Read Microsoft Word - SHB Consol VAS 31.12.2009 [V]-v14 - dlm.doc text version

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

Các Báo cáo Tài chính Hp nht theo các Chun mc K toán Vit Nam và H thng K toán các T chc Tín dng Vit Nam ã c kim toán cho nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2009

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

MC LC

Trang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ã C KIM TOÁN Báo cáo ca Ban Tng Giám c Báo cáo kim toán c lp Bng cân i k toán hp nht Báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht Báo cáo li nhun li hp nht Báo cáo lu chuyn tin t hp nht Thuyt minh báo cáo tài chính hp nht 1-3 4 5-7 8 9 10 - 11 12 - 60

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

BÁO CÁO CA BAN TNG GIÁM C Ban Tng Giám c Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính hp nht ca Ngân hàng và công ty con cho nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2009. NGÂN HÀNG Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni (sau ây gi tt là "Ngân hàng" hoc "SHB") là ngân hàng thng mi c phn c thành lp ti nc Cng hòa Xã hi Ch ngha Vit Nam. Ngân hàng c thành lp ngày 13 tháng 11 nm 1993 theo Giy phép s 0041-NH/GP ca Ngân hàng Nhà nc Vit Nam. Ngân hàng c i tên thành Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni theo quyt nh s 1764/Q-NHNN ca Thng c Ngân hàng Nhà nc Vit Nam ngày 11 tháng 9 nm 2006. Ngân hàng c thành lp nhm thc hin các giao dch ngân hàng bao gm huy ng và nhn tin gi ngn hn, trung hn và dài hn t các t chc và cá nhân; cho vay ngn hn, trung hn và dài hn i vi các t chc và cá nhân trên c s tính cht và kh nng ngun vn ca Ngân hàng; thc hin các giao dch ngoi t, các dch v tài tr thng mi quc t, chit khu thng phiu, trái phiu và các giy t có giá khác; và các dch v ngân hàng khác c Ngân hàng Nhà nc cho phép. Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni có tr s chính t ti 77 Trn Hng o, Hà Ni. Vào thi im 31 tháng 12 nm 2009, Ngân hàng có mt (01) Hi s chính và mi sáu (16) chi nhánh cp mt ti các tnh và thành ph trên c nc. KT QU HOT NG KINH DOANH HP NHT VÀ C TC Tóm tt v kt qu hot ng kinh doanh hp nht và chi tr c tc ca Ngân hàng nh sau: Nm 2009 triu ng Li nhun thun trong nm C tc công b trong nm Li nhun li vào cui nm HI NG QUN TR Các thành viên Hi ng Qun tr trong nm tài chính ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho n thi im lp báo cáo này gm: H và tên Ông Quang Hin Ông Nguyn Vn Lê Ông Nguyn Vn Hi Ông Trn Ngc Linh Ông Phan Huy Chí Ông Trn Thoi Chc v Ch tch y viên y viên y viên y viên y viên Ngày Thng c NHNN chun y (b nhim) B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 318.405 159.606 111.516 Nm 2008 triu ng 194.770 159.836 7.676

1

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

BÁO CÁO CA BAN TNG GIÁM C (tip theo) BAN KIM SOÁT Các thành viên Ban Kim soát trong nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho n thi im lp báo cáo này gm: H và tên Bà àm Ngc Bích Ông Nguyn Hu c Bà Nguyn Th Hng Uyên Ông Lng c Chính Ông Bùi Thanh Tâm Ông Phm Hòa Bình Chc v Trng Ban Phó trng Ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ngày Thng c NHNN chun y (b nhim) B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 20 tháng 5 nm 2009 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 20 tháng 5 nm 2009

BAN TNG GIÁM C VÀ K TOÁN TRNG Các thành viên Ban Tng Giám c và K toán Trng trong nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho n thi im lp báo cáo này gm: H và tên Ông Nguyn Vn Lê Ông ng Trung Dng Ông Bùi Tín Ngh Ông Lê ng Khoa Bà Ninh Th Lan Phng Chc v Tng Giám c Phó Tng Giám c Phó Tng Giám c Phó Tng Giám c K toán Trng Ngày Thng c NHNN chun y (b nhim) Tái b nhim vào ngày 8 tháng 5 nm 2007 B nhim vào ngày 1 tháng 9 nm 2006 B nhim vào ngày 5 tháng 6 nm 2007 B nhim vào ngày 10 tháng 4 nm 2009 B nhim vào ngày 27 tháng 7 nm 2008

CÁC S KIN SAU NGÀY KT THÚC K K TOÁN NM Không có s kin quan trng nào xy ra k t ngày kt thúc k k toán nm yêu cu phi có các iu chnh hoc thuyt minh trong các báo cáo tài chính hp nht. KIM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Ernst & Young Vit Nam bày t nguyn vng c làm công tác kim toán cho Ngân hàng.

2

Ng:n hanqThuong ma C6phen Sd

ci,n-HA

lllrt'

!/Er\'rs L,r \,;

rhd

dm

!r;ndn h{;.-q

q

t{n bh dr d

phn h?.h, |

-

dip

d}

rMrhlnd6

!q.!"'q!'r'\.

diqpdlikht4+liddchhGd'[email protected],{!

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

BNG CÂN I K TOÁN HP NHT ti ngày 31 tháng 12 nm 2009

Thuyt minh TÀI SN Tin mt, vàng bc, á quý Tin gi ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam ("NHNN") Tin, vàng gi ti các TCTD khác và cho vay các TCTD khác Tin, vàng gi ti TCTD khác Cho vay các TCTD khác D phòng ri ro cho vay các TCTD khác Chng khoán kinh doanh Chng khoán kinh doanh D phòng gim giá chng khoán kinh doanh Các công c TC phái sinh và các tài sn TC khác Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng D phòng ri ro cho vay khách hàng Chng khoán u t Chng khoán u t sn sàng bán Chng khoán u t gi n ngày áo hn D phòng gim giá chng khoán u t Góp vn, u t dài hn u t vào công ty con Vn góp liên doanh u t vào công ty liên kt u t dài hn khác D phòng gim giá u t dài hn Tài sn c nh Tài sn c nh hu hình Nguyên giá tài sn c nh Hao mòn tài sn c nh Tài sn c nh thuê tài chính Nguyên giá tài sn c nh Hao mòn tài sn c nh Tài sn c nh vô hình Nguyên giá tài sn c nh Hao mòn tài sn c nh Bt ng sn u t Nguyên giá bt ng sn u t Hao mòn bt ng sn u t Tài sn có khác Các khon phi thu Các khon lãi, phí phi thu Tài sn thu TNDN hoãn li Tài sn Có khác Trong ó: Li th thng mi D phòng ri ro cho các tài sn Có ni bng khác TNG TÀI SN 14 4 5 6 6.1 139.081 920.132 6.357.324 6.357.324 16.500 16.500 3.663 12.701.664 12.828.748 (127.084) 4.865.643 3.335.951 1.540.500 (10.808) 269.799 269.799 853.627 126.040 159.197 (33.157) 727.587 729.942 (2.355) 67.479 216.117 2.945.975 2.945.975 480.531 494.699 (14.168) 369 6.227.158 6.252.699 (25.541) 1.955.500 955.000 1.000.500 748.159 748.159 823.991 97.167 112.814 (15.647) 726.824 728.521 (1.697) 31/12/2009 triu ng 31/12/2008 triu ng

7

8 9 10 11 11.1 11.2 12 12.1 12.2 13 13.1

13.2

1.341.764 419.678 307.391 615.415 (720) 27.469.197

916.031 150.638 124.200 641.193 14.381.310

5

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

BNG CÂN I K TOÁN HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009

Thuyt minh N PHI TR Các khon n Chính ph và NHNN Tin gi và vay các TCTD khác Tin gi ca các TCTD khác Vay các TCTD khác Tin gi ca khách hàng Các công c TC phái sinh và các công n TC khác Vn tài tr, u thác u t, cho vay mà TCTD chu ri ro Phát hành giy t có giá Các khon n khác Các khon lãi, phí phi tr Thu TNDN hoãn li phi tr Các khon phi tr và công n khác D phòng cho công n tim n và cam kt ngoi bng TNG N PHI TR VN CH S HU Vn và các qu Vn ca TCTD Vn iu l Vn u t XDCB Thng d vn c phn C phiu qu C phiu u ãi Vn khác Qu ca TCTD Chênh lch t giá hi oái Chênh lch ánh giá li tài sn Li nhun cha phân phi/ L lu k Li ích ca c ông thiu s TNG VN CH S HU TNG N PHI TR VÀ VN CH S HU 20 20 2.417.045 2.043.043 2.000.000 48.000 (4.957) 102.880 271.122 2.417.045 27.469.197 2.266.655 2.045.649 2.000.000 48.000 (2.351) 53.494 167.512 2.266.655 14.381.310 17 15 15.1 16 9.943.404 9.943.404 14.672.147 31.884 404.717 171.248 229.910 3.559 25.052.152 2.235.084 2.235.084 9.508.142 25.473 345.956 132.952 212.571 433 12.114.655 31/12/2009 triu ng 31/12/2008 triu ng

18 10

6

[email protected] m? c6 phan seLGon-Ha Nai

NganhangThvdns n? c6 phan sdiGbn-Hii Noi

,;

,1

,

t,.:ta

./r'1:

NganhangThuong ma c6 ph;nsaLGon-He Noi

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

BÁO CÁO LU CHUYN TIN T HP NHT cho nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2009

Thuyt minh LU CHUYN TIN T HOT NG KINH DOANH Thu nhp lãi và các khon thu nhp tng t nhn c Chi phí lãi và các chi phí tng t ã tr Thu nhp t hot ng dch v nhn c Chênh lch s tin thc thu/ thc chi t hot ng kinh doanh chng khoán, vàng bc, ngoi t Thu nhp khác Tin thu các khon n ã c x lý xoá, bù p bng ngun d phòng ri ro Tin chi tr cho nhân viên và hot ng qun lý, công v Tin thu thu nhp thc np trong k Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh trc nhng thay i v tài sn và vn lu ng Nhng thay i v tài sn hot ng (Tng)/Gim các khon tin, vàng gi và cho vay các TCTD khác (Tng)/Gim các khon v kinh doanh chng khoán (Tng)/Gim các công c tài chính phái sinh và các tài sn tài chính khác (Tng)/Gim các khon cho vay khách hàng Gim ngun d phòng bù p tn tht các khon (tín dng, chng khoán, u t dài hn) (Tng)/Gim khác v tài sn hot ng Nhng thay i v công n hot ng Tng/(Gim) các khon n Chính ph và NHNN Tng/(Gim) các khon tin gi, tin vay các TCTD Tng/(Gim) tin gi ca khách hàng (bao gm c KBNN) Tng/(Gim) phát hành giy t có giá (ngoi tr giy t có giá phát hành c tính vào hot ng tài chính) Tng/(Gim) vn tài tr, u thác u t, cho vay mà TCTD chu ri ro Tng/(Gim) các công c tài chính phái sinh và các khon n tài chính khác Tng/(Gim) khác v công n hot ng Chi t các qu ca TCTD Lu chuyn tin thun t hot ng kinh doanh LU CHUYN TIN T HOT NG U T Mua sm tài sn c nh Tin thu t thanh lý, nhng bán TSC Tin chi t thanh lý, nhng bán TSC Mua sm bt ng sn u t Tin thu t bán, thanh lý bt ng sn u t Tin chi ra do bán, thanh lý bt ng sn u t Tin chi u t, góp vn vào các n v khác Tin thu u t, góp vn vào các n v khác Tin thu c tc và li nhun c chia t các khon u t, góp vn dài hn Lu chuyn tin thun t hot ng u t 2009 triu ng 1.608.021 (980.452) 60.082 (35.538) 10.551 1.197 (327.964) (74.071) 261.826 2008 triu ng 1.330.247 (1.130.753) 7.412 20.823 293.707 1.048 (175.045) (54.639) 292.800

19

(539.946) (2.423.694) (3.294) (6.576.049) (102.515) 7.708.320 5.164.004 6.412 255 (5.514) 3.489.805 (109.189) (16.000) 501.000 7.475 383.286

3.192.644 (2.058.492) (369) (2.069.197) 486.613 (4.856.701) 6.703.273 (26.426) 74.289 (4.172) 1.734.262 (490.704) (365.559) 2.964 (853.299)

20

10

Ngan hdngThodng maic6 phan

si Gdn HiN9

ft;,h!'r'niNih!tL,dr3&'hp.6did{kF

,-.'

l

,",1

cn

klit

nnr dlh \entdnlL- 1 an 4 k F

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 1. GII THIU V NGÂN HÀNG Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni (sau ây gi tt là "Ngân hàng" hoc "SHB") là ngân hàng thng mi c phn c thành lp ti nc Cng hòa Xã hi Ch ngha Vit Nam. Thành lp và Hot ng Ngân hàng c thành lp ngày 13 tháng 11 nm 1993 theo Giy phép s 0041-NH/GP ca Ngân hàng Nhà nc Vit Nam. Ngân hàng c i tên thành Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni theo quyt nh s 1764/Q-NHNN ca Thng c Ngân hàng Nhà nc Vit Nam ngày 11 tháng 9 nm 2006. Ngân hàng c thành lp nhm thc hin các giao dch ngân hàng bao gm huy ng và nhn tin gi ngn hn, trung hn và dài hn t các t chc và cá nhân; cho vay ngn hn, trung hn và dài hn i vi các t chc và cá nhân trên c s tính cht và kh nng ngun vn ca Ngân hàng; thc hin các giao dch ngoi t, các dch v tài tr thng mi quc t, chit khu thng phiu, trái phiu và các giy t có giá khác; và các dch v ngân hàng khác c NHNN cho phép. Vn iu l Vn iu l ban u ca Ngân hàng do c ông góp là 400 triu ng và c b sung theo tng thi k. S vn iu l ca Ngân hàng ti thi im ngày 31 tháng 12 nm 2009 là 2.000.000 triu ng (ti ngày 31 tháng 12 nm 2008 là 2.000.000 triu ng). Hi ng Qun tr Các thành viên Hi ng Qun tr trong nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho ti thi im lp báo cáo này gm: H và tên Ông Quang Hin Ông Nguyn Vn Lê Ông Nguyn Vn Hi Ông Trn Ngc Linh Ông Phan Huy Chí Ông Trn Thoi Ban Kim soát Các thành viên Ban Kim soát trong nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho ti thi im lp báo cáo này gm: H và tên Chc v Ngày Thng c NHNN chun y (b nhim) Chc v Ch tch y viên y viên y viên y viên y viên Ngày Thng c NHNN chun y (b nhim) B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008

Bà àm Ngc Bích Trng Ban B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 Ông Nguyn Hu c Phó Trng Ban B nhim vào ngày 20 tháng 5 nm 2009 Bà Nguyn Th Hng Uyên Thành viên B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 Ông Lng c Chính Thành viên B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 Ông Bùi Thanh Tâm Thành viên B nhim vào ngày 16 tháng 6 nm 2008 Ông Phm Hòa Bình Thành viên B nhim vào ngày 20 tháng 5 nm 2009

12

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 1. GII THIU V NGÂN HÀNG (tip theo) Ban Tng Giám c và K toán Trng Các thành viên Ban Tng Giám c và K toán Trng trong nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho ti thi im lp báo cáo này gm: H và tên Chc v Ngày Thng c NHNN chun y (b nhim) Tái b nhim vào ngày 8 tháng 5 nm 2007 B nhim vào ngày 1 tháng 9 nm 2006 B nhim vào ngày 5 tháng 6 nm 2007 B nhim vào ngày 10 tháng 4 nm 2009 B nhim vào ngày 27 tháng 7 nm 2008

Ông Nguyn Vn Lê Tng Giám c Ông ng Trung Dng Phó Tng Giám c Ông Bùi Tín Ngh Phó Tng Giám c Ông Lê ng Khoa Phó Tng Giám c Bà Ninh Th Lan Phng K toán Trng Tr s

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni có tr s chính t ti 77 Trn Hng o, Hà Ni. Vào thi im 31 tháng 12 nm 2009, Ngân hàng có mt (01) Hi s chính và mi sáu (16) chi nhánh cp mt ti các tnh và thành ph trên c nc. Công ty con Ti ngày 31 tháng 12 nm 2009, Ngân hàng có mt (01) công ty con do Ngân hàng s hu 100% vn là Công ty TNHH Mt thành viên Qun lý N và Khai thác Tài sn SHB, hot ng trong lnh vc qun lý n và khai thác tài sn bo m n vay theo quyt nh thành lp s 52A/Q ­ HQT ca Hi ng Qun tr SHB ngày 16 tháng 3 nm 2009 và Quyt nh s 508/2009/Q-NHNN ca Thng c Ngân hàng Nhà nc ngày 11 tháng 3 nm 2009. Nhân viên Tng s cán b công nhân viên ca Ngân hàng và công ty con vào ngày 31 tháng 12 nm 2009 là 1.348 ngi (ti ngày 31 tháng 12 nm 2008: 844 ngi).

13

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 2. 2.1 CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN CH YU Tuân th theo các Chun mc K toán Vit Nam và H thng K toán các TCTD Vit Nam Ban Tng Giám c Ngân hàng khng nh các báo cáo tài chính hp nht ính kèm c lp tuân th theo các Chun mc K toán Vit Nam và H thng K toán các TCTD Vit Nam. 2.2 C s lp các báo cáo tài chính hp nht Các báo cáo tài chính hp nht ca Ngân hàng c trình bày theo n v triu ng Vit Nam ("triu ng" hay "triu VN"), c lp theo H thng K toán các T chc Tín dng Vit Nam theo Quyt nh s 479/2004/Q-NHNN ngày 29 tháng 04 nm 2004 do Thng c Ngân hàng Nhà nc Vit Nam ban hành có hiu lc t ngày 1 tháng 1 nm 2005 và các quyt nh b sung, sa i Quyt nh 479/2004/Q-NHNN, Quyt nh s 16/2007/Q-NHNN ngày 18 tháng 04 nm 2007 ca Thng c Ngân hàng Nhà nc Vit Nam và H thng Chun mc K toán Vit Nam do B Tài chính ban hành bao gm:

Quyt nh s 149/2001/Q-BTC ngày 31 tháng 12 nm 2001 v vic ban hành và công b 4 chun mc k toán Vit Nam (t 1); Quyt nh s 165/2002/Q-BTC ngày 31 tháng 12 nm 2002 v vic ban hành và công b 6 chun mc k toán Vit Nam (t 2); Quyt nh s 234/2003/Q-BTC ngày 30 tháng 12 nm 2003 v vic ban hành và công b 6 chun mc k toán Vit Nam (t 3); Quyt nh s 12/2005/Q-BTC ngày 15 tháng 02 nm 2005 v vic ban hành và công b 6 chun mc k toán Vit Nam (t 4); và Quyt nh s 100/2005/Q-BTC ngày 28 tháng 12 nm 2005 v vic ban hành và công b 4 chun mc k toán Vit Nam (t 5).

Các báo cáo tài chính hp nht kèm theo c lp trên c s tuân th các nguyên tc và thông l k toán c chp nhn ti Vit Nam. Bng cân i k toán hp nht, báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht, báo cáo li nhun li hp nht, báo cáo lu chuyn tin t hp nht và các thuyt minh i kèm cng nh vic s dng các báo cáo này không dành cho nhng ai không thông hiu các thông l, th tc và nguyên tc k toán Vit Nam và ngoài ra, các báo cáo này không nhm th hin tình hình tài chính và kt qu hot ng kinh doanh và lu chuyn tin t ca Ngân hàng theo nhng nguyên tc và thông l k toán c chp nhn rng rãi các quc gia và th ch bên ngoài Vit Nam. 2.3 Nm tài chính Nm tài chính ca Ngân hàng bt u vào ngày 1 tháng 1 và kt thúc vào ngày 31 tháng 12.

14

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 2. 2.4 CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN CH YU (tip theo) Hp nht các báo cáo tài chính Các báo cáo tài chính hp nht bao gm các báo cáo tài chính ca Ngân hàng và ca công ty con ti ngày 31 tháng 12 hàng nm. Báo cáo tài chính ca công ty con có cùng niên lp báo cáo và s dng các chính sách k toán mt cách nht quán vi Ngân hàng. Tt c các s d và các giao dch ni b, k c các khon lãi cha thc hin phát sinh t các giao dch ni b ã c loi tr hoàn toàn. Báo cáo tài chính ca công ty con (trình bày trong Thuyt minh s 1) c hp nht vào báo cáo tài chính ca Ngân hàng theo phng pháp hp nht toàn phn bt u t ngày Ngân hàng có quyn kim soát. S kim soát tn ti khi Ngân hàng có quyn, trc tip hay gián tip, chi phi các chính sách tài chính và hot ng ca n v nhm thu c li ích t các hot ng ca các n v ó. Kt qu hot ng kinh doanh ca các công ty con mi c mua hoc mi c thanh lý trong nm c hch toán vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht mt cách hp lý tính t ngày mua hoc tính n ngày thanh lý. 2.5 Thay i chính sách k toán Ghi nhn các khon u t chng khoán Theo hng dn ca Công vn s 7459/NHNN ­ KTTC ca Ngân hàng Nhà nc Vit Nam ban hành ngày 30 tháng 8 nm 2006, các chng khoán vn mà Ngân hàng nm gi di 20% quyn biu quyt c hch toán vào khon mc u t dài hn khác. T ngày 14 tháng 4 nm 2009, Ngân hàng thc hin áp dng Công vn s 2601/NHNNTCKT v vic hng dn rà soát phân loi và c s trích lp d phòng gim giá các khon u t tài chính do Ngân hàng Nhà nc ban hành ngày 14 tháng 4 nm 2009. Theo công vn này và hng dn ca Công vn 7459/NHNN ­ KTTC nói trên, ch có các khon u t góp vn vào n v khác mà Ngân hàng nm gi di 20% quyn biu quyt và là c ông sáng lp; hoc là i tác chin lc; hoc có kh nng chi phi nht nh vào quá trình lp, quyt nh các chính sách tài chính và hot ng ca doanh nghip nhn u t thông qua vn bn tha thun c nhân s tham gia Hi ng Qun tr/ Ban iu hành mi c phân loi là u t dài hn khác. Do công vn s 2601/NHNN-TCKT không yêu cu áp dng hi t, ng thi, theo hng dn ca Thông t s 20/2006/TT-BTC ca B tài chính ngày 20 tháng 3 nm 2006 hng dn thc hin Chun mc K toán s 29 ­ "Thay i chính sách k toán, c tính k toán và các sai sót", vic thay i chính sách k toán do áp dng ln u các quy nh ca pháp lut hoc chun mc k toán, ch k toán không yêu cu vic iu chnh hi t nên s liu u k trên các báo cáo tài chính hp nht kèm theo không bao gm các nh hng nu có liên quan n vic phân loi li các chng khoán trên. 2.6 Các khon cho vay và ng trc khách hàng Các khon cho vay và ng trc khách hàng c công b và trình bày theo s d n gc ti thi im kt thúc nm tài chính.

15

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 2. 2.7 CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN CH YU (tip theo) D phòng ri ro tín dng Theo Lut các T chc Tín dng có hiu lc t ngày 1 tháng 10 nm 1998, Lut Sa i và B sung mt s iu trong Lut Các T chc Tín dng có hiu lc t ngày 1 tháng 10 nm 2004, Quyt nh 1627/2001/Q-NHNN ngày 31 tháng 12 nm 2001 ca Thng c Ngân hàng Nhà nc v vic ban hành Quy ch Cho vay ca T chc Tín dng i vi khách hàng, Quyt nh 127/2005/Q-NHNN ngày 3 tháng 2 nm 2005 v vic sa i, b sung mt s iu ca Quy ch Cho vay ca T chc Tín dng i vi khách hàng ban hành theo Quyt nh 1627/2001/Q-NHNN, Quyt nh 493/2005/Q-NHNN ngày 22 tháng 4 nm 2005 và Quyt nh 18/2007/Q-NHNN ca Ngân hàng Nhà nc v vic phân loi n, trích lp và s dng d phòng x lý ri ro tín dng trong hot ng ngân hàng ca t chc tín dng, t chc tín dng phi thc hin phân loi n, trích lp d phòng ri ro tín dng. Theo ó, các khon cho vay khách hàng c phân loi theo các mc ri ro nh sau: N tiêu chun, N cn chú ý, N di tiêu chun, N nghi ng và N có kh nng mt vn da vào tình trng quá hn và các yu t nh tính khác ca khon cho vay. Ri ro tín dng thun ca các khon cho vay khách hàng c tính bng giá tr còn li ca khon cho vay tr giá tr ca tài sn bo m ã c chit khu theo các t l c quy nh trong Quyt nh 493/2005/Q-NHNN và Quyt nh 18/2007/Q-NHNN. D phòng c th c trích lp trên ri ro tín dng thun ca các khon cho vay theo các t l tng ng vi tng nhóm nh sau: Nhóm 1 2 3 4 5 Loi N tiêu chun N cn chú ý N di tiêu chun N nghi ng N có kh nng mt vn T l d phòng c th 0% 5% 20% 50% 100%

Các khon n c phân loi là N di tiêu chun, N nghi ng và N có kh nng mt vn c coi là n xu. Theo Quyt nh 493/2005/Q-NHNN, d phòng chung c trích lp d phòng cho nhng tn tht cha c xác nh trong quá trình phân loi n và trích lp d phòng c th và trong các trng hp khó khn v tài chính ca các t chc tín dng khi cht lng các khon n suy gim. Theo ó, trong vòng 5 nm k t tháng 5 nm 2005, Ngân hàng phi thc hin trích lp và duy trì d phòng chung bng 0,75% tng giá tr các khon n c phân loi t nhóm 1 n nhóm 4. D phòng c ghi nhn nh mt khon chi phí trên báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht và c s dng x lý các khon n xu. Theo Quyt nh 493/2005/QNHNN, Ngân hàng thành lp Hi ng X lý Ri ro x lý các khon n xu nu nh chúng c phân loi vào nhóm 5, hoc nu khách hàng vay là pháp nhân gii th, phá sn, hoc là cá nhân b cht hoc mt tích. Chi tit v phân loi n, tính toán d phòng và s d phòng Ngân hàng thc t hch toán cho n thi im 31 tháng 12 nm 2009 c trình bày Thuyt minh s 10.

16

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 2. 2.8 CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN CH YU (tip theo) Chng khoán kinh doanh Chng khoán kinh doanh là nhng chng khoán n, chng khoán vn, chng khoán khác c Ngân hàng mua hn và d nh bán ra trong thi gian ngn nhm mc ích thu li t vic hng chênh lch giá. Chng khoán kinh doanh c ghi nhn theo giá gc vào ngày giao dch. Các chng khoán này c xem xét kh nng gim giá ti thi im lp báo cáo tài chính. Chng khoán kinh doanh c lp d phòng gim giá khi giá tr ghi s cao hn giá tr th trng. D phòng gim giá c ghi nhn vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht trên khon mc "Lãi/l thun t mua bán chng khoán kinh doanh". 2.9 2.9.1 Chng khoán u t Chng khoán gi n ngày áo hn Chng khoán gi n ngày áo hn là các chng khoán n c Ngân hàng mua hn vi mc ích u t hng lãi sut. Chng khoán gi n ngày áo hn có giá tr c xác nh và có ngày áo hn c th. Các chng khoán này c ghi nhn theo mnh giá ti thi im mua, phn chit khu/ph tri là chênh lch âm/dng gia giá gc vi giá tr ca khon tin gm mnh giá cng (+) lãi dn tích trc khi mua (i vi chng khoán n tr lãi sau) hoc tr (-) lãi nhn trc ch phân b (i vi chng khoán n tr lãi trc), c phân b vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht theo phng pháp ng thng trong sut thi gian còn li ca chng khoán. Lãi d thu c tính theo phng pháp ng thng theo thi gian nm gi còn li ca chng khoán. Chng khoán gi n ngày áo hn s c xem xét v kh nng gim giá. Chng khoán c lp d phòng gim giá khi có du hiu st gim giá tr lâu dài. D phòng gim giá c ghi nhn vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht trên khon mc "Lãi/l thun t mua bán chng khoán u t". 2.9.2 Chng khoán sn sàng bán Chng khoán u t sn sàng bán bao gm các chng khoán n và chng khoán vn c Ngân hàng nm gi vi mc ích u t và sn sàng bán, không thuc loi chng khoán mua vào bán ra thng xuyên nhng có th bán bt c lúc nào xét thy có li và Ngân hàng không phi là c ông sáng lp; hoc là i tác chin lc; hoc có kh nng chi phi nht nh vào quá trình lp, quyt nh các chính sách tài chính và hot ng ca doanh nghip nhn u t thông qua vn bn tha thun c nhân s tham gia Hi ng Qun tr/ Ban Tng Giám c. Chng khoán vn sn sàng bán luôn c hch toán theo giá mua. Chng khoán n sn sàng bán c hch toán theo mnh giá ti thi im mua, phn chit khu/ph tri là chênh lch âm/dng gia giá gc vi giá tr ca khon tin gm mnh giá cng (+) lãi dn tích trc khi mua (i vi chng khoán n tr lãi sau) hoc tr (-) lãi nhn trc ch phân b (i vi chng khoán n tr lãi trc), c phân b vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh theo phng pháp ng thng trong sut thi gian còn li ca chng khoán. Lãi d thu c tính theo phng pháp ng thng theo thi gian nm gi c tính còn li ca chng khoán. Chng khoán sn sàng bán s c xem xét v kh nng gim giá. Chng khoán c lp d phòng gim giá khi giá tr th trng thp hn giá tr ghi s. D phòng gim giá c ghi nhn vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht trên khon mc "Lãi/l thun t mua bán chng khoán u t". 17

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 2. 2.10 CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN CH YU (tip theo) u t góp vn dài hn khác Các khon u t góp vn dài hn khác th hin các khon u t vn vào các n v khác mà Ngân hàng nm di 20% quyn biu quyt và ng thi Ngân hàng là c ông sáng lp, hoc là i tác chin lc, hoc có kh nng chi phi nht nh vào quá trình lp, quyt nh các chính sách tài chính và hot ng ca doanh nghip nhn u t thông qua vn bn tha thun c nhân s tham gia Hi ng Qun tr/ Ban Tng Giám c. Các khon u t này c ghi nhn theo giá gc. i vi các khon u t góp vn ban u vào các n v khác, d phòng gim giá u t dài hn c lp nu t chc kinh t mà Ngân hàng ang u t b l (tr trng hp l theo k hoch ã c xác nh trong phng án kinh doanh trc khi u t) theo hng dn ca Thông t s 228/2009/TT-BTC do B Tài chính ban hành ngày 7 tháng 12 nm 2009. Theo ó, mc trích lp d phòng là chênh lch gia vn góp thc t ca các bên ti t chc kinh t và vn ch s hu thc có nhân (x) vi t l vn u t ca doanh nghip so vi tng vn góp thc t ca các bên ti t chc kinh t. 2.11 Tài sn c nh vô hình Tài sn c nh vô hình c ghi nhn theo nguyên giá tr i giá tr khu hao ly k. Nguyên giá tài sn c nh vô hình là toàn b các chi phí mà Ngân hàng phi b ra có c tài sn c nh vô hình tính n thi im a tài sn ó vào s dng theo d tính. Các chi phí nâng cp và i mi tài sn c nh vô hình c ghi tng nguyên giá ca tài sn và các chi phí khác c hch toán vào kt qu hot ng kinh doanh hp nht khi phát sinh. Khi tài sn c nh vô hình c bán hay thanh lý, nguyên giá và giá tr khu hao ly k c xóa s và các khon lãi l phát sinh do thanh lý tài sn c hch toán vào kt qu hot ng kinh doanh hp nht. 2.12 Tài sn c nh hu hình Tài sn c nh hu hình c th hin theo nguyên giá tr i khu hao lu k. Nguyên giá tài sn c nh là toàn b các chi phí mà Ngân hàng phi b ra có c tài sn c nh hu hình tính n thi im a tài sn ó vào trng thái sn sàng s dng. Các chi phí mua sm, nâng cp và i mi tài sn c nh c ghi tng nguyên giá ca tài sn c nh, chi phí bo trì, sa cha c hch toán vào kt qu hot ng kinh doanh hp nht khi phát sinh. Khi tài sn c bán hay thanh lý, nguyên giá và giá tr hao mòn ly k c xóa s và các khon lãi/l phát sinh do thanh lý tài sn c hch toán vào kt qu hot ng kinh doanh hp nht.

18

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 2. 2.13 CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN CH YU (tip theo) Khu hao Khu hao ca tài sn c nh hu hình và vô hình c tính theo phng pháp ng thng trong sut thi gian s dng c tính ca tài sn c nh nh sau: Nhà ca, vt kin trúc Máy móc thit b Phng tin vn ti Tài sn c nh hu hình khác Thit b vn phòng Quyn s dng t có thi hn (*) Phn mm máy tính Tài sn c nh vô hình khác 25 nm 5 nm 8 - 10 nm 3 - 5 nm 5 nm theo thi hn thuê 5 nm 20 nm

(*): Quyn s dng t ca Ngân hàng c Nhà nc giao không thi hn không c trích khu hao, quyn s dng t có thi hn c khu hao theo thi gian thuê. 2.14 Ghi nhn doanh thu và chi phí Doanh thu t lãi cho vay và chi phí tr lãi vay c ghi nhn trong báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht trên c s d thu, d chi. Lãi d thu phát sinh t các khon cho vay phân loi t nhóm 2 n nhóm 5 theo Quyt nh 493/2005/Q-NHNN và Quyt nh 18/2007/Q-NHNN s không c ghi nhn vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht trong k. Lãi d thu ca các khon n này c chuyn ra theo dõi tài khon ngoi bng và c ghi nhn vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht khi Ngân hàng thc nhn. Các khon phí dch v và hoa hng c hch toán trên c s thc thu, thc chi. C tc nhn c t hot ng u t c ghi nhn khi quyn nhn c tc ca Ngân hàng c xác lp. 2.15 Các nghip v bng ngoi t Theo h thng k toán ca Ngân hàng, tt c các nghip v phát sinh ca Ngân hàng c hch toán theo nguyên t. Ti thi im cui nm, tài sn và công n có ngun gc ngoi t c quy i sang VN theo t giá quy nh vào ngày lp bng cân i k toán (xem chi tit t giá các loi ngoi t áp dng vào ngày 31 tháng 12 ti Thuyt minh s 43). Các khon thu nhp và chi phí bng ngoi t ca Ngân hàng c quy i ra VN theo t giá vào ngày phát sinh giao dch. Chênh lch t giá do ánh giá li các tài sn và công n bng ngoi t sang VN c ghi nhn vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht. 2.16 Thu thu nhp doanh nghip Thu thu nhp doanh nghip hin hành Tài sn thu thu nhp doanh nghip và thu thu nhp doanh nghip phi np cho nm hin hành và các nm trc c xác nh bng giá tr d kin phi np cho (hoc c thu hi t) c quan thu, áp dng mc thu sut và các lut thu có hiu lc vào ngày lp bng cân i k toán. Thu thu nhp doanh nghip hin hành c ghi nhn vào kt qu hot ng kinh doanh ngoi tr trng hp thu thu nhp doanh nghip phát sinh liên quan n mt khon mc c ghi thng vào vn ch s hu, trong trng hp này, thu thu nhp doanh nghip hin hành cng c ghi nhn trc tip vào vn ch s hu.

19

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 2. 2.16 CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN CH YU (tip theo) Thu thu nhp doanh nghip (tip theo) Thu thu nhp doanh nghip hin hành (tip theo) Doanh nghip ch c bù tr các tài sn thu thu nhp doanh nghip hin hành và thu thu nhp doanh nghip hin hành phi tr khi doanh nghip có quyn hp pháp c bù tr gia tài sn thu thu nhp doanh nghip hin hành vi thu thu nhp doanh nghip hin hành phi np và doanh nghip d nh thanh toán thu thu nhp doanh nghip hin hành phi tr và tài sn thu thu nhp doanh nghip hin hành trên c s thun. Các báo cáo thu ca Ngân hàng s chu s kim tra ca c quan thu. Do vic áp dng lut và các quy nh v thu i vi các loi nghip v khác nhau có th c gii thích theo nhiu cách khác nhau, s thu c trình bày trên các báo cáo tài chính hp nht có th s b thay i theo quyt nh cui cùng ca c quan thu. Thu thu nhp doanh nghip hoãn li Thu thu nhp doanh nghip hoãn li c xác nh cho các khon chênh lch tm thi ti ngày lp bng cân i k toán gia c s tính thu thu nhp doanh nghip ca các tài sn và n phi tr và giá tr ghi s ca chúng c trình bày trên báo cáo tài chính hp nht. Thu thu nhp doanh nghip hoãn li phi tr c ghi nhn cho tt c nhng chênh lch tm thi chu thu, ngoi tr:

Thu thu nhp doanh nghip hoãn li phi tr phát sinh t ghi nhn ban u ca mt tài sn hay n phi tr t mt giao dch mà giao dch này không có nh hng n li nhun k toán hoc li nhun tính thu thu nhp (hoc l tính thu) ti thi im phát sinh giao dch. Các chênh lch tm thi chu thu thu nhp doanh nghip gn lin vi các khon u t vào công ty con, công ty liên kt và các khon vn góp liên doanh khi có kh nng kim soát thi gian hoàn nhp khon chênh lnh tm thi và chc chn khon chênh lch tm thi s không c hoàn nhp trong tng lai có th d oán.

Tài sn thu thu nhp doanh nghip hoãn li c ghi nhn cho tt c nhng chênh lch tm thi c khu tr, giá tr c khu tr chuyn sang các nm sau ca các khon l tính thu và các khon u ãi thu cha s dng, khi chc chn trong tng lai s có li nhun tính thu s dng nhng chênh lch c khu tr, các khon l tính thu và các u ãi thu cha s dng này, ngoi tr:

Tài sn thu thu nhp hoãn li phát sinh t ghi nhn ban u ca mt tài sn hoc n phi tr t mt giao dch mà giao dch này không có nh hng n li nhun k toán hoc li nhun tính thu thu nhp (hoc l tính thu) ti thi im phát sinh giao dch. Tt c các chênh lch tm thi c khu tr phát sinh t các khon u t vào các công ty con, công ty liên kt và các khon vn góp liên doanh khi chc chn là chênh lnh tm thi s c hoàn nhp trong tng lai có th d oán c và có li nhun chu thu s dng c khon chênh lch tm thi ó.

Giá tr ghi s ca tài sn thu thu nhp doanh nghip hoãn li phi c xem xét li vào ngày kt thúc niên k toán và phi gim giá tr ghi s ca tài sn thu thu nhp doanh nghip hoãn li n mc bo m chc chn có li nhun tính thu cho phép li ích ca mt phn hoc toàn b tài sn thu thu nhp doanh nghip hoãn li c s dng. Các tài sn thu thu nhp doanh nghip doanh nghip hoãn li cha ghi nhn trc ây c xem xét li vào ngày kt thúc niên k toán và c ghi nhn khi chc chn có li nhun tính thu có th s dng các tài sn thu thu nhp doanh nghip hoãn li cha ghi nhn này.

20

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 2. 2.16 CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN CH YU (tip theo) Thu thu nhp doanh nghip (tip theo) Thu thu nhp doanh nghip hoãn li (tip theo) Tài sn thu thu nhp doanh nghip hoãn li và thu thu nhp doanh nghip hoãn li phi tr c xác nh theo thu sut d tính s áp dng cho nm tài chính khi tài sn c thu hi hay công n c thanh toán, da trên các mc thu sut và lut thu có hiu lc vào ngày kt thúc niên k toán. Thu thu nhp doanh nghip hoãn li c ghi nhn vào báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht ngoi tr trng hp thu thu nhp phát sinh liên quan n mt khon mc c ghi thng vào vn ch s hu, trong trng hp này, thu thu nhp doanh nghip hoãn li cng c ghi nhn trc tip vào vn ch s hu. Ngân hàng ch c bù tr các tài sn thu thu nhp doanh nghip hoãn li và thu thu nhp doanh nghip hoãn li phi tr khi ngân hàng có quyn hp pháp c bù tr gia tài sn thu thu nhp doanh nghip hin hành vi thu thu nhp doanh nghip hin hành phi np và các tài sn thu thu nhp doanh nghip hoãn li và thu thu nhp doanh nghip hoãn li phi tr liên quan ti thu thu nhp doanh nghip c qun lý bi cùng mt c quan thu i vi cùng mt n v chu thu và ngân hàng d nh thanh toán thu thu nhp doanh nghip hin hành phi tr và tài sn thu thu nhp doanh nghip hin hành trên c s thun. 2.17 Tin và các khon tng ng tin Tin và các khon tng ng bao gm tin mt, vàng, á quý, tin gi thanh toán vi NHNN, tín phiu Chính ph và các giy t có giá ngn hn khác iu kin chit khu vi NHNN, các khon tin gi thanh toán và tin gi, cho vay ti các t chc tín dng khác có thi hn áo hn không quá ba tháng k t ngày gi và các khon mc chng khoán có thi hn thu hi hoc áo hn không quá ba tháng k t ngày mua. 2.18 D phòng cho các cam kt ngoi bng Theo Quyt nh 493/2005/Q-NHNN và Quyt nh 18/2007/Q-NHNN ca Ngân hàng Nhà nc, t chc tín dng phi thc hin phân loi và trích lp d phòng ri ro i vi các khon bo lãnh, chp nhn thanh toán và cam kt cho vay không hy ngang vô iu kin và có thi im thc hin c th (gi chung là các khon cam kt ngoi bng) vào các nhóm quy nh ti iu 6 Quyt nh 493/2005/Q-NHNN. Theo ó, các khon cam kt ngoi bng c phân loi theo các mc ri ro nh sau: N tiêu chun, N cn chú ý, N di tiêu chun, N nghi ng và N có kh nng mt vn da vào tình trng quá hn và các yu t nh tính khác. D phòng c th cho các cam kt ngoi bng c tính tng t nh d phòng các khon cho vay khách hàng ti Thuyt minh s 2.7. Chi phí d phòng c hch toán trên khon mc "Chi phí d phòng ri ro tín dng" trên báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht và s d c theo dõi trên khon mc các khon n khác ca bng cân i k toán hp nht.

21

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 2. 2.19 CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN CH YU (tip theo) Các hp ng phái sinh tin t Các hp ng k hn i vi các hp ng k hn, chênh lch gia giá tr VN ca s lng ngoi t cam kt mua/ bán tính theo t giá k hn và t giá giao ngay ti ngày hiu lc ca hp ng c ghi nhn ngay ti ngày hiu lc ca hp ng nh mt khon mc tài sn ­ khon mc "Công c tài chính phái sinh và các tài sn tài chính khác" nu dng hoc khon mc công n ­ khon mc "Công c tài chính phái sinh và các công n tài chính khác" nu âm. Chênh lch này sau ó c phân b tuyn tính vào khon mc "Lãi/ l thun t hot ng kinh doanh ngoi hi" trong sut k hn ca hp ng. Ti thi im lp báo cáo tài chính, cam kt theo các hp ng k hn ngoi t c ánh giá li theo t giá quy nh vào ngày lp bng cân i k toán hp nht (xem chi tit t giá các loi ngoi t áp dng vào ngày 31 tháng 12 ti Thuyt minh s 43). Lãi hoc l do ánh giá li c hch toán vào khon mc "Lãi/ l thun t hot ng kinh doanh ngoi hi". 2.20 Cn tr Tài sn và công n tài chính c cn tr và th hin giá tr ròng trên bng cân i k toán hp nht ch khi Ngân hàng có quyn hp pháp thc hin vic cn tr và Ngân hàng d nh thanh toán tài sn và công n theo giá tr ròng, hoc vic tt toán tài sn và công n xy ra ng thi. 2.21 S dng các c tính Vic trình bày các báo cáo tài chính hp nht yêu cu Ban Tng Giám c phi thc hin các c tính và gi nh nh hng n s liu báo cáo ca tài sn, n phi tr cng nh vic trình bày các công n tim n. Các c tính và gi nh này cng nh hng n thu nhp, chi phí và kt qu s liu d phòng. 2.22 Li ích ca nhân viên

2.22.1 Tr cp ngh hu Nhân viên Ngân hàng khi ngh hu s c nhn tr cp v hu t Bo him Xã hi thuc B Lao ng - Thng binh và Xã hi. Ngân hàng s phi óng bo him xã hi cho mi nhân viên bng 15,00% lng c bn hàng tháng ca h. Ngoài ra, Ngân hàng không phi có mt ngha v nào khác. Nhân viên Ngân hàng khi ngh hu do sp xp li lao ng c hng tr cp mt tháng lng c bn cho mt nm (mi hai tháng) công tác và mt phn hai tháng lng c bn cho mi tháng ngh hu trc tui (ti a bng ba mi tháng), hch toán vào qu tr cp mt vic làm ca Ngân hàng. Ngoài ra ngi lao ng c tr cp 3 tháng lng bng mc lng hin hng (ly t lng d phòng). 2.22.2 Tr cp thôi vic t nguyn và tr cp mt vic Tr cp thôi vic t nguyn: theo iu 42 B Lut Lao ng sa i ngày 2 tháng 4 nm 2002, Ngân hàng có ngha v chi tr tr cp thôi vic bng mt na tháng lng cho mi nm làm vic cng vi các tr cp khác (nu có) cho nhng nhân viên t nguyn thôi vic.

22

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 2. 2.22 CÁC CHÍNH SÁCH K TOÁN CH YU (tip theo) Li ích ca nhân viên (tip theo)

2.22.2 Tr cp thôi vic t nguyn và tr cp mt vic (tip theo) Tr cp mt vic: theo iu 17 ca B Lut Lao ng, Ngân hàng có ngha v chi tr tr cp cho nhân viên b mt vic do thay i c cu t chc hoc công ngh. Trong trng hp này, Ngân hàng có ngha v chi tr tr cp mt vic bng mt tháng lng cho mi nm làm vic, mc chi tr ti thiu cho ngi lao ng bng hai tháng lng. Tng hoc gim s d tài khon d phòng c hch toán vào chi phí qun lý trong k. Mc dù ngha v quy nh trong iu 17 và 42 là bt buc, vic thc hin nhng ngha v này còn cn tuân theo hng dn chi tit ca B Tài chính trong các thông t hng dn thc hin. Theo Thông t s 64/1999/TT-BTC ngày 7 tháng 6 nm 1999 và Thông t s 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 8 nm 2003 ca B Tài chính thay th Thông t s 64/1999/TT-BTC, các ngân hàng phi tính toán tr cp mt vic làm cho nhân viên bng 3,00%/nm trên lng c bn ca nhân viên. Ngoài ra, s d ca qu tr cp thôi vic ã c trích lp trc ây bng 10,00% ca li nhun sau thu sau khi tr i phn trích lp qu b sung vn iu l theo Thông t s 64/1999/TT-BTC nên c chuyn sang qu tr cp mt vic cho nhân viên theo Thông t 82/2003/TT-BTC. 2.22.3 Tr cp tht nghip Theo Thông t s 04/2009/TT-BLTBXH hng dn Ngh nh s 127/2008/N-CP v bo him tht nghip, t ngày 01 tháng 01 nm 2009, Ngân hàng có ngha v óng mc bng 1,00% qu tin lng, tin công óng bo him tht nghip ca nhng ngi tham gia bo him tht nghip và trích 1,00% tin lng, tin công tháng óng bo him tht nghip ca tng ngi lao ng óng cùng lúc vào Qu Bo him Tht nghip.

23

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 3. 3.1. THÔNG TIN BÁO CÁO B PHN Thông tin báo cáo b phn theo lnh vc kinh doanh n v: triu ng

Tín dng Cho giai on t ngày 1 tháng 1 n ngày 31 tháng 12 nm 2009 1. Doanh thu t hot ng tín dng 2. Doanh thu t hot ng u t 3. Doanh thu t hot ng kinh doanh vn 4. Doanh thu t hot ng dch v 5. Doanh thu t kinh doanh ngoi t 6. Doanh thu t công c phái sinh tin t 7. Doanh thu phân b 8. Các chi phí trc tip 9. Chi phí phân b Li nhun t hot ng kinh doanh trc thu Ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 1. Tài sn b phn 2. Tài sn phân b Tng tài sn 1. 2. N phi tr b phn N phân b u t Dch v Kinh doanh vn Các b phn khác Tng cng

1.078.970 2.727 (2.623) (82.345) 996.729 12.701.664 596.356 13.298.020 31.884 2.762.600 2.794.484

376.274 77 (4.215) (2.334) 369.802 5.151.942 16.900 5.168.842 78.292 78.292

74.712 7.125 (17.686) (215.031) (150.880) 1.557.285 1.557.285 7.214.078 7.214.078

307.905 150.981 17.288 111 (1.131.907) (3.334) (658.956) 6.360.987 24.144 6.385.131 9.943.404 111.846 10.055.250

4.850 (146.355) (141.505) 1.059.919 1.059.919 4.910.048 4.910.048

1.078.970 376.274 307.905 74.712 150.981 17.288 14.890 (1.156.431) (449.399) 415.190 24.214.593 3.254.604 27.469.197 9.975.288 15.076.864 25.052.152

Tng công n

3.2.

Thông tin báo cáo b phn theo khu vc a lý Các hot ng trng yu ca Ngân hàng u din ra trên lãnh th Vit Nam.

24

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 4. TIN MT, VÀNG BC, Á QUÝ 31/12/2009 triu ng Tin mt bng VN Tin mt bng ngoi t Chng t có giá tr ngoi t Vàng tin t Vàng phi tin t Kim loi quý, á quý khác 85.175 53.906 139.081 31/12/2008 triu ng 47.357 20.122 67.479

5.

TIN GI TI NGÂN HÀNG NHÀ NC VIT NAM 31/12/2009 triu ng Tin gi thanh toán ti NHNN Tin gi phong to (nu có) Tin gi khác 920.132 920.132 31/12/2008 triu ng 216.117 216.117

Tin gi ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam ("NHNN") nhm mc ích thanh toán và thc hin d tr bt buc ti NHNN. Trong nm 2009, NHNN ã nhiu ln thay i lãi sut tin gi d tr bt buc bng VN và tin gi thanh toán bng ngoi t. Ti thi im 31 tháng 12 nm 2009, các khon tin gi d tr bt buc bng VN và tin gi thanh toán bng ngoi t c hng lãi sut tng ng là 1,20%/nm và 0,50%/nm (ti 31 tháng 12 nm 2008: 3,60%/nm và 1,00%/nm). Theo quy nh ca NHNN, Ngân hàng phi duy trì mt khon d tr nht nh ti NHNN di dng d tr bt buc. Trong nm 2009, NHNN ã nhiu ln thay i t l d tr bt buc bng VN và ngoi t. Trong tháng 12 nm 2009, t l d tr bt buc là 3,00% và 7,00% tng ng i vi tin gi ca khách hàng bng VN và ngoi t không k hn và có k hn di 12 tháng, và t l tng ng là 1,00% và 3,00% i vi tin gi ca khách hàng bng VN và ngoi t có k hn t 12 tháng tr lên. Theo ó, mc d tr bt buc (bng VN và ngoi t) trung bình trong tháng 12 nm 2009 c duy trì ti NHNN là 317.053 triu ng và 4.463.661 USD (82.564 triu ng). Trong nm, Ngân hàng thc hin tuân th theo quy nh ca NHNN v d tr bt buc. 6. TIN, VÀNG GI TI CÁC TCTD KHÁC VÀ CHO VAY CÁC TCTD KHÁC 31/12/2009 triu ng Tin, vàng gi ti các TCTD khác Cho vay các TCTD khác 6.357.324 6.357.324 31/12/2008 triu ng 2.945.975 2.945.975

25

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 6. 6.1 TIN, VÀNG GI TI CÁC TCTD KHÁC VÀ CHO VAY CÁC TCTD KHÁC (tip theo) Tin, vàng gi ti các TCTD khác 31/12/2009 triu ng Tin, vàng gi không k hn Bng VN Bng ngoi t, vàng Tin, vàng gi có k hn Bng VN Bng ngoi t, vàng 121.308 10.022 111.286 6.236.016 5.635.448 600.568 6.357.324 7. CHNG KHOÁN KINH DOANH u t vào chng khoán kinh doanh ti ngày 31 tháng 12 bao gm: 31/12/2009 triu ng Chng khoán n Chng khoán n Chính ph Chng khoán n do các TCTD khác trong nc phát hành Chng khoán n do các TCKT trong nc phát hành Chng khoán n nc ngoài Chng khoán vn Chng khoán vn do các TCTD khác trong nc phát hành Chng khoán vn do các TCKT trong nc phát hành Chng khoán vn nc ngoài Chng khoán kinh doanh khác D phòng gim giá chng khoán kinh doanh 16.500 16.500 16.500 Thuyt minh v tình trng niêm yt ca các chng khoán kinh doanh nh sau: 31/12/2009 triu ng Chng khoán n ã niêm yt Cha niêm yt Chng khoán vn ã niêm yt Cha niêm yt Chng khoán kinh doanh khác ã niêm yt Cha niêm yt 16.500 16.500 16.500 31/12/2008 triu ng 474.840 474.840 19.859 9.419 10.440 494.699 31/12/2008 triu ng 474.840 170.351 304.489 19.859 10.440 9.419 (14.168) 480.531 31/12/2008 triu ng 34.698 6.120 28.578 2.911.277 1.902.800 1.008.477 2.945.975

Nm 2009, các khon chng khoán vn do các TCTD khác và các TCKT phát hành, c mua vi mc ích kinh doanh t nm 2007, ã c phân loi li t khon mc "Chng khoán kinh doanh" sang khon mc "Chng khoán u t sn sàng bán" theo công vn s CV2601/NHNN-TCKT "V/v: Hng dn rà soát phân loi và c s trích lp d phòng gim giá các khon u t tài chính", theo ó chng khoán kinh doanh là chng khoán Ngân hàng mua vi chin lc kinh doanh, mua bán trong thi gian không quá mt nm nhm hng chênh lch giá. 26

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 8. CÁC CÔNG C TÀI CHÍNH PHÁI SINH VÀ CÁC TÀI SN TÀI CHÍNH KHÁC Tng giá tr ca hp ng (theo t giá ngày hiu lc hp ng) triu ng Ti ngày 31/12/2009 Công c TC phái sinh tin t Giao dch k hn tin t Ti ngày 31/12/2008 Công c TC phái sinh tin t Giao dch k hn tin t 9. CHO VAY KHÁCH HÀNG 31/12/2009 triu ng Cho vay các t chc kinh t, cá nhân trong nc Cho vay chit khu thng phiu và các giy t có giá Cho thuê tài chính Các khon tr thay khách hàng Cho vay bng vn tài tr, u thác u t 12.813.853 12.093 2.802 12.828.748 2009 lãi sut %/nm Cho vay thng mi bng VN Cho vay thng mi bng ngoi t 11,99 6,04 31/12/2008 triu ng 6.231.779 20.920 6.252.699 2008 lãi sut %/nm 15,87 8,83 34.980 34.980 41.341 41.341 40.972 40.972 369 369 721.327 721.327 416.958 416.958 413.295 413.295 3.663 3.663 Tng giá tr ghi s k toán (theo t giá ti ngày lp báo cáo) Giá tr tài sn/(Công Tài sn Công n n) ròng triu ng triu ng triu ng

Cho vay thng mi gm các khon cho vay ngn, trung và dài hn, bao gm c các khon vay ng tài tr mà Ngân hàng làm u mi, bng VN và ô la M.

27

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 9. 9.1. CHO VAY KHÁCH HÀNG (tip theo) Phân tích cht lng n cho vay 31/12/2009 triu ng N tiêu chun N cn chú ý N di tiêu chun N nghi ng N có kh nng mt vn 12.414.107 56.445 50.895 148.830 158.471 12.828.748 9.2. Phân tích d n theo thi gian 31/12/2009 triu ng N ngn hn N trung hn N dài hn 7.555.672 3.924.482 1.348.594 12.828.748 9.3. 31/12/2008 triu ng 3.892.067 1.551.913 808.719 6.252.699 31/12/2008 triu ng 5.968.921 165.824 49.696 56.612 11.646 6.252.699

Phân tích d n cho vay theo i tng khách hàng và theo loi hình doanh nghip Phân tích d n cho vay theo loi hình doanh nghip ti thi im cui nm tài chính nh sau: 31/12/2009 triu ng Cho vay các TCKT Doanh nghip Nhà nc trung ng Doanh nghip Nhà nc a phng Công ty TNHH Nhà nc Công ty TNHH t nhân Công ty c phn Nhà nc Công ty c phn khác Công ty hp danh Doanh nghip t nhân Doanh nghip có vn u t nc ngoài Kinh t tp th Cho vay cá nhân Cho vay khác 9.657.554 406.792 56.005 609.842 2.910.404 851.654 2.793.064 122.351 186.205 328.918 1.392.319 3.071.612 99.582 12.828.748 % 75,28 3,17 0,44 4,76 22,69 6,64 21,77 0,95 1,45 2,56 10,85 23,94 0,78 100,00 31/12/2008 triu ng 4.621.173 113.564 16.929 114.628 1.687.605 320.454 1.666.128 30.000 43.329 183.943 444.593 1.599.191 32.335 6.252.699 % 73,91 1,82 0,27 1,83 26,99 5,13 26,65 0,48 0,69 2,94 7,11 25,58 0,51 100,00

28

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 9. 9.4. CHO VAY KHÁCH HÀNG (tip theo) Phân tích d n cho vay theo ngành Phân tích d n cho vay theo các ngành kinh t ti thi im cui nm tài chính nh sau: 31/12/2009 triu ng Nông nghip và lâm nghip Thu sn Công nghip khai thác m Công nghip ch bin SX và PP in khí t và nc Xây dng Thng nghip, sa cha xe có ng c, mô tô, xe máy, dùng cá nhân và gia ình Khách sn và nhà hàng Vn ti, kho bãi thông tin liên lc Hot ng tài chính Hot ng khoa hc và công ngh Các hot ng liên quan kinh doanh tài sn và dch v t vn Qun lý nhà nc và an ninh quc phòng (ng, oàn th, m bo xã hi bt buc) Giáo dc và ào to Y t và hot ng cu tr xã hi Hot ng vn hoá th thao Hot ng phc v cá nhân và cng ng Hot ng dch v ti h gia ình Hot ng các t chc và oàn th Quc t Ngành khác 2.656.136 156.645 1.374.825 690.746 31.430 1.170.496 784.085 59.620 314.494 184.490 39.663 86.194 1.621 5.600 25.272 1.445 330.543 877 30.634 4.883.932 % 20,70 1,22 10,72 5,39 0,24 9,12 6,11 0,46 2,45 1,44 0,31 0,67 0,01 0,05 0,20 0,01 2,58 0,01 0,24 38,07 31/12/2008 triu ng 948.027 76.508 528.541 447.147 10.325 1.037.618 509.802 21.826 66.964 87.517 3.834 94.473 2.935 2.985 7.644 610 287.813 495 30.246 2.087.389 % 15,16 1,23 8,45 7,15 0,17 16,59 8,15 0,35 1,07 1,40 0,06 1,51 0,05 0,05 0,12 0,01 4,60 0,01 0,49 33,38

12.828.748 100,00

6.252.699 100,00

10.

THAY I (TNG/GIM) CA D PHÒNG RI RO TÍN DNG Chi tit s d d phòng ri ro tín dng trên c trình bày trên bng cân i k toán hp nht ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 nh sau: S tin triu ng D phòng ri ro cho vay khách hàng D phòng cho công n tim n và cam kt ngoi bng 127.084 3.559 130.643

29

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 10. THAY I (TNG/GIM) CA D PHÒNG RI RO TÍN DNG (tip theo) Thay i d phòng ri ro tín dng trong nm ca nm hin hành bao gm các khon sau: D phòng c th triu ng S d u k D phòng ri ro trích lp trong nm S hoàn nhp d phòng trong nm S d phòng ã s dng XLRR trong nm S d cui k 11.849 66.254 (3.689) 74.414 D phòng chung triu ng 14.125 42.247(*) (143) 56.229 Tng cng triu ng 25.974 108.501 (3.832) 130.643

Thay i d phòng ri ro tín dng trong nm ca nm trc bao gm các khon sau: D phòng c th triu ng S d u k D phòng ri ro trích lp trong nm S hoàn nhp d phòng trong nm S d phòng ã s dng XLRR trong nm S d cui k 2.747 9.102 11.849 D phòng chung triu ng 5.336 8.789(*) 14.125 Tng cng triu ng 8.083 17.891 25.974

(*): D phòng chung bao gm d phòng ri ro cho vay khách hàng và d phòng cho công n tim n và cam kt ngoi bng. Chi tit phân loi n ti thi im 31 tháng 12 nm 2009 và d phòng ri ro các khon cho vay tng ng cn phi trích lp theo Quyt nh 493/2005/Q-NHNN, Quyt nh 18/2007/Q-NHNN và theo Chính sách Phân loi N và Trích lp D phòng Ri ro Tín dng ca Ngân hàng nh sau:

D n cho vay triu ng D phòng c th triu ng 691 1.427 26.938 45.358 74.414 D phòng chung triu ng Tng s d phòng triu ng S Ngân hàng ã trích lp triu ng 51.353 1.011 1.678 27.684 45.358 127.084

Phân loi N tiêu chun N cn chú ý N di tiêu chun N nghi ng N có kh nng mt vn

12.414.107 56.445 50.895 148.830 158.471 12.828.748

93.106 423 382 1.116 95.027

93.106 1.114 1.809 28.054 45.358 169.441

30

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 10. THAY I (TNG/GIM) CA D PHÒNG RI RO TÍN DNG (tip theo) D phòng cho s công n tim n và các cam kt ngoi bng ti thi im ngày 31 tháng 12 nm 2009:

S d ngoi bng triu ng 1.212.349 1.212.349 D phòng c th triu ng D phòng chung triu ng 9.093 9.093 Tng s d phòng triu ng 9.093 9.093 S Ngân hàng ã trích lp triu ng 3.559 3.559

Phân loi N tiêu chun N cn chú ý N di tiêu chun N nghi ng N có kh nng mt vn

Ti thi im ngày 31 tháng 12 nm 2009, Ngân hàng ã trích lp y d phòng c th cho toàn b d n tín dng theo úng yêu cu ca Quyt nh 493/2005/Q-NHNN và Quyt nh 18/2007/Q-NHNN ca Ngân hàng Nhà nc Vit Nam. Quyt nh 493/2005/Q-NHNN cho phép các ngân hàng trích lp s tin d phòng chung bng 0,75% tng d n tín dng t nhóm 1 n nhóm 4 và các cam kt ngoi bng trong thi hn ti a nm (05) nm k t ngày quyt nh này có hiu lc (n tháng 5 nm 2010). Ti ngày 31 tháng 12 nm 2009, Ngân hàng ã trích d phòng chung mc 0,40% và s trích mc 0,75% trc tháng 5 nm 2010. 11. CHNG KHOÁN U T 31/12/2009 triu ng Chng khoán u t sn sàng bán Chng khoán n Chng khoán Chính ph Chng khoán n do các TCTD khác trong nc phát hành Chng khoán n do các TCKT trong nc phát hành Chng khoán n nc ngoài Chng khoán vn Chng khoán vn do các TCTD khác trong nc phát hành Chng khoán vn do các TCKT trong nc phát hành Chng khoán vn nc ngoài D phòng gim giá chng khoán sn sàng bán Chng khoán u t gi n ngày áo hn Chng khoán n Chính ph Chng khoán n do các TCTD khác trong nc phát hành Chng khoán n do các TCKT trong nc phát hành Chng khoán n nc ngoài D phòng gim giá chng khoán u t gi n ngày áo hn 3.335.951 3.316.013 602.095 2.713.918 19.938 11.200 8.738 (10.808) 1.540.500 1.040.500 500.000 4.865.643 31/12/2008 triu ng 955.000 955.000 955.000 1.000.500 500 1.000.000 1.955.500

31

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 11. 11.1 CHNG KHOÁN U T (tip theo) Chng khoán u t sn sàng bán

11.1.1 Chng khoán n Chi tit các khon chng khoán n sn sàng bán ca t ca Ngân hàng ti ngày 31 tháng 12 nh sau:

31/12/2009 31/12/2008

Giá tr ghi Giá tr ghi s Mnh giá s Mnh giá triu ng triu ng triu ng triu ng Chng khoán n do các TCTD khác trong nc phát hành Trái phiu NH u t và Phát trin Vit Nam Trái phiu NH TMCP Nhà Hà Ni Trái phiu NH TMCP Sài Gòn Thng Tín Trái phiu NH TMCP Hàng hi Vit Nam Chng khoán n do các TCKT trong nc phát hành Trái phiu Tng công ty Lp máy Vit Nam Trái phiu Tng công ty Xây dng S 1 Trái phiu Công ty CP Phú Hoàng Anh Các chng khoán n khác 600.000 300.000 100.000 100.000 100.000 602.095 302.095 100.000 100.000 100.000 955.000 5.000 545.000 955.000 955.000 5.000 545.000 955.000

2.716.000 2.713.918 36.000 36.000 300.000 300.000 100.000 100.000 2.280.000 2.277.918 3.316.000 3.316.013

Trái phiu do Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam phát hành có thi hn 5 nm, lãi sut 8,15%/nm và 9,50%/nm, lãi c tr hàng nm. Trái phiu do Ngân hàng Thng mi C phn Nhà Hà Ni phát hành có k hn 2 nm, lãi c tr hàng nm, lãi sut là 10,50%/nm trong nm u tiên và th ni trong nm th hai (c xác nh bng 2,80%/nm cng (+) lãi sut bình quân ca lãi sut tin gi tit kim k hn 12 tháng bng ng Vit Nam tr lãi cui k c công b bi bn (04) ngân hàng ln ti Vit Nam ti ngày xác nh lãi sut trái phiu; hoc c xác nh bng lãi sut trn áp dng i vi huy ng trái phiu ca các ngân hàng thng mi c quy nh bi Ngân hàng Nhà nc Vit Nam (nu có) ti ngày xác nh lãi sut; tùy theo cách nào cho kt qu thp hn thì lãi sut tính theo cách ó c áp dng). Trái phiu do Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn Thng tín phát hành có thi hn 3 nm, lãi sut 10,50%/nm cho nm th nht và lãi sut th ni t nm th hai (c xác nh bng 2,75%/nm cng (+) lãi sut bình quân ca lãi sut tin gi tit kim 12 tháng bng ng Vit Nam, thanh toán cui k ca bn (04) ngân hàng thng mi ln ti Vit Nam ti ngày xác nh lãi sut; hoc c xác nh bng 1,50 ln lãi sut c bn do NHNN công b ti mi ngày xác nh lãi sut hoc mc lãi sut cao nht khác áp dng theo quy nh ti quyt nh 16/2008/Q-NHNN ngày 16 tháng 5 nm 2008 ca Thng c NHNN v c ch lãi sut c bn i vi các khon vay bng ng Vit Nam; tùy theo cách nào cho kt qu thp hn thì lãi sut tính theo cách ó c áp dng); lãi c tr hàng nm. Trái phiu do Ngân hàng Thng mi C phn Hàng hi Vit Nam phát hành có thi hn 2 nm, lãi sut 10,50%/nm cho nm th nht và lãi sut th ni t nm th hai (c xác nh bng 2,60%/nm cng (+) lãi sut bình quân ca các lãi sut tin gi tit kim 12 tháng bng VN, thanh toán cui k c công b bi bn (04) ngân hàng thng mi ln ti Hà Ni); lãi c tr hàng nm.

32

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 11. 11.1 CHNG KHOÁN U T (tip theo) Chng khoán u t sn sàng bán (tip theo)

11.1.1 Chng khoán n (tip theo) Trái phiu do Tng công ty Lp máy Vit Nam phát hành có thi hn 5 nm, lãi sut 8,80%/nm và lãi c tr hàng nm. Trái phiu do Tng công ty Xây dng S 1 có thi hn 3 nm, lãi sut 12,00%/nm, tr mt ln cho nm u tiên, lãi sut c th ni nh k 6 tháng bt u t nm th 2 (c xác nh bng 3%/nm cng (+) bình quân lãi sut tin gi tit kim tr sau 12 tháng ca Ngân hàng Thng mi u t và Phát trin Vit Nam, Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni), lãi tr nh k 6 tháng t nm th th hai. Trái phiu Công ty c phn Phú Hoàng Anh có thi hn 3 nm, lãi c tr 6 tháng mt ln, lãi sut 11%/nm áp dng cho k tr lãi u tiên, lãi sut th ni t k tr lãi th 2, c xác nh bng 3,50%/nm cng (+) lãi sut huy ng tr sau 12 tháng ca Ngân hàng Thng mi C phn Phát trin Nhà Thành ph H Chí Minh nhng không nh hn 11,00%/nm. Các chng khoán n khác gm các trái phiu có thi hn t 2 n 10 nm, lãi sut t 9,40%/nm n 15,00%/nm, lãi sut c tr hàng nm. 11.1.2 Chng khoán vn Chi tit các khon chng khoán vn sn sàng bán ca Ngân hàng ti ngày 31 tháng 12 nh sau:

31/12/2009 % s hu Giá mua ca Ngân triu ng hàng u t vào các TCTD khác Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thng tín u t vào các t chc kinh t Công ty CP XNK Thy sn Cu Long An Giang Công ty CP C in lnh Công ty CP Hàng hi Hà Ni Công ty CP Phát trin Nhà Th c Tng công ty CP Khoan và DV Khoan Du khí Công ty CP u t h tng k thut TP. HCM Công ty CP u t Thng mi SMC Công ty CP Nông dc H.A.I Tng công ty CP Dch v k thut Du khí Vit Nam 11.200 10.440 760 8.738 86 1.540 294 1.948 800 660 727 913 1.770 19.938 0,09 0,01 0,10 0,27 0,22 0,51 0,04 0,09 0,66 0,63 0,10 31/12/2008 % s hu Giá mua ca Ngân triu ng hàng -

Các chng khoán này c phân loi li t chng khoán kinh doanh (xem thêm Thuyt minh s 7).

33

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 11. 11.2 CHNG KHOÁN U T (tip theo) Chng khoán u t gi n ngày áo hn

31/12/2009 Mnh giáGiá tr ghi s triu ng triu ng Chng khoán Chính ph Trái phiu Kho bc Nhà nc Trái phiu Chính ph Chng khoán n do các TCTD khác trong nc phát hành K phiu NH Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam 1.040.500 500 1.040.000 500.000 500.000 1.540.500 1.040.500 500 1.040.000 500.000 500.000 1.540.500 31/12/2008 Mnh giáGiá tr ghi s triu ng triu ng 500 500 500 500 -

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.500 1.000.500

Trái phiu Kho bc Nhà nc có k hn 5 nm, lãi sut 8,60%/nm và lãi c tr cui k. Ngân hàng d nh và có kh nng gi các trái phiu này cho n ngày áo hn. Trái phiu Chính ph bng VN gm hai (02) loi. Trái phiu Chính ph tr giá 40.000 triu VN có thi hn 5 nm, lãi sut 8,70%/nm, lãi c tr hàng nm. Trái phiu Chính ph tr giá 1.000.000 triu VN có thi hn 3 nm, lãi sut 11,00%/nm, lãi c tr hàng nm. Ngân hàng d nh và có kh nng gi các trái phiu này cho n ngày áo hn. K phiu do Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam phát hành có k hn 9 tháng, lãi sut 9,72%/nm, lãi tr trc ti ngày mua k phiu. Ngân hàng d nh và có kh nng gi các trái phiu này cho n ngày áo hn.

34

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 12. GÓP VN, U T DÀI HN Các khon u t dài hn khác triu ng S d ti ngày 1 tháng 1 nm 2009 Vn góp tng trong nm Vn góp gim trong nm D phòng gim giá Ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 Chi tit các khon u t góp vn dài hn khác vào ngày 31 tháng 12 nh sau:

31/12/2009 Giá gc triu ng Công ty CP u t và Phát trin Cao su Ngh An Công ty CP Qun lý Qu Sài Gòn ­ Hà Ni Công ty CP CK Sài Gòn ­ Hà Ni Công ty CP Cao su Phc Hòa Công ty CP Phát trin An Vit Công ty CP Bo him SHB ­ Vinacomin Công ty CP T XD Lilama ­ SHB Công ty CP T Tài chính Nam Vit Công ty TNHH Sn Lâm Công ty CP Qun lý Qu u t Thành Vit Công ty CP Th thao SHB ­ à Nng Công ty CPThy sn Gentraco Công ty CP Bt ng sn An Thnh 600 5.200 41.090 27.859 1.000 30.000 11.000 1.500 135.000 550 8.000 8.000 269.799 Giá tr ghi s triu ng 600 5.200 41.090 27.859 1.000 30.000 11.000 1.500 135.000 550 8.000 8.000 269.799 % s hu ca Ngân hàng 0,40 10,40 10,01 0,62 2,00 10,00 11,00 1,25 10,69 11,00 10,00 10,00 31/12/2008 Giá gc triu ng 600 5.200 35.000 27.859 1.000 30.000 11.000 1.500 135.000 501.000 748.159 Giá tr ghi s triu ng 600 5.200 35.000 27.859 1.000 30.000 11.000 1.500 135.000 501.000 748.159 % s hu ca Ngân hàng 0,80 10,40 10,00 0,82 2,00 10,00 11,00 2,14 10,70 0,10 -

748.159 22.640 (501.000) 269.799

35

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 13. 13.1. TÀI SN C NH Tài sn c nh hu hình Bin ng ca tài sn c nh hu hình trong nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2009 nh sau:

Nhà ca, vt kin Máy móc trúc thit b triu ng triu ng Nguyên giá S d u k Mua trong k u t XDCB hoàn thành Tng khác Chuyn sang BS u t Thanh lý, nhng bán Gim khác S d cui k Giá tr hao mòn lu k S d u k Khu hao trong k Tng khác Chuyn sang BS u t Thanh lý, nhng bán Gim khác S d cui k Giá tr còn li ca TSC Ti ngày u k Ti ngày cui k 38.954 39.869 9.932 15.110 30.526 43.902 16.814 24.161 941 2.998 97.167 126.040 42.592 1.965 1.223 29 45.809 3.638 2.302 5.940 12.199 6.917 894 (550) 19.460 2.267 1.934 149 4.350 Phng TSC Thit b hu hình tin vn ti vn phòng khác Tng cng triu ng triu ng triu ng triu ng 35.102 15.109 4.662 54.873 4.576 6.395 10.971 21.821 13.680 35.501 5.007 6.333 11.340 1.100 2.312 142 3.554 159 374 23 556 112.814 39.983 5.885 1.065 (550) 159.197 15.647 17.338 172 33.157

36

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 13. 13.1 TÀI SN C NH (tip theo) Tài sn c nh hu hình (tip theo) Bin ng ca tài sn c nh hu hình trong nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2008 nh sau:

Nhà ca, vt kin Máy móc trúc thit b triu ng triu ng Nguyên giá S d u k Mua trong k u t XDCB hoàn thành Tng khác Chuyn sang BS u t Thanh lý, nhng bán Gim khác S d cui k Giá tr hao mòn lu k S d u k Khu hao trong k Tng khác Chuyn sang BS u t Thanh lý, nhng bán Gim khác S d cui k Giá tr còn li ca TSC Ti ngày u k Ti ngày cui k 14.136 38.954 7.040 9.932 17.859 30.526 10.782 16.814 234 941 50.051 97.167 15.985 26.607 42.592 1.849 1.789 3.638 7.857 4.342 12.199 817 1.450 2.267 Phng TSC Thit b hu hình tin vn ti vn phòng khác Tng cng triu ng triu ng triu ng triu ng 19.776 15.326 35.102 1.917 2.659 4.576 12.616 9.194 11 21.821 1.834 3.173 5.007 284 816 1.100 50 109 159 56.518 56.285 11 112.814 6.467 9.180 15.647

37

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 13. 13.2 TÀI SN C NH (tip theo) Tài sn c nh vô hình Bin ng ca tài sn c nh vô hình trong nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2009 nh sau:

Quyn s dng t có thi hn triu ng Nguyên giá S d u k Mua trong k Tng do riêng kinh doanh Tng khác Thanh lý, nhng bán Gim khác S d cui kì Giá tr hao mòn lu k S d u k Khu hao trong k Tng khác Thanh lý, nhng bán Gim khác S d cui k Giá tr còn li Ti ngày 31 tháng 12 nm 2008 Ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 705.222 705.064 2.602 3.856 19.000 18.667 726.824 727.587 705.386 705.386 164 158 322 Phn mm máy tính triu ng 3.135 1.230 191 4.556 533 167 700 TSC vô hình khác triu ng 20.000 20.000 1.000 333 1.333 Tng cng triu ng 728.521 1.230 191 729.942 1.697 658 2.355

Bin ng ca tài sn c nh vô hình trong nm tài chính kt thúc ngày 31 tháng 12 nm 2008 nh sau:

Quyn s dng t có thi hn triu ng Nguyên giá S d u k Mua trong k Tng do riêng kinh doanh Tng khác Thanh lý, nhng bán Gim khác S d cui k Giá tr hao mòn lu k S d u k Khu hao trong k Tng khác Thanh lý, nhng bán Gim khác S d cui k Giá tr còn li Ti ngày 31 tháng 12 nm 2007 Ti ngày 31 tháng 12 nm 2008 291.836 705.222 2.060 2.602 19.000 293.896 726.824 291.842 413.544 705.386 6 158 164 Phn mm máy tính triu ng 2.405 730 3.135 345 188 533 TSC vô hình khác triu ng 20.000 20.000 1.000 1.000 Tng cng triu ng 294.247 434.274 728.521 351 1.346 1.697

38

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 14. TÀI SN CÓ KHÁC 31/12/2009 triu ng Các khon lãi, phí phi thu Chi phí xây dng c bn d dang Các khon phi thu Các khon d phòng ri ro cho các tài sn Có ni bng khác Tài sn Có khác 307.391 69.007 350.671 (720) 615.415 1.341.764 14.1. Chi phí xây dng c bn d dang 31/12/2009 triu ng Mua sm TSC Mua sm tr s, quyn s dng t Phn mm ngân hàng lõi Ô tô ch tin Phn mm qun lý th ATM kt ni ATM-VCB-NV H thng mng SWIFT Các tài sn khác 53.949 15.008 50 69.007 14.2. Các khon phi thu 31/12/2009 triu ng Các khon phi thu ni b Phi thu cán b công nhân viên Các khon phi thu bên ngoài Phi thu khách hàng khác Tài sn ký qu Phi thu h tr lãi sut Tm ng c tc Phi thu khác 48 48 350.623 106.156 16.414 20.994 159.606 47.453 350.671 14.3. Tài sn Có khác 31/12/2009 triu ng 574.902 38.274 1.135 1.104 615.415 31/12/2008 triu ng 615.000 25.048 1.145 641.193 31/12/2008 triu ng 51 51 142.588 105.528 32.010 5.050 142.639 31/12/2008 triu ng 1.335 618 3.914 80 747 1.305 7.999 31/12/2008 triu ng 124.200 7.999 142.639 641.193 916.031

y thác u t Chi phí ch phân b Tài sn gán n ch x lý Tài sn có khác

39

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 15. TIN GI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC 31/12/2009 triu ng Tin, vàng gi các TCTD khác Vay các TCTD khác 9.943.404 9.943.404 15.1 Tin, vàng gi các TCTD khác 31/12/2009 triu ng Tin, vàng gi không k hn Bng VN Bng vàng và ngoi t Tin, vàng gi có k hn Bng VN Bng vàng và ngoi t 33.868 33.836 32 9.909.536 8.961.446 948.090 9.943.404 31/12/2008 triu ng 1.473 1.376 97 2.233.611 2.127.844 105.767 2.235.084 31/12/2008 triu ng 2.235.084 2.235.084

16. 16.1.

TIN GI CA KHÁCH HÀNG Thuyt minh theo loi hình tin gi 31/12/2009 triu ng Tin, vàng gi không k hn Tin gi không k hn bng VN Tin gi tit kim không k hn bng VN Tin gi không k hn bng vàng, ngoi t Tin gi tit kim không k hn bng vàng, ngoi t Tin, vàng gi có k hn Tin gi có k hn bng VN Tin gi tit kim có k hn bng VN Tin gi có k hn bng vàng, ngoi t Tin gi tit kim có k hn bng vàng, ngoi t Tin gi vn chuyên dùng Tin ký qu Tin gi ký qu bng VN Tin gi ký qu bng vàng, ngoi t Chuyn tin phi tr Chuyn tin phi tr bng VN Chuyn tin phi tr bng vàng, ngoi t Các khon phi tr khách hàng khác 4.082.545 3.879.991 2.385 199.673 496 10.402.050 3.609.243 5.573.781 311.253 907.773 4.397 183.155 147.513 35.642 14.672.147 31/12/2008 triu ng 2.990.148 2.812.575 5.411 172.162 6.506.161 1.533.264 3.910.071 542.066 520.760 11.833 2.830 9.003 9.508.142

40

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 16. 16.1. TIN GI CA KHÁCH HÀNG (tip theo) Thuyt minh theo loi hình tin gi (tip theo) 2009 lãi sut %/nm Tin gi không k hn bng VN Tin gi tit kim không k hn bng VN Tin gi không k hn bng USD Tin gi có k hn bng VN Tin gi tit kim bng VN Tin gi tit kim có k hn USD Tin gi tit kim không k hn bng USD 2,44 2,44 0,51 8,71 9,06 2,94 0,51 2008 lãi sut %/nm 2,50 2,50 0,87 10,25 13,97 6,05 0,87

i vi tin gi tit kim có k hn, trong trng hp khách hàng rút trc hn, lãi sut nhn c s áp dng theo lãi sut không k hn. 16.2. Thuyt minh theo i tng khách hàng, loi hình doanh nghip 31/12/2009 triu ng Tin gi ca Kho bc Nhà nc Tin gi ca TCKT Doanh nghip quc doanh Doanh nghip ngoài quc doanh và các i tng khác Doanh nghip có vn u t nc ngoài Tin gi ca cá nhân Tin gi ca các i tng khác 7.628.704 3.195.582 2.702.492 1.730.630 7.003.178 40.265 14.672.147 31/12/2008 triu ng 4.750.283 2.893.835 1.855.470 978 4.757.859 9.508.142

17.

VN TÀI TR, U THÁC U T, CHO VAY MÀ TCTD CHU RI RO 31/12/2009 triu ng Vn nhn tài tr, u thác u t, cho vay bng VN Vn nhn tài tr, u thác u t, cho vay bng vàng, ngoi t 31.014 870 31.884 31/12/2008 triu ng 24.650 823 25.473

41

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 17. 17.1. VN TÀI TR, U THÁC U T, CHO VAY MÀ TCTD CHU RI RO (tip theo) Vn nhn tài tr, u thác u t, cho vay bng VN Chi tit các khon vn nhn tài tr, y thác u t, cho vay bng VN ti ngày 31 tháng 12 nh sau: T chc tài tr, y thác u t Vay trung hn bng VN t D án Tài chính Nông thôn II Vay trung và dài hn bng VN t Qu Cho vay Tài chính Vi mô 31/12/2009 triu lãi sut k hn ng %/nm trên 18 tháng 31/12/2008 triu k hn ng trên 2 nm trên 2 nm lãi sut %/nm 10,32 14,64 10,32 14,64

31.014 31.014

9,12

23.930 720 24.650

Vay t Qu Cho vay Tài chính Vi mô và D án Tài chính Nông thôn II là các khon vay t T chc Phát trin Quc t thuc Ngân hàng Th gii thông qua B Tài chính nhm cho vay li i vi các TCTD tham gia cung cp các khon vay ti các h gia ình vi mc tiêu phát trin nông thôn và gim nghèo. Lãi sut ca các khon vay này là 9,12%/nm (nm 2008 là t 10,32 - 14,64%/nm). Lãi sut cho vay ti các h gia ình tùy theo mc lãi sut áp dng ca Ngân hàng trong tng giai on. 17.2. Vn nhn tài tr, u thác u t, cho vay bng vàng, ngoi t Chi tit vn nhn y thác t các chng trình h tr phát trin quc gia ti ngày 31 tháng 12 nh sau: T chc tài tr, y thác u t Hip hi Phát trin Quc t thuc World bank 31/12/2009 triu lãi sut ng %/nm k hn 20 nm 870 870 18. CÁC KHON N KHÁC 31/12/2009 triu ng Các khon phi tr ni b Các khon phi tr công nhân viên Qu tr cp mt vic làm Các khon phi tr bên ngoài Các khon phi tr nhà u t chng khoán Các khon phi tr v xây dng c bn, mua sm TSC Thu GTGT Thu TNDN Các khon ch thanh toán Thu nhp ch phân b Lãi tr trc Các khon phi tr khách hàng khác 2.180 814 1.366 227.730 6.463 3.666 75.690 45.748 29.560 23.170 43.433 229.910 42 31/12/2008 triu ng 8.068 7.359 709 204.503 6.463 886 52.917 6.505 35.337 76.933 25.462 212.571 0,75 31/12/2008 triu ng k hn 20 nm 823 823 lãi sut %/nm 0,75

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 19. TÌNH HÌNH THC HIN NGHA V VI NGÂN SÁCH NHÀ NC n v: triu ng S d u k Thu GTGT Thu GTGT dch v Thu GTGT kinh doanh ngoi t Thu tiêu th c bit Thu TNDN iu chnh thu TNDN nm trc Thu môn bài Thu nhà thu Thu xut, nhp khu Thu tài nguyên Thu nhà t Tin thuê t Các loi thu khác Các khon phi np khác và các khon phí, l phí 886 54 832 52.917 4.887 58.690 Phát sinh trong k S phi np 12.214 7.995 4.219 96.785 59 68 530 7.415 53 117.124 S ã np 9.434 4.424 5.010 74.012 59 68 530 9.682 53 93.838 S d cui k 3.666 3.625 41 75.690 2.620 81.976

Ngân hàng có ngha v np thu thu nhp doanh nghip 25% trên tng li nhun chu thu (nm 2008: 28%). Các báo cáo thu ca Ngân hàng s chu s kim tra ca c quan thu. Do vic áp dng lut và các quy nh v thu i vi các loi nghip v khác nhau có th c gii thích theo nhiu cách khác nhau, s thu c trình bày trên các báo cáo tài chính có th s b thay i theo quyt nh cui cùng ca c quan thu. 19.1 Thu thu nhp doanh nghip hin hành Thu thu nhp doanh nghip hin hành phi tr c xác nh da trên thu nhp chu thu ca nm hin ti. Thu nhp chu thu khác vi thu nhp c báo cáo trong báo cáo kt qu hot ng kinh doanh hp nht vì thu nhp chu thu không bao gm các khon mc thu nhp c tính thu hay chi phí c khu tr trong các nm khác do có s khác bit gia vic ghi nhn theo chính sách k toán ca Ngân hàng và các quy nh thu hin hành, và cng không bao gm các khon mc không phi chu thu hay không c khu tr cho mc ích tính thu. Thu thu nhp doanh nghip hin hành phi tr ca Ngân hàng c tính theo thu sut ã ban hành n ngày kt thúc niên k toán.

43

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 19. 19.1 TÌNH HÌNH THC HIN NGHA V VI NGÂN SÁCH NHÀ NC (tip theo) Thu thu nhp doanh nghip hin hành (tip theo) 2009 triu ng Thu nhp t hot ng kinh doanh trc thu Trong ó Thu nhp ca Ngân hàng Thu nhp ca công ty con Tr Thu nhp t c tc không chu thu Thu nhp t CK ln u do Kho bc NN phát hành Thu nhp ca công ty con hch toán c lp Phn chia trong li nhun ca các liên doanh s dng phng pháp k toán vn ch s hu Cng: D phòng trích (tha)/thiu ca nm trc Thu nhp chu thu TNDN ca h thng Ngân hàng Chi phí thu TNDN ca h thng NH theo thu sut 25% (nm 2008: 28%) Chi phí thu TNDN iu chnh do Ngân hàng iu chnh tng thu nhp Chi phí thu TNDN ca công ty con theo thu sut 25% (**) Thu TNDN trong nm tài chính Thu TNDN phi tr u nm Thu TNDN ã tr trong nm iu chnh tng thu TNDN nm trc theo quyt toán thu Thu TNDN phi tr cui nm 415.190 378.139 37.051 (16.936) (37.051) 361.203 90.301 6.484 96.785 52.917 (74.071) 59 75.690 2008 triu ng 269.361 269.361 (2.965) 266.396 74.591 74.591 (54.639) 32.965 52.917

(**): Theo hng dn ca Thông t 03/2009/TT-BTC do B Tài chính ban hành ngày 13 tháng 1 nm 2009 v vic gim và gia hn np thu thu nhp doanh nghip, công ty con c gim 30% thu thu nhp doanh nghip cho nm 2009 do công ty áp ng tiêu chí ca doanh nghip va và nh vi s lao ng s dng bình quân không quá 300 ngi.

44

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày

20. 20.1.

VN VÀ CÁC QU CA T CHC TÍN DNG Báo cáo tình hình thay i vn ch s hu Tình hình thay i vn ca Ngân hàng trong nm 2009 c th hin trong bng di ây: n v: triu ng

Li nhun sau thu cha phân phi/ L lu k 167.512 318.405 (5.024) (49.876) (159.836) (59) 271.122

Vn iu l S d u k Tng trong k Tng vn trong k Li nhun tng trong k Trích b sung các qu cho k trc Tm trích lp các qu d tr cho k này Chuyn t qu d tr sang vn Bán c phiu qu Các khon tng khác Gim trong k S dng trong k Mua c phiu qu Chia c tc nm trc Tm ng c tc nm nay Các khon gim khác S d cui k 2.000.000 2.000.000

Thng d vn c phn 48.000 48.000

C phiu qu (2.351) (2.606) (4.957)

Qu u t phát trin 13 13

Qu d phòng tài chính 32.362 32.677 65.039

Qu d tr b sung vn iu l 16.701 17.199 33.900

Qu khác thuc vn ch s hu 4.418 5.024 (5.514) 3.928

Tng cng 2.266.655 318.405 (5.514) (2.606) (159.836) (59) 2.417.045

45

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 20. 20.1. VN VÀ CÁC QU CA T CHC TÍN DNG (tip theo) Báo cáo tình hình thay i vn ch s hu (tip theo) Chi tit phn vn u t ca TCTD nh sau: n v: triu ng 31/12/2008 Vn CP ph Vn CP Tng s thông u ãi

-

31/12/2009 Vn CP ph thông Tng s Vn góp (c ông, thành viên...) Thng d vn c phn C phiu qu

2.000.000 2.000.000 48.000 48.000 (4.957) (4.957) 2.043.043 2.043.043

Vn CP u ãi

- 2.000.000 2.000.000 48.000 48.000 (2.351) (2.351) - 2.045.649 2.045.649

Chi tit c phiu ca Ngân hàng nh sau:

2009 S lng c phiu ng ký phát hành S lng c phiu ã bán ra công chúng C phiu ph thông C phiu u ãi S lng c phiu c mua li C phiu ph thông C phiu u ãi S lng c phiu ang lu hành C phiu ph thông C phiu u ãi Mnh giá c phiu ang lu hành (ng) 20.2. Các qu d tr ca Ngân hàng 200.000.000 200.000.000 200.000.000 467.596 467.596 199.532.404 199.532.404 10.000

2008 200.000.000 200.000.000 200.000.000 221.830 221.830 199.778.170 199.778.170 10.000

Trong nm 2005, Chính ph ban hành Ngh nh s 146/2005/N-CP ngày 23 tháng 11 nm 2005 v ch tài chính i vi các t chc tín dng. Ngh nh này có hiu lc t ngày 16 tháng 12 nm 2005. Theo Ngh nh 146/2005/N-CP, các ngân hàng thng mi phi trích lp qu d tr theo t l phn trm ca li nhun sau thu nh sau: T l phn trm ca li nhun sau thu Qu b sung vn iu l Không quy nh Mc ti a Không quy nh

Các qu sau ây c tính theo phn trm li nhun sau thu sau khi ã tr i phn trích lp qu b sung vn iu l (li nhun sau thu còn li). T l phn trm ca li nhun sau thu Qu d phòng tài chính Qu u t phát trin Qu khen thng phúc li 10% li nhun sau thu còn li Không quy nh Không quy nh Mc ti a 25% vn iu l Không quy nh Không quy nh

Vic s dng các qu d tr này tuân theo Ngh nh 146/2005/N-CP.

46

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 21. LÃI TRÊN C PHIU Lãi c bn trên c phiu c tính bng s li nhun thun phân b cho các c ông ca Ngân hàng chia cho s lng bình quân gia quyn ca s c phiu ph thông ang lu hành trong nm. Chi tit lãi c bn trên c phiu ca Ngân hàng nh sau: 2009 triu ng Li nhun thun phân b cho các c ông ca Ngân hàng Tr: trích lp các qu khác (không bao gm qu d phòng b sung vn iu l và qu d phòng tài chính) Li nhun dùng tính lãi trên c phiu Bình quân gia quyn ca s c phiu ph thông ang lu hành (triu c phiu) Lãi c bn trên mi c phiu (ng/c phiu) 318.405 318.405 200 1.592 2008 triu ng 194.770 194.770 200 974

22.

C TC Ngân hàng có k hoch tr c tc vi t l 10,50% mnh giá cho các c ông. Trong nm tài chính 2009, Ngân hàng ã tm chi tr c tc 6 tháng u nm cho các c ông vi t l 8,00% mnh giá c phiu, tng ng 159.606 triu ng.

23.

THU NHP LÃI VÀ CÁC KHON THU NHP TNG T 2009 triu ng Thu nhp lãi tin gi Thu nhp lãi cho vay khách hàng Thu lãi t kinh doanh, u t chng khoán n Thu khác t hot ng tín dng 307.905 836.896 275.313 242.074 1.662.188 2008 triu ng 329.813 845.935 112.460 5.162 1.293.370

24.

CHI PHÍ LÃI VÀ CÁC CHI PHÍ TNG T 2009 triu ng Tr lãi tin gi Tr lãi tin vay Chi phí hot ng tín dng khác 1.016.123 2.418 206 1.018.747 2008 triu ng 1.128.156 4.196 218 1.132.570

47

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 25. LÃI/ L THUN T HOT NG DCH V 2009 triu ng Thu nhp t hot ng dch v t: Hot ng thanh toán Hot ng bo lãnh Hot ng ngân qu Dch v i lý Dch v khác Chi phí hot ng dch v Hot ng thanh toán Hot ng bo lãnh Bu in, vin thông Dch v khác Lãi/ (L) thun t hot ng dch v 78.031 18.071 13.617 756 175 45.412 (17.949) (4.180) (1.716) (5.426) (6.627) 60.082 2008 triu ng 14.398 3.422 1.758 394 106 8.718 (6.986) (2.891) (547) (3.263) (285) 7.412

26.

LÃI/ L THUN T HOT NG KINH DOANH NGOI HI 2009 triu ng Thu nhp t hot ng kinh doanh ngoi hi Thu t kinh doanh ngoi t giao ngay Thu t kinh doanh vàng Thu t các công c tài chính phái sinh tin t Chi phí hot ng kinh doanh ngoi hi Chi v kinh doanh ngoi t giao ngay Chi v kinh doanh vàng Chi v các công c tài chính phái sinh tin t Lãi/ (L) thun t hot ng kinh doanh ngoi hi 168.270 150.982 17.288 (115.783) (91.056) (24.727) 52.487 2008 triu ng 32.378 31.371 1.007 (6.355) (5.067) (1.288) 26.023

27.

LÃI/ L THUN T MUA BÁN CHNG KHOÁN KINH DOANH 2009 triu ng Thu nhp t mua bán chng khoán kinh doanh Chi phí v mua bán chng khoán kinh doanh Chi phí d phòng gim giá chng khoán kinh doanh Lãi/ (L) thun t mua bán chng khoán kinh doanh 32.361 (422) 31.939 2008 triu ng (14.168) (14.168)

48

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 28. LÃI/ L THUN MUA BÁN CHNG KHOÁN U T 2009 triu ng Thu nhp t mua bán chng khoán u t Chi phí v mua bán chng khoán u t Thu hoàn nhp d phòng gim giá chng khoán D phòng gim giá chng khoán u t Lãi/ (L) thun t mua bán chng khoán u t 29. LÃI/ L THUN T HOT NG KHÁC 2009 triu ng Thu v nghip v mua bán n Thu t các công c tài chính phái sinh khác Thu v hot ng kinh doanh khác Chi v hot ng kinh doanh khác 14.180 (2.434) 11.746 2008 triu ng 297.055 (2.300) 294.755 40.001 5.220 (1.860) 43.361 2008 triu ng -

30.

THU NHP T VN GÓP VN, MUA C PHN 2009 triu ng C tc nhn c trong k t góp vn, mua c phn: - t chng khoán Vn kinh doanh - t chng khoán Vn u t - t góp vn, u t dài hn 16.936 7.052 219 9.665 16.936 2008 triu ng 2.965 2.965 2.965

31.

CHI PHÍ HOT NG

2009 triu ng Chi np thu và các khon phí, l phí Chi phí cho nhân viên Chi lng và ph cp Các khon chi óng góp theo lng Chi tr cp Chi công tác xã hi Chi v tài sn Trong ó: Khu hao tài sn c nh Chi cho hot ng qun lý công v Công tác phí Chi v các hot ng oàn th ca TCTD Chi np phí bo him, bo toàn tin gi ca khách hàng Chi phí hot ng khác 15.094 143.449 132.765 8.253 2.428 3 58.321 17.996 5.317 5.084 233 7.011 110.941 340.133 2008 triu ng 9.269 85.398 78.991 4.036 2.371 28.520 10.526 2.958 2.710 248 3.988 60.402 190.535

49

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 32. TIN VÀ CÁC KHON TNG NG TIN Tin và các khon tng ng tin thun th hin trên báo cáo lu chuyn tin t hp nht bao gm các khon trên bng cân i k toán hp nht sau ây: 31/12/2009 triu ng Tin và các khon tng ng tin ti qu Tin gi ti Ngân hàng Nhà nc Tin gi thanh toán ti các TCTD khác Tin gi và cho vay các TCTD khác có k hn di 90 ngày 139.081 920.132 121.308 5.241.016 6.421.537 31/12/2008 triu ng 67.479 216.117 34.698 2.456.223 2.774.517

33.

TÌNH HÌNH THU NHP CA CÁN B CÔNG NHÂN VIÊN Thc t phát sinh nm 2009 I. Tng s cán b, công nhân viên (ngi) 1.348 127.956 127.956 7,91 7,91 Thc t phát sinh nm 2008 844 83.316 188 83.504 8,24 8,24

II. Thu nhp ca cán b, công nhân viên (triu ng) 1. Tng qu lng 2. Tin thng 3. Thu nhp khác 4. 5. 6. Tng thu nhp (1+2+3) Tin lng bình quân/ tháng Thu nhp bình quân/ tháng

34.

LOI HÌNH VÀ GIÁ TR TÀI SN TH CHP CA KHÁCH HÀNG Giá tr s sách Giá tr ti thi im lp báo cáo (triu ng) (triu ng) 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 Bt ng sn ng sn Chng t có giá Tài sn khác 11.038.628 7.249.665 2.639.090 2.397.062 23.324.445 5.073.587 2.948.841 596.188 43.738 8.662.354 11.038.628 7.249.665 2.639.090 2.397.062 23.324.445 5.073.587 2.948.841 596.188 43.738 8.662.354

50

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày

35.

NGHA V N TIM N VÀ CÁC CAM KT A RA Trong quá trình hot ng kinh doanh, Ngân hàng thc hin các công c tài chính liên quan n các khon mc ngoài bng cân i k toán. Các công c tài chính này ch yu bao gm các cam kt bo lãnh và th tín dng. Các công c này cng to ra nhng ri ro tín dng cho Ngân hàng ngoài các ri ro tín dng ã c ghi nhn trong ni bng. Ri ro tín dng ca các công c tài chính ngoi bng c nh ngha là kh nng mang n ri ro tín dng cho Ngân hàng khi mt trong các bên liên quan n công c tài chính ó không thc hin các iu khon ca hp ng. Bo lãnh tài chính là các cam kt có iu kin mà Ngân hàng cp cho khách hàng giao dch vi mt bên th ba trong các hot ng v bo lãnh vay vn, bo lãnh thanh toán, bo lãnh thc hin hp ng và bo lãnh d thu. Ri ro tín dng liên quan n vic cp bo lãnh v c bn ging ri ro cho vay khách hàng. Giao dch th tín dng thng mi tr ngay là loi giao dch trong ó Ngân hàng cung cp tài chính cho khách hàng ca mình, thông thng ngi mua/nhà nhp khu hàng hoá và bên th hng là ngi bán/nhà xut khu. Ri ro tín dng trong th tín dng tr ngay thng thp do hàng hoá nhp khu c dùng th chp cho loi giao dch này. Giao dch th tín dng tr chm s phát sinh ri ro khi hp ng ã c thc hin mà khách hàng không thanh toán cho bên th hng. Các th tín dng tr chm không c khách hàng thanh toán c Ngân hàng ghi nhn là khon cho vay bt buc và công n tng ng th hin ngha v tài chính ca Ngân hàng phi thanh toán cho bên th hng và thc hin ngha v ca Ngân hàng trong vic bo lãnh cho khách hàng. Ngân hàng thng yêu cu khách hàng ký qu m bo cho các công c tài chính có liên quan n tín dng khi cn thit. Giá tr ký qu dao ng t 0% n 100% giá tr cam kt c cp, tùy thuc vào mc tin cy ca khách hàng do Ngân hàng ánh giá. Chi tit các khon công n tim n và cam kt vào ngày 31 tháng 12 nh sau: 31/12/2009 triu ng Bo lãnh tài chính Th tín dng tr ngay Th tín dng tr chm Cam kt bo lãnh khác 190.214 118.511 564.379 339.245 1.212.349 31/12/2008 triu ng 37.274 37.274

51

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 36. GIAO DCH VI CÁC BÊN LIÊN QUAN Giao dch vi các bên liên quan là các giao dch c thc hin vi các bên có liên quan vi Ngân hàng. Các bên c coi là liên quan nu mt bên có kh nng kim soát hoc có nh hng áng k i vi bên kia trong vic ra quyt nh các chính sách tài chính và hot ng. Mt bên c coi là bên có liên quan vi Ngân hàng nu: (a) Trc tip hoc gián tip qua mt hay nhiu bên trung gian, bên này:

kim soát hoc b kim soát hoc chu s kim soát chung bi Ngân hàng (bao gm các công ty m, công ty con); có vn góp vào Ngân hàng và do ó có nh hng áng k ti Ngân hàng; có quyn ng kim soát Ngân hàng;

(b) Bên liên quan là công ty liên doanh, liên kt mà Ngân hàng là mt bên liên doanh, liên kt; (c) Bên liên quan có thành viên là nhân s chính trong Ban Qun lý ca Ngân hàng hoc công ty m ca nó; (d) Bên liên quan là thành viên mt thit trong gia ình ca bt k cá nhân nào ã nêu trong im (a) hoc (c); (e) Bên liên quan là mt t chc trc tip hoc gián tip chu s kim soát, ng kim soát hoc chu nh hng áng k, hoc có quyn biu quyt bi bt k cá nhân nào c cp n trong im (c) hoc (d); Tóm tt giao dch ln vi các bên liên quan trong nm 2009 nh sau: Các giao dch Thanh toán dch v qung cáo Thu t dch v y thác u t Thu c tc t công ty liên quan triu ng 50.092 182.038 6.090

52

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 36. GIAO DCH VI CÁC BÊN LIÊN QUAN (tip theo) Tóm tt các khon phi thu, phi tr các bên liên quan ti thi im 31 tháng 12 nm 2009 nh sau: Các giao dch Tm ng hp ng cung cp dch v qung cáo Cho vay Ký qu kinh doanh chng khoán y thác u t Tin gi không k hn Tin gi có k hn 37. Phi thu triu ng 19.865 135.713 16.414 2.290.430 Phi tr triu ng 2.269.914 920.700

MC TP TRUNG THEO KHU VC A LÝ CA CÁC TÀI SN, CÔNG N VÀ CÁC KHON MC NGOI BNG n v: triu ng CCTC phái sinh (Tng Kinh doanh giá tr giao Tng d n và u t Các cam kt dch theo hp cho vay Tng tin gi tín dng ng) chng khoán Trong nc Nc ngoài 12.828.748 24.629.787 721.327 4.892.951 -

38.

CHÍNH SÁCH QUN LÝ RI RO LIÊN QUAN N CÁC CÔNG C TÀI CHÍNH Mc tiêu ca Ngân hàng là ti a hóa giá tr u t ca c ông, gi vng tc tng trng li nhun và tình hình tài chính lành mnh. Do vy, vic s dng các công c tài chính, bao gm nhn tin gi ca khách hàng và u t vào các tài sn tài chính có cht lng cao ã tr thành hot ng mang tính then cht giúp Ngân hàng t c mc chênh lch lãi sut cn thit. Xét t khía cnh qun lý ri ro, iu này òi hi Ngân hàng kt hp mt cách cân i gia các cam kt ngoi bng (nh bo lãnh và th tín dng) vi các khon cho vay (bng ng ni t cng nh ngoi t) i vi các cá nhân và t chc thuc các mc tin cy khác nhau. Bên cnh ó, Ngân hàng cng u t mt phn vn lu ng vào các chng khoán u t hay cho các ngân hàng khác vay. Nhng ri ro liên quan n trao i ngoi t và thay i lãi sut c qun lý thông qua áp dng hn mc trng thái nhm hn ch s tp trung quá mc ng thi tham gia vào các hot ng có tác dng cân bng ln nhau gim thiu ri ro. Thông qua vic nm gi nhiu tài sn là các công c tài chính có cht lng cao, c cu bng cân i k toán hp nht ca Ngân hàng có kh nng phòng nga ri ro trng yu trong quá trình hot ng kinh doanh và m bo kh nng thanh khon. Trong quá trình qun lý ri ro tín dng, Ngân hàng ã s dng có hiu qu cm nang tín dng trong ó ghi chi tit các chính sách và th tc cho vay cng nh các hng dn thc hin chun hóa các hot ng tín dng ca Ngân hàng. Ri ro thanh khon c hn ch thông qua vic nm gi mt s lng ln tin mt và các khon tng ng tin di dng tài khon Nostro, các khon tin gi có k hn ti Ngân hàng Nhà nc và các t chc tín dng khác và các giy t có giá. Các t l an toàn có tính n yu t ri ro cng c s dng qun lý ri ro thanh khon. Ngân hàng thng tin hành ánh giá chênh lch lãi sut, so sánh vi các th trng trong nc và quc t có nhng iu chnh kp thi. Thêm vào ó, vic áp dng các quy trình qun lý ri ro ni b cng tr nên hiu qu hn nh vic trin khai H thng Qun lý Vn Tp trung và H thng Thanh toán Tp trung, theo ó toàn b các giao dch vn và thanh toán ca Ngân hàng u do Hi s chính thc hin. Vic ó cho phép Ngân hàng giám sát hiu qu hn các bin i v vn và gim các sai sót có th xy ra cng nh nhng th tc phc tp không cn thit. 53

Ngân hàng Thng mi C phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 39. RI RO TÍN DNG Ri ro tín dng là kh nng xy ra tn tht trong hot ng ngân hàng ca t chc tín dng do khách hàng không thc hin hoc không có kh nng thc hin ngha v ca mình theo cam kt. Ngân hàng kim soát và qun lý ri ro tín dng bng cách thit lp hn mc thanh toán tng ng vi mc ri ro mà ngân hàng có th chp nhn c i vi mi khách hàng và i vi mi lnh vc a lý, ngành ngh. Ngân hàng ã thit lp quy trình soát xét cht lng tín dng cho phép d báo sm nhng thay i v tình hình tài chính, kh nng tr n ca các bên i tác da trên các yu t nh tính, nh lng. Hn mc tín dng i vi mi khách hàng c thit lp thông qua vic s dng h thng xp hng tín dng, trong ó mi khách hàng c xp loi mt mc ri ro. Mc ri ro này có th c sa i, cp nht thng xuyên. 40. 40.1. RI RO TH TRNG Ri ro lãi sut Thi hn nh li lãi sut thc t là thi hn còn li tính t thi im lp báo cáo tài chính cho ti k nh li lãi sut gn nht ca các khon mc tài sn và ngun vn. Các gi nh và iu kin sau c áp dng trong phân tích thi hn nh li lãi sut thc t ca các tài sn và công n ca Ngân hàng:

Tin mt, vàng bc á quý; góp vn u t dài hn và các tài sn có khác (bao gm tài sn c nh, bt ng sn u t và tài sn có khác, tr y thác u t) c xp loi khon mc không b nh hng do nh li lãi sut; Tin gi ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam c xp loi tin gi thanh toán do ó k hn nh li lãi sut thc t c xp loi n mt tháng; Thi hn nh li lãi sut thc t ca chng khoán u t và chng khoán kinh doanh c tính da trên thi gian áo hn thc t ti thi im lp báo cáo tài chính ca tng loi chng khoán; Thi hn nh li lãi sut thc t ca các khon tin gi và cho vay các TCTD; các khon cho vay khách hàng; các khon n Chính ph và Ngân hàng Nhà nc Vit Nam; các khon tin gi và vay các T chc tín dng và khon mc tin gi ca khách hàng c xác nh nh sau: Các khon mc có lãi sut c nh trong sut thi gian ca hp ng: Thi hn nh li lãi sut thc t da trên thi gian áo hn thc t tính t thi im lp báo cáo tài chính. Các khon mc có lãi sut th ni: Thi hn nh li lãi sut thc t ca các hp ng cho vay có thi gian áo hn còn li di 6 tháng c xác nh da trên thi gian áo hn còn li; các hp ng có thi gian áo hn còn li trên 6 tháng c xp vào loi t 3 tháng n 6 tháng do k nh li lãi sut ca Ngân hàng ti a là 6 tháng mt ln. Thi hn nh li lãi sut thc t ca khon mc ngun vn tài tr u thác u t, cho vay mà t chc tín dng chu ri ro c tính da trên thi gian áo hn còn li ca tng hp ng; Thi hn nh li lãi sut ca các khon n khác c xp vào khon mc không b nh hng do nh li lãi sut hoc k hn t 1 tháng n 3 tháng. Trong thc t, các khon mc này có th có thi gian nh li lãi sut khác nhau.

54

Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày

40. 40.1.

RI RO TH TRNG (tip theo) Ri ro lãi sut (tip theo) n v: triu ng

Không b nh hng do nh li lãi sut 139.081 16.500 3.663 19.938 269.799 853.627 753.194 2.055.802 (372.023) (372.023) 1.683.779 1.683.779 T 1 - 3 tháng 2.597.982 1.591.649 91.110 4.280.741 (2.959.597) (3.188.273) (2.973) (6.150.843) (1.870.102) (1.870.102) T 3 - 6 tháng 100.000 9.229.500 500.000 3.780 9.833.280 (250.000) (679.940) (172) (930.112) 8.903.168 8.903.168 T 6 - 12 tháng 330.000 1.218.418 80.000 1.628.418 (120.000) (1.063.314) (2.977) (1.186.291) 442.127 442.127

Quá hn Tài sn Tin mt vàng bc, á quý Tin gi ti NHNN Tin gi ti và cho vay các TCTD khác (*) Chng khoán kinh doanh (*) Các công c tài chính phái sinh và các tài sn tài chính khác Cho vay khách hàng (*) Chng khoán u t (*) Góp vn, u t dài hn (*) Tài sn c nh và bt ng sn u t Tài sn Có khác (*) Tng tài sn N phi tr Tin gi ca và vay t NHNN và các TCTD khác Tin gi ca khách hàng Các công c tài chính phái sinh và các khon n tài chính khác Vn tài tr, u thác u t, cho vay mà TCTD chu ri ro Phát hành giy t có giá Các khon n khác Tng n phi tr Mc chênh nhy cm vi lãi sut ni bng Các cam kt ngoi bng có tác ng ti mc nhy cm vi lãi sut ca các tài sn và công n (ròng) Mc chênh nhy cm vi lãi sut ni, ngoi bng (*): không bao gm d phòng ri ro 414.641 14.400 429.041 429.041 429.041

n 1 tháng 920.132 3.329.342 1.592.958 400.000 6.242.432 (6.613.807) (9.362.473) (32.694) (16.008.974) (9.766.542) (9.766.542)

T 1 - 5 nm 3.088.095 3.088.095 (378.147) (25.762) (403.909) 2.684.186 2.684.186

Trên 5 nm 50.000 50.000 50.000 50.000

Tng 139.081 920.132 6.357.324 16.500 3.663 12.828.748 4.876.451 269.799 853.627 1.342.484 27.607.809 (9.943.404) (14.672.147) (31.884) (404.717) (25.052.152) 2.555.657 2.555.657

55

Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày

40. 40.2.

RI RO TH TRNG (tip theo) Ri ro tin t Ri ro tin t là ri ro mà giá tr ca các công c tài chính b thay i xut phát t nhng thay i v t giá. Ngân hàng c thành lp và hot ng ti Vit Nam vi ng tin báo cáo là VN. ng tin giao dch chính ca Ngân hàng cng là VN. Các khon cho vay và ng trc khách hàng ca Ngân hàng ch yu bng VN, mt phn bng ô la M. Tuy nhiên, mt s tài sn khác ca Ngân hàng li bng các ng tin khác ngoài VN và ô la M. Ngân hàng ã a ra mt h thng hn mc qun lý trng thái ca các ng tin. Trng thái ng tin c qun lý trên c s hàng ngày và chin lc phòng nga ri ro c Ngân hàng s dng m bo rng trng thái ca các ng tin c duy trì trong hn mc ã thit lp.

56

Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày

40. 40.2.

RI RO TH TRNG (tip theo) Ri ro tin t (tip theo) Phân loi tài sn và công n theo loi tin t ã c quy i sang VN vào ngày 31 tháng 12 nm 2009 nh sau: n v: triu ng

EUR c quy i Tài sn Tin mt vàng bc, á quý Tin gi ti NHNN Tin gi ti và cho vay các TCTD khác (*) Chng khoán kinh doanh (*) Công c tài chính phái sinh và các tài sn tài chính khác (*) Cho vay khách hàng (*) Chng khoán u t (*) Góp vn, u t dài hn (*) Tài sn c nh và bt ng sn u t Các tài sn Có khác (*) Tng tài sn N phi tr và vn ch s hu Tin gi ca và vay t NHNN và các TCTD khác Tin gi ca khách hàng Các công c tài chính phái sinh và các khon n tài chính khác Vn tài tr, u thác u t, cho vay mà TCTD chu ri ro Phát hành giy t có giá Các khon n khác Vn và các qu Tng n phi tr và vn ch s hu Trng thái tin t ni bng Trng thái tin t ngoi bng Trng thái tin t ni, ngoi bng

(*): không bao gm d phòng ri ro

Các ngoi t khác c USD c quy i quy i 41.239 316.095 691.030 1.391.618 5.974 2.445.956 (785.390) (1.398.807) (870) (84.667) (2.269.734) 176.222 (314.089) (137.867) 3 5.854 5.857 (1) (1) 5.856 (1.698) 4.158

Tng 53.906 316.095 711.854 1.584.868 6.143 2.672.866 (948.122) (1.454.837) (870) (84.869) (2.488.698) 184.168 (315.787) (131.619)

12.664 14.970 193.250 169 221.053 (162.732) (56.029) (202) (218.963) 2.090 2.090

57

Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 40. 40.3. RI RO TH TRNG (tip theo) Ri ro thanh khon Ri ro thanh khon là ri ro Ngân hàng gp khó khn trong vic thc hin nhng ngha v cho các công n tài chính. Ri ro thanh khon phát sinh khi Ngân hàng có th không kh nng thc hin ngha v tr n khi nhng công n này n hn nhng thi im bình thng hoc khó khn. gim thiu ri ro thanh khon, ngân hàng phi huy ng t nhiu ngun a dng khác ngoài ngun vn c bn ca ngân hàng. ng thi ngân hàng cn có chính sách qun lý tài sn có tính thanh khon linh hot, theo dõi dòng tin tng lai và tính thanh khon hàng ngày. Ngân hàng cng cn ánh giá dòng tin d kin và kh nng sn có ca tài sn m bo hin tài trong trng hp cn huy ng thêm ngun vn Thi gian áo hn ca các tài sn và công n th hin thi gian còn li ca tài sn và công n tính t ngày lp báo cáo tài chính n khi thanh toán theo quy nh trong hp ng hoc trong iu khon phát hành. Các gi nh và iu kin sau c áp dng trong phân tích thi gian n hn ca các tài sn và công n ca Ngân hàng:

Tin gi ti Ngân hàng Nhà nc Vit Nam c xp loi tin gi thanh toán, trong ó bao gm tin gi d tr bt buc. S d ca tin gi d tr bt buc ph thuc vào thành phn và k hn ca các khon tin gi khách hàng ca Ngân hàng; Thi gian áo hn ca chng khoán u t c tính da trên ngày áo hn ca tng loi chng khoán; Chng khoán kinh doanh c xp vào loi k hn n 1 tháng; Thi gian n hn ca các khon tin gi và cho vay các TCTD và các khon cho vay khách hàng c xác nh da vào ngày n hn ca hp ng quy nh. Thi gian n hn thc t có th thay i do các kh c cho vay c gia hn. Ngoài ra, các khon cho vay khách hàng c th hin bng giá tr gc không bao gm d phòng ri ro; Thi gian n hn ca các khon u t góp vn mua c phn c coi là hn mt nm do các khon u t này không có thi gian áo hn xác nh; Các khon tin gi, tin vay ca các t chc tín dng và các khon tin gi ca khách hàng c xác nh da vào tính cht ca các khon này hoc thi gian áo hn trên hp ng. Tài khon Vostro và tin gi thanh toán c thc hin giao dch theo yêu cu ca khách hàng và do ó c xp loi không k hn. Thi gian áo hn i vi các khon vay và tin gi k hn c xác nh da trên ngày n hn theo hp ng. Trong thc t, các khon này có th c quay vòng và do ó duy trì trong thi gian dài hn thi gian áo hn ban u; Thi gian n hn ca tài sn c nh c xác nh da vào thi gian s dng hu ích còn li ca tài sn.

58

Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn ­ Hà Ni

THUYT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHT (tip theo) ti ngày 31 tháng 12 nm 2009 và cho nm tài chính kt thúc cùng ngày 40. 40.3. RI RO TH TRNG (tip theo) Ri ro thanh khon (tip theo) n v: triu ng

Quá hn Trên 3 tháng Tài sn Tin mt vàng bc, á quý Tin gi ti NHNN Tin gi ti và cho vay các TCTD khác (*) Chng khoán kinh doanh (*) Các công c tài chính phái sinh và các tài sn tài chính khác Cho vay khách hàng (*) Chng khoán u t (*) Góp vn, u t dài hn (*) Tài sn c nh và bt ng sn u t Tài sn Có khác (*) Tng tài sn N phi tr Tin gi ca và vay t NHNN và các TCTD khác Tin gi ca khách hàng Các công c tài chính phái sinh và các khon n tài chính khác Vn tài tr, u thác u t, cho vay mà TCTD chu ri ro Phát hành giy t có giá Các khon n khác Tng n phi tr Mc chênh thanh khon ròng (*): không bao gm d phòng ri ro 344.156 14.400 358.556 n 3 tháng 56.445 56.445 n 1 tháng 139.081 920.132 3.329.342 16.500 3.663 1.606.998 17 1.045.298 7.061.031 Trong hn T 3 - 12 tháng T 1 - 3 tháng 2.597.982 1.591.649 5 91.110 4.280.746 430.000 4.527.479 1.718.418 182 83.780 6.759.859 T 1 - 5 nm 3.782.719 3.108.033 42.428 38.889 6.972.069 Trên 5 nm 919.302 50.000 269.799 810.995 69.007 2.119.103 Tng 139.081 920.132 6.357.324 16.500 3.663 12.828.748 4.876.451 269.799 853.627 1.342.484 27.607.809

358.556

56.445

(6.613.807) (9.362.473) (267.620) (16.243.900) (9.182.869)

(2.959.597) (3.188.273) (2.973) (75.643) (6.226.486) (1.945.740)

(370.000) (1.743.254) (3.149) (56.529) (2.172.932) 4.586.927

(378.147) (25.762) (4.925) (408.834) 6.563.235

(9.943.404) - (14.672.147) 2.119.103 (31.884) (404.717) 2.555.657

- (25.052.152)

59

Ngan hangthwng ma c6 phan

Si Gdn-Hd

Ndi

C,K 3U KIEN SAU NCAY L4P BANC CAN OOI

KE

TOh

,r'1,

';''

.r/r't1

I

Information

Microsoft Word - SHB Consol VAS 31.12.2009 [V]-v14 - dlm.doc

62 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

240052