Read Katalog_znanja.pdf text version

SVEUCILISTE U ZAGREBU, STOMATOLOSKI FAKULTET

Katalog znanja

Integrirani preddiplomski i diplomski sveucilisni studij Dentalna medicina

Zagreb, 2011

Sadrzaj

Djecja i preventivna dentalna medicina .................................................................................................................. 3 Znanja ................................................................................................................................................................. 3 Vjestine ............................................................................................................................................................... 6 Endodoncija............................................................................................................................................................. 8 Znanja ................................................................................................................................................................. 8 Vjestine ............................................................................................................................................................... 9 Fiksna protetika ..................................................................................................................................................... 10 Znanja ............................................................................................................................................................... 10 Vjestine ............................................................................................................................................................. 12 Karijesologija ......................................................................................................................................................... 13 Znanja ............................................................................................................................................................... 13 Mobilna protetika ................................................................................................................................................. 14 Znanja ............................................................................................................................................................... 14 Vjestine ............................................................................................................................................................. 16 Morfologija zubi i dentalna antropologija ............................................................................................................. 18 Znanja ............................................................................................................................................................... 18 Vjestine ............................................................................................................................................................. 19 Oralna kirurgija...................................................................................................................................................... 20 Znanja ............................................................................................................................................................... 20 Vjestine ............................................................................................................................................................. 22 Oralna medicina .................................................................................................................................................... 24 Znanja ............................................................................................................................................................... 24 Vjestine ............................................................................................................................................................. 26 Ortodoncija ........................................................................................................................................................... 27 Znanja ............................................................................................................................................................... 27 Vjestine ............................................................................................................................................................. 30 Parodontologija ..................................................................................................................................................... 32 Znanja ............................................................................................................................................................... 32 Vjestine ............................................................................................................................................................. 33 Restaurativna dentalna medicina ......................................................................................................................... 35 Znanja ............................................................................................................................................................... 35 Vjestine ............................................................................................................................................................. 36

2

Djecja i preventivna dentalna medicina

Znanja

Legenda: 1. - student mora biti informiran o sadrzaju 2. - student mora dobro poznavati sadrzaj D - student mora znati postaviti dijagnozu T - student mora zapoceti lijecenje uobicajenim postupcima

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Znanja Povijesni razvoj i osnovni zadaci djecje dentalne medicine Briga o oralnom zdravlju i stomatoloski tim Prenatalni rast i razvoj i poremedaji Postnatalni rast i razvoj i poremedaji Rani orofacijalni razvoj Razvoj zuba i potpornih struktura Razvojne anomalije broja i oblika zubi i njihovo lijecenje Razvojni poremedaji strukture tvrdih zubnih tkiva i njihova terapija Nicanje i eksfolijacija zuba: odstupanja od normalnog Rani emocionalni razvoj djeteta-vaznost za stomatolosko lijecenje Radiografske pretrage, tehnike i dijagnoza Prevencija karijesa i parodontopatija u djece i mladezi Rana karijesna lezija i terapijski postupak kod djece i mladezi Problemi ponasanja u djecjoj i adolescentnoj dobi Bol i kontrola boli u djece i mladezi Sedacija u djecjoj dentalnoj medicini ART (atraumatski restorativni tretman) tehnika i indikacije Endodoncija u djecjoj dentalnoj medicini Endodontske tehnike kod mlijecnih zubi Endodontske tehnike kod mladih trajnih zubi Bolesti parodonta i oralne sluznice stanja u djece i mladezi Traumatske ozljede zuba: etiologija, epidemiologija i prevencija Slozene traume zuba u djece, dijagnostika, mogudnosti lijecenja Planiranje i provedba protetskog lijecenja djece i adolescenata s mlijecnom i trajnom denticijom Uloga ishrane i oralne higijene u razvoju karijesa i oralnih bolesti Dentalni materijali u djecjoj dentalnoj medicini: klinicki aspekti i primjena Fluoridi u prevenciji karijesa Mikrobiologija dento-bakterijskog plaka i njegova kemijska kontrola Zubne paste i druga suvremena sredstva za oralnu higijenu Testovi za procjenu rizika za nastanak karijesa aktivnosti karijesa Dentalni strah,dentalna anksioznost i dentalna fobija Oblici ponasanja djeteta u stomatoloskoj ambulanti Primjena slozenijih postupaka za kontrolu ponasanja djeteta: oblikovanje ponasanja, desenzibilizacija, modeling Bihevioralne tehnike u kombinaciji s primjenom sedativa Premedikacija i oblici sedacija u djece Sedacija dusikovim oksidulom u djecjoj sdentalnoj medicini

1. 2. D

T

3

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Peroralna i intranazalna sedacija u djece Interceptivni ortodontski postupci u djece Rad s djecom s problemom ponasanja (nekooperativnim ili s posebnim potrebama) Stomatolosko lijecenje djece i mladezi s nedostatkom kooperativne sposobnosti Apeksifikacija Parcijalna pulpotomija po Cveku Hitni postupci kod kompliciranih fraktura krune zuba Replantacije zuba u djece Transplantacije zuba u djece Lijecenje i imobilizacija luksiranih zuba Kemijske metode lijecenja karijesa Suvremeni postupci pecadenja fisura Posebni oblici lokalne anestezije u djece (mlazna injekcija; intraosealna anestezija; kompjutorski kontrolirana anestezija; elektroanestezija) Mali oralno kirurski zahvati u djece (olaksavanje nicanja) Dijagnostika i lijecenje poremedaja u nicanju mlijecnih i mladih trajnih zubi Principi lijecenja djece sa smetnjama u razvoju (emocionalnim, mentalnim i tjelesnim hendikepom) Dijagnostika i lijecenje genetskih defekata zuba i oralnih struktura u djece i mladezi Protetski zahvati u mlijecnoj denticiji (potpuna i djelomicna proteza) Djelomicna proteza u mjesovitoj i mladoj trajnoj denticiji Klinicki pregled djeteta: meka tkiva i zub Dijagnosticki postupci i plan lijecenja Postupci mehanicke i kemijske kontrole plaka Pecadenje fisura i preventivni ispuni na mlijecnim i mladim trajnim zubima Dijagnostika i koncepcija lijecenja ranog karijesa u djece Minimalno invazivni zahvati u djecjoj dentalnoj medicini Interceptivni zahvati u lijecenju karijesa u djece Nekarijesne lezije u djece Dentalno zanemarivanje i zlostavljanje djece Karijes zubi u djece: lijecenje i ispuni Prekrivanje dentina i kompozitni zavoji kod fraktura krune zuba Lijecenje pulpe mlijecnih zuba Povrsinska anestezija i anestetici za primjenu u djece Lokalna anestezija u djece Ekstrakcije mlijecnih zubi Ekstrakcije trajnih zubi u djece Razliciti oblici topikalne aplikacije fluorida (otopine, gelovi, lakovi) Sredstva za oralnu higijenu u djece i postupci za kontrolu plaka Metode procjene ponasanja djeteta u stomatoloskoj ambulanti Primjena jednostavnijih psiholoskih postupaka za kontrolu ponasanja djece (kontrola glasa; "reci-pokazi-ucini" metoda; engl."tell-show-do") Procjena razine straha od stomatoloskog lijecenja (primjena Franklove i Wrightove skale; FIS skala) Pregled djeteta s traumom zuba: dokumentacija, anamneza i dijagnostika Dijagnostika, planiranje i lijecenja trauma mlijecnih zuba Hitni postupci kod jednostavne frakture krunje zuba (bez zahvadenosti 4

80. 81. 82. 83.

pulpe) Rekonstrukcija frakturirane krune zuba Endodontsko lijecenje mladih trajnih zuba sa zavrsenim rastom korijena Lijecenje vitalne pulpe mladih trajnih zuba Lijecenje mlijecnih i mladih trajnih zubi s nevitalnom pulpom

5

Vjestine

Legenda: 1. - student teorijski poznaje izvedbu vjestine 2. - student je vidio izvoenje vjestine, ali nije sam izvodio 3. - student samostalno izvodi vjestinu, ali ne rutinski 4. - student rutinski izvodi vjestinu

R. br. Vjestine 1. Slozene traume zuba u djece, dijagnostika, mogudnosti lijecenja Planiranje i provedba protetskog lijecenja djece i adolescenata s mlijecnom 2. i trajnom denticijom 3. Testovi za procjenu rizika za nastanak karijesa aktivnosti karijesa 4. Dentalni strah,dentalna anksioznost i dentalna fobija 5. Oblici ponasanja djeteta u stomatoloskoj ambulanti Primjena slozenijih postupaka za kontrolu ponasanja djeteta: oblikovanje 6. ponasanja, desenzibilizacija, modeling 7. Bihevioralne tehnike u kombinaciji s primjenom sedativa 8. Premedikacija i oblici sedacija u djece 9. Sedacija dusikovim oksidulom u djecjoj dentalnoj medicini 10. Peroralna i intranazalna sedacija u djece 11. Interceptivni ortodontski postupci u djece Rad s djecom s problemom ponasanja (nekooperativnim ili s posebnim 12. potrebama) Stomatolosko lijecenje djece i mladezi s nedostatkom kooperativne 13. sposobnosti 14. Apeksifikacija 15. Parcijalna pulpotomija po Cveku 16. Hitni postupci kod kompliciranih fraktura krune zuba 17. Replantacije zuba u djece 18. Transplantacije zuba u djece 19. Lijecenje i imobilizacija luksiranih zuba 20. Kemijske metode lijecenja karijesa 21. Suvremeni postupci pecadenja fisura Posebni oblici lokalne anestezije u djece (mlazna injekcija; intraosealna 22. anestezija; kompjutorski kontrolirana anestezija; elektroanestezija) 23. Mali oralno kirurski zahvati u djece (olaksavanje nicanja) 24. Dijagnostika i lijecenje poremedaja u nicanju mlijecnih i mladih trajnih zubi Principi lijecenja djece sa smetnjama u razvoju (emocionalnim, mentalnim i 25. tjelesnim hendikepom) Dijagnostika i lijecenje genetskih defekata zuba i oralnih struktura u djece i 26. mladezi 27. Protetski zahvati u mlijecnoj denticiji (potpuna i djelomicna proteza) 28. Djelomicna proteza u mjesovitoj i mladoj trajnoj denticiji 29. Klinicki pregled djeteta: meka tkiva i zub 30. Dijagnosticki postupci i plan lijecenja 31. Postupci mehanicke i kemijske kontrole plaka 32. Pecadenje fisura i preventivni ispuni na mlijecnim i mladim trajnim zubima 33. Dijagnostika i koncepcija lijecenja ranog karijesa u djece 34. Minimalno invazivni zahvati u djecjoj dentalnoj medicini

1. 2. 3. 4.

6

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Primjena DIAGNOdent ® ureaja u dijagnostici ranog karijesa Interceptivni zahvati u lijecenju karijesa u djece Oralni profilakticki postupci u djeteta Primjena topikalnih antibakterijskih sredstava u djece Karijes zubi u djece: lijecenje i ispuni Prekrivanje dentina i kompozitni zavoji kod fraktura krune zuba Lijecenje pulpe mlijecnih zuba Povrsinska anestezija i anestetici za primjenu u djece Lokalna anestezija u djece Ekstrakcije mlijecnih zubi Ekstrakcije trajnih zubi u djece Razliciti oblici topikalne aplikacije fluorida (otopine, gelovi, lakovi) Sredstva za oralnu higijenu u djece i postupci za kontrolu plaka Metode procjene ponasanja djeteta u stomatoloskoj ambulanti Primjena jednostavnijih psiholoskih postupaka za kontrolu ponasanja djece (kontrola glasa; "reci-pokazi-ucini" metoda; engl."tell-show-do") Procjena razine straha od stomatoloskog lijecenja (primjena Franklove i Wrightove skale; FIS skala) Pregled djeteta s traumom zuba: dokumentacija, anamneza i dijagnostika Dijagnostika, planiranje i lijecenja trauma mlijecnih zuba Hitni postupci kod jednostavne frakture krunje zuba (bez zahvadenosti pulpe) Rekonstrukcija frakturirane krune zuba Endodontsko lijecenje mladih trajnih zuba sa zavrsenim rastom korijena Lijecenje vitalne pulpe mladih trajnih zuba Lijecenje mlijecnih i mladih trajnih zubi s nevitalnom pulpom

7

Endodoncija

Znanja

Legenda: 1. - student mora biti informiran o sadrzaju 2. - student mora dobro poznavati sadrzaj D - student mora znati postaviti dijagnozu T - student mora zapoceti lijecenje uobicajenim postupcima

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Znanja Rast i razvoj zuba i potpornog tkiva Histologija i fiziologija pulpodentinskog kompleksa Morfologija endodontskog prostora Podjela i histopatologija pulpnih i periradikularnih bolesti Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika pulpnih i periradikularnih bolesti Dijagnostika i diferencijalna dijagnostika odontogene boli Endodontski instrumenti Materijali za punjenje korijenskih kanala Metode odreivanja duzine korijenskog kanala Trepanacijski kaviteti Metode odrzavanja suhog radnog polja Pulpotomija i pulpektomija Step-Back tehnika instrumentacije Crown down tehnike instrumentacije Strojne tehnike instrumentacije korijenskog kanala Hladna lateralna kondenzacija Termoplasticne tehnike punjenja (Thermafil, Obtura) Indikacije i postupci revizije punjenja korijenskog kanala Traume zuba Medikamenti u endodonciji Endodontska kirurgija Incidiranje apscesa i umetanje drena Pulpoparodontni sindrom Postendodontska opskrba zuba Ortopantomogram i intraoralna snimka Mikrobiologija endodontskog prostora Komplikacije endodontskog lijecenja Izbjeljivanje avitalnih zuba Endodontska terapija rizicnih pacijenata

1. 2.

D

T

8

Vjestine

Legenda: 1. - student teorijski poznaje izvedbu vjestine 2. - student je vidio izvoenje vjestine, ali nije sam izvodio 3. - student samostalno izvodi vjestinu, ali ne rutinski 4. - student rutinski izvodi vjestinu

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Vjestine Uzimanje anamneze Ocitanje ortopantomograma i intraoralne rtg snimke Anesteziranje zuba Postavljanje gumene plahtice Zastita zubne pulpe Dijagnostika bolesti zubne pulpe Dijagnostika i terapija odontogene boli Indirektno i direktno prekrivanje zubne pulpe (IPP, DPP) Trepanacijski kaviteti svih zuba Pulpotomija i pulpektomija Odreivanje duzine korijenskog kanala Instrumentacija i punjenje kanala jednokorijenskog zuba (Step-Back tehnikom instrumentacije i punjenje metodom hladne lateralne kondenzacije) Nekomplicirana instrumentacija i punjenje kanala visekorijenskih zuba (Step-Back tehnikom instrumentacije i punjenje metodom hladne lateralne kondenzacije) Revizija punjenja korijenskog kanala Propisivanje lijekova Incizija apscesa i umetanje drena Snimanje intraoralne rtg snimke Izbjeljivanje avitalnog zuba Dijagnostika i terapija nekompliciranih trauma zuba Crown down tehnika instrumentacije (strojna tehnika) Termoplasticne tehnike punjenja (Thermafil, Obtura) Postendodontska opskrba zuba Postupci pri komplikacijama endodontskog lijecenja Endodontska terapija rizicnih pacijenata

1. 2. 3. 4.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

9

Fiksna protetika

Znanja

Legenda: 1. - student mora biti informiran o sadrzaju 2. - student mora dobro poznavati sadrzaj D - student mora znati postaviti dijagnozu T - student mora zapoceti lijecenje uobicajenim postupcima

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Znanja Procjena oralnog stanja i zdravlja pacijenta pri prvom pregledu RTG analiza Procjena bioloskog faktora uporisnih zuba Analiza okluzije i artikulacije, procjena meuceljusnih odnosa Analiza studijskih modela Odabir gradivnog materijala FP nadomjeska Estetska analiza lica i osmijeha Dijagnostika funkcijskih poremedaja i utjecaj na FP terapiju Predprotetska priprema pacijenta Posebnosti FP terapije u djece Posebnosti FP terapije u starijoj dobi Posebnosti FP terapije u rizicnih pacijenata Posebnosti FP terapije u pacijenata ostedena parodonta Indikacije, kontraindikacije, vrste i tehnike izrade pojedinacnih krunica Indikacije, kontraindikacije, vrste i tehnike izrade viseclanih konstrukcija Fiksnoprotetski aspekt kombinirane fiksno-mobilne protetske terapije FP terapija u pacijenata s disgnatijama Znacajke i odabir brusnog sredstva i instrumentarija za pojedinu vrstu krunica Individualne nadogradnje Konfekcijske nadogradnje Privremena krunica Akrilatna krunica Potpuna kovinska krunica Fasetirana krunica Metalokeramicka krunica Potpuna keramicka krunica Modificirana krunica Precizne spojke Djelomicna krunica Estetska ljuska Inlay, onlay, overlay CAD/CAM tehnologija izrade FP nadomjestaka Inlay most Most na lijepljenje Most na skidanje FP nadomjesci noseni implantatima Vrste, znacajke i odabir zlice za otisak

1. 2.

D

T

10

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Anatomski otisak Vrste, znacajke i odabir otisnog postupka za radni model Tehnike prikaza granice preparacije zuba Analiza otisaka, otkrivanje pogresaka Odreivanje meuceljusnih odnosa i izrada registrata Rekonstrukcija meuceljusnih odnosa u oralnoj rehabilitaciji Artikulator Fizioloski i terapijski koncepti okluzije i artikulacije Tehnike privremenog i trajnog cementiranja FP nadomjestaka Odrzavanje FP nadomjestaka Kontrolni pregled Mogudnosti, materijali i postupci intraoralnog popravka ostedenih FP nadomjestaka Odstranjivanje FP nadomjestaka

11

Vjestine

Legenda: 1. - student teorijski poznaje izvedbu vjestine 2. - student je vidio izvoenje vjestine, ali nije sam izvodio 3. - student samostalno izvodi vjestinu, ali ne rutinski 4. - student rutinski izvodi vjestinu

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Vjestine Protetski pregled, status, anamneza Ocitanje ortopantomograma i intraoralne rtg snimke Anatomski otisak Izrada studijskog modela Procjena i odabir boje zuba Izrada probnog nadomjeska (eng. "mock up") Primjena retrakcijskog konca Brusenje zubi za pojedinacne krunice s razlicitim oblikom i smjestajem vratnog dijela preparacije Paralelizacija uporisnih zubi za viseclane konstrukcije Preparacija jednokorijenog zuba i izrada individualne nadogradnje Preparacija visekorijenog zuba i izrada individualne nadogradnje Preparacija zuba i izrada konfekcijske nadogradnje Izrada privremene krunice izravnom tehnikom Otisak u konfekcijskoj zlici za radni model Otisak u individualnoj zlici za radni model Otisak za izradu individualne nadogradnje neizravnom tehnikom Otisak za implantoprotetski nadomjestak Otisak za teleskop i konus krunice Izrada meuceljusnog registrata u habitualnoj okluziji Izrada meuceljusnog registrata zagriznim sablonama Prijenos meuceljusnog registrata i modela u artikulatorski prostor Rad s artikulatorom Izrada akrilatne krunice Izrada potpune kovinske krunice Izrada fasetirane krunice Izrada metalokeramicke krunice Izrada potpune keramicke krunice Izrada viseclanih konstrukcija Izrada modificiranih krunica Izrada protetskog nadomjeska nosenog implantatima Privremena fiksacija nadomjeska Trajna fiksacija nadomjeska neadhezivnom tehnikom cementiranja Trajna fiksacija nadomjeska adhezivnom tehnikom cementiranja Upute pacijentu o odrzavanju nadomjeska Kontrolni pregled Ambulantni popravak ostedenog nadomjeska Odstranjivanje FP nadomjestaka

1. 2. 3. 4.

12

Karijesologija

Znanja

Legenda: 1. - student mora biti informiran o sadrzaju 2. - student mora dobro poznavati sadrzaj D - student mora znati postaviti dijagnozu T - student mora zapoceti lijecenje uobicajenim postupcima

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Znanja Razvojni poremedaji tvrdih zubnih tkiva u inicijalnom stadiju zubnog zametka Morfoloske nepravilnosti trajnih zuba Strukturne nepravilnosti tvrdih zubnih tkiva Fizicka i kemijska ostedenja tvrdih zubnih tkiva Odgovor pulpodentinskog kompleksa na podrazaj Sekrecija i sastav sline Cimbenici karijesa Uloga prehrane na razvoj karijesa Oralna mikroflora i biofilm zuba Metabolizam dentobakterijskog plaka Fizikalnokemijski procesi u karijesnoj leziji Patohistoloska i klinicka slika karijesa Dijagnostika karijesa Podjela karijesnih lezija Karijes rizicnih pacijenata Testovi za odreivanje karijes rizika Imunoloski aspekt karijesa Kemoprofilaksa zubnog karijesa Prevencija karijesa; neoperativni i operativni postupci Prognoza i kontrola karijesne bolesti Epidemiologija zubnog karijesa

1. 2.

D

T

13

Mobilna protetika

Znanja

Legenda: 1. - student mora biti informiran o sadrzaju 2. - student mora dobro poznavati sadrzaj D - student mora znati postaviti dijagnozu T - student mora zapoceti lijecenje uobicajenim postupcima

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Znanja 1. 2. Anatomija i fiziologija stomatognatog sustava Temporomandibularni zglob Polozaji i kretnje mandibule Leziste gornje i donje potpune proteze Oblik i velicina baze gornje i donje potpune proteze Retencija i stabilizacija potpunih proteza Vertikalni i horizontalni odnosi gornje i donje celjusti Klinicki i laboratorijski postupci izrade potpunih proteza Anamneza, pregled, dijagnoza i plan mobilnoprotetske terapije Rtg analiza Priprema pacijenta za mobilnoprotetsku terapiju Vrste i svojstva zlica u mobilnoprotetskoj terapiji Vrste i svojstva materijala za otisak u mobilnoprotetskoj terapiji Vrste i svojstva otisnih postupaka u mobilnoprotetskoj terapiji Odreivanje meuceljusnih odnosa u mobilnoprotetskoj terapiji Odreivanje centricne relacije u mobilnoprotetskoj terapiji Artikulatori u mobilnoprotetskoj terapiji Izbor umjetnih zuba u mobilnoprotetskoj terapiji Postavljnje prednjih i straznjih umjetnih zuba u mobilnoprotetskoj terapiji Postavljanje umjetnih zuba u otezenim uvjetima u mobilnoprotetskoj terapiji Koncepti okluzije i artikulacije na mobilnoprotetskim radovima Zavrsavanje mobilnoprotetskih radova i kivetiranje Materijali za izradu mobilnoprotetskih radova Predaja mobilnoprotetskih radova Remontaza mobilnoprotetskih radova Podlaganje mobilnoprotetskih radova Privremena, imedijatna i pokrovna potpuna proteza Topografsko - funkcijska klasifikacije djelomicne bezubosti Podjela djelomicnih proteza Klinicki i laboratorijski postupci izrade djelomicnih akrilatnih proteza Klinicki i laboratorijski postupci izrade djelomicnih proteza s metalnom osnovom Sastavni dijelovi djelomicnih proteza Elementi retencije, stabilizacije i prijenosa opteredenja u djelomicnih proteza Sredstva za stabilizaciju djelomicnih proteza Sredstva za retenciju djelomicnih proteza

D

T

14

36. 37. 38. 39. 40. 41.

Planiranje baze i elemenata retencije, stabilizacije i prijenosa opteredenja djelomicnih proteza s metalnom osnovom Planiranje, izbor i postupci odreivanja polozaja retencijskih sredstava i smjera uvoenja djelomicnih proteza s metalnom osnovom Mobilnoprotetski aspekt kombiniranih fiksno-mobilnih protetskih radova Mobilnoprotetska terapija pacijenata s temporomandibularnim poremedajima (TMP) Mobilnoprotetska terapija gerontoloskih pacijenata Mobilnoprotetska terapija rizicnih pacijenata

15

Vjestine

Legenda: 1. - student teorijski poznaje izvedbu vjestine 2. - student je vidio izvoenje vjestine, ali nije sam izvodio 3. - student samostalno izvodi vjestinu, ali ne rutinski 4. - student rutinski izvodi vjestinu

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Vjestine 1. Prvi pregled, uzimanje anamneze i statusa u potpuno bezubih i djelomicno ozubljenih pacijenata Unosenje podataka u datoteku pacijenata Uzimanje anatomskog otiska za potpunu i djelomicnu protezu Ucrtavanje granica pomicne i nepomicne sluznice za potpunu i djelomicnu protezu Izlijevanje i analiza anatomskog (situacijskog) modela za potpunu i djelomicnu protezu Izradba individualne zlice za potpunu i djelomicnu protezu Prilagodba individualne zlice u ustima za izradbu potpune i djelomicne proteze Uzimanje funkcijskog otiska za potpunu i djelomicnu protezu Izlijevanje i analiza funkcijskog (radnog) modela za potpunu i djelomicnu protezu Izradba zagriznih sablona za potpunu i djelomicnu protezu Odreivanje meuceljusnih odnosa (vertikalne i horizontalne relacije) te registrat centricne relacije (CR) za potpunu i djelomicnu protezu Prijenos radnih modela u artikulator za potpunu i djelomicnu protezu Planiranje i ucrtavanje granica baze, retencijskih i stabilizacijskih elemenata djelomicnih proteza s metalnom osnovom Dubliranje radnih modela, izrada vostanog predloska, kivetiranje, lijevanje i obrada metalne osnove djelomicnih proteza Proba i prilagodba metalne osnove djelomicnih proteza u ustima pacijenta Oznacavanje modela za postavu prednjih i straznjih zuba za potpunu i djelomicnu protezu Odabir boje, velicine i oblika prednjih i straznjih zuba za potpunu i djelomicnu protezu Postavljanje prednjih i straznjih zuba za potpunu i djelomicnu protezu Klinicka provjera postave prednjih i straznjih zuba za potpunu i djelomicnu protezu Zavrsavanje vostanog predloska, ulaganje, kivetiranje, obrada i poliranje potpunih i djelomicnih proteza Predaja potpunih i djelomicnih proteza Korekcija baze i okluzije potpunih i djelomicnih proteza Aktiviranje retencijskih elemenata pri predaji djelomicne proteze s metalnom osnovom Remontaza, analiza i korekcija okluzije u potpunih i djelomicnih proteza Uputstva za koristenje, odrzavanje i njegu potpunih i djelomicnih proteza Kontrolni pregled pacijenata sa potpunim i djelomicnim protezama Uzimanje otisaka za reparaturu ostedenja elemenata potpune i djelomicne proteze

2. 3.

4.

16

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

Izradba radnog modela i reparatura ostedenja elemenata potpune i djelomicne proteze Predaja reparirane potpune i djelomicne proteze Podlaganje protezne baze potpune i djelomicne proteze neposrednim postupkom Podlaganje protezne baze potpune i djelomicne proteze posrednim postupkom Izlijevanje radnog modela za podlaganje protezne baze potpune i djelomicne proteze posrednim postupkom Ulaganje, kivetiranje, obrada i poliranje za podlaganje protezne baze potpune i djelomicne proteze posrednim postupkom Predaja podlozenih potpunih i djelomicnih proteza Klinicka funkcijska analiza pacijenata s TMP-om Uzimanje alginatnog otiska kod pacijenata s TMP-om Izlijevanje radnog modela sa split-cast-om Instrumentalna funkcijska analiza u artikulatoru Laboratorijska izrada nagrizne udlage Predaja udlage pacijentu Kontrola retencije, stabilizacije i okluzijskih dodira Upute za koristenje, odrzavanje i njegu udlage

17

Morfologija zubi i dentalna antropologija

Znanja

Legenda: 1. - student mora biti informiran o sadrzaju 2. - student mora dobro poznavati sadrzaj D - student mora znati postaviti dijagnozu T - student mora zapoceti lijecenje uobicajenim postupcima

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Znanja Nazivi i terminologija u dentalnoj anatomiji i antropologiji Morfoloske znacajke kruna i korijena trajnih zubi Morfoloske znacajke kruna i korijena mlijecnih zubi Redoslijed i vrijeme nicanja trajnih zubi Redoslijed i vrijeme nicanja mlijecnih zubi Resorpcija korijena trajnih zubi Resorpcija korijena mlijecnih zubi i trajanje resorpcije Embrionalni razvoj zubi covjeka Makroskopska graa zuba Histoloska graa cakline Histoloska graa dentina Histoloska graa zubne pulpe Histoloska graa zubnog cementa Histoloska graa parodontnog ligamenta Histoloska graa gingive Histoloska graa alveolarne kosti Razvoj okluzije i artikulacije zubi Obiljezja okluzije i artikulacije covjeka Rentgenska anatomija zubi i celjusti Zvacni sustav covjeka Samozastitne osobitosti zubi Meuceljusni odnosi - Angleove klase Anomalije broja zuba Anomalije velicine zuba Anomalije polozaja zuba Anomalije morfologije zuba Antropoloske osobitosti zubi prema ASU-u sustavu Zubi biljojeda, mesojeda i svejeda

1. 2.

D

T

18

Vjestine

Legenda: 1. - student teorijski poznaje izvedbu vjestine 2. - student je vidio izvoenje vjestine, ali nije sam izvodio 3. - student samostalno izvodi vjestinu, ali ne rutinski 4. - student rutinski izvodi vjestinu

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Vjestine Modeliranje i rezbarenje u plastelinu i/ili sadri zuba mlijecne denticije bez predloska Modeliranje i rezbarenje u plastelinu i/ili sadri zuba trajne denticije bez predloska Mjerenje dimenzija zuba na sadrenim modelima Prepoznavanje mlijecnih zuba na uzorcima nativnih zuba Prepoznavanje trajnih zuba na uzorcima nativnih zuba Analiza histoloske strukture cakline pod mikroskopom Analiza histoloske strukture dentina pod mikroskopom Analiza histoloske strukture zubne pulpe pod mikroskopom Analiza histoloske strukture zubnog cementa pod mikroskopom Analiza histoloske strukture parodontnog ligamenta pod mikroskopom Analiza faza embrionalnog razvoja zuba pod mikroskopom Analiza resorpcije korijena mlijecnog zuba pod mikroskopom Crtanje morfoloskih i histoloskih obiljezja mlijecnih zuba Crtanje morfoloskih i histoloskih obiljezja trajnih zuba Prepoznavanje i analiza anatomskih struktura na intraoralnim i ekstraoralnim rendgenskim snimkama Prepoznavanje i analiza okluzije i artikulacije na sadrenim modelima celjusti Prepoznavanje i analiza klasa na sadrenim modelima Prepoznavanje anomalija zuba na sadrenim modelima s obzirom na njihov broj, velicinu, polozaj i morfologiju

1.

2.

3.

4.

19

Oralna kirurgija

Znanja

Legenda: 1. - student mora biti informiran o sadrzaju 2. - student mora dobro poznavati sadrzaj D - student mora znati postaviti dijagnozu T - student mora zapoceti lijecenje uobicajenim postupcima

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Znanja Cisdenje, sterilizacija, dezinfekcija instrumenata Cisdenje, dezinfekcija radnoga polja Radioloski postupci i ocitavanje rtg. snimaka u dijagnostici Uzimanje anamneze i pregled bolesnika u oralnoj kirurgiji Tehnike lokalne anestezije Lokalni anestetici Dijagnostika i lijecenje komplikacija tijekom i nakon lokalne anestezije Vaenje zuba Dijagnostika i lijecenje komplikacija tijekom i nakon vaenja zuba Postupak i vaenje zuba u rizicnih bolesnika Separacija visekorijenskih zuba Dijagnostika i postupak s frakturiranim korijenom Lijecenje perikoronitisa Dijagnostika i postupak s poluimpaktiranim zubom Lijecenje teskog nicanja umnjaka Dijagnostika i postupak kod gnojne upale celjusti i okolnih mekih tkiva Dijagnostika i lijecenje submukoznoga apscesa Dijagnostika i postupak lijecenja odontogene upale Lijecenje komplikacija i sirenja odontogene upale Vaenje zuba u fazi akutne odontogene upale Primjena antimikrobnih lijekova Indikacije za vaenje zuba u opdoj anesteziji Impaktirani i retinirani zubi Indikacije za alveotomiju Trauma zuba Trauma celjusti i lica Reimplantacija zuba Dijagnostika i postupak kod periapeksnog procesa Apikotomija - indikacije Dijagnostika i plan lijecenja odontogenih i neodontogenih cista Dijagnostika i plan lijecenja odontogenih tumora Dijagnostika i plan lijecenja benignih tumora celjusti i lica Prekanceroze usne supljine Rano otkrivanje malignih promjena usne supljine Indikacije i tehnike biopsije Diferencijalna dijagnostika bolova u usnoj supljini Dijagnostika i plan lijecenja neuralgije trigeminusa Bolesti celjusnoga zgloba

1. 2.

D

T

20

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Trizmus Kirurska protetika - indikacije Netumorske bolesti zlijezda slinovnica Vrste savi u oralnoj kirurgiji Pregled, indikacije i plan lijecenja u pretprotetskoj kirurgiji Vestibuloplastike - indikacije Kostane augmentacije Prepoznavanje stanja zbog kojih treba pacijenta uputiti specijalisti Orofacijalna bol neodontogene etiologije Primjena analgetika Bakterijske, virusne i gljivicne infekcije usne supljine Utjecaj sistemskih bolesti na usnu supljinu Interakcija liekova i nusojave lijekova u usnoj supljini Oroantralna komunikacija Implantologija Rizicni faktori za nastanak karcinoma usne supljine i prevencija Kostane upale (osteomijelitis, bifosfonatna osteonekroza) Primarne maligne i metastatske kostane promjene Dijagnostika i lijecenje benignih i malignih promjena zlijezda slinovnica Dijagnostika i lijecenje opstrukcijskih stanja zlijezda slinovnica (kamenac) Diferencijalna dijagnostika odontogene i neodontogene orofacijalne boli

21

Vjestine

Legenda: 1. - student teorijski poznaje izvedbu vjestine 2. - student je vidio izvoenje vjestine, ali nije sam izvodio 3. - student samostalno izvodi vjestinu, ali ne rutinski 4. - student rutinski izvodi vjestinu

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Vjestine Cisdenje, sterilizacija, dezinfekcija instrumenata Cisdenje, dezinfekcija radnoga polja Radioloski postupci i ocitavanje rtg. snimaka u dijagnostici Uzimanje anamneze i pregled bolesnika u oralnoj kirurgiji Tehnike lokalne anestezije Lijecenje komplikacija tijekom i nakon lokalne anestezije Vaenje zuba Lijecenje komplikacija tijekom i nakon vaenja zuba Separacija visekorijenskih zuba Vaenje frakturiranog korijena Lijecenje perikoronitisa Vaenje poluimpaktiranog umnjaka Lijecenje teskog nicanja umnjaka Lijecenje gnojne upale celjusti i okolnih mekih tkiva Intraoralna incizija submukoznoga apscesa Dijagnostika i postupak lijecenja odontogene upale Lijecenje komplikacija i sirenja odontogene upale Postava i izmjena lasvice za drenazu apscesa Vaenje zuba u fazi akutne odontogene upale i trepanacija zuba Ekstraoralna incizija apscesa glave i vrata Vaenje zuba u opdoj anesteziji Lijecenje impaktiranih i retiniranih zubi Alveotomija Repozicija i fiksacija traume zuba Reimplantacija zuba Dijagnostika periapeksnog procesa Apikotomija Dijagnostika i plan lijecenja ciste celjusti i lica Dijagnostika i plan lijecenja odontogenih tumora Dijagnostika i plan lijecenja benignih tumora celjusti i lica Prepoznavanje prekanceroza usne supljine Rano otkrivanje malignih promjena usne supljine Biopsija Diferencijalna dijagnostika bolova u usnoj supljini Dijagnostika i plan lijecenja neuralgije trigeminusa Diferencijalna dijagnostika bolesti celjusnoga zgloba Trizmus - dijagnostika i plan lijecenja Kirurska protetika Diferencijalna dijagnostika i plan lijecenja bolesti zlijezda slinovnica Postavljanje pojedinacnog sava

1. 2. 3. 4.

22

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Vaenje savi Pregled, indikacije i plan lijecenja u pretprotetskoj kirurgiji Vestibuloplastike Kostane augmentacije Lijecenje oroantralne komunikacija Dijagnostika i lijecenje primarnih malignih i metastatskih kostanih promjena Dijagnostika i lijecenje benignih i malignih promjena zlijezda slinovnica Dijagnostika i lijecenje opstrukcijskih stanja zlijezda slinovnica (kamenac Diferencijalna dijagnostika odontogene i neodontogene orofacijalne boli Implantologija

23

Oralna medicina

Znanja

Legenda: 1. - student mora biti informiran o sadrzaju 2. - student mora dobro poznavati sadrzaj D - student mora znati postaviti dijagnozu T - student mora zapoceti lijecenje uobicajenim postupcima

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Znanja Anatomske i funkcionalne karakteristike oralne sluznice Mikrobna flora oralne sluznice Histoloske karakteristike oralne sluznice Fizioloski procesi oralne sluznice Morfoloske promjene oralne sluznice Histopatoloske promjene oralne sluznice Nasljedne i razvojne anomalije oralne sluznice Faktori obrane usne supljine Promjene oralne sluznice kod bolesti srca i krvnih zila Poznavanje principa stomatoloskog lijecenja kod bolesti srca i k.zila Promjene oralne sluznice kod bolesti disnog sustava Poznavanje principa stomatoloskog lijecenja kod bolesti disnog sustava Promjene oralne sluznice kod bolesti gastrointestinalnog trakta Poznavanje principa stomatoloskog lijecenja kod bolesti GI trakta Promjene oralne sluznice kod poremedaja prehrane i unosa vitamina Promjene oralne sluznice kod krvnih bolesti Poznavanje principa stomatoloskog lijecenja kod krvnih bolesti Promjene oralne sluznice kod hormonalnih bolesti i metabolickih bolesti Poznavanje principa stom. lijec. kod hormonalnih i metabolickih bolesti Promjene oralne sluznice kod bubreznih bolesti Poznavanje principa stomatoloskog lijecenja kod bubreznih bolesti Promjene oralne sluznice kod neuroloskih bolesti Promjene oralne sluznice kod psihogenih bolesti i poremedaja Ozljede oralne sluznice (mehanicke, kemijske, termicke, glavanske) Pigmentacije oralne sluznice Nuspojave uzimanja lijekova na oralnoj sluznici Patoloske promjene i upale sluznice usana Patoloske promjene i upale sluznice jezika Patoloske promjene i upale sluznice nepca Bolesti zlijezda slinovnica Poremedaj sekrecije zlijezda slinovnica Sindrom pekudih usta Orofacijalna bol Poremedaj okusne osjetljivosti Oralne bolesti kao poslijedica seksualnog kontakta Oralna fokalna infekcija Specificne bakterijske infekcije usta Oralna kandidijaza

1. 2.

D

T

24

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Ostale gljivicne infekcije usta Virusne infekcije usta Oralne prekanceroze Rana dijagnostika karcinoma usne supljine Oralne promjene kod sistemskih autoimunih bolesti. Rekurentne aftozne ulceracije Lihen planus Bulozne bolesti usta Oralne bolesti kod paraproteinemija i amiloidoza Oralne bolesti kao posljedica imunodeficijencija Oralne manifestacije HIV infekcije Oralne alergijske reakcije Halitoza

25

Vjestine

Legenda: 1. - student teorijski poznaje izvedbu vjestine 2. - student je vidio izvoenje vjestine, ali nije sam izvodio 3. - student samostalno izvodi vjestinu, ali ne rutinski 4. - student rutinski izvodi vjestinu

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Vjestine Uzimanje anamneze Pregled sluznice orofaringealnog podrucja Palpacija oralnih struktura Pregled limfnih cvorova glave i vrata Ispitivanje kranijalnih zivaca Ispitivanje okusne osjetljivosti Izvoenje klinickih testova (toluidinski test, vitropresija) Indikacije i izvoenje klinicko-laboratorijskih testova (biopsija, bris) Ispitivanje funkcije zlijezda slinovnica Specificni provokacijski testovi u dijagnostici fokaloza Primjena lokalne terapije u oralnoj medicini Primjena peroralne i parenteralne terapije u oralnoj medicini Kauterizacija Mehanicko odstranjivanje mekih naslaga (kiretaza jezika) Fizikalna terapija u oralnoj medicini (jontoforeza, biostimulacijski laser) Slikovne tehnike u dijagnostici i interpretacija u oralnoj medicini Interpretacija laboratorijskih nalaza (hematoloski, biokemijski, seroloski) Voenje kognitivno-terapijskog razgovora sa pacijentom sa sindromom pekudih usta Izrada detaljne farmakoterapijske anamneze Interpretacija nalaza pretraga u dijagnostici Sjogrenova sindroma Rasprava o mogudim diferencijalnim dijagnozama sa specijalistom Objasnjenje plana lijecenja bolesniku, obitelji, drugom lijecniku

1. 2. 3. 4.

26

Ortodoncija

Znanja

Legenda: 1. - student mora biti informiran o sadrzaju 2. - student mora dobro poznavati sadrzaj D - student mora znati postaviti dijagnozu T - student mora zapoceti lijecenje uobicajenim postupcima

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Znanja razvoj normalne okluzije od roenja do odrasle dobi varijacije razvoja denticije poremedaj broja, velicine, oblika i polozaja zubi nasljedni i okolisni cimbenici koji utjecu na razvoj denticije mehanizmi nastanka i ucestalost razlicitih malokluzija klasifikacija malokluzija utjecaj ageneze, postojanja prekobrojnih zubi, te preranog gubitka ili ekstrakcije mlijecnih i trajnih zubi na razvoj denticije prepoznavanje i identifikacija normalnog razvoja denticije prepoznavanje i identifikacija poremedaja u razvoju denticije prepoznavanje razvojnog stadija denticije predvianje daljnjeg razvoja denticije procijena mogudnosti interceptivnih metoda za poboljsanje postojede situacije prenatalni rast kraniofacijalne regije podrucja rasta kraniofacijalnog skeleta post-natalni rast kraniofacijalne regije ukljucujudi meka tkiva dinamika rasta i razvoja poremedaj rasta i razvoja funkcionalni aspekti kraniofacijalne regije odgovorni za facijalni rast koncept bioloske dobi (skeletne i dentalne dobi) odreivanje stupnja razvoja individualne varijacije oblika lica utjecaj okolisnih cimbenika na facijalni rast utjecaj nasljednih cimbenika na facijalni rast normalna i poremedena funkcionalna okluzija normalna i poremedaj funkcije TMZ-a osnovni principi uzimanja ortodontske anamneze karakteristike iscrpnog klinickog ortodontskog pregleda odreivanje dentalne klase po Angle-u odreivanje habitualne okluzije procjena funkcionalne okluzije i polozaja TMZ-a uzimanje visokokvalitetnih otisaka zubnih lukova ukljucujudi alveolarne nastavke izrada sadrenih modela strojna obrada modela registriranje meuceljusnih odnosa pomodu obraznog luka i fiksiranje odljeva u artikulator

1. 2.

D

T

27

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

gnatometrijska analiza analiza zubnih lukova (transverzalna, vertikalna i sagitalna) analiza okluzije (skarasti i krizni zagriz, overbite, overjet, klase po Angle-u) sest kljuceva okluzije pojam dento-alveolarne diskrepance anomalije zbijenosti (ucestalost, karakteristike, podjela, terapija) analiza prostora u mjesovitoj i trajnoj denticiji analize prostora u mjesovitoj denticiji (Moyers, Hixon-Oldfather, TanakaJohnson) analize prostora u trajnoj denticiji (Nance, Lundstrom) Air rotor stripping (ARS) odontometrijske analize (Bolton) ekstra i intraoralne fotografije standardi za foto-snimanja analiza fotografije radiografske metode za snimanje u ortodonciji uvjeti RTG snimanja prepoznavanje vaznih anatomskih struktura na kefalogramu opis morfologije glave na temelju kefalograma kefalometrijski crtez RTG kefalometrijska analiza Zagreb 82 mod nasljedni i okolisni faktori koji utjecu na postnatalni razvoj denticije i rast lica svojstva i sastav ortodontskih materijala akrilat, vrste polimerizacije (topla i hladna) mono i bimaksilarne ortodontske naprave (princip djelovanja, indikacije i kontraindikacije) konstrukcijski zagriz izrada sadrenog fiksatora izrada bionatora u vosku izrada bionatora u akrilatu izrada aktivne ploce u vosku izrada aktivne ploce tehnikom skradene polimerizacije tehnike presanja ortodontske sile ortodontski pomak zuba efekt razlicitih tipova aplikacije sila na stanice i tkiva fiziologija mineraliziranih tkiva indikacije za uporabu pojedine mobilne ortodontske naprave dizajn pojedinih ortodontskih naprava princip djelovanja fiksnih ortodontskih naprava mogudnosti i ogranicenja mobilnih naprava mogudnosti i ogranicenja funkcionalnih naprava mogudnosti i ogranicenja ekstraoralnih naprava indikacije i aplikaciju fiksnih naprava indikacije i kontraindikacije koristenja fiksnih naprava postavljanje ortodontskih bravica (postupak, materijali) skidanje elemenata ortodontske naprave osnovni principi Roth-ove tehnike faze terapije u Roth-ovoj tehnici 28

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

vrste zicanih lukova (materijal, svojstva, djelovanje) dodatni elementi fiksne naprave (elasticni gumeni vlak, opruge) Headgear (izgled naprave, indikacije i kontraindikacije) dizajn i upotreba retencijskih naprava mogudnosti i ogranicenja retencijskih naprava vrijeme trajanja retencije osnovni predstavnici pojedinih grupa naprava rascjepi (klasifikacija, etiologija) multidisciplinarni pristup u terapiji rascjepa indikacije multidisciplinarne terapije u pacijenata s rascjepom nepca timing multidisciplinarne terapije u pacijenata s rascjepom nepca ortodontsko-kirurska terapija ortodontsko-parodontoloska terapija ortodontsko-restorativna terapija recidiv sidriste implantati u ortodonciji Delairova maska indeksi glave i lica procjena izgleda lica i zubi povijesni razvoj fiksne ortodoncije Standard edgewise Tehnika ravnog luka

29

Vjestine

Legenda: 1. - student teorijski poznaje izvedbu vjestine 2. - student je vidio izvoenje vjestine, ali nije sam izvodio 3. - student samostalno izvodi vjestinu, ali ne rutinski 4. - student rutinski izvodi vjestinu

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Vjestine prepoznavanje i identifikacija normalnog razvoja denticije prepoznavanje i identifikacija poremedaja u razvoju denticije prepoznavanje razvojnog stadija denticije predvianje daljnjeg razvoja denticije procijena mogudnosti interceptivnih metoda za poboljsanje postojede situacije odreivanje stupnja razvoja zuba osnovni principi uzimanja ortodontske anamneze iscrpni klinicki ortodontski pregled odreivanje dentalne klase po Angle-u odreivanje habitualne okluzije procjena funkcionalne okluzije i polozaja TMZ-a uzimanje visokokvalitetnih otisaka zubnih lukova ukljucujudi alveolarne nastavke izrada sadrenih modela strojna obrada modela analiza zubnih lukova (transverzalna, vertikalna i sagitalna) analiza okluzije (skarasti i krizni zagriz, overbite, overjet, klase po Angle-u) analiza prostora u mjesovitoj i trajnoj denticiji analize prostora u mjesovitoj denticiji (Moyers, Hixon-Oldfather, TanakaJohnson) analize prostora u trajnoj denticiji (Nance, Lundstrom) odontometrijske analize (Bolton) ekstra i intraoralne fotografije analiza fotografije prepoznavanje vaznih anatomskih struktura na kefalogramu opis morfologije glave na temelju kefalograma kefalometrijski crtez RTG kefalometrijska analiza Zagreb 82 mod konstrukcijski zagriz izrada sadrenog fiksatora izrada bionatora u vosku izrada bionatora u akrilatu izrada aktivne ploce u vosku izrada aktivne ploce tehnikom skradene polimerizacije

1. 2. 3. 4.

30

33. 34. 35.

postavljanje ortodontskih bravica (postupak, materijali) skidanje elemenata ortodontske naprave izrada retainera tehnikom presanja

31

Parodontologija

Znanja

Legenda: 1. - student mora biti informiran o sadrzaju 2. - student mora dobro poznavati sadrzaj D - student mora znati postaviti dijagnozu T - student mora zapoceti lijecenje uobicajenim postupcima

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

19.

Znanja Anatomija i fiziologija zdravog parodonta Zubni plak i kamenac Uloga bakterija u etiologiji parodontnih i periimplantatnih bolesti Uloga domadina u etiologiji parodontnih i periimplantatnih bolesti Patogeneza i prirodni tijek parodontnih i periimplantatnih bolesti Meudjelovanje parodontnih i sistemskih bolesti Utjecaj dijabetesa na parodontno i periimplantanto zdravlje Utjecaj uporabe duhana na parodontno i periimplantanto zdravlje Poznavanje kompleksnih interakcija izmeu oralnog zdravlja, prehrane, opdeg zdravlja, te lijekova i bolesti koji mogu imati utjecaj na bolest parodontnih struktura Klasifikacija parodontnih i periimplantatnih bolesti Mikroskopske, klinicke i rendgenske karakteristike parodontnih bolesti (gingivne bolesti i parodontitisi) Prevalencija parodontnih i periimplantatnih bolesti, te faktora koji im pridonose Dijagnostika, dokumentacija i oblikovanje plana terapije za pacijente s parodontnom bolesti Napredni dijagnosticki pristupi i metode (mikrobioloski, genetski i biokemijski) relevantni za parodontoloska i periimplantoloska stanja Ucinak okluzalnog opteredenja na parodontna i periimplantatna tkiva Opisivanje i ucinkovito provoenje nekirurskog parodontoloskog lijecenja kod pacijenata s blagim i umjerenim parodontitisom Razumijevanje i poznavanje kirurskih principa razlicitih parodontoloskih kirurskih zahvata, kao i poznavanje cijeljenja parodontne rane Prepoznavanje potreba, zahtjeva i ocekivanja pacijenta vezano uz parodontolosku terapiju, te njihovo sudjelovanje u terapijskim odlukama nakon sto su u potpunosti informirani Prepoznavanje kompleksnih parodontoloskih stanja koja nadilaze vlastita znanja i vjestine u parodontologiji, te znati kada i kako uputiti pacijenta specijalistu parodontologije

1. 2.

D

T

32

Vjestine

Legenda: 1. - student teorijski poznaje izvedbu vjestine 2. - student je vidio izvoenje vjestine, ali nije sam izvodio 3. - student samostalno izvodi vjestinu, ali ne rutinski 4. - student rutinski izvodi vjestinu

R. br. Vjestine 1. Prepoznavanje parodontoloskog instrumentarija Drzanje i primjena rucnih instrumenata za instrumentaciju korijenske 2. povrsine 3. Supragingivna rucna instrumentacija na modelu 4. Subgingivna rucna instrumentacija na modelu 5. Sondiranje na modelu 6. Pregled pacijenta i prepoznavanje parodontalnog zdravlja i bolesti 7. Odreivanje temeljnih parodontnih indeksa 8. Dijagnostika parodontoloskih i periimplantoloskih bolesti Uzimanje opde medicinske, stomatoloske i parodontoloske anamneze, te 9. prepoznavanje glavne tegobe pacijenta Prepoznavanje prisutnosti sistemske bolesti i poznavanje kako njeno 10. lijecnje, ukljucujudi i medikacju, utjece na ishod parodontoloske terapije Individualna profilaksa parodontnih bolesti (planiranje terapije i obrazlozenje plana terapije, individualizirano za svakog pojedinog pacijenta 11. obzirom na trenutno zdravstveno i socijalno stanje) Motivacija pacijenta i individualizacija oralne higijene, kao i korekcija 12. trenutnih oralno higijenskih navika Odlucivanje o potrebi za radioloskom dijagnostikom, interpretacija snimaka i evaluacija nalaza karakteristicnih za parodontne i periimplantatne 13. strukture, te raspolozivosti kosti za implantolosku terapiju 14. Sondiranje u ustima pacijenta Upotreba zvucnih i ultrazvucnih instrumenata za supragingivnu i 15. subgingivnu instrumentaciju 16. Supragingivna rucna instrumentacija 17. Subgingivna rucna instrumentacija 18. Terapija ucestalih oblika gingivitisa uzrokovanih plakom 19. Terapija akutnih parodontoloskih stanja 20. Terapija blagog do umjerenog kronicnog parodontitisa Terapija i etiologija povedane pomicnosti zubi (indikacije i vrste povezivanja 21. zubi) 22. Prevencija parodontoloskih i periimplantoloskih bolesti Primjereno propisivanje lijekova i drugih terapijskih sredstava koji se koriste u terapiji parodontoloskih i periimlantoloskih bolesti (uglavnom antibiotska 23. i antiinflamatorna sredstva) 24. Provoenje potporne parodontoloske terapije 25. Planiranje i izvoenje parodontoloskih kirurskih zahvata Kontrola infekcije prije, za vrijeme i poslije parodontoloskih i implantoloskih 26. kirurskih postupaka 27. Principi rekonstrukcije tvrdih i mekih tkiva u parodontologiji 28. Kirurski pristupi i metode u regeneraciji parodonta

1. 2. 3. 4.

33

29. 30. 31.

Izloziti pacijentu informacije o indikacijama i kontraindikacijama za postavljanje dentalnih implantata, te rizike i koristi implantoloske terapije Planiranje i postavljanje dentalnih implantata u nekompleksnim anatomskih podrucjima Terapija periimplantnog mukozitisa

34

Restaurativna dentalna medicina

Znanja

Legenda: 1. - student mora biti informiran o sadrzaju 2. - student mora dobro poznavati sadrzaj D - student mora znati postaviti dijagnozu T - student mora zapoceti lijecenje uobicajenim postupcima

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Znanja Pregled zubi i anamneza Ocitanje rendgenograma, postavljanje dijagnoze i plan terapije Instrumentarij u restaurativnoj dentalnoj medicini Temeljna nacela izrade kaviteta Klasifikacija kaviteta po Black-u Klasifikacija kaviteta po Mount-u Minimalno invazivne preparacije Zastitne podloge Zaostatni sloj Bioloska svojstva tvrdih zubnih tkiva Kondicioniranje tvrdih zubnih tkiva Stakleno ionomerni cement (sastav i svojstva) Podjela stakleno ionomernih cemenata Svezivanje stakleno ionomernih cemenata uz tvrda zubna tkiva Klinicka primjena stakleno ionomernih cemenata Adhezijski sustavi (sastav i svojstva) Podjela adhezijskih sustava Klinicka primjena adhezijskih sustava Jetkanje tvrdih zubnih tkiva Hibridizacija dentina Mikropropustanje i nanopropustanje Kompozitni materijali (sastav i svojstva) Podjela kompozitnih materijala Klinicka primjena kompozitnih materijala Polimerizacija i izvori svjetlosti za polimerizaciju Konfiguracijski faktor Polimerizacijski stres Estetski intrakanalni kolcidi Adhezijsko cementiranje Dentalni amalgam (sastav i svojstva) Dentalni amalgam: prednosti i nedostaci Klinicka primjena dentalnih amalgama Izbjeljivanje vitalnih zubi Opskrba traumatiziranih zubi Biokompatibilnost materijala u restaurativnoj dentanoj medicini Indirektni kompozitni ispuni

1. 2.

D

T

35

Vjestine

Legenda: 1. - student teorijski poznaje izvedbu vjestine 2. - student je vidio izvoenje vjestine, ali nije sam izvodio 3. - student samostalno izvodi vjestinu, ali ne rutinski 4. - student rutinski izvodi vjestinu

R. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Vjestine Anamnesticki postupci Izolacija radnog polja Anesteziranje zuba Postavljanje stezaca i matrice Izraditi klasicni kavitet I, II, III, IV i V razreda Izbor i aplikacija odgovarajude zastite pulpe Izraditi amalgamski ispun Indirektno prekrivanje pulpe Priprava tvrdih tkiva zuba za adhezijski postupak Izrada i opskrba minimalno invazivnih preparacija Estetska opskrba prednjih zubi kompozitnim materijalima Estetska opskrba straznjih zubi kompozitnim materijalima Izrada direktne kompozitne ljuskice Lijecenje akutne nekomplicirane traume zuba kompozitnim materijalima Estetska opskrba kronicne traume zuba kompozitnim materijalima Estetske rekonstrukcije boje i oblika kompozitnim materijalima Izrada kompozitnog indirektnog ispuna Preparacija za ugradnju estetskog intrakanalnog kolcida Adhezijsko cementiranje estetskog intrakanalnog kolcida Izbjeljivanje vitalnih zubi Okluzijsko usklaivanje i poliranje ispuna Estetska opskrba nekarijesnih lezija

1. 2. 3. 4.

36

Information

36 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

476538