Read IMG_0002.pdf text version

BO GIAO DUC VA EAO T4.O CHUONG TRiNII DAM BAO cr{Ar LrIo. NG GrAo DVC TRUoNG Hec

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lAp - TF do - H4nh phfc

so I4YiBGDDT-sEeAp

V/v boi

,:. drdng GV cot can cup rrnh. ,-

Hd

ii)i,

ngdy $thcing 6 ndm 2Ai

i

I(inh grii: Ong @d) Gi6m ddc So Giao duc vd Dao tao cdc tinh: Nghq An, Qu6ng Tri, Qu6ng Nam, QuAng Ng6i, Ninh Thudn, Binh Thudn, I(on Tum, D[k L[k, Ddk Ndng, Gia Lai.

Thuc hin k0 ho4ch bdi dudng c6t cAn trong khu6n kh6 Chuong trinh EAm b6o ch6t lugng giao duc truo'ng hoc (SEQAP) ndm 201l dA, duoc Ldnh d4o 86 Giao duc va Edo t4o phd duy6t, Ban quAn ly SEQAP t6 chuc dot b6i dudng giao vi6n c6t c6n thu6c cac tinh tham gia chuong trinh DAm b6o ch6t luong giao duc truong hoc ndm 201 1.

1. NOi dung bOt ctwAng

- Day hgc tich cuc - Mdt sO tcy thuat d4y hoc;

- Day hoc d6m bdo chAt lugng rn6n Todn, Ti6ng ViQt l6p

l,

2, 3, 4, 5;

- HO th6ng bdi tAp cung cO ki6n thuc va

4, 5.

k!

ndng mdn To6n, Ti0ng Viet iop 1,2,3,

2. Thdnh phdn,

sO

ltqng tham giu

- Thdnh phAn tham gia tap hu6n:

+ C6n b0 phu trdch chuy6n mdn thu6c Phong Giao duc tieu hoc-So Giao duc vd

Ddo tao:

hoc

0l

nguoi (Trudng dodn);

20ll-2012: 0l nguoi/Phdng;

+ C6n b0 phU trdch chuy6n mdn tiOu hoc cua cac Phdng GDDT triOn khai FDS nlm

+ Gi6o vin truong titiu hoc triOn khai FDS ndm hoc 20lI-2012: 01GV/trudng. - 56 luong cot cdn cua c6c tinh tharn gia t4p huan nhu sau:

TT

2

3

Tinh QuAng Tri

QuAng Nam OuAns Nsdi

CB S&

I I I I I I

1

CB Phdns

7

B

Gi6o vi6n

9

T6np

11

t1

26

25

8

lb

15

13

4

5

Ninh ThuAn

Binh ThuAn Binh Phu'6'c Kon Tunr

DAK LTK

4 6

6 1

20 20

15 18

6

IJ

10

l

B

I

I I I

9

8 8 5

20

30 22 29

9

10

Dak None Gia Lai

NehO An

IJ

20

11

1t

/.)

250

C6ns

11

76

163

cdn c5p tinh gui bdng van tdi Ban qu6n ly Chuong trinh bdn vd bAn m6m theo dia chi: thuy3 I [email protected] truoc ngdy 1 5l06l2\f . 3. Thdi gian, dla rtim b6t ctwAng

- Thdi gian: 07 ngdy, tu ngdy 2416 dn h6t ngay 301612011. - Eia di6m: I(h6ch san Dir Ning, sO t-: duong Ddng Da, TP. Dd Nang.

EiQn tho4i: 051.13834662. Khai m4c luc 8gio'30 ngdy 241612011.

- Danh sdch d6i ngfr giao viOn cot

- Ban t6 chric dft phong nghi cho dai bi6u trong thoi gian tAp hu6n vdr don tiSp bi6u tai khdch san tri 14 gio ngiry 2310612011.

4. Titi tiQu: Titi liQu tQp huAn do Ban quAn

5. Kinh

dai

li

SEQAP cung cap, phr,rc v1r cho tap huAn.

phi titp hufrn.

Ban td chric thanh to6n phdng nghi t4i khach san, c6ng tac phi, h6 trq tidn [n trong cac ngdy tdp ': huan, tiOn phuong ti6n di lai cho c6c dai bi6u tham dU tflp huAn theo quy dinh t4i Th6ng tu s6 gl12010/TT-BTC ngdy 06 th6ng J ndm 2010 cua BQ trudng B9 Tdi chinh. * Ltru y; Gido viAn c6t can cila cac huyQn daqc trung wo'ng bAi daAng ndm 20I I sd ld dQ,i ngit glang viAn ch cdn bii dadng gido vin cua huyQn trong citc ndrn tip theo cho dAn khi kt thilc cltuo'ng trinh. Nhfln duo-c c6ng vf,n ndry, dA nghi Ong (Bd) Gidrn ddc So GDDT quan t6m chi dao, cu'nguoi tharn gia tdp huAn dAy du vd dung quy d!nh.

Noi nhQn:

- NhLL tr6n;

Bt :r [uAf{ lY

CHUONG TRIN

- Lu'u vdn thu' SEQAP.

ofim rl-tl c"1Ai

L

l',]UlilG

IIOC

inh Thufln

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

280133


You might also be interested in

BETA