Read CV%209551.pdf text version

Be crAo DUC vA DAo

rAo

CQNG HOA XA HQI CHTJ NCHIa VIET NAM DQc l$p-Tq do-I{4nh phric

tBGDDT*vp, Idu0ng CBQL c6t cdn V/v: Bdi

s6,1ff

Hd Noi, ngdy

cAp tinh.

lf

thdng I2 ndm 201 1

Kinh gui: Ong @d) Gi6m d6c So Gi6o dpc vd Diro tpo c6c tinh tham gia

Chucng trinh dAm bAo chdt lugng gi6o dpc trucrng hgc

Thgc hiQn k6 ho4ch b6i duOng c6t c6n c6p tinh dugc Ldnh dao B0 Gi6o dpc vd Ddo t4o ph6 duyQt ngdy 16 th6ng.2 ndm 2011, Chucrng.trinh dAm bio chAt luens gi6o duc truong hqc (SEQAP) tO chric dqt boi du6ng c6t cdn cAp tinh u.lp . 99 dwng chuan ngh1 nghiQp gido viAn fiu hqc thong qua hoqt d)ng dam bao chat laqng gido dqtc trong cdc trwdng dqy hpc ca ngdy (FDS) cho c6n bQ qudn ly cdp tinh thuQc 36 tinh tham gia SEQAP ndm 2010,2011.

1.

Thhnh phin, sii lugng tham gia

Vtdi tintr thdnh lap mQt dodn cOt.6n c6p tinh gom bAy (07) thdnh vien:

- Phong Gi6o duc ti6u hoc: Hai (02) nguoi. + Trudng dodrn: Mgt (01) ldnh dpo Phdng Gi6o dgc tii5u hgc + Thdnh vi6n: MQt (01) chuy6n vi6n php tr6ch c6c trudng tham gia SEQAP. - Dai diQn Phdng Gi6o dpc vd Ddo tpo: Ba (03) nguoi.

Dai dipn c6n b9 quin ly trudng tiiSu hgc tham gia SEQAP: Hai (02) nguoi.

2. Thdi gian, ttia tli6m t$p hu6n

2.1. Tsi TP.

Hi

Chi Minh:

Gdm c6c tinh: Long An, An Giang, Ddng Th6p, Vinh Long, Bdn Tre, Kin Giang, Trd Vinh, S6c Trdng, Bac Li0u, Binh Phudc, Cd Mau, Hdu Giang, Ldm D6ng.

Dia di6m: I(h6ch san CaeSar, s6 34-36 ducrng An Duong Vuong, Qupn TP. H6 Chf Minh.

5,

Thdi gian: 03 ngdy, ttr ngdy

Sgio 30phirt ngdy 2711212011.

27112 d6n h6t ngdy 2911212011.

Khai mac lirc

2.2. Tsi TP. Di, N&ng: GOm c6c tinh: Thanh H6a, NghQ An, Qu6ng Tri, Qudng Nam, QuAng Ngdi, Ninh ThuQn, Binh ThuQn, I(on Tum, Ddk Ldk, Dik N6ng, Gia Lai.

Dia di6m: Kh6ch spn Hdng Kh6ng,

8gio' 30phirt ngdy 9 101 12012.

sO OZ

Th6i Phi0n, TP. Dd Ning.

Thdi gian: 03 ngdy, tu ngdy 9/01 d6n h6t ngiy lllQll2012. Khai mac lirc

2.3. Tsi TP.,Hd IYQ|: Bdc l(pn, Bdc Giang, Cao Bdng, DiQn Bi0n, Hd Giang, Hod Binh, Lai ChAu, Ldro Cai, Lang Son, Tuy6n Quang, Son La, YOn B6i.

Dia di6m: Nhd kh6ch La Thdnh , s6 218 Dgi C6n, quqn Ba Dinh, He Ngi.

Thdi gian: 03 ngdy, tu ngdy 1610l d6n h6t ngdy 1810112012. Khai mac luc 8gio 30phft ngdy 1610ll20l2.

Ban t6 chirc dft phong nghi cho dgi bi6u trong thoi gian tqp hu6n vd don ti6p dpi bitiu tai kh6ch san tri 14gio ngdy h6m tru6c.

3.

Kinh phi t$p hudn

Ban td chirc thanh to6n chi phi phong nghi tqi kh6ch s4n, h6 trg tidn 5n trong c6c ngdy tdp hu6n, tin phucrng tiQn di lai cho c6c dai bi6u tham dU tQp hu6n theo quy dfnh tpi Th6ng tu s5 21912009/TT-BTC ngey 19 thang I I ndm 20Q9 cia B0 tru6ng B0 Tdi chinh.

4. TAi liQu t$p hu6n

Ban quin lli SEQAP cung c6p tdi liQu tQp hu6n cho. c6c dpi bi6u tham du c6c lcrp tpp huAn Ap dpng chuAn ngh6 nghiQp gi6o vi6n tiu hgc th6ng qua hoqt dQng d6m b6o chdt lugng gi6o dpc trong c6c trucrng day hgc cA ngdy (FDS).

chudn hiu truong tiu h7c.

. DO nghi dai bi6u tham gia tpp hu6n mang theo Tdi tiu tqp huan trien khai

NhQn dugc cdng v6n ndy, d0 nghi Ong (Bd) Gi6m d6c So Gi6o dpc vir Ddo tpo quan tdm chi dao, cri nguoi tham gia tpp hu6n dAy du vd dung thdnh phAn quy dinh. TL.BO TRUONG Noi nltQn: CHANH VAN PHONG - Nhu trn; - BQ trucrng (dC b/c); - TTr. Nguy6n Vinh Hi6n (dO b/c); - Luu VT, SEQAP.

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

331994


You might also be interested in

BETA