Read CV%20508.pdf text version

ng crAo DUC vA EAo r4o cHrIoNc rniNu oAlr nAo cuAr LUQNG CIAO DUC rRrtONG

s6 : .6'0g/BGDDT- sEeAp V/v dy to6n ngdn s6ch chuong trinh ndm2012

ceNG uoa xA ngr cuu xcnie vrET NAM DQc lgp - Tg do - H4nh phric

HQC

Hd N)i, ngdy&] thdng 12 ndm 201l

Kinh grii: So Gi6o duc vd Ddo t4o c6c tinh triOn khai chucrng trinh ddm b6o ch6t lugng gi6o dpc trulng hgc

HiQn nay, BQ trucrng B0 Tei chinh dd c6 quytit dlnh giao dg to6n thu, chi ngdn s6ch nhd nu6'c ndm 2012, trong d6 c6 dg to6n cria chunlg trinh ddm b6o chAt lugng gi6o dpc

trucvng hgc (SEQAP) rai quyet dinh s6

2880/eD-BTC ngdy

2gt|U2}tt.

Ban qu6n ly chuong trinh dim b6o chAt lugng gi6o dgc trudng hgc trdn trong th6ng tin tdi Quy So, chring t6i da dinh kdm bdn sao cua quy6t dinh tr6n tqi trangth6ng

tin diQn tir cira chucrng trinh theo dia chi: http://seqap.edu.vn. Ban quin lf chuong trinh de nghf So Gi6o dirc vd Ddo t4o c6c tinh tham gia SEQAP chu dQng lin h0 v6i cdc co quan li6n quan tai dia phucrng, ti6n hdnh phdn b6 v6n chucrng trinh cho c6c don vi thu

hucrng de tri6n khai theo dring kti hopch.

Khi thUc hiQn vidc phdn bd v6n, dO nghi cdc cho UBND Tinh mQt s6 nQi dung sau ddy:

Scr

Gi6o dpc vd Ddo tao tham mtru

-

T6ng du to6n giao lqi kh6ng thAp hcm t6ng dq to6n dugc phdn b6. Quy0t dinh giao du to6n cua I-IBND Tinh cAn chi tiOt theo loai chi sr; nghiQp,

chi dAu tu vd dirng muc luc, md chi ti6t cua chucyng trinh.

Phdn U6 nai

qu! gi6o dpc nhd trucrng vd qu! phric lgi hgc sinh thpc

hiQn theo

hu6ng d5n m6i vd c6ng thric tinh to6n vd dinh mirc chi (sd c6 hucrng d5n chi ti6t sau).

Ra so6t s6 hQu chi tiOu, thanh quytSt to6n c6c h4ng muc dd phdn b6 cho c6c don

vithU hu&ng c6c ndm tru6c, tru6c l<hi cdn d6i phdn b6

Sau

kO

ho4ch 2012.

Thuc hiQn viQc giao dg to6n dOn dcrn vi thg hucrng truoc ngiry

3ll0ll20l2.

khi c6 quy6t dlnh giao dp to6n cia UBND Tinh, dd nghi c6c Sd Gi6o duc vd

hcr-p

Ddo tao gtri cho Ban quAn l;f chucrng trinh 01 bdn dO luu theo quy dinh.

Trdn trong cim crn sF

t6c cria Quy So.

Noi nltQn: - Nhu kfnh grii; - Luu: VT SEQAP.

GIAI] DUC

n Einh Thu$n

Information

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

890815


You might also be interested in

BETA