Read Microsoft Word - BAO CAO THUYET MINH QUI III-2009-F.doc text version

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

BN THUYT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III nm 2009

1. Thông tin v ngân hàng Giy phép hot ng 0041-NH/GP ngày 13 tháng 11 nm 1993 Giy phép hot ng do Ngân hàng Nhà nc Vit Nam cp Thi hn hot ng ca Ngân hàng là 40 nm k t ngày cp giy phép u tiên. Hi ng Qun tr Ông Quang Hin, Ch tch Ông Nguyn Vn Lê, Thành viên Ông Nguyn Vn Hi, Thành viên Ông Trn Ngc Linh, Thành viên Ông Phan Huy Chí, Thành viên Ông Trn Thoi, Thành viên Ban Tng Giám c Ông Nguyn Vn Lê, Tng Giám c (Tái b nhim li ngày 08 tháng 05 nm 2007) Ông ng Trung Dng, Phó Tng Giám c (b nhim ngày 01 tháng 09 nm 2006) Ông Bùi Tín Ngh, Phó Tng Giám c (b nhim ngày 05 tháng 06 nm 2007) Ông Lê ng Khoa, Phó Tng Giám c(b nhim ngày 10 tháng 04 nm 2009) Tr s chính

2.

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

c im hot ng ca t chc tín dng Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni (di ây gi tt là "Ngân hàng") là mt

ngân hàng thng mi c phn Vit Nam thành lp ti nc Cng hòa Xã hi Ch ngha Vit Nam vi thi gian hot ng là 40 nm theo 0041-NH/GP ngày 13 tháng 11 nm 1993 ca Ngân hàng Nhà nc Vit Nam. Vn iu l ca Ngân hàng ti ngày 30/09/2009 là 2.000.000.000.0000 VND (Hai nghìn t ng Vit Nam). Hi s chính ca Ngân hàng c t ti S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam. Ti ngày 30/09/2009, Ngân hàng có 1191 nhân viên (cui quý II nm 2009: 992 nhân viên).

1

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

3.

Tóm tt các chính sách k toán ch yu 3.1. Chun mc và ch k toán áp dng

Ngân hàng trình bày các báo cáo tài chính bng ng Vit Nam (VND) theo Lut các T chc Tín dng, Lut sa i và b sung mt s iu trong Lut các T chc Tín dng, các chun mc k toán Vit Nam và H thng K toán các t chc tín dng Vit Nam. 3.2. K báo cáo và n v tin t

K báo cáo ca Ngân hàng bt u t ngày 01/06/2009 và kt thúc vào ngày 30/09/2009. n v tin t s dng trong ghi chép k toán là ng Vit Nam (VND).

4.

Nguyên tc ghi nhn các nghip v bng ngoi t và quy i Theo h thng k toán ca Ngân hàng, tt c các nghip v phát sinh ca Ngân hàng c hch

toán theo nguyên t. Ti thi im cui nm, tài sn và công n có ngun gc ngoi t c quy i sang VN theo t giá quy nh vào ngày lp bng cân i k toán. Các khon thu nhp và chi phí bng ngoi t ca Ngân hàng c hch toán bng VN theo t giá vào ngày phát sinh thông qua giao dch mua bán ngoi t. Chênh lch t giá do ánh giá li các tài khon kinh doanh ngoi t c hch toán vào báo cáo Kt qu Hot ng Kinh doanh và li nhun li. Chênh lch t giá phát sinh do quy i các tài sn và công n khác bng ngoi t sang VN c x lý vào doanh s ca các khon mc tng ng trên bng cân i k toán vào ngày lp báo cáo tài chính.

5.

Chng khoán u t gi n ngày áo hn Chng khoán n gi n ngày áo hn là các chng khoán có k hn c nh và các khon thanh

toán c nh hoc có th xác nh c và Ban Tng Giám c có ý nh và có kh nng gi n ngày áo hn. Ngân hàng ang ghi nhn các chng khoán này theo giá gc cng lãi d thu tr lãi ch phân b. Giá tr ph tri hoc chit khu (nu có) cng c phn ánh vào giá tr ghi s ca khon u t. Lãi c d thu hoc phân b theo phng pháp ng thng. Chng khoán c gi n khi áo hn s c xem xét v kh nng gim giá. Chng khoán c lp d phòng gim giá khi giá tr th trng nh hn giá tr ghi s. D phòng gim giá c ghi nhn vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh.

6.

Chng khoán u t sn sàng bán Chng khoán u t sn sàng bán là các chng khoán c gi trong thi gian không n nh

trc, có th c bán áp ng nhu cu thanh khon hoc ng phó vi trng hp thay i lãi sut, t giá, hoc giá tr chng khoán. Ngân hàng ang ghi nhn các chng khoán này theo giá gc cng lãi d thu tr lãi ch phân b. Giá tr ph tri hoc chit khu (nu có) cng c phn ánh vào giá tr ghi s ca khon u t. Lãi c d thu hoc phân b theo phng pháp ng

2

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

thng. Các chng khoán này c ánh giá nh k theo giá tr th trng và d phòng gim giá tr s c lp khi giá tr th trng nh hn giá tr ghi s. D phòng gim giá c ghi nhn vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh.

7.

Chng khoán kinh doanh Chng khoán kinh doanh là chng khoán ban u c mua và nm gi cho mc ích kinh doanh

trong ngn hn hoc nu Ban Tng Giám c quyt nh nh vy. Ngân hàng ang ghi nhn các chng khoán này theo giá gc vào ngày giao dch. Trong các k tip theo, các chng khoán tip tc c ghi nhn theo giá gc. Tuy nhiên, giá tr th trng ca các chng khoán vn c Ngân hàng theo dõi ánh giá v kh nng gim giá khi giá tr th trng thp hn giá gc. Ngoi tr trng hp không th xác nh giá tr th trng mt cách chc chn thì giá tr ca chúng c tính da trên nguyên giá sau khi tr i tn tht c tính (nu có). Lãi hoc l t kinh doanh chng khoán c ghi nhn trên báo cáo kt qu hot ng kinh doanh theo s thun.

8.

Các khon cho vay Các khon cho vay ngn hn có k hn di 1 nm; các khon cho vay và cho thuê tài chính trung

hn có k hn t 1 nm n 5 nm và các khon cho vay và cho thuê tài chính dài hn có k hn trên 5 nm k t ngày gii ngân. Vic phân loi n và lp d phòng ri ro tín dng c thc hin theo Quyt nh s 493/2005/Q-NHNN ngày 22 tháng 4 nm 2005 và Quyt nh s 18/2007/Q-NHNN ngày 25 tháng 4 nm 2007 ca Thng c Ngân hàng Nhà nc Vit Nam. Các khon cho vay c phân thành nm nhóm n cn c vào tình hình tr n và các yu t nh tính nh sau: Nhóm 1: N tiêu chun · Các khon n trong hn mà Ngân hàng ánh giá là có kh nng thu hi y c

gc và lãi úng thi hn; · Các khon n quá hn di 10 ngày và Ngân hàng ánh giá là có kh nng thu hi

y gc và lãi b quá hn và thu hi y gc và lãi úng thi hn còn li; Nhóm 2: N cn chú ý · Các khon n quá hn t 10 ngày n 90 ngày; · Các khon n iu chnh k hn tr n ln u; · Các khon n c cu li thi hn tr n trong hn theo thi hn c c cu li. Nhóm 3: N di tiêu chun · Các khon n quá hn t 91 n 180 ngày;

3

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

· Các khon n c cu li thi hn tr n ln u, tr các khon n iu chnh k hn tr n ln u phân loi vào nhóm 2; · Các khon n c min hoc gim lãi do khách hàng không kh nng tr lãi y theo hp ng tín dng; Nhóm 4: N nghi ng · · Các khon n quá hn t 181 n 360 ngày; Các khon n c cu li thi hn tr n ln u quá hn di 90 ngày theo thi hn

tr n c c cu li ln u; · Các khon n c cu li thi hn tr n ln th hai;

Nhóm 5: N có kh nng mt vn · · Các khon n quá hn trên 360 ngày; Các khon n c cu li thi hn tr n ln u quá hn t 90 ngày tr lên theo thi

hn tr n c c cu li ln u; · Các khon n c cu li thi hn tr n ln th hai quá hn theo thi hn tr n c

c cu li ln th hai; · Các khon n c cu li thi hn tr n ln th ba tr lên, k c cha b quá hn

hoc ã quá hn; · Các khon n khoanh, n ch x lý;

Theo Quyt nh s 493/2005/Q-NHNN ngày 22 tháng 4 nm 2005 và Quyt nh s 18/2007/Q-NHNN ngày 25 tháng 4 nm 2007, i vi các khon n quá hn, t chc tín dng phân loi li vào nhóm n có ri ro thp hn khi Ngân hàng ánh giá là có kh nng thu hi y c gc và lãi; và khách hàng có tài liu, h s chng minh các nguyên nhân làm khon n này quá hn c x lý, khc phc. Ngân hàng ch ng t quyt nh phân loi các khon n vào các nhóm n ri ro cao hn tng ng vi mc ri ro khi xy ra mt trong các trng hp sau ây: · Khi có nhng din bin bt li t tác ng tiêu cc n môi trng kinh doanh và

lnh vc kinh doanh; · Các ch tiêu tài chính ca khách hàng hoc kh nng tr n ca khách hàng b suy

gim; · Khách hàng không cung cp cho Ngân hàng các thông tin tài chính kp thi, y

và chính xác Ngân hàng ánh giá kh nng tr n ca khách hàng.

4

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

D phòng ri ro tín dng: Vic tính d phòng c th c cn c trên các t l áp dng cho tng nhóm n nh sau: Nhóm Loi 1 2 3 4 5

9. Tài sn c nh

N tiêu chun N cn chú ý N di tiêu chun N nghi ng N có kh nng mt vn

T l d phòng c th 0% 5% 20% 50% 100%

Tài sn c nh c th hin theo nguyên giá tr i khu hao ly k. Nguyên giá bao gm toàn b các chi phí mà Ngân hàng phi b ra có c tài sn c nh tính n thi im a tài sn ó vào trng thái sn sàng s dng. Tài sn c nh c tính khu hao theo phng pháp ng thng tr dn nguyên giá tài sn trong sut thi gian hu dng c tính nh sau: - Nhà ca, vt kin trúc - Máy móc, thit b - Phng tin vn ti - Dng c qun lý và phn mm tin hc 10 - 25 nm 03 - 05 nm 06 - 10 nm 03 - 08 nm

Quyn s dng t c khu hao theo phng pháp ng thng phù hp vi Giy chng nhn quyn s dng t. Quyn s dng t vô thi hn c ghi nhn theo giá gc và không tính khu hao.

10. Tin và các khon tng ng tin

Trên báo cáo lu chuyn tin t, tin và các khon tng ng tin bao gm tin, kim loi quý và á quý, tin gi thanh toán ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam, tin gi không k hn và có k hn ti các ngân hàng khác có thi hn áo hn không quá 3 tháng k t ngày gi.

11. Các công c tài chính phái sinh

Các công c tài chính phái sinh c ghi nhn trên bng cân i k toán theo giá tr hp ng vào ngày giao dch, và sau ó c ánh giá li theo giá tr hp lý. Li nhun hoc l khi các công c tài chính phái sinh c thc hin c ghi nhn trong báo cáo kt qu hat ng kinh doanh. Li nhun hoc l cha thc hin c ghi nhn vào khon mc chênh lch ánh giá li các công c tài chính phái sinh trên bng cân i k toán và c kt chuyn vào kt qu hot ng kinh doanh vào thi im cui nm.

5

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

12. Ghi nhn thu nhp/ chi phí lãi

Ngân hàng ghi nhn thu nhp t lãi và chi phí lãi c ghi nhn trên báo cáo kt qu hot ng kinh doanh trên c s d thu, d chi.

13. Ghi nhn thu nhp t phí và hoa hng dch v

Ngân hàng thu phí t các dch v cung cp cho khách hàng. Thu nhp t phí có th chia thành các nhóm sau: · Phí thu t vic cung cp dch v trong mt thi gian nht nh: Phí thu t vic cung cp dch v trong mt thi gian nht nh c d thu trong sut thi gian ó. Phí này bao gm phí qun lý, phí nhn y thác, hoa hng và các phí liên quan n cp tín dng, qun lý tài sn, phí qun lý danh mc và các chi phí qun lý cng nh phí t vn khác. · Phí thu t vic cung cp dch v giao dch: Phí phát sinh t vic àm phán và tham gia àm phán các giao dch cho mt bên th ba, ví d nh dàn xp vic mua c phn hoc các loi chng khoán khác hoc mua li doanh nghip , c ghi nhn khi hoàn tt giao dch liên quan. Phí hoc mt phn ca khon phí này có liên quan n vic thc hin mt công vic nht nh s c ghi nhn khi hoàn tt iu kin tng ng.

6

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

14. Tin mt, vàng bc, á quý

30/06/2009 VND

30/09/2009 VND 107,223,152,510 61,514,865,179 168,738,017,689

Tin mt bng VND Tin mt bng ngoi t Tng

85,864,737,097 31,052,411,315 116,917,148,412

15. Tin gi ti Ngân hàng Nhà nc

30/06/2009 VND

30/09/2009 VND 590,281,148,516 590,281,148,516

Tin gi thanh toán ti NHNN Tin gi khác Tng

985,387,778,405 985,387,778,405

16. Tin, vàng gi ti các t chc tín dng khác 30/06/2009 VND 30/09/2009 VND 246,183,871,746 6,853,977,717 239,329,894,029 5,834,329,157,777 5,177,245,127,777 657,084,030,000 6,080,513,029,523

Tin, vàng gi không k hn - Bng VND - Bng ngoi t, vàng Tin, vàng gi có k hn - Bng VND - Bng ngoi t, vàng Tng

199,359,116,946 24,687,145,491 174,671,971,455 5,968,913,141,111 4,409,545,541,111 1,559,367,600,000 6,168,272,258,057

7

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

17. Chng khoán kinh doanh

30/06/2009 VND

30/09/2009 VND 675,339,440,889 170,851,200,000

Chng khoán N - Chng khoán Chính ph - Chng khoán N do các t chc tín dng khác trong nc phát hành Chng khoán Vn - Chng khoán Vn do các t chc tín dng khác trong nc phát hành - Chng khoán Vn do các t chc kinh t trong nc phát hành D phòng gim giá chng khoán kinh doanh Tng

475,339,440,889 170,851,200,000

304,488,240,889 19,859,340,000

504,488,240,889 19,896,000,000

10,440,000,000

10,440,000,000

9,419,340,000

9,456,000,000

(9,771,594,000) 485,427,186,889

(8,947,295,400) 686,288,145,489

*. Thuyt minh v tình trng niêm yt ca các chng khoán kinh doanh 30/06/2009 VND 30/09/2009 VND

Chng khoán N: - ã niêm yt - Cha niêm yt Chng khoán Vn: - ã niêm yt - Cha niêm yt Tng

475,339,440,889 475,339,440,889 19,859,340,000 9,419,340,000 10,440,000,000 495,198,780,889

675,339,440,889 675,339,440,889 19,896,000,000 19,896,000,000

695,235,440,889

8

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

18. Cho vay khách hàng 30/06/2009 VND 30/09/2009 VND 8,571,143,718,715 5,106,200,000 8,576,249,918,715

Cho vay các t chc kinh t, cá nhân trong nc Cho vay bng vn tài tr, y thác u t Tng

7,093,599,396,883 10,601,589,000 7,104,200,985,883

-

Phân tích cht lng n cho vay:

30/06/2009 VND

30/09/2009 VND 8,217,357,177,733 117,222,390,254 33,096,582,665 145,470,185,022 63,103,583,041 8,576,249,918,715

N tiêu chun N cn chú ý N di tiêu chun N nghi ng N có kh nng mt vn Tng

6,690,267,195,621 241,350,381,973 59,899,361,083 97,648,342,591 15,035,704,615 7,104,200,985,883

-

Phân tích d n theo thi gian:

30/06/2009 VND

30/09/2009 VND 5,526,262,064,180 1,985,665,409,248 1,064,322,445,287 8,576,249,918,715

N ngn hn N trung hn N dài hn Tng

4,423,973,621,685 1,743,693,211,772 936,534,152,426 7,104,200,985,883

9

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

D phòng ri ro tín dng

n v tính: VND D phòng chung D phòng c th

K này S d u k D phòng ri ro trích lp trong k/ (Hoàn nhp d phòng trong k) D phòng gim do x lý các khon n khó thu hi bng ngun d phòng iu chnh tng/ (gim) khác S d cui k K trc S d u k D phòng ri ro trích lp trong k/ (Hoàn nhp d phòng trong k) D phòng gim do x lý các khon n khó thu hi bng ngun d phòng S d cui k

19. Chng khoán u t 29,359,044,169

6,086,767,326

21,426,459,280

7,865,790,106

35,445,811,495 13,692,316,651 29,292,249,386 11,848,623,143

15,666,727,518

9,577,836,137

0 29,359,044,169

0 21,426,459,280

19.1.

Chng khoán u t sn sàng bán

30/06/2009 VND 30/09/2009 VND 1,202,523,133,333 1,202,523,133,333

Chng khoán N do các t chc tín dng khác trong nc phát hành Chng khoán N do các t chc kinh t trong nc phát hành D phòng gim giá chng khoán sn sàng bán Tng 20.2 Chng khoán u t gi n ngày áo hn

1,202,523,133,333 1,202,523,133,333

30/06/2009

30/09/2009 VND 500,000,000,000 500,000,000,000

Chng khoán Chính ph Chng khoán N do các t chc tín dng khác trong nc phát hành Tng

VND 500,000,000,000 500,000,000,000

10

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

20. Góp vn, u t dài hn

-

Phân tích giá tr u t theo loi hình u t:

30/06/2009 VND 30/09/2009 VND 20,000,000,000 503,799,000,000 523,799,000,000

u t vào công ty con Các khon u t vào công ty liên doanh Các khon u t vào công ty liên kt Các khon u t dài hn khác D phòng gim giá u t dài hn Tng

497,709,000,000 497,709,000,000

-

Danh mc các khon u t, góp vn nh sau:

K trc K này T phn nm gi 0.80% 10.40% 10.00% 0.82% 2.00% 10.00% 11.00% 2.14% 10.70% 0.10% 0.00% 748,159,000,000 Giá gc T phn nm gi 0.40% 10.40% 10.00% 0.62% 2.00% 10.00% 11.00% 2.14% 10.70% 0.10% 100.00%

Tên các n v Giá gc Công ty C phn u t và Phát trin Cao su Ngh An Công ty C phn Qun lý Qu Sài Gòn - Hà Ni Công ty C phn chng khoán Sài Gòn - Hà Ni Công ty C phn Cao su Phc Hòa Công ty C phn Phát trin An Vit Công ty C phn Bo him SHB - Vinacomin Công ty C phn u t Xây dng Lilama SHB Công ty C phn u t Tài chính Nam Vit Công ty TNHH Sn Lâm Công ty C phn Qun lý Qu u t Thành Vit Công ty Qun lý n và khai thác tài sn Tng

600,000,000 5,200,000,000 35,000,000,000 27,859,000,000 1,000,000,000 30,000,000,000 11,000,000,000 1,500,000,000 135,000,000,000 501,000,000,000

600,000,000 5,200,000,000 41,090,000,000 27,859,000,000 1,000,000,000 30,000,000,000 11,000,000,000 1,500,000,000 135,000,000,000 250,000,000,000 20,000,000,000 523,249,000,000

11

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

21. Tài sn c nh hu hình Tng, gim tài sn c nh hu hình k này: n v tính: VND

Nhà ca, vt kin trúc 43,552,776,919 104,634,400 104,634,400 43,657,411,319 4,410,008,165 529,398,846 529,398,846 4,939,407,011 39,142,768,754 38,718,004,308 Phng tin vn ti, truyn dn 40,493,317,250 5,992,658,410 5,930,076,891 62,581,519 46,485,975,660 5,814,281,573 966,358,225 966,358,225 6,780,639,798 34,679,035,677 39,705,335,862 Tài sn c nh khác 2,267,362,176 460,132,000 460,132,000 2,727,494,176 940,192,983 293,537,061 293,537,061 1,233,730,044 1,327,169,193 1,493,764,132

Khon mc Nguyên giá S d u k S tng trong k - Mua trong k - u t XDCB hoàn thành - Tng khác S gim trong k - Chuyn sang BS u t - Thanh lý, nhng bán - Gim khác S d cui k Giá tr hao mòn lu k S d u k S tng trong k - Khu hao trong k - Tng khác S gim trong k - Chuyn sang BS u t - Thanh lý, nhng bán - Gim khác S d cui k Giá tr còn li Ti ngày u k Ti ngày cui k

Máy móc, thit b 14,686,450,605 1,586,895,105 1,213,982,269 372,912,836 16,273,345,710 3,626,370,907 1,040,289,196 1,040,289,196 4,666,660,103 11,060,079,698 11,606,685,607

Dng c qun lý 30,103,100,195 2,236,242,374 2,236,242,374 32,339,342,569 7,890,920,989 1,615,381,279 1,615,381,279 9,506,302,268 22,212,179,206 22,833,040,301

Cng 131,103,007,145 10,380,562,289 9,840,433,534 104,634,400 435,494,355 141,483,569,434 22,681,774,617 4,444,964,607 4,444,964,607 27,126,739,224 108,421,232,528 114,356,830,210

-

12

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn - Hà Ni

S 77 - Trn Hng o - Q.Hoàn Kim - TP.Hà Ni - Vit Nam

-

Tng, gim tài sn c nh hu hình k trc: n v tính: VND

Khon mc Nguyên giá S d u k S tng trong k - Mua trong k - u t XDCB hoàn thành - Tng khác S gim trong k - Chuyn sang BS u t - Thanh lý, nhng bán - Gim khác S d cui k Giá tr hao mòn lu k S d u k S tng trong k - Khu hao trong k - Tng khác S gim trong k - Chuyn sang BS u t - Thanh lý, nhng bán - Gim khác S d cui k Giá tr còn li Ti ngày u k Ti ngày cui k

Nhà ca, vt kin Phng tin vn ti, Máy móc, thit b truyn dn trúc 43,018,529,705 534,247,214 534,247,214 14,001,595,121 1,234,855,484 1,234,855,484 36,672,362,472 3,820,954,778 3,820,954,778

Dng c qun lý 23,269,853,047 6,833,247,148 6,833,247,148

Tài sn c nh khác 1,313,694,963 953,667,213 953,667,213

Cng 118,276,035,308 13,376,971,837 13,376,971,837 550,000,000 550,000,000 131,103,007,145 18,735,052,491 3,946,722,126 3,946,722,126 22,681,774,617 99,540,982,817 108,421,232,528

43,552,776,919 4,641,618,549 520,321,176 520,321,176

550,000,000 550,000,000 14,686,450,605 2,871,691,845 843,103,826 843,103,826

40,493,317,250 4,955,094,646 835,244,750 835,244,750

30,103,100,195 5,558,743,478 1,517,408,687 1,517,408,687

2,267,362,176 707,903,973 230,643,687 230,643,687

5,161,939,725 38,376,911,156 38,390,837,194

3,714,795,671 11,129,903,276 10,971,654,934

5,790,339,396 31,717,267,826 34,702,977,854

7,076,152,165 17,711,109,569 23,026,948,030

938,547,660 605,790,990 1,328,814,516

-

13

22. Tài sn c nh vô hình - Tng, gim tài sn c nh vô hình k này: n v tính: VND

Khon mc Nguyên giá S d u k S tng trong k - Mua trong k S gim trong k S d cui k Giá tr hao mòn lu k S d u k S tng trong k - Khu hao trong k - Tng khác S gim trong k S d cui k Giá tr còn li Ti ngày u k Ti ngày cui k

Quyn s dng t 705,385,289,421 705,385,289,421 1,045,944,999 39,444,999 39,444,999 1,085,389,998 704,339,344,422 704,299,899,423

Phn mm vi tính 4,033,327,194 4,033,327,194 976,696,667 254,380,554 254,380,554 1,231,077,221 3,056,630,527 2,802,249,973

Tài sn c nh vô hình khác 20,000,000,000 20,000,000,000 169,547,492 1,938,000 1,938,000 171,485,492 19,830,452,508 19,828,514,508

Cng 729,418,616,615 729,418,616,615 2,192,189,158 295,763,553 295,763,553 2,487,952,711 727,226,427,457 726,930,663,904

Tng, gim tài sn c nh vô hình k trc: n v tính: VND

Khon mc Nguyên giá S d u k S tng trong k - Mua trong k S gim trong k S d cui k Giá tr hao mòn lu k S d u k S tng trong k - Khu hao trong k - Tng khác S gim trong k S d cui k Giá tr còn li Ti ngày u k Ti ngày cui k

Quyn s dng t 705,385,289,421 705,385,289,421 6,500,000 39,444,999 39,444,999 45,944,999 705,378,789,421 705,339,344,422

Phn mm vi tính 3,346,112,250 582,334,944 582,334,944 3,928,447,194 327,356,474 242,311,386 242,311,386 569,667,860 3,018,755,776 3,358,779,334

Tài sn c nh vô hình khác 20,104,880,000 20,104,880,000 1,574,638,299 1,938,000 1,938,000 1,576,576,299 18,530,241,701 18,528,303,701

Cng 728,836,281,671 582,334,944 582,334,944 729,418,616,615 1,908,494,773 283,694,385 283,694,385 2,192,189,158 726,927,786,898 727,226,427,457

14

23. Tài sn Có khác n v tính: VND 30/06/2009 VND 30/09/2009 VND 12,977,978,422 279,308,800,766 1,451,883,233,546 1,744,170,012,734

Chi phí xây dng c bn d dang Các khon phi thu (*) D phòng ri ro cho các tài sn Có khác Tài sn Có khác Tng

9,875,384,284 88,093,128,520 1,016,489,446,014 1,114,457,958,818

(*): Không bao gm tài sn thu thu nhp hoãn li và các khon phi thu t các giao dch ni b.

24. Tin, vàng gi các t chc tín dng khác 30/06/2009 VND 30/09/2009 VND 15,976,833,142 15,949,245,783 27,587,359 5,874,861,200,000 5,225,500,000,000 649,361,200,000 5,890,838,033,142

Tin, vàng gi không k hn - Bng VND - Bng vàng và ngoi t Tin, vàng gi có k hn - Bng VND - Bng vàng và ngoi t Tng

25. Tin gi ca khách hàng

2,413,098,673 2,360,418,749 52,679,924 5,245,525,020,000 4,800,144,000,000 445,381,020,000 5,247,938,118,673

-

Thuyt minh theo loi tin gi:

30/06/2009 VND 30/09/2009 VND 3,345,158,249,724 3,117,233,369,103 227,924,880,621 8,925,103,710,952

15

Tin, vàng gi không k hn - Tin gi không k hn bng VND - Tin gi không k hn bng vàng, ngoi t Tin, vàng gi có k hn

4,066,590,132,504 3,054,754,674,715 1,011,835,457,789 7,248,831,486,844

- Tin gi có k hn bng VND - Tin gi có k hn bng vàng, ngoi t Tin gi vn chuyên dùng Tin gi ký qu

Tng

6,384,189,194,730 864,642,292,114 7,125,596,419 29,068,028,626 11,351,615,244,393

7,885,640,216,258 1,039,463,494,694 252,287,724 158,474,820,218 12,428,989,068,618

26. Vn tài tr, y thác u t, cho vay t chc tín dng chu ri ro 30/06/2009 VND 30/09/2009 VND

Vn nhn tài tr, y thác u t, cho vay bng VND Vn nhn tài tr, y thác u t, cho vay bng vàng, ngoi t Tng

27. Các khon n khác

12,539,370,000 838,092,797 13,377,462,797

11,598,170,000 839,976,046 12,438,146,046

30/06/2009 VND

30/09/2009 VND 990,679,856 174,129,760,608 3,117,772,424 3,117,772,424 178,238,212,888

Các khon phi tr ni b Các khon phi tr bên ngoài D phòng ri ro khác: - D phòng i vi các cam kt a ra Tng

1,251,498,935 77,840,055,726 2,049,602,065 2,049,602,065 81,141,156,726

16

29. Vn và qu ca t chc tín dng n v tính: Triu ng

S d u quý Tng trong quý Tng vn trong quý Li nhun tng trong quý Trích b sung qu cho k trc Tm trích lp các qu d tr Chuyn t qu d tr sang vn Bán c phiu qu Gim trong quý S dng trong quý Mua c phiu qu Chia c tc k trc Các khon gim khác S d cui k

Qu D Qu D tr Qu khác Li nhun Chênh lch Vn Thng d Qu u t C phiu phòng tài b sung vn thuc vn sau thu/ L t giá hi vn c góp/Vn phát trin qu chính ch s hu ch s hu oái phn iu l ly k 2,000,000 48,000 (4,956) 8,263 13 32,362 16,701 7,950 249,406 2,000,000 48,000 (4,956) 66 66 8,329 13 32,362 16,701 2,387 2,387 5,564 74,379 74,379 323,785

Cng 2,357,739 74,445 66 74,379 2,387 2,387 2,429,797

17

30. Thu nhp lãi và các khon thu nhp tng t

K trc VND K này VND

346,642,624,191 272,610,804,747 74,031,819,444

Thu nhp lãi tin gi Thu nhp lãi tin gi và cho vay khách hàng Thu lãi t kinh doanh, u t chng khoán N Thu nhp lãi cho thuê tài chính Thu khác t hot ng tín dng Tng 31. Chi phí lãi và các khon chi phí tng t

318,788,216,897 240,831,954,382 77,956,262,515

51,939,539,144

28,922,105,475

370,727,756,041

375,564,729,666

K trc VND

K này VND

231,295,023,795 763,908,318 74,542,078

Tr lãi tin gi Tr lãi tin vay Chi phí hot ng tín dng khác Tng 32. Lãi/ l thun t hot ng dch v

211,963,647,055 342,058,518 27,941,744

212,333,647,317

232,133,474,191

K trc VND

K này VND 9,577,085,993

5,194,373,826 3,348,374,947 141,825,065 46,770,264 845,741,891 3,095,590,907 1,153,926,792 459,126,415 1,482,537,700

Thu phí dch v - Hot ng thanh toán - Hot ng bo lãnh - Hot ng ngân qu - Dch v i lý - Thu phí dch v khác Chi phí dch v liên quan - Hot ng thanh toán - Hot ng ngân qu - Chi phí dch v khác Lãi/ l thun t hot ng dch v

7,022,230,669

4,358,647,800 106,953,666 144,573,780 32,556,572 2,379,498,851 3,606,351,615 634,607,650 477,093,483 2,494,650,482

3,415,879,054

6,481,495,086

18

33. Lãi l thun t hot ng kinh doanh ngoi hi

K trc VND

K này VND

23,814,918,783 19,622,103,244 4,192,815,539 9,807,491,250 6,024,427,436 3,783,063,814

Thu nhp t hot ng kinh doanh ngoi hi - Thu t kinh doanh ngoi t giao ngay - Thu t các công c tài chính phái sinh tin t Chi phí hot ng kinh doanh ngoi hi - Chi v kinh doanh ngoi t giao ngay - Chi v các công c tài chính phái sinh tin t Lãi/ l thun t hot ng kinh doanh ngoi hi

10,259,488,045 10,021,488,045 238,000,000 587,659,853 445,909,853 141,750,000

9,671,828,192

14,007,427,533

34. Lãi/ l thun t hot ng mua bán chng khoán kinh Doanh

K trc VND K này VND

824,298,600 -

Thu nhp t mua bán chng khoán kinh doanh Chi phí v mua bán chng khoán kinh doanh Chi phí d phòng gim giá chng khoán kinh doanh Lãi/ l thun t hot ng mua bán chng khoán kinh doanh 35. Thu nhp t góp vn, mua c phn

36,755,994,000 -141,443,407

36,897,437,407

824,298,600

K trc VND

K này VND

C tc nhn c trong k t góp vn, mua c phn: - T chng khoán Vn kinh doanh Tng 36. Lãi/ l thun t hot ng kinh doanh khác

K trc VND K này VND

(720,621,420) (720,621,420) 47,118,304 6,659,850,000 9,049,336,000

6,659,850,000

9,049,336,000

Thu nhp t hot ng khác - Thu t hot ng kinh doanh khác

Chi phí liên quan n hot ng khác - Chi phí liên quan n hot ng kinh doanh khác

37,143,971,779 37,143,971,779 3,522,711

3,522,711 37,140,449,068

47,118,304 (767,739,724)

19

Lãi/ l thun t các hot ng kinh doanh khác

37. Chi phí hot ng

K trc VND K này VND

2,587,625,080 35,402,547,851 31,463,569,644 2,109,263,255 35,653,283 14,574,694,232 4,740,728,160 14,266,156,686 1,341,256,850 165,300,000 1,832,403,416

Chi np thu và các khon phí, l phí Chi phí cho nhân viên Trong ó: - Chi lng và ph cp - Các khon chi óng góp theo lng - Chi tr cp - Chi công tác xã hi Chi v tài sn Trong ó: Khu hao tài sn c nh Chi cho hot ng qun lý công v Trong ó: - Công tác phí - Chi v các hot ng oàn th ca ngân hàng Chi np phí bo him, bo m tin gi ca khách hàng Tng

2,575,413,388 33,753,367,170 30,280,752,683 1,927,702,491 16,556,579 12,242,124,163 1,096,094,308 14,739,324,294 1,603,579,391 18,456,000 1,812,126,362

65,122,355,377

68,663,427,265

38. Tin và các khon tng ng tin

K này VND K trc VND

116,917,148,412 985,387,778,405 5,179,124,716,946 6,281,429,643,763

Tin mt và các khon tng ng tin ti qu Tin gi ti Ngân hàng Nhà nc Tin gi ti các t chc tín dng khác Tng

168,738,017,689 590,281,148,516 5,141,266,362,857 5,900,285,529,062

Hà Ni, ngày 20 tháng 10 nm 2009 Ngi lp (ã ký) K Toán Trng (ã ký) Tng Giám c (ã ký)

ÀO VN QUÝ

NINH TH LAN PHNG

NGUYN VN LÊ

20

Information

Microsoft Word - BAO CAO THUYET MINH QUI III-2009-F.doc

20 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

275887