Read Citizenship Study Questions (Vietnamese) - SFPL.org text version

PHN F: TÀI LIU HC THI NHP TCH MÔN CÔNG DÂN (LCH S VÀ CHÍNH PH)

Th theo lut, ngi xin nhp tch phi chng minh "s hiu bit v Anh ng, bao gm kh nng c, vit, và nói...nhng ch và t n gin...theo cách dùng thông thng..." Có ngha là, hi iu kin nhp tch, quý v phi bit c, vit, và nói ting Anh c bn. Trong bui phng vn, mt viên chc USCIS s trc nghim kh nng c, vit, và nói Anh ng cùng vi s hiu bit v lch s và chính ph Hoa K ca quý v bng ting Anh. Quý v cn có kh nng c, vit và nói c ting Anh cp àm thoi. Quý v cng cn bit v lch s và chính ph Hoa K (c gi là môn công dân). Nu quý v c, vit, hoc nói rt ít ting Anh hoc hoàn toàn không bit ting Anh HAY nu quý v không th c hoc vit bng ting m ca mình, quý v nên bt u chun b cho k thi nhp tch ca mình càng sm càng tt. Kh nng Anh ng ca quý v s c trc nghim trong nhng cách say ây:

c ­ Quý v s c yêu cu c mt câu ting Anh. Quý v s c c ba ln và phi có mt ln c úng. Vit ­ Quý v s c yêu cu vit mt câu ting Anh. Quý v s c vit ba ln và phi có mt ln vit úng. Nói ­ Viên chc USCIS s trc nghim kh nng nói ting Anh ca quý v khi quý v tr li nhng câu hi v chính bn thân và n xin ca mình trong bui phng vn.

Quý v cng s c yêu cu thi vn áp mt s câu hi v môn công dân trc nghim s hiu bit ca quy v v lch s và chính ph Hoa K. S có 10 câu hi. c u, quý v phi tr li úng ít nht 6 câu trong s 10 câu hi ó. Nu quý v là 65 tui hoc tr lên và là mt Thng Trú Nhân Hp Pháp (ngi có th xanh) c ít nht là 20 nm, quý v có th hc ít câu hi hn. Di ây là các câu hi mu mà quý v có th c hi trong bui phng vn nhp tch ca mình. Hãy ving trang mng ca USCIS www.uscis.gov v các tài liu hc thi nhp tch. Mt s câu hi có lit kê vài câu tr li. ây là vì có nhiu cách cùng nói lên mt iu, hoc là vì các câu hi ó có th có nhiu gii áp. Quý v s ch c yêu cu cho bit mt câu tr li t bn lit kê, tr phi câu hi c th yêu cu có hn mt câu tr li. Quý v s c hi 10 câu hi và phi tr li úng ít nht 6 câu trong s 10 câu ó.

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

1

STUDY QUESTIONS FOR THE NATURALIZATION EXAM CÂU HI HC THI NHP TCH

QUESTIONS ANSWERS HI ÁP AMERICAN GOVERNMENT QUESTIONS CÂU HI V CHÍNH PH HOA K Principles of American Democracy Nguyên tc ca nn Dân Ch Hoa K

1. What is the supreme law of the land? 1. Lut ti cao ca t nc là gì? 2. What does the Constitution do? 2. Hin Pháp thc thi iu gi? 3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? 3. Ý nim ca vic t tr nm trong ba ch u ca Hin Pháp. Các ch ó là gì? 4. What is an amendment? 4. Tu Chánh Án là gì? 5. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? 5. Chúng ta gi 10 tu chánh án u tiên ca Hin Pháp là gì? 6. What is one right or freedom from the First Amendment? 6. Mt quyn hoc t do t Tu Chánh Án th Nht là gì? 7. How many amendments does the Constitution have? 7. Hin Pháp có bao nhiêu tu chánh án? 8. What did the Declaration of Independence do? The Constitution Hin Pháp Sets up the government; defines the government; protects basic rights of Americans Thit lp chính ph; nh rõ chính ph; bo v quyn c bn ca dân M "We the People" "Chúng ta [ngi] Dân" A change (to the Constitution); an addition (to the Constitution) Thay i (ca Hin Pháp); b sung (ca Hin Pháp) The Bill of Rights Bàn Tuyên Ngôn Nhân Quyn Speech; religion; assembly; press; petition the government Ngôn lun; tôn giáo; hi hp; báo chí; thnh nguyn ti chính ph Twenty-seven (27) Hai mi by (27) Announced our independence (from Great Britain); declared our independence (from Great Britain); said that the United States is free (from Great Britain) Tuyên b c lp (t Anh Quc); công b c lp (t Anh Quc); nói rng Hoa K c t do (t Anh Quc) Life; liberty; pursuit of happiness S sng; t do; theo ui hnh phúc 2

8. Bn Tuyên Ngôn c lp ã thc hin iu gi?

9. What are two rights in the Declaration of Independence? 9. K ra hai quyn trong Bn Tuyên Ngôn c Lp.

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

10. What is freedom of religion? 10. T do tôn giáo là gì? 11. What is the economic system in the United States? 11. H thng kinh t Hoa K là gì? 12. What is the "rule of law"?

You can practice any religion, or not practice a religion Quý v có th theo bt c tôn giáo nào, hoc không theo mt tôn giáo nào Capitalist economy; market economy Kinh t t bn; kinh t th trng Everyone must follow the law; leaders must obey the law; government must obey the law; no one is above the law. Mi ngi phi tuân theo lut pháp; các nhà lãnh o phi tuân th lut pháp; chính quyn phi tuân th lut pháp; không ai c vt qua pháp lut c

12. "Quy tc ca lut pháp" là gì?

System of Government H Thng Chính Quyn

13. Name one branch or part of the government. 13. Nêu ra mt ngành hoc phn ca chính ph. 14. What stops one branch of government from becoming too powerful? 14. iu gì ngn chn mt ngành trong chính ph tr nên quá nhiu quyn lc? 15. Who is in charge of the executive branch? 15. Ai m trách ngành hành pháp? 16. Who makes federal laws? 16. Ai lp ra lut pháp liên bang? 17. What are the two parts of the U.S. Congress? 17. Hai phn ca Quc Hi Hoa K là gì? 18. How many U.S. Senators are there? 18. Có bao nhiêu thng ngh s liên bang? 19. We elect a U.S. Senator for how many years? 19. Chúng ta bu mt Thng Ngh S Hoa K cho bao nhiêu nm? 20. Who is one of your state's U.S. Senators now? 20. Hin nay ai là mt trong nhng Thng Ngh S ca tiu bang quý v? 21. The House of Representatives has how many voting members? 21. H Vin có bao nhiêu thành viên b phiu? Legislative (Congress); executive (President); judicial (the courts) Lp pháp (Quc Hi); hành pháp (Tng Thng); t pháp (tòa án) Checks and balances; separation of powers Kim soát và cân i; tách ri các quyn lc The President Tng Thng Congress; Senate and House (of Representatives); (U.S. or national) legislature Quc Hi; Thng Vin và H Vin; c quan lp pháp (Hoa K hoc quc gia) The Senate and House (of Representatives) Thng Vin và H Vin One hundred (100) Mt trm (100) Six (6) Sáu (6) Barbara Boxer; Diane Feinstein (California state 2010) Barbara Boxer; Diane Feinstein (tiu bang California - 2010) Four hundred thirty-five (435) Bn trm ba mi lm (435)

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

3

22. We elect a U.S. Representative for how many years? 22. Chúng ta bu mt Dân Biu Hoa K cho bao nhiêu nm? 23. Name your U.S. Representative.

Two (2) Hai (2) Answers will vary. For information on finding your elected official, you may go to www.house.gov/zip/ZIP2Rep.html or you may ask your local librarian. Câu tr li s tùy theo khu vc. tìm hiu v viên chc do dân bu ca quý v, quý v có th ving trang mng www.house.gov/zip/ZIP2Rep.html hoc hi qun th viên th vin ti a phng quý v. All people of that state Tt c dân chúng ca tiu bang ó (Because of) the state's population; (because) they have more people; (because) some states have more people (Vì) dân s ca tiu bang ; (vì) h có nhiu ngi hn ; (vì) mt s tiu bang có nhiu ngi hn Four (4) Bn (4) November Tháng Mi Mt Barack Obama; Obama (2009) Barack Obama; Obama (2009) Joseph R. Biden, Jr.; Joe Biden; Biden Joseph R. Biden, Jr.; Joe Biden; Biden The Vice President Phó Tng Thng The Speaker of the House Ch Tch H Vin

23. Nêu tên v Dân Biu ca quý v.

24. Who does a U.S. Senator represent? 24. Thng Ngh S Hoa K i din cho ai? 25. Why do some states have more Representatives than other states? 25. Ti sao mt s tiu bang có nhiu Dân Biu hn nhng tiu bang khác? 26. We elect a President for how many years? 26. Chúng ta bu Tng Thng cho bao nhiêu nm? 27. In what month do we vote for President? 27. Chúng ta bu c Tng Thng vào tháng nào? 28. What is the name of the President of the United States now? 28. Tng Thng Hoa K hin nay tên gì? 29. What is the name of the Vice President of the United States now? 29. Phó Tng Thng Hoa K hin nay tên gì? 30. If the President can no longer serve, who becomes President? 30. Nu Tng Thng không th phc v c na, thì ai tr thành Tng Thng? 31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President? 31. Nu c hai Tng Thng và Phó Tng Thng không th phc v c na, thì ai tr thành Tng Thng?

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

4

32. Who is the Commander in Chief of the military? 32. Ai là Tng T Lnh quân i? 33. Who signs bills to become laws? 33. Ai ký các d lut tr thành lut pháp? 34. Who vetoes bills? 34. Ai có quyn ph quyt các d lut? 35. What does the President's Cabinet do? 35. Ni Các ca Tng Thng làm gì? 36. What are two Cabinet-level positions?

The President Tng Thng The President Tng Thng The President Tng Thng Advise the President C vn cho Tng Thng Secretary of Agriculture; Secretary of Commerce; Secretary of Defense; Secretary of Education; Secretary of Energy; Secretary of Health and Human Services; Secretary of Homeland Security; Secretary of Housing and Urban Development; Secretary of Interior; Secretary of State; Secretary of Transportation; Secretary of Treasury; Secretary of Veterans' Affairs; Secretary of Labor; Attorney General; Vice President B Trng b Nông Nghip; B Trng b Thng Mi; B Trng b Quc Phòng; B Trng b Giáo Dc; B Trng b Nng Lng; B Trng b Y T và Phúc Li; B Trng b Ni An; B Trng b Gia C và Phát Trin ô Th; B Trng b Ni V; B Trng b Ngoi Giao; B Trng b Giao Thông; B Trng b Tài Chánh; B Trng b S V Cu Chin Binh; B Trng b Lao ng; B Trng b T Pháp; Phó Tng Thng Reviews laws; explains U.S. laws; resolves disputes (disagreements); decides if a law goes against the Constitution Xét duyt pháp lut ; gii thích lut pháp Hoa K ; gii quyt các tranh chp (bt ng) ; quyt nh xem mt lut có trái vi Hin Pháp không. The Supreme Court Ti Cao Pháp Vin Nine (9) Chín (9) John Roberts (John G. Roberts Jr.) John Roberts (John G. Roberts Jr.)

36. Hai chc v nào cp Ni Các?

37. What does the judicial branch do?

37. Ngành t pháp làm gì?

38. What is the highest court in the United States? 38. Tòa án cao nht Hoa K là gì? 39. How many justices are on the Supreme Court? 39. Có bao nhiêu thm phán Ti Cao Pháp Vin? 40. Who is the Chief Justice of the United States? 40. Ai là Chánh Thm ca Hoa K?

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

5

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? 41. Theo Hin Pháp, mt s quyn lc thuc v chính quyn liên bang. Mt trong nhng quyn ca chính ph liên bang là gì? 42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? 42. Theo Hin Pháp, mt s quyn lc thuc v tiu bang. Mt trong nhng quyn ca tiu bang là gì?

To print money; to declare war; to create an army; to make treaties In tin ; tuyên chin ; lp quân i ; ký hip c

Provide schooling and education; provide protection (police); provide safety (fire departments); give a driver's license; approve zoning and land use Cung cp trng hc và giáo dc ; cung cp s bo v (cnh sát) ; cung cp s an toàn (ban cu ha) ; cp bng lái ; chp thun vic phân vùng và s dng t ai Jerry Brown (California state - 2011) Jerry Brown (Tiu bang California - 2011) Sacramento (California state) Sacramento (Tiu bang California) Democratic and Republican Dân Ch và Cng Hòa Democratic (Party) (ng) Dân Ch John Boehner (2011) John Boehner (2011)

43. Who is the Governor of your state now? 43. Hin nay ai là Thng c ca tiu bang quý v? 44. What is the capital of your state? 44. Th ph ca tiu bang quý v là gì? 45. What are the two major political parties in the United States? 45. Hai ng chính tr ch yu Hoa K là gì? 46. What is the political party of the President now? 46. Tng Thng hin nay thuc ng chính tr nào? 47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? 47. Ch Tch H Vin hin nay tên gì?

Rights and Responsibilities Quyn Li và Trách Nhim

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. 48. Có bn tu chánh án trong Hin Pháp v vic ai có th bu c. Hãy miêu t mt trong bn tu chánh án ó. Citizens 18 and older can vote; you don't have to pay (a poll tax) to vote; a male citizen of any race can vote; any citizen (women and men) can vote Công dân t 18 tui tr lên u có th bu c; quý v không phi tr tin (thu thân) c i bu; nam công dân ca bt c chng tc nào u có th bu c; bt c công dân nào (nam và n) u có th bu c Serve on a jury; vote in a federal election

49. What is one responsibility that is only for U.S. citizens?

49. Có mt trách nhim nào ch dành cho công dân Hoa Phc v trong bi thm oàn; bu c trong mt k K? tuyn c liên bang

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

6

50. Name one right only for United States citizens? 50. Nêu lên mt quyn li ch dành cho công dân Hoa K? 51. What are two rights of everyone living in the United States? 51. Có hai quyn li gì dành cho mi ngi sinh sng Hoa K? 52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? 52. Chúng ta bày t s trung thành vi ai khi chúng ta c li Tuyên Th Trung Thành? 53. What is one promise you make when you become a United States citizen?

Vote in a federal election; run for federal office Bu c trong mt k tuyn c liên bang; ng c chc v liên bang Freedom of expression; freedom of speech; freedom of assembly; freedom to petition the government; freedom of worship; the right to bear arms T do phát biu ý kin; t do ngôn lun; t do hi hp; t do thnh nguyn chính quyn; t do th phng; quyn mang v khí The United States; the flag Hoa K; quc k Give up loyalty to other countries; defend the Constitution and laws of the United States; obey the laws of the United States; serve in the U.S. military (if needed); serve (do important work for) the nation (if needed); be loyal to the United States T b lòng trung thành vi các quc gia khác; bo v Hin Pháp và lut pháp Hoa K; tuân th lut pháp Hoa K; phc v trong quân i Hoa K (nu cn); phc v (thi hành công vic quan trng cho) quc gia (nu cn); trung thành vi Hoa K Eighteen (18) and older Mi tám (18) và ln hn Vote; join a political party; help with a campaign; join a civic or community group; give an elected official your opinion on an issue; call Senators and Representatives; publicly support or oppose an issue or policy; run for office; write to a newspaper Bu c; gia nhp mt ng chính tr; tham d vào mt cuc vn ng tranh c; gia nhp oàn th công dân hoc cng ng; óng góp ý kin vi mt viên chc dân bu v mt vn ; gi in thoi cho các Thng Ngh S và Dân Biu; công khai ng h hoc phn i mt vn hoc chính sách; ng c; góp ý kin trên báo chí April 15 15 tháng T 7

53. Mt li ha ca quý v khi tr thành công dân Hoa K là gì?

54. How old do citizens have to be to vote for President? 54. Công dân phi bao nhiêu tui mi c bu c Tng Thng? 55. What are two ways that Americans can participate in their democracy?

55. Có hai cách gì dân M có th tham gia vào nn dân ch ca mình?

56. When is the last day you can send in federal income tax forms? 56. Bao gi là k hn cui cùng np n khai thu li tc liên bang?

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

57. When must all men register for the Selective Service? 57. Khi nào thì tt c nam gii u phi ng ký vi ban công tác tuyn quân (Selective Service)?

At age 18; between the ages of 18 and 26 Lúc 18 tui; khong tui t 18 và 26

AMERICAN HISTORY QUESTIONS CÁC CÂU HI V LCH S HOA K Colonial Period and Independence Thi k Thuc a và c Lp

58. What is one reason colonists came to America? Freedom; political liberty; religious freedom; economic opportunity; practice their religion; escape persecution T do; t do chính tr; t do tôn giáo; c hi kinh t; hành o theo tôn giáo ca h; trn thoát s hành h ngc ãi Native Americans; American Indians Th dân Châu M; Th dân Hoa K Africans; people from Africa Ngi Phi Châu; nhng ngi t Phi Châu Because of high taxes (taxation without representation); because the British army stayed in their houses (boarding, quartering); because they didn't have self-government Vì thu nng (np thu mà không có quyn i din); vì quân i Anh Quc ã trong nhà h (n , lp tr s); vì h ã không c quyn t tr (Thomas) Jefferson (Thomas) Jefferson July 4, 1776 4 tháng By, 1776 New Hampshire; Massachusetts; Rhode Island; Connecticut; New York; New Jersey; Pennsylvania; Delaware; Maryland; Virginia; North Carolina; South Carolina; Georgia New Hampshire; Massachusetts; Rhode Island; Connecticut; New York; New Jersey; Pennsylvania; Delaware; Maryland; Virginia; North Carolina; South Carolina; Georgia 8

58. Mt lý do khin ngi di dân Thi Thuc a ã n t M là gì? 59. Who lived in America before the Europeans arrived? 59. Ai ã sng t M trc khi ngi Âu Châu n? 60. What group of people was taken to America and sold as slaves? 60. Nhóm ngi nào ã b a n t M và b bán làm nô l? 61. Why did the colonists fight the British?

61. Ti sao nhng ngi thuc a ã u tranh chng li Anh Quc? 62. Who wrote the Declaration of Independence? 62. Ai vit Bn Tuyên Ngôn c Lp? 63. When was the Declaration of Independence adopted? 63. Bn Tuyên Ngôn c Lp c thông qua lúc nào? 64. There were 13 original states. Name three.

64. Có 13 tiu bang u tiên. Hãy nêu ra ba tiu bang.

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

65. What happened at the Constitutional Convention? 65. iu gì ã xy ra Hi Ngh Hin Pháp? 66. When was the Constitution written? 66. Hin Pháp ã c vit ra lúc nào? 67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. 67. Các bài tham lun c gi "The Federalist Papers" ng h vic thông qua Hin Pháp Hoa K. Nêu tên mt trong nhng ngi vit tham lun này. 68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for?

The Constitution was written; the Founding Fathers wrote the Constitution Hin Pháp c vit ra; Các Nhà Lp Quc ã vit ra Hin Pháp 1787 1787 (James) Madison; (Alexander) Hamilton; (John) Jay; Publius (James) Madison; (Alexander) Hamilton; (John) Jay; Publius

68. Benjamin Franklin ni ting vì mt iu gì?

69. Who is the "Father of Our Country"? 69. Ai c gi là "Ngi Cha ca t Nc Chúng Ta"? 70. Who was the first President? 70. Ai là Tng Thng u tiên?

U.S. diplomat; oldest member of the Constitutional Convention; first Postmaster General of the United States; writer of "Poor Richard's Almanac"; started the first free libraries Nhà ngoi giao Hoa K; thành viên cao tui nht ca Hi Ngh Hin Pháp; Tng Giám c Bu Cc u tiên ca Hoa K; tác gi quyn "Poor Richard's Almanac"; ã bt u các th vin min phí u tiên (George) Washington (George) Washington (George) Washington (George) Washington

1800s NHNG NM 1800

71. What territory did the U.S. buy from France in 1803? 71. Hoa K ã mua a ht nào ca Pháp vào nm 1803? 72. Name one war fought by the United States in the 1800s. 72. Nêu tên mt cuc chin mà Hoa K ã chin u trong nhng nm 1800. 73. Name the U.S. war between the North and the South. 73. Nêu tên cuc chin Hoa K gia Min Bc và Min Nam. 74. Name one problem that led to the Civil War. 74. Nêu ra mt vn ã dn n cuc Ni Chin. The Louisiana Territory; Louisiana a ht Louisiana; Louisiana War of 1812; Mexican-American War; Civil War; Spanish-American War Cuc Chin nm 1812; Chin Tranh Hoa K-M Tây C; Ni Chin; Chin Tranh Hoa K-Tây Ban Nha The Civil War; the War between the States Ni Chin; Chin Tranh gia Các Tiu Bang Slavery; economic reasons; states' rights Nô l; các lý do kinh t; các quyn li ca tiu bang 9

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? 75. Mt iu quan trng mà Abraham Lincoln ã làm là iu gì? 76. What did the Emancipation Proclamation do?

Freed the slaves (Emancipation Proclamation); saved (or preserved) the Union; led the United States during the Civil War Tr t do cho nô l (Bn Tuyên Ngôn Gii Phóng); gii cu (hoc bo toàn) Liên Bang; lãnh o Hoa K trong cuc Ni Chin Freed the slaves; freed slaves in the Confederacy; freed slaves in the Confederate states; freed slaves in most Southern states Tr t do cho nô l; gii phóng nô l trong nhóm Liên Minh; gii thoát nô l các tiu bang trong nhóm Liên Minh; gii phóng nô l trong phn ln các tiu bang min Nam Fought for women's rights; fought for civil rights Tranh u cho quyn li ca ph n; tranh u cho dân quyn

76. Bn Tuyên Ngôn Gii Phóng ã thc hin iu gì?

77. What did Susan B. Anthony do? 77. Susan B. Anthony ã làm gì?

Recent American History and Other Important Historical Information Lch S ng i ca Hoa K và nhng Thông Tin Lch S Quan Trng Khác

78. Name one war fought by the United States in the 1900s. 78. Nêu tên mt cuc chin mà Hoa K ã chin u trong nhng nm 1900. 79. Who was President during World War I? 79. Ai là Tng Thng trong Th Chin Th Nht 80. Who was President during the Great Depression and World War II? 80. Ai là Tng Thng trong thi k Khng Hong Kinh T và Th Chin Th Hai? 81. Who did the United States fight in World War II? 81. Hoa K ã chin u chng ai trong Th Chin Th Hai? 82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in? 82. Trc khi làm Tng Thng, Eisenhower là mt tng lãnh. Ông ã chin u trong cuc chin nào? 83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? 83. Trong thi Chin Tranh Lnh, mi quan tâm chính ca Hoa K là gì? World War I; World War II; Korean War; Vietnam War; (Persian) Gulf War Th Chin Th Nht; Th Chin Th Hai; Chin Tranh i Hàn; Chin Tranh Vit Nam; Chin Tranh Vùng Vnh (Ba T) (Woodrow) Wilson (Woodrow) Wilson (Franklin) Roosevelt (Franklin) Roosevelt Japan, Germany, and Italy Nht, c, và Ý World War II Th Chin Th Hai

Communism Ch ngha Cng Sn

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

10

84. What movement tried to end racial discrimination? 84. Phong trào nào ã c gng chm dt s phân bit chng tc? 85. What did Martin Luther King Jr. do? 85. Martin Luther King Jr. ã làm gì? 86. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? 86. S kin trng i nào ã xy ra Hoa K vào ngày 11 tháng Chín, 2001? 87. Name one American Indian tribe in the United States.

Civil rights (movement) (Phong trào) dân quyn Fought for civil rights; worked for equality for all Americans u tranh cho dân quyn; hot ng nhm mang li s bình ng cho mi ngi M Terrorists attacked the United States Bn khng b ã tn công Hoa K Cherokee; Navajo; Sioux; Chippewa; Choctaw; Pueblo; Apache; Iroquois; Creek; Blackfeet; Seminole; Cheyenne; Arawak; Shawnee; Mohegan; Huron; Oneida; Lakota; Crow; Teton; Hopi; Inuit Cherokee; Navajo; Sioux; Chippewa; Choctaw; Pueblo; Apache; Iroquois; Creek; Blackfeet; Seminole; Cheyenne; Arawak; Shawnee; Mohegan; Huron; Oneida; Lakota; Crow; Teton; Hopi; Inuit

87. Nêu tên mt b lc Th dân Hoa K.

INTEGRATED CIVICS QUESTIONS CÂU HI TNG HP V KIN THC CÔNG DÂN Geography a Lý

88. Name one of the two longest rivers in the United States. 88. Nêu tên mt trong hai con sông dài nht Hoa K. 89. What ocean is on the West Coast of the United States? 89. i dng nào B Bin Phía Tây Hoa K? 90. What ocean is on the East Coast of the United States? 90. i dng nào B Bin Phía ông Hoa K? 91. Name one U.S. territory. 91. Nêu tên mt a ht ca Hoa K. 92. Name one state that borders Canada. 92. Nêu tên mt tiu bang tip giáp vi Gia Nã i (Canada) Missouri (River); Mississippi (River) (Sông) Missouri; (Sông) Mississippi Pacific (Ocean) Thái Bình Dng Atlantic (Ocean) i Tây Dng Puerto Rico; U.S. Virgin Islands; American Samoa; Northern Mariana Islands; Guam Puerto Rico; U.S. Virgin Islands; American Samoa; Northern Mariana Islands; Guam Maine; New Hampshire; Vermont; New York; Pennsylvania; Ohio; Michigan; Minnesota; North Dakota; Montana; Idaho; Washington; Alaska Maine; New Hampshire; Vermont; New York; Pennsylvania; Ohio; Michigan; Minnesota; North Dakota; Montana; Idaho; Washington; Alaska

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

11

93. Name one state that borders Mexico. 93. Nêu tên mt tiu bang tip giáp vi M Tây C (Mexico) 94. What is the capital of the United States?

94. Th ô ca Hoa K là gì?

California; Arizona; New Mexico; Texas California; Arizona; New Mexico; Texas Washington, D.C.

Washington, D.C.

95. Where is the Statue of Liberty?

New York (Harbor); Liberty Island [Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).] New York (Harbor); Liberty Island [Nhng câu tr li khác cng c chp nhn là New Jersey, gn thành ph New York, và trên (Sông) Hudson]

95. Tng Thn T Do âu?

Symbols Các Biu Tng

96. Why does the flag have 13 stripes? 96. Ti sao quc k M có 13 sc? 97. Why does the flag have 50 stars? Because there were 13 original colonies; because the stripes represent the original colonies Vì có 13 tiu bang thuc a u tiên; vì các sc ó tng trng cho các tiu bang thuc a u tiên Because there is one star for each state; because each star represents a state; because there are 50 states Vì có mt ngôi sao cho mi tiu bang; vì mi ngôi sao tng trng cho mt tiu bang; vì có 50 tiu bang The Star-Spangled Banner The Star-Spangled Banner

97. Ti sao quc k M có 50 ngôi sao?

98. What is the name of the national anthem? 98. Tên ca bn quc ca M là gì?

Holidays Các Ngày L

99. When do we celebrate Independence Day? 99. Khi nào chúng ta n mng L c Lp? 100. Name two national U.S. holidays. July 4 4 tháng By New Year's Day; Martin Luther King Jr. Day; Presidents Day; Memorial Day; Independence Day; Labor Day; Columbus Day; Veterans Day; Thanksgiving; Christmas Tt Dng Lch; Martin Luther King Jr. Day; Ngày Tng Thng; L Chin S Trn Vong; L c Lp; L Lao ng; Ngày Columbus; L Cu Chin Binh; L T n; L Giáng Sinh

100. Nêu tên hai ngày l quc gia ca Hoa K.

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

12

Study Questions for ELDERLY APPLICANTS Câu Hi Hc Thi dành cho CÁC NG N LN TUI

Nhng ngi trên 65 tui là Thng Trú Nhân Hp Pháp (có th xanh) và là nhng ngi ã sinh sng Hoa K nh là Thng Trú Nhân Hp Pháp c ít nht 20 nm c hng quy nh khác v kin thc môn công dân (lch s và chính ph). H cng có th có iu kin c thi bng ting m ca h. Xin xem phn E bit thêm chi tit. QUESTIONS HI 1. What is one right or freedom from the First Amendment? 1. Mt quyn hoc t do t Tu Chánh Án th Nht là gì? 2. What is the economic system in the United States? 2. H thng kinh t Hoa K là gì? 3. Name one branch or part of the government. 3. Nêu ra mt ngành hoc phn ca chính ph. 4. What are the two parts of the U.S. Congress? 4. Hai phn ca Quc Hi Hoa K là gì? 5. Who is one of your state's U.S. Senators now? 5. Hin nay ai là mt trong nhng Thng Ngh S ca tiu bang quý v? 6. In what month do we vote for President? 6. Chúng ta bu c Tng Thng vào tháng nào? 7. What is the name of the President of the U.S. now? 7. Tng Thng Hoa K hin nay tên gì? 8. What is the capital of your state? 8. Th ph ca tiu bang quý v là gì? 9. What are the two major political parties in the United States? 9. Hai ng chính tr ch yu Hoa K là gì? 10. What is one responsibility that is only for U.S. citizens? 10. Có mt trách nhim nào ch dành cho công dân Hoa K? ANSWERS ÁP Speech; religion; assembly; press; petition the government Ngôn lun; tôn giáo; hi hp; báo chí; thnh nguyn ti chính ph Capitalist economy; market economy Kinh t t bn; kinh t th trng Legislative (Congress); executive (President); judicial (the courts) Lp pháp (Quc Hi); hành pháp (Tng Thng); t pháp (tòa án) The Senate and House (of Representatives) Thng Vin và H Vin Barbara Boxer; Diane Feinstein (California state 2010) Barbara Boxer; Diane Feinstein (tiu bang California - 2010) November Tháng Mi Mt Barack Obama; Obama (2009) Barack Obam; Obama (2009) Sacramento (California state) Sacramento (Tiu bang California) Democratic and Republican Dân Ch và Cng Hòa Serve on a jury; vote in a federal election Phc v trong bi thm oàn; bu c trong mt k tuyn c liên bang 13

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

11. How old do citizens have to be to vote for President? 11. Công dân phi bao nhiêu tui mi c bu c Tng Thng? 12. When is the last day you can send in federal income tax forms? 12. Bao gi là k hn cui cùng np n khai thu li tc liên bang? QUESTIONS HI 13. Who was the first President? 13. Ai là Tng Thng u tiên? 14. What was one important thing that Abraham Lincoln did? 14. Mt iu quan trng mà Abraham Lincoln ã làm là iu gì? 15. Name one war fought by the United States in the 1900s. 15. Nêu tên mt cuc chin mà Hoa K ã chin u trong nhng nm 1900. 16. What did Martin Luther King Jr. do? 16. Martin Luther King Jr. ã làm gì? 17. What is the capital of the United States? 17. Th ô ca Hoa K là gì? 18. Where is the Statue of Liberty?

Eighteen (18) and older Mi tám (18) và ln hn April 15 15 tháng T ANSWERS ÁP (George) Washington (George) Washington Freed the slaves (Emancipation Proclamation); saved (preserved) the Union; led U.S. during the Civil War Tr t do cho nô l (Bn Tuyên Ngôn Gii Phóng); gii cu (hoc bo toàn) Liên Bang; lãnh o Hoa K trong cuc Ni Chin World War I; World War II; Korean War; Vietnam War; (Persian) Gulf War Th Chin Th Nht; Th Chin Th Hai; Chin Tranh i Hàn; Chin Tranh Vit Nam; Chin Tranh Vùng Vnh (Ba T) Fought for civil rights; worked for equality for all Americans u tranh cho dân quyn; hot ng nhm mang li s bình ng cho mi ngi M Washington, D.C. Washington, D.C. New York (Harbor); Liberty Island [Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).] New York (Harbor); Liberty Island [Nhng câu tr li khác cng c chp nhn là New Jersey, gn thành ph New York, và trên (Sông) Hudson] Because there is one star for each state; because each star represents a state; because there are 50 states Vì có mt ngôi sao cho mi tiu bang; vì mi ngôi sao tng trng cho mt tiu bang; vì có 50 tiu bang July 4 4 tháng By 14

18. Tng Thn T Do âu?

19. Why does the flag have 50 stars? 19. Ti sao quc k M có 50 ngôi sao?

20. When do we celebrate Independence Day? 20. Khi nào chúng ta n mng L c Lp?

United States Citizenship Information ­ Last updated 2011 This information made possible through a partnership with The Seattle Public Library, King County Library System, and City of Seattle New Citizen Initiative.

Information

Citizenship Study Questions (Vietnamese) - SFPL.org

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97765