Read nfdndöl text version

GIDA BANKACILII KAPSAMINDA YAPILAN BAILARIN MÜTH CAZBES

Siyami ALTUNTA S.M.Mali Müavir Denetçi

1. GR

5035 Sayili Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'nun 40 ve 89 uncu maddelerinde, Katma Deer Vergisi Kanunu'nun ise 17 nci maddesinde yapilan deiikliklerle Maliye Bakanlii'nin belirleyecei usul ve esaslar çerçevesinde gida bankacilii kapsaminda bailanan gida maddelerinin maliyet bedellerinin gelir veya kurumlar vergisi matrahinin tespitinde indirim konusu yapilmasi ve bu teslimlerin katma deer vergisinden istisna edilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmitir. Yine 30.12.2004 tarih ve 5281 Sayili Vergi Kanunlari'nin Yeni Türk Lirasina Uyumu le Bazi Kanunlarda Deiiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun ile gida maddelerinin yani sira temizlik, giyecek ve yakacak da gida bankacilii kapsamina alinmitir. 2. KAPSAMA SADECE DERNEK VE VAKIFLARA BAILANAN GIDA,TEMZLK,GYECEK VE YAKACAKLAR GRYOR 21 Mart 2004 Tarih ve 25409 Sayili Resmi Gazete'de yayimlanan 251 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Teblii ile gida bankacii uygulamasina yön veren açiklamalar yapilmitir. Söz konusu uygulamanin ana hatlari aaidaki gibidir. A) Baiin Yapilacai Dernek veya Vakiflar Gida maddesi baiinin dernek veya vakfa yapilmi olmasi gerekmektedir. htiyaci bulunanlara dorudan veya baka organizasyonlar araciliiyla yapilacak gida yardimlarinin yukarida belirtilen maddeler kapsaminda yapilmi bai olarak deerlendirilmesi mümkün deildir. Baii kabul edecek dernek veya vakfin tüzüünde veya senedinde ihtiyaci bulunanlara gida, temizlik, giyecek ve yakacak yardimi yapabilmesine ilikin hükümlerin bulunmasi gerekmektedir. Bununla beraber, dernek veya vakfin baka alanlarda da faaliyet gösteriyor olmasinin, kamuya yararli dernek veya vergiden muaf vakif olup olmamasinin uygulama açisindan herhangi bir önemi bulunmamaktadir. B) Baia Konu Olacak Mallar ve Baiin Nitelii Gida bankacilii kapsaminda yapilacak bailarin gida, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliinde olmasi gerekmektedir. Yapilacak bailar artli olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine daitilmak üzere) yapilmalidir. C) Baii Yapanlarca Düzenlenecek Belge Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim konusu yapilacak bailar, baia konu mal bedeli Vergi Usul Kanunu'nun 232 inci maddesinde belirtilen fatura

SENA YEMNL MAL MÜAVRLK LTD. T. Balarbai, Cumhuriyet Cad. No:131/ 4 34674 Üsküdar/STANBUL Tel: (0216) 391 76 77 ( Pbx ) Faks: (0216) 391 77 04 http://www.senaymm.com e-mail : [email protected]

1

düzenleme sinirinin altinda kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrica taima için sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Bailanan mala ilikin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bai yapilan dernek veya vakif adina düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, baia konu malin maliyet bedeli (yüklenilen katma deer vergisi hariç) yazili olacaktir. Faturada "htiyaç sahiplerine yardim artiyla bailandiindan KDV hesaplanmamitir." ibaresinin yer almasi zorunludur. Gelir Vergisi Kanunu'nun 89 uncu maddesinde yapilan düzenleme çerçevesinde, yillik beyannamede yer alacak gelir vergisi matrahinin tespitinde indirim konusu yapilacak ilemlerde baii yapan tarafindan bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, varsa bai yapilan malin edinimine ilikin belgelerin saklanmasi zorunludur. D) Dernek ve Vakiflarca Düzenlenecek Belge Dernek ve vakiflar kendi mevzuatlarinin öngördüü belgeleri düzenleyecek ve bai yapanlara bir örneini vereceklerdir. Ticari faaliyetle uraanlarca düzenlenen faturalar dernek ve vakif tarafindan muhafaza edilecektir. E) Kayit Düzeni ve Beyannamelerde Gösterilmesi Ticari iletmeye dahil mallarin (gida, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin) bailanmasi durumunda bu mallarin maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanunu'nun 40 inci maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu ilem, faturanin bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekletirilir. Gida bankacilii kapsaminda yapilan bailar 3065 sayili Kanunun 17/2-b maddesine göre katma deer vergisinden müstesnadir. Katma deer vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yaptiklari bailarin toplam tutarini ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7 nci satirlarina dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklardir. Ayni Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre, kismi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gida, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi bailarinin) bünyesine giren katma deer vergisi tutarinin indirim konusu yapilmasi mümkün bulunmamaktadir. Bu nedenle, baiin yapildii dönemde, bailanan gida maddelerinin iktisabi dolayisiyla yüklenilen katma deer vergisi tutarinin hesaplanmasi ve ayni döneme ait katma deer vergisi beyannamesinin 20. satirina dahil edilmesi, ayni tutarin defter kayitlarinda "indirim KDV" hesaplarindan çikarilarak, gider hesaplarina aktarilmasi gerekmektedir. Bailanan gida maddelerinin iletmeye dahil olmamasi halinde ise, söz konusu malin maliyet bedeli (KDV dahil) Gelir Vergisi Kanunu'nun 89 uncu maddesi çerçevesinde yillik beyannamenin bai ve yardimlara ilikin bölümüne yazilarak gelir vergisi matrahinin tespitinde indirim olarak dikkate alinacaktir.

SENA YEMNL MAL MÜAVRLK LTD. T. Balarbai, Cumhuriyet Cad. No:131/ 4 34674 Üsküdar/STANBUL Tel: (0216) 391 76 77 ( Pbx ) Faks: (0216) 391 77 04 http://www.senaymm.com e-mail : [email protected]

2

193 Sayili Gelir Vergisi Kanunu'nun 89 uncu maddesinin birinci fikrasinin (6) numarali bendinde gida bankacilii ile ilgili yapilan düzenleme ayrica Gelir Vergisi Kanunu'nun "ndirilecek Giderler" adli 40 inci maddesinin 1.fikrasinin 10 numarali bendinde de düzenlenmi bulunmaktadir. Buna karilik 5520 Sayili Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Dier ndirimler" adli 10 uncu maddesinde gida bankacilii ile ilgili bir düzenleme yer almamitir. Fakat 5520 Sayili Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 6. maddesinin (2) numarali fikrasina göre, safi kurum kazancinin tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkindaki hükümleri uygulanir hükmünden dolayi Gelir Vergisi Kanunu'nun 40.Maddesinde yapilan düzenlemeden kurumlar vergisi mükellefleri de faydalanacaktir. Baka bir ifadeyle Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinde yapilan düzenleme olmasaydi kurumlar vergisi mükellefleri bu konuda uygulama dii kalacaklardi. Gida bankaciliinin cazibesi de buradan kaynaklanmaktadir. Gida bankacilii uygulamasi Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazançlara ilikin "ndirilecek Giderler" balikli 40. maddesinin 1.fikrasinin 10 numarali bendinde yer aldiindan yapilan bailar ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafindan direkt gider olarak dikkate alinacaktir. Dolayisiyla ilgili firma zararda olsa dahi söz konusu bai sonraki yila mahsup edilecek zararlar olarak devredebilecektir. Bunun yaninda ticari kazanç diindaki gelir vergisi beyannamesi veren mükellefler ise sadece gelir olmasi halinde beyanname üzerinden indirim yapabilecek olup gelir olmamasi durumunda herhangi bir indirimden söz edilemeyecektir.

3- GIDA BANKACILII FAALYETNDE BULUNAN DERNEK VE VAKIFLARA YAPILAN GIDA, TEMZLK, GYECEK VE YAKACAK MADDELERNN BAIINDA DKKAT EDLMES GEREKEN HUSUSLAR

1- Baii kabul edecek dernek veya vakfin tüzüünde veya senedinde ihtiyaci bulunanlara gida, temizlik, giyecek ve yakacak gida yardimi yapabilmesine ilikin hükümlerin bulunmasi gerekmektedir. Dernein veya vakfin tüzüünün fotokopisi alinmali, 2- Yapilacak yardimin ayni yardim olmasi gerekmektedir. 3- Yapilacak yardimin tutari ne olursa olsun fatura mutlaka düzenlenmeli ve faturanin açiklama kismina "htiyaç sahiplerine yardim artiyla bailandiindan KDV hesaplanmamitir." erhi düülmelidir. 4- Dernek veya vakif kendi mevzuatlarinin öngördüü bir matbu evraki yardimi yapan kii veya kuruma vermelidir. 5- Yapilan ayni yardim KDV Kanunu'nun 17. maddesindeki istisna hükümlerine girdiinden yüklenilen KDV indirim konusu mümkün olmayacaindan gider olarak dikkate alinmasi gerekmektedir. Örnek Uygulama 1 : XYZ irketi stanbul ili sinirlari içerisinde tekstil imalati ve ticareti iiyle uraip Mayis 2007 döneminde imal ettii ürünlerden bir kismini, tüzüünde gida, temizlik, giyecek ve yakacak yardimi yapilmasina ilikin hükümler bulunan bir dernee 10.000 adet ürün yardiminda bulunmutur.

SENA YEMNL MAL MÜAVRLK LTD. T. Balarbai, Cumhuriyet Cad. No:131/ 4 34674 Üsküdar/STANBUL Tel: (0216) 391 76 77 ( Pbx ) Faks: (0216) 391 77 04 http://www.senaymm.com e-mail : [email protected]

3

Ürünler kendi imalati olduundan, ürünlerin maliyet deeri hesaplanir. Ürünlerin maliyet deeri 15.000-YTL, Yüklenilen KDV'si ise 1.100-YTL'dir. (Yüklenilen KDV ürünün teslim aamasina kadar ödenen hammadde, genel üretim ve genel idare giderlerinden pay verilmek suretiyle hesaplanir. Bu listenin de fatura ekinde bulunmasinda yarar var) A irketi yardimda bulunulduu dernee fatura kesmi olup faturanin içeriine ise " htiyaç sahiplerine yardim artiyla bailandiindan KDV hesaplanmamitir." ibaresi yazmitir. irket bai yaptii ürünlerin KDV'sini Katma Deer Vergisi Kanunu'nun 30/a ve 32'nci maddelerine göre, kismi istisna mahiyetindeki bu teslimin bünyesine giren katma deer vergisini indirim konusu yapmasi mümkün bulunmamaktadir. Yüklenilen KDV'nin indirilecek KDV den çikarilarak gider hesaplarina atilmasi gerekmektedir.

Yapilacak muhasebe kayitlari da aaidaki gibi olacaktir. Fatura kesildiinde yapilacak muhasebe kaydi ..../.../..... 659.10.Dier Olaan Gider ve Zararlar 152.Mamüller 391.lave Edilecek KDV

Dernek veya vakfa bailanan giyim eyasi

16.100 15.000 1.100

Örnek Uygulama 2 : Yukaridaki örnekteki ürünlerin bailanmak üzere baka bir yerden temin edilmesi durumunda muhasebe kaydi aaidaki gibi olacaktir. ( 15.000+% 8 KDV =16.200)

..../.../..... 157 Dier Stoklar 320 Saticilar 16.200 16.200

..../.../..... 659.10.Dier Olaan Gider ve Zararlar 157 Dier Stoklar 16.200 16.200

SENA YEMNL MAL MÜAVRLK LTD. T. Balarbai, Cumhuriyet Cad. No:131/ 4 34674 Üsküdar/STANBUL Tel: (0216) 391 76 77 ( Pbx ) Faks: (0216) 391 77 04 http://www.senaymm.com e-mail : [email protected]

4

Information

nfdndöl

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

95730


You might also be interested in

BETA
nfdndöl