Read 0108.pdf text version

^ESTITKE

Specijalna zahvalnica i ~estitka.

Iskreno zahvaljujemo Gospodinu Drago{u Bel~evi}u i njegovoj supruzi Denis za pokroviteljstvo celog tira`a "EXTRA OGLEDALO" koje je {tampano u Srbiji u avgustu 2007. godine.

VELIKO HVALA!

Neka zdravlje, sre}a, veselje i radost ispune va{a srca i va{ dom i neka vam nastupaju}i praznici Hristovog Ro|enja i Nova 2008. godina podari mir u du{i i Bo`ji blagoslov.

HRISTOS SE RODI! SRE]NA NOVA 2008. GODINA!

Iskreno i od srca Slavica Petrovi} sa redakcijom

Januar 2008

Ogledalo

31

DO^EK

NOVE

2008.

SRE]NO U 2008.

Bilo je veselo u najlu|oj no}i u mnogim ~ika{kim klubovima i restoranima. U Restoranu "Grape" slavilo se uz Lepu Luki}, Slavicu Momakovi} Miljanovi}, Svetu Kauboja i orkestar Zorana Misoj~i}a Pi`ona. Raspolo`eni gosti u`ivali su u odli~noj zabavi i izvanrednim specijalitetima ovog renomiranog restorana. U Srpskom kulturnom centru "Sveti Sava" svirali su tambura{i "Mome Nikoli}a", a mladi su se odli~no zabavljali u diskoteci "Pe}ina". Tradicionalno je do~ek Nove godine u ovom prostoru i ove godine bio izuzetan. Najvi{e na{ih sunarodnika okupilo se u "Hanging Gardens Banquet Hall", gde su oko 600 gostiju zabavljali Nedeljko Baji} Baja, Vendi i DJ Spaz. U restoranu "Boem" goste su zabavljali "Osvaja~i", a u "Presti`u" Zorica Todosijevi} i "TV Band". Goste restorana "Sandy's" zabavljali su Dejan Petrovi} i Tanja V, a u ve}ini lokala repriza do~eka priredjena je i 1. januara.

32

Ogledalo

Januar 2008

SPORT

I

MUZIKA

Milutin [o{ki}: Ko{arka, rukomet, odbojka fudbal

U 2007. godini, srpski sportisti su kupu u Segedinu ~ak 46 puta izlazili na u riznici medalja pridodali jo{ 150 odli~ja pobedni~ko postolje. svetskih, evropskih i balkanskih {ampionaD`udisti su osvojili 21 medalju, ta. Naro~ito je nastavljen trend ja~anja od ~ega 19 na Balkanijadi. Karatisti su na pojedina~nih sportova koji su proteklih evropskom i svetskom prvenstvu izborili 12 godina bili u senci uspeha ko{arka{a, vater- srebrnih i zlatnih odli~ja. polista i odbojka{a. Vesla~i su i ove 2007. godine 2007. godina je obele`ila veliki uspeh srpskih tenisera, a Novak \okovi}, Jelena Jankovi} i Ana Ivanovi} sezonu su zavr{ili u samom vrhu svetske rang liste. Na veliku radost zaljubljenika tenisa i srpskog sporta, sve troje su najavili svoje sigurno u~e{}e na Olimpijskim igrama u Pekingu, pa sa pravom o~ekujemo da se neko od njih, mo`da i svi, okite zlatnim, srebrnim ili bronzanim medaljama. Odmah uz njih, a ne iza njih je Milorad ^avi}, mladi} koji je postao kralj malih bazena, osvojiv{i na prvenstvu Evrope dve zlatne medalje i to na 100 i 50 metara delfin stilom. Tako je on postao najbr`i pliva~ SPORTISTA 2007.GODINE planete i pored bolesti koja ga je pratila tokom celog takmi~enja. nastavili tradiciju osvajanja medalja na Njegov podvig je zaista za divljenje, a nje- najve}im takmi~enjima. ^etverac sa gov patriotizam primer za mnoge mlade kormilarom se sa svetskog prvenstva u srpske sportiste. Minhenu vratio sa srebrom, a srpski dvo[to se ti~e kolektivnih sportova jac je na {ampionatu u Poznanju osvojio u seniorskoj konkurenciji, medalje su na prvo mesto. Njihove kolege kajaka{i, bili najve}im takmi~enjima osvojili samo su jo{ uspe{niji. Sa prvenstva Evrope u odbojka{i i odbojka{ice, koji su na [paniji, ~etvorosed i dvosed su se vratili {ampionatima Evrope zauzeli 3. odnosno sa zlatnim medaljama, a iste posade su na 4. mesto. svetskom prvenstvu u Nema~koj osvojile Vaterpolisti su se prvi put posle drugo mesto. @enski ~etverac je bio tre}i decenije vratili sa svetskog prvenstva bez na svetu. medalje, ali su zato u mla|im kategorijama Svi ovi rezultati nagove{tavaju da osvojili sve {to se osvojiti mo`e. bi srpski sport i sportisti kraj Ko{arka{i su na prvenstvu Evrope ~etvorogodi{njeg ciklusa mogli da kruni{u zauzeli poslednje mesto, {to je najslabiji dobrim rezultatima i osvajanjem medalja na plasman u istoriji srpske ko{arke. olimpijskim igrama u Pekingu i da u ovom Najve}i broj trofeja u 2007. najmnogoljudnijem gradu na svetu, osvoje godini osvojili su kik-bokseri, koji su na rekordni broj zlatnih, srebrnih i bronzanih svetskom prvenstvu u Beogradu i svetskom medalja.

Januar 2008

USPE[NA GODINA ZA SRPSKI SPORT

Na kraju ovoga komentara moram da pomenem na{e fudbalere i njihove rezultate. Njih nema nigde me|u deset najuspe{nijih, njima ne bi bilo mesta ni me|u pedeset, jer rezultatima koje su postigli mogu bez ikakve konkurencije da budu progla{eni za najslabije plasirane, ako bi se takva tabela pravila na kraju godine. Nisu se plasirali za prvenstvo Evrope slede}e godine, "Crvena .Zvezda" nije prezimila u Kupu UEFA, a "Partizan" je na najbrutalniji na~in izba~en iz ovoga kvalitetnog takmi~enja ve} na samom po~etku, i to pod izgovorom huliganskog pona{anja navija~a. Nema niko pravo da brani ili odobrava nesportsko pona{anje navija~a, ali ovoga puta ako je ko zaslu`io kaznu, to je mostarski klub "Zrinjski", ~iji su navija~i i policija provocirali i tukli navija~e "Partizana".

O nesportskim zbivanjima i mafiji u sportu, mo}i }ete da pro~itate u slede}em izdanju "Ogledala". A do tada, puno pozdrava i sre}nu Novu godinu, kao i Hristovo ro|enje, `eli Vam Milutin [o{ki}. HRISTOS SE RODI! I SRE]NA NOVA 2008. GODINA! Na kraju, evo i kona~nog plasmana najboljih sportista Srbije u 2007. godini. 1. Novak \okovi}, tenis 2. Milorad ^avi}, plivanje 3. Jelena Jankovi}, tenis 4. Ana Ivanovi}, tenis 5. Vanja Udovi~i}, vaterpolo 6. Maja Ognjanovi}, odbojka 7. Ivan Miljkovi}, odbojka 8. Stoji}-Jagar, veslanje 9. Filipovi}-Sibinki}, kajak 10. \enadi}-Zori}, kajak

MUZIKA

MIRJANA NEGOVANOVI]

Iz poznate muzi~ke porodice Negovanovi} sti`e nam jo{ jedan biser. Mirjana Negovanovi}, mlada talentovana peva~ica, na nedavno odr`anom festivalu "Moravski biseri" u ]upriji osvojila je 1. nagradu za interpretaciju, sa svojom pesmom "Devoja~ki san". "Bio je to moj prvi festivalski nastup i stvarno mi se posre}ilo. Pesma je izuzetno kvalitetna, iMuziku i tekst napisao je Bora Dugic} aran`mane je uradio moj brat, Dragan Negovanovi}, u etno je maniru i o~igledno da se i publici veoma dopada. U prodaji je i moj prvi album, koji smo snimali u na{em studiju, MKN, u ^ikagu, a objavljen je u produkciji "Gold Music" u Beogradu, a video spot za pesmu "Palim" je ve} dugo na prvim mestima top lista. O~ekuje me i promocija u ^ikagu, ali i ~e{}a putovanja u Srbiju, jer je va`no tamo biti prisutan"- ka`e za "Ogledalo" Mirjana Negovanovi}

Ogledalo

33

S

R

E ]

N

A

e}am se svojih prvih novogodi{njih no}i. Bio sam naravno sasvim mali. To moje se}anje je verovatno kompilacija se}anja na vi{e razli~itih novogodi{njih no}i. Trudio sam se da ostanem {to du`e budan i da odgledam neki od holivudskih hitova na RTS. Pre toga, naravno, Sedmorica Mladih i Biljana Risti} imitira Miljana Miljani}a. ^estitke iz svih {est republika. Vi{e `i`ice, manje petarde. Sneg pod obavezno. Kuhinjski {to prenesen u dnevnu sobu pun "Novogodi{njih |akonija". Nisam siguran za novogodi{nji {ampanjac. Ujutru ski skokovi - ~etri skakaonice, Be~ki koncert, gomila prljavih sudova i grudvanje. ado se se}am i moje prve jelke. Jes' bila made in Bulgaria. Kupljena je u legendarnom CUM-u (Centralen Univerzalen Magazin) u Sofiji. Bila je kr`ljava, plasti~na i te{ko sklopiva. Trebalo je da bude{ barem raketni modelar da je sastavi{. Poma`u i diplome sa fakulteta. Se}am se da je }ale uvek bio zaznojen dok ju je sastavljao. Delimi~no od nervoze zbog na{ih pitanja "Je l' }e brzo?". Mada, sada kapiram da mu je najvi{e smetao neugodan cuceco ­ kle~e}i polo`aj. Jelku smo sestra i ja kitili sa mamom. Po{to sam bio sasvim mali nisu mi ba{ mnogo davali da `ongliram sa onim lomljivim sjajnim ukrasima jer smo ih imali svega nekoliko. Jedne godine smo imali ~ak i lampice. Toj jelki sam se najvi{e radovao. onda je jelka nestala na desetak godina iz mog `ivota. Valjda sam prerastao il' {ta li? @elja je tinjala i dalje. Srednja {kola i fakultet su ostali bez zelenog drvceta. urka i jelka za Bo`i} na zapadu su u srpskoj varijanti prase i jelka. Godinama sam se za Novu godinu zadovoljavao prasetinom, ruskom salatom, pitom od mesa, Vasinom tortom. Bez jelke. ije tako izgledalo, ali dodje mi vreme da se `enim. Snajka ima stav o svemu, pa i o Novoj godini i o jelki. Najbolja je minijaturna instant jelka iz kese. Kao supica. Sedi u kesi, zaki}ena preko cele godine, spremna za par dana slave. Par dana pred do~ek, jelka, sva sre}na istr~ava na teren, a nakon Srpske Nove se kao Pepeljuga vra}a u anonimnost. Tako je Dr Oetker jelkica plesala par godinica na na{im novogodi{njim proslavama. onda mi je `ivot doneo razvod, pa novi brak. Ovog puta sam pa`ljivo birao i bio pa`ljivo odabran. Jovana, mlada, lepa puna ljubavi. Jo{ ~uva svoje romanti~ne snove i jelku koju su joj kupili kad je imala 4 godinice. Nalik je onoj koju sam imao "kada sam ja bio mali". Ka`e Jovana da se novi ukrasi nisu kupovali. Pa`ljivim ~uvanjem tokom decenija, njihov broj nije drasti~no opao. A i to je dovoljno za 34

NOVOGODI[NJA JELKA

jelku od 70 cm. ema{tina nas stegla u zavi~aju pa mi emigrirali u toplije krajeve. Florida nam donosi na{u prvu gastarbajtersku jelku. Moram da iznesem u javnost da sam impresioniran kakva je organizacija kupovine novogodi{nje jelke u Americi. Za 78$ sam kupio veliku kutiju na kojoj pi{e da je unutra lako sklopiva jelka, visoka 2.10 m sa 650 ve} ugra|enih sijalica. A jo{ ka`u da ako jedna pregori, ostale ima da rade. Ukrasi su super jeftini. Za 5 dolara dobije{ 20 - 30 savr{eno sjajnih ukrasa. Ima zlatnih, srebrnih, crvenih, a i ma i demokratsko plavo- `utih. ^ak prodaju male zelene zaka~aljke za ukrase. Ne{to kao spajalice. S jedne strane ukras, a sa druge strane gran~ica od jelke. Deca uzela jo{ par desetina ne~ega {to se stavlja na jelku, a Boga mi ni Jovani nije mnogo toga promaklo. premljeni kao deda mraz li~no, izlazimo iz radnje i prvo iznena|enje. Kutija sa jelkom ne mo`e da se ugura u gepek. Jedva je ubacujemo u auto, na prednje sedi{te. A pozadi deca koja se sve vreme nepoverljivo dr`e za jelku, da je ne izgubim valjda i moja gospo|e koja u naru~ju dr`i ukrase kao tortu kad podje{ na veselje. eselju nikad kraja. Klinci su sami uneli kutiju i postavili na tepih u dnevnoj sobi. Nije bilo mogu}e da se izbegne. Jelka mora pasti no}as. Ok. Predajem se, kad nemam izbora. Kutija se lako otvara, a jelka se jo{ lak{e montira. U lakih 4 poteza. Manje od 2 minuta i jelka od preko 2 metra je bila namontirana i uklju~ena u struju. I svih 587 sijalicica rade. Ne mora ni da je kiti{ ako ne}e{ ili ako nema{ decu. Ja imam decu i mi smo kitili jelku. Ispostavilo se da nam za 150 ukrasa (toliko sam imao onih dr`a~a za ukrase) trebalo pola sata. i jo{ 50 ukrasa mi preteklo. Klinci sre}ni, ali mislim da je mama najsre}nija. Od uvek je `elela gusto oki}enu jelku i mu`a od 140 kg. ^ak imamo i par lutaka da se penju po jelki. Veliki lenjivac spava, Sun|er Bob visi, Irvas sedi u stolici za ljuljanje i mrda se napred nazad, Deda Mraz peva, ptica Flamingo ozna~ava svoju, majamsku teritoriju.... Ma idi... sve ovo je jo{ jedan prilog Ameri~koj pragmati~nosti. Ne propustaju da ne{to urade lak{e, ako mo`e. Java{luk skoro da je iskorenjen. jelki je prodato tog dana. Na{a bila najlep{a. Milan Jovanovi}

N

O

V

A

2008

Ogledalo

Januar 2008

^ESTITKE

SRE]AN RO\ENDAN

Za ^ikago

Petru Kosti}u ­ Pe}ancu Petru Jovanovi}u Alemki Vla Viktoriji Draga{ Nata{i Andri} `ele kumovi Zdenka, Sa{a i mali Aleksandar Dr @eljku Atlagi}u, dug `ivot i sve najlep{e po`elela je supruga Mira sa osobljem ordinacije, ~estitkama se pridru`uje i na{a redakcija.

Sre}an Ro|endan, dug `ivot pun zdravlja i sre}e Dobrili Stani{i} ­ Bebi, od srca `eli Tata Mi{ko iz ^ikaga.

SRE]AN RO\ENDAN

Za Nema~ku: Sre}an ro|endan majci, baki i prabaki @ivkovi} Javorki, dug `ivot pun sre}e i zdravlja `ele }erka Slavica, unu~ad Sa{a, Petar, Zdenka i [ana, kao i praunu~ad Aleksandar jr. i Lejla iz ^ikaga. Tako|e Miloradu Toli}u ­ deda Tozi, sre}an ro|endan, dug `ivot pun zdravlja i sre}e od srca `eli Slavica sa decom iz ^ikaga. Sre}an ro|endan Valentinu @ivkovi}u i sve najbolje `eli brat Sa{a sa porodicom, a pozdravima i ~estitkama se pridru`uje teta Slavica. Sre}an ro|endan Hristivoju @ivkovi}u `ele sin Sa{a, snaha Zdenka i unuk Aleksandar iz ^ikaga Sre}an Ro|endan Suzani Todorovi}, dug `ivot pun zdravlja i sre}e `ele Slavica i Petar iz ^ikaga Dragom sinu Sa{i Simi}u, sre}an Bozi} i Nova 2008. godina, puno zdravlja i sre}e u nadi da jo{ mnoge praznike proslavljamo zajedno u ^ikagu. Mir Bo`iji - Hristos se rodi! Otac Marjan sa Bojanom.

Januar 2008

Sre}an ro|endan prijatelju kluba Milutinu [o{ki}u `ele FK Ujedinjeni Srbi iz ^ikaga. Sre}an ro|endan svom velikom prijatelju Milutinu [o{ki}u od Sr|ana Medenice sa familijom. Sre}an rodjendan majci Bojani @ivkovi}, i tati Bo`i Medenici, dug `ivot, pun zdravlja i veselja od srca su po`eleli Sr|an, Biljana i Atia Medenica iz ^ikaga.

SRE]AN RO\ENDAN

Za Beograd: Jovani Matijevi} sre}an ro|endan `ele: Marko, Ma{a i Branka iz ^ikaga. Iskrenim ~estitkama pridru`uje se Slavica sa svojima.

Ogledalo

35

Information

0108.pdf

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

877401