Read QUC HI text version

QUC HI ______

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc ________________________

Lut s

/2009/QH12

D tho trình Quc hi thông qua

LUT QUN LÝ N CÔNG

Cn c Hin pháp nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam nm 1992 ã c sa i, b sung mt s iu theo Ngh quyt s 51/2001/QH10; Quc hi ban hành Lut qun lý n công.

CHNG I NHNG QUY NH CHUNG

iu 1. Phm vi iu chnh 1. Lut này quy nh v qun lý n công, bao gm hot ng vay, s dng vn vay, tr n và nghip v qun lý n công. 2. N công c quy nh trong Lut này bao gm: a) N chính ph; b) N c Chính ph bo lãnh; c) N chính quyn a phng. iu 2. i tng áp dng Lut này c áp dng i vi t chc, cá nhân có liên quan n hot ng vay, s dng vn vay, tr n và qun lý n công. iu 3. Gii thích t ng Trong Lut này, các t ng di ây c hiu nh sau: 1. N là khon phi hoàn tr, bao gm các khon gc, lãi, phí và chi phí khác có liên quan ti mt thi im, phát sinh t vic vay ca ch th c phép vay vn theo quy nh ca pháp lut Vit Nam.

2. N chính ph là khon n phát sinh t các khon vay trong nc, nc ngoài, c ký kt, phát hành nhân danh Nhà nc, nhân danh Chính ph hoc các khon vay khác do B Tài chính ký kt, phát hành, u quyn phát hành theo quy nh ca pháp lut. N chính ph không bao gm khon n do Ngân hàng Nhà nc Vit Nam phát hành nhm thc hin chính sách tin t trong tng thi k. 3. N c Chính ph bo lãnh là khon n ca doanh nghip, t chc tài chính, tín dng vay trong nc, nc ngoài c Chính ph bo lãnh. 4. N chính quyn a phng là khon n do y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc trung ng (sau ây gi chung là y ban nhân dân cp tnh) ký kt, phát hành hoc u quyn phát hành. 5. N nc ngoài ca quc gia là tng các khon n nc ngoài ca Chính ph, n c Chính ph bo lãnh và n ca doanh nghip, các t chc khác c vay theo phng thc t vay, t tr theo quy nh ca pháp lut Vit Nam. 6. Vay là quá trình to ra ngha v tr n thông qua vic ký kt và thc hin hip nh, hp ng, tho thun vay (sau ây gi chung là tho thun vay) hoc phát hành công c n. 7. Ngi vay là bên vay trong tho thun vay hoc là ngi phát hành công c n, có trách nhim hoàn tr vn cho bên cho vay theo úng các iu kin, iu khon ca tho thun vay hoc phát hành. 8. Ngi vay li vn vay ca Chính ph (sau ây gi chung là ngi vay li) là doanh nghip, t chc tài chính, tín dng, U ban nhân dân cp tnh ký tho thun vay li và nhn n vi c quan cho vay li s dng ngun vn vay ca Chính ph theo c ch cho vay li. 9. Ngi c bo lãnh là ngi vay c Chính ph bo lãnh. Ngi c bo lãnh bao hàm c ngi nhn chuyn nhng, ngi nhn chuyn giao hp pháp ca ngi vay c ngi bo lãnh chp thun. 10. Khon vay ngn hn là khon vay có k hn di mt nm. 11. Khon vay trung - dài hn là khon vay có k hn t mt nm tr lên. 12. Vay nc ngoài là các khon vay ngn hn, trung - dài hn phi tr lãi hoc không phi tr lãi do Nhà nc, Chính ph, doanh nghip và các t chc khác ca Vit Nam vay ca chính ph các nc, vùng lãnh th, t chc tài chính quc t, t chc và cá nhân nc ngoài. 13. Vay h tr phát trin chính thc (vay ODA) là khon vay nhân danh Nhà nc, Chính ph Vit Nam t nhà tài tr là chính ph các nc, t chc tài tr song phng và t chc liên quc gia hoc liên chính ph có yu t không hoàn li (thành t u ãi) t ít nht 35% i vi khon vay có ràng buc, 25% i vi khon vay không ràng buc. 2

14. Vay u ãi là khon vay có iu kin u ãi hn so vi vay thng mi nhng thành t u ãi không t tiêu chun ca vay ODA. 15. Vay thng mi là khon vay theo các iu kin th trng. 16. Công c n là tín phiu, hi phiu, trái phiu, công trái, công c khác làm phát sinh ngha v tr n. 17. Trái phiu chính ph là loi trái phiu do B Tài chính phát hành nhm huy ng vn cho ngân sách nhà nc hoc nhm huy ng vn cho công trình, d án u t c th. 18. Trái phiu c Chính ph bo lãnh là loi trái phiu có k hn t mt nm tr lên, do doanh nghip phát hành nhm huy ng vn cho d án u t theo ch nh ca Th tng Chính ph và c Chính ph bo lãnh. 19. Trái phiu chính quyn a phng là loi trái phiu có k hn t mt nm tr lên, do y ban nhân dân cp tnh phát hành hoc u quyn phát hành nhm huy ng vn cho công trình, d án u t ca a phng. 20. Tr n là vic thanh toán các khon n n hn phi tr, bao gm các khon gc, lãi, phí và chi phí khác có liên quan phát sinh t vic vay. 21. o n là vic vay mi tr mt hoc nhiu khon n hin có. 22. C cu li khon n là vic thc hin nghip v nhm thay i iu kin, iu khon ca khon n hin có mà không to ra khon n mi. 23. C cu li danh mc n là vic thc hin nghip v nhm c cu li tng khon n trong danh mc n, bao gm o n, chuyn i, mua bán li n, hoán i ng tin, lãi sut và các nghip v khác gim thiu ngha v tr n, hn ch ri ro. 24. X lý n là vic thc hin bin pháp gii quyt khon n khi gp khó khn trong tr n, không tr c n. 25. C quan cho vay li là B Tài chính hoc t chc tài chính, tín dng c B Tài chính u quyn thc hin vic cho vay li ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph. 26. Bo lãnh chính ph là cam kt ca Chính ph vi ngi cho vay v vic thc hin ngha v tr n trong trng hp n hn tr n mà ngi vay không thc hin hoc thc hin không y ngha v tr n. 27. Ngha v n d phòng là ngha v n cha phát sinh nhng có th phát sinh khi xy ra ít nht mt trong các iu kin ã c xác nh trc. 28. Hn mc vay là mc trn s tin vay ròng (s tin vay thc nhn tr s tr n gc) hàng nm. 29. Hn mc n trên tng sn phm quc dân (GDP) là mc trn t l gia s d n ti tng thi im vi GDP. 3

iu 4. Ni dung qun lý nhà nc v n công 1. Xây dng, ban hành và t chc thc hin vn bn quy phm pháp lut v qun lý n công. 2. Xây dng, ban hành các ch tiêu an toàn v n, các mc tiêu, nh hng huy ng, s dng vn vay và qun lý n công trong tng giai on; h thng các ch tiêu giám sát n chính ph, n công, n nc ngoài ca quc gia và k hoch vay, tr n chi tit hàng nm. 3. T chc huy ng, phân b, s dng vn vay và qun lý n công úng mc ích, hiu qu, bo m thc hin y ngha v tr n. 4. Giám sát vic huy ng, phân b, s dng vn vay, tr n và qun lý n công, qun lý ri ro tài khoá, bo m an toàn n và an ninh tài chính quc gia. 5. ánh giá hiu qu s dng vn vay, hiu qu qun lý n công. 6. Tng hp, báo cáo, công b thông tin v n công. 7. Tuyên truyn, ph bin chính sách, pháp lut v qun lý n công. 8. Thanh tra, kim tra vic thc hin pháp lut v qun lý n công. 9. X lý vi phm, gii quyt khiu ni, t cáo liên quan n vic thc hin pháp lut v qun lý n công. 11. T chc ào to, bi dng nghip v qun lý n công. 10. Hp tác quc t trong qun lý n công. iu 5. Nguyên tc qun lý n công 1. Nhà nc qun lý thng nht, toàn din n công, t vic huy ng, phân b, s dng vn vay n vic tr n. 2. Bo m an toàn n trong gii hn c cp có thm quyn phê duyt, bo m an ninh tài chính quc gia và cân i v mô nn kinh t. 3. Bo m hiu qu trong vic vay vn và s dng vn vay; không vay ngn hn u t dài hn. Vn vay thng mi nc ngoài ch s dng cho các chng trình, d án có kh nng thu hi vn trc tip và bo m kh nng tr n. 4. Ngi vay chu trách nhim thc hin y ngha v tr n i vi khon vay. 5. Thc hin công khai, minh bch trong vic huy ng, phân b, s dng vn vay, tr n và qun lý n công. Chng trình, d án s dng vn vay ca Chính ph, chính quyn a phng phi c kim toán bi Kim toán nhà nc hoc kim toán c lp. 6. Mi ngha v n ca Chính ph c i x bình ng. 4

iu 6. Nhng hành vi b cm trong qun lý n công 1. Huy ng vn không úng thm quyn, mc ích. 2. Quyt nh cho vay, cho vay li, cp bo lãnh chính ph không úng thm quyn, mc ích, i tng. 3. S dng vn vay trái phép, sai mc ích, lãng phí. 4. Li dng chc v, quyn hn chim ot, chim dng, gây tht thoát vn vay. 5. Thông ng, thiu trách nhim trong công tác thm nh. 6. Cn tr hot ng giám sát, thanh tra, kim tra và x lý vi phm vic thc hin pháp lut v qun lý n công. 7. Không cung cp hoc cung cp không y , kp thi, chính xác thông tin v n công theo quy nh ca pháp lut.

CHNG II NHIM V, QUYN HN CA QUC HI, CHÍNH PH, CÁC C QUAN NHÀ NC KHÁC VÀ TRÁCH NHIM CA T CHC, CÁ NHÂN TRONG QUN LÝ N CÔNG

iu 7. Nhim v, quyn hn ca Quc hi 1. Quyt nh các ch tiêu an toàn v n trong k hoch phát trin kinh t - xã hi nm nm, bao gm: a) N công so vi GDP; b) N nc ngoài ca quc gia so vi GDP; c) Tr n chính ph so vi tng thu ngân sách nhà nc; d) Ngha v tr n nc ngoài ca quc gia so vi tng kim ngch xut khu. 2. Quyt nh các mc tiêu, nh hng huy ng, s dng vn vay và qun lý n công trong tng giai on nm nm nhm bo m các ch tiêu an toàn v n. 3. Quyt nh tng mc, c cu vay và tr n hàng nm ca Chính ph gn vi d toán ngân sách nhà nc. 4. Quyt nh ch trng u t các d án, công trình quan trng quc gia t ngun vn vay ca Chính ph. 5. Giám sát vic huy ng, phân b, s dng vn vay, tr n và qun lý n công. 5

iu 8. Nhim v, quyn hn ca Chính ph 1. Thng nht qun lý nhà nc v n công, phân công trách nhim ca tng c quan và trách nhim phi hp gia các c quan qun lý ngành và a phng trong qun lý n công. 2. Trình Quc hi quyt nh các ch tiêu an toàn v n; các mc tiêu, nh hng huy ng, s dng vn vay và qun lý n công trong tng giai on nm nm; tng mc, c cu vay và tr n hàng nm ca Chính ph gn vi d toán ngân sách nhà nc. 3. Quyt nh chính sách, gii pháp c th nhm thc hin các ch tiêu an toàn v n quy nh ti khon 1 iu 7 ca Lut này. 4. Phê duyt án phát hành trái phiu quc t ca Chính ph; quyt nh vic àm phán, ký kt iu c quc t v vay nc ngoài ca Chính ph. 5. T chc thanh tra, kim tra v huy ng, phân b, s dng vn vay, tr n và qun lý n công; báo cáo Quc hi, U ban thng v Quc hi v s dng vn vay, qun lý n công và vic thc hin d án, công trình quan trng quc gia, chng trình phát trin kinh t - xã hi quan trng khác s dng vn vay ca Chính ph. iu 9. Nhim v, quyn hn ca Th tng Chính ph 1. Phê duyt k hoch vay, tr n chi tit hàng nm trên c s tng mc, c cu vay và tr n hàng nm ca Chính ph c Quc hi quyt nh theo quy nh ti khon 3 iu 7 ca Lut này, bao gm các ni dung ch yu sau: a) K hoch vay ca Chính ph theo ngun vay trong nc, vay nc ngoài và mc tiêu s dng nhng không bao gm các khon vay ngn hn bù p thiu ht tm thi ca ngân sách nhà nc; b) K hoch tr n ca Chính ph nhng không bao gm tr n cho các khon vay ngn hn bù p thiu ht tm thi ca ngân sách nhà nc; c) Hn mc vay thng mi nc ngoài và bo lãnh vay nc ngoài ca Chính ph hàng nm. 2. Phê duyt chng trình qun lý n trung hn cho giai on ba nm lin k nhm c th hoá các mc tiêu, nh hng huy ng, s dng vn vay và qun lý n công c Quc hi quyt nh theo quy nh ti khon 2 iu 7 ca Lut này, bao gm các ni dung ch yu sau: a) Cân i nhu cu vay vn trong nc và nc ngoài; b) D báo t l n công trên GDP hàng nm; c) D báo t l n nc ngoài ca quc gia trên GDP hàng nm; d) D báo hn mc vay thng mi nc ngoài và bo lãnh vay nc ngoài ca Chính ph hàng nm; 6

) Gii pháp, phng thc huy ng vn vay; e) Ngun và phng thc tr n; g) Gii pháp x lý n, c cu li khon n, danh mc n; h) Các chính sách, vn bn quy phm pháp lut cn ban hành nhm nâng cao hiu qu qun lý n công. 3. Phê duyt danh mc yêu cu tài tr vn ODA. 4. Quyt nh ni dung iu c quc t v vay nc ngoài ca Chính ph. 5. Phê duyt án phát hành trái phiu chính ph huy ng vn cho công trình, d án u t trong nc, án huy ng và k hoch s dng vn vay thng mi nc ngoài. 6. Phê duyt án x lý n, c cu li khon n, danh mc n. 7. Quyt nh cp phát hoc cho vay li i vi chng trình, d án s dng vn vay nc ngoài ca Chính ph. 8. Quyt nh cp bo lãnh chính ph. 9. Ch o công tác thanh tra, kim tra vic thc hin pháp lut v qun lý n công. iu 10. Nhim v, quyn hn ca B Tài chính 1. Giúp Chính ph thng nht qun lý nhà nc v n công. 2. Ch trì xây dng các mc tiêu, nh hng huy ng, s dng vn vay và qun lý n công trong tng giai on nm nm; chng trình qun lý n trung hn; h thng các ch tiêu giám sát n chính ph, n công, n nc ngoài ca quc gia và k hoch vay, tr n chi tit hàng nm ca Chính ph trình cp có thm quyn phê duyt. 3. T chc thc hin hn mc n công, hn mc vay thng mi nc ngoài và bo lãnh chính ph. 4. T chc àm phán, ký kt tho thun vay nc ngoài theo phân công ca Chính ph. 5. Là i din chính thc cho ngi vay i vi các khon vay nc ngoài nhân danh Nhà nc, Chính ph, tr các khon vay do Ngân hàng Nhà nc Vit Nam c y quyn àm phán, ký kt; thc hin các giao dch v n ca Chính ph. 6. T chc àm phán, ký kt các tho thun bo lãnh chính ph; là i din chính thc cho ngi bo lãnh i vi các khon bo lãnh chính ph. 7. Ch trì xây dng án phát hành trái phiu quc t ca Chính ph trình Chính ph phê duyt.

7

8. Ch trì xây dng án phát hành trái phiu chính ph huy ng vn cho công trình, d án u t trong nc, án huy ng và k hoch s dng vn vay thng mi nc ngoài trình Th tng Chính ph phê duyt. 9. T chc phát hành trái phiu chính ph trong nc và trái phiu quc t theo k hoch hoc án ã c phê duyt. 10. Thc hin vay bù p thiu ht tm thi ca ngân sách trung ng t các ngun tài chính hp pháp trong nc. 11. Qun lý các khon vay ca Chính ph, bao gm: a) Xây dng, ban hành ch qun lý tài chính i vi các khon vay; b) Thc hin cp phát t ngun vn vay ca Chính ph cho các chng trình, d án u t và các mc tiêu khác ã c cp có thm quyn phê duyt; hng dn và t chc cho vay li ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph. 12. Thm nh h s ngh cp bo lãnh chính ph, án phát hành trái phiu trong nc, trái phiu quc t c Chính ph bo lãnh ca doanh nghip, t chc tài chính, tín dng trình Th tng Chính ph quyt nh; thc hin vic cp và qun lý bo lãnh chính ph. 13. Thc hin ngha v tr n ca Chính ph và ngha v ca ngi bo lãnh i vi các khon bo lãnh chính ph. 14. Qun lý danh mc n công, t chc vic phân tích n bn vng, qun lý ri ro; xut, trình Th tng Chính ph phê duyt và t chc thc hin các án x lý n, c cu li khon n, danh mc n. 15. Qun lý Qu tích lu tr n. 16. Xây dng, qun lý c s d liu v n công; tng hp, báo cáo và công b thông tin v n công. 17. Ch trì, phi hp vi c quan cho vay li và c quan khác có liên quan xác nh các iu kin cho vay li c th i vi chng trình, d án s dng vn vay nc ngoài theo quy nh ca pháp lut. 18. y quyn cho t chc tài chính, tín dng thc hin vic cho vay li hoc ký kt tha thun cho vay li vi ngi vay li trong trng hp B Tài chính trc tip cho vay li. 19. Theo dõi, thanh tra, kim tra, ánh giá vic s dng vn vay ca Chính ph hoc c Chính ph bo lãnh; vay và tr n ca chính quyn a phng; qun lý, thu hi vn cho vay li theo các quy nh v y quyn cho vay li, tho thun cho vay li. 20. Phi hp vi Ngân hàng Nhà nc Vit Nam trong vic huy ng vn trong nc, bo m iu hành hiu qu chính sách tin t - tín dng. 8

21. Tham gia vi B K hoch và u t xây dng, trình Th tng Chính ph phê duyt danh mc yêu cu tài tr vn ODA trc khi các iu c quc t khung v ODA hoc tho thun danh mc d án c ký kt. 22. nh k hàng nm hoc theo yêu cu, báo cáo cp có thm quyn v tình hình s dng vn vay và qun lý n công. iu 11. Nhim v, quyn hn ca B K hoch và u t 1. Theo phân công ca Chính ph, ch trì xây dng danh mc yêu cu tài tr vn ODA. 2. Theo phân công, y quyn ca Th tng Chính ph, t chc vn ng, iu phi ngun vn ODA, ch trì àm phán, ký kt các iu c quc t khung v ODA. 3. Theo dõi, ánh giá sau i vi các chng trình, d án s dng ngun vn ODA ca Chính ph. 4. Tham gia vi B Tài chính trong vic: a) Xây dng các mc tiêu, nh hng huy ng, s dng vn vay và qun lý n công trong tng giai on nm nm; chng trình qun lý n trung hn và k hoch vay, tr n chi tit hàng nm ca Chính ph; b) Xây dng h thng các ch tiêu giám sát n chính ph, n công và n nc ngoài ca quc gia; c) Xây dng án phát hành trái phiu quc t ca Chính ph; d) Xây dng án phát hành trái phiu công trình trung ng trong nc, án huy ng và k hoch s dng vn vay thng mi nc ngoài. ) Cân i ngun vn ODA trong d toán ngân sách nhà nc hàng nm cho các chng trình, d án. iu 12. Nhim v, quyn hn ca Ngân hàng Nhà nc Vit Nam 1. Theo phân công, y quyn ca Ch tch nc hoc Chính ph, ch trì phi hp vi B Tài chính và c quan khác có liên quan chun b ni dung, tin hành àm phán, ký kt các iu c quc t vi các t chc tài chính tin t quc t mà Ngân hàng Nhà nc Vit Nam là i din và là i din chính thc ca ngi vay ti các iu c quc t này. 2. Thm nh phng án vay li vn vay thng mi nc ngoài ca Chính ph theo các chng trình, hn mc tín dng và vay thng mi có bo lãnh chính ph ca t chc tín dng. 3. Hng dn và t chc ng ký các khon vay nc ngoài ca doanh nghip, t chc tài chính, tín dng c Chính ph bo lãnh. 4. Tham gia vi B Tài chính trong vic: 9

a) Xây dng các mc tiêu, nh hng huy ng, s dng vn vay và qun lý n công trong tng giai on nm nm; chng trình qun lý n trung hn và k hoch vay, tr n chi tit hàng nm ca Chính ph; b) Xây dng h thng ch tiêu giám sát n chính ph, n công và n nc ngoài ca quc gia; c) Xây dng phng án huy ng vn trong nc, nc ngoài ca Chính ph gn vi iu hành chính sách tin t - tín dng. iu 13. Nhim v, quyn hn ca các B, c quan ngang B 1. Các B, c quan ngang B trong phm vi nhim v, quyn hn ca mình thc hin qun lý nhà nc v n công theo phân công ca Chính ph. 2. Phê duyt án vay, phát hành trái phiu c Chính ph bo lãnh, án vay li vn vay ca Chính ph theo thm quyn trc khi gi B Tài chính thm nh. 3. Theo dõi, thanh tra, kim tra vic s dng vn vay, phát hành trái phiu ca các n v trc thuc và báo cáo, cung cp thông tin v n công. iu 14. Nhim v, quyn hn ca Hi ng nhân dân cp tnh 1. Phê duyt k hoch vay, tr n chi tit hàng nm ca U ban nhân dân cp tnh, bao gm: a) K hoch vay ca U ban nhân dân cp tnh theo ngun vay trong nc, vay li vn vay nc ngoài ca Chính ph và mc ích s dng; b) K hoch tr n t ngân sách cp tnh, ngun thu hi t các d án u t ca a phng. 2. Quyt nh danh mc d án thuc cp tnh u t t ngun vay li vn vay nc ngoài ca Chính ph, ngun vn vay trong nc theo quy nh ca Lut ngân sách nhà nc. 3. Quyt nh vay vn u t theo quy nh ca Lut ngân sách nhà nc, án vay, phát hành trái phiu và tr n do U ban nhân dân cp tnh trình. 4. Giám sát vic vay, vay li, phát hành trái phiu, s dng vn vay và tr n ca U ban nhân dân cp tnh. iu 15. Nhim v, quyn hn ca U ban nhân dân cp tnh 1. Lp k hoch vay, tr n chi tit hàng nm ca U ban nhân dân cp tnh trình Hi ng nhân dân cùng cp phê duyt. 2. Xây dng danh mc d án thuc cp tnh u t t ngun vay li vn vay nc ngoài ca Chính ph, ngun vn vay trong nc theo quy nh ca Lut ngân sách nhà nc trình Hi ng nhân dân cùng cp quyt nh.

10

3. Xây dng k hoch vay vn u t theo quy nh ca Lut ngân sách nhà nc, án vay, phát hành trái phiu và tr n trình Hi ng nhân dân cùng cp quyt nh và gi B Tài chính, B K hoch và u t theo dõi, tng hp. Trng hp vay thông qua phát hành trái phiu thì án phát hành trái phiu phi c B Tài chính chp thun bng vn bn trc khi thc hin. 4. T chc phát hành trái phiu chính quyn a phng, vay t các ngun tài chính hp pháp khác, vay li ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph theo quy nh ti iu 40 ca Lut này. 5. Kim tra, ôn c vic s dng vn vay li t ngun vn vay ca Chính ph, ngun vn phát hành trái phiu chính quyn a phng và thu hi vn; báo cáo, cung cp thông tin v n công. 6. B trí trong cân i ngân sách cp tnh, ngun thu hi t các d án u t ca a phng bo m tr ht n khi n hn. iu 16. Nhim v, quyn hn ca c quan, t chc tip nhn, s dng vn vay hoc c bo lãnh vay vn C quan, t chc tip nhn, s dng vn vay hoc c bo lãnh vay vn bo m s dng vn vay hiu qu, úng mc ích và thc hin y các ngha v liên quan phát sinh t các tho thun vay hoc bo lãnh. iu 17. Trách nhim ca t chc, cá nhân quyt nh cho vay, cho vay li, cp bo lãnh, thm nh và t chc, cá nhân khác có liên quan 1. T chc, cá nhân quyt nh cho vay, cho vay li, cp bo lãnh, thm nh và t chc, cá nhân khác có liên quan trong phm vi nhim v, quyn hn ca mình chu trách nhim trc pháp lut v vic thc hin nhim v, quyn hn c giao theo úng quy nh ca pháp lut v qun lý n công. 2. Trng hp t chc, cá nhân li dng chc v, quyn hn c giao vi phm iu cm trong qun lý nhà nc v n công thì tùy theo tính cht, mc vi phm mà b x lý theo quy nh ca pháp lut.

CHNG III QUN LÝ N CHÍNH PH

iu 18. Mc ích vay ca Chính ph 1. u t phát trin kinh t - xã hi thuc nhim v chi ca ngân sách trung ng theo quy nh ca Lut ngân sách nhà nc. 2. Bù p thiu ht tm thi ca ngân sách nhà nc t vay ngn hn. 11

3. C cu li khon n, danh mc n chính ph và n c Chính ph bo lãnh. 4. Cho doanh nghip, t chc tài chính, tín dng, chính quyn a phng vay li theo quy nh ca pháp lut. 5. Các mc ích khác nhm bo m an ninh tài chính quc gia. iu 19. Hình thc vay ca Chính ph 1. Chính ph vay thông qua phát hành công c n và ký kt tha thun vay trong phm vi tng mc, c cu vay, tr n hàng nm ca Chính ph ã c Quc hi quyt nh. 2. Chính ph vay bng ni t, ngoi t, vàng hoc hàng hoá quy i sang ni t hoc ngoi t. iu 20. Vay trong nc 1. Chính ph vay trong nc thông qua phát hành công c n và ký kt tha thun vay. 2. B Tài chính là c quan phát hành công c n ca Chính ph quy nh ti khon 1 iu này. 3. B Tài chính ký kt tho thun vay trong nc theo k hoch vay, tr n chi tit hàng nm ca Chính ph t ngun tài chính hp pháp theo quy nh ca Lut ngân sách nhà nc. 4. Chính ph quy nh chi tit vic phát hành công c n ca Chính ph và qun lý n chính ph trong nc. iu 21. Vay nc ngoài 1. Chính ph vay nc ngoài thông qua phát hành trái phiu quc t ca Chính ph và tho thun vay. 2. B Tài chính là c quan phát hành trái phiu quc t ca Chính ph. Vic phát hành trái phiu quc t ca Chính ph ch c thc hin khi có các iu kin sau: a) Chng trình, d án s dng vn t phát hành trái phiu quc t c xác nh là trng im quc gia; chng trình, d án u t có hiu qu, ã hoàn thành th tc u t theo quy nh ca pháp lut v u t và các quy nh ca pháp lut có liên quan; b) áp ng các iu kin c quy nh trong ngh quyt ca Chính ph v phát hành trái phiu quc t; c) H s pháp lý cho vic phát hành trái phiu quc t ã c hoàn thành theo quy nh ca pháp lut Vit Nam và thông l quc t; d) iu kin th trng quc t thun li, bo m thành công vi chi phí hp lý. 3. Vic vay thông qua tho thun vay c thc hin nh sau: 12

a) i vi vay ODA, B K hoch và u t ch trì vn ng, xây dng danh mc yêu cu tài tr vn ODA, t chc àm phán, ký kt iu c quc t khung v ODA, phân b vn ODA cho chng trình, d án và qun lý ngun vn. Vic t chc àm phán, ký kt tha thun vay c th do B Tài chính ch trì thc hin. Trng hp Ngân hàng Nhà nc Vit Nam c Chính ph phân công àm phán, ký kt tho thun vay thì Ngân hàng Nhà nc Vit Nam chuyn cho B Tài chính tha thun vay ã c ký kt B Tài chính t chc thc hin; b) i vi vay không theo iu kin ODA, B Tài chính ch trì àm phán, ký kt tho thun vay theo quyt nh ca Chính ph. Trng hp Ngân hàng Nhà nc Vit Nam c Chính ph phân công àm phán, ký kt tho thun vay thì Ngân hàng Nhà nc Vit Nam chuyn cho B Tài chính tha thun vay ã c ký kt B Tài chính t chc thc hin; c) Các tho thun vay c th c ký kt khi chng trình, d án u t c Quc hi, Chính ph, Th tng Chính ph cho phép s dng vn vay nc ngoài thc hin và ã hoàn thành th tc u t theo quy nh ca pháp lut v u t và các quy nh ca pháp lut có liên quan hoc án s dng vn vay cho các mc tiêu khác ã c cp có thm quyn phê duyt và ni dung tho thun vay ã c phê duyt. 4. Vic ký kt và phê duyt tho thun khung v vay ODA, tho thun vay c th nhân danh Nhà nc thc hin theo quy nh ca Lut ký kt, gia nhp và thc hin iu c quc t. i vi tho thun vay c th khác thc hin theo quy nh sau: a. Cn c k hoch vay, tr n chi tit hàng nm và tha thun khung v vay ODA ã c cp có thm quyn phê duyt, c quan ch trì àm phán t chc àm phán ni dung tha thun vay vi bên cho vay nc ngoài; b. C quan ch trì àm phán ng thi xin ý kin các c quan liên quan, trong ó có ý kin kim tra ca B ngoi giao, ý kin thm nh ca B T pháp trình Th tng Chính ph quyt nh vic ký kt tha thun vay. Chính ph quy nh trình t, th tc ký kt và phê duyt tha thun vay c th. 5. Chính ph quy nh chi tit vic qun lý vay nc ngoài ca Chính ph; qun lý, s dng vn ODA. iu 22. S dng vn vay ca Chính ph 1. Vn vay ca Chính ph c s dng nh sau: a) Cp phát t ngun vn vay trong nc và vay u ãi ca nc ngoài cho chng trình, d án u t c s h tng, phúc li xã hi và chng trình, d án thuc các lnh vc khác không có kh nng thu hi vn trc tip thuc nhim v chi ca ngân sách nhà nc theo quy nh ca Lut ngân sách nhà nc; b) Cho vay li toàn b hoc mt phn t ngun vn vay nc ngoài cho chng trình, d án u t có kh nng thu hi mt phn hoc toàn b vn vay, bao gm c d án 13

xây dng c s h tng phù hp vi nh hng phát trin kinh t - xã hi ca t nc, ã c cp có thm quyn phê duyt. Chính ph quy nh chi tit vic cho vay li ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph; c) C cu li khon n, danh mc n theo k hoch vay, tr n chi tit hàng nm ca Chính ph, án c cu li n ã c phê duyt. 2. Các iu kin cho vay li chng trình, d án c th v tr giá cho vay li, ng tin nhn n, lãi sut, thi hn tr n, các loi phí thc hin theo quy nh ca Chính ph. 3. Cn c vào mc ích ca tng khon vay, B Tài chính trình Th tng Chính ph quyt nh cp phát hoc cho vay li i vi tng chng trình, d án. iu 23. C quan cho vay li, i tng c vay li 1. B Tài chính trc tip hoc u quyn cho t chc tài chính, tín dng thc hin vic cho vay li. 2. i tng c vay li bao gm: a) T chc tài chính, tín dng vay cho vay tip n ngi s dng theo chng trình tín dng, hp phn tín dng trong chng trình, d án s dng vn vay nc ngoài; b) Doanh nghip, t chc tài chính, tín dng vay u t cho chng trình, d án có kh nng thu hi mt phn hoc toàn b vn vay; c) U ban nhân dân cp tnh vay u t phát trin kinh t - xã hi thuc nhim v chi ca ngân sách a phng. iu 24. iu kin c vay li 1. iu kin c vay li i vi t chc tài chính, tín dng bao gm: a) Có chng trình, d án c cp có thm quyn cho phép s dng vn vay và c bên cho vay nc ngoài chp thun; b) Bo m kh nng tr n theo phng án tài chính c thm nh theo quy nh ca pháp lut; c) Trng hp vay li ngun vn vay thng mi nc ngoài ca Chính ph thì phi t c h s an toàn vn theo quy nh ca Chính ph, tr ngân hàng chính sách ca Nhà nc. 2. iu kin c vay li i vi doanh nghip bao gm: a) Có chng trình, d án phù hp vi nh hng phát trin kinh t - xã hi ca t nc, c cp có thm quyn cho phép s dng vn vay, ã hoàn thành th tc u t theo quy nh ca pháp lut v u t và các quy nh ca pháp lut có liên quan, c bên cho vay nc ngoài chp thun; b) nng lc thc hin d án, bo m kh nng tr n theo phng án tài chính c thm nh theo quy nh ca pháp lut; 14

c) Trng hp vay li ngun vn vay thng mi nc ngoài ca Chính ph phi bo m ti thiu 20% tng mc vn u t là vn ch s hu. i vi d án, công trình quan trng quc gia, trng im có tính cp bách và có tm quan trng c bit cho phát trin kinh t - xã hi ca t nc mà doanh nghip cha áp ng iu kin v vn ch s hu, Th tng Chính ph xem xét quyt nh min áp dng iu kin này trong tng trng hp c th; d) Tình hình tài chính lành mnh, không b l trong ba nm lin k gn nht, tr các khon l do thc hin chính sách; ti thi im ngh vay li không có n quá hn vi các t chc tài chính, tín dng; không có n quá hn liên quan n các khon vay li ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph và ngân sách nhà nc. Trng hp doanh nghip cha ba nm hot ng liên tc thì phi có cam kt ca ch s hu hoc ca công ty m v bo m kh nng tr n ca doanh nghip i vi khon vay li; ) Thc hin bo m tin vay cho khon vay li theo quy nh ca pháp lut. 3. iu kin c vay li i vi y ban nhân dân cp tnh bao gm: a) c cp có thm quyn cho phép vay li t ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph; b) Có d án u t phát trin kinh t - xã hi thuc nhim v chi ca ngân sách a phng ã hoàn thành th tc u t theo quy nh ca pháp lut v u t và các quy nh ca pháp lut có liên quan; c) Ngân sách a phng bo m tr c n. iu 25. Thm nh chng trình, d án vay li 1. i vi khon vay ODA cho vay li theo chng trình, d án u t: a) Trng hp c quan cho vay li chu ri ro tín dng, c quan cho vay li thm nh phng án tài chính ca d án cho vay li, nng lc tài chính ca ngi vay li và báo cáo kt qu thm nh cho B Tài chính trc khi ký kt tha thun cho vay li; b) Trng hp c quan cho vay li không chu ri ro tín dng, B Tài chính thc hin cho vay li thông qua c quan cho vay li cn c vào danh mc các d án c vay li t ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph ã c cp có thm quyn phê duyt và kt qu thm nh phng án tài chính ca c quan phê duyt d án u t. 2. i vi khon vay ODA theo chng trình, hn mc tín dng: a) B Tài chính thm nh phng án s dng vn vay và tr n ca các t chc tài chính, tín dng tham gia chng trình trc khi ký kt tha thun cho vay li; b) T chc tài chính, tín dng cho vay n ngi s dng vn cui cùng chu trách nhim thm nh d án và chn i tng cho vay phù hp vi chng trình tín dng ã tho thun vi nhà tài tr hoc ngi cho vay, ng thi chu mi ri ro phát sinh t vic cho vay li. 15

3. i vi khon vay thng mi ca Chính ph cho doanh nghip vay li, c quan cho vay li chu trách nhim thm nh li phng án tài chính ca các d án cho vay li, nng lc tài chính ca ngi vay li và báo cáo kt qu thm nh cho B Tài chính trc khi ký kt tho thun cho vay li. 4. i vi khon vay thng mi theo chng trình, hn mc tín dng: a) Ngân hàng Nhà nc Vit Nam thm nh phng án s dng vn vay và tr n ca các t chc tín dng tham gia chng trình và thông báo kt qu thm nh cho B Tài chính trc khi B Tài chính ký kt tha thun cho vay li; b) Các t chc tín dng cho vay n ngi s dng vn cui cùng chu trách nhim thm nh d án và chn i tng cho vay phù hp vi chng trình tín dng ã tho thun vi nhà tài tr hoc ngi cho vay, ng thi chu mi ri ro phát sinh t vic cho vay li. 5. i vi khon vay ca Chính ph cho y ban nhân dân cp tnh vay li, B Tài chính thm nh kh nng tr n ca ngân sách cp tnh theo quy nh ca pháp lut v phân cp ngân sách trc khi ký kt tha thun cho vay li. 6. C quan, t chc thm nh chu trách nhim v kt qu thm nh theo quy nh ca pháp lut. iu 26. Trách nhim ca c quan cho vay li 1. Theo dõi, kim tra vic s dng vn vay li ca ngi vay li. Thc hin ghi chép, hch toán k toán các khon cho vay li i vi tng ngi vay li. 2. Hoàn thin h s pháp lý, qun lý, x lý tài sn th chp và các tài sn khác do ngi vay li dùng làm bo m tin vay. 3. Áp dng bin pháp, ch tài cn thit theo quy nh ca pháp lut thu hi vn cho vay li, bao gm các khon gc, lãi, phí và chi phí khác có liên quan t ngi vay li y , úng hn theo iu kin quy nh trong tho thun cho vay li, hp ng y quyn cho vay li và chuyn tr vào Qu tích lu tr n. 4. Cung cp các thông tin, báo cáo liên quan n vic thc hin chng trình, d án c vay vn cho B Tài chính và các c quan có thm quyn theo nh k hoc theo yêu cu và chu trách nhim v tính chính xác, trung thc ca các thông tin, báo cáo. 5. Sau khi ã áp dng các bin pháp, ch tài cn thit mà ngi vay li không tr c mt phn hoc toàn b n thì c quan cho vay li có trách nhim: a) Tr n thay cho ngi vay li nu c quan cho vay li c B Tài chính y quyn cho vay li theo phng thc chu ri ro tín dng; b) Báo cáo B Tài chính và c quan thm nh d án có bin pháp x lý nu c quan cho vay li c B Tài chính y quyn cho vay li theo phng thc không chu ri ro tín dng. 16

iu 27. Trách nhim ca ngi vay li 1. Qun lý, s dng vn vay li theo úng mc ích ã c phê duyt trong báo cáo u t hoc báo cáo nghiên cu kh thi ca d án ã c cp có thm quyn phê duyt. 2. Tr n y , úng hn theo iu kin quy nh trong tho thun cho vay li. Trng hp không thc hin y ngha v tr n thì phi chp hành các bin pháp, ch tài mà c quan cho vay li áp dng thu hi n và chu trách nhim theo quy nh ca pháp lut nu không tr c n. 3. Thc hin úng các quy nh ca pháp lut v th chp và các bin pháp bo m tin vay. 4. Cung cp các thông tin, báo cáo liên quan n vic thc hin chng trình, d án c vay vn cho B Tài chính, c quan cho vay li, c quan có thm quyn theo nh k hoc theo yêu cu và chu trách nhim v tính chính xác, trung thc ca các thông tin, báo cáo. iu 28. Vay c cu li danh mc n 1. Vic vay c cu li danh mc n phi áp ng các iu kin sau: a) Khon vay mi không vt quá giá tr ca khon n c c cu li; b) Gim thiu ngha v tr n hoc ri ro so vi trc khi danh mc n c c cu li; c) Không vay ngoi t c cu li khon vay bng ng Vit Nam. 2. B Tài chính thc hin các nghip v c cu li danh mc n theo k hoch vay, tr n chi tit hàng nm ca Chính ph hoc án ã c phê duyt. iu 29. Qu tích lu tr n 1. Qu tích lu tr n là qu thuc ngân sách nhà nc, c Chính ph thành lp và giao B Tài chính qun lý nhm bo m kh nng thanh toán ngha v n ca các khon vay v cho vay li hoc ngha v n d phòng ca ngân sách nhà nc phát sinh t các khon bo lãnh ca Chính ph. 2. Ngun thu ca Qu tích ly tr n bao gm: a) Thu hi n t các khon vay v cho vay li ca Chính ph; b) Phí bo lãnh chính ph; c) Thu hi các khon tm ng vn t Qu tích ly tr n theo quy nh ca Chính ph; d) Lãi tm ng vn và lãi t c cu li khon n, danh mc n chính ph; ) Lãi tin gi hoc u thác qun lý ngun vn ca Qu tích ly tr n; 17

e) Các khon thu hp pháp khác. 3. Ni dung chi ca Qu tích ly tr n bao gm: a) Hoàn tr ngân sách nhà nc các khon tr n cho các khon vay nc ngoài ca Chính ph vay v cho vay li; b) ng tr thay cho ngi c bo lãnh trong trng hp ngi c bo lãnh không tr c n; c) ng vn thc hin c cu li khon n, danh mc n chính ph và n c Chính ph bo lãnh nhm gim thiu chi phí i vay; d) Các khon ng vn khác nhm nâng cao hiu qu hot ng ca Qu tích ly tr n theo quy nh ca Chính ph; ) Các khon chi phí nghip v qun lý Qu tích ly tr n theo quy nh ca Chính ph. 4. Ngun vn tm thi nhàn ri ca Qu tích ly tr n phi c bo toàn, phát trin thông qua dch v tin gi và qun lý tài sn ca các t chc tài chính, tín dng có uy tín trong nc. 5. Chính ph quy nh chi tit vic qun lý Qu tích lu tr n. iu 30. Tr n chính ph 1. Chính ph b trí ngân sách nhà nc thc hin y các ngha v tr n trc tip ca Chính ph. 2. Vic chi tr các khon gc, lãi, phí và chi phí khác có liên quan phát sinh t vic vay do B Tài chính thc hin t ngân sách nhà nc theo k hoch vay, tr n chi tit hàng nm ca Chính ph ã c phê duyt. 3. i vi các khon cho vay li t ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph, c quan cho vay li thc hin tr vào Qu tích lu tr n theo hng dn ca B Tài chính.

CHNG IV QUN LÝ BO LÃNH CHÍNH PH

iu 31. C quan cp và qun lý bo lãnh chính ph 1. B Tài chính là c quan cp và qun lý bo lãnh chính ph i vi khon vay hoc phát hành trái phiu trong nc, trái phiu quc t. 2. B Tài chính ch trì xây dng, trình Chính ph ban hành quy nh v cp và qun lý bo lãnh chính ph.

18

iu 32. i tng c cp bo lãnh chính ph 1. Doanh nghip thc hin chng trình, d án theo quy nh ti iu 33 ca Lut này. 2. Ngân hàng chính sách ca Nhà nc và t chc tài chính, tín dng thc hin chng trình tín dng có mc tiêu ca Nhà nc. iu 33. Chng trình, d án c xem xét cp bo lãnh chính ph 1. Chng trình, d án u t c Quc hi hoc Th tng Chính ph quyt nh ch trng u t. 2. Chng trình, d án ng dng công ngh cao, d án trong lnh vc nng lng, khai thác, ch bin khoáng sn hoc sn xut hàng hoá, cung ng dch v xut khu phù hp vi nh hng phát trin kinh t - xã hi ca t nc. 3. Chng trình, d án thuc lnh vc, a bàn c Nhà nc khuyn khích u t theo quy nh ca pháp lut v u t và các quy nh ca pháp lut có liên quan. 4. Chng trình, d án c tài tr bng khon vay thng mi gn vi ngun vn ODA di dng tín dng hn hp. iu 34. iu kin c cp bo lãnh chính ph 1. iu kin c cp bo lãnh chính ph i vi chng trình, d án bao gm: a) ã hoàn thành th tc u t theo quy nh ca pháp lut v u t và các quy nh ca pháp lut có liên quan; b) Có án vay, phát hành trái phiu, phng án s dng vn vay, tr n c B Tài chính thm nh và c Th tng Chính ph phê duyt. 2. iu kin c cp bo lãnh chính ph i vi ngi vay, ngi phát hành trái phiu bao gm: a) Trng hp là doanh nghip thc hin các d án u t phi bo m ti thiu 20% tng mc vn u t là vn ch s hu. i vi các t chc tài chính, tín dng phi t h s an toàn vn theo qui nh ca Chính ph, tr ngân hàng chính sách ca Nhà nc; b) Tình hình tài chính lành mnh, không b l trong ba nm lin k gn nht, tr các khon l do thc hin chính sách; ti thi im ngh vay li không có n quá hn vi các t chc tài chính, tín dng; không có n quá hn liên quan n các khon vay li ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph và ngân sách nhà nc. Trng hp doanh nghip, t chc tài chính, tín dng cha ba nm hot ng liên tc thì phi có cam kt ca ch s hu hoc ca công ty m v bo m kh nng tr n ca doanh nghip, t chc tài chính, tín dng i vi khon vay li; c) Chp thun các ch tài theo quy nh ca c quan cp bo lãnh; 19

d) Trng hp phát hành trái phiu quc t phi có h s tín nhim c th trng quc t chp nhn nhng không thp hn mt bc so vi h s tín nhim quc gia; ) Không vi phm pháp lut v qun lý n công trong thi hn ba nm lin k gn nht tính n thi im ngh cp bo lãnh; e) Trng hp d án, công trình trng im, d án ln có tính cp bách và có tm quan trng c bit cho phát trin kinh t - xã hi ca t nc, nu doanh nghip cha áp ng iu kin v vn ch s hu, Th tng Chính ph xem xét quyt nh min áp dng iu kin này trong tng trng hp c th. 3. iu kin c cp bo lãnh chính ph i vi khon vay, phát hành trái phiu quc t bao gm: a) Khon vay nc ngoài thông qua tha thun vay phi có tr giá tng ng 50 triu ô la M tr lên, tr giá phát hành trái phiu quc t tng ng 100 triu ô la M tr lên và trong hn mc vay thng mi, bo lãnh vay nc ngoài hàng nm ca Chính ph, tr các khon vay quy nh ti khon 4 iu 33 ca Lut này; thi hn tr n ti thiu là mi nm và các iu kin vay, phát hành phi phù hp vi iu kin th trng và thông l quc t. b) Khon vay, phát hành trái phiu trong nc bng ngoi t phi có tr giá tng ng 30 triu ô la M tr lên, thi hn tr n ti thiu là nm nm; nu bng ni t phi có tr giá 500 t ng Vit Nam tr lên, thi hn tr n ti thiu là mt nm. iu 35. Qun lý bo lãnh chính ph 1. Khon vay, phát hành trái phiu quc t c Chính ph bo lãnh phi ng ký ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam. 2. Vic qun lý, theo dõi và kim tra s dng vn vay, phát hành trái phiu c Chính ph bo lãnh thc hin nh i vi khon vay khác ca Chính ph. 3. Ngha v n phát sinh t khon vay, phát hành trái phiu c Chính ph bo lãnh là ngha v n d phòng ca Chính ph. iu 36. Trách nhim ca c quan cp bo lãnh và ngi c bo lãnh 1. B Tài chính là c quan cp bo lãnh có trách nhim: a) Thm nh phng án tài chính, iu kin cp bo lãnh theo h s ngh cp bo lãnh cho các chng trình, d án c th trình Th tng Chính ph quyt nh và chu trách nhim v kt qu thm nh; b) Tham gia àm phán v iu kin vay, tha thun vay và ch trì àm phán v ni dung th bo lãnh; c) Kim tra kt qu hot ng kinh doanh, s dng vn vay nc ngoài ánh giá kh nng tr n ca ngi c bo lãnh; kin ngh bin pháp, ch tài x lý trong 20

trng hp ngi c bo lãnh gp khó khn v tr n trình Th tng Chính ph quyt nh; d) Thc hin ngha v thanh toán ca ngi bo lãnh phát sinh theo tha thun bo lãnh t ngun Qu tích lu tr n trong trng hp ngi c bo lãnh không tr c n; ) Thu phí bo lãnh chính ph theo quy nh ca pháp lut; e) Áp dng các bin pháp, ch tài cn thit theo quy nh ca pháp lut thu hi n và các chi phí phát sinh t vic tr n thay ngi c bo lãnh; g) Tng hp, báo cáo cp có thm quyn v các khon bo lãnh ã c phát hành. 2. Trách nhim ca ngi c bo lãnh: a) Cung cp cho c quan cp bo lãnh các tài liu liên quan thm nh; b) Thc hin y ngha v ca ngi c bo lãnh i vi c quan cp bo lãnh. Trng hp không tr c n y , úng hn thì phi chp hành các bin pháp, ch tài mà c quan cp bo lãnh áp dng; chu trách nhim theo quy nh ca pháp lut nu không tr c n; c) Cung cp thông tin theo yêu cu ca c quan cp bo lãnh v tình hình thc hin chng trình, d án và kh nng thc hin ngha v thanh toán theo tha thun vay; d) Báo cáo kp thi v nguy c vi phm cam kt bo lãnh; ) Np phí bo lãnh kp thi và y theo quy nh ca pháp lut.

CHNG V QUN LÝ N CA CHÍNH QUYN A PHNG

iu 37. Mc ích vay ca chính quyn a phng 1. u t phát trin kinh t - xã hi thuc nhim v chi ca ngân sách a phng theo quy nh ca Lut ngân sách nhà nc. 2. u t vào các d án có kh nng hoàn vn ti a phng. iu 38. Hình thc vay ca chính quyn a phng 1. i vi vay trong nc, U ban nhân dân cp tnh ch c vay u t theo quy nh ti iu 37 ca Lut này thông qua phát hành, u quyn phát hành trái phiu chính quyn a phng, vay t các ngun tài chính hp pháp khác theo quy nh ca pháp lut.

21

2. i vi vay nc ngoài, U ban nhân dân cp tnh không c trc tip vay nc ngoài mà ch c vay li t ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph u t phát trin kinh t - xã hi thuc nhim v chi ca ngân sách a phng theo quy nh ti im c khon 2 iu 23 ca Lut này. iu 39. iu kin vay trong nc ca U ban nhân dân cp tnh 1. i vi vay u t phát trin kinh t - xã hi thuc nhim v chi ca ngân sách a phng theo quy nh ca Lut ngân sách nhà nc phi áp ng các iu kin sau: a) D án ã hoàn thành th tc u t theo quy nh ca pháp lut v u t và các quy nh ca pháp lut có liên quan, thuc danh mc u t trong k hoch nm nm ã c Hi ng nhân dân cùng cp quyt nh; b) án phát hành trái phiu, k hoch s dng vn vay, tr n ã c Hi ng nhân dân cùng cp thông qua và B Tài chính chp thun bng vn bn; c) Tr giá khon vay, phát hành trái phiu trong nc phi trong hn mc vay ca ngân sách a phng theo quy nh ca Lut ngân sách nhà nc; d) Trng hp vay li vn vay nc ngoài ca Chính ph phi áp ng các iu kin quy nh ti khon 3 iu 24 và khon 5 iu 25 ca Lut này. 2. i vi vay u t vào các d án có kh nng hoàn vn ti a phng phi áp ng các iu kin sau: a) D án ã hoàn thành th tc u t theo quy nh ca pháp lut v u t và các quy nh ca pháp lut có liên quan, c c quan có thm quyn xác nh là có kh nng thu hi vn; b) án phát hành trái phiu u t vào d án ã c B Tài chính thm nh và chp thun bng vn bn. 3. Chính ph quy nh chi tit vic phát hành trái phiu chính quyn a phng. iu 40. T chc vay 1. U ban nhân dân cp tnh t chc phát hành trái phiu chính quyn a phng vay vn trong nc thông qua Kho bc nhà nc hoc u quyn cho t chc tài chính, tín dng trên a bàn phát hành theo quy nh ca Chính ph và ký kt tho thun vay t các ngun tài chính hp pháp khác theo quy nh ca pháp lut. 2. i vi vay li ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph, U ban nhân dân cp tnh thc hin theo quy nh ti các iu 23, 24 và iu 25 ca Lut này. iu 41. S dng vn vay ca chính quyn a phng 1. Các khon vay trong nc ca U ban nhân dân cp tnh u t phát trin kinh t - xã hi thuc nhim v chi ca ngân sách a phng c qun lý, s dng theo quy nh ca Lut ngân sách nhà nc. 22

2. Các khon vay u t vào d án có kh nng hoàn vn, các khon vay li t ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph c qun lý, s dng theo quy nh ca pháp lut. iu 42. Tr n 1. U ban nhân dân cp tnh thanh toán y , úng hn các khon gc, lãi, phí và chi phí khác có liên quan phát sinh t vic vay ca U ban nhân dân cp tnh. 2. Vic hoàn tr vn vay li t ngun vn vay nc ngoài ca Chính ph thc hin theo quy nh ca Chính ph. 3. Ngun tr n c bo m t ngân sách cp tnh và ngun thu hi t các d án u t ca a phng.

CHNG VI T CHC THÔNG TIN V N CÔNG

iu 43. Xây dng c s d liu v n công 1. B Tài chính là c quan u mi xây dng và qun lý c s d liu thng nht v n công. 2. Chính ph quy nh chi tit t chc thông tin v n công, c ch cung cp, báo cáo và công b thông tin v n công. iu 44. Báo cáo thông tin v n công 1. Hàng nm hoc theo yêu cu ca Quc hi, các c quan ca Quc hi, B Tài chính tng hp, trình Chính ph báo cáo Quc hi, các c quan ca Quc hi thông tin v n công bao gm: a) Tình hình thc hin k hoch vay, bo lãnh và tr n hàng nm, trong ó có s ký kt vay, s rút vn, tr giá phát hành, tr giá bo lãnh, s tr n, s d n, t l n so vi GDP; b) Tình hình thc hin các chng trình, d án s dng vn vay ca Chính ph và vn vay c Chính ph bo lãnh; c) Tình hình vay, tr n ca y ban nhân dân cp tnh; d) Các thông tin khác có liên quan. 2. Hàng nm, U ban nhân dân cp tnh báo cáo Hi ng nhân dân cùng cp, B Tài chính và các c quan có thm quyn thông tin v n công bao gm: a) Tình hình vay, tr n ca a phng, trong ó có s ký kt vay, s vn vay thc nhn, s tr n, s d n; 23

b) Tình hình thc hin chng trình, d án s dng vn vay; c) Các thông tin khác có liên quan. iu 45. C quan tip nhn và cung cp thông tin v n công 1. B Tài chính là c quan u mi tip nhn thông tin v n công. 2. Các c quan cung cp thông tin v n công bao gm: a) Các B, c quan ngang B; b) U ban nhân dân cp tnh; c) Các t chc phát hành trái phiu, vay vn c Chính ph bo lãnh; d) C quan cho vay li; ) n v s dng vn vay ca Chính ph. iu 46. Phi hp cung cp thông tin v n công 1. Ngân hàng Nhà nc Vit Nam nh k cung cp cho B Tài chính thông tin tng hp v tình hình vay, tr n nc ngoài, hn mc vay thng mi nc ngoài ca doanh nghip, t chc tài chính, tín dng theo quy nh ca Chính ph. 2. T chc tài chính, tín dng và doanh nghip nhà nc nh k cung cp cho B Tài chính thông tin v tình hình vay, tr n trong nc và nc ngoài theo quy nh ca Chính ph. 3. Trng hp cn thit, B Tài chính có quyn yêu cu các c quan, t chc có liên quan cung cp thông tin v bt k khon vay nào qun lý n công. iu 47. Công khai thông tin v n công 1. B Tài chính thc hin công khai thông tin v n công. 2. Thông tin v n công c công khai bao gm tng s d n, c cu n trong nc, n nc ngoài ca Chính ph, n c Chính ph bo lãnh, n ca chính quyn a phng, s liu vn vay thc nhn và tr n hàng nm, các ch tiêu giám sát n chính ph, n công, n nc ngoài ca quc gia. 3. Thông tin v n công c B Tài chính công b nh k theo quy nh ca pháp lut.

CHNG VII IU KHON THI HÀNH iu 48. Hiu lc thi hành Lut này có hiu lc thi hành t ngày 01 tháng 01 nm 2010. Các quy nh trc ây v qun lý n công trái vi Lut này u c bãi b. 24

iu 49. Hng dn thi hành Chính ph quy nh chi tit, hng dn thi hành các iu, khon c giao trong Lut này; hng dn nhng ni dung cn thit khác ca Lut này áp ng yêu cu qun lý nhà nc. _______________________________________________________________________

Lut này ã c Quc hi nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam khoá XII, k hp th 5 thông qua ngày tháng nm 2009.

CH TCH QUC HI

NGUYN PHÚ TRNG

25

Information

QUC HI

25 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

331926