Read document4682_BAI%20PHAT%20BIEU%20TBT-sua.pdf text version

Phát biu ca Tng Bí th Nông c Mnh ti i hi i biu toàn quc ln th VII MTTQ Vit Nam

Hà Ni (TTXVN 28/9) Ngày 28/9, Tng Bí th Nông c Mnh ã có bài phát biu quan trng ti i hi i biu toàn quc ln th VII MTTQ Vit Nam. TTXVN trân trng gii thiu toàn vn bài phát biu ca Tng Bí th: Tha oàn Ch tch i hi, Tha các v i biu, Tha các v khách quý, Thay mt Ban Chp hành Trung ng ng Cng sn Vit Nam, tôi nhit lit chào mng i hi ln th VII Mt trn T quc Vit Nam, i hi ca khi i oàn kt toàn dân tc, i hi biu th quyt tâm ca nhân dân ta phn u vì mc tiêu cao c dân giàu, nc mnh, xã hi công bng, dân ch, vn minh. Tôi nhit lit chào mng các v i biu i hi, nhng ngi i din tiêu biu cho khi i oàn kt và thng nht ý chí ca 54 dân tc anh em, ca các tôn giáo, các tng lp nhân dân, các thành phn kinh t và ngi Vit Nam nc ngoài, ã hi t v Th ô ngàn nm vn hin tham d Ngày hi i oàn kt, dân ch, i mi và phát trin. Tôi xin gi n các v i biu và các ng chí ã tng tham gia công tác Mt trn T quc các thi k, các bc lão thành cách mng, gia ình có công vi nc, các M Vit Nam Anh hùng, thng binh, gia ình lit s, cán b hu trí, ng bào, chin s c nc và bà con ta ang làm n, sinh sng nc ngoài li thm hi ân cn, li chúc sc khe và thành t trong cuc sng. Tôi nhit lit hoan nghênh và chào mng các oàn i biu Mt trn các nc anh em và bu bn, i din các t chc quc t, các oàn ngoi giao. S có mt ca các ng chí, các v và các bn th hin sâu m tình oàn kt quc t, s ng tình ng h và hp tác quý báu ca ng chí, bn bè và nhân dân th gii i vi nhân dân và Mt trn T quc Vit Nam chúng tôi. Tha các v i biu, các ng chí và các bn, Ban Bí th Trung ng ng Cng sn Vit Nam ã làm vic vi tp th Ban Thng trc y ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam, ã óng góp ý kin vào d tho Báo cáo chính tr ca U ban Trung ng Mt trn T quc Vit Nam trình i hi. Chúng tôi hoan nghênh bn báo cáo va trình bày trc i hi. Báo cáo ã phn ánh sát thc tình hình các tng lp nhân dân và hot ng ca Mt trn, ng thi ch rõ phng hng, ni dung tng cng và i mi công tác Mt trn, phù hp vi quá trình i mi, y mnh công nghip hóa, hin i hóa t nc. Tôi tin rng, thc hin tt phng hng, nhim v chung, nhng ch trng ln và các gii pháp nêu trong Báo cáo chính tr và chng trình hành ng, Mt trn T quc Vit Nam nht nh s nâng cao cht lng hot ng và vai trò to ln ca mình trong xã hi và trong h thng chính tr. Là mt thành viên ca Mt trn, ng Cng sn Vit Nam tích cc ng h, thc hin chng trình hành ng chung; to nhng iu kin thun li nht Mt trn vn lên làm tròn nhim v v vang ca mình trong giai on cách mng mi ca t nc. 1

Tha các v i biu, các ng chí và các bn, Nm nm qua, c bit là t sau i hi X ca ng Cng sn Vit Nam n nay, tình hình th gii, khu vc có nhiu thay i, din bin phc tp. Nhân dân ta phi ng u vi nhiu khó khn, thách thc do tác ng tiêu cc ca kinh t th gii cng nh khó khn ni ti ca kinh t nc ta... Song, bng bn lnh, trí tu và sc mnh i oàn kt toàn dân tc, nhân dân ta ã n lc phn u, tranh th thi c, thun li, vt qua khó khn, thách thc, t c nhng thng li quan trng: Nn kinh t nc ta c bn n nh, duy trì c tc tng trng hp lý; các thành phn kinh t tip tc phát trin; các lnh vc giáo dc - ào to, khoa hc - công ngh, y t, vn hóa, bo v môi trng u có nhng tin b; các chính sách an sinh xã hi c quan tâm; c lp, ch quyn và toàn vn lãnh th ca T quc c bo v vng chc; chính tr - xã hi n nh, quc phòng, an ninh c tng cng. Các chính sách xây dng và phát huy sc mnh ca khi i oàn kt toàn dân tc tip tc c trin khai rng rãi và có kt qu. Công tác dân vn c quan tâm. Mt trn T quc và các oàn th chính tr - xã hi c cng c v t chc, tng bc i mi ni dung, phng thc hot ng, a dng hóa các hình thc tp hp nhân dân, chú trng hng v c s, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khn; phi hp vi các ngành, các a phng t chc nhiu phong trào thi ua yêu nc, phát huy quyn làm ch ca nhân dân, ng viên các tng lp nhân dân phn u thc hin thng li các mc tiêu, nhim v phát trin kinh t - xã hi, bo m quc phòng, an ninh; tham gia xây dng ng, xây dng chính quyn. Mt trn và các oàn th nhân dân còn m rng quan h hu ngh hp tác gia nhân dân ta vi bn bè quc t, góp phn quan trng to ra th và lc mi, nâng cao thêm v th và uy tín ca nc ta trên trng quc t. Tuy nhiên, chúng ta cng thy rng, nhng kt qu t c còn thp so vi kh nng, tim lc ca t nc. n nh kinh t v mô cha tht vng chc, còn tim n các yu t mt n nh. Giáo dc - ào to vn còn nhiu hn ch. Cht lng công tác chm sóc và bo v sc kho nhân dân, c bit là c s còn thp. S phát trin và cht lng các hot ng vn hoá, thông tin, th thao còn nhiu mt yu kém. i sng ca mt b phn nhân dân, nht là ng bào dân tc thiu s vùng sâu, vùng xa, các i tïng chính sách còn nhiu khó khn. Chính sách tin lng, thu nhp cha hp lý; mt s vn xã hi bc xúc chm c gii quyt. Tình trng suy thoái v chính tr, t tng, o c, li sng trong mt b phn không nh cán b, ng viên và nhân dân và tình trng tham nhng, lãng phí, quan liêu vn còn nghiêm trng. Mt s ni dung trong chính sách xây dng và phát huy sc mnh i oàn kt toàn dân tc cha c thc hin y . Công tác dân vn, ni dung và phng thc hot ng ca Mt trn, các oàn th chính tr - xã hi còn có mt chm i mi, có biu hin hành chính hoá và hình thc ch ngha. Vic phát huy quyn làm ch ca nhân dân, sâu sát c s, nm bt tâm t, tình cm, nguyn vng ca oàn viên, hi viên, các tng lp nhân dân, ng bào các dân tc thiu s, ng bào có o còn hn ch. Xut phát t tình hình trên, thc hin thng li toàn din Ngh quyt i hi X ca ng, hoàn thành nhim v k hoch 5 nm 2006 - 2010, to thun li cho bc phát trin nhanh và bn vng trong nhng nm tip theo, Hi ngh ln th chín Ban Chp hành Trung ng khoá X ã ra nhng mc tiêu, nhim v và gii pháp ch yu nhm : Duy trì tc tng trng hp lý, bn vng, bo m an sinh xã hi, y mnh xoá ói, gim nghèo, ci thin và nâng cao i sng vt cht, tinh thn ca nhân dân, thc hin tin b và công bng xã hi. Tng cng hp tác và ch ng hi nhp quc t t hiu qu ngày càng cao. Gi vng n nh chính tr, bo m quc phòng, an ninh và trt t an toàn xã hi. To chuyn bin rõ nét hn trong công tác xây dng ng. Tip tc xây 2

dng và hoàn thin Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha, y mnh ci cách hành chính; phòng chng tham nhng, thc hành tit kim, chng lãng phí. i mi, nâng cao cht lng hot ng ca Mt trn T quc và các oàn th chính tr - xã hi. ây chính là nhng mc tiêu phn u, nhim v c th phi làm trong nhng nm trc mt ca ng, Nhà nc, ca toàn dân ta. Xut phát t v trí, vai trò, nhim v ca Mt trn T quc Vit Nam, trên c s chng trình hành ng, tôi ngh trong nhim k VII (2009 - 2014), Mt trn cn tp trung làm tt mt s vic sau : 1- Quán trit t tng H Chí Minh, ng li, ch trng, chính sách ca ng v i oàn kt toàn dân tc, Mt trn T quc Vit Nam phát huy hn na vai trò, v trí ca mình trong vic tip tc cng c, tng cng khi i oàn kt toàn dân tc, phát huy dân ch, tng cng s ng thun xã hi, thc hin i oàn kt t c s, trong tng cng ng dân c n toàn dân, toàn quân trên phm vi toàn quc. 2- Mt trn T quc Vit Nam làm tt công tác ng viên các tng lp nhân dân hng hái tham gia các phong trào thi ua, các cuc vn ng thc hin thng li các nhim v kinh t - xã hi, bo m quc phòng, an ninh, phát huy mi ngun lc y mnh công nghip hóa, hin i hóa, sm a nc ta ra khi tình trng kém phát trin. 3- Mt trn t chc và hng dn nhân dân phát huy quyn làm ch, ch ng và tích cc tham gia xây dng ng, Nhà nc trong sch, vng mnh, nht là c s; cng c và tng cng mi quan h gn bó mt thit gia ng, Nhà nc vi nhân dân, góp phn cùng các t chc ng to ra s chuyn bin cn bn trong vic ngn chn, tng bc y lùi s suy thoái t tng, o c, li sng trong mt b phn cán b, ng viên và nhân dân. Tham gia cùng các c quan xây dng, hoàn thin Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha; to s chuyn bin mnh m trong thc hành tit kim, phòng chng tham nhng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao cht lng, hiu qu ca công tác thanh tra nhân dân; thc hin tt chc nng giám sát và phn bin xã hi theo úng quy nh ca pháp lut. 4- Mt trn m rng và nâng cao hn na hiu qu i ngoi nhân dân, tng cng oàn kt, hu ngh, hp tác và tích cc hi nhp quc t, góp phn cùng i ngoi ca ng, ngoi giao ca Nhà nc nhm cng c môi trng hoà bình, hu ngh, hp tác và phát trin xây dng và bo v t nc. a chng trình hành ng vào cuc sng, òi hi quan trng là Mt trn cn tip tc i mi phng thc, nâng cao cht lng i ng cán b và hiu qu hot ng theo hng tp trung v c s, a dng hóa các hình thc tp hp và phát huy ti a mi ngun lc trong các tng lp nhân dân k c ngi Vit Nam nc ngoài. Phn u tng bc thc hin khu hiu: Công tác Mt trn là công tác ca toàn xã hi, trong ó cán b chuyên trách là ht nhân, là nòng ct. Qua i hi Mt trn T quc các cp, mt vn rt quan trng c các i biu cp là ng phi thc s i mi s lãnh o ca mình i vi công tác Mt trn. S quan tâm ó là rt chính áng. Bi trong c ch ng lãnh o, nhân dân làm ch, Nhà nc qun lý, hin nay mun tip tc i mi ni dung và phng thc hot ng ca Mt trn, trc ht ng phi i mi phng thc lãnh o ca mình i vi công tác Mt trn theo yêu cu ca thi k mi. Phi coi s tip tc i mi phng thc lãnh o ca ng là mt trong nhng im mu cht Mt trn tip tc i mi và nâng cao cht lng hot ng ca mình. 3

Nhân dp này, tôi yêu cu các cp y ng t Trung ng n c s cn làm tt chc nng lãnh o và gng mu thc hin trách nhim ca mt t chc thành viên, yêu cu chính quyn các cp phi hp và to mi iu kin thun li Mt trn T quc Vit Nam hoàn thành nhng nhim v v vang ca mình trong giai on mi. Tha các v i biu, các ng chí và các bn, oàn kt, yêu nc là truyn thng cc k quý báu ca dân tc ta. K tha và phát huy truyn thng ó, t ngày ng ta ra i cho n nay, c dn dt bi t tng i oàn kt dân tc ca Ch tch H Chí Minh, ng ta ã không ngng chm lo xây dng và phát trin Mt trn Dân tc thng nht, coi i oàn kt toàn dân tc là mt ci ngun ca sc mnh, ng lc ch yu và là nhân t có ý ngha quyt nh i vi thng li ca s nghip cách mng và phát trin ca t nc và dân tc ta. By mi chín nm trc ây, ngày 18/11/1930, Ban Thng v Trung ng ng ã ban hành mt vn kin quan trng: Ch th v vic thành lp Hi Phn ng minh . ây là hình thc t chc u tiên ca Mt trn Dân tc thng nht Vit Nam , ánh du mt bc phát trin v cht phong trào yêu nc ca dân tc ta trong cuc u tranh chng ách thng tr ca ch ngha thc dân Pháp. K tc s nghip cách mng ca Hi Phn ng minh, nhng hình thc t chc Mt trn vi nhng tên gi khác nhau ã ln lt ra i nhm áp ng yêu cu, nhim v ca tng giai on cách mng. Nm tháng s qua i nhng sc mnh v i, thành tu ni bt ca khi i oàn kt toàn dân tc và vai trò ca Mt trn Dân tc thng nht trong cách mng dân tc dân ch trc ây và cách mng xã hi ch ngha ngày nay s mãi mãi là nhng trang chói li trong lch s dân tc ta thi i H Chí Minh. oàn kt trong Mt trn Vit Minh, nhân dân ta ã làm Cách mng Tháng Tám thành công, lp nên nc Vit Nam Dân ch cng hòa. oàn kt trong Mt trn Liên Vit, nhân dân ta ã kháng chin thng li, gii phóng mt na t nc, xây dng min Bc vng mnh, làm hu phng vng chc cho tin tuyn ln min Nam chng quc M xâm lc. oàn kt trong Mt trn T quc Vit Nam, trong Mt trn dân tc gii phóng min Nam Vit Nam và Liên minh các lc lng dân tc, dân ch và hòa bình Vit Nam, nhân dân ta ã ánh thng chin tranh xâm lc và ch ngha thc dân mi, gii phóng hoàn toàn min Nam, thng nht t nc, a c nc tin lên ch ngha xã hi. Bc vào thi k mi xây dng và bo v T quc xã hi ch ngha, nht là qua gn 1/4 th k tin hành công cuc i mi, Mt trn T quc Vit Nam ã tp hp, oàn kt nhân dân ta phn u vt qua cuc khng hong kinh t - xã hi và giành c nhng thành tu to ln có ý ngha lch s. úng nh Ch tch H Chí Minh tng khng nh : Chính sách Mt trn là chính sách quan trng. Công tác Mt trn là công tác rt quan trng trong toàn b công tác cách mng, i hi VII Mt trn T quc Vit Nam là mt s kin chính tr ni bt din ra vào lúc nhân dân ta bng nhng vic làm thit thc k nim 40 nm thc hin Di chúc ca Ch tch H Chí Minh v i. T din àn i hi, tôi thit tha kêu gi toàn ng, toàn dân và toàn quân ra sc Hc tp và làm theo tm gng o c H Chí Minh, nguyn sut 4

i tuân theo Di chúc ca Ngi, phn u thc hin cho c iu mong mun cui cùng ca Ngi mà cng là mong mun ca toàn dân tc, ca mi ngi Vit Nam chúng ta là : Toàn ng, toàn dân oàn kt xây dng t nc Vit Nam hòa bình, thng nht, c lp, dân ch và giàu mnh , góp phn tích cc vào s nghip hòa bình, c lp dân tc, dân ch và tin b xã hi trên th gii. Sinh thi, Ch tch H Chí Minh thng giáo dc cán b, ng viên và nhân dân ta: oàn kt, oàn kt, i oàn kt, Thành công, thành công, i thành công Vi t tng ch o ó ca Ngi, tôi xin chúc i hi i biu toàn quc ln th VII Mt trn T quc Vit Nam thành công tt p. Xin chúc sc kho các v i biu, các ng chí và các bn. Xin cm n. * * *

Tha các v i biu, các ng chí và các bn, Nhân dp i hi trng th này, thay mt Ban Chp hành Trung ng ng, tôi xin trao tng Mt trn T quc Vit Nam bc trng mang dòng ch : PHÁT HUY SC MNH I OÀN KT TOÀN

DÂN TC, Y MNH TOÀN DIN CÔNG CUC I MI VÌ DÂN GIÀU, NC MNH, XÃ HI CÔNG BNG, DÂN CH, VN MINH

5

Information

23

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97648