Read cv%20155a.pdf text version

cndoNc

BO GIAO DUC VA DAO TAO TRinTr onM sAo cmr luiync cno nqc rnUouc r{qc

CQNG HOA XA Ugr cHU NGHIA YrET NAM DOc l0p - TU do - H4nh phric

s6:,,'l i5 4- Bcnsr-sgeAP V/v Bdi duOng CBQL, gi6o vi6n ti6u hgc ndm hoc 2010-?01 1

Hd

N|| ngdy 02 thdrug I I

ndm 20

j0

Kinh

grii:

C5c s6 Gi6o dtrc vd Edo t4o citc tinh tham gia Chucrng trinh DAm b6o ch6t lugng gi6o duc trunng hgc

Trong th6ng 10/2010, Ban quan ly chuong trinh SEeAp da t0 chuc dqt b6i duffng c6t can cho c6c tinh tham gia chucrng trinh vA tri6n ihai td chuc day hgc ca ngey fDS) ndm hgc 20i0 - zan. De giup cdc tinh idm t6t c6ng r6c *i o""g cho c6n bd quin ly va gi6o viOn ti6u hgc tqi citc trulng d5 tri6n kt,ui OaV hoc theo phuong thric T30, Ban quan li sEQAp huong o5n JQt s0 n6i o,rng'cp ti.e

sau:

"rr"

1. Danh mgc cfc mddun vn ddi tuqng tham gia bdi duffng: al Gifuovin tiu hoc (2 mddun Uat bugc): - Dqy hgc tich cuc- MQt sO ty thu?l day hoc: ddnh cho tdt chgiSo viOn ti0u hqc tryc tiOp drmg lcrp - Mo dun dpy hoc dim b6o chAt luqng mOn Ting vi0t, To6n: cin cf theo su

phdn cOng giang day 0 t<trOi tcrp Oe f6i Oo"*g tai li0u cira irp t"*g *tg. bl CdnbQ quin ly trucrng, phong vir s0 GD&DT(I m6dun bat buOc): - MO hinh d4y hqc chngiry va 16 ffinh chuy0n d6i. Ngodi ra, gi6o vin vir c6n bQ qufln ly co thiS bOi Ouong theo c6c mddun t.u chgn d6 huong d6n tAi krp tflp huiLn. 2. Don vf t0 chr?c vir thli gian b6i dufrrrg: al Do dac thit ndm hoc 20 10-20 1 1 chi c6 25% tdng sO truong dugc lr,ra chgn tham gia SEQAP trin khai d4y hoc ci ngdy (FDS) n6n viQc bdi duong giao vi0n duoc thgc hin theo phuong thric: Phong Gi6o dUc vd Eao t4o t0 chuc b6i du0ng tpi huyQn COi vOi c6c huyn co tu 3 truong trry lOn trin khai T30, ho{c Trunng tiu.hgc td chric UOi dufng tpi trucrig co su h6 tro cua cdc c6t c6n Phong, Ss n(iu huy$n co tu 1-2 trucrng triOn khai T30. b/ Sd ngiy b6i du$ng mQt m6dun la 15 ngdy trong do co 3 ngay t4p huAn nghe gi6ng t4p't1ung, 10 ngiy tg hoc, 2 ngity gi6i d6p thic mbc vd ki6m tra, c/ Thryi dim thlrc hign: - TAp huAn t4p trung: th6ng 11 hopc - TU hpc tgi trudng: th6ng Il12010 d6n th6ng 31201,1. - Giai dhp.thhc mic vd kie;n tra: th6ng 3- 4l2AtL - T6ng k6t va b6o crio kt qui v Ban QuAn chucrng trinh c6p huygn: thing 412011, huyQn b6o c6o vA Ss th6ng 5120n, Ss b6o cdo vA BQL Trung uong tru*c th6ng 712010.

-

lzn}n

lj

/

d/ Hinh thric kiOm tra: Ki6m fta\y thuy6t vi thtrc hdnh gi6ng bdi. Phong Girio dirc tiOu hgc So Gi6o dpc vd Ddo t4o chiu tr6ch nhiQrn ra dA ki6m tra, Phdng GD&DT huyQn chi d4o HiQu trucrng td chric kim tra. Ban quan ly SEQAP se c6 hufng ddn cU the vA b6o c6o, y6u c6u ra dO kiOm tra, circhthric c6ng nhfln, liru git, sri dr,r1g kdt qui kim ffa chc rn6dun bdi dutrng. 3. Kinh phi bdi du$ng: a/ Nguyn tic sf dpng kinh phi: Cdn cri quy dinh tpi diOm 4 diu 9 thdng tu 15I20L01TTLT-BTC-BGDDT, viQc sir dpng kinh phi theo nguyn tdc sau: C5c 16p b6i duffng td chric tru6c ngdy 05/1 ll20l0 thUc hiQn theo qui dinh tAi Thdng tu sd 5112008/TT-BTC ngiry _161612008 cria BQ Tdi chinh hudng d6n quan ly vd su dr;ng kinh phi ddo t4o, b6i du$ng c6n bQ, cdng chric Nlri nudc; Chc l6p b6i dutrng t6 chric sau ngdy 0511112010 thUc hi6n theo qui dinh tpi Thdng tu sd l39l20l0lTT-BTC ngity 2ll9l20l0 cria BQ Tdi chinh vA qul dinh viec lap du to6n, quin ly vd sri dpng kinh phi tu Ngdn s6ch Nhd nu6c ddnh cho cdng t6c ddo tao, b6i dubng c6n bQ, cdng chric Nhd nu6c. bl NOi dung chi vd dinh mric chi: Cin cri ngu6n kinh phi tir hqng muc chi Edo t4o va hQi th6o (Ma sO O3ll;, thu0c Chunng trinh SEQAP ctwqc giao ndm 2010, Ban quin lli SEQAP huyQn giao c6c don vi t6 chfc tpp hu6n l{p dU to6n, thuc hiQn hopt dQng trn ccv sd c6c nQi dung chi, dfnh mr?c chi qui dinh tai Thdng tu sO 139120101TT-BTC ngdy 211912010 cria BQ Tdi chinh (ho4c Th6ng tu sO 5I|20081TT-BTC) Qui dinh viQc lflp dU to6n, qudn ly vd sir dqng kinh phi tu Ngdn s6ch Nhd nudc ddnh cho c6ng t6c ddo tpo, bdi du6ng.c6n bQ, c6ng chric. Dg to6n cdn dim b6o c6c nQi dung chi vd dinh mric chi chri yu sau: - Chi thi lao gi6ng vin:Khdng qu6 300.000 d/bu6i (mdi buOi 5 ti0t); . Chi h6 trq mQt phAn tidn [n cho hoc vin trong th]i gian t4p huAn tpp trung : 50.000 d/nguli/ngny (t6i da3 ngirylm6dun); - V[n phdng phAm, in d'n tai lieu: thanh to6n theo thpc chi nhrmg kh6ng nrgt qu6 30.000 ddng/nguoi/kh6a hqc. - Cfrc kho6n chi kh6c nhu thu6 phopg hop, thitit bi, cht.d6n ph6ng chfi... dugc thanh to6n theo thuc chi trn co s& tiOt kiQm vd hqp 1;i. Tdng chi phi cho dgt tap huAn tflp trung kh6ng r,ugt qu6 200.000d/gi6o vin dugc t4p hudn /modul. Trorrg qua trintr thUc hiqn n6u co r.ucrng mic, xin li6n hQ vi, Ban agnn l1i chuons trinh SEQAP theo sO DT: 04 39747927 ho\c 0904012629 (chi Trdn Thi Kim Thuy, k todn traong)

/'t C OY^'.? ',BAH QUAII LY

lAtvt

noc

Noi nhdn: - 36tinh tham gia SEQAP( d6 thyc hiQn), ';l r;rc B;0 ciiat LtJOHc\ - Thf truong Nguy6n Vinh Hin(d0 Ulc; \,, '., ciio pqn/

_

LuusEeAp

\. .,llt!j96

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

331832


You might also be interested in

BETA