Read Microsoft Word - Cai dat PR2 text version

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

2009

Cài t máy in PR2 theo emulation Olivetti

1. 2. Config máy in theo emulation mode = Olivetti (Xem tài li u h ng d n setup cho máy in trang cu i) B m <Start>, ch n <Settings>, ch n <Printer and Faxes>, ch n "Add printer" nh hình v và làm trình t

theo các b c nh sau:

Tài li u h ng d n cài d t máy in Olivetti

Page 1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

Ch n <Next>

2009

ðánh d u ch n nh hình trên, ch n <Next>

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

Ch n giao ti p (C ng in c g n v i máy in, ví d LTP1:, COM1:...)

2009

Ch n <Have Disk>

Ch n <Browse> ch n th m c/ a ch a trình i u khi n máy in (Driver)

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

2009

Ch n file <OEMSETUP.inf> nh hình trên, b m <Open>, sau ó b m <OK>

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 4

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

2009

Ch n <Next>

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 5

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

B n có th t l i tên máy in trong ô <Printer name>, ch n <Next>

2009

B n có th l a ch n ch d chia s máy in nhi u máy tính cùng s d ng c máy in này. B m <Next>

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 6

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

B m <Next> v i l a ch n nh hình trên n u b n mu n in th 01 b n.

2009

Ch n <Finish> hoàn t t vi c cài t

Ch n <Continue Anywa y>

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 7

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

2009

Bây gi b n có thêm 01 máy in c cài t trên máy tính.

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 8

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

2009

Cài t máy in PR2 theo emulation IBM.

1. Config máy in theo emulation mode = IBM (Xem tài li u h ng d n setup cho máy in trang cu i) 2. B m <Start>, ch n <Settings>, ch n <Printer and Faxes>, ch n "Add printer" nh hình v và làm trình t theo các b c nh sau:

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 9

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

Ch n <Next>

2009

ðánh d u ch n nh hình trên, ch n <Next>

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 10

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

Ch n giao ti p (C ng in c g n v i máy in, ví d LTP1:, COM1:...)

2009

Ch n Manufacturer là IBM và Printers là IBM, ví d IBM Proprinter II

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 11

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

Ch n <Next>

2009

B n có th t tên cho máy in m i cài và ch n là máy in m c nh.

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 12

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

Có th chia s máy tin cho các máy tính và ng i s d ng trong m ng.

2009

Có th in th sau khi cài t.

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 13

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

B m <Finish> k t thúc. Bây gi b n có thêm 01 máy in c cài t trên máy tính.

2009

In n v i máy in PR2

Sau khi ã cài t máy in, có th s d ng nh máy in thông th ng khác. V i IBM mode, s d ng các font True Type (nh .VnTime, .VnArial...) in ti ng Vi t V i Olivetti mode, ngoài các font True Type, driver máy in còn cung c p m t lo t các font riêng

nh Draft (5 cpi), Draft (12 cpi), OCR-A...Các b font này ã c Vi t hoá. u i m c a các font này là in nhanh. ð test máy in ã cài t úng cha: o o o o S d ng Micrsoft Word ho c WordPad, gõ ti ng Vi t theo TCVN3 Print Setup in trên máy in PR2 Select toàn b vn b n và ch n font Draft 12 cpi In th ki m tra

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 14

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

2009

H NG D N CÀI ð T MÁY IN OLIVETTI PR2 1. Trong h p máy in m i bao g m:

01 máy in PR2 01 Dây cáp ngu n máy in 01 ho c 02 Dây cáp tín hi u t máy tính ra máy in PR2 (Cáp song song và cáp tu n t ) 01 Bng m c (Ribbon cartridge) 01 Quy n h ng d n cài t ti ng anh

2. H ng d n l p m c cho máy in m i

M n p máy in b ng cách m n p theo chi u mi tên:

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 15

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn -

2009

B i hai mi ng nh a b o v u kim màu bên trong máy b ng cách b ng c t ng mi ng nh a v phía b n. Kéo m nh ch t ra phía sau (bên trong máy, ch t màu xanh phía bên trái) nâng h th ng gá bng m c lên; kéo n khi c nh c h th ng gá. Hình mô t ch t màu xanh n m v trí mi tên)

M -

Chu n b bng m c: l y bng m c m i ra, tháo b khoá nh a ra kh i bng m c. M máy in l p bng m c b ng cách kéo ch t màu xanh t i v trí mi tên và nâng c m u in, tr c in lên theo h ng mi tên màu en.

-

ð t bng m c vào h th ng gá theo chi u mi tên ­ chú ý trên bng m c có 01 núm nh a có th quay c, núm nh a này c n m phía bên ph i c a máy in.

Page 16

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

2009

Gá mi ng nh a vào u in c a máy, nh hình d i, sau ó dùng 02 ngón tay cái bóp nh theo chi u h ng lên trên, khi nghe th y 02 ti ng "tách" ngha là u in và bng m c ã c ti p xúc úng.

Rút b mi ng mica ra kh i u kim (3), và qu n l i núm v n trên bng m c cho cng bng m c (2). Kéo l i ch t v v trí c a nó, n khi c nh h th ng gá v trí làm vi c c (nh tr c khi thao tác).

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 17

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn -

2009

Chú ý sau khi kéo cum tr c in, u in và bng m c ã l p xu ng, ph i kéo thêm l y nh a màu xanh ( v trí mi tên phía d i) thêm m t l n n a, khi nghe ti ng "kh c" thì d ng l i. ðóng v máy in l i.

Chú ý: Các l n thay m c sau làm tng t . 3. Ki m tra ngu n và cáp tín hi u: - C m dây ngu n vào máy in. - Cm cáp tín hi u vào máy in, v n 02 con c (2). Ví d c ng tu n t ho c c ng song song.

4. Ki m tra thông s in

Nh n công t c ngu n (Power) cung ng th i v i núm Station 2, (Power + Station 2)

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 18

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

2009

-

Ch n khi máy in phát ti ng kh i ng, thì m i nh tay ra Cho t gi y A4 vào c a máy in, máy t ng in toàn b thông s hi n t i c a máy in ra t gi y A4, sau ó t ng nh gi y ra (l i vào cng là l i ra c a gi y).

-

M t t in test th ng có n i dung nh sau:

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 19

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn

2009

Chú ý: Khi cho t gi y khác vào, máy in s in l i thông s ó; n u ta cho t gi y v a in xong thì máy in s in trùng các dòng ch trên t gi y ó.

5. Cách t l i thông s máy in.

Hãy t t ngu n máy in (Power) Nh n l i công t c ngu n máy in (Power) cùng ng th i v i núm Station 1 và Station 2 (Power + Station 1 + Station 2)

-

Ch n khi máy in phát ti ng kh i ng thì m i nh tay ra. Cho t gi y A4 vào c a máy in, máy t ng h i áp các yêu c u thay i thông s .

Page 20

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn Các b c nh sau:

2009

+ ð u tiên in ra dòng: "STATION = CONFIRM STATION2 = SKIP PRESS LOCAL TO CONTINUE" + Hãy nh n núm LOCAL ti p t c, in ra dòng: "CONFIGURATION MODE" + Ch n núm STATION 2 l a ch n các ch c nng: CONFIG ­ IBM Menu - Olivetti VD: Lúc này ta nh n núm STATION 2 liên t c ta th y các mode sau: "IBM MENU", "OLIVETTI", r i quay l i "CONFIGURATION MODE" Tu ch c nng c n thay i mà ta d ng l i, mà ch p nh n thay i ch c nng hay thông s nào ó. Sau ó dùng núm STATION 2 ch p nh n ch c nng hay thông s v a m i ch n, dòng in l i h i ti p các thông s khác. Nh v y v i s d ng các phím STATION 1 và STATION 2 ta có th thay i thông s tu theo yêu c u c a ng i s d ng. M i l n qua h t các tham s c a m t mode nào ó dòng in s h i: "SAVE PARAMETERS: Y N" Có lu thông s này vào máy không? N u có ch n "Y" n u không ch n "N". sau ó l i tr v dòng nh ban u l a ch n các mode khác: "CONFIGURATION MODE" Ta làm l i các thao tác trên v i các mode còn l i. Chú ý trong ch cài t: - Nút LOCAL: thoát kh i ch Setup ­ b n s c h i có lu l i các tham s hay không. - Nút STATION2: hay i tham s hi n th i. - Nút STATION1: ch p nh n tham s c in ra ho c tham s c ch n b i vi c b m STATION2 tr c ó. Máy in s in dòng thông s theo th t t d i lên, khi trang gi y t ng nh ra, hãy cho t gi y tr ng khác vào ti p t c.

6. Ki m tra l i thông s in:

Ki m tra l i xem thông s c a máy in, xem ã úng v i yêu c u không n u không thì c n t l i thông s khác.

7. Cài t ph n m m PR2

Trên môi tr ng Windows (3.x, 95, 98, 2000) u có th l y ph n m m trong b cài t Windows trong phiên b n c a mình. Chu n tng thích v i lo i máy IBM là: Propinter II, X24 Chú ý: - Khi cài t xong máy in PR2 thì ph i t khuôn kh gi y tng ng v i kh gi y th c Ví d : n u ta in b ng THPT c a B có kích th c r ng, dài: 1900mm X 1300mm thì t trong ph n Control Panel -> Printers -> .....Paper Size -> ch n Custom và t kích th c tng ng là 1900mm X 1300mm. - Máy in PR2 in t t c các ng d ng trên Windows nh Winword, Excel,.... 8. Các công vi c còn l i: - C m cáp in t máy in PR2 vào c ng LPT ho c c ng COM c a máy tính

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 21

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

www.mayvanphong.vn -

2009

-

B t công t c ngu n (Power) Khi cho gi y in vào máy in, t cho tng i b ng ph ng, máy in PR2 t ng ch nh th ng chính xác theo to l trên và l trái c a kh gi y n u trong ph n thông s chu n ta t cn ch nh theo l trên và l trái. Trong tr ng h p quá l ch máy in PR2 t ng nh ra không ch p nh n và b t ng i s d ng t l i gi y cho b ng. Cng do vi c in theo to mà ta có th cho gi y in vào b t c ch nào và có th in l i b ng mà không b l ch.

M i chi ti t, xin liên h tr c ti p: Add: Công ty CP Thng m i và D ch v K thu t Thành t 389 Nguy n Khang ­ C u Gi y ­ Hà N i Tel: 043-7671380 / 37671381 Email: [email protected]

Tài li u h ng d n cài t máy in Olivetti

Page 22

Information

Microsoft Word - Cai dat PR2

22 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

276283