Read Senwes_landboudienste_Layout 1 text version

LANDBOUDIENSTE AGRICULTURAL SERVICES

Of jy nou pas weggespring het of reeds verskeie mylpale in die boerderybedryf behaal het, is Senwes Landboudienste daar om jou te help om jou boerdery-onderneming te ontwikkel en om te verseker dat jy vooruit boer. Ons help jou om jou agri-besigheid deur middel van gespesialiseerde bystand te optimaliseer deur risiko's te beperk en uitsette te verhoog.

Whether you are a newcomer or a producer who has reached many milestones in the agriculture industry, Senwes Agricultural Services are there to assist you to develop your farming business and to ensure that you are on track. By offering specialised assistance, we help you to optimise your agri-business by limiting risk and enhancing outputs.

VISIE

Om as die mees geadmireerde, geïntegreerde en professionele landboukundige ondersteuningseenheid, waarde te skep vir alle belanghebbendes.

VISION

To be the most admired, integrated and professional agricultural support unit, which creates value for all stakeholders.

MISSION MISSIE

Die lewering van gespesialiseerde landboukundige dienste, wat behoeftegerig, ondersteunend, waardetoevoegend en bekostigbaar is, aan kliënte (produsente), filiale en interne afdelings van Senwes om hul besigheid te optimaliseer deur risiko's te beperk en wins te maksimaliseer. 2 To supply specialised agricultural services that are need-focused, supportive, value adding and affordable to clients, subsidiaries and internal divisions of Senwes, in order to optimise their business by reducing risk and maximising profit.

LANDBOU-EKONOMIE

Senwes Landboudienste se Landbou-ekonome kan jou bystaan deur middel van die volgende: · Landbou-ekonomiese studies: ­ Evaluering van huidige en alternatiewe boerderyplanne; en ­ Uitvoerbaarheids- en lewensvatbaarheidstudies. · Interpretasie van finansiële resultate van boerderyeenhede. · Verskaffing van landbou-ekonomiese bestuursnorme en -riglyne: ­ Finansiële en doeltreffendheidsmaatstawwe; ­ Insetkostebegrotings van verskillende bedryfstakke; ­ Huurwaardes; en ­ Kontrakteurskoste. · Kliënte-groepondersteuning: ­ Groeplesings; ­ Markvergelykings; en ­ Behoeftespesifieke lesings en werkswinkels. · Modelle: ­ Graanprysbestuursmodel.

AGRI-ECONOMICS

Senwes Agricultural Services' agricultural economists can assist you by means of the following: · Agri-economic studies: ­ Evaluating current and alternative farming plans; and ­ Feasibility and viability studies. · Interpretation of financial results of farming units. · Provision of agri-economic management norms and guidelines: ­ Financial and efficiency benchmarks; ­ Input cost budgets of various agricultural enterprises; ­ Rental values; and ­ Contractor costs. · Client group support: ­ Group presentations; ­ Market comparisons; and ­ Need specific presentations and workshops. · Models: ­ Grain price management model. 3

AGRONOMIE

Ervare Agronome kan jou op die volgende wyse help om jou boerdery-eenheid te optimaliseer deur: · Verskaffing van produksie- en insetnorme: ­ Droëland; ­ Besproeiing; en ­ Permanente gewasse. · Verskaffing van opbrengsbeplanningsnorme. · Landboukundige advies oor: ­ Bemesting; ­ Die herstel van grondvrugbaarheid; ­ Gewas- en kultivarkeuse; ­ Optimale planttyd en plantestand; en ­ Bewerkingstelsels en meganisasiekoste. · Akkerboukundige ondersoeke: ­ Gewasevaluasies en oesskattings; en ­ Probleemoplossing ten opsigte van sub-optimale produksie. · Evaluasie van die jongste landboutegnologie: ­ Identifisering van kritiese suksesfaktore; ­ Verskaffing van praktyk-pasgemaakte tegnologie; en ­ Praktykaanpassings na aanleiding van geïntegreerde presisieboerderydata.

AGRONOMY

Experienced agronomists will help you optimise your farming unit in the following ways: · Provision of production and input norms: ­ Dry-land; ­ Irrigation; and ­ Permanent crops. · Providing yield-planning norms. · Agricultural advice on: ­ Fertilisation; ­ Recovery of soil fertility; ­ Crop and cultivar selection; ­ Optimal planting time and plant densities; and ­ Cultivation systems and mechanisation costs. · Agronomic investigations: ­ Crop evaluations and estimates; and ­ Problem solving regarding sub-optimal production. · Evaluation of the latest agricultural technology: ­ Identification of critical success factors; ­ Provision of custom-made technology; and ­ Practice adjustments in line with integrated precision farming data.

DIEREPRODUKSIE

Ons diereproduksie-eenheid evalueer die inskakeling of uitbreiding van die veefaktor met gepaardgaande veeproduksiestelsels en die ekonomie daaraan verbonde. · Ons lewer advies oor: ­ Veebestuursprogramme: » Voeding » Gesondheid » Bemarking » Rekordhouding ­ Voervloeibeplannings: » Rantsoenbalansering » Byvoedingsprogramme ­ Aangeplante weidings: » Gewaskeuse » Verbouingspraktyke » Produksiepotensiaal » Benutting · Evaluering van die nuutste tegnologie in veeproduksiepraktyke. · Verskaffing van veebeplanningsnorme per boerderystreek: ­ Insetkostebegrotings ­ Veekundige norme en riglyne

ANIMAL PRODUCTION

Our animal production unit evaluates the integration or expansion of your livestock factor with the accompanying stock production systems and the economy associated with it. · We give advice on: ­ Stock management programmes: » Feeding » Marketing » Health » Record keeping ­ Fodder flow planning: » Balancing of rations » Supplementary feeding programmes ­ Established pastures: » Crop selection » Cultivation practices » Production potential » Utilisation · Evaluating the latest technology in stock production practices. · Supplying stock planning norms for each farming region: ­ Input cost budgets ­ Livestock norms and guidelines 5

DGPS-OPPERVLAKTEBEPALING

Oppervlaktes van lande en kampe word submeterakkuraat bepaal met `n DGPS-stelsel, wat belangrik is vir die produsent omdat hy: · Akkurate en doeltreffende insetmiddel-aankooppraktyke kan toepas. · Presies weet hoe groot `n betrokke oppervlakte is, wat onenigheid met kontrakteurs kan voorkom. · Dit as `n hulpmiddel kan aanwend met betrekking tot inset- en oesversekering. Die data word in kaart- sowel as elektroniese formaat aan die produsent beskikbaar gestel.

DGPS AREA SURVEY

The surface area of fields and paddocks are surveyed with sub-meter accuracy by means of a DGPS system. This information is important to the producer, enabling him to: · Know the exact quantity of input supplies required for the production process. · Negotiate contract harvesting and crop-spraying operations without any dispute. · Utilise it as a resource when insuring inputs and crops. The survey data is available to the producer in map, as well as electronic format (shape files).

6

GRONDKLASSIFIKASIE/GRONDPOTENSIAALBEPALING

Grondfisiese eienskappe word tydens die grondklassifikasieproses bepaal en geëvalueer. Die volgende is enkele voordele verbonde aan die proses: · Die produksiepotensiaal/-geskiktheid vir kontantgewasverbouing kan bepaal word. · Areas wat nie geskik is vir kontantgewasproduksie nie, kan onttrek en alternatiewelik aangewend word. · Lande kan in meer homogene produksiesones gegroepeer word vir optimale produksie-insette, gewaskeuse en bewerking. Die strategiese aanwending van lande verseker die optimalisering van die produksieproses, met gevolglike verhoogde winsgewendheid en verminderde risiko.

SOIL CLASSIFICATION/EVALUATION OF SOIL POTENTIAL

During the soil classification process the physical attributes of the soil are determined and evaluated. The following are advantages of the process: · The production potential/suitability for cash crop cultivation can be determined. · Areas that are not suitable for cash crop production can be withdrawn and put to alternative use. · Fields can be divided into more homogeneous blocks for optimal production inputs, crop selection and cultivation. The strategic utilisation of the fields ensures that the production process is optimised, with increased profits and reduced risks.

7

GRONDMONSTERNEMING

Grondmonsterneming word gebruik om die voedingstofstatus (chemikalieë) van die grond te bepaal om te verseker dat voedingstowwe in voldoende hoeveelhede en in die korrekte verhoudings voorkom. Deur die verspreiding van die chemiese elemente (pH, P K, Ca, Mg, S, Na, ens.) , oor `n land op kaart vas te lê, word die volgende voordele verkry: · Areas met tekorte en wanbalanse kan maklik geïdentifiseer en geteiken word vir aanvulling of regstelling; · Optimalisering van insette kan bewerkstellig word deur slegs insette aan te wend en regstellings te doen op die areas wat dit nodig het; en · Verhoogde opbrengs word bevorder deur gefokusde insette, volgens die potensiaal en voedingstofstatus van die grond.

SOIL MAPPING

Soil sampling is used to establish the nutrient status (chemicals) of the soil to ensure that nutrients are present in adequate quantities and in the correct proportions for optimal production. Indicating the distribution of nutrient levels (pH, P K, Ca, Mg, S, Na, etc.) across , a field on a map (soil sampling on a grid across the field) have the following benefits: · Areas with shortages and imbalances can be identified and targeted for supplementation or correction; · Inputs can be optimised by correcting only those areas which really need it and not across the whole field; and · Yield is enhanced through applying focused inputs according to the potential and nutrient status of the soil.

INLIGTINGSDIENSTE

Plaas- en gebiedskaarte Die kartografiese diens behels die lewering van akkurate, hoë gehalte tematiese plaas- en gebiedskaarte teen mededingende pryse. Kaarte is in verskeie groottes en formate beskikbaar. GIS- en karteringsdienste verskaf `n wye reeks kaarte. Hierdie kaarte bevat hulpbroninligting, wat effektiewe boerderybestuur en -besluitneming bevorder.

INFORMATION SERVICES

Farm and area maps The cartographic service entails the delivery of accurate, high quality themed farm and area maps at competitive prices. Maps are available in various sizes and formats. GIS and cartographic services provide a wide range of maps. These maps contain resource information which supports effective farm management and decision making.

Koppies

9

Resource information: · All farm information, such as buildings, mangers, windmills, troughs, etc. can be accurately measured and mapped; · Soil classification points and/or zones indicated; and · Soil yield potential and soil fertility can be determined. Internet Make our home page the first click of your information search. We provide a detailed summation of a variety of resources to make information easier to attain and access, i.e.: · A library containing articles authored by our specialists; · Useful links to external websites; · Regional profiles; · And much more!

Hulpbroninligting: · `n Groot verskeidenheid plaasinligting, soos byvoorbeeld landerye, kampe, gange, grense, windpompe, trôe ens. kan akkuraat met DGPS opgemeet en geplot word; · Grondklassifikasiepunte en/of -sones word aangetoon; en · Grondopbrengspotensiaal en die grondvrugbaarheidstatus word bepaal. Internet Maak ons tuisblad die eerste klik van jou inligtingsoektog. Ons bied `n gedetailleerde samevatting van `n verskeidenheid hulpbronne om inligting meer toeganklik en makliker bekombaar te maak, bv.: · `n Biblioteek met artikels, wat deur ons spesialiste geskryf is; · Nuttige skakels na eksterne webtuistes; · Streeksprofiele; · En vele meer!

NUWEBOERONTWIKKELING

Die ontwikkelende Landbou-span staan ontwikkelende produsente by om vorentoe te boer. Die volgende dienste is beskikbaar: · Ekonomiese uitvoerbaarheid- en lewensvatbaarheidstudies. · Tegniese landboukundige steun: ­ Gewas-; en ­ Veeproduksie (enkelmaag en herkouer). · Fasiliteringshulp met landbouprojekte. · Opstel van `n besigheidsplan. · Fasilitering van projekbefondsing. · Fasilitering en koördinering van opleiding. · Mentorskap ­ fasilitering van die proses, sowel as die vervulling van `n konsultantrol.

NEW FARMER DEVELOPMENT

The Developing Agriculture team assists developing farmers so that they can farm sustainably. The following services are available: · Economic viability and feasibility studies. · Technical agricultural support: ­ Crop; and ­ Livestock production (ruminants and monogastric). · Offers facilitation aid with agricultural projects. · Compilation of a business plan. · Facilitation of project funding. · Facilitation and co-ordination of training. · Mentorship ­ facilitation of the process, as well as fulfilling a consultancy role.

KONTAK ONS/CONTACT US

Tel: (018) 464-7394 Faks/Fax: (018) 464-7770 Tolvry/Toll free: 080 941 4011 E-pos/Email: [email protected] Web: www.senwes.co.za www.senwes.mobi Charel de Klerkstraat 1, Klerksdorp, Posbus 31, Klerksdorp 2570, Suid-Afrika/ 1 Charel de Klerk Street, Klerksdorp, PO Box 31, Klerksdorp 2570, South Africa

Senwes Landboudienste Bedryfspunte. Senwes Agricultural Services Points of Operation.

Information

Senwes_landboudienste_Layout 1

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

398065