Read Szkanie_w_bazie.cdr text version

Po zalogowaniu siê do ,,Bazy Porad Serwisowych" u¿ytkownik znajduje siê w trybie "Przegladania porad" (Ekran 1) Ekran 1 Aby przejoeæ do funkcji ,,Szukanie w bazie", kliknij tutaj

Wyoewietli siê okienko szukania w bazie (Ekran 2)

Ekran 2 Funkcja ta pozwala na przeszukiwanie bazy przy mo¿liwooeci sformu³owania wielu kryteriów pomocniczych, na przyk³ad ograniczenie wyników wyszukiwania do wybranego producenta.

Ekran 3 Na Ekranie 3 pokazano wyniki, gdy do okna Szukaj wpisano: TDA4605 i TDA4661. Oznacza to, ¿e wyszukane zosta³y wszystkie porady (zaznaczona opcja porady), które zawieraj¹ ci¹g znaków TDA4605 i TDA4661. Poniewa¿ do bazy zosta³y wprowadzone wszystkie wykazy uk³adów scalonych z opublikowanych schematów, jest to prosta metoda na znalezienie schematów, na których znajduj¹ siê interesuj¹ce nas uk³ady scalone.

Ekran 4

Na Ekranie 4 pokazano wyniki wyszukiwania dla uk³adu TDA4605 i TDA4661 przy ograniczeniu do odbiorników telewizyjnych firmy SONY Cztery definiowalne pola: sprzêt, producent, model, p³yta pozwalaj¹ na elastyczne budowanie kryteriów wyszukiwania. Dla pola model i p³yta istnieje mo¿liwooeæ wybrania opcji porównanie dok³adne. Je¿eli na przyk³ad w polu p³yta wpiszemy AE1 i zaznaczymy obcjê porównanie dok³adne to jako wynik wyszukiwania wyoewietlone zostan¹ te rekordy, które zawieraj¹ ci¹g znaków wpisany w polu Szukaj i dotycz¹ chassis AE1. Gdyby opcja porówanie dok³adne nie by³a zaznaczona, to w wynikach wyszukiwania znalaz³yby siê wszystkie rekordy, w których pole p³yta rozpoczyna siê od AE1, a wiêc: AE1, AE1A, AE1B i AE1C.

Information

Szkanie_w_bazie.cdr

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

156518