyrës në udhëtimet fushore. Prindërit si pjesëtar të komiteteve këshillore të policisë dhe bordit drejtues Shumë programe të fëmijërisë së hershme përfshijnë prindërit si pjesëtarë të grupeve planifikuese dhe këshillore;për shembull si pjesëtarë të grupeve të policise HEAD START.Përfshirja e prindërve në grupet planifikuese dhe këshillore korespondon me principet demokratike të të drejtave dhe pergjegjësisë qytetare në formimin e policisë publike,punës së dyanshme të komiteteve të mardhënieve publike dhe përfshin një bashkëpunim midis personave profesional dhe jo profesional. Komitetet këshillore prindërore(PACs) punojne me drejuesin dhe stafin e një programi në nxitjen e detyrimeve dhe zgjidhjen e problemeve.PACs shpesh përdoren si mbartës mendimesh ose si një bord I shëndoshë për botimet e programeve prindërore.Për prindërit për të qënë pjesëtar efektiv të grupëve planifikuese dhe këshillore.Këto duhet të kenë karakteristikat që vijojnë: 1. Duhet të jetë një grup edukativ dhe jo shtytës.Pavarësisht nga mendimet politike individët mund të shërbejnë në komitete ose në këshilla ajo që ata thonë nuk duhet të konsiderohet medoemos si mendim I shumicës. 2. Dejtuesi duhet t'I tregojë pjesëtarëve se si një vendim ndikon në program dhe se si duhet të sigurohet nëse prindërit e kanë përvetësuar informacioni mbi të cilin do të bazojnë vendimin e tyre.Prindërit duhet të jenë të përfshirë në procesin e marrjes së vendimeve,sepse dikush nuk mund të bindë prindërit të përfshihen nëse vendimët më

të rëndësishme janë marrë që më përpara,Për shëmbull:Vendimet që kanë të bëjnë më piksynimet e programit,sistemit dorëzues të programit,cështjet fiskale dhe evoluimin e programit. 3. Prindërit dhe pjesëtarët e tjerë të bordit duht të tarinohen.Programet kanë dështuar për shkak të problemeve në komitet ose në nivelet e këshillit.Trainimi duhet të jepet duke u lidhur me problemet,zgjidhjet e mundshme të shqyrtimit,rregullat e kuptimit,proceset e mësimit vendimbërëse dhe rekomandimet e komunikimit nga strukturat e fuqishme. 4. Komiteti ose këshilli duhet të bëjë një manaxhim të mjaftueshëm (12 ose më pak persona0dhe anëtarësia duhet të qarkulloje Shumë ligje lejuese të shteteve lipset që të mos lënë vend për përfitime,oraganizimi privat I fëmijërisë së hershme,operon sipas një bordi të trainuar drejtues,së paku njerëzve që u shërben.Programet e shkollave publike të fëmijërisë së hershme janë nën juridiksionin e bordeve lokale të edukimit ose të një grupi të zgjedhur policie që përfaqëson interesat e komunitetit.Programi mund të operojë nëpërmjet dy bordeve-një në nivelin e programit dhe tjetri në nivelin e agjensisë nëse programi është pjesë e agjesnsise të komunitetit.Forma ultimative e përfhirjes së prindërve shfaqet kur prindërit shërbejnë në bordin e drejtorëve. Prindi si Vullnetar Ata mund të marrin pjesë si vullnetar në baza të rregullta ,gjysëm të rregullta dhe të rastësishme.Për një vullnetar program pune,administartori duhet të suportojë programin duke shtënë në dorë udhëzimet gjenerale në planifikim,ndërkohë që prindërit mund ta organizojnë programin vetë.Në to të gjithë prindërve u janë dhënë shanse për pjesëmarrje,zgjedhje roli dhe liri për të vendosur shtrirjen e pjesëmarrjes së tyre.Disa prindër mund të vendosin të mos marrin pjesë. Vullnetarët e programeve dhe të jo programeve. Prindërit janë të vlefshëm si vullnetarë programi,sepse ata dinë dhe kuptojnë orët e punës së prindërve,situatat e përballueshme,ata mund të shërbejnë si një model kulturor për fëmijët për të ndihmuar pjesëtarët e stafit për të kuptuar dëshirat dhe pakënaqësitë e fëmijëve,fotrësitë dhe dobësitë,suseset e dështimet në familje;mund të marrin pjesë si intërpretues të programeve dygjuhësore dhe asistojnë si pjesëtarë stafi në aktivitete e programit si në tregimin e historive,art ,muzikë dhe kopshtari.Prindërit vullnetarë gjithashtu asistojnë në kontrollet pozitivë të fëmijëve duke kuptuar vlerën e udhëzimeve pozitive,duke qenë kosistient ,në përforcime pozitive dhe të kënaqshme,dhe duke shpëtuar shqetësimet e vogla përpara zhvillimit të tyre në probleme disiplinore të mësha;përcjelljen e pjesëtarëve të stafit në programin vizita shtëpie dhe shërbejnë si ambasadorë nëpër lagje.Disa prashikime specifike të vullnetarëve duhet të përcaktohet në program,nevoitet dhe zotësia e vullnetarëve.Disa konsiderata bazë janë si vijon: 1. Vullnetarët duhet të kenë një orientim në lehtësirat e programit dhe të stafit,në etikën profesinale,personel I kualifikuar duhet të ketë parasysh ligjet e shtetit dhe ato lokale dhe aktivitet.Orientimi mund të përfshijë një fushë të gjërë në filozofinë e programit dhë të objektivave,rregullat dhe rregullatorët,taksat specifike dhe limitet e përgjegjesisë,drejtimin e klasave (nëse përfshihet me fëmijët )dhe një eksperiencë me materiale.Përgjigja e tyre do të orientohet në dobi të programeve të ardhshme.

2. Pjesëtarët e stafit duhet të orientohen drejt përdorimit të vullnetarëve.Pas orientimit pjesëtarët e stafit duhet të zgjedhin nëse duhet t'I përdorin apo jo vullnetarët. 3. Një libër udhëzues,që përmban pjesën më të madhe të informacionir të dhënë gjatë programit të orientimit është I domosdoshëm për stafin dhe vullnetarët. 4. Pjesëtarët e stafit duhet të planifikojnë aktivitete të vecanta për vullnetarët. Karnes dhe Zehrbach vunë re se kur prindërve u jepen punë të ulta ose u kërkohet të përfundojnë detyra që s'I bën askush tjetër,ata mund të mbajnë një qëndrim negativ dhe të bëhen më pak të interesuar.të mësuarit e aktiviteteve kërkon një planifikim të kujdesshëm;pjesëtarët e stafit duhet të ngrënë aktivitete për vullnetarët,të tilla që vetëm një fëmijë ose një grup I vogël fëmijësh të punojë me një prind vullnetar njëkohësisht;dhe përpara teknikave të demostrimit të teknikave të mësimit,një pjesëtar I stafit duhet të shpjegojë shkurtimisht racionalizmin dhe planin e aktivitetit,materialet që do të përdoren dhe mësimët e parashikuara. 5. Vullnetarët duhet të vlerësohen nga drejtuesit dhe stafi dhe duhet të inkurajohen që të diskutojnë pë pjësëmarrjen e tyre.Prindërit mund të shërbejnë si vullnetar në joprogramet si punonjës në kuzhinë,ndihmës në programin e kujdesjes për fëmijët,ndihmës në qëndrën biblotekare,asistent në shpërndarjen e paisjeve dhe materialeve,punonjës në shërbimet e transportit,në zyrë,burim njerëzish për të mbledhur shërbimet ose cështjet. Vullnetarët e rastësishëm Shumë prindër nuk mund të shërbejnë si vullnetarë në baza të rregullta ose gjysëm të rregullta,megjithatë ata shpesh mundet dhe janë të gatshëm të ndihmojnë në okazione të ndryshme gjatë vitit.Ata mund të nevoiten për transportimin ose në shërbimet mbikqyrëse në kampinge dhe mund të ftohen si vullnetar nëpërmjet letrës:

Të dashur prindër Ne kemi planifikuar nje udhëtim me autobus në kopshtin zoologjik të enjten 4 Prill Kemi nevojë për katër prindër që të vijnë me ne si udhëheqës.A do të na ndihmoni ju lutem?Ne do të nisemi nga ndërtesa në orën 9 paradite dhe do të kthehemi në orën 1:30 mbasdite.Nëse ju mund të vini me ne ,ju lutem na e bëni të ditur rreth datës 2 Prill

Sinqerishtr I juaji (firma)

Te dashur prindër Klasa jonë e kopshtit ka planifikuar pesë mbrëmje këtë vit.Ato do të bëhen për

Krishlindje,Shën Valentin,Pashkë.Shpresoj që ju do të na ndihmoni në një prej tyre.Ne do të kemi nevojë për kek ose biskota si dhe dicka për të pirë.Nëse ju doni të na ndihmoni në njërën prej mbrënjeve ju lutem na tregoni në cilën

Me respekt (Firma) Ato gjithashtu mund të ndihmojnë në projektet për grumbullimin e parave

Të dashur prindër Kopshti ynë do të bëjë një shitje ëmbëlsirash të premten'26 prill orën 10 paradite deri në mesditë.Shitja do të bëhet në fund të sallës në shkollën tonë.Paratë e mbledhura nga shitjë do të përdoren për të blerë materiale për dhomen tonë.Ne kemi ne që prindërit tanë të gatuajnë biskota,kek,popkorn dhe gjithcka tjetër të mirë për të ngrënë.Fëmijët tuaj do të duan shumë tju ndihmojnë të gatuani këto ëmbëlsira.Gjithcka duhet të pritet në racione dhe të paketohet vecant.Nëse ju mund të na ndihmoni ju lutem na dërgoni një letër duke treguar se c'lloj dhe sa ëmbëlsira keni planifikuar të gatuani. Ne gjithashtu kemi nevojë qe disa prindër të na ndihmijnë për të shitur ëmbëlsirat.Nëse ju mund të na ndihmoni ju lutem më dërgoni një njoftim.Ju duhet të jeni në shkollë rreth orës 9:15 paradite Faleminderit shumë për cdo gjë Me respekt

Prindërit mund të përdoren si burime njerëzore qëkurse ata rregullist kënaqen duke ndarë talentin e tyre me fëmijët e vegjël.Pjesëtarët e stafit duhet të vëzhgojnë prindërit për të parë anët e tyre të vecanta dhe t'I inkurajojnë ata që të marrin pjesë në program.Ata duhet t'u kërkojnë prindërve që të shërbejnë si burim njerëzish duke u paraqitur detyra të ndryshme dhe pasionet e grupeve. Edukimi I prindërve dhe programet e përkrahjes familjare Edukimi I prindërve ka pasur një histori të gjatë.Ai dhe vizitat e shtëpisë kanë nisur në fillim të shekullit si një mënyrë për të ndihmuar emigrantë. Fëmija Bureau u gjet në 1913 oër të crrënjosur disa praktika pune te fëmijët por filloi të publikojë matëriale mbi edukimin e fëmijëve,pjesa më e madhe e tyre me një orientim shkollor të mesëm. Edukimi I prindërve për shkollat e mesme lulëzoi në 1920 me zhvillimin e lëvizjes së edukimit përparimtar.Shumë prindër dhe programe të parashtruara u zhvilluan gjatë kësaj

periudhe,si lëvizja e studimit të fëmijëve,shoqata prindër-mësues,e mendimeve të shëndosha,shkolla bashkëpunuese të kujdestarisë pindërore.Në 1960 ndryshimi I theksit ishte larg shkollave të mesme.Edukimi prindëror u bë pjesë e programëve të ndërhyrjes dhe sot një sasi e madhe e përpjekjevë shpenzohet pëe vlerësimin e programeve të edukimit prindëror. QËLLIMET E EDUKIMIT TË PRINDËRVE DHE PROGRAMET E PËRKRAHJES FAMILJARE. Përparësia themelore e edukimit të prindërve është se nëse roli I prindit si mësues është I ngritur prindi do të jetë në gjëndje që të ndihmojë në maksimum nivelet e aftësive të fëmijës.Reissman hartoi një listë me disa faktorë të lidhjeve familjare që kontribojnë. 1. Mungesën e një tradite edukative në shtëpi 2. Mungesën e motivimit për të ndjekur vargun e gjatë të programeve edukative të kërkuar për shumë veprimtari 3. Varfërimin e koncepteve vetiake 4. Pakënaqësi me shkollat dhe kujdestarët 5. Problemet shëndetësore,ushqim të pamjaftueshëm dhe një ambjent shtëpie I zhurmshëm dhe I pa organizuar. Prindërit komunikojnë shpresat dhe qëndrimet e tyre rreth edukimit,të cilat njëra pas tjetrës japin formë dhe shpresave e qëndrimeve të fëmijës.Garber dhe Vare besojnë se këto shpresa dhe qëndime mund të jenë influenca e vetme më e rëndësishmë mbi nivelin e inteligjencës.Së fundi pamjaftushmëria ekstreme failjare shfaqet në gjithë nivelet social ekonomike si e treguar nga incidentet e abuzimit ndaj fëmijëve. Qëllimet kryesore të edukimit të prindërve janë që të: 1. Mësojnë më shumë rreth rritjes dhe zhvillimit të fëmijës. 2. Të zhvillojnë koncepte të përgjithshme mbi praktikat efektive të rritjes së fëmijës 3. Të arrijnë të kuptojnë filozofinë, objektivat dhe metodat e programit të fëmijërisë së hershme 4. Të bëhen një pjesë e rëndësishme e procesit edukativ duke shprehur qëndrime të mira rreth programit dhe stafit dhe edukimit në përgjithësi;duke përforcuar përfitimin e fëmijës;duke përfituar vazhdimësi midis aktiviteteve në shtëpi dhe në program;duke përhapur njohuritë dhe shkathtësitë e fëmijës. Është bërë një lëvizje e madhe në drejtim të programit të përkrahjes familjare në 1980.Ky program merr një pamje të gjërë në edukimin e prindërve duke u fokusuar mbi jetën familjare.Ai dallohet nga shumë programe tradicionale të edukimit të prindërve në të cilat ata shërbejnë si një sistem përkrahje për familjet më mirë se një agjent këmbimi dhe punojnë për parandalimin e problemeve më mirë se të riparojnë një dëm në mardhëniet prindër ­fëmijë.Një forcë udhëheqëse në programin e përkrahjes familjare është koalicioni I burimeve familjare. TIPET E EDUKIMIT TË PRINDËRVE DHE PROGRAMET E PËRKRAHJES FAMILJARE Janë shumë tipe programesh të edukimit të prindërve.Natyra e tyre varet nga c'ka nevojë programi;ka nevoja prindërore dhe dëshira dhe filozofinë e programit.Për shëmbull progarmet që përdorin shumë prindër vullnetarë kanë nevojë për më shumë theks në

edukimin e prindërve ,prindërit që flasin Spanjisht mund të kenë nevojë për edukim dygjuhësh dhe disa programe të fëmijërisë së hershme,mund të duan t'u përforcosh prindërve konceptet e programit dhe modelet e gjuhes.Teknikat mund të ndryshojnë.Shërbimet për prindërit mund të bëhen ose nga drejtues të stafit ose nga prindër të mësuar.Ata mund të kenë një fokus;dhe ato mund të jenë direkt duke përdorur klasa të organizuara ose indirekt me mësimin vëzhgues të prindërve dhe teknikat udhëheqëse gjatë vizitimit të programit.Programi mund të jetë I sponsorizuar nga sistemi I shkollës,universitete,agjensi të komuniteteve të ndryshme. Programet e orientimit Ndoshta gjëja më e nevojshme për prindërit në regjistrimin e fëmijëve në programin e fëmijënissë së hershme është orientimi-nëpërmjet manualeve,duke I kushtuar vëmëndje takimeve,dhe duke u bërë pjesëtar I shoqërisë prindër mësues.Programet e orientim janë hartuar nga stafi në programe lokale. Progarmi I qëndrës prind fëmijë(P.C.C) PCC ishte zhvilluar në përgjigje të kërkimeve mbi rëndësinë e periudhave prenatale dhe të fëmijërisë në zhvillimin e mëvonshëm të fëmijës.Programi financohej nga zyra e Oportunitetit Ekonomik dhe administrophej nga zyra në Vashington per projektin HEAD START,ishte hartuar për të përfituar shërbime për të ligjëruar ardhjen e familjeve me fëmijë më pak se 3 vjec dhe mamave të ardhshme.Objektivat e PCC ishin që të kapërceheshin mangësitë fizike,konjuktive dhe emocionale;për të përmirësuar shkathtësinë e prindërve,motivacionet dhe konfidencat për organizimin e një familje të fortë,për inkuraimin e shpirtit të komunitetit,për të përfituar trainimin dhe ekspereincë për profesionistët dhe joprofesionistët,dhe të udhëheqë kërkimet dhe vlerësimin e programit drejt këtyre objektivave.Katër komponentë të pogrameve të mëdha ishin zhvilluar; 1. Programet për fëmijët e përfshirë në një program të vizitave në shtëpi,një program të kujdesit shtëpiak dhe një program qëndër bazë. 2. Programe për prindër në hapësira si ato të ekonomisë së shtëpisë,zhvillim fëmije,dhe edukim I të riturve dhe këshillë profesionale. 3. Shërbimet e shëndetit dhe të ushqimit duke përfshirë shërbimin mjekësor për fëmijët dhe prindërit e tyre,klasat për kujdesin e fëmijës,siguri dhe ushqim. 4. Shërbimet sociale si dhe referimet për;dëfrim,dhe asistencë në gjetjen e shtëpive të mjaftueshme dhe me veshje e ushqime të siguruara Programet e vizitave në shtëpi Ato ishin hartuar për të ndihmur prindërit të mësonin se si të mësonin fëmijët e tyre,përfshirë këtu edhe si të përgatisin dhe mbledhin materiale edukative.Ne to ,një prind paraprofesional,itrainuar ose profesional modelon stilin e të mësuarit të prindërve në shtëpi.Prindërit mundëtr që më vonë të planifikojnë të mësojnë të vendosin qellimët e tyre për fëmijët e tyre.Në disa nga këto programe prindërit janë mësuar në grupe pa przencën e fëmijëve.Pas konsultimit të grupit prindërit kthehen në shtëpi dhe prezantojnë aktivitetin fëmijëve të tyre.Natyra e saktë e programit të vizitave në shtëpi varet nga

numri I familjeve qe duhet të vizitohen ,numri dhe shpeshtësia e vizitave për cdo familje dhe burimet financiare të programit.Konsideroni këto programe; 1. Vizitat e shtëpisë në qëndrën demostruese kërkimore për projektin e edukimit të hershëm (DARCEE) u përdorën si një shtesë e HEAD START dhe /ose në shkallën e parë të CV ose u përdorën vetëm si një teknikë ndërhyrje.Mamatë morën ndihmë një herë në javë në trainimin fizik dhe në detyrat konjuktive.Studimet e Gray duke kundërshtuar një program parashkollor,me një të mësuar nga mamatë,tregoi një efektivitet të njëjtë, por ptogrami I shtëpisë kushtonte më pak dhe rezultonte me një përhapje vertikale në fëmijët e rinj në familje dhe përhapje horizontale te fqinjët. 2. Gordon prezanton materiale dhe ushtrime te mamaja,dhe mamaja mëson të bëjë lojra të thjeshta.Botimet e Life dhe Ebony u morën në shtëpi si materiale leximi për familjen dhe si identifikim figurash. 3. Programet e Karens konsistojnë në një program javor dy orësh me mamatë me fëmijë të vështirë ndërmjet një dhe dy vjetësh.Mamatë u mësuan që të tregonin përparësitë për lodra të ndryshme edukative.Një aktivitet I qëndrës së mamasë,si një diskutim mbi teknikat e disiplinës,ishte gjithashtu pjesë e sezonit. 4. Ypsilanti projekti I të mësuarit në shtëpi shqyrtoi mundësinë e dërgimit të mësuesve në shtëpi për fëmijët parashkollor dhe për të përfituar ndihmë në teknikat e mësimit,zhvillimin e gjuhës,dhe drejtimin e fëmijëve për mamatë pa një projekt shoqerimi në klasë.Projekti ishte efektiv. 5. "Sesame Street" dhe programe të tjera televizive si "Appalachian Preeschool Project" është metoda më e rëndësishme për kontaktimin e fëmijëve në shtëpitë e tyre dhe është pothuajse një projekt vizite në shtëpi. Ka burime të shkelqyera për edukimin e prindërve. Shih referencat faqe 155 PROGRAMI I DISKUTIMEVE TË PRINDËRVE Aurback zbuloi se diskutimet në grup të prindërve I ndihmojnë ata të kuptojnë dhe pranojnë ndjenjat e tyre.Dinkmeyer përkrah mendimin se mësuesit ndoshta mund të kenë efekte te mëdha,të thella në fëmijë nëpërmjet diskutimeve në grup të prindërve.Në një program diskutimi,prindërit mund të identifikojnë një frymë shqetësimi, dhe një person me burime të thella njohje drejton një bisedë grupi.Qëllimet kryesore të bisedimit të perindërve në grup janë për të sqaruar konceptet e gabuara të funksionit prindëror,pëer të përcaktuar rolin e prindërve në zhvillimin e fëmijëve ,dhe për të përhapur njohjet e prindërve dhe për të kuptuar nevojat e fëmijës.Personi I caktuar duhet të jetë në gjëndje të lidhë informacionin nga teoria dhe ta zbatojë në prktikë.Udhërëfyes për zhvillimin e diskutimeve në grup të prindërve janë gjetur në burimet e mëposhtmë. Shih referencat e faqes 156 Këto janë programe specifike që janë përdorur me sukses. 1. Metoda Bovdoin.Ky është një kurs prej 10 mësimesh I fokusuar mbi prindërit si partner në procesin e mësimit.Materialet e kursit përfshijnë shirit filmi,kaseta magnetofoni,lojra edukative dhe një manual. 2. Edukimi për të qënë prind.Ai ishte projektuar nga zyra e zhvillimit të fëmijës në bashkëpunim me zyrën e edukimit për përmirësimin e kompetencave të adolishentëve për prespektivën e prindërve.Kursi zhvillon aftësinë në hapësirën e

shëndetit,edukimit,dhe nevojat emocionale nëpër të cilat fëmijët përdorin materiale dhe përmes bashkëveprimit me fëmijët e rinj. 3. Trainimi efektiv I prindërve.Ai është zhvilluar nga Gordon,është bazuar në idënë e të dëgjuarit të shprehjes së ndjejave dhe diaslogut midis prindit dhe fëmijës. 4. Terainimi sistematik për efektivitetin e të qënurit prind (STEP)Ky program ishte zhvilluar nga Dinkmeyer dhe Mc Kay për të ndihmuar prindërit të përdornin metodat e demokracisë më mirë së të autokracisë në rritjen e fëmijës.Materilet në program përfshijnë kaseta magnetofoni,një manual të prindërve,letra guidë diskutuese,postera,buletine,broshura ftesash dhe një manual.Temat për nëntë sezone janë: 1. Të kuptuarit e sjelljes e mosjelljes së fëmijës 2. Të kuptuarit se si fëmija përdor emocionet për të përfshirë prindërit dhe të mirën te prindi 3. Inkuraimi 4. Komunikimi,dëghimi 5. Komunikimi,eksplorimi I alternativave,shprehja e ideve tuaja dhe ndjenjave te fëmijët. 6. Zhvillimi I përgjegjësisë 7. Marrja e vendimeve për prindërit 8. Mbledhja familjare 9. Konferencat e zhvillimit Programi I diskutimit të prindërve mund të jetë pjesërisht I dobishëm te prindërit me fëmijë antikapat.Ndihma duhet të jetë e barabartë te këta prindër në përshtatje me fëmijët e tyre antikapat,dhe të problemeve të përballimit të një numri të pambarueshëm në dukje të jashtmë të "ekspertëvë"-psikologëve,këshilltarëve të përfshirë në marrjen e vendimeve.Këta prindër shpesh kanë nevojë për informacion rreth diagnozes,prognozes,dhe trajtimin e pengesave dhe manaxhimin e fëmijës.Disa burime të rëndësishme përfshihen: Shih referencat f 156 QENDARËT E BURIMIT Një tip mjaft I përhapur I qëndrave të burimit për fëmijë është vendi I marrjes së lodrave në përdorim ose bibloteka e lobrave.Kjo e ndihmin prindërit që të përfitojnë një nxitje intelektuale për fëmijët e tyre dhe ofron udhëzime në përdorimin e lodrave.Nimnich ngriti një biblotekë lodrash për të zhvilluar konceptet dhe rrjedhshmerinë folëse në fëmijët e moshës 3 deri në 9 vjec.Lodrad ju dhanë në përdorim prindërve që u regjistruan në një kurs 8 javësh. Vecantitë për themelimin dhe drejtimin e një bibloteke lodrash mund të gjenden në MC nelis,JRA Practical Guide for Planuing snd Operating Atoy Landing Library Eric Ed 145 962 Vashington DC:American institute for reseach 1974 Qëndrat e të mësuarit prindër-fëmijë për prindërit dhe fëmijët e tyre u themeluan në biblotekat në Xhonso Konty Kansas.Atje mund të gjenden materiale të tilla si objekte të zakonshme dhe të përditshme:gjëegjëza,shkrime artistike,dhe histori që sugjerojnë aktivitete. Për edukimin e prindërve janë përdorur gjithashtu qëndrat e burimit për të ritur.Për shëmbull Montgomery Konty,merryland dhe Departamenti I Edukimit për të rinj është themeluar një qëndër burimi e edukimit të prindërve.Lehtësirat përfshijnë katër fusha. 1. Një vend për fëmijët me libra dhe lodra.

2. Një ambjent për të rritur me publikime në interes të prindërve 3. Një mjedis për të përdorur paisjet e multimedias 4. Një vend për të marrë lodra për përdorim Në qëndën e burimit materialet do të nevoiten për të shpjeguar konceptet e zhvillimit të fëmijës dhe edukimit gjatë fëmijërisë së hershme.Për shëmbull prindërit duhet të kuptojnë së c'kanë nevojë fëmijët nga ana fizike,njohëse dhe afektive;c'detyra duhet të përpiqet fëmija që të kryejë,c'eksperienca e vështirësojnë dhe lehtësojnë zhvillimin ;dhe c'farë evidence tregon progres. Prindërit janë të shqetësuar rreth normalizimit të disa sjelljeve apo gjëndjeve dhe kohëzgjatjes që duhet të ketë secila pre tyre.Ata duhet të kuptojnë ndikimin reciprok të disa aspekteve të ndryshme të zhvillimit.Sjelljet e caktuara janë të papajtueshme për shëmbull mësimi I përdorimit të tualetit është shume I vështirë kur fëmija është në etapën e hedhjes së hapave të parë dhe nuk do të ulet.Sjellje të tjera të pajtueshme,për shëmbull kur një fëmijë I vogël filon të imitojë zhurma të tilla si ato të motorëve dhe kafshëve ,ai kënaqet duke dëgjuar histori dhe poema që kanë fjalë onomatopeike si për shëmbull bzz, mjau. Prindërit duhet të kenë njohuri rreth trajtimeve të shumta për të drejtuar një fëmijë gjatë zhvillimit të tij.Nëse kërkesat e prindit s'janë të ingranuara me zhvillimin,midis fëmijës dhe prindit rezulton disharmoni.Nëse parashikimet e prindit janë shumë të ulta fëmija nganjëherë tregon sjellje të varura,të përhershme;nëse janë shumë të latra fëmija shfaq shënja zhgënjimi.Prindërit gjithashtu duhet të kuptojnë interesat e fëmijës,c'lloj eksperiencash janë të nevojshme dhe c'lojra e materiale ndihmojnë zhvillimin e fëmijës.Prindërit duke u sqaruar më shumë mund të përforcojnë praktikat e programit të fëmijërisë së hershme dhe të fitojnë një ndjenjë më të madhe në përdorimin e paisjeve dhe materialeve,filmave dhe shfaqjeve televizive,dhe gjërave të tjera të treguara për fëmijë.Prindërit gjithashtu kanë nevojë per ndihmë për mjeshtëri të vecanta që fëmijët duhet të zhvillojnë,në të mësuarit e teknikave si aktivitete,modele gjuhësore,përforcimin e metodave dhe në të mësuarit e paisjeve dhe materialeve Lista e materialeve që vijojnë do të jetë me interes për prindrit dhe mund të bëjnë pjesë e një qëndre burimi për të rinj Referencat f 158,159 PROGRAMI I VETËPËRSIMIT TË PRINDËRVE Shërbimet mund të përfshijnë instruksione për vetëpërmirësimin e prindërve në hapësirat e edukimit bazë të të rinjve,anglisht për folësit e gjuhëve të tjera,edukim konsumator,ushqime,veshje,shëndet,burime të komunitetit,riparime shtëpie dhe jetës familjare.I tillë instruksioni mund të jetë në formen e kurseve formale për kreditë e shkollave të larta ose ëorkshopeve joformale dhe janë shpesh të ofruara nga sistemi I shkollave publike për përfitimin e rezidencave të të riturve në komunitet EFEKTETE E EDUKIMIT TË PRINDËRVE DHE PROGRAMEVE TË PËRKRAHJES FAMILJARE Kërkimet e shumta kanë theksuar rëndësinë e mardhënieve prindër fëmijë në vitet e para të jetës së një fëmije.Këto kërkime tregojnë për influencën e pjesëmarrjes prindërore në vitete e para,që kontribuon rëndësishëm në motivacionet e arritura dhe faktorët e tjerë që lidhen me suksesin edukativ.Objektivat e tanishme të edukimit të prindërve dhe të

programeve të përkrahjes familjare tani po studiohen në gjuhen e ndikimit mbi fëmijën dhe prindin,krahasimeve të sistemeve shpërndarëse dhe direktivave për studimet e ardhshme. NDIKIMI MBI FËMIJËN DHE PRINDIN Disa studime tregojnë për një ndikim të rëndësishem në zhvillimin e gjithanshëm të fëmijës.Sjelljet e prindërve influencojnë në zhvillimin folës dhe njoheës të hershëm dhe ndoshta edhe të vonshëm te fëmijët.JENCK pohon se ambjenti I shtëpisë mund të jetë më I rëndësishëm se ambjenti I shkollës përsa I përket pjesëmarrjes shkollore tëe fëmijëve Ndikimi I programeve të prindit nuk është studiuar aq shpesh sa efektet mbi famijën.Megjithatrë studimet tregojnë për ndikimet e mëposhtmë të programit te prindërit. 1. Sjellja e nënës është pozitive 2. Komunikimi I prindërve me fëmijën është përmirësuar 3. Prindërit kanë koncepte më të përparuara mbi rëndësinë e tyre mbi jetën e fëmijëve 4. Qëndrimet prindërore përsa I përket rritjes së fëmijëve janë bërë më elastike.Prindërit gjithashtu raportojnë se ndjenja e kontrollit mbi jetën e tyre ritet si rrezultat I pjesëmarrjes në program. KRAHASIMI I SISTEMEVE SHPËRNDARËSE Në përghithësi një tip I edukimit të prindërve ose I programit të përkrahjes familjare,nuk duket më efektiv sesa një tjetër.Disa fusha të vecanta janë si më poshtë: 1. Radin zbuloi se një komponent I edukimit të prindërve është I rëndësishëm nëse fëmija ka për të përfituar nga një program kompesues para shkollor.Në mënyrë të ngjashme studimet e Bronfembremmer treguan se një komponent I edukimit të prindërve është I rëndësishëm nëse fëmija do të vazhdojë të përfitojë në një program kompesues parashkollor 2. Efekte pozitive të programit të edukimit të prindërve janë vënë re për të dy programet ,ata që kanë përdorur vizitat në shtëpi dhe gjithashtu ata që kanë përdorur grupe të vogla pune si sisteme shpërndarëse 3. Të tri programet e bazuara në shtëpi që kanë theksuar plane mësimore të ndryshme(sociale,gjuhësore dhe lodra) kanë qënë njëlloj efektive në ngritjen e niveleve të inteligjencës 4. Krahasimet e programeve popullore të edukimit të prindërve(ie,PET Adlerian dhe të sjelljes) nuk gjetën asnjë me trajtim më efektibv se tjetri Rezultatet negative kanë qënë gjetur në shkaqe të ndryshme.për shëmbull Cilma dhe Uhite at al kanë vërejtur se programet tradicionale prindërore përfshijnë raste pune dhe startegji të komunikimit në aktivitet që nuk kanë qënë shumë efektive.Lambie at al,argumenton se aktivitet dhe objektivat e pushuara nuk duhet të përdoren;më saktë objektivat duhet të jenë të bazuara në nevojën dhe njohuritë e cdo grupi specifik prindërish.Atje gjithashtu duhet të bëhet një "ndeshje" në ngacmimin e mardhënieve prind fëmijë,për shëmbull baballarët ishin përfshirë në disa aktivitete në qëndën e zhvillimit prind fëmijë në Houston për shkak të rolit instrumental të babait në familjen Cikano.Lambie at al përmbledh kërkimet e tyre duke deklaruar se rezultatet negative

ngjajnë në program në një trajtim minimal(jo "ndeshje"midis objektivave të programit dhe nevojave të fëmijëve dhe prindërve të tyre),një shpejtësi në përbusjen e madhe të vizitave,mbikqyrje e vogël,dhe jo ose objektiva pa vend. DREJTIMET PËR STUDIMET E ARDHSHME Një problem qëndorn në krahasimin e përmbajtjes dhe strukturës të edukimit të prindërve dhe të programit të ndihmës së familjes në nevojat dhe zhvillimin e nivelit të prindërve.Për shembull,Povell zbuloi se disa prindër fokusoheshin te prindër të tjerë e të tjerë te anëtari I stafit .mama me një familje të madhe e të lidhur ishin më të predispozuara drejt edukimit në shtëpi sesa ato me më pak ngarkime emocionale.Programi I fëmijës dhe I burimëve familjare ishtë më I suksesshëm me mama me vetëkonfidencë më të madhe sesa te ato me më pak vetëkonfidencë.Efektiviteti I grupit duket të varet shume edhe nga mardhëniet e grupëve etnike. Edukatoret nuk e dinë kur se si edukimi I prindërve dhe ndihma ndaj tyre mund të arrijë rezultate maksimale dhe me kohëzgjatje.Konsultimi afatgjatë(minimumi 1824muaj)duket se jep efektin me të gjatë sinjifikant.Në Florida Perojekti I prindërve me Fëmje të Vegjël,vizitat në shtëpi për gati dy vjet u gjetën më sinjifikantet dhe efektivet.Dy vjet vizita shtëpie dhe një vit trainim në qëndrën e studimit shtëpi ishte më efektive në ndryshimin e menyrave të mamave nëoërmjet shkolles.Këto zbulime nxorën problemin se si t'i ruajnë prindërit. Më së fundi,pyetja kërkon përgjigje duke konsideruar efektet negative në program.Povell ka ngritur disa pyetje se si prindërit e përballojnë konfliktin midis informacionit dhe idesë së tyre të rritjes së fëmijës.

Kapitulli 8

SI TA KUPTOJMË ORGANIZIMIN ADMINISTRATIV Programet për fëmijët e vegjël janë si publike dhe private dhe njihen me këto emërtime si: cerdhet, kopshtet, qëndrat e kujdesit ditor, shkollat tip Montessori, programet kryesore fillestare (Head Start) dhe shkollat fillore. Titujt e programeve pasqyrojnë diferencimet në fëmijët që shërbehen, në filozofinë dhe qëllimin e programit si dhe në burimin e fondeve. Panvarësisht se këto programe kanë një sëre funksionesh administrative të përbashkëta, format e ndryshme të organizimit administrativ të tyre reflektojnë variacone të ndryshme në programet e fëmijërisë së hershme.

FUNKSIONET ADMINISTRATIVE. Një sërë funksionesh të përbashkëta në administrim, janë të ndara për qëllimet e diskutimit tonë; megjithatë, cdo funksion administrativ është I influencuar nga funksionet e tjera. Shumë programe kanë një bord drejtorësh dhe një drejtor. Bordi I Drejtorëve Bordi I Drejtorëve është një organ udhëheqës dhe politikbërës për një program të fëmijërisë së hershme. Anëtarët e Bordit mund të ndryshohen në mënyrë periodike ashtu sic mund të zgjidhen dhe emërohen anëtarët e rinj. Panvarësisht nga modeli I organizimit të programit, bordi I drejtorëve zakonisht I ekzekuton këto funksione sipas nënligjeve të saj: 1. Formulon politikat kryesore për arritjen e qëllimeve të përgjithshme të programit. Bordi duhet të zhvillojë ose adoptojë filozofinë kryesore të programit dhe të ofrojë përmbledhjen e shërbimeve. 2. Adopton të gjitha politikat e propozuara të planifikuara nga Drejtori. Në përgjithësi, Drejtori formulon politikat, por Bordi duhet t'i adoptojë të gjitha politikat para ekzekutimit të tyre.

3. Aprovon buxhetin vjetor. Në pergjthësi, Drejtori formulon buxhetin dhe Bordi e aprovon atë përpara zbatimit. Bordi gjithashtu mund të autorizojë shpenzimet që I kalojnë kufijtë e caktuara të buxhetit. 4. Aprovon të gjithë personelin e paguar (me pagë). Drejtori zgjedh stafin, sipas udhëzimeve të Bordit dhe Bordi vepron sipas rekomandimeve të Drejtorit dhe më pas firmos kontratat. 5. Zhvillon kriteret për vlerësimin e programit. Drejtori parashikohet të informojë Bordin për instrumentat e ndryshëm të vlerësimit. Sapo Instrumentat e vlerësimit të seleksionohen nga Bordi, Drejtori zbaton vlerësimin e tyre. 6. Merr pjesë në marredheniet e komunitetit. Bordi përfaqëson programin në Bashkësi.

DREJTORI Drejtori është zgjedhur dhe paguhet nga Bordi. Drejtori I cili ka njohuri të specializuara në programet e femijërisë së herëshme dhe në administrim, është I ngarkuar me detyrën që të informojë Bordin,ti tregojë dhe interpretojë informacionet dhe Politikat stafit, dhe të shëerbejë si administrator I tij. Bordi vendos shkallë e fuqisë së vendimimarrjes që I delegohet Drejtorit, dhe nga ana tjetër, Drejtori mund të autorizohet nga Bordi për të deleguar përgjegjësitë sipas hallkave përkatëse. Në përgjithësi, funksionet specifike të drejtorit përfshijnë: 1. Shërbimet e Planifikimit dhe Vlerësimit. Një administrator duhet të planifikojë shërbimet duke iu referuar filozofisë dhe politikave të programit: demonstrimin, sqarimin dhe koordinimin e përgjegjësive të anëtarëve të stafit gjatë ofrimit të shërbimeve; dhe për krijimin e një procedure për vlerësimin e secilit shërbim. 2. Drejton marrëdhëniet tregëtare. Marrëdhëniet tregëtare mund të përfshijnë mbështetjen ose asistencën financiare, shpërndarjen e fondeve, dhe llogaritë për të ardhurat dhe shpenzimet, si dhe planifikimin e buxhetit për ndërtesa,pajisje dhe personel. 3. Inicion dhe mirëmban shërbimet e personelit. Kjo përfshin përcaktimin e nevojave të domosdoshme të stafit: rekrutimin, ngritjen në detyrë dhe kompensimin e stafit; ofrimin e trejnimit-në -shërbim dhe të asistencës, mbikëqyrjen dhe vlerësimin e stafit; dhe mbajtjen e dokumentave te personelit. 4. Merret me Kontrollin, koordinimin dhe shërbimet ndihmëse të përfshira në program. Këto shërbime ndryshojnë nga programi në program, por prirja është që të jenë aspekte të rëndësishme për të gjitha programet e fëmijërisë së hershme. Në përgjithësi, shërbimet ndihmëse, përfshijnë mirëmbajtjen e ambjentit, shërbimin ushqimor dhe transportimin e fëmijëve.

5. Sigurimi I kanaleve për komunikim dhe shkëmbimi I informacionit. Administratorët këshillojnë Bordin e Drejtorëve; I tregojnë dhe interpretojnë vendimet e Bordit anëtarëve të stafit, prindërve, fëmijëve dhe publikut, ndihmojnë anëtarët e stafit dhe konsulentët me planifikimin e programit, vënien në jetë dhe vlerësimin; këshillohen me prindërit, komunikojnë me agjensitë e përfshira në program dhe informohen me lajmet e medias. Arritja e këtyre funksioneve, kërkon një staf të organizuar, me administrator kompetentë. Një organizatë administrative me funksione të përcaktuara qartë, rrit efiktivitetin dhe efektshmërine e stafit dhe e liron atë nga shumë kohë e kaluar "në urgjenca", nga problemet mekanike që rezultojnë në vonesa në vënien në jetë të programit nga ankesat e tipit që "asnjë nuk më informoi mua" dhe nga përpjekje të pakoordinuara në sigurimin e këtyre shërbimeve. Suksesi ose dështimi I një programi të fëmijërisë së hershme varet nga aftësite administruese të përmbushjes së funksioneve të saj.

MODELET ADMINISTRATIVE DHE ORGANIZATIVE

Megjithëse ka shumë ngjasim nga një program në tjetrin, uniformiteti I modelit administrativ dhe organizativ, nuk është një karakteristikë e dukshme e programeve të fëmijërisë së hershme. Struktura administrative, rolet e secilit pozicion, dhe titujt e dhënë administratorëve dhe stafit të tyre, ndryshojnë nga një program në tjetrin. Arsyet e llojshmërisë në modelet e organizimit, përfshijnë si më poshtë: 1. Mosha e grupit që shërbehet mund të variojë. Programet mund të hartohen për foshnje, fëmijë të vegjël ose një kombinim I sejcilit nga këto grupmosha. 2. Burimet e fondeve mund të jenë të ndryshme. Programet mund të jenë private, shkolla publike, shtetërore ose federale. 3. Qëllimet dhe Objektivat e programit mund të ndryshojnë. Objektivat e programit mund të jenë vetëm për përkujdesje ose përkujdesëse dhe edukuese. 4. Klasifikimi I fëmijëve të shërbyer, mundet të jetë I ndryshëm. Programet mund të jenë të hapur pothuajse për të gjithë fëmijët ose mund t'i sherbejnë grupeve me interesa të vecanta, si t tilla p.sh. ata me disavantazhe ekonomike ose paaftësi fizike. 5. Modelet tradicionale të programeve të shkollave publike mund të ndryshojnë. Programet e shkollave publike ndryshojnë sepse cdo shtet ka aplikuar modelet e tij vetjake të organizimit dhe cdo sistem komunitar ose I shkollave të rrethit, I referohet principeve qeveritare të "Home Rule" (ligjeve të vendit). Home Rule I referohet këtu përpjekjeve të Komunitetit ose sistemit për ruajtjen sa më shumë që të jetë e mundur të fuqisë dhe të kontrollit. Këtu janë kryesisht pesë modele të organizimit administrativ që udhëheqin programet e fëmijërisë së hershme: shkolla publike, shkolla private, federale dhe shtetërore, agjensia private kombëtare dhe programet laboratorike universitare.

Programet e Fëmijërisë së Hershme Të Shkollave Publike. Legalisht, shkollat publike janë agjensi publike. Një Agjensi publike është një organizatë që është pjesë ose e shtetit federal ose e qeverive lokale. Struktura organizative e edukimit publik është e njëjtë në cdo shtet. Në shumicën e shteteve, shefi I shkollës shtetërore, është mbikqyrës I instruksionit publik ose komisioneri I edukimit, I cili është ose I zgjedhur ose I caktuar. Programet e edukimit të fëmijëerisë së hershme në shkollat publike, janë nën juridiksionin e saj. Shefi I shkollës shtetërore dhe Bordi shtetëror I edukimit, që përbëhet nga anëtarë bordi të zgjedhur ose të caktuar përbëjnë grupin e bërjes së politikave për edukimin publik të shtetit. Me aprovimin e Bordit shtetëeror, shefi I shkollës shtetërore, zgjedh personelin dhe operon departamente të instruksionit publik ose të agjensisë shtetërore të edukimit . Brenda departamentit të instruksionit publik, është një byro që ka lidhje me programet e edukimit të fëmijërisë së hershme. Detyrat e byrosë mund të përfshijnë aprovimin e kërkesave për ndihma shtetërore, vlerësimin e aplikimeve të certifikatave të mësuesve, përgjigjen e kërkesave për informacione ose asistencë, mbikqyrjen e programeve në shkollat lokale të rajoneve, vlerësimin e propozimeve legjislative që ndikon në programet e fëmijërisë së hershme dhe publikimin e informacioneve mbi rregulloret ose prirjet në edukimin e fëmijërisë së hershme. Krahina e shkollës lokale mundet të jetë sipas ligjeve të cdo shteti: një krahinë e madhe urbane, nje krahinë e vogel komunitare, një arritje e përbashkët midis një numri të caktuar bashkësish ose një krahinë qarku. Bordi I edukimit ose I kujdestarisë është një grup I zgjedhur që prezanton interesat krahinore si dhe një grup politikbërës. I autorizuar nga ligjet shtetërore, Bordi aprovon të gjitha shpenzimet e shkollës, planet për projektet e ndërtimit, bën takimet e personelit dhe përcakton shërbimet e ofruara studentëve dhe prindërve. Kujdestari që caktohet nga Bordi I shkollës, është një oficer administrativ për krahinën e shkollës. Funksioni I tij është të ekzekutojë brenda limiteve të ligjeve shtetërore vendimet e Bordit. Direkt mbi mësuesin e edukimit të fëmijërisë së hershme ështëe shefi I ndërtesës I cili është udhëheqësi dhe administratori I gjithë pronës fizike të shkollës, dokumentave dhe personelit. Mbikqyrësit ose administratorët -mbikqyrës mundet që të caktohen nga zyra e kujdestarit (tutor) me qëllim që të mbikqyrin dhe të asistojnë mësuesit e fëmijërisë së hershme. Mësuesi I programeve të fëmijërisë së hershme është përgjegjës për kujdesdhënien dhe instruktimin e fëmijëve që I caktohen atij, për drejtimin e klasës dhe për cdo asistent apo ndihmës që vihen nën kontrollin e tij.

Programet Private Të Fëmijërisë Së Hershme

Egzistojnë disa lloj tipesh të programeve private për fëmijë të vegjël. Një program privat I fëmijërisë së hershme mund të jetë një klasë e vetme, e drejtuar nga një individ ose një shkollë me shumë lëndë, dhënë nga një numër I madh mësuesish. Programet private mund të jenë fitim-prurëse ose jofitim-prurëse, me të gjitha variacionet ose kombinimet e mundësive të mbështetjeve financiare. Një program privat mund të jetë ose kujdesdhënëse ose kujdedhënëse dhe edukuese në natyrën e tij. Ne përshkruam në kapitullin 1 llojshmerinë e programeve të fëmijërisë së hershme. Panvarësisht nga tipet e programeve, statutet e shteteve kërkojnë që përgjegjësia legale të jetë përcaktuar në mënyrë të qartë. Të tre format legale të organizatave private, pronësia, partneriteti dhe Korporata, janë të caktuara nga statutet e shteteve si më poshtë: 1. Nën një pronësi, një program është I zotëruar nga një person I vetëm. Ky individ nuk ka partnerë dhe nuk është I inkorporuar. Pronësia e vetme mund të ketë një person pronar dhe operues ose një staf të madh me një person të vetëm si pronar. Në njepronësi, një individ është plotësisht përgjegjës dhe I prirur për të gjitha veprimet. 2. Në një partneritet, dy ose më shumë persona, bashkohen bashkë për qëllimin e operimit (kryerjes) të një programi. Një partneritet mund të përfshijë fëmijë të vegjël, njëpronësi të vetme, ose madje është një Korporatë si partner. Janë dy lloj partneriteti, I përgjithshëm dhe I kufizuar. a. Një partneritet I përgjithshëm është, kur secili partner ndan në mënyrë të barabartë përgjegjësinë legale. Secili partner ka të drejtë të jetë I barabartë, por nuk është e nevojshme kontributi I njëjtë në program. Meqënëse Kontributi është një e drejtë dhe jo një obligim, në realitet mund të përpunohet mbi një bazë të barabartë ose jo të barabartë. Një partneritet I përgjithshëm mund të riskohet sepse I bën partnerët me përgjegjësi individuale dhe kolektive, për cdo vendim të bërë nga cdo partner, me njohuri ose pa njohuri të tjetrit. b. Një parneritet I kufizuar është një me një ose më shumë partnerë të përgjithshëm, dhe një ose më shumë partnerë të kufizuar.Nuk ka limit për një përgjegjësi legale të partnerit të përgjithshëm, megjithatë një partner I kufizuar (ose me të drejta të kufizuara) është legalisht përgjegjës vetëm për shtrirjen e kontributit monetar të tij ose për mosfinancimin, të tilla si shërbime llogarie në bazë monetare, sepse për përgjegjësi të kufizuara, një partner me të drejta të kufizuara bën pjesë vetëm në vendime që përfshijnë financat. 3. Një Korporatë është një person legal ose një njësi e ngritur mbi një bazë fitimprurëse ose jofitim-prurëse. Korporatat ekzistojnë si persona legalë, deri sa nuk shpërndahen nga Bordi ose gjyqi. Shumica e programeve private të fëmijërisë së hershme, legalisht të organizuara si Korporata, janë të pavarura (p.sh. nuk janë pjesë të bizneseve të tjera). Megjithatë, programet e kujdesit ditor në bazë, mund të organizohen si një divizion I Korporatës Kryesore, një Korporatë ndihmëse (dytësore) ose një Korporatë e pavarur jofitim-prurëse. Korporata mbron anëtarët e saj nga problemet e ndryshme nërmjet një Bordi dejtorësh përgjegjës, që marrin edhe vendimet kur programi është I përbashkët me shtetin. Anëtarët e Bordit të drejtorëve ose Bordit qeverirës, mund të jenë nga një familje e vetme, feje, profesioni ose nga një grup prindërish qe I shërbejnë programit (si një kooperative prindërish) ose anëtarët mund të zgjidhen në të njëjtat rrugë si të Bordeve të Koorporatave të mëdha tregëtare.

Organizatat përfaqësuese ose zinxhir. Këto organizata varen nga një ndër tre format legale të organizatave private dhe janë të dallueshme si më poshtë: 1. Organizata Përfaqsuese është një Organizatë që lejon një individ ose një njësi, të përdori emrin e tij, të ndjekë programet e tij të standartizuar dhe procedurat administrative, dhe të marrë asistencë (p.sh. në zgjedhjen e vendit, ndërtimin dhe pajisjen e tyre me mjete dhe trejnimin e stafit), për një shumë të miratuar parash dhe/ ose shpërblimesh. 2.Organizata Zinzhir është një pronësi e përbërë nga disa ambjente nga e njëjta pronësi, partneritet apo Korporatë. Këto ambjente janë të administruara nga një Organizatë qëndrore. Kujdesi I kopshteve është një shembull I organizatave zinxhir.

Programet Të Tjera Të Fëmijërisë Së Hershme Programet e financuara janë të organizuara dhe të administruara sipas granteve federale ose shtetërore që krijojnë programin. Shumica e programeve federale për fëmijë të vegjël, janë financuar nga një grant dhënë një agjensie vullnetare lokale e cila zgjedh një Bord Drejtorësh, e cila, paguan vetëm një Drejtor. Modeli Organizativ është I kushtëzuar në propozimin që Agjensia bën për të siguruar ndihmën. Programet e agjensive private kombëtare, si shoqëria amerikane Montessori, Inc,, janë të udhëhequra nga një Bord kombëtar dhe duhet të plotësojnë kërkesat e saj dhe ato shtetërore. Megjithëse, këto programe lokale, janë të organizuara në mënyrë të njëjtë si programet e tjera private, secili nga programet lokale duhet të ndjeki udhëzimet e krijuara nga Bordi Kombëtar: p.sh. në shoqërinë Amerikane Montessori, një anëtar I stafit të ardhshëm të një programi lokal, është I trejnuar dhe I mbikqyrur nga Bordi Kombëtar dhe përfundimisht merr diplomën e shoqërisë. Modelet organizative dhe administrative të shkollave laboratorike, ndryshojnë nga shteti në shtet dhe nga programi në program. Ato mund të operohen nga Institucione private ose shtetërore të mësimdhënies së lartë, tipike sipas ekonomisë shtëpiake ose departamentit të zhvillimit fëminor. Këto me kopshtet dhe arsimimin fillor, janë zakonisht nën një drejtor dhe operohen nga kolegji i edukimit. N.q.s. fëmijëve të moshës shkollore I mësohen programet laboratorike të operuara nga Institucione private ose publike, atëhere ata janë nën juridiksionin e departamentit të edukimit shtetëror.

KAPITULLI 9

RREGULLAT QE DUHET TE MERREN NE KONSIDERATE Rritja e vazhdueshme e ambjenteve dhe shkollave për fëmijë të vegjël, kërkon që ti vihet një theks i vecantë rregulloreve për sigurimin jo vetëm të standarteve minimale të kërkuara por edhe për rritjen e kujdesit cilësor të standarteve ekzistuese dhe të instruksioneve. Rregulloret janë rregulla, direktiva, statute dhe standarte që përshkruajnë, drejtojnë, kufizojnë dhe udhëheqin programet e fëmijërisë së hershme.Këto karakteristika përgjithësisht përfaqsojnë: 1. Rregullat mbulojnë të gjitha aspektet e një programi-organizate administrativ, pajisjet, personelin, fondet dhe sherbimin. 2. Rregulla të ndryshme, zbatohen në tipe të ndryshme të programeve të fëmijërisë së hershme, disa rregulla qeverisin programe private p.sh.licensimin dhe Korporatat; të tjerat mund të influencojnë në programet federale dhe shtetërore, psh. administrimi I drejtëpërdrejtë dhe objektivat e përgatitjes të programit Head Start; dhe disa rregullore duhet të kërkohen realisht në të gjitha programet - mbrojtja kundër zjarrit dhe kërkesat e higjenës, plani I rregullimit të territorit, transportimi, marrëveshja e të Drejtave Civile, rregullat e Bordit Lokal, dhe rregullat që lidhen me klasifikimin e stafit. 3. Rregulloret ndryshojnë në shkallën e fushave që mbulojnë p.sh. rregullat e licensimit mbulojnë programin total, por kerkesat e certifikimit veprojnë vetëm për përgatitjen edukuese të stafit. 4. Shumë rregulla janë detyruese. Një përjashtim është akreditimi, I cili është vetërregullator. 5. Rregulloret vijnë nga burime të ndryshme. Agjensitë federale rregullojnë disa programe të fëmijërisë së hershme, sepse ato sigurojnë fonde nëpërmjet dhuratave të ndryshme dhe ndihmave. Në vitet 1960, programet federale shpesh bëheshin direkt me Agjensitë komunitare; sot shumica e programeve federale nuk kalojnë nga administrata shtetërore. Por këtu ka më shumë kontroll në nivelin shtetëror. Agjensitë shtetërore rregullojnë disa programe të fëmijërisë së hershme sepse ato sigurojnë fonde. Ligjet shtetërore janë rregullatore programesh sepse edukimi publik është një përgjegjësi shtetërore. Qeveritë lokale rregullojnë programe të tjera nëpërmjet dekreteve komunitare dhe kodeve të shëndetit dhe të mbrojtjes. Sistemi jurdik rregullon akoma programe të tjera të fëmijërisë së hershme nëpërmjet vendimit të ndikimit të të drejtave civile dhe përgjegjësive të agjensive dhe të shkollave. Nuk është e lehtë të vendosësh se cila nga agjenstë e shumta ka juridiksion mbi programet.

Agjensitë e ndryshme rregullatore, marrin role mbrojtesë, duke siguruar prindërit që programi I fëmijërisë së hershme plotëson në fund të fundit standartet minimale. Gjthashtu, roli mbrojtës është I nevojshëm sepse në fund të fundit kemi të bëjmë me të paktën katër probleme që kanë të bëjnë me rregulloret: 1. Rregulloret mund t'a mbajnë programin e fëmijërisë së hershme në nivele minimale dhe pengojnë të rënë në program. Rregullat janë shpesh shumë të koncentruara me njëllojshmëri. 2. Në disa shtete ka disa të cara në rregulla. Krijimi I zyrave shtetërore të zhvillimit fëminor, mund të ndihmojnë ndreqjen e kësaj situate. 3. Disa rregulla janë thjeshtë të regjistruara, si p.sh. regjistrimi I shtëpive të kujdesit ditor familjar. 4. Konsultimi I vazhdueshëm shpesh lihet pas dore. Mundësitë e trejnimit në shërbime të vazhdueshme, janë të nevojshme për sigurimin dhe mirëmbajtjen e cilësisë së programit. Në përpjekje për të siguruar që fëmijëve do tu ofrohen programe cilësore, shumë administratorë marrin një rol aktiv në influencimin e politikës sociale të rregulloreve. Mbrojtja është diskutuar në detaje në kapitullin 14. Përmbajtja e këtij kapitulli do të jetë një diskutim I rregullave që do të udhëheqin të gjitha programet (private ose publike), programet private, programet publike, dhe akreditimin. Në disa raste, këto rregulla nuk do tu përputhen në mënyrë perfekte, kategorive në të cilat ato janë vendosur; p.sh.PL 94-142 është I financuar me para publike, por ligji përfshin dhe fëmijët handikapatë të shkollave private dhe ato publike.

RREGULLAT QE UDHEHEQIN TE GJITHA PROGRAMET E FEMIJERISE SE HERSHME Tipet e ndryshme të rregullave minimale janë të njëjta për të gjitha programet. Këto rregulla përfshijnë rregullat për shëndetin dhe mbrojtjen, taksat, të drejtat e fëmijëve dhe të stafit. Ka disa mbikalime në rregulla të imponuara nga agjensi federale, shtetërore dhe qeveritë lokale. Kur janë disa rregulla të një natyre të njëjtë në më shumë se në një jurudiksion, një program I fëmijërisë së hershme duhet të jetë I pranueshëm me secilin nga to. Për shembull, një program privat I fëmijërisë së hershme është objekt I standarteve të mbrojtjes kundër zjarrit të kodit lokal, qytetar dhe të ligjit të licensimit shtetëror. Për më tepër, me ndihmuar që të jenë të sigurta, të dy standartet janë shkrirë në një, dhe për këtë, shumica e agjensive të licensimit shtetëror, kërkojnë një aplikim për dhënien e lejes së një programi të fëmijërisë së hershme, argumentimin e pajtimit me të gjitha shkresat e zbatueshme qytetare.

RREGULLAT E MBROJTJES DHE TE SHENDETIT

Rregullat e mbrojtjes dhe të shëndetit janë nga rregullat më rigoroze që prekin të gjitha programet e fëmijërisë së hershme. Këto përfshijnë planin e rregullimit të territorit, mbrojtjen nga zjarri, higjienën dhe transportimin. (Rregullat e tjera të shëndetit janë diskutuar në kapitullin gjashtë dhe rregullat e strehimit për plotësimin e nevojave të fëmijëve handikapatë dhe të rriturve janë diskutuar në Kapitullin 11).

RREGULLAT E PLANIT TE RREGULLIMIT TE TERRITORIT Plani I rregullimit të territorit është një proces për rregullimin dhe përdorimin e tokës. Secilit qytet I është dhënë mundësia nga ligji I planit të rregullimit të territorit shtetëror, të ndajë tokën e tij në rajone. Brënda këtyre rajoneve, mund të rregullohet përdorimi I tokës, ngritja dhe përdorimi I ndërtesave. Rregullat janë krijuar në formën e shkresave të planit të rregullimit të territorit lokal, sipas ligjeve dhe kodeve të zonave. Në përgjithësi, rregullat e planit të rregullimit të territorit janë shumë strikte kur densiteti I popullsisë është në rritje. "Plani I rregullimit të territorit", rregullon vendndodhjen e ambienteve të fëmijërisë së hershme. Nevojat e kujdesit ditor të ndryshme nga shkollat fillore, shpesh nuk përfshihen si një vlerë e lejuar brënda një plani të rregullimit të territorit. Ato trajtohen si "përdorim problematik" (përjashtohen nga të dyja sektorët e banimit, sepse zhurma dhe zonat tregetare janë zona që nuk konsiderohen vende të mira për fëmijë).

KERKESAT E MBROJTJES KUNDER ZJARRIT DHE HIGJIENES Bazat statutore për kërkesat e mbrojtjes kundër zjarrit dhe higjienës bazohen në ligjet e shëndetit dhe mbrojtjes publike. Këto mund të jenë rregulla të shkresave bashkiake ose shtetërore me imponim lokal. Kodi I mbrojtjes së jetesës të shoqërive kombëtare të mbrojtjes kundër zjarrit, siguron linjën e drejtimit për përvetësimin e kodeve të zjarrit për grupshtëpi, qëndra dhe kujdesit ditor familjar.

KERKESAT E TRANSPORTIMIT Në secilin shtet cilido agjensi që rregullon problemet që kanë të bëjnë me mjetet motorrike të transportit, ka një mandat legal që mbrojnë fëmijët e transportuar me autobuzë dhe mjetet e transportit privat. Disa shtete kanë krijuar rregulla speciale për kujdesin ditor të transportimit, përvec atyre të kërkuara për licensim.

MARREVESHJA E VITIT 1970 PER SHENDETIN DHE MBROJTJEN PROFESIONALE FEDERALE. Kjo marrëveshje kërkon që të gjithë punonjësit të sigurojnë një ambjent punë të lirë nga rreziqet e njohura, që mund të shkaktojnë vdekje ose dëmtime serioze.Dokumentet mund të mbahen në programet që përfshijnë shtatë ose më shumë anëtarë të stafit.

RREGULLAT FISKALE Shumë rregulla fiskale janë specifike për programet e dhëna gati. Megjithatë, shumica e kontratave dhe rregullave të shërbimit të të ardhurave të brendëshme (I.R.S.) mund të plotësohen në të gjitha programet e fëmijërisë së hershme. Rregullat e IRS-së që zbatohen në disa kategori programesh legale, do të diskutohen në seksione e mëposhtme dhe në sigurimin e kujdestarisë shtetërore për papunësinë dhe në marrëveshjen e kontributeve të siguracionit federal (sigurimi social) do të përshkruhet në Kapitullin 10. Mashtrimi ose mosrealizimi I zbatimit të rregullave fiskale, rezulton me pasoja serioze.

KONTRATAT. Kontratat janë marrëveshje imponuese, legale, që mund të jenë gojore ose të shkruara (p.sh. politikat e siguracionit, kontratat e punësimit, kontratat me prindërit për shpenzimet, kontratat për ushqim, furnizime dhe shërbime personale, kontratat me burimet e financimit dhe qiradhënies). Janë tre elemente në kontratë: 1.OFERTA-propozimi I blerësit, bërë shitësit ose ftesë e shitësit në drejtim të blerësit për blerjen e objektit në fjalë ose shërbime me cmime të deklaruara (si p.sh. para ose shërbim); 2. PRANIMI- pranimi I blerësit të një oferte ose njohja e shitësit me dëshirën e blerësit për pranimin e ofertës, dhe 3.KONSIDERATA- (gjykimi), një term legal për cmimin ose vlerën për të cilën cdo parti këmben (p.sh. nënshkrimi me një gazetë profesionale për 40 $ në vit). Prishja e kontratës quhet shkelje dhe për këtë vendoset një gjobë potenciale si dëm.

RREGULLAT E IRS-ë. Shumë rregulla të shërbimeve të të ardhurave të brendëshme zbatohen në të gjitha programet e fëmijërisë së hershme. 1. Numri I identifikimit të punonjësit. Secila organizatë, që punëson njerëz mbi bazat e një rroge të rregullt, kërkon të përdoret një numër identifikimi I punonjësit federal. Një program nuk mund të plotësohet në dosje, për një status të përjashtimit të taksave, pa përdorur në fillim këtë numër, përdorimin e formës IRS-SS-4.

2. Kthimi I Taksave. Punonjësit plotësojnë formularin e kthimit të taksave tremujore sipas formës IRS-941. Kjo formë është plotësuar me qëndrën e shërbimit rajonal IRS. Vendoset gjobëe për mbushjen e saj me vonesë. Punonjesit rrogetar për programet publike të fëmijërisë së hershme, plotësojnë grafikun e përshtatshëm në formën e IRS1040. Të gjitha programet private duhet të plotësojnë kthimin e taksave. Pronarët e vetëm dhe partneritetet me të ardhura të tjera, plotësojnë grafikun e përshtatshëm për ta, të formës 1040, partneritetet pa të ardhura të tjera, plotësojnë formën IRS 1065, ndërsa për Koorporata fitim-prurëse plotësohet forma 1120, dhe për Koorpora jofitimprurëse, plotësohet forma 990. 3. Ruajtja e Certifikatës së lirimit (përjashtimit) dhe forma IRS 1999. Ruajtja e certifikatës së lirimit dhe forma IRS Ë-4 I kërkohet cdo punonjësi. Certifikatat përdoren për vendosjen e vlerës që do të tërhiqet për vlerën mbi taksat e të ardhurave qytetare, shtetërore dhe federale. Forma tregon statusin bashkëshortor dhe numrin e vartësve dhe duhet të plotësohet përpara se ceku I parë I pagueshëm të sigurohet. Punonjësit mund të sigurojnë formën e re n.q.s. statusi bashkëshortor ose numri I vartësve ndryshon ose n.q.s. punonjësit dëshirojnë të ruajnë një pjesë të mirë të rrogës së tyre. Deklarata vjetore e taksave nxirret nga të ardhurat vjetore të punonjësve (forma ë-2) dhe dërgohet jo më vonë se e 1 Janar I vitit pasardhës për vitin në të cilin punonjësit janë paguar. Herë pas here, programet e fëmijërisë së hershme, pajtojnë në punë dikë për të bërë një punë të përkohshme si punë hidraulike ose elektrike. Taksat e mbajtura në këtë rast, nuk do të reduktohen nga rrogat. Të gjitha qendrat që paguajnë 600 $ ose më shumë për cdo individ I cili nuk ështëe një punonjës I rregullt duhet të plotësojnë formën IRS1099.

TE DREJTAT E FEMIJEVE DHE RREGULLAT E MBROJTJES Deri pak kohë më parë, fëmijët nuk kishin të drejta legale për mbrojtje. Sot ka rryma të tilla për dy rastet, për shtimin ose pakësimin e rregullave të të drejtave të mbrojtjes së fëmijëve. Përvec rregullave të shkruajtura për ruajtjen e cilësisë në disa programe (p.sh. licensimi, monitorizimi fiskal dhe akreditimi) që do të diskutohen në sesionet e ardhëshme të këtij Kapitulli, ekzistojnë edhe dy botime të mbrojtjes së të Drejtave të Fëmijëvë që zbatohen në të gjitha programet. NXJERRJA E KUJDESTARISE Nxerrja e kujdestarisë ngrihet si cështje kur dy të rritur kanë të drejtën, në disa nivele të kujdestarisë legale ose fizike, mbi një fëmijë. Kujdestaria legale është e drejta dhe përgjegjësia e një individi ose e një agjensie që të marrë një vendim në emër të fëmijës, kujdestaria fizike është e drejta dhe përgjegjësia a një individi që të sigurojë ndihmë të mëtejshme për të. Problemet e kujdestarisë lindin më shpesh kur fëmijët janë nga familje me një prind ose nën kujdestarinë legale të shtetit dhe nën kujdestarinë fizike të prindërve që I kanë birësuar.

Të gjitha programet e fëmijërisë së hershme, kanë nevojë (ose obligim) që të mbrojnë fëmijët e përfshirë në konfliktet e kujdestarisë. Fëmijët mund të mbrohen nëqoftëse administratorët ndjekin këtë procedurë: 1. Të sqarojë kujdestarinë e të gjithë fëmijëve në kohën e regjistrimit të tanishëm dhe të mëparshëm (informacioni mund të jetë I shkruar, I faktuar, I firmosur dhe të mbahet në korent). 2. Emri (emrat) dhe adresa (adresat) e atyre që janë të autorizuar të marrin fëmijën, duhet të shkruhen (ose të mbahen të shkruara). 3. Administratorët duhet të sigurojnë një deklaratë nga secili person që rekruton (regjistron) një fëmijë dhe që fëmija do të dorëzohet vetëm te këta persona të cilët kanë shënuar emrat në format të cilat janë të autorizuar të marrin fëmijën. 4. Nëqoftëse një parti e paautorizuar përpiqet të marri një fëmijë, ndiqen këto hapa: (a). thuaji personit që ai është I paautorizuar, pa marrë parasysh të drejtat teorike. (b). tregoji atij një kopje të autorizimit, ©. lajmëro personin e autorizuar për problemin dhe (d). N.q.s personi I paautorizuar nuk largohet, thërit policinë. RAPORTIMI I ABUZIMIT FEMINIOR TE DYSHUR. Ligjet e shtetit udhëheqin raportimet që dyshohen për abuzim fëmijësh. Edukatorët e fëmijërisë së hershme sigurisht që dëshirojnë të mbrojnë fëmijët dhe në rast se nuk raportojnë, ata mund të gjobiten për faje kriminale ose civile, humbin punën, ose humbin licensën për mosraportim. Të gjitha programet duhet të themelojnë politika të shkruara lidhur me kërkesat e raportimit dhe për proceset e brendëshme. Politikat mund të përfshijnë përgjegjësitë për raportimin, përcaktimin e cështjeve të kallzuara, përshkrimin e proceseve të brëndëshme (p.sh. kush do të bëjë raportin) dhe deklaratat rreth përgjegjësive (parandalimin e abuzimit fëinor në qëdra do të diskutohet më poshtë në këtë kapitull).

RREGULLORET E STAFIT. Rregulloret e stafit kanë të bëjnë me parandalimim e diskriminimit, ligjet për vendosjen e pagës, rregulloret e bordit si dhe kualifikimet e stafit.

KAPITULLI VII I MARËVESHJES SË TË DREJTAVE CIVILE TË VITIT 1964 SI DHE AKTI I KOREGJUAR I MUNDËSIVE TË BARABARTA TË VITIT 1972. Praktikat e punësimit të drejtë janë të detyrueshme për zbatim për të gjitha organizatat, kompanitë dhe individët që kanë nënshkruar një kontratë me Qeverinë Federale. Këto praktika janë gjithashtu të detyrueshme për zbatim dhe për cdo njësi që punëson ose që përbëhet nga pesëmbëdhjetë ose më tepër persona. Punëdhënësit që I nënshtrohen këtij akti dhe atij të ndryshuar më vonë, nuk duhet të diskriminojnë asnjë individ mbi bazën e

racës, origjinës, ngjyrës, seksit, origjinës kombëtare ose moshës. Praktikat e punësimit duhet të bazohen në masat përkatëse të meritokracisë dhe kompetencës. Punëdhënësi gjithashtu duhet ti përpunojë kualifikimet e punëve e ti bazojë ato mbi kualifikimet profesionale. (BFOQ); me fjalë të tjera, përshkrimet e punës duhet të specifikojnë qartë detyrat që duhet të përmbushen. (Informacion më specifik mbi rekrutimin dhe punësimin e stafit jepet në kapitullin 10). AKTI I STANDARDEVE TË PUNËS SË DREJTË . Akti I standardeve të punës së ndershme I vitit 1938 e më vonë I koregjuar, aplikohet njësoj si për burrat ashtu dhe për gratë. Punëdhënësit që I nënshtrohen këtij Akti dhe koregjimeve pasardhëse, duhet ti paguajnë punonjësit pagën aktuale minimale;duhet ti paguajnë orët shtesë (orët që punohen mbi 40 orët e punës në javë) në masën 1.5 herë të shkallës normale të pagesës së punëtorit ose punonjësit; duhet ti paguaj rregullisht pagat dhe orët shtesë për pjesëmarrjen në sesionet e ndryshme të trejnimit, panvarësisht nga fakti nëse sesionet e trejnimit zhvillohen në vendin e punës apo diku tjetër; si dhe paga të barabarta për punë të barabartë. Ky akt nuk i aplikohet anëtarëve të një familje. RREGULLORET E BORDIT LOKAL Cdo anëtar I personelit mësimor dhe stafit që është punësuar nga programi I fëmijërisë së hershme drejtohet dhe udhëhiqet nga rregulloret e bordit drejtues që duhet të mbajë të njëjtën linjë me kufizimet dhe autorizimet e ligjeve, direktivave dhe udhëzimeve federale, shtetërore dhe lokale. Rregulloret e bordit drejtues mund të përfshijnë cështje të tilla si: (1) kërkesa arsimore shtesë përvec kërkesave të shtetit përkatës për diplomat e certifikatat e nevojshme; (2) pagat dhe përfitimet që lidhen me to; (3) mungesat dhe lejet e garantuara; (4) promovimet; (5) vlerësimet e stafit ( personelit mësimor); (6) politikat në rastet e fatkeqësive; (7) programet e strehimit; (8) pajisjet e ndryshme që përdoren gjatë mësimdhënies; (9) ndihma për hartimin e programit mësimor që I jepet mësuesve si psh. një përmbledhje e detajuar e lëndës, trejnim gjatë shërbimit, personelit shtesë ose kur nuk I jepet ndihmë për hartimin e programave mësimore; (10) të plani I ndarjes së stafit që do të instruktojë panvarësisht nëse mund të jetë mësim brenda klasës, mësimdhënie në skuadër apo mësimdhënie sipas katedrave /departamenteve; (11) detyrat e procesit të mësimdhënies dhe proceseve të tjera jomësimdhënëse; (12) natyra e komunikimit me publikun që kryhet nëpërmjet publicitetit, vizitave të qytetarëve dhe pjesëmarrjes në shkollë; (13) kërkesat administrative, disiplinore që duhet të përdoren gjatë punës me fëmijë të tilla si rregullorja e pjesëmarrjes së fëmijëve në program, metodat e përcaktimit dhe raportimit të progresit dhe disiplinës të fëmijëve përfshi këtu dhe udhëzimet për qortimet; dhe (14) përgjegjësia administrative dhe mbikëqyrëse e cdo punonjësi që drejton stafin dhe anëtarët e tjerë të shkollës. RREGULLORET E KUALIFIKIMIT TE ADMINISTRATORIT. Administratorët e programeve të fëmijërisë së hershme në shkollat private duhet të kenë një certifikatë të administatorit të shtetit përkatës që I ofron personit në fjalë autorizimin e ligjshëm për të administruar një program shkollor. Nuk është e nevojshme që administratorët e programeve private të fëmijërisë së hershme të kenë një certifikatë administratori, por përjashtohen rastet kur programi është tepër edukativ nga natyra. Agjensia shtetërore e arsimimit ofron lloje të ndryshme certifikatash administratori, si p.sh.e drejtuesit të

shkollës fillore, certifikata e drejtuesit të ciklit të lartë, certifikata e drejtuesit të përgjithshëm dhe certifikata e mbikëqyrësit. Shumë shtete po punojnë për të realizuar kërkesat e marrjes së një certifikate të administratorit arsimor të programit të fëmijërisë së hershme. Në përgjithësi, administratorët duhet të kenë karakteristikat e mëposhtme për të marrë certifikatën për të cilën diskutuam: 1. Eksperiencë mësimdhënie (të paktën tri vjet); 2. Të paktën pesëmbëdhjetë orë semestrale studim pasuniversitar ose një Master's Degree në fushën e administrimit shkollor, ku të jenë studiuar si lëndë të vecanta përberja e programeve mësimore, kontrolli, administrimi I përgjithshëm dhe fushat e vecanta të administrimit si ligji shkollor dhe financat shkollore; dhe 3. Një eksperiencë administrative shkollore prej dy ose tri vjetësh (vetëm për pozicionin e mbikëqyrësit). Administratorët gjithashtu duhet të plotësojnë cdo kualifikim tjetër që është vendosur nga bordi lokal ose agjensia akredituese pjesë e së cilës është programi në fjalë. Drejtorët e programeve private te fëmijërisë së hershme duhet të plotësojnë kërkesat arsimore dhe të eksperiencës në punë sic përcaktohen nga ligji I shtetit qe I jep licensën. Në disa shtete, kërkesa minimale arsimore për një drejtor është një diplomë e shkollës së mesme, ndërsa shtete të tjera kërkojnë që personi të ketë të paktën dy vjet studime universitare. Kërkesat minimale të eksperiencës në punë variojnë nga mospasje eksperience deri në një eksperiencë të suksesshme dyvjecare në një program të fëmijërisë së hershme. RREGULLORET QË KANË TË BËJNË ME MËSUESIN DHE KUALIFIKIMET PARA PROFESIONALE. Mësuesi I fëmijëve të vegjël realizon disa role gjatë një dite pune që përfshin të qënët e një modeli gjuhësor, të një ngacmuesi të ndjenjave dhe botës krijuese të fëmijës, ofruesi I dijeve, të një pyetsori të vërtetë, të një ngacmuesi të kuriozitetit, të një diagnostikuesi të dijes, të një këshilltari dhe udhërrëfyesi, të një zgjidhësi konfliktesh, të një diplomati me pridërit, të një administratori në klasë e shumë e shumë role të tjera. Meqënëse mësuesi ka një përgjegjësi të plotë për gjithcka që I ndodh fëmijës në territorin e shkollës si dhe për cilësinë e mësimdhënies dhe arsimimit në përgjithësi, rregulloret janë hartuar me qëllim që të sigurohet që mësues të kualifikuar dhe paraprefesionistë janë angazhuar pranë fëmijëve të vegjël. "CERTIFIKIMI" I MËSUESVE TË PROGRAMEVE ARSIMORE TË FËMIJËRISË SË HERSHME NË SHKOLLAT PUBLIKE. Dhënia e certifikatave ose "certifikimi" do të thotë dhënia e autorizimit për të dhënë mësim. Certifikatat mund të jenë standarte ose specifike dhe I përkasin fushave specifike dhe kërkojnë nivele të caktuara mësimdhënie. Në shumicën e shteteve, legjislacioni I vendit ia delegon përgjegjësitë e dhënies së certifikatave departamentit për arsimin të shtetit përkatës. (shiko shtojcën 1). Këto përgjegjësi zakonisht përfshijnë mundësitë për të ofruar, rifreskuar ose revokuar një certifikatë; detyrën e përcaktimit të kërkesave minimale për cdo lloj certifikate; si dhe detyrën e përpunimit të udhezimeve që I jepen Kolegjeve dhe

Universiteteve për tu ndjekur gjatë hartimit të programit për studentët e ardhshëm. Megjithëse bazat për certifikim janë përgjegjësi e shtetit përkatës, shumica e standarteve specifikojnë cështje të tilla si nënshtetësi amerikane, kërkesa të caktuara moshe dhe mjekësore, diplome universitare me kerkesa lëndësh specifike, dhe mundësisht një rekomandim nga një Kolegj ose Universitet. Disa shtete gjithashtu kërkojnë disa provime shtesë. Arsimimi I mësuesve të fëmijërisë së hershme ka një histori të gjatë. Kur u krijuan kopshtet për herë të parë në Amerikë, mësuesit e ardhshëm të kopshteve u trejnuan në Gjermani dhe vënde të tjera Europiane.Meqënëse lëvizja për cështjen e kopshteve sa vinte e rritej, doli si detyrë mëse e domosdoshme që të krijoheshin në Amerikë shkollat që do të përgatisnin mësuesit për këto kopshte.Institucioni I parë I këtij lloji u themelua në Boston, me 1868. Këto shkolla jepnin leksione mbi teorinë dhe metodat Froebeliane dhe praktikë mësimore në ambjentet e kopshtit. "Trejnimi që iu dha këtyre studentëve theksoi dhe një herë faktin se kopshti është një formë unike e arsimimit ndryshe nga shkolla dhe nuk ka asnjë gjë të përbashkët me të". Në dekadën 1890-1900 shumë shkolla publike u zgjeruan dhe me kopshte. Shkollat e trejnimit të mësuesve të kopshteve vazhduan si Institucione private që përkrahnin vetveten pasi shkollat normale tradicionale nuk kishin mundësi që të furnizonin tregun me mësues të trejnuar në këtë fushë specifike. Shumë edukatorë shumë shpejt e kuptuan se ekzistonte një dëshirë më e madhe për të punësuar mësues kopshti të certifikuar nga shteti përkatës sesa thjesht persona që e bënin punën e kopshtit "duke I rënë pianos e duke I përkëdhelur fëmijët e dashur". Si rrjedhojë, shumë Kolegje dhe Universitete e riorganizuan strukturën e lëndëve me qëllim që të plotësonin nevojat e studentëve që do të gradoheshin në fushën e mësimdhënies në kopësht. Më 1925, në të dyzet shtetet që kishin legjislacion për kopështet, të gjitha shtetet kishin ligje për certifikimin e mësuesve të kopshteve me përjashtim të Alabama, Kentucky, Louisiana, Oklahoma dhe Tennessee. Shumica e certifikatave u bazuan mbi një diplomë të shkollës së mesme dhe një program profesional dyvjecar.Këto ishin certifikata për fusha të vecanta dhe ishin të vlefshme vetëm për mësimdhënie në kopshte. Ndërsa në Kaliforni, Illinois, Michigan, Ohio dhe Ëisconsin jepeshin certifikata për kopësht dhe shkollë fillore pas përfundimit të një programi profesional dy vjecar. Ndërsa sot, shumica e shteteve kërkojnë të kesh përfunduar një program profesional katër vjecar për tu certifikuar në fushën e arsimimit se fëmijërisë së hershme ose për mësimdhënie në kopshte. Në disa shtete tëe tjera, janë përpunuar e zhvilluar programe pesëvjecare. Ndërsa në disa shtete të tjera, mund të certifikohesh për mësimdhënie parashkollore të fëmijëve të metë. Ka ardhur koha që mësuesi I sotëm duhet të jetë I përgatitur të mësojë të gjithë masën e fëmijëve (en masse)- fëmijët me avantazhe dhe disavantazhe, fëmijët handikapatë dhe ata normalë, fëmijët që I përkasin kulturës bazë ose minoriteteve prandaj një trejnim I posacëm është mëse I detyrueshëm. Shumica e këtyre programeve të trejnimit të mësuesve, nuk parashikonin plotësimim e këtyre nevojave të grupeve të ndryshme. Sot, shumica e Institucioneve po përpiqen ti trejnojnë mësuesit në mënyre të tillë që ti plotësojnë nevojat specifike të popullsisë.. Kjo natyrë specifike e lëndës ka bërë që të ofrohen disa lloje certifikatash arsimimi të fëmijërisë së hershme. Disa shtete ofojnë certifikatë për mësimdhënie në cerdhe ose cerdhe-kopësht; të tjera shtete ofrojnë një certifikatë për mësimdhënie në

kopësht ose kopësht-shkollë fillore (K - 2 ose K -3). Një shumicë shtetesh pranojnë certifikatën elementare (K -6, K -8, ose K -9) ose një certifikatë bazike me fusha specifike. Kërkesat për një certifikatë bazike (elementare) me fushë specifike zakonisht përfshijnë dy ose më shumë se dy lëndë në fushën e arsimimit për fëmijërinë e hershme, dhe mësimdhënien e studentit në programin e fëmijërisë së hershme dhe të gjitha kërkesat që nevojiten për një certifikatë elementare ose bazike. Kjo lloj certifikatë po popullarizohet pasi edukatorët kanë filluar të kuptojnë se personeli I programeve të fëmijërisë së hershme ka nevojë për trejnim të specializuar që realizohet brënda kuadrit të arsimimit elementar. Shumica e shteteve ofrojnë vetëm një lloj (vetëm elementare ose elementare me një fushë specifike) certifikatë ose një certifikatë të mësimdhënies në programet e fëmijërisë së hershme; sidoqoftë, shumë shtete ofrojnë më tepër sesa një lloj certifikate (K -6, N -2, ose K -3). Në përgjithësi, kërkesat për certifikimin në fushën e arsimimit të fëmijërisë së hershme janë si më poshtë: 1. Përafërsisht gjashtëdhjetë orë semestrale në fushat e shkencave fizike dhe biologjike, gjuhë e letërsi, matematikë, shkencat sociale dhe/ose shkencat e sjelljes (behavioral sciences) dhe shkencat shoqërore. 2. Ndërmjet njëzet e katër dhe tridhjetë orë semestrale në lëndët e arsimimit profesional, ku përfshihen (a) hyrje në shkencën e edukimit e arsimit dhe /ose mësimdhënia në fëmijërinë e hershme që përfshin historinë dhe filozofinë përkatëse; (b) rritja dhe zhvillimi njerëzor që përfshin dhe udhëzuesin; dhe (c) përmbajtja e programit mësimor, metodat e mësimdhënies si dhe materialet dhe pajisjet që përdoren gjatë mësimdhënies. 3. Të paktën tre (në disa shtete pesë ose tetë ) orë semestrale ku studenti jep mësim në programet e arsimimit të fëmijërisë së hershme dhe praktikë shtesë në nivelin fillor ose nivelin e mesëm të sistemit arsimor. 4. Disa lëndë fakultative në fushat e psikologjisë së fëmijëve të vecantë,në fushën e psikologjisë jonormale, psikologjisë së të mësuarit, higjienës mendore, marrëdhënieve prindër/komunitet, linguistikës, ushqimit, koregjimit të fjalisë, dhe administrimit ose mbikqyrjes së shkollës. Organizata Kombëtare e Arsimimit të Fëmijëve të Vegjël zhvilloi objektivat dhe standartet për programet e arsimimit të mësuesve të fëmijërisë së hershme nga një analizë e bërë përshkrimeve të programit ekzistues dhe nga dokumentat e përgatitura nga anëtarët e Komisionit të drejtimeve të arsimimit të mësuesve të fëmijërisë së hershme. Më pas, këto drejtime u panë dhe u studiuan nga qindra edukatorë e mësues në mbi njëqind Institucione. Udhëzimet e përpunuara, u diskutuan në një takim të këtij Komisioni në Konferencën vjetore të vitit 1981. Përpunime të mëtejshme u bënë në materialin "Udhëzime" që u aprovua nga Bordi drejtues I NAEYC-së në Dhjetor, 1981. Udhëzimet (Guidelines) përmbajnë objektivat dhe standartet e programeve në komponentët e mëposhtë :përmbajtja e programeve mësimore, metodat e mësimdhënies, burimet e bazat materiale (p.sh. materiale profesionale, raporti falultet-kandidatë, mundësia e

eksperiencës në bazë), kualifikimet e stafit, marrëdhëniet profesionale, larmia kulturore ( ndjeshmëria ndaj pluralizmit kulturor, regjistrimi (pranimi dhe refuzimi I kandidatëve), struktura administrative (struktura që mundëson dhe lehtëson punën e të gjithë personave të angazhuar në program) si dhe vlerësimi (vlerësimi I përgatitjes së kandidatit dhe efiktasitetit tëe programit në përgatitjen e mësuesve kompetentë). Në Korrik të 1982, Këshilli Kombëtar për Akreditimin e Mësuesve të Arsimit (NCATE) dha aprovimin zyrtar për Udhëzimet (Guidelines) dhe ra dakort për ti dhënë një listim të vecantë arsimit të fëmijërisë së hershme në listën e programeve të akredituara të arsimimit të mësuesve. Këto udhëzime u bënë standartet për akreditimin e NCATE në arsimimin e fëmijërisë së hershme në Shtator të 1983. Kualifikimet e stafit për paraprofesionistët. Paraprefesionistët shpesh e marrin për të qenë përgjëgjësinë për kujdesin dhe arsimimin e një grupi individual fëmijësh të vegjël në qëndrat e kujdesit ditor, parashkollat, kopshtet private, programet parashkollore të kujdesit të fëmijëve dhe qëndrat e kujdesit ditor familjar dhe shërbejnë njëkohësisht si ndihmesa në programet e shkollave publike dhe si mësuesa dhe ndihmësa në Head Start. Kualifikimet arsimore të personelit të punësuar në ambjentet e kujdesit ditor vendosën nga rregulloret e licensimit të secilit shtet. Shumica e shteteve kërkojnë që "kujdesdhënësit" kryesor të kenë një certifikatë të shkollës së mesme; disa shtete të tjera kërkojnë që edukatorët të kenë ndjekur kolegjin për disa kohë e të kenë bërë lëndë të vecanta në fushat e zhvillimit të fëmijës, përbërjes së programit mësimor, organizimit dhe administrimit dhe metodat dhe materialet që përdoren gjatë mësimdhënies. Me qëllim që të ndihmojnë paraprefesionistët për të përmirësuar kalifikimet e tyre, shumë Institucione të arsimit të lartë po ofrojnë programe që kurorëzohen me diplomë (associate degree). Në përgjithësi, këto programe konsistojnë në tridhjetë orë arsimi të përgjithshëm dhe tridhjetë orë lëndësh të fushës profesionale dhe të praktikës mësimore. Udhëzimet për programet e arsimimit të fëmijërisë së hershme që ofrohen nga Institucione që ofrojnë këtë lloj diplome u adoptuan nga Bordi drejtues I Shoqatës Kombëtare për Arsimimin e Fëmijëve të Vegjël në Korrik të 1985. Këto Udhëzime do të vendosin standartet për diplomën në fjalë. Një tjetër përpjekje për të rritur performancën e paraprefesionalistëve ishte themelimi I Konsorciumit I Zhvillimit të Fëmijëve, një organizatë jofitim prurëse, në vitin 1972. Menixherëve të programeve iu dhanë grante federale. Qëllimet e Konsotciumit ishin që të vendosnin kompetencat e nevojshme për të punuar në fushën e arsimimit të fëmijërisë së hershme, për të zhvilluar metodikat për vlerësimin e kompetencave të tilla, dhe për të dhënë kualifikimet përkatëse. Më 25 Mars, 1975, bordi I drejtorëve aprovoi formalisht Sistemin e dhënies së diplomave (kualifikimeve) dhe autorizoi dhënien e diplomës (kualifikimit) të zhvillimit te fëmijës (CDA) cdo personi I cili mund të demonstrojë kompetencë mbasi ka plotësuar kerkesat e Konsorciumit. Për mungesë fondesh federale, Konsorciumi u shpernda më 1979 dhe dhënia e diplomave u transferua diku tjetër Më 1985, Shoqata Kombëtare për Arsimin e Fëmijëve të Vegjël (NAEYC) mori përsipër përgjegjësitë për dhënien e diplomave, themelimit të një Korporate të vecantë jofitim prurëse, Këshillin për njohjen e fëmijërisë së hershme. NAEYC-ja dhe administrata për Fëmijët Rininë dhe Familjet po punojnë së bashku për të

rivlerësuar dhe stabilizuar programin. Që në themelimin e saj, një Kanditat I CDA-së mund të trejnohet nëpërmjet programeve të planifikuara nga Kolegjet, nëpërmjet praktikës mësimore programeve të punës praktike që kontrollohet dhe studimit të pavarur. Panvarësisht nga trejnimi që ka marrë, Kandidatit I duhet të demonstrojë kompetencë në fushën përkatëse dhe do të vlerësohet nga një komision i përbërë nga katër anëtarë përpara se të marri diplomën e CDA-së. Gjatë viteve, llojet e diplomave që ofrohen janë zgjeruar. "Kujdesdhënësit" mund të vlerësohen ne programet parashkollore ose ne ato foshnjore qe jane te perqendruar në qendër, në programet shtëpiake dhe qëndrat ditore të kujdesit familjar; gjithashtu ekzistojnë programe dygjuhësore që mund të ndiqen nga edukatorët. Certifikata e Shkollës Amerikane Montessori. Meqënse Shoqëria Amerikane Montessori Inc. është një Agjensi Private Kombëtare, stafi mësimdhënës I një shkolle tip Montessori duhet medoemos të plotësojë kërkesat e kodit të licensimit të shtetit ku ndodhet ose, në disa shtete, I duhet të plotësojë kërkesat e bordit shtetëror të Arsimit. Përvec rregullores së shtetit përkatës, Shoqëria Montessori ka kërkesat e saj të certifikimit: 1. Një diplomë nga një kolegj I akredituar katër vjecar ose ekuivalenten e saj nëse është një diplomë e huaj (jo amerikane), por pa ndonjë specifikë për fushën e studimit. 2. Kërkohet që kandidati të ketë realizuar rreth 300 ore gjashtëdhjetë minutshe pune akademike. Këtu mund të përfshihen ëorkshope (praktika mësimore) dhe seminare në bazat historike dhe filozofike te arsimit amerikan dhe lidhjet e arsimit tip Montessori me dijet aktuale rreth zhvillimit të fëmijës; njohuri mbi teorinë dhe filozofinë Montessori, dhe materialet që përdoren në mësimdhënie sic prezantohen në seminare dhe sic vëzhgohen në klasat laboratorike si dhe trejnime në artet e gjuhës, mësime në matematikë në shkenca, në art, në muzikë, në shkencat shoqërore dhe perceptimin e motorit. 3. Kërkohet një praktikë mësimore nëntëmujore. Kjo praktikë duhet të realizohet në një ambjent të aprovuar më parë nga drejtori I degës dhe që është aprovuar nga supervizori I Shoqërisë Amerikane Montessori. Gjatë kësaj periudhe, praktikanti vëzhgohet nga një përfaqësues I programit të trejnimit..

Reagimet potenciale ndaj veprimeve ligjore Tre janë parimet ligjore që aplikohen më shpesh në veprimet legale dhe që janë pjesë e cdo biznesi. Ato janë: 1. Një punëdhënës punësohet për të kryer detyra të caktuara me parashikime të sakta sesi duhet të realizohen këto detyra. Kur veprimet e punëdhënësit përputhen me këto parashikime, thuhet se punëdhënësi "po vepron brënda fushës së autoritetit". Një punëdhënës nuk qortohet kur vepron brenda këtij kuadri, por vetëm kur vepron jashtë këtij kuadri.

2. Me përjashtim të neglizhencës nga ana e punëdhënësit, punëmarrësit janë përgjëegjës për të gjitha gabimet civile që kryhen nga punëdhënësit.. Termi legal që përdoret për këtë parim është "superiori I përgjegjshëm"- me fjalë të tjera "bosi është I përgjegjshëm". Ky ligj nuk I aplikohet kontraktorëve të panvarur të cilët janë të përgjegjshëm për gabimet e tyre civile. 3. Kryetarët ( d.m.th. bordet e drejtorëve) janë të përgjegjshëm për gambimet civile që kryhen nga agjentët e tyre (d.m.th. drejtorët) të cilët veprojnë në fushën e Kryetarit dhe brënda kuadrit të punësimit. Detyrimet variojnë, e kjo varet nga forma e organizatës. Programet që janë tërësisht përgjegjëse janë Korporatat me një pronar të vetëm, partneritetet dhe Korporatat fitimprurese. Përgjegjësia në disa shtete është e kufizuar nga "doktrina e imunitetit bamirës" për ato programe që operojnë në Korporatat jofitimprurëse. Në të kaluarën, programet e agjensisë publike, si për shembull programet e fëmijërisë së hershme në shkollat publike dhe Head Start, në shumicën e rasteve janë të imunizuara nga ndjekjet penale që kjartësohen në Seksionin 1983 të Marrëveshjes së të Drejtave Civile. Sidoqoftë, vendimet juridike të kohëve të fundit sqarojnë se programet publike nuk janë tërësisht të imunizuara nga përgjegjësitë e plota. Vlen të theksohet fakti se dhe në Marrëveshjen e të Drejtave Civile, imuniteti nuk përfshinte këto tre lloje të ndjekjeve penale: (1) lëndim I bërë me qëllim (p.sh. goditje në trup që shkakton zgjatjen e dhimjeve trupore ose shëndetësore në përgjithësi; pengesë për një person si për shembull detyrimim e largimit fizik si në metodën e "timeout" si dhe "cfamëzimin", d.m.th. të lënit për të kuptuar se studentit në fjalë I mungon komunikimi profesional; (2) neglizhenca (p.sh. pamundësia për të dhënë instruksionin e duhur, supervizionin që lypet, pamundësia për të marrë në konsideratë aftësitë e fëmijës si dhe pamundësia për të kryer inspektimin e duhur të pajisjeve; dhe (3) neglizhencën arsimore ( që do të thotë "praktika mësimore të pakujdesshme dhe jokompetente). Shumë nënkuptime mund të nxirren lidhur me dobësinë potenciale që shkaktohen dhe nxirren në pah nga veprimet legale. Së pari, punëdhënësit duhet të kenë të saktësuara përshkrimet e punës dhe kuadrin e autoritetit të tyre. Së dyti, stafi I nevojshëm, shtëpitë dhe pajisjet e sigurta, gatishmëria dhe përpikmëria administrative, ndërgjegjshmëria e stafit dhe trejnimi në kujdesin e fëmijëve dhe dokumentacioni I nevojshëm do të bëjnë një punë të mjaftueshme për të reduktuar risqet e "gabimeve civile". Dhe së treti, duhet të kuptohet nga të gjithë pjesëmarrësit në program se situatat që kanë cuar në këtë gjëndje janë shqetësime gjithmonë presente dhe se të gjithë punëdhënësit janë përgjegjës para ligjit.

RREGULLORET QË KANË TË BËJNE ME PROGRAMET PRIVATE TË FËMIJËRISË SË HERSHME

Disa procedura të rregulores janë unike për shkollat private. Disa krijojnë ekzistencën ligjore të një programi privat (d.m.th. njëpronësinë, partneritetet dhe Korporatat). Të tjerët u perkasin një niveli cilësie të një programi privat (d.m.th. licensimi dhe regjistrimi). Cdo shtet përcakton vetë se c'kuptim do të ketë programi privat i fëmijërisë së hershme dhe vendos rregulloret mbi të cilat operon ky program. Ai mund të ketë forma të ndryshme si pronë e një personi të vetëm, si partneritet ose si Korporatë fitimprurëse ose jofitimprurëse. Cdo shtet gjithashtu, ofron mundësite, nëpërmjet rregulloreve të licensimit dhe regjistrimit, për të përmbushur standartet minimale të programeve që nuk financohen ose mundësohen nga agjensitë qeveritare.

Rregullat e Pronësisë së vetme, Partneriteteve dhe Korporatave Prona e vetme, Partneriteti dhe Korporata janë kategori ligjore për të tre llojet e pronës private. Kërkesat ligjore për të operuar një program të fëmijerise së hershme nën një nga këto kategori, variojnë nga shteti ne shtet; ky diskutim do të fokusohet ne tiparet e përbashkëta të këtyre ligjeve. Përpara se të krijohet një program privat I fëmijërisë së hershme duhet të kërkohet asistencë ligjore. Pronësia e vetme. Sic u shpjegua dhe në Kapitullin 8, pronësia e vetme është pronësia e një individi ose një familje, pa partnerë ose inkorporim. Kërkesat ligjore janë të thjeshta: për të krijuar një formë pronësie të vetme, pronari duhet të dorëzojë në bashki një "Certifikatë të emrit të vërtetë", ose nëse nuk dëshiron të përdori emrin e saj/ të tij të vërtetë mund të bëj një "Regjistrim të një emri fallco" si psh. "Qendra Jack and Jill".Sipas ligjit, emri I marrë I informon klientët dhe kreditorët për pronësinë e vertetë të biznesit. Në rast të një pronësie të vetme, pronari ka autoritet të plotë të vendimmarrjes për aq kohë sa vendimet janë në përputhje me rregulloret qeveritare (d.m.th. pronari duhet të plotësojë formularin e taksave personale). Pronari mund të shese ose mund të falimentojë pa ndonje kufizim, me përjashtim të pagesave të borxheve të prapambetura dhe përmbushjes së detyrimeve kontraktuale. Pronari, sidoqoftë, mban përsipër vehtes detyrimin për shlyerjen e borxhit, thyerjet e kontratës, gabimet civile, taksat, dhe kuotizacionet që përcakton rregullorja; përgjegjësia nuk ështe e kufizuar në shumën e saj dhe mund ti kalojë (të jetë më e madhe) se fondet personale të pronarit.

Partneriteti. Në një partneritet, dy ose më shumë individe në shumicën e rasteve bashkohen sëbashku për qëllime pronësie. Sidoqoftë, një partneritet mund të angazhojë fëmijë të vegjël, një pronësi të vetme ose një korporatë si partner. (Pronari I vetëm dhe Korporata do të jenë të angazhuar në bizneset e tyre por dhe në biznesin që është pronë e partneritetit). Një partneritet ka mundësi të kufizuara transferimi. Partneri mund ta shesë ose ta japë pjesën e tij të partneritetit vetëm nese partneret e tjerë janë dakort. Nëse një partner vdes, partneriteti pushon së ekzistuari pasi shpërndahet. Ligji njeh këto dy lloje partneriteti:

1. Partneritetin e përgjithshëm. Në këtë lloj partneriteti, secili nga partnerët është një person juridik I barabartë me partnerin ose partnerët e tjerë dhe ka autoritet të plotë të marri vendime të prera, krejtësisht I panvarur nga partnerët e tjerë, dhe te jetë pjesëtar I barabartë në cdo detyrim financiar ku përfshihet dhe përgjegjësia personale e plotë. Ashtu si në rastin e vetëm të pronësisë, partneret duhet të mbushin fromularin e "Certifikatës së emrit të vërtetë". Megjithëse partneret kanë detyrime taksash individuale, ato duhet të plotësojnë dhe një formular te tipit IRS 1065. 2. Partneriteti I kufizuar. Në këtë lloj partneriteti, duhet të jenë një ose më shumë partnerë të përgjithshëm dhe një ose më shumë partnerë të kufizuar. Cdonjëri nga partnerët e pergjithshëm përballohet me risqe të njëjta me ato të partneritetit të përgjithshëm. Cdo partner I kufizuar mban përgjegjësi për shkallën e kontributit financiar ose atë të shërbimit, që kalkulohet mbi bazën monetare kur u krijua qëndra. Partnerët duhet të mbushin një material të "Certifikatës së emrit të vertetë" dhe "Certifikatën e Parneritetit të kufizuar" që shpreh qartë kufizimet e përgjegjësisë dhe të detyrimeve. Dokumenti I partneritetit të kufizuar shkruhet dhe arkivohet në Sekretarinë e Shtetit ose publikohet sipas ligjeve të shtetit. Shumë partneritete e dëshirojnë megjithëse nuk e kanë të detyrueshme të pergatisin " një marrëveshje partneriteti", një dokument që përmban fakte sesi duhet që programi të operojë e më pas të përfundojë. Korporata. Korporata është një njësi ligjore; ajo ka një ekzistencë ligjore të ndarë nga njerëzit që janë të angazhuar në këtë korporatë. Korporata mbron individët nga përgjegjësitë e ndryshme duke krijuar një bord drejtorësh që kanë të drejtë të marrin vendime dhe që janë të pergjegjshëm.Megjithëse bordi mund t'ja delegoje fuqinë vendimmarrëse një drejtori, përsëri bordi mban përgjegjësi. Anëtarët e vecantë të bordit konsiderohen si përgjegjës vetëm kur kanë të bëjnë me raste të vecanta si për shembull pamundësia që Korporata të paguajë taksat mbi pagën e punëtorëve dhe në rastet e mashtrimit. Me fjalë të tjera, përgjegjësia financiare personale zvogëlohet shumë në Korporata në krahasim me vetëm pronësinë ose partneritetin. Pervec përgjegjësisë financiare personale të kufizuar, rregulloret që qeverisin sistemin e taksimit mund të ofrojnë shtysa për të operuar një program si një Korporatë. Shpesh ekziston një avantazh monetar në pagesën e taksave korporative në krahasim me pagesën e të gjithë taksave mbi fitimet e programit si e ardhur personale. Për më tepër, qendrat jofitimprurese duhet të inkorporohen me qëllim që të përfitojnë statusin e të përjashtuarit nga taksat; vetëm pronësitë dhe partneritetet nuk e përfitojnë statusin e të përjashtuarit nga taksat. Meqënëse Korporata është një njësi legale, kerkohen mjaft dokumente. Formularët dhe Format ndryshojnë për organizatat fitim-prurëse dhe ato jofititm-prurëse. Tri dokumente kërkohen gjatë procesit të inkorporimit dhe ato janë: 1. "Kapitujt e inkorporimit" ose "Cerifikata e Inkorporimit". Krijuesit legale të Organizatës, ose inkorporuesit japin informacion rreth korporatës si për shembull emrin dhe adresen e agjensisë; qëllimet e saj dhe nëse është një korporatë fitimprurëse ose jofitim-prurëse; nëse ka forcë për të blerë pasuri ose për të marrë borxhe;

anëtarësia nëse shteti kërkon anëtarë; emrat dhe adresat e bordit fillestar të drejtorëve; oficerët e parë; si dhe ditën e mbledhjes vjetore. 2. "Nënligjet". IRS-JA kërkon nënligje nëse Koorporata kërkon statusin e të përjashtuarit nga taksat. Nënligjet, thjesht shpjegojnë sesi Korporata do ta realizojë biznesin që kryen, strukturën e forcave të brendëshme dhe sesi mund të transferohen forcat e brendëshme. 3. "Protokolli I mbledhjes së Inkorporatorit". Mbasi përgatiten për dokumentat e sipërpërmendura, inkorporatorët marrin pjesë në mbledhjen që organizohet. Emri I Korporatës aprovohet dhe nënshkruhen nenet e Inkorporatës dhe nënligjet e saj. Inkorporatorët zgjedhin oficerët dhe Bordin e Drejtorëve të cilët do të shërbejnë deri në mbledhjen e parë të anëtarëve. Në Korporatën fitim-prurëse, ata votojnë për të autorizuar lëshimin e aksioneve. Protokolli formal I mbledhjes së inkorporatorëve, përfshirë dhe votat e marra, shkruhen dhe nënshkruhen nga cdo inkorporator. Këto dokumente, së bashku me kuotizacionin, arkivohen pranë Sekretarisë së Shtetit ose publikohen sipas ligjeve të shtetit. Sapo të aprovohet Korporata e propozuar nga shteti, Karta e Korporatës përgatitet. Inkorporatorët nuk kanë me forcë. Anëtarët e Bordit realizojnë qëllimet e Organizatës dhe anëtarët bëhen pronarë të Organizatës. Kur shpërndahen Korporatat, ato duhet të ndjekin rregullat e shtetit ku funksionojnë nëse jane Organizata fitim-prurëse dhe rregullat federale nëse janë organizata jo fitimprurëse. Programet e fëmijërisë së hershme duhet të operojnë ose si Korporatë fitimprurëse ose si Korporata jofitim-prurëse. Megjithëse titujt tregojnë dicka, përsëri ato mund të të ngatërrojnë sidomos kur emërtohen me termat fitim-prurëse dhe jofitimprurëse respektivisht. Korporatat fitim-prurëse organizohen dhe operojnë me qëllim që të realizojnë fitim. Programet e fëmijërisë së hershme në këtë kategori, si edhe pronësitë dhe partneritetet janë biznese. Korporata fitim-prurëse mund të jetë një organizatë e mbyllur në të cilën anëtarët e një familje ose ndoshta disa miq kanë në pronësinë e tyre aksione, ose një korporatë e hapur ku aksionet tregëtohen ose shkëmbehen. Nëse Korporata realizon një fitim, atëherë ajo paguan taksa mbi këto fitime; zotëruesit individual të aksioneve mbushin format e taksës mbi të ardhurat personale ku janë të listuar zërat si pagat dhe dividenti që merret nga Korporata. Në një Korporatë të mbyllur me statusin "S" dhene nga IRS-ja, Korporata mund të shpërndajë fitimet ose humbjet e saj në raport me ndarjen e stokut që ka cdo individ I cili nga ana e tij paguan taksat ose dorëzon një grafik te amortizimit. Qëllimi kryesor I Organizatave jofitim-prurëse është ndryshe nga ai I Organizatave fitim-prurëse por dhe atyre I lejohet që të kenë një fitim. Sidoqoftë cdo mbivlerë ose fitim duhet të përdoret për të avancuar qëllimet e Organizatës sic është saktësuar në nenet e Inkorporatës. Me fjalë të tjera, fititmi mund të përdoret për qellime strehimi, pajisje ose për shtesë pagash si rrjedhojë e meritës në punë në të tashmen dhe në të ardhmen. Operatorët e formës së pronësisë gjithashtu kanë organizuar korporata jofitim-prurëse që I kanë dhënë atyre avantazhe si para për qiranë e ambjentit ku zhvillojnë aktivitetin, pagë për drejtimin e programit dhe ushqim falas për fëmijët në program. Në fushën e kujdesit fëminor, janë dy lloje korporatash jofitim-prurëse:

korporatat që organizohen për qellime bamirësie, edukative, letrare, fetare ose shkencore që janë pjesë e seksionit 501(c)(3) te IRS; dhe këto korporata që organizohen për qëllime të mirëqënies shoqërore, pjesë e seksionit 501(c)(4) të Kodit të IRS. Statusi I përjashtimit të taksave nuk është automatik. Korporata jofitim-prurëse duhet të aplikojë si në nivelet federale ashtu dhe në ato shtetërore për statusin e të përjashtuarit nga taksat. Përvec rregulloreve të inkorporatës, shumë rregullore të tjera nuk duhet të neglizhohen. Llogari bankare të vecanta duhet të sigurohen për programin e fëmijërisë së hershme. Korporatat kërkojnë që të kenë llogari bankare të vecanta e për më tepër, ka agjensi qeveritare që nuk I dërgojnë fonde programeve që nuk kanë një llogari bankare të tyre. Gjithashtu, kërkohet nga Korporatat një "Rezolute Bankare" që sqaron emrin e personit të autorizuar për të tërhequr paratë (dhe në disa shtete kjo I kërkohet dhe partneriteteve). Korporatat jo fitim prurëse me një nivel të caktuar të ardhurash, dhe programe të tjera që marrin paratë nga burime financimi të ndryshme, u kërkohet që të bëjnë një revizionim. Në shumicën e rasteve korporatave jo fitim prurëse u kërkohet që të arkivojnë "një raport financiar" pas revizionimit.

LICENSIMI: RREGULLAT E CILËSISË MINIMALE

Licensimi është procedura, me anë të cilit një individ, shoqatë ose korporate fiton nga agjensia licensuse shtetërore një licensë për të operuar ose për të vazhduar operimin si qendër private e kujdesit fëminor.Një qendër private e licensuar njihet nga agjensia shtetërore si qendër kujdesore fëminore që ka plotësuar standartet minimale; kjo do të thotë që rregullorja reflekton kriterin e evitimit të demit që mund ti bëhet fëmijëve se sa dhënien e një kujdesi te jashtëzakonshëm. Licensimi nuk ka të bëjë me ambientet e kujdesit fëminor. Ambientet e jolicensuara përfshijnë: 1. Programet operojnë nen emra publike si programet e shkollës publike dhe Head Start. Agjensitë publike mendohet se duhet të zbatojnë standartet e tyre dhe të ushtrojnë mbikqyrjen e ambienteve te tyre. 2. Kampet ditore sic percaktohen nga kodet e ndryshme shtetërore. 3. Cerdhet ose programet e tjera në vendet ku falesh, gjatë kryerjes së shërbimeve fetare.Në disa shtete llojet e ndryshme të shërbimeve të kujdesit fëminor të lidhur me kishën janë të përjashtuar nga licensimi. 4. Shërbimet e kujdesit fëminor(baby-sitting) sic përcaktohet nga kodet e ndryshme shtetërore.(Numri më I vogël I fëmijëve që nuk është I lidhur me atë që ofron shërbimin dhe vendin e operimit përdoren si faktorë të diferencimit midis qendrës ditore dhe shërbimeve "baby sitting"). Licensimi e ka origjinën në New England kur një bord bamirësie u krijua në vitin 1863 për të inspektuar dhe raportuar mbi ambientet e kujdesit fëminor. Në 1873 u krijua

Konferenca Kombëtare e Institucioneve te Bamirësisë e Shtëpive të Edukimit. Konferenca urdhëroi që të rregullohen në mënyrë shtetërore dhe agjensitë private, përfshirë këtu edhe kujdesin fëminor.Ligji I parë I licensimit u aprovua në Pennsylvania në vitin 1884; sidoqoftë, interesi I përgjithshëm në cështjen e licensimit filloi vetëm nga fillimi I viteve 1900 kur plasën skandalet publike në lidhje me abuzimet e fëmijëve në disa qendra të kujdesit fëminor. Ky shqetësim bëri që të aprovoheshin rregullat për standartet minimale të kujdesit dhe mbikqyrjes të agjensive që ndihmohen publikisht.Konferenca e parë e Shtëpisë së Bardhë mbi kujdesin e fëmijëve të pavarur (1909) rekomandoi që cdo shtet duhet të inspektojë rregullisht të gjitha agjensitë që kanë të bëjnë me fëmijët minore dhe të rregullojnë situatën e inkorporimit të agjensive të reja. 3 vjet më vonë, Byroja Amerikane e Fëmijëve u krijua. Byroja urdhëroi që të vendoseshin standartet për agjensitë e kujdesit fëminor. Liga Amerikane e Mirëqënies së Fëmijëve, krijuar më 1920, përpunoi një tërësi të tillë standartesh. Në këtë kohe shumica e shteteve kishin rregullat e tyre për kujdesin fëminor.Si rezultat I fondeve federale në formën e granteve ose ndihmës me 1935, departementet shtetërore të mirëqënies së fëmijëve, u mundësuan për të pasur personel më të kualifikuar;qëndrat e kujdesit ditor u vunë nën ombrellën e statuteve të licensimit të kujdesit shtetëror;punëtorët sociale u bënë me aktiv në shërbimet mbrojtëse dhe licensimi u identifikua si një funksion shtetëror I mirëqënies së fëmijëve.

AGJENSITË E LICENSIMIT Licensimi I qëndrave të kujdesit fëminor është përgjegjësi e një departamenti shtetëror të caktuar.(shiko shtojcën 1). Sipas klasës përkatëse agjensia licensuese është një agjensi rregullatore me autoritet gjysëm legjislativ dhe gjysëm juridik. Fuqitë gjysëm legjislative përfshijnë përgjegjësinë për vendosjen e standarteve, ndërsa fuqitë gjysëm juridike përfshijnë përgjegjësinë për të marrë vendime në lidhje me lëshimin ose refuzimin e një license dhe për të dëgjuar ankesat në rastet kur ato janë evidente.Detyrat kryesore të agjensisë së licensimit janë: (a) Interpretimi I faktit që kujdesi I fëmijës është një aktivitet që afekton interesat publike dhe si rrjedhojë njihet nga shteti si një fushë rregullimi;(b) formulimi dhe riformulimi I standarteve të licensimit që do të ulin rriskun e kujdesit të papërshtatshëm;(c) vlerësimi I situatës së cdo aplikanti për të përcaktuar në se duhet dhënë ose jo licenca;(d) aktiviteti mbikqyrës për të pasur konformitet me standartet dhe zakonisht konsultimi për të përmirësuar kujdesin. Karakteristikat e Ligjeve të Kujdesit Ditor Llojet e ndryshme të qëndrave të kujdesit ditor mund të mbulohen nga një ligj licensues I përgjithshëm ose I ndryshëm.Ligjet e licensimit të diferencuar kanë standarte të ndryshme për këeto lloje programesh:kujdesi ditor(shtëpitë familjare të kujdesit ditor, shtëpitë grup të kujdesit ditor,dhe qëndrat e kujdesit ditor) ambientet arsimore,(kopshtet private dhe programet që përmbajnë termin shkollë në titullin e tyre), kujdesi I birësuar (shtëpitë grup të birësimit), institucionet e vendosjes së fëmijëve, ambientet e jetesës, kampet e fëmijëve dhe qëndrat e fëmijëve handikapatë.(Ky seksion do të trajtojë vetëm cështjen e licensimit e qëndrave të kujdesit ditor;rregullimi I kujdesit familjar ditor do të diskutohet më vonë).

Përmbajtja e rregullores së licensimit vjen nga një grup këshillor që përbëhet nga persona të interesuar, nga ekspertë të arsimit të fëmijërisë së hershme dhe të zhvillimit fëminor, nga politikanë dhe konsumatorë.Ata që kanë interesa në lidhje me ligjet e licensimit duhet ti drejtohen kësaj skuadre pune për veprim të mëtejshëm.Komentet publike bëhen mbi projekt ligjin.Agjensia më pas, lëshon një material ligjor që kthehet në ligj. Ligjet rregulluese që qeverisin qëndrat e kujdesit ditor ndryshojnë shumë nga shteti në shtet.Për të mësuar rregullat specifike të një shteti, duhet kontaktuar agjensia licensuese e shtetit dhe ti kërkohet një kopje e rregulloreve. (shiko shtojcën). Krahasimi I kërkesave të licensimit shtetëror të kujdesit ditor mund të porositet .Disa nga zonat që mbulohen nga kodet e licensimit janë: 1. Ligjet e licensimit dhe procedurat.Ky seksion mbulon pikat e mëposhtme:terma të tilla si kujdesi ditor, programe që duhet të licensohen, procedurat për marrjen dhe dorëzimin e aplikatës për marrjen e një licence, kuotizacionet, bazat për aprovimin e aplikatës, jetëgjatësia e licencës,bazat për revokimin e licencës, publikimi I licencës dhe kushtet që kërkojnë njoftimin e agjensisë licensuese. 2. Organizata dhe administrimi. Ligjet shtetërore të licensimit kërkojnë që një aplikant të tregojë qëllimet dhe sponzorizimin e organizatës, panvarësisht nësë programi eëhtë fitim prurës ose jo fitimprurës,rrugët në të cilat vendoset autoriteti administrativ(p.sh. boredet, drejtori) politikat që kanë të bëjnë me fëmijët(pranimi, përfundimi, pikat e jodiskriminimit, kuotizacioni), raporti fëmijë-staf si dhe mundësia financiare për operim të menjëhershëm dhe të vazhdueshëm. 3. Stafi. Rregullat që kanë të bëjnë me stafin në përgjithësi përfshijnë kategoritë e personelit(p.sh.drejtor, kujdesdhënësit ose instruktorët,personeli jashtë programit);karakteristikat e moshës, arsimore, shëndetsore, karakterit dhe temperamentit të anëtarëve të stafit;dokumentacioni I dokumentit që mbahet; si dhe raporti I fëmijë-staf.Tendenca e ndryshme në kërkesat e stafit përfshijnë; a- kalimi nga shtetet që kërkojnë një diplome BS-BA(diplome universitare)për të paktën një kategori të stafit qëndror, në kërkesën për diplomën e tipit CDA. b- Mbrojtjen e fëmijëve nga abuzimi. Kongresi aprovoi P.L. 98-473 për ti ofruar fondet suplementare programit të grupit të ndihmave për shërbimet shoqërore në fushën e treinimit ku përfshihet parandalimi I abuzimit fëminor në qëndrat e kujdesit ditor. Shtetet duhet të vëzhgojnë në se personeli I kujdesit fëminor I ka të sakta historinë e punësimit, begraundin, CV, dhe në së nuk është në procese kriminale. c- Shumë shtete e ulën kërkesën e raportit fëmijë-staf ose zgjodhën raporte me pak të favorshme.Nuk është ecur shumë përpar ne cështjen e rregullimit të madhësisë së grupit megjithëse së qëndra kombëtare e studimit ditor tregoi që (asnjë përbërje e vecantë grupi nuk ka ndonjë influencë madhore në cilësinë e kujdesit të dhënë )

4. Ndërtesa dhe pajisjet.Kodet e licensimit kërkojnë që aplikantët të kenë plotësuar kërkesat për planin lokal të rregullimit të territorit, ato shëndetsore, dhe standartet e zjarrit dhe ato të departamentit shtetëror të shëndetësisë përpara se ato të aplikojnë.Shumica e shteteve kanë rregulla që kanë të bëjnë me strehimin (p.sh.madhësia, lloji, numri I dhomave të nevojshme), kontrolli I ambientit, burimet e ujit të pishëm, ambientet sanitare, ambientet e guzhinës dhe vendin e nevojshëm që kufizon ambjentin. Disa rregullime mbi pajisjet janë të përgjithshme si p.sh. pajisjet për gjumë .Rregulloret specifike mbi pajisjet e tjera nuk mund të jepen por mund të listohen si pajisje të sugjeruara. 5. Shëndeti dhe mbojtja. Kërkesat e shëndetit dhe të mbrojtes lidhur me nevojat fizike, format e shëndetit, dhe të të ushqyerit janë shumë specifike. Dy zonat që kanë kushtuar vëmëndjen kryesore janë : a-abuzimi seksual sic kemi diskutuar më parë; bkujdesi lidhur me sëmundjet infektive të tëe gjitha programet e kujdesit ditor dhe në mënyrë të vecante për ato foshnjore (shih kapitullin 6). 6. Programi. Disa shtete kanë detajuar programe të specifikuara. Sepse kujdesi për fëmijën, nuk është konsideruar shërbim edukues por shërbim I mirëqënies publike. Në disa shtete rregullat e programit synojnë që të jenë më pak strikte se rregullat e tjera të licensimit. Të tjerët, dëshirojnë minimumin e rregullave ose prindërit dhe stafi e ndjejnë që duhet të kenë një pjesë të madhe të autonomisë dhe të kontrollit mbi përmbajtjen dhe planifikimin e programit. 7. Disiplina. Shumë shtete këmbëngulin "jo-displinë të ashpër" dhe japin sygjerime për drejtimin e fëmijëve. Nxjerrja jashteligjit e ndëshkimit trupor në kodet e shteteve është siguruar mbas përpjekjeve të shumta nga grupe fetare që përjashtojnë nga licensimi kujdesin ditor me bazë kishtare. 8. Angazhimi I prinderve . Shumë shtete kërkojnë që prindërit të jenë të përfshirë në programet e kujdesit ditor. Mjetet e sygjeruara përfshijnë shërbimin në bordet e këshilltarëve, për të vizituar ambjentet gjatë orëve të operimit, për të pasur konferenca të stafit të prindërve, dhe për të dhënë materiale për qëllimet dhe politikat e programit. Përafërsisht, gjysma e shteteve I garanton prindërve të drejtat që të bëjnë vizita të panjoftuara të programeve të kujdesit fëminor. Përmirësimi I ligjeve të licensimit. Morgani thotë se ligjet e licensimit mund të gjykohen në këto terma: 1. standardet janë të larta ose të uleta; 2. Kodi I shtetit mbulon të gjitha format e programeve të kujdesit fëminor, të foshnjave (dhe fëmijëve të vegjël); të shtëpive të kujdesit ditor familjar dhe të grupeve të shtëpive të kujdesit ditor- në kodin e saj; 3. standartet janë të realizuara plotësisht; 4-sistemi I licensimit ka një bazë të gjerë të mbështetjes në shtet; 5-shteti ka një numër të mjaftueshem të punëtorëve që janë të trejnuar në agjensitë e licensimit. Gjatë viteve 1960-1970, kur fondet federale të programeve të fëmijërisë së hershme ishin më se të mjaftueshme, Kërkesat e Kujdesit Ditor të Interagjensisë Federale ishin krijuar të garantonin një cilësi të lartë të standarteve për programet që merrnin fonde federale. Shumë shtete I modeluan kodet e tyre të licensimit sipas FIDCR, me një

rritje të mëvonshme në cilësite e programit. Këto kërkesa ishin zëvëndësuar më 1980 nga Departamenti I shëndetit dhe I kërkesave të kujdesit ditor të shërbimeve humane. (DHHSDGR). Disa programe nuk e aprovuan këtë në bazë sepse ato shkatërronin autonominë shtetërore për të rregulluar dhe minuar vendimet e prindërve rreth cilësisë, tejkaluan monitorizimin dhe rritën koston e kujdesit. DHHSDGR pushoi së vepruari dhe u eliminua ne vitin 1981. Rregullat e licensimit që atëhere janë dobësuar; vihet re një dobësi në termat e deklarateve dhe të specifikave në standarte dhe në zbatimet përkatëse. Kjo krizë e cështjes së licensimit mund të rizgjidhet. Sipas Morganit, ofruesit e këtyre shërbimeve duhet të kenë dëshirën për të arritur standartet; prindërit duhet të kenë dëshirë për të paguar për standarte më të larta; dhe publiku në përgjithësi duhet të mbështese zbatimin e tyre. Ajo gjithashtu vë në dukje që historia, vlera dhe kultura e një shteti influencon në atë se cka duhet të bëhet në politikën rregulluese dhe në disa shtete ka efektin e kundërt. Në disa shtete (për shembull, licensimi dhe regjistrimi vullnetar).është tepër tërheqës për bërësit e politikës së këtyre programeve. Sygjerime të shumta janë bërë për përmirësimin e programeve. Këtu përfshihet: 1. Reflektimi I kërkimit aktual në zhvillimet e standarteve për shembull, përmasat e grupit, raporti staf-fëmijë dhe njohuritë e stafit dhe trejnimi I tyre janë eksploruar në studimin kombëtar të kujdesit ditor . Gjithashtu ka kërkesa për të bërë kërkime nga prespektivat kulturore specifike. 2. Rrit stafin e licensuar dhe ka kërkesa të Shërbimit Civil për licensimin e punëtorëve (Punonjësit e Agjensive të licensimit jo vetëm që kanë nevojë që të kuptojnë drejtimin e kujdesit ditor, por gjithashtu dhe administrimin rregullator dhe ligjin e zbatimit). Agjensitë e licensimit duhet të jenë të njohura dhë të hapura për prindërit dhe për siguruesit e kujdesit ditor. 3. Vendos standartet për të gjitha format e kujdesit ditor dhe përfshin fëmijët nga foshnjeria deri në moshën e shkollës. 4. Licensimi I reformës zbatohet nga : a. Eksplorimi I treguesve të cilësisë si modeli rregullator I kujdesit të fëmijës, monitorizimi dhe modeli I sistemit të vlerësimit që zhvillohet nga konsorciumi I transferimit të monitorizimit të shërbimit të fëmijëve(CSMC) nën drejtimin e Fiene si një mjet për sigurimin e zbatimit të programit të kujdesit ditor dhe të cilësisë së kërkuar Analizat e të dhënave nga studimi I CSMC rezultoi në identifikimin e një serie të cështjeve rregullatore dhe të cilesisë së programit që janë të ndërthurura me cilesinë e programeve të kujdesit ditor që vlerësohen.Cështjet grupohen në tre kategori të përgjithshme:(1) programi I kujdesit ditor ka një strukturë të përgjithshme administrative efektive (2) programi përfshin mësimin e gjuhës, mundësitë për një përfaqsim të barabartë dhe qëndrat e interesit; dhe (3) pjesmarrja e prindit është një aspekt I rëndësishëm I cilësisë së kujdesit ditor. Nga kjo punë konceptuale, doli lista e përgjithshme e monitorizimit të kujdesit ditor . b. Zhvillimit të mjeteve për zbatim (p.sh. masat ndëshkuese dhe gjoba që përfshin bashkëmoshatarët e tyre në procedurat e apelimit.)

c. Botimin e një liste ku përfshihen personat që veprojnë sipas ose që kundërshtojnë veprimet dhe I bëjnë këto lista të gatshme për referim ose për qëndrat e studimit. 5. Jep informacion grupit të punës së cdo shteti, gjatë rishikimit të licencave. 6. Edukon publikun dhe vecanërisht prindërit mbi rëndësinë e cilësisë dhe mbi mekanizmat e raportimit të ankesave. 7. Planifikon një zyre shtetërore të vecantë për të ndihmuar programet e reja të kujdesit ditor.

Kërkesat e regjistrimit. Qëndrat e kujdesit fëminor nuk mund të rregullojnë rritjen e numrit të fëmijëve që kanë nevoëe për kujdes ditor, kështu që shumica e fëmijëve janë nën kujdesin ditor familjar. Elzistojnë 3 opsione për rregullimin e shtëpive të kujdesit ditor familjar.Këto opsione janë: (1) Metodat e licensimit tradicional, që kërkojnë rritjen masive në stafin e agjensisë. (2) Procedurat që nuk sigurojnë mbrojtje; (3) Regjistrimi është një proces sipas së cilit një agjenci e licensimit shtetëror që publikon rregullat kërkon që siguruesi I shërbimeve të vërtetojë që ai ka përmbushur rregulloren dhe që mirëmban dokumentet e të gjitha shtëpive të kuidesit ditor familjar. Në vitin 1975, Texas-i u bë shteti I parë që kërkoi regjistrimin si një formë e rregulloreve për shtepitë e kujdesit ditor familjar; tani, shumica e shteteve kanë disa forma të këtyre rregulloreve, por tipet e rregulloreve ndryshojnë (p.sh. licensimi, certifikimi, aprovimi dhe regjistrimi). Po kështu veprohet dhe për standartet. Regjistrimi mund të përmirësohet në këto rrugë: 1. Siguron standarte të ndryshme si për shtëpitë e kujdesit ditor familjar ashtu dhe për shtëpitë tip grup (p.sh. shtëpitë që sigurojnë kujdes për fëmijë 6-12 vjecar). 2. Bën zbatimin për njëhsimim me mjetet e zbatimit të detyrueshëm. 3. Inspekton shtëpitë kur del një problem nga aplikimi ose referenca, kur prindërit ankohen dhe kur shtëpia është zgjedhur në mënyrë të rastësishme për kontroll të befasishëm. ( Pajtimi keqësohet nëse nuk bëhen inspektime rutinë për 10-20 % të shtëpive cdo vit. 4. Krijon mundësi të aplikimit të kompjuterave brënda procesit të regjistrimit.

RREGULLAT QË UDHËHEQIN PROGRAMET PUBLIKE TË FËMIJËRISË SË HERSHME Programet e fëmijërisë së hershme që financohen publikisht nuk janë subjekt I licensimit. Në vend të programeve të financuara publikisht si shkollat publike dhe

programet e fëmijërisë së hershme qeëfinancohen nga Qeveria Federale, I marrin rregullat nga një shtet ose nga një agjensi federale në mënyrë të pavarur. Një Agjensi e specifikuar shtetërore ose agjensi federale, është caktuar nga ligji teëpergatisë rregulloret. Meqënëse programet e financuara publikisht, janë vetë-monitorizuese ose në gjëndje që ti përgjigjen vetëm zyrtarëve të zgjedhur, cilësia e programit varet nga angazhimi qytetar.

Rregullat e Shkollës Publike Edukimi shkollor publik në SHBA është një funksion shtetëror. Kontrolli kryhet nëpërmjet legjislacionit dhe nëpërmjet udhëzimeve ose direktivave nga Departamenti Shtetëror I Edukimit. Sic kemi diskutuar në Kapitullin e VIII, shtetet I delegojnë pjesë të operacioneve të shkollës rajoneve të shkollës lokale. Kontrolli I shtetit del në pah në fushat e meposhtëme: 1. Shteti krijon distriktet e shkollave lokale dhe I jep atyre fuqi legjislative specifike. 2. Legjislatura kontrollon përmbajtjen e programit për të vendosur cfarë duhet ose nuk duhet t'u mësohet fëmijëve, duke aprovuar lëndët që do të ofrohen dhe për rregullimin e adoptimit të teksteve shkollore. 3. Certifikimi i administratorëve dhe mësuesve I delegohet agjensisë së edukimit shtetëror nga autoritete legjislative. 4. Legjislaturat shtetërore kanë aprovuar ligjet e mbikqyrjes së detyrueshme. 5. Ndihma shtetërore I vjen shkollave lokale së bashku me rregulloren lidhur me shpenzimet;Mosrealizimi në bazë mund të thotë tërheqje e ndihmës shtetërore. 6. Programet e ndërtimit rregullohen nga agjensitë e ndryshme shtetërore. 7. Ka rregulla shtetërore që kanë të bëjnë me transportimin e fëmijëve. 8. Legjislatura e shtetit I delegon autoritetin, bordit shtetëror të edukimit, oficerit kryesor të shkollës shtetërore, ose departamentit të shtetit për arsim për ta aprovuar ose akredituar sistemin e shkollave lokale .Sistemet e shkollave lokale akreditohen në bazën e plotësimit të standarteve shtetërore, megjithëse disa agjensi shtetërore arsimi, mund të punojnë me agjensitë akredituese rajonale.

Monitorizimi Fiskal Kur qeveria blen ose kryen një shërbim nëpermjet një ndihme ose kontrate, kjo vendos specifikimet e cilësisë. Bazuar në ligjet e kontratës, marrëdhëniet e Qeverisë me furnizuesin janë ato të blerjes ose ato kontraktuale. Specifikimet e cilësise janë

përgjegjësitë e thjeshta administrative nëpërmjet monitorizimit fiskal. Disa shtete kërkojnë që programi publik të arrijë standartin e përdorur në licensimet, në të njëjtën kohë kur shtetet e tjera kërkojnë një nivel më të lartë cilësor se ato të licensuarat. Një shembull I monitorizimit fiskal është standarti ekzekutues I Head Start-it që programet kryesore fillestare që duhet të plotësojnë për marrje fondesh në të ardhmen. Standartet ekzekutuese janë regjistruar në regjistrin federal, më dt,30 Qershor 1975, Volumi 40, No,126, Pjesa e dytë. Keto standarte mbulojnë fushën e arsimimit, të shëndetit, të ushqimit, shërbimet sociale dhe angazhimin e prindërve.

Marrëveshja për edukimin e të gjithë femijëve handikapatë. Marrëveshja për edukimin e të gjithë fëmijëve handikapatë, ligji publik 94-142, është firmosur në Nëntor të vitit 1975. Formula për asistencën financiare të agjensive të edukimit shtetëror dhe të shkollave krahinore, është zbatuar në vitin financiar 1978. Sfera e veprimtarisë dhe gjithanshmërisë së kësaj marrëveshje, e bën më të cilësuar atë pjesë të dekretuar të legjislacionit, që të arrijë e plotësojë nevojat e fëmijëve handikapatë. Edukimi I handikapatevë ka një histori të gjatë dhe një histori plot variacione. Shkolla e parë për të vonuarit psikike ishte themeluar më 1848. Samuel Hoëe, drejtori I Institutit Perkins për të verbërit, hapi një shkollë eksperimentale për "fëmijët idiote". Të tjera shkolla të përherëshme u ngritën pas saj. Qeveria federale u angazhua në arsimimim special më 1864, me themelimin e Gallaudet College për të shurdhët në Ëashington D.C. Më 1896, klasa e parë e arsimimit special për handikapatët psikike u hap në shkollën publike të Providence të Rhode Island. Qeveria federale themeloi një sektor të vecantë për fëmijët e jashtëzakonshëm dhe rininë në zyrën e arsimimit me 1930. Meqë prindërit panë nevojën e edukimit të fëmijëve të tyre handikapatë, dhe meqë Qeveria I ofroi fonde agjensive shtetërore dhe lokale dhe ka përkrahur arsimin special me para për kërkimin, përhapjen e informacionit dhe shërbimet konsultative, numri I programeve të arsimit special në shkollat publike u rrit gjatë Luftës së Dytë Botërore. Edukimi special filloi të marrë një mbështetje të gjerë federale në 1965, me aprovimin e Ligjit Publik 89-10, të Marrëveshjes së Edukimit Fillestar dhe Sekondar, një projektligj për "disavantazhet edukuese". Tre amendamentet e ESEA, e ligjit publik 89313, 1965, ligjit publik 89-750 (1966), dhe ligjit publik 90-247(1967), sugurojnë më shumë ndihmë për fëmijët e vecantë në Institucionet e veprimtarive shtetërore ose që mbështeten nga shteti. Ligji publik 90-538, marrëveshja e asistencës së edukimit të hershëm të fëmijëve handikapatë e vitit 1968, autorizon programet eksperimentale parashkollore për fëmijë handikapatë me qëllim që të demonstrojnë që kushtet e prapambatjes mund të eleminohen ose të lehtësohen në më shumë se gjysmën e rasteve në se zbatohet ndihma e hershme dhe e gjithanshme. Padia gjithashtu ka qenë një pjesë kryesore e historisë së edukimit të mbështetur botërisht për fëmijët handikapatë. Të drejtat konstitucionale të përhapjes së barabartë të mundësive edukuese të të gjithë fëmijëve, duke përfshirë dhe ato handikapatë, janë vendosur nga gjyqi suprem I SHBA-së, në rastin e Broën kundër Bordit të Arsimit në vitin 1954. Pjesa më e madhe e padive të kohëve të fundit, kanë qenë të lidhura me metodat e përhapura të "mundësisë së edukimit të barabartë". Në rastin e Madera kundër

Bordit të Edukimit në Neë York City (1967), në cështjen Arreola kundër Bordit të Edukimit (1967) dhe në rastin e Covarrubias kundër Distriktit të Shkollës së Unifikuar San Diego (1970), prindërit duhet të përfshiheshin dhe duhet të informoheshin për vendimet e marra. Si rezultat I rastit të Dianës kundër Bordit Shtetëror të Edukimit të Kalifornisë (1970), fëmijët duhet të testohen në gjuhën e tyre të parë dhe në anglisht, te rivlerësohen brenda një kohe zgjatje të specifikuar dhe shërbimet shtesë mund ti sigurojnë këtyre studentëve, kthimin në klasa të rregullta për ndjekjen e klasave speciale pas klasifikimit të nivelit të tyre. Dy cështjet që sapo përmendëm, iu dhanë zgjidhje në vitin 1970. Në një veprimtari të një padije të një distrikti federal, të Shoqatës së Pennsylvania për Fëmijët me Mangësi (PARC) kundër Commonëealth-it të Pennsylvania, prindërit reklamuan nenin e mbrojtjes se barabartë të Amandamentit të 14. Neni kërkonte që, nëqoftëse shteti siguron një mbështetje të hapur të programit të arsimimit, ajo duhet të jetë e vlefshme mbi një bazë barazie. PARC-i tregoi që instrumentet dhe emërtimet e papërshtatshme të vlerësimit, të cojnë në një klasifikim të gabuar, ose në përjashtimin e fëmijëve nga shkolla dhe kjo ishte më shumë ekonomike për të edukuar fëmijët me mangësi në shkollat publike, sesa të sigurojë institucione speciale ose asistence për këta fëmijë. Si rezultat I këtij rasti, Bordi shtetëror I Pennsylvania për edukimin ka rënë dakort të sigurojë studentët handikapatë me mundësite e edukimit të barabartë dhe të zbatimit drejt gjykimit të proceseve lidhur me klasifikimin e fëmijëve. Rezultati I vendimit të dytë juridik special të rëndësishëm, cështja Mills kundër Bordit të Edukimit, ishte I njëjtë me rastin e Pennsylvania. Në këtë rast, në paditësit përfshihen jo vetëm handikapatët psikike, por të gjithë fëmijët me nevoja speciale.

Klauzolat e P.L. 94-142 Klauzolat specifike të P.L.94-142 janë kulmi I historisë së gjatë të legjislacionit dhe të padisë, por klauzolat janë sa të plota aq edhe të rëndsishme dhe që shkojnë prapa historisë së tyre. P.L.94-143 është një revizionim I pjesës B të marrëveshjes së edukimit të handikapatëve, Ligji është I administruar nëpërmjet byrosë së edukimit për handikapatë (USOEHEË). Në qoftëse disa kushte të sigurta janë plotësuar, fëmijët në shkollat private dhe në ato publike, mund të marrin asistencë sipas kësaj marrëveshje. Këto janë disa nga detajet kryesore dhe kushtet e marrëveshjes. 1. Fëmijët handikapatë përkufizohen si: me mangësi psikike, vështirësi në dëgjim, të shurdhër, me dëmtim të të folurit, handikapatë në dukje, me shqetësime serioze emocionale, me dëmtime ortopedike dhe me dëmtime të tjera shëndetësore ose fëmijë me paaftësi specifike të të mësuarit, I cili me të drejtë kërkon edukim special dhe shërbime speciale. 2. Të gjithë fëmijët e moshave 3 deri në 21 vjec, janë të prfshirë në këtë marrëveshje. Ka gjithashtu dhe klauzola për paratë federale, për identifikimin e hershëm dhe për mbrojtjen. Edukimi I lirë publik ishte I vlefshëm për fëmijët handikapatë të moshave 3-18 vjec, që nga fillimi I vitit shkollor 1978, dhe do të jetë I vlefshëm për të gjithë handikapatët nga mosha 3-21 vjec që nga 1 Shtatori I 1980. Për fëmijë të niveleve nga tre deri në pesë vjec dhe 18-21 vjec, mandate të tilla nuk zbatohen, n.q.s. një kërkesë e

tillë është e papajtueshme me ligjin shtetëror ose me praktikën ose me vendim gjyqi. Disa mandate të ligjeve shtetërore, shërbejnë për edukimin special që nga lindja e këtyre fëmijëve. 3. Priori do ti jepen fëmijëve të cilët nuk kanë marrë një arsimim të vecantë dhe për ata me me shumë pafatësi dhe pengesa të mëdha të cilët janë shërbyer në mënyr të pamjaftueshme. Këto prioritete mund të bashkohen si në agjensitë e edukimit shtetëror dhe në ato lokale. 4. Me evituar "mbi-numrimin e fëmijëve" për qëllime regjistrimi, ligji kërkon që numri total I fëmijëve nuk duhet të jetë më shumë se 12% e numrit total të nxënësve të moshës shkollore midis moshës 5-17 vjec, në mënyrë ekskluzive. Jo më shumë se një e gjashta e handikapatevë të gjykuar (ose 2% e numrit total të nxënësve të shkollës) mundet të jenë fëmijë me paaftësi specifike të të mësuarit (SLD). 5. Procedurat e gjëra të identifikimit të fëmijës kërkohen gjatë shqyrtimit. 6. Vlerësimi nuk duhet të bëhet sipas dallimit racial ose kulturor. Në mënyrë më specifike, testet mund të bëhen në gjuhën primare të fëmijëve dhe duhet të jenë të administruara nga një individ I kualifikuar, I vlefshëm për qëllimet specifike, për të cilat ai është I destinuar. 7. Prindërit duhet të informohen dhe të japin lejen e tyre për vlerësimin e fëmijes së tyre.Agjensia e Edukimit Shtetëror duhet të garantojë mbështetjen e procesit të procedurave për të gjithë fëmijët handikapatë dhe prindërit e tyre,ose kujdestarëve me respektu të gjitha problemet e identifikimit,vleresimit dhe klasifikimit edukues,n.q.s. bëhet fjalë për inicimin ose ndryshimin e një klasifikimi ose për refuzimin e inicimit ose ndryshimit. 8. Një program I individualizuar për cdo fëmijë duhet të përpunohet. Ligji specifikon që programi duhet të bazohet në: (A) Një deklaratë për një nivel të tanishëm të ekzekutimit edukues të një fëmije të tillë; (B) një deklaratë për qëllimet vjetore duke përfshirë objektivat instruksionale me afat të shkurtër; (C) një deklaratë e shërbimeve specifike edukuese që do ti sigurohen një fëmije të tillë dhe të vendosi se cili nga këta fëmijë të tillë do të jetë në gjëndje të marrë pjesë në programet e rregullta edukuese; (D) data projektuar për futjen dhe zgjatjen e parashikuar të shërbimeve të tilla dhe (E) kriteret objektive të përshtatshme dhe vlerësimi I procedurave dhe grafikët e vendosjes të paktën një herë në vit nëse objektivat instruksionale kanë qënë të arritura. (Seksioni 4(a)(19)). 9. Edukimi special mund të sigurohet në "ambjentin më të vogël kufizues". Kjo në kuptimin e thjeshtë, që fëmijët handikapatë mund të integrohen në klasa të rregullta-që janë "drejtimi themelor" I edukimit. Burimi kryesor me fjalë të tjera është përgjigja organizative e mandatit. Klasat dhe shkollat speciale, mund të përdoren për edukimin handikapat kur integrimi nuk është gjëja më e mirë për fëmijën.

10. Shërbimet ndihmëse mund të sigurohen për fëmijët handikapatë. Këto janë të gjithanëshme dhe përfshijnë: transportimin dhe shërbimet e tilla zhvilluese dhe mbështetëse (duke përfshirë fjalimet patologjike, shërbimet psikologjike, terapia fizike dhe profesionale, shërbimet e rikrijimit, mjekësore dhe konsultative përvec disa shërbimeve mjekësore të tilla, që do të jenë vetëm për qëllime diagnostike). që mund të kërkohen për të asistuar një fëmijë handikapat që të përfitojë nga një edukim special dhe të përfshijë identifikimin e hershem dhe për vlerësimin e konditave të kufizuara të këtyre fëmijëve. (Seksioni 4(a)(17)) 11. Një dokument duhet të përpunohet në nivelin shtetëror në formën e një plani shtetëror vjetor që do të plotësojë mandatet specifike të P.L. 94-142 dhe ia dorëzon komisionerit amerikan të arsimit. Agjensia shtetërore e arsimit monitorizon zbatimin e kushteve nga distriktet e shkollës lokale dhe komisioneri amerikan monitorizon shkallën e përputhjes së agjensisë shtetërore të arsimit. Komisioneri mund tia ndërpresë fondet agjensisë shtetërore të arsimit, n.q.s. kjo ka mospërputhje kryesore me ndonjë nga kushtet madhore. Mospërputhja mund të rezultojë në prerjen e fondeve të programeve speciale për fëmijët handikapatë. 12. Komisioneri Amerikan do të vlerësojë ndikimin e marrëveshjes në një bazë vjetore dhe të sigurojë një raport të plotë për Kongresin për efektivitetin e instruksioneve të individualizuara, në edukimin e fëmijëve handikapatë në " një ambjent të vogël kufizues" dhe të procedurave që parandalojnë klasifikimin e gabuar të fëmijëve. P.L. 94-142 krijoi një formulë pagesë e cila është e bazuar në një përqindje të shkallëzuar në mënyrë graduale. (5%, viti fiskal 1978 në një nivel 40 % të përhershëm të vitit fiskal 1982) të shpenzimeve mesatare kombëtare për fëmijë të shkollave publike x për numrin e fëmijëve handikapatë të shërbyer në krahinat e shkollave të secilit shtet. Sigurisht, përcaktimet aktuale do të vendosen nga Kongresi.

AKREDITIMI Akreditimi është një proces vullnetar, gjysëmrregullues. Kjo nënkupton që programi I fëmijërisë së hershme ka përmbushur standartet minimale të vendosura nga agjensia e kreditimit. Këto standarte prezantojnë një nivel të lartë cilësor. Nuk ka gjoba legale për paaftësinë që përmbajnë standartet e akredituara; më saktë, është më shumë një cështje reputacioni dhe nënkupton mosrealizimin për fitimin e statusit profesional. Programet e fëmijërisë së hershme të akredituara nga një shoqatë e thjeshtë ose një Agjensi, nuk janë patjeter më të mira se programet e tjera, megjithatë ato mund të jenë në shkallë më të lartë sepse stafi I anëtarëve ka arritur vullnetarisht një shkallë shkëlqimi. Në mënyrë që të marrësh akreditimin, personeli I një programi të fëmijërisë së hershme duhet: (1) të aplikojë tek agjensia akredituese; (2) të vlerësojë ambjentet, stafin dhe programin dhe të sigurojë që programi të përmbush dhe të arrijë standartet e shoqatës.(3)

të kërkojë një vizitë dhe të intervistohet nga një Komitet I Zgjedhur nga Shoqata Akredituese; (4) të pranojë akreditimin kur është aprovuar nga Organizata e Akredituar. Akreditimi është një proces në vazhdim sepse programet janë të akredituar vetëm për një periudhë të shkurtër kohore. Para datës së mbarimit, një program që dëshiron të qëndrojë I akredituar, duhet ta përsërisë procesin. Shkollat Publike janë të nevojshme të akreditohen nga Agjensi të Edukimit Shtetëror sepse programet e fëmijërisë së hershme në shkollat publike janë konsideruar pjesë e shkollës fillore dhe këto programe janë të akredituara me shkollat fillore në shkollën lokale të krahinës. Përvec Agjensive të ndryshme të Edukimit Shtetëror, programet e fëmijërisë së hershme që janë pjesë e shkollave fillore, mund të akreditohen nga shkollat dhe Kolegjet e Shoqatave të Jugut. (Midis 6 shoqatave të akredituara rajonale, vetëm SASC ka një marrëveshje për akreditimin e shkollave fillore.) Institucionet e përgatitjes së mësuesve duhet të akreditohen nga Këshilli Kombëtar për akreditimin e edukimit të mësuesve. (NCATE). Sic është diskutuar, udhëzimet e përgatitura nga Shoqata Kombëtare për edukimin e fëmijëve të rinj, janë standartet për akreditimin në NCATE e programve të fëmijërisë së hershme (p.sh. një program mësimor prej 4-5 vjetësh për ata që do të gradohen si mësues të fëmijëve nga lindja deri në moshën 8 vjec. Në vitin 1985, Shoqata Kombëtare për Edukimin e Fëmijëve të Rinj, I kompletoi udhëzimet për programet e edukimit të fëmijërisë së hershme në lidhje me Institucionet që ofrojnë diploma. Në vitin 1982, shoqata kombëtare ka filluar zhvillimin e një sistemi të akreditimit vullnetar në bazë kombëtare për qëndrat dhe shkollat e fëmijërisë së hershme. Programi I akreditimit është I hapur para dhe mbas programeve të fëmijërisë së hershme dhe I shërben grupeve prej të paktën 10 fëmijësh nga lindja deri në pesë vjec ose nga pesë vjec deri në tetë vjec. Programet e kujdesit ditor shtëpiak nuk janë të përfshirë kësaj here. Me përmbush qëllimin e akreditimit, Shoqata Kombëtare ka themeluar një Organizatë të reAkademinë Kombëtare të Programve të fëmijërisë së hershme (Akademia). Qëndra dhe shkollat që punojnë drejt fitimit të akreditimit do të bashkohen me Akademinë si programe kandidate dhe që do të bëhen anëtarë kur do të akreditohen.

KAPITULLI 10

DREJTIMI DHE MANAXHIMI I PERSONELIT

Cilësia e stafit përcakton, në një nivel të lartë, përsosmërinë e një programi të fëmijërisë së hershme.Te shumica e njerzve puna është më shumë se një mjet fitimi i parase; është situata e punës në të cilën individi e ndien veten të sigurtë dhe bashkëpunëtor në përmbushjen e qëllimeve. Për të arritur cilësinë e punës dhe kënaqësinë në punë, tre kritere duhet të kihen parasysh në përpilimin e çdo programi: 1. Personeli duhet të ketë të paktën minimumin e kualifikimit të detyrave të tij specifike, megjithatë punëdhënësi shpreson të punësojë atë që duket të kenë potencialin më të lartë. 2. Ata që zgjidhen duhet të kenë dëshirën të punojnë duke iu përmbajtur filozpfisë së programit. 3. Personeli duhet të besojë në filozofinë e programit dhe të ketë qëllim të punojë bashkarisht me efektivitet dhe harmoni.

TENDENCA NË SIGURIMIN E PERSONELIT

Përpjekje mbrojtëse kanë rezultuar në një rritje të vlerësimit së rëndësisë së edukimit të fëmijërisë së hershme. Rritja e rolit të mësuesve të programit të fëmijërisë së hershme pritet të vazhdojë për shkak të rritjes së influencës së mamave në forcat e punës. Laboratori I Statistikave në USA parashikon një rritje të përqindjes së mësuesve gjatë dekadës tjetër rreth 38-44% krahasuar me 23-28% rritje në forcat e punës si total. Ndodh një gjë e ngjashme për mësuesit e programit të fëmijërisë së hershme në shkollat publike për shkak të zgjerimit të këtij programi atje, një rritje të regjistrimit, një ulje të interesit në karierën e edukimit gjatë kolegjit, dhe fakti që gjysma e mësuesve po kapin moshën e pensionit. Programit të fëmijërisë së hershme i nevoitet më shumë staf për disa arsye. Së pari, shumë programe të fëmijërisë së hershme janë bërë konprensiv në natyrë, e cila bën të nevojshme shtimin e stafit për t'u marrë me edukimin, ushqimin, shëndetin dhe shërbime sociale për fëmijët dhe familjet e tyre. Së dyti, një staf i përshtatshëm për fëmijët bazuar në moshën dhe nevojat e fëmijëve është faktori më i rëndësishëm në cilesinë e programit. Fatkeqësisht, si rezultat i problemeve të sotme ekonomike, është një tendencë për të përdorur më shumë staf të papërshtatshëm për fëmijën dhe grupet e fëmijëve. Dhe së treti, stafi ndihmës është i nevojshëm për të identifikuar fëmijët handikapat dhe për t'i ndihmuar ata të integrohen në klasa normale. Të dhënat demografike për mësuesit e fëmijërisë së hershme nuk janë inkurajuese. Megjithatë, të dhëna më komplete janë të nevojshme. Problemet përfshijnë: 1. Një numër i pakontrolluar i kujdestarëve të fëmijëve-sidomos ata të punësuar në qendart private dhe kujdestarët e përditshëm të shtëpive. 2. Titulli i punës që nuk reflekton fushën. 3. Të dhëna për rrogat të nevojshme për të klasifikuar ata që punojnë dymbëdhjetë muaj në profesion nga ata me nëntë muaj. 4. Nevoja për kategoritë e punës që reflekton diferencat në edukim dhe eksperiencë 5. Data e përfshirjes në programin e trainimit dhe zgjedhja përfundimtare e punës për studentët. Megjithë këto probleme, demografia jep në njëfarë mënyre një vështrim apropriat të statusit të mësuesve të programit të fëmijërisë së hershme. Është vlerësuar që janë rreth 2.8-3.4 milion kujdestarë fëmijësh në USA. Nëntëdhjetë përqind e kujdestarëve të shtëpive dhe 58 përqind e të gjithë kujdestarëve të fëmijëve përfitojnë paga në nivele varfërie. Përfitimi mesatar vjetor i punonjësit me kohë të plotë pune është rreth 9,000$ për ata të punësuar në edukim dhe shërbime sociale dhe nën 4,500$ për ata që punojnë në shtëpi private. Mësuesit me kohë të plotë pune të parakopshteve dhe kopshteve publike përfitojnë një mesatare rreth 15,500$. Studimi Nacional i Kujdesit Ditor gjeti diferenca në edukim dhe eksperiencë që reflektohen në përfitimet e kujdestarëve vetëm me disa cent për orë. Studimi i Shoqatës Nacionale për Edukimin e Fëmijëve të Vegjël gjeti së megjithëse kujdestarët e fëmijëve kanë nivele të larta të edukimit , ata janë paguar më pak se kujdestarët e kopshtit zoologjik, banakierët, kujdestarët e parkingëve, dhe

personeli i një parku. Nacionalisht, ka patur një 42 përqindësh për qëndrat e kujdesit ndaj fëmijëve, shkolla infermieresh, qendra HEAD START, dhe qendra të tjera të kujdesit të fëmijëve ( duke përjashtuar shkollat publike parakopshtore dhe kopshtore) gjatë periudhës dymbëdhjetë mujore nga 1980-81. Kujdestarët e shtëpive kanë një përqindje edhe më të lartë. Kjo përqindje rezulton në: 1. Zgjatja e listës së pritjes ndërsa nevojat e kujdesit për fëmijë rriten 2. Stresi i punës për të ndejtur në punë në kohën e shkurtimeve të mëdha 3. Rritja e stresit për fëmijët që janë ndarë nga personi që kujdeset gjatë ditës dhe një prishje e mardhënies midis prindit dhe punëtorit. Një tendencë tjetër në stafin e fëmijërisë së hershme evokon prezencën e burrit më shumë në teori se sa në praktikë. Gjatë viteve dyzetë dhe të pesëdhjetë, burri nuk mund të mësonte në programin e fëmijëve sepse njerëzit besonin se burri është jashtë elementëve të tij në kopësht dhe ka gradën më të ulët. Në vitet 1969 dhe 1970, burri rekrutohet në stafin e fëmijërisë së hershme për të përmirësuar disa efekte të mungesës së babait në shtëpi si për djemtë edhe për vajzat dhe për të parandaluar që fëmijët ta shohin shkollën si vend për vajza. Evidenca empirike të pakta mbështesin ngjitjet e fundit. Në fakt, kërkime si ato të Brophy dhe Good dokumentojnë se mësuesit meshkuj bëlnë pak ose aspak diferencë në përfomancën e shkollës ose theksimin e seksit te djemtë e vegjël. Nga fundi i viteve 1970 dhe fillimi I viteve 1980, shumë kërkime u drejtuan në zhvillimin e rolit të seksit dhe antagonisë (përmbledhjen e qënies femër dhe mashkull në një personalitet). Burrat u inkurajuan të merrnin pozicione në programet e fëmijërisë së hershme për balancim ata duhet të përgatiteshin, më tepër sesa të kishin një aspekt "mashkull". Megjithëse burra të rëndësishëm mund të kenë hyrë në stafin e edukimit të fëmijës, relativisht pak kanë hyrë në edukimin e fëmijërisë së hershme. Studime kanë treguar se burrat nuk janë inkurajuar të hynë në këtë fushë dhe ata që kanë raportuar kanë eksperimentuar disa paragjykime të përgjithshme kundër administrimit të burrave dhe punën e femrave. Megjithatë, problemi i pranimit real të burrave në programet e fëmijërisë së hershme vazhdon. Akoma një problem tjetër i vazhdueshëm në staf është përdorimi I ndihmësve paraprofesionalë, prindërve vullnetarë, vullnetarëve të komunitetit, dhe studentëve nga e mesmja e hershme nëpër nivelet e kolegjit. Vullnetarët nuk janë më të përcaktuar në një fushë të caktuar por janë përfshirë në të gjitha aspektet e programit, përfshirë mësimin e fëmijëve. Vullnetarët e gjejnë punën e tyre të kënaqshme sepse ata ndihmojnë të tjerët, bashkohen më mirë për të kuptuar problemet e ndryshme, dhe vënë talentin e tyre në punë.

PROCESI I MARRJES NË PUNË NË NJË PROGRAM TË FËMIJËRISË SË HERSHME

Pas zhvillimit të një filozofie dhe programi në letër, një administrator përballohet me nevojën e përcaktimit të nevojave për staf krahasimin e kërkesave të punës me anëtarët e stafit të disponueshëm. Kjo gjë është dicka e vazhdueshme; marrja në punë e personave ndryshon në lidhje me shpenzimeve të programit dhe vëndeve të lira ose vakum në program.

ROLET DHE KUALIFIKIMI I PERSONELIT

Megjithëse të gjithë anëtarët e stafit duhet të jenë me shëndet të mirë fizik dhe psikologjik dhe të kenë cilësitë e nevojshme për të punuar me fëmijët, një kualifikim personal i nevojshëm varet nga roli i tij specifik. Edhe rolet me të njëjtin titull mund të variojnë nga programi në program. Personeli duhet të klasifikohet edhe si personel i programit fillestar të tij edhe si personel ndihmës i programit. Personeli i programit fillestar ka kontakte direkte, të vazhdueshme me fëmijët; kjo përfshin mësuesit, shoqatat e mësuesve, dhe mësuesit asistentë. Personeli i programit ndihmës siguron shërbime që ndihmojnë ose thjeshtojnë kujdesin e dhënë dhe programet udhëzuese ; kjo përfshin ekspertët e ushqimit, stafin e mjekëve, psikologë, punëtorë të rastit, dhe stafin e mirëmbajtjes. Megjithëse një anëtar i stafit është klasifikuar nga roli i tij kryesor, ai mundet që rastësisht të funksionojë në një kapacitet tjetër. Për shembull, një mësues mundet që rastësisht të pastrojë dhomën ose të servirë ushqimin, ose specialistët e ushqimit të diskutojnë zakonet e mira të të ngrënit ose ngushëllojnë një fëmijë që ka rrëzuar një karton me qumësht. Drejtori Një drejtor është dikush i cili mundet ose nuk mundet të jetë i ngarkuar me të tërë programin. Drejtorët e programit të fëmijërisë së hershme në shkollat publike janë shpesh supervizorë, ndihmës ose burim njerëzor. Në programet Montessori, mësuesit janë tradicionalisht mbajtës së titullit të drejtorit ose drejtues. Titulli i drejtorit zakonisht i jepet personit që është legalisht përgjegjës për të tërë programin dhe shërbimet, të qënurit operativ i një qëndre publike ose private të kujdesit ditor, një shkolle private për infermiere ose kopështi, një universiteti ose laboratori kolegjial të shkollës së infermierisë ose kopshtit, ose një programi HEAD START. Drejtori mund të funksionojë si: 1. Një drejtor mësues i cili lëviz midis dy roleve sipas nevojave. 2. Dikush funksioni i të cilit përmbledh një krijim ose zhvillim principesh kryesore në shkollat publike dhe që ka kontakt imediat me kontrollin mbi gjithë stafin 3. Dikush funksionet e të cilit janë të ngjashme me ato të manaxherit të biznesit, i cili delegon autoritetin te manazherët e nivelit të mesëm.

Më specifikisht, përgjegjësitë e drejtorit mund të përfshijnë sigurimin e një asistence profesionale në dordin e drejtorëve ose bordin kontrollues duke dhënë informacione të nevojshme, duke rekomanduar ndryshime në politikë, dhe duke asistuar në vlerësimin e programit; zhvillimin e filozofisë dhe qëllimeve të programit dhe parashikuar drejtim për planifikimin e programit; planifikuar politika shkollore që konsiderojnë prindërit dhe fëmijët; demostrimin e ligjeve dhe rregullave në fuqi që ndikojnë te fëmijët, familja, edukimi dhe pasja parasysh e ndjekjes së standartetve dhe rregullave; rekrutimi, marrja në punë, mbikëqyrjen dhe trainimin e anëtarëve të stafit; delegimin e përgjegjësisë dhe aftet e mbarimit të punësimit të anëtarëve të stafit; mbikëqyrja e mirëmbajtjes së godinës dhe manaxhimi i programeve dhe shërbimeve; përfaqësimi i institutit në komunitet; përcaktimi dhe mbajtja e të dhënave të shkollës; dhe përgatitja e një buxheti vjetor për bordin, të informojë bordin për nevojat financiare, dhe të operojë me buxhetin. Kualifikimet profesionale të drejtorit variojnë, varur nga organizimi i programit. Sic e lexuat në kapitullin 10, drejtorët e shkollave publike të programit të fëmijërisë së hershme duhet të jenë të licensuar nga shteti. Kërkesat e edukimit janë caktuar nga agjensi publike, për ato programe që ata monitorojnë, sic janë drejtorët e programit HEAD START. Drejtorët e shkollave publike duhet të marrin certifikatën e administratorit të shtetit të tyre dhe të bëjnë cdo kualifikim tjetër nga departamenti i edukimit të shtetit, bordi i shkollës lokale, ose nga agjensi të akredituara që shkolla u përket. Drejtorët gjithashtu duhet të dinë si të mbajnë një program specifik të fëmijërisë së hershme. Kjo njohje mund të përfshijë të kuptuarit dhe komunikuarit e filozofisë së programit, zbatimin e programit dhe procedurave të suportit (kontakte me komunitetin) Lidhur me programin, karakteristikat personale të drejtorit efektiv janë të njëjta. Këto karakteristika përfshijnë gjendjen fizike dhe mentale, pranimin e ideve të reja, fleksibilitet në shprehje dhe mendime, aftësinë për të mësuar nga gabimet, të jetë i hapur, i qëshur dhe i ngrohtë si me fëmijët dhe me të rriturit, të ketë sensin e sigurisë personale, dëshirën për sukses, dhe ndershmërinë.

PERSONELI I PROGRAMIT FILLESTAR Në 1982, një Grup i Madh i Punës së Detyrueshme të Shoqërisë Nacionale për Edukimin e Fëmijëve të Vegjël caktoi një komitet për të rekomanduar tituj pune të sakta dhe përshkrime pune. Të mëposhtmet u aprovuan nga Bordi Qeveritar në 1984: 1. Asistent mësuesi i programit të fëmijërisë së hershme, është një profesion pa përgatitje të specializuar të fëmijërisë së hershme dhe që përfshin aktivitete programi nën mbikqyrje direkt. 2. Shoqata e mësuesve të fëmijërisë së hershme, është një profesion që kërkon një minimum përgatitje në fëmijërinë e hershme (marrjen e një kredenciali CDA ose të një garde të njohur në edukimin e fëmijërisë së hershme/zhvillimin e fëmijës) e cila përfshin aktivitete në mënyrë të pavarur dhe mund të jetë përgjegjëse për një grup fëmijësh.

3. Mësues i fëmijërisë së hershme, është një profesion që kërkon një gradë pasuniversitare në edukimin e fëmijërinë e hershme /zhvillimin e fëmijës dhe është përgjegjëse për një grup fëmijësh. Ndryshimet midis punonjëseve kujdestarë të fëmijëve dhe mësuesve nuk janë më të përdorshme. Projekti i Edukimi të Stafit të Kujdesit për Fëmijët vuri re se lidhur me titujt, anëtarët e stafit në qendrat e kujdesit ditor veprojnë në baza të njëjta, ndajnë kujdesin rutinë, bashkëveprojnë me fëmijët, pastojnë e të tjera si këto. Programe speciale për personelin mund të përfshijnë studentë, mësues dhe vullnetarë të brendshëm, vullnetarë, dhe personel nga programi i gjyshërve. Roli i mësuesve profesionalë mund të ndryshojë në varësi të edukimit dhe eksperiencës dhe tipit të programit. Ai mund të përfshijë përgjegjësitë e mëposhtme: 1. Shërbe me kapacitetin e liderit me anëtarët e tjerë të stafit. 2. Përfshi filozofinë e programit duke shikuar dhe përcaktuar nevojat e fëmijës në lidhje me qëllimet e programit dhe planifiko aktivitetet 3. Përgjigju efektivisht sjelljes së fëmijëve 4. Modelo dhe artikulo praktika në mbajtjen e filozofisë së programit te prindit dhe anëtarëve e tjerë të stafit. Mësuesit mundet gjithashtu të njohin, pranojnë dhe përdorin diferencat në kulturën e fëmijëve. Kualifikimet profesionale të mësuesve të fëmijërisë së hershme janë diskutuar në kapitullin 10. Kërkimet e Seefeldt në efektivitetin e mësimdhënies tregojnë se njohjet e fëmijëve janë kanë një lidhje domethënëse pozitive me vitet e para të eksperiencës dhe edukimit . Kishte një lidhje negative domethënëse ndërmjet prindërve dhe efektivitetit të mësimdhënies në rritje ndërsa numri i prindërve të fëmijëve rritej. Karakteristikat e personelit lidhur me mësuesit efektivë janë të vështira për tu përcaktuar sepse ka një mungesë marrveshjesh rreth cfarë përfaqson një mësues i mirë për fëmijën e vogël dhe se për arsye të një stili mësimdhënie të mirë (trajtimi personal, zakonet) janë të lidhurë me tëknikat e mësimdhënies (metodologjia). Megjithë këto limite, Seifert dhe Lyons gjetën se marrja pjesë në shkollën fillore ishte më pak e konsideruar nga aftësitë e specializuara dhe trainimin se cilësitë personale. Karakteristikat dhe aftësitë shpesh bashkohen me mësuesit efektiv të fëmijërisë së hershme përfshirë ngrohtësinë , fleksibilitetin, integritetin, sensin e humorit, stimën fizike dhe mentale, vitalitetin, stabilitetin emocional dhe konfidencën, të qënurit natyral dhe aftësinë për të përballuar zhvillimin pa qënë mbiprotektiv. Rosen gjeti se përmbajtja e asaj që studentët kujtojnë mbi marrdhëniet e tyre me prindërit e tyre mund të paracaktojë aftësinë e tyre për t'u lidhur me fëmijët dhe efektivitetin e tyre në punën me fëmijët e moshave të ndryshme. Për shembull, mësuesit më efektivë të fëmijëve të vegjël përshkruajnë gëzimin e tyre dhe sensin e sigurisë gjatë këtyre viteve. Ata që gjykohen më efektivë nga pesë deri në tetë vjecarët kujtojnë dëshirën e e tyre për pavarësi dhe nevojën e hershme për të marrë aftësitë bazë. Studentët e Kolegjit gjykuar më efektivë me fëmijët më të rritur kujtojnë të rritur që kanë stimuluar dëshirën për të mësuar te ata. Një studim tjetër sugjeron se numri më i madh i

studentëve të kolegjit përfshirë edukimin e fëmijërisë së hershme janë njerëz të orientuar më tepër sesa ide të orientuara. Në vazhdim të karakteristikave personale, mësuesit që punojnë me fëmijë duhet të jenë në gjendje të zhvillohen lidhur ngushtë me shërbimin e fëmijëve, "lexojnë" kauza sjelljeje (për shembull të dallojë nëpërmjet rreshtave), dhe të bëjnë angazhime afatgjata në program kështu që fëmijët ndiqen në vazhdimësi. Për arsye se mësimi është kaq kompleks dhe i multifikuar, shumë kërkime duhet të ndërmerren mbi karakteristikat personale dhe efektivitetin. Zëvëndësit e mësuesve duhet të kenë të njëjtin kualifikim profesional dhe karakteristika profesionale të njëjta me mësuesit e rregullt. Megjithatë, mësuesit e rregullt ose drejtorët duhet të bëjnë plane për mësuesit zëvendësues për të siguruar vazhdimësinë normale të programit. Këto plane janë më shumë esenciale në situata vetëpërmbajtjeje dhe në programe ku mësues specialë janë punësuar. Ata nuk janë aq të nevojshëm në programe që përdorin një skuadër mbështetëse mësuesish ose asistencë paraprofesionale. Drejtorët e programit të fëmijërisë së hershme duhet të zhvillojnë një listë potenciale të mësuesve zëvendësues të cilët kanë të njëjtin kualifikim si mësuesit për të cilët ata do të punojnë. Cdo program duhet të caktojë një procedurë për të patur personel zëvendësues; zakonisht, mësuesit që mungojnë kontaktojnë drejtorin i cili, në rradhë, siguron zëvendësuesit. Mësuesit kanë një përgjegjësi të rëndësishme në planifikimin e personelit zëvendësues. Për arësye se ka pak paralajmërime të sëmundjeve dhe emergjencave, planet duhet të bëhen sapo mësuesi merret në punë, planet duhet të mbahen në korent. Disa sugjerime për planifikimin e personelit zëvendësues janë:

1. Përgatiti fëmijët sa më shpejt që të jetë e mundur për mundësinë e një zëvëndësueseje, po të jetë e mundur sapo ata të sigurohen në programin e fëmijërisë së hershme. Fëmijët e vegjël janë shpesh të frikësuar nga një mësuese zëvendësuese dhe kjo evitohet nëse ata janë të përgatitur më përpara. Një rrugë për të bërë këtë është të pasurit më përpara vizita nga zëvëndësuesja (ose edhe ta futësh atë në punë) përpara se ato të jenë të nevojshme. Vizita mundet gjithashtu të shërbejë si një orientim i zëvendësuesit prospektiv në program ose si një kontrollim për të determinuar nëse një person duket se i përshtatet programit.

2. Të jetë sa më shumë e detajuar, sa të jetë e mundur shkruaj informacione mbi procedurat për të patur fëmijën, sic janë: ku do t'i takoni ata dhe rituali i përditshëm; për ushqimin, tualetin dhe ëmbëlsirat; për tipet e aktivitetit të planifikuara në cdo kohë në skedul; për lëvizjen e fëmijës nga një aktivitet në një tjetër pa ndryshuar dhomën, sic është dallimi nga idetë, vlerësimi, ose sinjali muzikor; lëvizjen e fëmijëve jashtë godinës ose në pjesë të tjera të godinës; për emergjencë, sic është evakuimi i godinës dhe sëmuraja e fëmijës; për të kryer funksionet administrative, sic janë ndjekja ose llogaritja e ushqimit ose dërgimi i një note prindërve; dhe për nisjen e fëmijës, sic është metoda e të marrit në shtëpi dhe shoqërimi jashtë derës së jashtme.

3. Shkruani plane për një minimum të dy ose tre ditëve. Planet duhet të jenë ide të përshtatshme në cdo kohë të vitit dhe nuk duhet të mbingarkojnë personelin zëvendësues me kërkesa për supervizim te vecantë të kujdesshëm ose përgatitje ekstensive ose kohë për pastrim.

4. Të sigurohet një dollap ose një vend për paisjet specifike dhe materialet që nevoiten për planet, sic është një bibliotekë dhe shënime për ecurinë e aktivitetit. Pjesë të mëdha të materialit si shënimet e lojrave dhe fushave të futbollit mund të lihen në vendet e tyre të zakonshme. Meqenëse personeli zevendësues nuk e di emrin e fëmijës, një mbajtëse emrash duhet të vendoset me materialet dhe paisjet. 5. Mba një listë fëmijësh deri më të fundit dhe veco apo nënvizo ata me probleme të vecanta fizike, intelektuale, ose emocionale- dhe vepro për të vazhduar programin në të njëjtën kohë duke ndjekur problemin.

6. Mbani shënime të shruara në tavolinën tuaj ose në ndonjë vend tjetër të dukshëm duke treguar ku mund të gjenden informacionet dhe materialet për personelin zëvendësues. 7. Lë në tavolinë skëdulin e aktiviteteve gjysëm të rregullta si koha për të shkuar në biblotekë, detyra speciale, ose kohë për subjekte të vecanta mësuesish ose personel tjetër për të punuar me fëmijën.

8. Nëse zëvëndësuesja bëri një punë të mirë, thirre ose telefonoje dhe shprehi vlerësimin për punën e bërë. Zëvendësuesja duhet t'ju thotë cdo problem specifik që ka dalë ose që është vënë re. Informo drejtorin ose primarin e ndërtesës për cilësinë e punës së zëvendësueses kështu që vendimi mund të meret për rimarrjen e zëvendësueses në punë.

PERSONELI NDIHMËS I PROGRAMT Roli më i madh i personelit ndihmës të programit është të mbarojë shërbime që ndihmojnë ose thjeshtësojnë punën e programit. Ky grup përfshin specialistë në fushën e ushqimit dhe personel që kryen shërbimin e ushqimit, stafin e mjekëve, psikologë, punëtorë të rastit, stafin e mirëmbajtjes, stafin e përgjithshëm të zyrave, stafin e transportit, dhe vullnetarë. Personeli ndihmës i programit duhet të ketë kualifikimin e profesineve të tyre reciproke (për shëmbull mjeku duhet të jetë i specializuar në mjekësi). Ata gjithashtu duhet të jenë në dijeni ose duhet të kenë njohuri rreth atyre që priten të ndodhin në një nivel të caktuar moshe të fëmijës së vogël. Kualifikimi i personave përfshin aftësinë për të komunikuar me fëmijët dhe të punojë me një të rritur të përfshirë në program.

PERSONAT SPECIALISTË NË FUSHËN E PLANIFIKIMIT TË USHQIMIT DHE ATA TË SHËRBIMIT TË USHQIMIT. Specialisti në fushën e planifikimit të ushqimit është përgjegjës për cdo shërbim ushqimi, përfshirë rekomandimin e cilësisë, cilësinë, dhe varietetin e të mirave për tu marrë; drejtimin e punës firmosëse dhe skedulin e të gjithë personelit me dietë; dhe të marrë masa për shërbime trainuese të personelit përgjegjës për përgatitjen dhe sevirjen e ushqimit dhe për pastrimin e ushqimeve. Personel tjetër i shërbimit të ushqimit mbahen jashtë, nën supervizimin e dhe përgjegjësinë e specialistit të ushqimit. Nëse një përgjegjës i ushqimit i regjistruar nuk është i punësuar me bazë me kohë të plotë, progarami duhet t'i kërkojë këto shërbime nga një konsulent. Një specialist i planifikimit të ushqimit i regjistruar duhet të ketë edukim pasuniversitar në planifikimin e ushqimit dhe eksperiencë klinike në formën e një specialisti planifikimi ushqimor. Personeli tjetër i shërbimit për ushqimin duhet të ketë trainim dhe eksperiencë në këtë fushë.

STAFI I MJEKËVE. Më së shumti shërbimet mjekësore janë marrë në bazëë të "nevojës" ose nëpërmjet arranxhimeve kontraktuale . Më mirë , mjekët duhet të jenë pediatër dhe duhet të kenë eksperiencë në shërbimin shëndetësor publik. Detyrat e mjekut mund të përfshijnë veprimtarinë si një konsulent për institucionin në formulimin dhe ndjekjen e politikave të tij për kujdesin shëndetësor dhe planifikimin , dhe vëzhgimin e shërbimeve të stafit mjekësor. Varur nga numri I fëmijëve në program, një infermiere mund të punësohet si një anëtar stafi me kohë të plotë ose jo të plotë pune. Detyrat e infermieres mund të përfshijnë inspektimin e fëmijëve cdo ditë ndërsa ata janë duke u futur në program, referimin për fëmijët që kanë nevojë për një kujdes të vecantë mjekësor, lidhur me anëtarët e tjerë të stafit dhe prindërit rreth shëndetit të fëmijëve, administrimin e kujdesit mjekësor gjatë ditës, dhe mbajtjen e shënimeve shëndetësore . Përvec një mjeku dhe një infermiere, duhet të mbahet edhe një dentist. Shërbimet mund të përfshijnë një inspektim dental të fëmijëve dhe konferencat me anëtarët e tjerë të stafit dhe prindërit rreth nevojave dentale të fëmijëve.

PSIKOLOGU Shërbimet e një psikologu fëmijënor të kualifikuar duhet të jenë të përshtatshme . Shumica e programeve të fëmijërisë së hershme punësojnë një psikolog i cili është i specializuar në psikologjinë shkollore, edukative, ose klinike. Një person me një gradë doktorature në psikologji është i përshtashëm për licencë mbas ekzaminimit nga një bord të kontrollit të një shoqate psikologjike shtetërore, dhe një person i cili ka një gradë masteri në psikologjinë shkollore ose edukative mund t'i jepet certifikata nga një bord shtetëror i edukimit në disa shtete . Detyrat e psikologut mund të përfshijnë vlerësimin psikologjik të fëmijëve dhe nxitjen e teknikave udhëheqëse .

PUNËTORË TË RASTIT Disa institucione i marrin përkohësisht persona të trainuar në punën sociale ose përdorin punëtorë të rastit nga agjensia qeveritare lokale. Shërbimet e tyre përfshijnë shpjegimin prindërve të problemeve që fëmijët mund të hasin duke hyrë në programet e kujdesit ­ditor ; ndihma për një nënë për gjetjen e një pune ose fitimin e rolit të saj si një nënë me kohë pune të plotë ose jo të plotë; shpjegimi ndaj prindërve i kërkesave të agjensisë për pranimin e një fëmije në program dhe mundësitë që ofrohen, njohja e nënës me stafin e kujdesit ditor; dhe ndihma për familjen në kuptimin e fëmijës

STAFI I MIRËMBAJTJES Anëtarët e stafit duhet të punësohen për mirëmbajtjen e shtëpisë, të godinës, dhe kopshtit. Të paktën një anëtar stafi duhet të jetë në detyrë gjatë ditës për ndonjë punë që duhet të kryhet përnjëherë . Mirëmbajtja dhe pastrimi kryesor kryhen kur fëmijët nuk janë prezent

STAFI I PËRGJITHSHËM ZYRTAR Anëtrët e stafit zyrtar kryejnë detyra sekretariale dhe klerikale, përfshirë mbajtjen e shënimeve, korenspondencës, dhe mbajtjes së llogarisë. Madhësia e stafit dhe aftësitë specifike të nevojshme do të variojnë sipas madhësisë së programit.

STAFI I TRANSPORTIT Programet ofrojnë shërbim transporti kështu që duhet të punësohen persona në këtë fushë . Një staf i transportit mund të përfshijë shoferët dhe mekanikët.

VULLNETARËT Përvec shërbimit si personel i programit, vullnetarët sigurojnë shërbime jo-programore të tilla si sigurimi i paisjeve, interpretimi i programit për komunitetin, puna me stafine e zyrës , dhe sigurimi i shërbimeve të transportit. Vullnetarët mund të nevoiten ose rregullisht ose përkohësisht .

VLERËSIMI I NEVOJAVE DHE MARRJA NË PUNË E ANËTARËVE TË STAFIT.

Së pari drejtori duhet të vlerësojë nevojat dhe dëshirat e stafit për shërbime të vecanta. Qëkur buxheti është zakonisht i kufizuar, drejtori gjithashtu duhet të përcaktojë

prioritetet. Konsiderata të tjera mund të përfshijnë përshtatshmërinë potenciale të stafit , sasinë e hapësirës së nevojshme për zyrat e stafit dhe lehtësirat e tjera,sasinë e trajnimit dhe vëzhgimit që do të zhvillohet. Nevoja e vendeve të punës duhet të shndërrohet më pas në përshkrimin e punës (e diskutuar më parë në këtë kapitull) . Drejtori ose administratori i personelit është përgjegjës për reklamimin e vendeve të punës. Programet duhet të ndjekin veprime afermative udhëzuese në marrjen në punë dhe punësimin sezonal .Veprimi afermativ krijon identifikimin dhe ndryshimin e praktikave të punësimit diskriminuese dhe merr hapa pozitive për të punësuar dhe siguruar një mjedis pune të pranueshëm për minoritetet dhe gratë. Ekzistojnë manuale të përshtatshme rreth programeve të veprimit afirmativ. Disa hapa të mundshme në punësimin e anëtarëve të stafit janë zhvillimi / mbledhja e materialeve rekrutuese, reklama, mbajtja e aplikacioneve rreth vendit të punës, marrja e dokumentacionit të kredencialeve, inervista, dhe marrja në periudhë prove në punë.

ZHVILLIMI/ MBLEDHJA E MATERIALEVE TË REKRUTIMIT Materialet e rekrutimit duhet të përfshijnë përshkrimet e punës që përmban listën e detyrave, përgjegjësive, dhe të autoritetit dhe japin kërkesat rreth kualifikimit dhe aftësive. Broshurat e marrdhënieve publikedhe manualet e politikës së punësimit janë gjithashtu materiale të mira rekrutimi.

LAJMËRIMET Drejtori së pari duhet të vërë re personat që tashmë janë përfshirë në program dhe pastaj të bëjë lajmërimin publik. Lajmërimi duhet të ketë në përmbajtje përshkrimin e punës dhe të ketë të gjitha termat jo të përfshirë në përshkrimin e punës, pra t'i bëjë një përshkrim të vogël programit dhe vendit të punës, kështu të specifikojë kualifikimet e kërkuara, kështu që kandidatët e pakualifikuar të eleminohen menjëherë. Ajo duhet gjithashtu të përfshijë metodën e aplikimit dhe afatin përfundimtar të dorëzimit të aplikacioneve . Ky që po japim më poshtë është një shembull i një lajmërimi në gazetë:

Kërkohen mësues të fëmijërisë së hershme për një qendër të zhvillimit të fëmijëve sponsorizuar nga kolegji. Përgjegjësitë përfshijnë planifikimin dhe përfshirjen në zhvillim të aktiviteteve të përshtatshme për një grup të përbërë nga dymbëdhjetë fëmijë trevjecarë. Diploma A.A në Zhvillimin e Fëmijës/Edukimi i Fëmijërisë së Hershme ose certifikata C.D.A. janë të kërkueshme; ata që kanë

eksperiencë mësimdhënie janë të favorizuar. Shkruani për një aplikacion te Zoti Jones, Drejtor, Kolegji Johnson I Komunitetit të Krahinës Qëndra për Zhvillimin e Fëmijëve, Rruga123 Alexander, 43147 ose telefononi (614)5554689 nga e Hëna në të Premte nga ora 2:00 deri në 4:00 mbasdite. Dita e fundit për aplikacionet , është 1 Gushti. Ne jemi një oportunitet për tu punësuar.

Metoda e aplikimit dhe pranimi i aplikimeve do të varet nga aftësia dhe eksperienca e aplikantit dhe koha që drejtori i kushton studimit të aplikacioneve. Kështu, një metodë aplikimi mund të variojë nga një telefonatë në mbushjen e një forme aplikimi, një përmbledhje të shkurtër, dhe një letër kërkesë përshkruese dhe kredenciale. Një formë aplikimi e thjeshtë është dhënë në faqen 214-215 si një shembull. Pas ditës së fundit të pranimit të aplikacioneve, drejtori ose anëtarë të tjerë të stafit të caktuar me përgjegjësi për të marrë në punë personate aplikuar do të studiojnë aplikacionet dhe do të eleminojnë aplikantët e pakualifikuar. Administratorit i kërkohet të veprojë me udhëzime afermative për të listuar arsyet për kthimin dhe të vërë në dukje aplikantët.

MARRJA E DOKUMENTAVE KREDENCIALE DHE INTERVISTA Drejtori mundet ligjërisht të kontaktojë gjithë referencat e dhëna në aplikacione dhe të gjitha format e punësimit duke marrë parasysh historinë e punës dhe karakteristikat. Këto referenca kanë për qëllim të shohin se si është përformanca e aplikantit në sytë e të tjerëve . Një shembull letre dhe reference shoqëruese jepet në faqen 216. Një tip tjetër i dytë dokumentash të nevojshme është një kontroll i dokumentave historike kriminale. Që nga 1985, shumë shtete e kanë kaluar ligjin e kërkimit të kontrollit të dokumentave të historikut të krimeve nacionale për punonjësit e shërbimit të përditshëm të fëmijëve . Këto ligje janë përfshirë në ligjet federale për t'a plotësuar legjislacionin federal. Megjithatë ka akoma shumë konfuzion sepse disa ligje janë në kontardiktë me ligjet ekuivalente rreth mundësisë së punësimit.

APLIKACION PËR POZICIONI E MËSUESIT

KOLEGJI JOHNSON I KOMUNITETIT TË KRAHINËS, QENDRA E ZHVILLIMIT TË FËMIJËS

EMRI I APLIKANTIT __________________________________________________ I fundit I fillimit I mesit

ADRESA________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________ZIP_____________________________________________________ _________

NUMRI I TELEFONIT(

)_____________________________________________

TË DHËNA TË EDUKIMIT

SHKOLLA(T) E LARTË(A) (T)E NDJEKUR(A)

EMRI I SHKOLLËS _________________ _________________ _________________

ADRESA E SHKOLLËS ________________________________ ________________________________ ________________________________

VITET E NDJEKURA VITETE E MBARUARA ______________________ _______________________________________ ______________________ _______________________________________ ______________________ _______________________________________

KOLEGJET E NDJEKURA

EMRI I KOLEGJIT _____________________ _____________________

ADRESA _______________________________________ _______________________________________

VITET E NDJEKURA Nga__________________ Deri__________________ Nga__________________ Deri__________________

NIVELET E PLOTËSUARA I padiplomuar____________________________ diploma e marrë_________________________ I padiplomuar____________________________ Diploma e marrë_________________________

TË DHËNA MBI EKSPERIENCËN E PUNËS

EMRI DHE ADRESAS E PUNËMARRËSIT 1. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ______________________________

2. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________ 3. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ______________________________

DATA E PUNËSIMIT NGA_______________DERI_______________ Nga ________________Deri________________ Nga ________________Deri________________

NATYRA E PUNËS 1 ________________________________________________________________________ __________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________

3_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________

Bëni një listë të emrave të tre referencave që janë familjar me progresin e edukimit tuaj dhe/ose eksperiencat e punës. 1. ___________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________

Unë jam i vetëdijshëm se firma ime në këtë aplikacion lejon administratorin e autorizuar për këtë punë të Kolegjit Johnson Kominiteti i Krahinës Qendra e Zhvillimit të Fëmijëve të kontaktojnë të gjithë punëdhënësit e mi , historinë time të punës dhe karakterin sic i përshtatet vendit të punës për të cilin po aplikoj.

___________________________________ FIRMA

_____________________ DATA

Kolegji I Komunitetit Johnson, Qendra e Zhvillimit të Fëmijëve

Për: Nga: ______________________________________________________ Emri i aplikantit

Aplikanti ju ka dhënë emrin tuaj si një person i cili mund të na japë një referencë mbi kualifikimin e saj/të tij. Ne duam të zgjedhim një mësues pregatitja profesionale e të cilit , eksperienca, dhe personaliteti priten të japin rezultatet më të mira në qëndrën tonë të zhvillimit të fëmijëve. Ju lutem jepni vlerësimin tuaj të plotë dhe real . Përgjigjja juaj do të mbahet në konfidencë të plotë . Ju lutem na ndihmoni si ne edhe aplikantin në përgjigjen tuaj të menjëhershme.

REFERENCA PËR POZICIONIN E MËSUESES Si do të mundeni ju ta përshkruani aftësinë e aplikantit në secilën nga fushat e mëposhtme:

1. Njohja e zhvillimit të fëmijëve të vegjël.

2. Aftësia për të planifikuar zhvillimisht activitete të përshtatshme për të pasuruar dhe përkrahur zhvillimin e fëmijës. 3. aftësia për të kuptuar aktivitetet e programit për të pasuruar dhe përkrahur zhvillimin e fëmijës. 4. Aftësia për të përdorur udhërrëfyes pozitivë përfshirë teknikat e disiplinës me fëmijët. 5. Aftësia për të vlerësuar progresin e fëmijës. 6. Aftësia për të organizuar një kontroll fizik 7. Aftësia për të punuar me prindërit. 8. Aftësia për të punuar me anëtarët e tjerë të stafit. 9. Kapaciteti për rritje profesionale dhe personale. Bazuar në njohurinë tuaj të tanishme, mundeni ju të punësoni këtë aplikant në program për të cilin ju jeni përgjegjës?

Ju lutem shpjegoni: Cfarë oportuniteti keni ju për të formuluar gjykimin tuaj rreth këtij kandidati? Shënime shtesë: ________________ data __________________ firma ________________ titulli

Megjithatë, kontrolli i dokumentave të historisë kriminale janë e vetmja mënyrë për t'u mbrojtur kundër një futje të gabuar në punë të një personi të papërshtashëm. Në vazhdim të studimit të aplikacionit, kontrollit të referencave dhe kontrollit të dokumentave historikë të kriminalitetit, të gjithë aplikantët e premtuar duhet të intervistohen. Këto hapa duhet të ndiqen në një proces interviste: 1. Drejtori duhet të ndjeke politika jo stabile duke konsideruar natyrën, personalitetin e personit të intervistuar, gjatë përcaktimit se kush do të marrë vendimin përfundimtar lidhur me zgjedhjen e kandidatit. 2. Drejtorët duhet të jenë të kujdeshsëm për të ndjekur Artikullin VII të Aktit të të drejtave civile të vitit 1964 që ndalon praktikat diskriminuese në punësimin e personave. Rregulli i përghithsëm është që duhet të ketë një "nevojë biznesi" për cdo pyetje të bërë nga aplikanti. Disa pyetje të nevojshme të paevitueshme janë data e lindjes ose mosha, statusi civil, i martuar ose jo, gjendja e punësmit të bashkëshortit, cështje të shtatëzanisë dhe numri i fëmijëve, arranxhimi i kujdesit për fëmijët, lidhjet religjoze (megjithatë mund të bëhen pyetje edhe për skedulin e orarit më të përshtatshëm për personin), anëtarësimi në organizata (përvec atyre që i përkasin pozicionit), origjina e racës (përvecse për të afirmuar informacine vepruese), dokumenta arresti, tipe të shkarkimit nga shërbimi ushtarak, anëtarësimi në unione, dhe handikapat ( vetëm pyeteni nëse personi mund të kryejë punë specifike). Kërkesa rreth nënshtetësisë nuk konsiderohet diskriminim; administartori mundet të kërkojë të shohë 1-151 të Alie Kaetë e Regjistrimit ose 1-94 te Karta e VajtjeArdhjes. 3. Intervista duhet të kapë filozofinë e aplikantitdhe meritat lidhur me fëmijën. Leak ka zhvilluar një përkrahës interesant për të asistuar aplikanëtët gjatë një interviste personale. 4. Intervista gjithashtu duhet të diskutojë pyetjet rreth programit dhe filozofisë së tij, moshën e fëmijëve të përfshirë, udhëzuesit dhe praktikat e disiplinës, si janë vlerësuar fëmijët, diplomimin e prindërve të përfshirë, pagat e tyre, zgjatjen e ditës së shkollës dhe vitit mësimor, përshkrimin e plotë të punës, mundësinë e promovimeve, përfitimet, lejet për sëmindje dhe planifikimin e vonesave, shërbimet e këshillimit dhe konsulencës, dhe natyrën dhe përdorimin e vlerësimit për të përcaktuar përformancën

e punës dhe avantazhet . (Për referencat e mëpasme, një libër dore I stafit që përmban këto informacioneduhet të vihet në dispozicion për këta të punësuar)

PUNËSIMI Aplikantët janë informuar rreth zgjedhjes në një datë të dhënë dhe në një mënurë të vecantë. Personi që është punësuar zakonisht duhet të nënshkruajë një kontratë dhe letra të tjera të kërkuara personale . Në qoftëse asnjë aplikant nuk është marrë në punë, procesi i marrjes në punë do të përsëritet. Shumë programe e paraqesin procesin e "marrjes në punë" një periudhë pune përpjekëse në të cilën drejtori ose komiteti i marrjes në punë përpiqet të shohë se cili është personi më i përshtatshëm për praktikat e programit. Kushti i periudhës së provës duhet t'i bëhet e qartë personit që do të punësohet përpara punësimit. Periudha e marrjes në punë mund të zgjasë gjashtë muaj ose më pak, dhe rroga duhet të jetë pak më e ulët se rroga e plotë .

PUNA ME ANËTARËT E STAFIT

Puna e administratorit është mobilizimi dhe koordinimi i ideve, burimeve (burimeve materiale), dhe njerëz për të arritur qëllimet e programit me efektivitet dhe eficencë. Puna me anëtarët e stafit kërkon si aftësi drejtuese ashtu edhe manaxhuese. Drejtimi përfshin të marrët e vendimeve që modulon qëllimet e ardhshme të programit Të gjitha programet duhet të funksionojnë rrjedhshën mbi bazat e një programi të përditshëm . Manaxhimi përfshin sigurimin në vazhdimësi së funksioneve të programit Kohët e fundit, edukimi administrimit ka filluar te marre përparësi të disa teorive, modeleve, dhe mjete të lidershipit dhe manazhimit nga bota e biznesit. Edukimi administrativ po lëviz larg formave të organizimit referuar organizatave mekanike (Organizatat që tregojnë diferenca ndërmjet linjës dhe personelit të stafit me një specifikim preciz të juridiksionit për secilin) në më shumë organizata organike (organizata me më shumë lidership dhe të manaxhuara nga konsensusi). Në mënyrë që të arrihet një funksion i vërtetë organizate organike, administratore edukimi kanë filluar të përdorin shkencën e manaxhimit ( gjithashtu të quajtur sistem kërkimi të manaxhimit) në të cilën problemet oraganizative dhe administrative trajtohen në një mënyrë krejt të vecantë ( për shëmbull formulimi i hipotezave, mbledhja e të dhënave, dhe interpretimi i rezultateve ). Janë përdorur gjithashtu konsekpte të tjera nga bota e biznesit . Në punën me anëtarë e stafit, disa principe janë të gjetura ose apropriate. Këto principe përfshijnë: 1. 2. 3. 4. Mbajtjen e filozofisë së programit para së gjithash. Marrjen e vendimeve nëpërmjet një mbështetje të skuadrës. Caktimin e planeve në termat e objektivave Zhvillimin e një plani aksioni

VËNIA E FILOZOFISË SË PROGRAMIT PARA SË GJITHASH

Në kërkimet e Petters dhe Vatermanit, tre nga tetë atributet karakterizojnë perfekten, kompanitë inovative vepron me filozofinë e organizatës. Për shembull , ata i referohen një atributi si një kompani që " pret me thikë" ; kjo është , kompanitë bëjnë apo japin maksimumin e tyre kur ato qëndrojnë të arsyeshëm ngjitur me biznesin apo sektori e biznesit që ato njohin. Sic është thënë më përpara në këtë libër, seleksionimi i kujdesshëm i një filozofie edukimi të fëmijërisë së hershme është i rëndësishëm dhe , njëherë kur është zgjedhur ajo , të gjitha komponentët e programit duhet t'i përshtaten asaj filizofie. Një tjetër atribut i rëndësishën dhe kualitativ ishte që kompania kishte "pronat e saj të lidhura ngushtë". Ky tip kompanie ka qëndrën e vlerave që administratorët përdorin për të gjitha marrjet e vendimeve dhe për vlerësimin e kritereve. Këto vlera janë pika lokale për operim; kështuqë, kompania është "udhëzuesja dhe drejtuesja e vlerave". Fiene gjeti se cilësia e programit të fëmijërisë së hershme ka një vjerë të lartë të kompabilitetit në më pak standarte të rëndësishme.

MARRJA E VENDIMEVE NËPËRMJET NJË STAFI MBËSHTETËS

Të dhëna nga studimet e bëra në San Francisko rreth programit të fëmijërisë së hershme treguan se vetëm 18 përqind e stafit të mësuesve ishin përfshirë në marrjen më të madhe të vendimeve. Shumica e anëtarëve të stafit gjejnë veten e tyre në një strukturë marrje vendimesh hirarkike, dhe më shumë se gjysma thonë se ata nuk janë të kënaqur me marrjen e masave. Nga ana tjetër ,Peters dhe Vatermani aluduan në marrjen e vendimeve në grup në termat e këtyre atributeve të cilësisë: qëndo " afër klientit" ( për shembul fillimisht dëgjo klientin), promovoni " autonominë dhe aktivitetin e lirë" (për shembull promivoni liderët dhe mendimin inovator nëpërmjet organizatës) , të besosh në "produktivitetin nëpërmjet njerzve" (domethënë , të mendosh për dosjet dhe pozicionin si një burim për produktivitetin dhe cilësinë të mbledhurë së bashku), dhe të kesh "prona të humbura" ( domethënë, të bëhesh decentralist duke shtyrë autonominë poshtë jo administartorit) Efektiviteti I marrjes së vendimit në grup është parë në sistemin manazherial Japonez duke përdorur "ciklin e kontrollit të cilësisë" për të identifikuar , analizuar , dhe zgjidhur problemet e kompanisë. Në një program të fëmijërisë së hershme , puna e anëtarëve të stafit sëbashku të gjithë mund të gjenerojë ide me nivel, propozime inovative, dhe startegji të reja. Shumë nga këto ide mund të vijnë gjatë ndryshimevë informale. Megjithatë , mund të ketë një tërheqje në ndarjen e mendimeve pa u vendosur ndonjë metodë më shumë formale e komunikimit. Mbledhjet e stafit janë kështu esenciale për planifikimin. Mbledhjet efektive të stafit duhet të planifikohen me kujdes dhe ekzekutohen, dhe tipet e mëposhtme të mbahen në mëndje:

1. Të kesh një qëllim për të thirrur një mbledhje stafi. Mos thirr mbledhje pa qënë e nevojshme për të diskutuar dicka. Lajmërime rutinë mund të bëhen në mënyra të tjera. 2. Nëse vendimet që do të merren i përkasin vetëm një pjese të anëtarëve të stafit, mos thirr një mbledhje gjenerale të stafit. 3. Caktoni ose skeduloni takimet në një kohë të përshtatshme për stafin. Zakonisht, një kohë e rregullt duhet të caktohet gjatë orarit të punës. 4. Përgatit dhe shpërnda një axhendë disa ditë më përpara skedulit të mbledhjes. Disa materiale për tu diskutuar duhet të jenë prioritare të disponueshme në mbledhje. Agenda duhet të indikojë emrat e personave prezent që prezantonjë një cështje dhe koha e caktuar për të bërë prezantimin. Kohë shtesë për diskutimin dhe votimin e propozimit duhet përfshirë. 5. Qëndro në limitet e kohës. ( Cështjet e axhendës mund të lihen jashtë ose të shtohen dhe shpërndarja kohore mund të ndryshohet me konsensusin e grupit.) 6. Dëgjimi i ideve të cdo anëtari të satfit gjatë diskutimit. 7. Fillimi dhe mbarimi i mbledhjes në orar. 8. Shpërndarja e minutave të mbledhjes anëtarëve të stafit. Minutat duhet të jenë lexuar dhe aprovuar përpara se ato të dërgohen në bordin e drejtorëve dhe/ ose vendosjes së tyre.

SHPREHJA E PLANEVE NË TERMAT E OBJEKTIVAVE

Sapo bëhen planet , ato kanë nevojë të shprehen në termat e objektivave.Nga shkenca e manaxhmit vjen një strategji e quajtur Manaxhimi nga Objektivat dhe Rezultatet (M.B.O. /R) bazuar në supozimin që njerëzit kryejnë një punë më mirë dhe më me produktivitet në qoftëse ata e dinë se cfarë pritet dhe në qoftëse rezultatet që priten janë konsideruar realiste dhe të realizueshme. M.B.O./R filloi me përcaktimin e qëllimeve të programit, pastaj vendosja e objektivave që t'i përmbahen qëllimeve, identifikimi i treguesve që do ta përmbushin, dhe vendosja e standarteve për individualët . Kështu, M.B.O/R theksojnë sensin e arritjes bazuar në dijen mbi kontributin e secilit në një organizatë.

ZHVILLIMI I PLANIT TË VEPRIMIT

Pa një plan të veprimit janë të humbura shumë kohë dhe energji . Peters dhe Vaterman i referojnë një tipar të rëndësishëm kompanive të suksesshme si një "prirje për veprim". Dy mjete që vijnë nga shkenca e manaxhimit për zhvillimin e një plani të veprimit janë: 1. Gantt Milestone Chart i cili tregon ngjarjet e vecanta dhe masën e kohës së vlerësuar që kërkohet për të përmbushur cdo aktivitet. 2. Pert, acronymi për Progamin Vlerësues dhe Përsëritjen e Teknikës , të cilat tregojnë shpërbërjen e një projekti kompleks në komponentë të thjeshtë , një ecuri plani për punën që ajo të përmbushet, rrjeti ose vazhdimësia nga një fazë në tjetrën , koha e vendosur për cdo hap, dhe mënyrat për monitorimin e planit ditor . Plani Pert është më i përpunuar se ai Gantt për planifikimin, sepse ai tregon vazhdimësinë për kompletimin dhe marrdhëniet midis ngjarjeve.

PËRMIRËSIMI I KUALITETIT TË PERSONELIT

Analizat e forcës dhe dobësisë së programit sigurojnë një bazë për përmirësimin e kualitetit të personelit i gjithë personeli ka nevojë të rifreskojë dijet dhe aftësitë e tij të tanishme dhe të mësojë dije të reja. Kjo sepse programet e fëmijërisë së hershme dhe personeli ndryshojnë në aspekte të ndryshme , ashtu sic ndryshojnë metodat e përmirësimit. Gjashtë metodat për rritjen e kualitetit të personelit janë: edukimi zyrtar apo formal, zhvillimi i stafit, anëtarësia në organizatat profesionale, mbikqyrja, lehtësimi i stresit të punës , dhe kryerja e vlerësimit për përmirësimin.

EDUKIMI FORMAL

Themeluesi dhe udhëheqësit e hershëm të lëvizjes kopshtore kërkuan një kurs studimi për mësuesit e ardhshëm . Si kopshtet edhe programet e tjera të fëmijërisë së hershme u bënë pjesë e shkollave publike, mësuesve iu kërkua të fitonin certifikata edukatorësh ( e diskutuar në kapitullin 9). Bordet lokale të edukimit gjithashtu kërkuan punë ose kurse rifreskimi drejt një shkalle të avancuar për rinovimin e një kontrate dhe /ose rritje page .

Katz tergon se mësuesit në stadet e rinovimit dhe pjekurisë (mbas tre ose pesë vjet të eksperiencës) ndiejnë nevojën e punës në kolegj. Mësuesit që punojnë në programet që duhet të përmbushin kërkesat për një licencë shtetërore ( të tilla si qëndrat e kujdesit ­ditor) ndër programet publike (të tilla si Head Start ) janë duke marrë kurse kolegjore dhe madje duke kërkuar grada si pjesëmarrës në zhvillimin e fëmijës dhe edukimin fëmijërisë së hershme. Coelen dhe të tjerë gjetën që nivelet edukative të stafit të qëndës së kujdesit--ditor janë fare mirë të krahasara me ato të të gjithë gave punëtore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëzete nënëtë përqind me gjashtëmbëdhjetë ose më tepër vite të edukimit përbëjnë dyfishin e përqindjes për gratë punëtore në të gjitha punët ose detyrat ; ndërsa një e katërta e të gjithë grave punëtore nuk kanë një diplomë të shkollës së lartë, vetëm një e dhjeta e punonjëseve të kujdesit ditor nuk kanë një diplomë të shkollës së lartë.

ZHVILLIMI I STAFIT

Një metodë tjetër për të përmirësuar cilësinë e stafit është zhvillimi ose trainimi i stafit. Pasja parasysh e faktit se të rritur fillojnë ounë përpara se të marrin një trainim të përshtatshëm dhe se profesionalët shpeësh punojnë të izoluar pa përfitimin e ndarjes së ideve dhe problemeve me të tjerët, këto kanë drejtuar në domosdoshmërinë e zhvillimit apo trainimit të stafit. Vleara e zhvillimit të stafit duket që është e qartë. Për shembull , Studimi i Kujdesit ­ Ditor Kombëtar tregoi se stafi i trainuar në zhvillimin e fëmijës ose në edukimin e fëmijërisë së hershme ishte më efektiv në kujdesjen për fëmijët dhe në edukimin e tyre. Megjithatë, studimet kërkimore mbi efektete e trainimit në cilësinë e programit janë jo konseguente . Studimi i Kujdesit - Ditor Kombëtar gjeti se disa me trainim më tepër se minimal nuk dukej se ishin më efktivë se ata vetëm meminimal . Për më tepër , Clark eStuard dhe Gruber gjetën se mësuesit me trainim të specializuar në edukimin e fëmijërisë së hershme fokusoheshin në zhvillimin konjutiv në dëm të zhvillimit total të fëmijëve. Ngjashmërisht , Logue, Krause ­Eheart , dhe Miles gjetën se mësuesit me njohuri të specializuara tregonin më tepër interes në drejtim të leksioneve të strukturuara dhe me ndikim më pak pozitiv te fëmijët.

PËRBËRJA E STAFIT ZHVËLLIMOR

Për të qënë efektiv , aktivitetet e stafit zhvëllimor duhet të përmbushin nevojat individuale dhe kolektive të anëtarëve të stafit. Orientimi i stafit duhet gjithmonë të mbulojë filozofinë e programit. Neugebauer gjeti se mësuesit ishin në marrveshje të plotë

me vendet kryesore të programit theksuar vetëm në pesëmbëdhjetë përqind të qëndrave studimore . Stafi nuk ka diskutuar kurrë filozofinë ose qëllimet e programit. Ngjashmërisht, Goodlad dhe Klein gjetën se mësuesit nuk i kuptojnë shpesh qëllimet e nënvizuara të programit ose kurikulumit. Kushte të tjera që orientimi duhet të mbulojë përfshijnë klientët që shërbehen, dhe të gjitha shërbimet e programit, të gjitha aspektet e lehtësirave fizike, dhe politikat e personelit dhe të tjera që ndikojnë anëtarët e rinj të stafit . Procedurat orientuese duhet t'i lejojnë punëdhënësit të bëjë pyetje si dhe të marrë informacion . Përvec informacionit të përgjithshëm dhënë stafit në mbledhje, Katz tregon se mësuesi në stadin një , "Mbijetesa" ( duke filluar nga disa muaj të parë deri te një vit ), kanë nevojë për mbështetje në detyrën e edukimit të përgjithshëm ­ instruksion në aftësi specifike dhe një guidë në kuptimin e sjelljes së fëmijës. Zhvillimi ose trainimi duhet të vazhdojë gjatë ushtrimit të detyrës së një anëatri stafi . Për të qënë më efektivë ajo duhet parë si një proces aktiv mësimi dhe rritje dhe jo një produkt ( për shembull ëorkshop) i përpunuar dhe i drejtuar nga dikush tjetër .Përmbajtja duhet të jetë e përcaktuar nga dobësia e identifikuar në vlerësim . Nevojat e trainimit të stafit mund të identifikohen nëpërmjet mënyrave jozyrtareose nga një mekanizëm më formal për futjen në procesin e planifikimit të proceseve të tilla si përdorja e Kontrolli i problemeve të Mësuesve të Edukimmit Parashkollor (PTPC). PTPC-ja është e përbërë nga gjashtë cështje që identifikojnë probleme në fushën e sigurisë : lidhjet ndërvërtësore të stafit, kontrolli dhe të qënurit infermiere për fëmijën, rimedimi, marrdhëniet më supervizorët, lidhja dhe kooperimi me prindërit, manaxhimi I kohës, dhe manaxhimi I gjërave rutinë.

TEKNIKAT QË PËRDOREN PËR ZHVILLIMIN E STAFIT Shumë teknika janë përdorur për zhvillimin e stafit. Disa shëmbuj përfshijnë:

1. Mësimi nëpërmjet observimit Modelimi mund të jetë ndihmes nëse personi që mëson është i lirë të observojë dhe nëse trainuesi e sheh veten e tij në rolin e mësuesit ( për shembull , dhënia e informacioneve të bekraundit duke marrë parasysh praktikën në klasë) dhe ndjekja me diskutime e praktikës së vëzhguar. 2. Diskutimi Stafi mund të mësojë nëpërmjet diskutimit dhe zgjidhjes së problemeve. Roli i trainuesit është të përshkruajë se si princioet e zhvillimit të fëmijës lidhen me problemet për të cilat po flitet.

3. Vëzhgimi I fëmijëve Vëzhgimi i fëmijëve dhe diskutimi mbi vëzhgimin me trainuesin mund të sjellë futjen thellë në sjelljen e mishës së fëmijës dhe / ose sjellje specifike. ( për shembull sjellje altruiste) 4. Conferenca individuale Drejtori siguron përshtypje për anëtarët e stafit duke ndjekur një vëzhgim dhe diskutuar rrugët me të cilat anëtari i stafit mund të rritë profesionalizmin e vet dhe se si mund të ndihmijë drejtori.

5. Ëorkshopet Ëorkshopet mund të sigurohen nëpërmjet kurseve të jashtme ( për shembull organizatave të specializuara) ose zhvillimit nga vetë anëtrët e stafit. Ëorkshopet shpesh përqëndrohen rreth një cështjeje. 6. Konsultimi Konsultimi mund të shihet si një burim njerëzish dhe jo si "ekspertë" të punësuar për të zgjidhur problemet nëse konsultimi është për të arritur rezultate që zgjasin. Janë së paku tre tipe konsultash. Në modelin tradicional , konsulta ndihmon për të kuptuar natyrën dhe shkakun e problemit dhe të gjejë zgjidhje të mundshme. Modeli i dytë është quajtur mbështetja e padashur. Konsultanti është referuar si një "I padëshiruar " që vjen për të njohur programin dhe fëmijët dhe ndihmon stafit të gjejë zgjidhjet e veta. Dhe , në Klinikën e Edukatës Psiqike në Jale, konsultanti trajton programin duke e prezantuar : ajo aplikon njohjen , aftësitë , dhe /ose burimet jo të dëshirueshmë për programin. 7. Burimet profesionale Të gjitah programet mund të përfitojnë nga gazetat profesionale, librat, dhe materialet audiovizuale. Këto materiale ndihmijnë si zhvillimin e grupit ashtu edhe atë personal.

Teknikat e përdorura në zhvillimin e stafit duhet t'i përshtaten aftësive të stafit, interesave dhe përmbajtjes së grupit. Metoda e prezantimit duhet të variojë nga interesi i atij që do ta përdorë.

ANËTARËSIMI NË ORGANIZATAT PROFËSIONALE Anëtarësimi në organizatat profesionale ofron oportunitete të ndryshme për personelin për të provuar kualifikimin e tyre. Organizatat profesionale publikojnë literatura sic janë gazetat, letrat e punës dhe materialet e tjera që i ndihmojnë anëtarët në rritjen dhe konpetencën profesionale. Pothuaj të gjithë organuzatat profesionale kanë mbledhje të rregullta kombëtare, rajonale dhe shtetërore të cilat sigurojnë një mënyrë për dëgjimin dhe shikimin e "lajmeve të fundit" dhe për ndarjen e ideve me të tjerët .Organizatat profesionale shërbejnë si një përfaqësim publik ­ avokat- të mendimeve të anëtarëve për trupat e qeverisjes kombëtare, lokale dhe shtetërore. Disa organizata ofrojnë mundësi për udhëtime dhe studime, asistencë kërkimore dhe konsultim. Të tjerat sigurojnë shërbime personale të anëtarëve të tilla si politikat siguruese dhe kreditë . Së fundi, anëtarësimi në një shoqëri profesionale i thotë prindërve dhe komunitetit në përgjithësi , " Unë jam duke u bashkuar me të tjerët në një përpjekje për të siguruar më të mirën për fëmijën tonë." Shiko apendix 3 dhe 4 për listën e shumë organizatave profesionale që kanë të bëjnë me zhvillimin e fëmijëvë të vegjël.

MBIKQYRJA

Mbikqyrja është shikuar përgjithësisht si një komponent i administratës dhe kështu është ekzekutuar nga administratorët.Për arësyen se mbikqyrësit kanë pas qënë thirrur të bëjnë shumë punë- sigurimin e udhëheqjes në planifikimin e programit dhe zbatimin e saj ; puna me mësuesit , përfshiraj me mësuesit fillestarë dhe studentët ; dhe vlerësimin e mësuesve - mbikqyrja ka pas qënë përkufizuart në mënyra të ndryshme, të tilla si udhëheqja e programit dhe Zhvillimit të personelit . Ashtu sic variojnë përshkrimet e punës së mbikqyrësit , ashtu ndryshojnë edhe titujt. Mukqyrës mund të thirret një drejtor ,një kryetar,një këshillues programi ose kurikiulumi ose një mësues ndihmës . Mbikqyrja është parë tradicionalisht si një ndihmës i administratës , qëllimi parësor i të cilit ishe inspektimi i shkollave. Përmirësimi i instruksionit është njohur si një objektiv plotësues i mbikqyrjes në vitet 1920. Një teori e shikonte mbikëqyrësit dhe mësuesit si të kishin punëra të ndryshme dhe të ndara mirë. Funksionet e tyre respektive në stafin shkolor janë përshkruar në këtë mënyrë:

Ishte stafi mbikqyrës i cili kishte pjesën më të madhe të punës në përcaktimin e metodave të përshtatshme . Ngarkesa e gjetjes së metodave më të mirë ishte shumë e madhe dhe shumë komplekse për tu hedhur mbi supet e mësuesve. Mësuesi ishte pritur të bëhej një specialist në praktikë që do të prodhonte "produktin" ; mbikqyrësi ishte për tu specializuar në shkencën që lidhej me procesin. Mbikqyrësit ishin për të : 1. Zbuluar procedurat më të mira në kryerjen e detyrave të vecanta, dhe 2. Dhënia e këtyre metodave më të mira mësuesve për guidat e tyre. Një teori e dytë dhe e ndryshme i kishte rrënjët e saj në Lëvizjen Progresiste. Mbikqyrja Demokratike , sic ishte thërritur , i përmbahej asaj se aftësia e mësuesve duhet të mbështetej nga evitimi i rrezikut të mbikqyrjes si "inspektim", ose vlerësim. Shkurt , nën mbikqyrjen demokratike mbikqyrësit dhe mësuesit janë shikuar si partnerë të barabartë në politikën formuluese. Mbikqyrja është në një stad embrionik të zhvillimit; ajo vetëm kohët e fundit ka filluar të bëhet një disiplinë me të drejtën e saj. Rrjedhimisht ka pak kërkime mbi funksionet dhe problemet e mbikqyrjes ose në metodat dhe kualitetet e mbikqyrsave. Informacioni më i madh për mbikqyrjen dhe mbikqyrësat është bazuar nga shfrytëzimin e eksperiencave të autorëve në këtë fushë. Për arsye të recencës së mbikqyrjes si një fushë e dalluar qartë, ka pak profesionistë në nivelet mbikqyrëse lokale ose shtetërore sidomos në edukimin e fëmijërisë së hershme

FUNKSIONET E MBIKËQYRJES Vetëm pas gjysmës së shekullit, mbikqyrja e edukimit ka përparuar nga një rol inspektues në një rol udhëheqës shumë të sofistikuar. Ka shumë shprehje të dykuptimshme dhe boshllëqe në njohuritë tona rreth funksioneve të mbikqyrjes;të tilla si funksionet nuk janë kufizuese në natyrë.Për arësyen se mbikqyrësit janë udhëheqës edukativë, roli i tyre udhëheqës mund të ushtrohet në mënyra të ndryshme dhe me shumë njerëz,të tillë si zyrtarë të shtetit dhe agjensive financuese dhe rregullatorëve federalë, anëtarëve të bordit të programit lokal, drejtori, specialistë të

përfshirë në program, personel jashtëprogramit , dhe mbikqyrës të tjerë. Duke patur parasysh rolin dinamik të mbikqyrësit, literatura e sotme sugjeron se mbikqyrja është e përbërë nga tre funksione : 1. Përmirësimi i kualitetit të instruksionit . 2. Rritja reciproke e mbikqyrësit dhe mësuesit 3. Vlerësimi

Përmirësimi i kualitetit të instruksionit Përmirësimi i kualitetit të instruksionit është funksioni më i rëndësishëm i mbikqyrjes sepse qëllimi i vetëm i cdo programi është të ndihmojë fëmijët dhe prindërit e tyre. Cilësia e cdo programi është i përcaktuar nga përmbajta dhe stafi. Mbikqyrja duhet të bëhet aktiviteti kryesor rreth të cilit të manaxhohet programi dhe zhvillimi i stafit. Programi zhvillimor kërkon trainim të vecantë ose ritrainim të anëtarëve të stafit për arsye të njohurive të reja, teknikave metodologjike, dhe madje janë kërkuar qëndrime për zbatimin dhe ruajtjen e ndryshimeve programore. Vetë zhvillimi i stafit mund të shkaktojë gjithashtu ndryshime në program. Kështu mbikëqyrësit duhet të jenë përfshirë në programi dhe në zhvillimin e stafit me qëllim për të ndryshuar për më mirë cilësinë e instruksionit.

1. Programi zhvëllimor Marrdhënia e ngushtë midis mbikqyrjes dhe programit zhvëllimor është nënkuptuar në titullin e njërit nga organizatat kryesore profesionale për mbikqyrësit , Shoqata e Mbikqyrjes dhe Programit Zhvëllimor. Mbikqyrësit janë të nevojshëm për të ndihmuar vendosjen e udhëzimeve në një program të fëmijërisë së hershme. Në dy dekadat e fundit është vërejtur një rritje e ideve të reja programore dhe programeve model . Mbikqyrësit mund të mbajnë në të njëjtën kohë këto ide të reja , duke i përdorur disa nga këto ide si projekte pilot me pak mësues ose në qëndrat demostrative , dhe duke i shërbyer me komunitetet që zgjedhin midis alternativave atë që i duket më e mira për programin në lokal. Pasi janë bërë , apo pasi janë marrë vendimët në program, mbikqyrësit duhet të sigurojnë asistencë profesionale ndërsa stafi duhet të zhvillojë njohuritë dhe aftësitë për zbatimin e programit të ri. Më e rëndësishmjë, mbikqyrësit duhet të ndihmojnë në zhvillimin e stafit me një angazhim në një aksion të vecantë. ( një shembull i ndihmës së nevojshme është dhënë më parë në këtë kapitull) 2. Zhvillimi i stafit Programet nuk janë " dëshmi mësuesish". Kur programet e reja janë zhvilluar , të gjithë anëtarët e stafit duhet të kënë ndihmë dhe mbështetje në zbatimin e procesit . Një ndihmë mbikqyrëse e vazhdueshme madje është e nevojshme kur zhvillimi i programit të ri nuk është ndërmarrë . Katz përshkruan nevojën për ndihmën mbikqyrëse në secilën nga katër staded e zhvillimit të mësuesit. Përvec përkrahjes së zhvillimit të stafit për të gjithë mësuesit , mbikqyrësit duhet të përpiqen të shpëtojnë mësuesit e dështuar dhe të papërshtatshëm. Viles identifikon mësuesin " dembel", " të pangjyrë", "I modës së vjetër" , " të papërshtatshëm", "kundërshtues" dhe "të dështuar" dhe diskuton

mënyrat mbikëqyrëse që mund të ndihmojnë këta mësues. Shkurtimisht, zhvillimi i stafit përmirëson cilësinë e instruksionit.

Rritja reciproke e mbikqyrësit dhe mësuesit Programet e zhvillimit dhe përpunimi i problemeve zbatuese mund të jetë një proces eksperimental për të dy mbikqyrësin dhe mësuesin. Ky proces do të ketë rezultat jo vetëm në përmirësimin e kualitetit të mësimit, por gjithashtu në rritjen reciproke të mbikqyrësit dhe të mësuesit . Mbikqyrësat nuk janë autoritete të mirënjohura , as mësuesit nuk janë " rrasa të bardha" për tu shkruar mbi to. Të dy duhet të angazhohen në një marrdhënie që nxit rritjen, mësimin, dhe shkëmbimin e ideve . Pa këtë angazhim edhe për mbikqyrësit dhe mësuesit më të talentuar potencialisht, mbikqyrja do të bëhet një lojë luajtur nga mbikqyrësi për të marrë ditën e punës dhe nga mësuesi për marrjen e një grade , të një statusi ose të një ngritje profesionale.

Vlerësimi i udhëhequr nga vëzhgimi Ka disa mosmarrveshje se kur mbikqyrja dhe vlerësimi mundet të bëhen nga një person i vetëm dhe kjo gjë të jetë e suksesshme? Disa mendojnë dhe ndiejnë se një njeri nuk mund të jetë si ndihmës ashtu edhe gjyqëtar ose figurë gjykuese. Shumë mësues e thërrasin këtë "mbikqyrës snop", dhe shumë mbikëqyrës mendojnë dhe e ndiejnë funksionin e vlerësimit të shkëputë linjat e komunikimit ndërmjet mbikëqyrësit dhe mësuesit. Vlerësimi mundet gjithashtu të krijojë frikë dhe të prodhojë konformitetin e mësuesit dhe mund të shihet si një ndërhyrje në lirinë akademike. Së fundi , ligje mbrojtëse mund ta reduktojnë vlerësimin në jo më shumë se sa ushtrime në letër-me laps për pozicionin e mësuesit. Nga ana tjetër, të tjerë argumentojnë se nëse mbikqyrësi vlerëson, mësuesi do të japë më shumë maksimumin e aftësive të tij. Lidhur me funksionin e vlerësimit të mbikqyrësit, mbikëqyrësit janë thirrur zakonisht për të vlerësuar sepse mbrojtja e klientit ( në këtë rast, fëmija është prindi) e justifikon këtë. Në të shkuarën, mësuesit shpesh gabonin për të pasur potencial të suksesshëm nëse ata ishin të thjeshtë, shprehnin vullnet të mirë, dhe ishin të shoqërueshëm dhe të hapur ose të sinqertë. Shumë objektiva mbështetëse janë përdorur sot. Sic do të diskutojmë më vonë, ka probleme në vlerësim si rrezultat i kërkimeve definitive në efektivitetin e mësuesve dhe objektivat e metodës së asistencës së mësuesve. Flanders dhe të tjerë kanë zhvilluar metoda për të analizuar mësuesit që mund të lidhen sinjifikatisht me mësimin e nxënësve. Disa nga kërkimet më të mira për mbikqyrjen janë të vonshme dhe përfshijnë përdorimin e magnetofonit dhe të vidjos për qëllime fidbeku dhe zhvillimin e instrumentave për analizën e konferencës së mbikqyrësit. Megjithatë, deri sa të ketë shumë përparime në fushën e efektivitetit të mësuesve dhe vlerësimit, dhe derisa këto metoda bëhen më tepër të përhapura, situata do të vazhdojë të ngrerë pyetje rreth barazisë profesionale dhe për t'i rezistuar vlerësimit. Përfundimisht, një shpreson se procesi i angazhuar gjatë mbikëqyrjes do të vazhdohet nga mësuesi përtej periudhës së mbikëqyrjes formale. Një mësues efektiv duhet të vazhdojë të vlerësojë proceset e tij edukative. Të dyja kriimtaria dhe vetëbesimi janë të lehtësuara kur vetëvlerësimi është

primar dhe vlerësimi nga të tjerët sekondar. Kështu, mbikqyrësit duhet të ndihmojnë mësuesit të bëhen vetëmbikëqyrës duke shërbyer si modele rolesh për procesin e vlerësimit.

Problemet në marrdhëniet Mbikqyrës-Mësues. Të dy mbikqyrësi dhe mësuesi sjellin në marrdhëniet e tyre njohuritë, supozimet, aftësitë, dhe qëndrimet e tyre respektive. Megjithëse marrdhënia është komplekse, komunikimi midis mbikqyrësit dhe mësuesit është themelor për një mbikqyrje efektive. Arritja e një mirëkuptimi të përbashkët është një proces me dy drejtime duke shkëmbyer njohuritë dhe qëndrimet e tyre. Thelbi i mbikqyrjes është komunikimi, por akoma literatura është e ngopur me aludime dhe diskutime rreth barierave dhe problemeve në marrdhëniet mbikëqyrës mësues. Marrdhënia mund të bëhet më efektive kur të dyja grupet njohin disa nga këto pengesa dhe probleme.

Mbikqyrja Urdhëruese Tradicionalisht, mbikqyrja e mësuesve ka pas qënë një marrdhënie autoritet-vartës. Ideja që qëndronte mbrapa kësaj marrdhënie ishte se nëpërmjet cilësive dhe eksperiencave (por rrallë të trainimeve speciale) mbikqyrësi dinte shumë më tepër , dhe të gjithë mësuesit kishin nevojë të ndiqnin udhëzimet e tij. Mbikqyrja urdhëruese, e cila shpesh përfshin gjykime jo të sakta, ka zakonisht një vjerë negative. Objektivi duket se ishte të mbikqyrte mësuesin dhe të përdorte konkurencën me mësuesit e tjerë si një stimul. Qëndrimi i sotëm rreth mbikqyrjes është ai i bashkëpunimit në përpjekjen e zgjidhjes së një problemi. Me qëllim që të kemi bashkëpunim, marrdhënia mbikqyrës mësues duhet të jetë më shumë kolegjiale se sa hirarkike. Në këtë bashkëpunim, alteranativat kërkohen nga cdo profesionist; dhe të dy marrin përsipër përgjegjësinë për vendimin. Kështu në një mardhënie jo urdhëruese, ka një theksim të fortë mbi përgjegjësinë e mësuesit për analizat dhe zgjidhjet rreth procesit mësimor. Mësuesit ndihen të lirë për të diskutuar problemet e tyre me mbikqyrësit si kolegë. Menjëherë kur mësuesi shikon mbbikqyrësin si një burim ndihme, ai do të bëhet më tepër i gatshëm për t'i kuptuar dhe pranuar a nalizën e mësimit të tij, e cila në anën tjetër mund të ketë rezultat më efektiv në mësim.

Kalimi i Kohës në "Tregim" Lidhur ngushtë me mbikqyrjen urdhëruese është sasia e kohës që mbikqyrësit duhet të kalojnë në "tregim". Blumberg dhe Cusick analizuan pesëdhjetë konferenca të ndryshme mbikëqyrës- mësues të regjistruara në magnetofon që pëfshinin kohën totale të konferencës mbi njëmbëdhjetë orë . Analizat e shiritit treguan se mbikqyrësit harxhonin vetëm 0.04% të kohës së tyre folëse ( 1.2 minuta nga 5 orë ) duke pyetur mësuesit se si ata duhet të zgjidhnin problemet e tyre mësimore dhe se mësuesit harxhonin vetëm 0.06% të kohës së tyre folëse (2.2 minuta nga cdo 6 orë) duke pyetur mbikqyrësin rreth problemeve të ndryshme. Këto analiza treguan se pjesa më e madhe e sjelljes së mbikqyrësit ishte kryesisht "tregimi" . Mbikqyrësit rralë pyesin mësuesit për idetë rreth mënyrës se si t'I zgjidhin problemet, dhe mësuesit rrallë i bëjnë pyetje mbikqyrësave. Mësuesit ndonjëherë i shikojnë pyetjet e mbikqyrësave si

përpjekje për t'i zënë ngushtë ata se sa për t'i ndihmuar ata. Sjellje negative nga ana e mësuesve janë ndeshur në rreth 13% të kohës. Mbikqyrësit duhet të dëgjojnë shumë; sepse kur mësuesi dëgjohen , ata janë më të gatshëm për të dëgjuar .

Probleme të tjera Ka shumë probleme të tjera në marrdhëniet mbikqyrës mësues. Konsideroni situatat e mëposhtme: 1. Mbikqyrësi " merr në zotërim" klasën. Mbikqyrësi nuk duhet të marrë në zotërim klasën e mësuesit për t'i treguar atij se si duhet të veprojë. Kjo procedurë mund të ndihmojë klasën, por nuk mund të ndihmojë mësuesin. Mësuesi do të ndihet i fyer ose i papërshtatshëm dhe mund të ndiejë se ai duhet të mësojë në të njëjtën mënurë sic bën mbikqyrësi. Nëqoftëse mbikqyrësi nuk merr në zotërim klasën, mësuesi mund ose të ndjeki ose të injorojë sugjerimet e mësuesit. Si mund t'i tregohet mësuesve se kur, cfarë dhe si të shpjegojnë mësimin, dhe pastaj t'i tregohet të ndihen të lirë të përdorin imagjinatën e tyre? 2. Mbikëqyrësi është i shqetësuar për gjërat pa rëndësi Mbikqyrësi mund të shqetësohet për gjëra pa rëndësi - në se drasat e zeza janë të pastruara ose jo, nëse bankat, karriket e nxënësve, ose tavolinat janë në rregull, nëse perdet janë të hapura, nëse ka copa letrash përtokë, dhe nëse fëmijët ecin në viza të "drejta" ose jo. Udhëheqja e mësuesve është shumë më tepër komplekse se sa kjo. 3. Mbikqyrësi nuk zhvillon një "krahasim" konjuktiv Shumë është shkruar rreth rëndësisë së që mësuesit "provojnë" nivelet funksionale të fëmijëve me të cilët ata punojnë. Akoma shumë mbikqyrës punojnë sikur mësuesi nuk di asgjë; ideja se mësuesi janë "rrasa të bardha" është supozimi kryesor i mbikqyrjes urdhëruese. Duhet të zhvillojë mbikëqyrësi në krahasim konjuktiv me nivelin e funksinimit të mësuesit? 4. Mbikëqyrësit shpesh i shërbejnë dy padronëve sic është përmendur më parë, janë disa probleme për mbikëqyrësin në qënien si një dorë ndihmëse dhe një figurë gykimi. Në fakt, administrata mund të sinjalizojë mbikqyrësin rreth mësuesit "problematk ose devijant". Mbikqyrësit shpesh përmbushin misionin të legjitimitetit të procedurave administrative dhe në të njëjtën kohë bisedimit rreth mësuesve ( një situatë paralele është gjetur midis intendentit ose drejtorit të një sistemi ose programi shkollor dhe stafeve e bordeve të tyre.) Mund t'I shërbejë një person dy padronëve. 5. Pak kohë harxhohet në mbikqyrje . " Shumë pak kohë" duket se është problemi ditor i cdo njeriu. Ky problem është shumë i dukshëm në disa vizita mbikqyrëse të rralla, të paprogramuara, dhe të shkurtra dhe në konferencat mbikqyrëse të ngutura. Profesioni mjekësor i përdorur në konferencat e tilla si një mënyrë e zhvillimit profesional, dhe koha është e paracaktuar për këtë

proces. Duhet të kenë konferencat edukative të njjtin përfitim të kohës për këtë gjykim të menduar? 6. Mësuesi eshtë i përjashtuar si person. Për arsyen se tendenca e mbikqyrjes ka për qëlim aspektet metodologjike dhe programore të mësimdhënies, ka një tendencë për të harruar qënien njerëzore mbrapa këtij procesi. Ka nevojë mësuesit për një theksim më të madh të qëllimeve personale dhe karieriste? 7. Mbikëqyrësi dhe mësuesi kanë një përplasje personaliteti. Idealisht mbikëqyrësit priten të punojnë me cdo mësues. Rastësisht, megjithatë, mardhënia midis mbikëqyrësit dhe mësuesit është një sjellje e stresore dhe negative. Në qoftëse mardhënia do të vazhdojnë kështu, do të ndodhi ose njëra ose tjetra nga këto gjëra; mbikqyrësi do të ndërpresë mbikqyrjen ­ fizikisht ose psikologjikisht; mbikqyrësi dhe mësuesi vazhdojnë lëvizjet e tyre por injorojnë idetë e njëri ­ tjetrit; mbikqyrësi eviton konfrontimet për të rruajtur marrdhëmien, të paktën në sipërfaqje; ose mbikqyrësi racionalizon për të mbuluar përshtatshmëritë e tij. Janë këto disa shembuj me të cilat mardhënia mbikqyrës mësues është e pavlerë? Mund të pritet që cdo mbikqyrës të ndihmojë cdo mësues si cdo mësues ndihmon cdo fëmijë?

Metodat e mbikqyrjes Mbikqyrësit mund të punojnë me mësuesit individualisht ose në grup. Konferenca individuale është metodfa më e zakonshme e mbikqyrjes. Nuk ka rregulla të ngurta për zhvillim e një konference të tillë. Siguisht, si drejtohet një konferencë varet nga situata mësimore dhe niveli i funksionimit për të dy : mbikqyrësin dhe mësuesin. Megjithatë, disa pika mund ta bëjnë një konferencë mbikqyrëse të dobishme: 1. Mbikqyrësi dhe mësuesi duhet ta planifikojnë sëbashku më parë se mësimi. Plani duhet të përfshijë a. Rivlerësimin e objektivave, përmbajtjes dhe metodologjisë së prës së mësimit. (merret parasysh që mësuesi ta ketë planifikuar më parë) b. Propozimi i startegjive të tjera (nga të dy mbikqyrësit dhe mësuesi) dhe parashikimi se si do t'i përgjigjen fëmijët c. Zgjedhja e një strategie mësimore finale. 2. Mbikqyrësi duhet të vëzhgojë mësuesin dhe të mbajë shënime në detaje rreht prezantimit dhe përgjigjeve të fëmijëve. 3. Përgjigjet e fëmijëve duhet të studiohen nga të dy mbikëqyrësi dhe mësuesi përpara konferencës. Pyetjet mund të përfshijnë. a. Si i përgjigjen fëmijët objektivave të orës së mësimit? b. Ishte manaxhimi i klasës në rregull apo i paorganizuar? c. Si ishte marrdhënia emocionale midis mësuesit dhe fëmijëve?

4. Konferenca nuk duhet të mbahet menjëherë pas vëzhgimit. Ndjenjat e mësuesi mund të jenë të shumë të ndjeshme, dhe të dyja palë kanë nevojë për të menduar se si shkuan punët në klasë. 5. Konferenca duhet të fokusohet në shëmbujt që kanë tendencë të ripërsëriten gjatë periudhës mësimore. Dy parakushte janë themëlore: a. Mbikqyrësi duhet të ketë prova të shumta për të dokumentuar një problem b. Ai duhet të jetë në gjendje të bëjë një përmbledhje të problemit në një gjuhë pa një xhargon emocinal të paqartë. 6. Shumica e kohës së konferencës duhet të kalohet me prezantimin e ideve alternative të mbikqyrësit dhe mësuesit rreth zgjidhjes së secilit problem, duke patur parasysh se ; a. mbikqyrësi duhet të kuptojë dhe të pranojë idetë dhe ndjenjat e mësuesit dhe ta mbështesë pozitivisht atë. b. Mësuesi duhet të lejohet për të marrë vendimin përfundimtar midis alternativave të diskutuara. 7. Ora tjetër e mësimit duhet të planifikohet mbi bazat e konferencës. 8. Duhet të vëzhgohen praktikat e mëposhtme: a. vetëm katër ose pesë tema duhet të diskutohen në një konferencë, nga të cilat e para dhe e fundit duhet të jenë pikat e forta të mësuesit. b. Një teknikë mësimore nuk duhet quajtur si "e keqe ose e mirë", por më tepër si "e përshtatshme ose joepërshtatshme" për objektivat dhe fëmijët c. Teknikat mësimore të suksesshme duhet të mbështeten me lavdërime. Lavdërimi nuk e bën mësuesin të ndihet më i vlefshëm por e bën atë që t'I ripërsërisi këto teknika të suksesshme. (mungesa e kritikës nuk është lavdërim!) Në qoftë se programi I fëmijërisë së hershme është pak i strukturuar,dhe fëmijët bashkëveprojnë me mësuesit mbi baza inndividuale ose në grupe të vogla, mbikqyrja mund të ndjekë këtë format; 1. Mbikqyrësi dhe mësuesi duhet të diskutojnë, demonstrojnë, dhe praktikojnë se si të përforcojnë dhe zgjerojnë eksperiencat mësimore të fëmijve në një sesion trajnimi. 2. Mbikqyrësi duhet të vëzhgojë punën e mësuesit për ta krahasuar me atë të praktikuar në sesionin trainues. 3. Në konferencat mbikëqyrëse, mësuesit dhe mbikëqyrësit duhet të diskutojnë perceprtimet e mësuesit gjatë bashkëveprimit të tij me fëmijët . Nëse bashkëveprimet janë të sukseshme, mësuesi duhet të lavdërohet; nëse jo, një plan veprimi duhet të zhvillohet. Mbikqyrësit punojnë gjithashtu me mësuesit në grup. Orientimi dhe në--shërbim janë shembuj të mbikqyrjes në grup. Ka gjithashtu konferenca mbikqyrëse grupore identike me ato individuale, përvecse mësuesi zakonisht diskuton së pari mësimdhënien e tij, e ndjekur nga analizat prej mësuesve të tjerë dhe mbkqyrësit, të gjithë ata që kanë vëzhguar

mësimdhënien. Mbikqyrja grupore lejon të paraqiten prespektiva të shumta dhe është vecanërisht efektive kur janë përfshirë profesionistë jashtë programit, të tillë si doktorë dhe psikologë . Një ide pothuaj- mbikqyrëse ka marrë formë në " Qëndrat e Mësuesvë". Qëndrat e Mësuesve janë ndihmesa fizike dhe programe vetë-përmirësimi të organizuara dhe zhvilluara nga vetë mësuesit. Këto qëndra kanë shkëputur lidhjet me traditën sepse, në të kaluarën inisiativa për ndryshim ka ardhur gjithmonë nga jashtë nga të tilla burime si zyrtarë politikë, borde, zyrtarë administrativë, drejtorë, botues librash, dhe profesorë. Qëndrat e mësuesve premtojnë ndryshime nga brenda. Mësuesit kanë mësuar gjithmonë nga mësuesit e tjerë dhe nga eksperiencat e tyre vetiake, dhe një përpjekje bashkëpunimi mund të jetë një alternativë e suksesshme midis metodave mbikqyrëse. Përvec strukturës së klasës ose metodës së mbikqyrjes, mbikqyrësit duhet të ndihmojnë mësuesit të arrijnë dy qëllime të gjetra: 1. Janë mësuesit duke mësuar të konsiderojnë mardhënien midis veprimeve të tyre dhe mësimit të tyre? Është mësuesi duke zhvilluar një stil që ështyë efektiv si me fëmiëjt ashtu dhe i përshtatshëm për personalitetin e tij? 2. Janë duke u bërë mësuesit më tepër vetëbesues? Mbështeten ata në burimet e tyre, ose e shikojnë mbikqyrësin si një "sjellës dhuratash" në formën e materialeve apo si një asistent mësuesish? LEHTËSIMI I STRESIT TË PUNËS Shumë e shumë mësues janë duke u bërë viktima të stresit të punës. Kërkimet janë konsideruar shtypje e stresit te anëtarët e stafit të programit të fëmijërisë së hershme. Stresi vjen nga kushte të ndryshme: 1. "papritshmëria" është shpesh për shkak të moshës së fëmijës dhe fakti që përshkrimi I kurikulumit në shumë programe nuk është shumë I strukturuar. 2. Kushtet e punës jo të pëlqyeshme shpesh i vrasin mësuesit sic janë kohët jashtë orarit të punës, pamundësia për të marrë skedulin gjatë pushimeve të stafit, dhe fati I pëfitimit të skajshëm përfshirë mbulimin mjekësor.

3. Poszicioni I fëmijërisë së hershme nuk janë konsideruar punë me status të lartënga disa persona që e shohin aktivitetin e lojës me më pak rëndësi se sa mësimin e "vërtetë" 4. Mësuesit e fëmijërisë së hershme nuk janë të indroktinuar në rëndësinë e viteve të para të jetës së fëmijës saqë ata shpesh ndihen të bien poshtë kur ata nuk arrijnë qëllimet e tyre lidhur me cështjet e theksuara ( për shembull, mësuesi vetë, fëmija, fati I prindit për tu ndjekur, gjendja e mësimit të mësuesit si materialet apo vendi, ose probleme në skedul)

5. Mësuesit nuk janë në gjëndje të mbajnë një qëllim të caktuar.( ata e shohin veten si prindër të zakonshëm) Disa gjendje stresi mund të stimulojnë më pak "të papriturën". Pasja parasysh se dia strese janë të drejta, madje ndihmojnë, mund të qetësojnë disa mësues. Gjëra të tjera mund të ndihmojnë: 1. Të pasurit e informacionit rreth zhvillimit të fëmijës dhe karakteristikat kryesore të shërbimit të fëmijës në programin lokal. 2. Të qënurit i përgatitur me planet fleksibile 3. Përdorja e një skeduli megjithatë disa ndryshime në skedul mundet që të jenë të nevojshme 4. Mbajtja e shënimeve rreth zhvillimit të fëmijës, kështu që mundet të shihet progresi në të gjitha fushat 5. Shkëputjen e emocioneve të ndokujt nga situata që nuk mund të ndryshohen 6. Të qëndruarit në kushte të mira fizike dhe mëntale me dietat personale, ushtrimet, aktivitete të tjera, dhe ndjekjen mjekësore 7. Të gjesh të tjerë që mund të të ndihmojnë për të gjetur "supin për të qarë"

Vlerësimi performant për përmirësim. Vlerësimi performant i përmirësimit, është metoda me të cilën një performanca e një personi vlerësohet, është një rrugë tjetër për të përmirësuar cilësinë e personelit. Në fushën e vlerësimit, duket se ka vetëm dy pika konsensusi: 1. Praktikimi i vlerësimit është më së shumti universal 2. Vlerësimi i efektivitetit të personit është njohur si një cështje komplekse.

Qëllimet e vlerësimit pyetja e parë në konsiderimin e vlerësimit si një program është, Cfarë është qëllimi ultimativ i vlerësimit të personelit? Vlerësimi mund të përdoret për qëllime të tilla si vazhdimësia e punësimit, dhënien e zotërimit, rritja e pagesës e merituar, dhe improverimi i personelit. Për qëllimet tona, vetëm vlerësi performant për përmirësim do të merret parasysh sepse të gjitha qëllimet e tjera të vlerësimit, sic janë pronësia dhe pagesa në bazë të meritës, duhet të bazohen në përformancë.

Zgjedhja e kritereve të vlerësimit Pyetja tjetër që ngrihet është, Cilat janë hapat për t'u ndjekur në fillimin e një programi vlerësimi? Hapi i parë është të përcaktosh nëse i gjithë personeli duhet vlerësuar nga të njëjtat kritere dhe cfarë kriteresh duhen përdorur. Zakonisht, personel që kryen të njëjtin shërbim duhet të vlerësohet në bazë të të njëjta kritereve, por persona që shërbejnë në role jo të njëjta duhet të vlerësohen sipas kritereve të ndryshme, megjithatë disa pika të vlerësimit mund të jenë të njëjta. Cdo program i fëmijërisë së hershme duhet të zhvillojë kriteret e veta për vlerësimin e performancës së personelit, më tepër se sa të sigurojnë kritere të zhvilluara nga programe

të tjera. Në zhvillimin e kritereve, personat e marrjes së politikave duhet të mbajnë në mendje filozofinë dhe politikën e programit, rolet e personelit, dhe karakteristikat e anëtarëve të stafit për të përcaktuar një performancë të suksesshme. Karakteristikat më shpesh të vlerësuara janë: 1. Karakteristikat fizike ­ gjendja shëndetësore fizike dhe përcushmëria vitale te efektet performante të pozicionit 2. Aftësia mendore--aftësia për të konceptuar filozofinë e programit, nevoja për të përfshirë fëmijët dhe të rriturit, dhe roli i të punësuarit dhe rolet e të tjerëve të lidhur sipas pozicionit 3. Kualifikimi profesional--njohuria e meodave dhe materialeve të përdoruar në përformimin e roleve të personit 4. Atributet personale--entuziazmi, aftësia për tu rregulluarte frukstacionet, aftësia për të kooperuar me kolegët, aftësia për të pranuar kritikat konstruktive. Masa duhet të merren kështu që të gjitha cështjet e vlerësimit të lidhen ngushtë me përgjegjësinë e të punësuarit. Më shkurt, drejtorët duhet të përdorin të njëjtin kujdes në përzgjedhjen e cështjeve të vlerësimit sa edhe në procesin e marrjes në punë. Kriteret e vlerësimit duhet gjithminë të jepen me përshkrimin e punës ose në kohën e marrjes në punë. Kujtoni punonjësit për vlerësimin që do të bëhet disa javë më përpara.

Zgjedhja e instrumentave të vlerësimit Një hap i dytë në kryerjen e vlerësimit është sigurimi i tipit që do të përdoret. Kur të kemi vendosur kriterin për vlerësimin e punës së personelit, ato duhet të bashkohen në një instrument vlerësimi. Lokalisht procedurat vlerësuese të menduara mund të përfshijnë vëzhgimet, intervistat, pyetësorët ose fletat pyetëse dhe shkallët klasifikuese. Gjatë vëzhgimit, vlerësuesi vëzhgon anëtarët e stafit dhe shënon fortësitë dhe dobësitë specifike të punës bazuar në kriterin e zgjedhur për këtë kategori të vecantë pune. Anëtarët e stafit mund të pyeten gjitahshtu të bëjnë një vetë--vlerësim të bazuar në rimbledhjet personaleose nga shikimi i punës në një vidjo. Pas vlerësimit, vendet e përcaktuar për përmirësim duhet të zgjidhen dhe të vendoset një orar për to. Vëtë -klasifikimi nuk ka pas qënë i suksesshëm. Studimet tregojnë se mësuesit nuk mund të bëjnë një gjë mirë edhe kur ata shikojnë veten e tyre privatisht në vidjo dhe kur kanë leksionet e tyre të shoqëruara nga fletë udhëzuese për vetë-klasifikimin. Procedurat e intervistës ose pyetësorit mund të zhvillohen si instrumente vlerësues. Intervistat mund të marrin formën e një diskutimi të hapur deri në fund lidhur me fortësinë, vendet ku ka nevojë për përmirësim, dhe diskutimet rreth asaj se si t'i bëjmë përmirësimet. Në anën tjetër, intervista dhe forma e pyetësorit mund të jenë, aktualisht shkallë klasifikuese verbale. Fletët kontrolluese dhe shkallët klasifikuese zakonisht përmbajnë kritere vlerësuese në katëgoritë e karakteristikave të tilla si karakteristika fizike dhe kualifikime profesionale. Shumë lista kontrolluese dhe shkallë klasifikuese përfshijnë gjithashtu një vlerësim të

përgjithshëm për secilën kategori të karakteristikave dhe /ose për vlerësimin e total të punës. Megjithase fletët kontolluese dhe shkallët kualifikuese janë instrumente vlerësimi të shkruara, cdo instrument ka një stil të vecantë, sic tregohet në shëmbujt e mëposhtëm: 1. Fleta kontrolluese është përdorur për të treguar këto sjellje të përmbushura me sukses nga një anëtar stafi. Vlerësuesi mund të kontrollojë "po", "jo", ose "jo i aplikueshëm".

Po Ishte i përgatitur për mësim -----

Jo ------

Jo I aplikueshëm ------------------

Përdor një shumllojshmëri Materialesh mësimore

------

------

-------------------

2. Një shkallë kalsifikuese,. Një vlerësim kualitativ i punës, paraqet nivele të njëpasnjëshme të cilësisë përgjatë një vazhdimësie inferior-suoerior. a. Nivelet e cilësisë mund të përshkruhen në fjalët:

Përdorimi I prezantimit Hap-pas Hapi Skëllqyeshëm mirë mjaftueshëm

dobët

a. b. c. d.

shkëlqyeshëm. Mbi mesatare. Mesatare Nën mesatare a. b. c. d.

Krijues në mësim

b. Nivelet e cilësisë mind të tregohen me numra. Udhëzimi I dhënë në shkallën klasifikuese duhet të tregojë nëse numri "1" është vlerësimi më inferior apo vlerësimi më superior.

Mbajtja e vëmendjes së fëmijëve 1 2 3

4

5

c. Nivelet e cilësisë mund të përshkruhen në fjalë ose numra. Cohen dhe Brauer diskutojnë problemet e përdorimit të shkallës klasifikuese për matjen e punës së stafit

Mësimi ishte organizuar 1 Zakonisht 2 Kurrë 3

Vlerësimi I përgjithshëm Superior 10 9 Shkëlqyeshëm 8 7 Mirë 6 Mesatar 4 3 Mjaftueshëm 2 1

5

Zgjedhja e një vlerësuesi Një hap tjetër është përcaktimi se kush duhet të vlerësojë. Në shumicën e programeve të fëmijërisë së hershme, drejtori, mbikqyrësi, ose i pari i godinës vlerëson të gjithë personelin, megjithëse në disa programe të mëdha, një drejtor personeli është i ngarkuar me përgjegjësi. Ka një prirje në rritje drejt vetë--vlerësimit. Në qoftëse individët janë të aftë të vlerësojnë veten e tyre objektivisht dhe të përcaktojnë vendet për pqërmirësim, vetë--vlerësimi mund të jetë mënyra më efektive e punës përmirësuese. Megjithatë vetë--vlerësimi nuk ka qënë i suksesshëm.

Frekuenca e vlerësimit Vlerësimi jozyrtar, sidomos vetë--vlerësimi duhet të zhvillohet vazhdimisht; megjithëse personi që bën politikën duhet të planifikojë dhe të përcaktojë frekuencën , dhe të caktojë vlerësimin formal. Frekuenca e vlerësimit duhet të planifikohet përpara se të shkruhet ose të zgjidhet instrumenti sepse kjo ndikon formulimin e kriterit vlerësues. Për shembull, "përdorimi i dërrasës--kalk efektivisht" mund të jetë një kriter vlerësimi i përshtatshëm për një orë të vetme mësimi, por "

përdorimi i një shumllojshmërie të paisjeve auodiovizuale efektivisht" mund të jetë i përshtatshëm si një kriter vlerësimi për disa vëzhgime formale ose jo formale.

REKORDET DHE SHËRBIMET E PERSONELIT

Bordi shtetëror i edukimit dhe agjensia e licensuar kërkojnë të sigurohen shërbimet e duhura të personelit dhe të mbahen rekordet nga programet e fëmijërisë së hershme nën juridiksionin e tytre respektiv. Përvec shërbimeve dhe rekordeve të personelit me mandat, bordi lokal i edukimit ose bordi i drejtorëve mund të sigurojë shërbime shtesë dhe të kërkojë rekorde të tjera të lejuara nga ligje shtetërore.

KONTRATA DHE KUSHTET E PUNËSIMIT

Një kontratë është një marrveshje midis dy ose më shumë palëve. Në programet e fëmijërisë së hershme, një kontratë është një marrveshje midis secilit anëtar të stafit dhe bordit të edukimit ose bordit të drejtorëve duke specifikuar shërbimet që duhet të sigurojë një anëtar stafi dhe shumën specifike të parave të paguara për këtë shërbim të bërë. Të gjitha kontratat duhet të përmbajnë udhëzimet e mëposhtme: Një marrveshje të shkruar si një provë të asaj gojore. Caktimi specifik i palëve në kontratë Dëshmia e kapacitetit legal të palëve të përfaqësuara Kushti për firmat nga agjentët e autorizuar të bordit të edukimit ose të bordit të drejtorëve, dhe nga mësuesi ose punonjësi kujdestar i fëmijës. Kusht i qartë i pagës për t,u paguar Caktimi i datës së kontratës, kohëzgjatja, dhe data se kur do të fillojë shërbimi Përkufizimi i detyrës. Në nënshkrimin e kontartës, një i punësuar indirekt pranon t'i bindet të gjitha rregullave dhe ligjeve në fuqi në kohën e punësimit ose të adoptuara gjatë periudhës së punësimit. Politikat që ndikojnë direkt më tepër punësimin mund të përfshijnë orët e punës në ditë dhe ditët për javë; pushimin; kërkesa të vecanta, të tilla si patentën e shoferit ose uniformën; sëmundje, urgjencën, dhe lejet e lindjes; zëvëndësimet; siguracionet; rritjen e pagës dhe pëfitimet anësore; dhe planin e pensionit. Punësimi i sotëm dhe potencial duhet të ketë një kopje të shkruar të të gjitha politikave të sotshme. I punësuari mund të marrë një kontratë për disa periudha të vecanta të kohës , ndoshta një kontratë vjetore ose të vazhdueshme. Kontratat për një periudhë të vecantë kohe duhet të rinovohen në fund të kësaj periudhe. Dy tipet e kontratës së vazhdueshme janë njoftimi dhe koha e zotërimit. Një individ që ka një kontratë të vazhdueshme njoftimi mund të shënohet gjatë ose përpara një date të dhënë në qoftëse kontrata nuk është për t'u rinovuar. Një kontratë e kohës së zotërimit garanton që një nënpunës nuk mund të

pushohet vecse për kondita të vecanta të caktuar , të till si mungesa e fondeve për të paguar rrogat, neglizhimi i detyrës, paaftësia, dështimi për të vëzhguar rregullat e bordit dhe imoraliteti; për më tepër një shkarkim nga puna, nëpunësi i "kohës së zotërimit" ka të drejtën të dëgjojë atë për të cilën bordi duhet të provojë si "shkakun" e pushimit nga puna. Bordi i ofron kohën e zotërimit të kërkuar që një i punësuar të shërbejë në periudhën e provës gjatë një numri të dhënë vitesh (zakonisht tre ose pesë) përpara se të marrë një kontratë të kohës së zotërimit.

PËRSHKRIMI I PUNËS

Një përshkrim i punës për cdo kategori personashduhet të shkruhet dhe të mbahet, dhe duhet të përfshijë gjërat e mëposhtme: (1)emrin e punës, (2) kualifikimin minimal, (3) detyrat primare dhe përgjegjësitë,(4) kushtet e punës, (5) detyra shtesë, (6) të raportojë lidhjet dhe limitet e autoritetit, (7) përfitimet.Përshkrimi i punës duhet të jetë specifik për programe të fëmijërisë së hershme të vecanta dhe pozicione, më tepër se sa të adoptohen nga një program tjetër. Një i punësuar potencial duhet të shohë përshkrimin e punës përpara se të nënshkruajë kontratën; të gjithë të punësuarit duhet të mbajnë përshkrimin e tyre të punës në dosjet e tyre. Një shëmbull i përshkrimit të punës është si vijon.

QENDRA KOLEGJALE E ZHVILLIMIT TË FËMIJËVE NË KOMUNITETITN E QYTETIT JOHNSON Titulli : Mësues Kualifikimi: Një mësues duhet të ketë të paktën një diplomë A.A në zhvillimin e fëmijës/ Edukimin e Fëmijërisë së Hershme ose të mbajë një certifikatë të Shoqatës së Zhvillimit të Fëmijës. Një mësues gjithashtu duhet të plotësojë kushtet e licencës duke marrë parasysh mushën minimale dhe gjendjen shëndetësore. Përgjegjësitë dhe detyrat primare: Një mësues duhet: (1) të planifikojë dhe ekzekutojë aktivitete në zhvillim; (2) të vëzhgojë dhe vlerësojë zhvillimin e fëmijës; (3) të sigurojë një raport të shkruar ( mbi format e siguruara) për drejtorin dhe prindërit së paku dy herë në vit; (3) të jetë I gatshëm për informacion dhe kontakte prindër-mësues në fillim dhe mbarim të cdo sesioni; (4) detyra të tjera të vecanta për t'u programuar. Kushtet e punës: Një mësues paguhet për një ditë pune 8 orarëshe. Ora e fillimit është 7:15 paradite nga e hëna në të premte. Një nësues duhet të jetë I gatshëm të marrë fëmijët në orën 7:30 të mëngjesit. Një mësues do të hajë

zemrën me fëmijët dhe do të ketë dy kohë pushimi nga 15 minuta gjatë gjashtë orarshit të ditës. Periudha e planifikimit të mësuesit është nga 1;30 deri në 3:15 mbasdite cdo ditë.

(Drejtori duhet të lajmërohet në rastet e sëmundjeve ose të emergjencave. Periudha e pushimeve e paguar duhet të planifikohet tre muaj më përpara dhe të aprovohet nga drejtori.)Përfitime të tjera përfshijnë një grup të planit të sigurimeve shoqërore, fondin e të punësuarit, dhe gjëra të tjera të vecanta në program. Detyra të tjera shtesë: Nga një mësues pritet që të ndjekë zhvillimin e aktiviteteve për trainimin e stafit cdo të martë të parë të cdo muaji nga 3:30 deri më 5:30 mbasdite dhe një ditë kujdesi me prindërit zakonisht mbajtur në darkë nga 7:00 deri më 9:00 në të enjten e tretë të cdo muaji.

Raportimi i lidhjeve dhe limitet e autoritetit: Një mësues raporton direkt me drejtorin e programit. Nga drejtori mund të përfitohet një prioritet për cështje të vecanta, sigurohen shtesa ose ndërprerje të shërbimeve për një fëmijë, dhe jepen informacione për qendën në media. Një mësues mund të veprojë por duhet të informojë për lënien e një fëmijë një të rrituri të autorizuar gjatë orarit të ndjekjes,administrojë materiale mjekësore, dhe të informojë prindërit për sëmundje të pashëruara të fëmijës. Një mësues mund të veprojë pa informuar kur zhvillohen aktivitete të reja që kanë në përmbajtje filozofinë e programit, ndryshimet në orarin e aktiviteteve përvec orarit të ushqimit , dhe të flasë me prindërit për zhvillimin e fëmijës. Përfitimet: Leje për sëmundje dhe leje të tjera emergjence pa ndërprerje rroge në dymbëdhjetë ditë për dymbëdhjetë muaj të vitit. Dy javë pushime të paguara plus pushimeve të tjera për festa kombëtare ose festa të tjera tradicionale.

SIGURIMI DHE PLANET E KARIERËS

Lloje të ndryshme sigurimi dhe plane të karierës mbrojnë të punësuarin dhe organizatën. Mbulimi adekuat është i shtrenjtë por esencial. Disa lloj sigurimesh dhe plane kariere mund të mbahen nga shteti dhe ligjet federale, ndërsa tipe të tjera mund të jenë vullneatre.

Akti I Kontributit të Sigurimit Federal (FICA) Shumë qendave u kërkohet të paguajnë FICA, ose taksën e sigurimeve shoqërore. Taksa FICA zakonisht përdoret për qëllime kariere. Përqindjet e taksës janë përcaktuar mbi bazën e përqindjes së rrogës së punonjësit. Punonjësi depoziton një të katërtën e shumës së kontributit marrë nga zbritja në fletë pagesë, plus një shumë nga punëdhënësi. ( Këto para depozitohen në llogari të ndryshme, sepse prekja e fondeve federale është e ndaluar me ligj) Një cerek e kësaj takse është gjithashtu e kërkueshme. Edhe korporatat e taksave duhet të mbajnë lidhje me Zyrën e Distriktit të Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme. Ligjet ndryshojnë dhe të gjitha organizatat janë përgjegjëse për mbajtjen e një ligji korent.

SIGURIMI KOMPESUES I PUNËS SË INDIVIDIT. Sigurimi konpensues i punës është sigurimi i një punonjësi që ka pësuar një aksident jashtë kohës së punës. ( Kontraktorët nuk mbulohen. Drejtorët duhet të insistojnë që cdo kontraktor që bën punë në program të katë sigurimin e përshtatshëm kështu që ata të mos kenë pretendime më vonë). Sigurimi kompesues i personitështë i kërkueshëm në shumicën e shteteve, por shumë shtete kanë pretendime për disa klasa të punësuarish ose organizatash që dëshirojnë vetë-sigurimin. Kompania e sigurimit paguan njëqind përqind të gjithë përfitimin e sigurimit kompesues të kërkuar nga ligjive të shtetit. Të punësuarit e dëmtuar, dhe në rastet e vdekjes, vartësit e tyre, kanë legjitimisht të drejtën e gjysmës ose një të tretën e pagës javore plus spitalin dhe të përfitimet e medikamenteve. Punëdhenësi, i jep të drejtën për tu dëmshpërblyer punonjësit nga dëmi i shkaktuar mbuluar nga ligji

Sigurimi shtetëror i të papunëve Sigurimi shtetëror i të papunëve është i kërkuar në më të shumtën e shteteve dhe varion nga një shtet në tjetrin. Një pyetësor duhet të plotësohet rreth aktivitetit të të punësuarit dhe statusin e taksës së programit të fëmijërisë së hershme. Përqindjet e sigurimit janë pasqyruar si përqindje të pagës totale dhe do të jenë të ndryshme për organizatat fitimprurëse nga ato jofitimprirëse.

Paratë e përfituara nga sigurimet Paratë e përfituara nga sigurimet mbrojnë organizatën ose të punësuarin nga humbjet kur personat janë dëmtuar si rezultat i neglizhencës ( më tepër se aksident) në pjesë të institucionit ose në punën e tij; megjithatë, pothuajse cdo "aksident" që vihet re është zakonisht konsideruar si rezultat i neglizhencës. Ligji për të cilin një institucion ose punonjësit të tij do t'i mbahen paratë e përfitura varion nga shteti në shtet, dhe një politikë e parave të përfituara duhet të mbulojë gjithacka për të cilën një institucion ka paguar. Në të shkuarën, industria e sigurimit ka përfituar nga norma të larta interesi që prodhojnë kthime të larta të investimeve të tyre. Kompanitë e sigurimeve nuk janë më duke parë politikat me më pak mbulime dhe shpërblime nga njëqind në gjashtëqind përqind, me terqind deri në katërqind përqind si normë. Kjo është si rezultat i numrit shumë të madh e kostove të larta ( për shëmbull ato mjekësore) dhe mbajtje sensacionale rreth abuzimit të fëmijëve në pak seanca të kujdesit ditor të fëmijëve. Hapa për përqindje më të vogla dhe gjetja e kompanive të sigurimit të dëshiruara për të siguruar mbulime

janë marrë nga grupe sic janë Komitetet dhe Fëmijët, Të rinjtë, dhe Familjet dhe Shoqatat nacionale për Edukimin e Fëmijëve të Vegjël. Në shumicën e shteteve, përparime për sigurimin e shërbimeve të transportit kanë kërkuar sigurime të larta makinash. Një tip është sigurimi i parave të përfituara, i cili mbulon paratë për dëmtime të personit ose dëmtime të pronës. Minimumi i sigurimit të makonës duhet të jetë 50,000$ ose 100,000$.

Sigurimi shëndetësor dhe sigurimi spitalor dhe me medikamente Sigurimi shëndetësor, pjesor ose i plotë i paguar nga punëdhënësi ose marrë në baza vullnetare dhe paguar nga i punësuari, mund të marrë një nga tre format: (1)sigurimi i rimbursimit të medikamenteve, (2) shërbimi mjekësor ose parapagimi i kujdesit mjekësor, dhe (3) përfitime për paaftësi. Plani spitalo-medikament ndahet në tre grupe: (1) mbulimi i medikamenteve dhe baza e spitalit, (2) sigurimi i medikamenteve kryesore, dhe (3) operrimi i planit të mbyllur ( për shembull, shërbime të garantuara për një numër të kufizuar fizikë, klinikë ose spitalorë)

Mbulimi i krimit Mbrojtja kundrejt humbjeve rezulton nga mos pasja e ndershmërisë e punonjësve ose të tjerëve është e mundshme nën katër forma mbulimi: (1) bondet e besueshmërise, (2) forma e parave të bordit ose politika e sigurisë, (3)politika e tretë ( pandershmëria, zhdukja, dhe prishja) dhe (4) të gjitha sigurimet e riskut.

Programi i Karierës Mbulimi I Sigurimit Federal Social, taksa FICA, zakonisht është e montuar. Zakonisht, taksa është përdorur si "programi federal i karierës". Shumë të punësuar të programevë të shkollave publike janë gjithashtu nën programin e karierës së shtetit, paguar në një fond të kuadruar bazuar në punëdhënësin dhe të punësuarin. Institucionet private mund të kenë programe kariere në shtesë të mbulimit të programit federal të sigurimit.

Shënimet e personelit Administrimi i personelit përfshin mbajtjen e shënimeve dhe bërjen e raporteve lidhur me ligjet e shtetit, kërkesat e programit të qeverisë, dhe legjislacionit federal duke konsideruar informacionin privat të personelit. Shkollat publike dhe private duhet të mbajnë shënime mbi personelin për cdo lidhje të punonjësit--si të personelit të programit dhe të joprogramit. Në të shumtën e rasteve, shënimet mbi personelin janë mbajtur nga programi lokal dhe raportet janë mbledhur në bordin e qeverive përkatëse ( agjensive të licensuara ose bordit të edukimit të shtetit); megjithatë, bordi qeveritar mund të inspektojë shënimet lokale të mbajtura mbi punonjësit . Shënimet e personelit është një term i përmbledhur për të gjitha informacionet e shënuara rreth të punësuarit. Megjithatë këto shënime ndryshojnë nga programi në program, ata zakonisht kanë këto detale:

1. Shënimet personale për pesonelin janë mbajtur nga të gjitha programet e fëmijërisë së hershme. Shumica e informacionit potencial personal jepet që në format e aplikimit, dhe informacioni mbahet korent duke u zgjeruar me informacion suplementar të vazhdueshëm. Informacionet personale përfshijnë ëmrin, moshën, seksin, numrin e telefonit, nënshtetësinë, numrin e sigurimeve shoqërore, dhe emrin e adresën e atyre që do të japin referenca. 2. Shënimet personale të shëndetit mbajtur nga një mjek i përshtatshëm profesional janë të kërkuara nga të gjitha programet e fëmijërisë së hershme. Këto shënime duhet të jenë të detajuara, ose mund të jenë një cështje e përgjithshme që i punësuari është i lirë nga cdo sëmundje mentale ose fizike që mundet të ketë ndikim mbi shëndetin e fëmijëve ose të rriturve. Në shtesë të shënimeve për shëndetin në përgjithësi, një test vjetor i turbekulozit është i kërkuar nga cdo program.

3. Informacione të emergjencës janë të kërkuara nga shumë programe. Ky informacion përfshin emrat, adresat, dhe numrat e telefonit të një ose më shumë personi për tu kontaktuar në raste emergjence; emrin e mjekut dhe të spitalit; dhe ndonjë informacion mjekësor që duket i rëndësishëm në raste emergjence, sic janë alergjitë ndaj ilaceve ose kushte të tjera. 4. Shënime mbi edukimin dhe kualifikime të tjera janë të kërkueshme nga cdo program. Ato mund të përfshijnë emrin e shkollës së ndjekur, diplomën ose gradët e marra, përshkrimin e punëve akademike, dhe numrin e regjistrimit dhe tipin e certifikatës së mësuesit ose të drejtorit ose cdo kredencial tjetër të nevojshëm nga një i punësuar ( sic janë licenca të shoferit).

5. Shënimet e informacionit personal ose të punësimit janë mbajtur nga cdo program, përfshirë vendet dhe datat e punësimit, emrin e të punëdhënësit, dhe përshkrimin e punës. 6. Aftësitë profesionale ose të punësimit dhe referencat e karakterit janë të përfshira në shënimet personale. Në shumicën e rasteve, këto referenca janë për përdorim konfidensial nga punëdhënësi.

7. Shënime për shërbimet mbahen nga disa programe. Këto shënime mbajnë informacione që kanë parasysh datën e punësimit të tanishëm, nivelin ose moshën e fëmijëve që do të kujdeset për programin që do të ndjeki, mungesat e vëna re ose lejet e marra, edukimi i marrë në shërbim dhe konferencat e ndjekura, shërbimet e komunitetit, dhe data dhe arsyeja e largimit ose mbarimit të shërbimit.

8. Shënimet e sigurimit mbahen nga cdo program që përfshihen në grupin e sigurimeve

9. Vlerësimi i shënimeve janë vendosur në dosje në shumë programe. Megjithatë, ato nuk duhet të mbahen pasi ato të kenë përmbushur qëllimin për të cilin ato janë mbajtur.

Për arsyen se e drejta për jetë private të personit duhet të garantohet, administratori duhet të respektojë ligjin për mbajtjen e shënimeve dhe sigurimin e sekretit të shënimeve . Për shembull, Akti i të Drejtës Private i 1974 (paragrafi 93-579) i kërkon agjensive federale të marrin masa të caktuara për sigurimin, kohshmërinë dhe sigurimin e shënimeve duke patur parasysh individët dhe limitet e mbajtjes së shënimeve të nevojshme dhe cështjet e ligjit. Individët gjithashtu kanë të drejtë të kontrollojnë shënimet federale që përmbajnë informacione të tilla dhe të diskutojnë vërtetësinë e të dhënave për të cilat ata nuk janë dakort. Në marveshje me aktin e të drejtës private, Zyra e Regjistrimit Federal ka publikuar një listë emrash të sistemeve të ndryshme të shënimeve mbajtur nga qeveria federale; kategori individësh ndaj të cilëve sistemi i shënimeve është mbajtur; dhe procedura me të cilën një individ mund të marrë informacion nga cdo sistem shënimesh që mbulohet nga akti I të drejtës private. Personeli i shumë shkollave të programit të fëmijërisë së hershme, sic janë Head Start dhe të tjera që financohen nga shteti, janë të mbuluara nën Aktin I të Drejtës Private të vitit 1974.

<!--PICOSEARCH_SKIPALLEND-->

Information

Planifikimi dhe Administrimi i Programeve tw Fwmijwrisw se Hershme

146 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

411946