Read CV%201639.pdf text version

tB9 GIAO DUC vA DAO T4.O s6:4 6 53 tscvET- GDrH V/v Tridn khai thvc hiQn Chuong trinh

co. NG

HoA xA HQI crn-r xcniavryT NAM DQc l$p - TrP do - H4nh Phtic

HA I,{Oi,

ngdy3!thdng

03 nam 2010

Ddm bao chtit tvgng gido duc trudng hpc

Kinh gui : So Gi6o dqc vd Ddo t4o c6c tinh: Hd Giang, iuy6n Quang, Cao Bing, LAng Scrn, Liro Cai, Yn B6i, gd. Ca"Jga" biutrg, Scrn La, Hoa Binh, Dipn Bi6n, Lai ChAu, Thanh Ho6, Nghq An, Quing Tri, Qu6ng Nam, Qu&ng Ngdi' rynh IlYQn' Binh Tf,u4n, DAk Lak, Ddk N6ng, Gia Lai, Kon Tum, Ldm D6ng, Binh Phucrc, Long An, Vinh Long, flau Giang, B6n Tre, Trd vinh, S6c Tr6ng, An Giang, Ki6n Giang, D6ng Th6p, Bpc Li6u, cd Mau.

(wB) Thgc hiQn cam k6t giira chinh phu viQt Nam v1 Xqan h?ig Thc gicri gi6o dpc tai HiQp dinn rai trg s6 +oos-VN cho Chuong trinh dim b6o chdt luqng vd c6c nhd trucrns hqc (SEeep) f<i ngey 21l8Da0g vd Bin ghi nho giira ViQt Nam iai ,ri ora. tc tWe, rjptD, Vucrng qu6c Bi), Ban ghi nhcr giira BO Gi6o dpc vir ngdy Ddo tgo vcri Uy ban NhAn ddn c6c tinh tham gia Chucrng trinh SEQAP ky vd Ddo tao ri6n khai 101312010, BO Gifo dr,rc vir Diro tpo dO nghf cac Scv Gi6o duc

mQt sO hogt dQng sau:

1.Tr6n co sd mpc ti6u cria chuong trinh SEQAP vd n6i dung BAn ghi nhd gita BQ Gi6o dpc vd Ddo t4o vi Uy ban NhAn ddn tinh, Scv Gi6o duc va Ddo t?o tham muu v6i Uy ban Nhan dAn tinh ban hdnh q,ry6t dinh vd viQc chi d?o tri6n khai chucng trinh SEQAP tqi tinh, trong do co nhirng nQi dung co bin: - Giao So Gi6o dpc vd Ddo t4o li co quan thulng tryc cua Chucrng trinh tai tinh: co tr6ch nhiqm t6ng hqp x6y dpg k6 hoach, du to5:n ngan s6ch cria tinh; b6o trinh c6o dinh k5) vd girip Uy ban NhAn ddn tinh chi d4o c6c Ban QuAn |y chuong - 2015. Giao cAp huyQnitiO"Lirui tfruc hiqn Chuong trinh SEQAP giai do?n 2AI0 #I6'h;a"n "a pA, t", SO iai chinh theo chirc n6ng ea quy dinh ph6i hqp voi So tinh. Gi6o dpc vA Ddo t4o trong viQc tri6n khai c6c ho4t d6ng cria chucvng trinh t4i - Chi dao Uy ban NhAn dAn c6c huy6n co trubng ti6u hqc dugc ]Ua thO"1 huy6n d chuy,5n sang d?y - nq. c6 ngdy thanh lap Ban Quirn ly chuong trinh cap tri6n khai c6c hopt dQng cria Chucrng trinh tai huyQn' Z. Ct 02 can b0 ctra Sd Gi6o dr,rc vd Ddo t4o ldm viQc kiOm nhiQm (b6n thoi .gian) d6 theo d6i, t6ng hcr,p c6c ho4t dQng cria Chucrng trinh SEQAP tai tinh.

3. Chudn bi tuy6n 0t Ei6u phOi vien cQng d6ng c6p tinh ldm viQc theo ch6 dan d0 hqp d6ng todn thdi gian (Ban Qu6n ly chuong trinh Trung uong s6 thudng chi tidt sau).

I

s6ch dugc giqo, rh so6t k6hoach thgc hiQn n6m 2010 cua tinh; x6c dfnh danh sSch c6c trudngli0u hoc du diAu kiQn chuy6tt sung day hgc cA ngey vdi thdi lugng 3Otict/tuan vdo ndm hsc 2010 - 29]1; x6;' dinh danh s6ch c6c irnong cAn x6y d11ng bd sung CS)/C Jrong ndm 2010 dC chuy6n sang dpyhoc cir ngdy vdo nhirng ndm ti6p theo; tri6n khai c6c ho4t dOng theo h4ng mt.rc chi

4. Cdncir dg to6n ng6n

d6 dugc giao trong ng6n s6ch ndm 2010.

5. C6ng tdc xdy dyrig co birn trong nim 20i0 cria SEQAP dugc thUc hiQn

theo nguyn tdc:

- IJu ti6n xdy dgng bo sung c6c phong hoc vd nha vQ sinh o nhirng trucrng co dtr di6u kiqn chuy6n tu m6 hinh hqc nua ngiry sang hoc ci ngey khi dugc bO

sung co sd v6t ch6t.

- fhi6t k6 phong hqc bO sung c6 th6 su dpng.c6c mdu co sin cua Chuong trinh kin c6 hoa trucrng hqc ban hhnh kdm theo Quyt finh sO 355/QD-BXD ngdy 2gl3l1003 cria BQ t*otrg BQ Xdy dWng; hoflc mdu thiiit kO phdng hoc cria nU 61

\_

Gido dgc ti6u hgc cho tr6 em c6 hodn cAnh kh6 khdn (PEDC) do Ng6n hdng Th gioi tii rrg. Trong trycrng hqp c6c mdu noi tr6n kh6ng phu hcr-p voi didu ki6n cua dia phucrng thi co th6 thu6 tu v6n thi6t kC moi' - Thit t<C nla vQ sinh tham khio vd sri dUng mAu nhdr vQ sinh ban hhnh theo vd euyt dinh s6 i486IQE-BGDDT ngey 311312008 cua BQ truong B0 Gi6o duc Eiro tpo v viQc ban hanh mdu nhh uq tinit cho c5c co s& gi6.o dUc mAm non, ti6u hoc, trung hgc co so 6p dgng rQng rdi trong pham vi toirn qu6c. - C6ng t6c chuAn bi cho xAy dpg co b6n cAn hodn t6t truoc 311512010 d co th6 trin khai thi c6ng trong kj' nghi hd n6m hqc 2009- 2010.

- D6i v6i mAu thi6t te phdng hgc da ndng, Ban Quin ly Chuong trinh s c6

th6ng b6o sau.

6. Chi d4o, hufng d6n c6c Ban qu6n ly chuong trinh c6p huy6n xAy dpg k hoach vd t6ng hqp dU to6n kinh phi ho4t dong ndm2011 cria huyQn, 7. C6c c6ng viQc kh6c cria chuctng trinh thuc hiOn dring theo Sd tay hu6ng d1n hoat dQng vd Sd tay hu6ng dAn quin li di chinh cira SEQAP dd duoc B0 Gi6o duc vd Ddo tao ban hdnh.

8. Sd Gi6o dpc vir Dio tpo gui vii Ban Quin ly chucrng trinh Trung uong tru6c ngay 301412010 c6c tdi liQu sau:

a/ Quy6t dlnh cua Uy ban NhAn ddn tinh vd vi6c chi d4o tri6n khai chucrng trinh SEQAP t?i tinh,

b/ KC hopch ho4t dQng

nim20l0

diAu chinh theo ngdn s6ch dugc giao,

c/ Danh s6ch c6c Ban quin ly chucrng trinh c6p huyQn,

d/ Danh s6ch c5c c6n b0 tham gia tri6n khai c6c hopt dQng cria chucrng trinh SEQAP ldm viQc tei So GD&DT.

2

truong NhQn dugc c$ng vdn niry, d nghi c6c SO Gi6o dgc vd Ddro t4o khdn tri6n khai hopt thtrc hipn c6c hofl dotrg cua.chuong tiinh SEQAP. Trong qu6 trinh (Ban Quin d6ng c6 kh6 kh6n,.vudg mac rAn pnatr 6nh vA B0 Gi6o d,c vd Diro tpo ty ciluottg trinh) d6 phOi trqp gi6i quy6t theo dia chi: Ban Qu6n l:i Chucmg trinh D6m b6o ch6t lugng gi6o dgc truong hgc, Noi' so zou v6n H6 2, phulng L Dai Hdnh, quan Hai Bd Tnmg, TP He so

pr

:0439747926,0439747927, fax: 04 39747926.

NoinhQn:

- Nhu kfnh Sti; - BT NguyEn Thin N.hdn @e b/c); - Cdc Thu tudng @e Ue\ ; - VuTCCB, Ctlc NGCBQLGD

KT. BO TRIJONG TITTJTRUOI{G

- V4 KHTC, CUC CSVCTBTHDCTE - Lnt VT,Vu GDTH, BQLCT SEQAP'

W---Nguy6n Vinh Hi6n

v

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

264380


You might also be interested in

BETA