Read Microsoft Word - Samenvatting Integraal advies AOV Minister per 30 september 2011 versie 3.doc text version

Aan de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn De Heer H. Koeiman Pietermaai Parking 3de verdieping Willemstad, Curaçao Willemstad, 30 september 2011 Weledelgestrenge heer, Aanleiding Naar aanleiding van de opdracht neergelegd in de Ministeriele Beschikking de datum 27 april 2011 no. 2011/28620, levert de "Commissie Oudedagsvoorziening", verder te noemen commissie, een advies betreffende een toekomstbestendige oudedagsvoorziening. Graag legt de commissie in onderhavig document een samenvatting van het advies aan u voor. Uitgangspunten opdracht Het beoogd doel van de opdracht luidt "het institutionaliseren van een maatschappelijk aanvaardbare en betaalbare oudedagsvoorziening waarin burgers zo lang mogelijk de regie op hun eigen bestaan houden". Concreet heeft de commissie, conform vermelde beschikking, daarvoor de volgende taken verricht: · Het evalueren van de bestaande rapporten betreffende het saneren van het AOVfonds; · Informatie verzamelen bij de verschillende stakeholders; · Het opstellen van een definitief advies voor de Minister van Sociale Ontwikkeling Arbeid en Welzijn betreffende de structurele sanering van het AOV-fonds; · het introduceren op termijn van algemeen pensioen voor particuliere werknemers van het land Curaçao en de randvoorwaarden die voldaan moeten worden om dit project met succes te kunnen realiseren. Bij de adviesvorming is rekening gehouden met de "niet formeel bevestigde" standpunten van belangengroepen als het VBC, verschillende vakcentrales, de Raad van Ouderen, de SER en ADECK, welke tijdens een eerste ronde van oriënterende gesprekken zijn geïnventariseerd.

Voorstel van de commissie Algemeen Algemeen kan worden gesteld dat de voorgestelde voorzieningen voor alle burgers uniform zijn terwijl het voorgestelde systeem kan worden uitgelegd aan de burgers. Hiermee voldoet het advies aan de grondwet (geen discriminatie) en aan de regels van eenvoud en transparantie (controleerbaarheid). In de oudedagsvoorziening nemen alle verzekerden onder gelijke condities deel. De "kring der verzekerden" wordt gevormd door: a) Alle ingezetenen van het Land Curaçao die op Curaçao zijn geboren of minimaal 5 jaar op Curaçao hebben gewoond; b) Ingezetenen en niet ingezetenen, die ter zake van hier te lande in dienstbetrekking verrichte arbeid aan premiebetaling onderworpen zijn of zijn geweest, waaronder kleine zelfstandigen en ZZP'rs (zelfstandigen zonder personeel). Ten aanzien van de AOV zijn de saneringsmaatregelen zo vastgesteld dat het fonds de eerst komende 10 jaar zonder tekorten opereert en zonder dat daartoe een premieverhoging noodzakelijk is. Dit ter behoud van de koopkracht en economische groei. De overige maatregelen waaronder de invoering van een "verplicht pensioen" zijn gericht op de continuïteit van de "oudedagsvoorziening" op lange termijn. In het actuarieel model wordt onder constante waarden verstaan, de waarden die voor elk scenario op een gegeven moment in de tijd constant zijn. Om een gelijkloop te creëren tussen verschillende voorspellende modellen binnen de overheid is het noodzakelijk deze waarden consistent te gebruiken. De constante waarden in het actuarieel model zijn: bevolkingsopbouw: leeftijdverwachting, geboortecijfer, saldo immigratie, etc. welke door de demograaf van CBS zijn vastgesteld; De economische groei en inflatie zoals geanalyseerd door MEO en getoetst door MFIN terwijl de Centrale Bank daarover mondeling haar "Professional Judgement" heeft gegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente cijfers van het IMF. Het actuarieel model is gebouwd aan de hand van de door de commissie aangegeven variabelen en de door het uitvoeringsorgaan SVB en de belastingdienst geleverde data. Het model is getoetst door een onafhankelijke actuaris.

Specifiek Het advies is het resultaat van een mix aan variabelen welke in het actuarieel model afzonderlijk kunnen worden ingesteld. De waarden waarop variabelen worden ingesteld reflecteren de keuzen aan beleidsmaatregelen. De door de commissie voorgestelde AOV-maatregelen betreffen De maximum AOV-uitkering, aangeduid als "normuitkering", geldt bij uittreden op 65 jaar en is, conform de huidige situatie, pro rata opgebouwd; De verhoging van de uittreedleeftijd wordt vanaf 1-1-2012 gefaseerd ingevoerd. Personen van 59 jaar gaan met 61 jaar met pensioen, die van 58 jaar gaan met 62 jaar enz. Personen van 55 jaar en jonger gaan dus met 65 jaar; De uitkering wordt afhankelijk van de economische groei jaarlijks geïndexeerd en bedraagt maximaal de hoogte van de inflatie. De indexering start in 2013; De normuitkering bedraagt NAf 1.000 per maand inclusief de huidige kerstbonus en wordt tot en met 2015 toegekend aan gepensioneerden met een maximaal zuiver inkomen van NAf 1.500 per maand; De uitkering van de overige gepensioneerden wordt tot 2016 gehandhaafd op NAf 890,- per maand inclusief de kerstbonus (Naf 818/maand keer 13 gedeeld door 12 is NAf 890/maand). In 2016 geldt de (geïndexeerde) normuitkering voor iedereen; Vanaf 2016 betalen gepensioneerden die minimaal 2 keer de normuitkering aan zuiver inkomen hebben, 6% AOV-premie over het zuiver inkomen minus het AOVinkomensbestanddeel; De uitkering aan personen die na 1-1-2012 in het buitenland gaan wonen blijft gehandhaafd op NAf 818/maand terwijl de kerstbonus vervalt. Deze zgn. buitenlandkorting is noodzakelijk omdat de besteding van de uitkering niet ten goede komt van de lokale economie; De Loongrens gaat van Naf 80.336 (2011) naar Naf 100.000 (2012) per jaar; De premiegrondslag betreft het zuiver inkomen. Met betrekking tot de uittreedleeftijd adviseert de commissie deze flexibel te maken van 6070 jaar zodat personen, afhankelijk van hun economische situatie, zelf de keuze kunnen maken tot uittreden of doorwerken. Bij een uittreden eerder dan 65 jaar geldt een structurele korting op de uitkering. Bij een uittreden na 65 jaar geldt een structurele toename van de uitkering1. De Indexering van de uitkering is gebaseerd op de jaarlijkse nominale groei van het bruto binnenlands product en aan een maximum gebonden, namelijk de ontwikkeling van het consumentenprijsindexcijfer. De startreserve in onderhavig advies wordt gevormd door het vermogen van het schommelfonds (AOV/AWW) per eind 2010 en bedraagt, conform de jaaropgave van de SVB, Naf. 302,3 mln.

1

De uittreedleeftijd is flexibel en varieert van 60 jaar tot 70 jaar waarbij de uitkering per jaar met min resp. plus 6% varieert ten opzichte van de normuitkering. De commissie gaat er van uit dat deze systematiek actuarieel neutraal kan worden ingevoerd. Nader onderzoek is noodzakelijk.

Per 1 juli 2012 wordt het "verplicht pensioen" ingevoerd als wettelijke "minimumregeling". Dit houdt in dat bestaande bedrijfspensioenen die voldoen aan deze minimum regeling, hiervan geen gevolgen ondervinden. De uitgangspunten van het verplicht pensioen kunnen als volgt worden gerangschikt: In 2012 wordt gestart met een premie van 2%, waarvan 1% werkgever en 1% werknemer. De premie groeit jaarlijks met 0,5% naar 6% totaal in 20162, waarvan 3% werkgever en 3% werknemer; Het verplicht pensioen is een kapitaaldekkend systeem waarvan de inleg is gedefinieerd (defined contribution), maar niet de uitkering (defined benefit); De constante waarden en variabelen als loongrens, uittreedleeftijd etc. lopen parallel aan het model van de AOV. Resultaten voor het fonds Op basis van de vermelde aanbevelingen zijn de gevolgen voor de solvabiliteit van het fonds actuarieel vastgesteld.

De reserves op de termijn van 5, 10 en 20 jaar geven voldoende solvabiliteit (respectievelijk NAf 129, NAf 180, en NAf 330 mln.) om verstoringen in de plannen tijdig op te vangen.

2

Door de gefaseerde invoering van de premie voor de beperkte doelgroep binnen de tweede pijler en de verhoging van de uitkering gaat de commissie er van uit dat de effecten op de economische ontwikkeling beperkt zijn. Nader onderzoek is noodzakelijk.

Risico's Verhoging van de uittreedleeftijd naar 65 jaar Het advies van de commissie geeft aan dat de uittreedleeftijd flexibel zal zijn (van 60 ­ 70 jaar), terwijl vervroegde uittreding een korting zal betekenen op de uitkering. In het advies van de commissie is vooralsnog geen toets opgenomen, of er financiële draagkracht is om uit te treden. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat gepensioneerden later in de financiële problemen komen en daardoor een beroep moeten doen op algemene voorzieningen. Buitenlandkorting In het advies van de commissie is opgenomen dat zich na 1 januari 2012 in het buitenland vestigende AOV-gerechtigden niet in aanmerking komen voor de verhoging tot de normuitkering per 1 januari 2012. De commissie heeft over deze wijziging geen juridisch advies ingewonnen. Tot slot Onderhavig advies geeft de Minister voldoende ruimte voor de introductie van een tweede pijler waarin de risico's van het omslagstelsel (vergrijzing) en een nieuw kapitaaldekkend systeem (fluctuaties op de kapitaalmarkt) worden gespreid. Het mag duidelijk zijn dat de werkelijkheid grilliger is dan een model en daarmee de toekomst beperkt voorspelbaar is. De commissie beveelt daarom aan het beheer van het model onder te brengen bij de Sector Beleid van het Ministerie en de SVB waarmee de analyse een vast onderdeel vormt van de jaarlijkse planning en controlcyclus. Ook de relatie met professionele instanties ter verkrijging van consistente "constante waarden" als demografische gegevens en economische ontwikkelingen vormen onderdeel van het reguliere bestuurlijke proces. Als commissie gaan wij er van uit dat dit advies voldoet aan uw verwachtingen en leidt tot de noodzakelijke besluitvorming op korte termijn. Zoals aangegeven zijn er verschillende vervolgonderzoeken noodzakelijk om met name de aangegeven risico's te kwantificeren. Mocht u vragen hebben dan zijn wij te allen tijde bereid een en ander mondeling toe te lichten.

Hoogachtend, Voorzitter Commissie Oudedagsvoorziening Drs. V. Monk

Information

Microsoft Word - Samenvatting Integraal advies AOV Minister per 30 september 2011 versie 3.doc

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

654355


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Samenvatting Integraal advies AOV Minister per 30 september 2011 versie 3.doc