Read cv%20217.pdf text version

BQ GIAO DUC VA DAO

cHrtol{c rniNn oAlr

cHA

TAO nAo

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DQc lQp-Tp do-Hanh phrhc

56:

_, ,(1f /BGDDT-SEQAP rrn

Hd

N|i, ngdy glthdng

7 ndm

201I

V/v: B6i dudng CBQL c5t c6n c6p tinh.

Kinh gui: Ong @e) Gi6m d6c So Gi6o dpc vd Ddo tao c6c tinh: Nghq An, Quang Tri, Quing Nam, Quing Ngdi, Ninh Thugn, Binh ThuAn, Binh Phudc, Kon Tum, EAk L6k, Dik N6ng, Gia Lai,Thanh Ho6.

ThUc hiQn k0 ho4ch UOi auOtng c6t can trong khu6n khd Chucrng trinh d6m b6o ch6t lugng gi6o dgc trulng hoc (SEQAP) ndm ZOtt Aaduoc Ldnh dao BQ Gi6o dpc vd Edo tao ph duyQt, Ban quin SEQAP td chric UOi OuOng c6t c6n c6p tinh cho c6n bQ quin ly cua cdc tinh tham gia SEQAP ndm 2011.

,

li

1.

N\i

dung nat awdng

- XAy dUng kti hoach day hoc cA ngdy c6p trudng.

2. Thdnh phdn, si| lwqng tham dVt\p huiin

- Thanh phAn tham giatQp hu6n: ld can bQ quan ly dA dugc tap hu6n m6 dun M6 hinh dpy hgc c6 ngdy vd lQ trinh chuy6n AOi 6nang 3l20t|).

+ Dai bi6u phdng Tiu hgc-So Gi6o duc vd Ddo t4o (trucrng doan), + Dai biOu Phdng GD&DT c6 trulng triOn khai d4y hgc cd ngdy.

Sd luqng c5n bQ qudn ly tham gia tAp hu6n nhu sau:

rAp TTUAN TAI TP. EA NANc

TT

1

Tinh Ouane Tri

Oudne Nam

CB S&

I I

1

CB Phdnp

6

7 7

5

T6ne

7

8 8

2 3

4

5

6 7

8

9 10

11

T2

Ouine Nedi Ninh Thudn Binh Thudn Binh Phu6c Kon Tum EAk Lak Ddk Ndns Gia Lai Thanh Ho6 Neh6 An

I I

1 1 1

6 7 7

,7

6 6

6

7

8

I

1

6 6

7 6

7 7

i

I

12

I

7

c0ne

75

87

3. Thdi gian, itia Aftm bili dtdng

- Thdi gian: 3 ngdy, tu ngdy 02 d6n ngity 041812011. Khai mac ftic 08h00 ngdy 02t8t20tr.

- Eia di0m: Kh6ch s4n Hdng kh6ng,

sO

eZ Th6i phi6n, Tp. Dd NEng.

- Ban t6 chric dat phdng nghi cho dAi bi6u trong thdi gian tap hu6n vd d6n titip dpi bi6u tai kh6ch san tri i+trOO ngay OVal2}lI.

4. Tdi liQu:

5.

Tii li0u tdp hu6n do Ban qudn ly SEeAp

cung c6p, phuc vu cho tap hu6n.

Kinh ph{ tpp huiin:

Ban t6 chric thanh to6n ti6n phdng nghi tpi kh6ch san, c6ng thc phi,h6 tro ti6n in trong cfrc ngity tflp hu6n, tiOn phucmg tiQn t1i lpi cho c6c dai biSu tham dU tap hu6n theo quy dinh tai Th6ng at sO gllZOl0lTT- BTC ngdy 617/2010 cria 86 trucrng Bq Tei chinh.

Nh0n dugc cdng vdn ndy, dc nghi Ong (Bd) Gi6m d6c So GDDT quan t6m chi dpo, cu ngudi tham gia.tQp huSn dAy dri- vi dirng quy dinh. C6n b6 duqc ctr tham gia tpp hu6n sC ld nhirng cOt chn ciatinh dC tAp huSn cho c6n bQ quin ly cria c6c trudng ti0u hqc thUc hiqn dpy hgc cd ngdy. Thdng tin chi ti6t, xin liOn hQ v6i bd Nguydn Thanh Thriy, Di6u ph6i vin ddo t4o, b6i dudng cria SEQAP. DiQn thopi: 04.39747927,DF 0904216555

.

Noi nhQn:

- Nhu tr6n;

- Luu VT SEQAP.

Trfrn Einh ThuAn

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

98044


You might also be interested in

BETA