Read Microsoft Word - tarybos_ir_mero_ataskaita_uz_2009_m.doc text version

SIAULI MIESTO SAVIVALDYBöS TARYBOS IR MERO DARBO ATASKAITA UZ 2009 METUS Tarybos komitet ir komisij veikla

2009 met pabaigoje Siauli miesto savivaldyb÷s taryboje buvo 6 frakcijos: T÷vyn÷s sjungos ­ Lietuvos krikscioni demokrat - 4 nariai (seninas Jonas Bartkus); Partijos "Tvarka ir teisingumas" ­ 4 nariai (senin÷ Kristina Lementauskait÷); Naujosios sjungos (socialliberal) ­ 5 nariai (seninas Leonas Strazdauskas); Socialdemokrat ­ 6 nariai (seninas Justinas Sartauskas); Liberal ir centro sjungos ­ 5 nariai (seninas Edvardas Peleckas). Darbo partijos ir valstieci liaudinink jungtin÷ frakcija ­ 3 nariai (senin÷ Danguol÷ Martinkien÷). Si frakcija susikr÷ 2009 met sausio m÷nes, o geguz÷s pabaigoje sijung÷ Tarybos valdancij koalicij, siuo metu turinci 21 nar. Du Tarybos nariai nepriklauso jokiai frakcijai. Kaip zinia, miesto Savivaldyb÷s taryb yra isrinktas 31 narys. Taciau Taryba visus 2009 metus, isskyrus keliolikos dien laikotarp met pabaigoje, dirbo ne visa sud÷timi, nes, Siauli miesto apylink÷s teismo sprendimu nuo 2008 met liepos 29 dienos du Tarybos nariai, Romanas Cokovas ir Igoris Strupeikis, tarus juos galimu kysininkavimu, buvo nusalinti nuo Tarybos nario pareig, ir sis nusalinimas tebesitsia iki siol. Kalbant apie Tarybos darb malonu konstatuoti, kad Tarybos nariai pavyzdingai lank÷ komitet, komisij ir Tarybos pos÷dzius. Nedalyvavimo be pateisinamos priezasties atvej beveik nebuvo. Taryba 2009 m. gruodzio 17 d. pri÷m÷ sprendim ,,D÷l Siauli miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento patvirtinimo", kuriuo antr kart per si kadencij sumazino Tarybos nari su j veikla susijusias kanceliarijos, pasto, telefono, interneto rysio, transporto paslaugoms apmok÷ti kas m÷nes skiriamas ismokas. Reglamente patikslinta bendr komitet pos÷dzi (anksciau mes juos vadindavome ispl÷stiniais) organizavimo tvarka, balsavimo teis suteikiant ne vien tok pos÷d inicijuojancio komiteto nariams, bet ir kit komitet nariams. 2009 metais vyko 12 Tarybos pos÷dzi, vienas is j ­ iskilmingas. Tarybos veikla labai priklauso nuo jos komitet darbo. J, kaip zinia, yra penki: Finans ir ekonomikos (pirmininkas Alfredas Lankauskas), Miesto kio ir pl÷tros (pirmininkas Zenonas Buivydas), Sveikatos ir socialini reikal (pirminink÷ Birut÷ Marija Paplauskien÷), Svietimo, kultros ir sporto (pirmininkas Juozas Pabr÷za) bei Kontrol÷s (pirmininkas Vytautas Juskus).

Finans ir ekonomikos komiteto veikla

2009 metais vyko 28 komiteto pos÷dziai, is j 3 ­ bendri su kitais komitetais. Juose apsvarstyti 290 Tarybos sprendim projekt. Natralu, kad vienas is pagrndini komiteto veiklos klausim buvo Siauli miesto savivaldyb÷s 2009 met biudzeto projekto svarstymas ir rekomendacij d÷l jo tobulinimo pri÷mimas. Prie biudzeto ­ j tikslinant ir koreguojant ­ klausimo komitetas, kaip ir visa Taryba, grzo dar ne kart. 1

Kitas klausimas, tiksliau klausim grup÷, buvo susijusi su paslaug, kurias teikia savivaldyb÷s mon÷s ir staigos, tarifais. Komiteto nariai siek÷, kad mon÷s ir staigos savo veiklos vidaus snaud neperkelt ant vartotoj peci, o paslaug kainai bt keiciami tik d÷l isorini veiksni. Is 290 komiteto svarstyt klausim 8 nagrin÷ti dar iki oficialios j registracijos. Tai, kad profilinis komitetas ar keli komitetai is anksto supazindinami su klausimu, d÷l kurio anksciau ar v÷liau reik÷s rengti atitinkam Tarybos sprendim, yra naudingas ir Tarybos nariams, ir reng÷jams: pirmieji is anksto suzino problem ir gali labiau j sigilinti, antrieji gauna preliminarius vertinimus ar patarimus.

Miesto kio ir pl÷tros komitetas

Per 2009 metus vyko 15 komiteto pos÷dzi, juose apsvarstyta 279 klausimai, is kuri beveik pus÷, 135, susij su detaliaisiais planais. Komitetas apsvarst÷ ir pri÷m÷ atitinkamas rekomendacijas d÷l miesto pl÷trai reiksming specialij plan: miesto vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastruktros pl÷tros, antrini zaliav ir misrij atliek konteineri aiksteli, Sventupio gyvenamojo rajono gatvi tinklo schemos. Be detalij ir specialj plan, komiteto nariai daug d÷mesio skyr÷ miesto kio pl÷trai ir gyventojams svarbiems klausimams, tokiems kaip dumblo rengini ir termofikacin÷s elektrin÷s statybos; vietin÷s rinkliavos uz komunalini atliek surinkim is atliek tur÷toj ir atliek tvarkymo nuostat patvirtinimo; miesto gatvi tiesimo, remonto, prieziros ir pl÷tros 2009 metais programos ir kitiems. Klausimas d÷l pramoninio parko pl÷tros bei investuotoj pritraukimo svarstyti net sesiuose komiteto pos÷dziuose. Komiteto nariai aktyviai dalyvavo detalij plan viesuosiuose svarstymuose.

Sveikatos ir socialini reikal komiteto veikla

2009 metais vyko 22 Sveikatos ir socialini reikal komiteto pos÷dziai. Komitetas apsvarst÷ net 400 Tarybos sprendim projekt, daugiausia is vis komitet. Vienas is pos÷dzi buvo isvaziuojamasis: komiteto nariai lank÷si Varpo gatv÷s 9-ajame pastate, susipazino su jo bkle ir tar÷si d÷l jo tolesnio panaudojimo sveikatos prieziros ar gydymo reikm÷ms. Komitetas pateik÷ septynias rekomendacijas Savivaldyb÷s administracijai: d÷l Siauli miesto savivaldyb÷s 2009 m. biudzeto projekto; d÷l pastato, Varpo g. 9, Siauliuose, panaudojimo; d÷l Ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro Globos poskyrio lovadieni kaini; d÷l ligonin÷s steig÷jo funkcij per÷mimo ir kitas. Is komiteto 2009 metais svarstyt svarbesni miesto bendruomen÷s sveikatos prieziros ir socialini klausim pamin÷tini sie: d÷l Siauli miesto savivaldyb÷s 2009 met socialini paslaug plano patvirtinimo; d÷l R÷kyvos ambulatorijos reorganizavimo; d÷l maksimalaus trumpalaik÷s ar ilgalaik÷s socialin÷s globos islaid finansavimo dydzio; d÷l asmenims su sunkia negalia dienos socialin÷s globos j namuose skyrimo, teikimo, mok÷jimo tvarkos bei kainos.

Svietimo, kultros ir sporto komitetas

Per 2009 metus vyko 16 komiteto pos÷dzi, apsvarstyti 84 klausimai. Svarbiausieji is j buvo susij su miesto mokykl tinklo optimizavimo problematika. Vasario m÷nes komiteto inicijuotame bendrame Tarybos komitet pos÷dyje buvo aptartos sio tinklo pertvarkos perspektyvos. Kovo m÷nes komiteto nariai lank÷si Gytari, ,,Sandoros" ir ,,Sventupio" mokyklas, pasidalijo mintimis d÷l j ateities. 2

Balandzio m÷nes komiteto inicijuotame kitame bendrame Tarybos komitet pos÷dyje buvo svarstomas klausimas d÷l Gytari mikrorajono mokykl reorganizavimo galimybi; priimtas rekomendacinio pobdzio nutarimas nuo 2009 met rugs÷jo 1 dienos prijungti ,,Sventupio" vidurin mokykl prie Gytari vidurin÷s mokyklos ir mokyklas kurdinti Gytari vidurin÷s mokyklos pastate. Komiteto nariai laik÷si pozicijos, kad miesto vaikams ir jaunimui nebrangt sporto, kultros bei kitos paslaugos, o neisvengiamais brangimo atvejais jis bt minimalus ir snaud poziriu objektyviai pagrstas. Taciau kai kuri paslaug kainius, atsizvelgdamas sunki konkreci biudzetini staig finansin bkl, komitetas leido padidinti. Be to, komitetas apsvarst÷ ir pareisk÷ savo nuomon ir kitais svarbiais klausimais: d÷l mokinio krepselio l÷s perskirstymo tarp mokykl; d÷l miesto bendrojo lavinimo mokykl rekonstrukcijos; mokini nemokamo maitinimo kain nustatymo; masini rengini organizavimo Siauli mieste taisykli; miesto Jaunimo reikal tarybos sudarymo ir nuostat bei kitais. Komitetas aktyviai bendravo su savo veikos srici socialiniais partneriais ­ Lietuvos mokykl vadov asociacijos Siauli miesto skyriaus taryba, Svietimo darbuotoj profesin÷s sjungos Siauli miesto susivienijimu bei Ikimokyklini staig asociacija. Komitetas pareng÷ ir Tarybai svarstyti pateik÷ naujas dviej sprendim projekt redakcijas.

Kontrol÷s komiteto komiteto veikla

Per 2009 metus komitetas trijuose pos÷dziuose apsvarst÷ 7 klausimus ir pateik÷ 5 rekomendacijas. Komitetas dom÷josi, kaip gyvendinamos Savivaldyb÷s kontrol÷s ir audito tarnybos 2008 ir 2009 metais atlikt audit ir patikrinim rekomendacijos, pateik÷ savo pasilymus ir isvadas d÷l sios tarnybos 2010 met veiklos plano projekto, dom÷josi einamja tarnybos veikla. Komitetas pateik÷ rekomendacij Savivaldyb÷s administracijai d÷l pedagoginio ir kito personalo maitinimosi mokykl ir ikimokyklini staig valgyklose reglamentavimo. gyvendindama si rekomendacija, Administracija pareng÷ Tarybos sprendimo projekt ,,D÷l Siauli miesto svietimo staig darbuotoj maitinimosi tvarkos apraso patvirtinimo", kuriam Taryba pritar÷. Komitetas pateik÷ pastab d÷l nekokybiskos apskaitos kai kuriose ikimokyklin÷se staigose, neturinciose reikiamos kvalifikacijos buhalteri, bei neefektyvi viesj pirkim. Komiteto nuomone, centralizavus viesuosius pirkimus, maisto produkt ir kit preki kainos krist 20 ­ 30 procent. Savivaldyb÷s administracijos direktoriui buvo pasilyta sudaryti veiksm plan siems ir kitiems Kontrol÷s ir audito tarnybos nurodytiems trkumams ikimokyklin÷se pasalinti. gyvendindama s pasilym, Savivaldyb÷s administracija pareng÷ Tarybos sprendimo projekt ,,D÷l Siauli miesto savivaldyb÷s biudzetini staig buhalterin÷s apskaitos tvarkymo". Per pra÷jusius metus Tarybai svarstyti buvo pateikta 439 sprendim projektai; priimtas 401 sprendimas; nepritarta 38. Visi Tarybos sprendim projektai buvo skelbiami savivaldyb÷s interneto tinklalapyje. Tarybos pos÷dziai transliuojami internetu. 2009-aisiais metais Taryba pri÷m÷ kelet miesto pl÷trai ir gyventojams reiksming sprendim: · patvirtino Siauli miesto bendrj plan, · pritar÷ akcin÷s bendrov÷s ,,Siauli energija" silymui statyti termofikacin elektrin, · pri÷m÷ sprendim d÷l Siauli dumblo rengini statybos finansavimo, · pritar÷ Siauli pramoninio parko tolimesnei pl÷trai (jo antrajam etapui), · patvirtino nekilnojamo turto mokescio 2010 met tarif, · karsto vandens skaitikli priezir (patikr ir keitim) paved÷ akcin÷i bendrovei ,,Siauli energija", · nustat÷ naujas centralizuotai tiekiamos silumos kainos dedamsias, · patvirtino naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo paslaug kainas, 3

· nustat÷ pajam mokest uz pajamas, gautas is veikl, kuriomis verciamasi turint verslo liudijim. Daugiausiai sprendim projekt pateik÷ sie Administracijos skyriai: Architektros ir urbanistikos ­ 136, Turto valdymo ­ 73, Investicij ir pl÷tros ­ 50, Ekonomikos ­ 43, Juridinis ­ 23, Svietimo skyrius ­ 21.

Etikos komisijos veikla

2009-aisiais metais Etikos komisija nepos÷dziavo. Komisija negavo n÷ vieno skundo ar pareiskimo d÷l Tarybos nari etikos norm pazeidimo ar viesj ir privaci interes konflikto. Tarybos 2009 m. gruodzio 17 d. sprendimu sprendimu komisijos sud÷tis buvo papildyta dar viena nare ­ Medelyno seninijos Sodo ­ V. Bielskio seninaitijos seninaite Valerija Misiniene.

Administracin÷ komisijos prie Siauli miesto savivaldyb÷s tarybos veikla

2009 metais Administracin÷ komisija prie Siauli miesto savivaldyb÷s tarybos isnagrin÷jo 1.166 administracini pazeidim bylas. Daugiausia j buvo d÷l alkoholini g÷rim g÷rimo arba girto pasirodymo viesosiose vietose ­ 548 bylos; d÷l viesosios rimties trikdymo - 440; d÷l gyvn sigijimo, laikymo bei registravimo gyvenamosiose vietov÷se taisykli pazeidimo - 53; d÷l svaros taisykli pazeidimo - 34; d÷l rkymo vietose, kuriose draudziama tai daryti, - 26; d÷l vaziavimo be bilieto viesuoju transportu 23 bylos. Buvo paskirta baud uz 103 tkst. lit. Is viso sumok÷ta ir per antstolius isieskota baud uz 84 tkst. lit.

Jaunimo reikal tarybos veikla

Miesto jaunimo reikal taryb sudaro penki Savivaldyb÷s tarybos nariai, vienas Savivaldyb÷s administracijos atstovas ir sesi Jaunimo organizacij asociacijos ,,Apskritasis stalas" deleguoti nariai. Jaunimo reikal tarybai pirmininkauja Savivaldyb÷s tarybos nar÷ Ausra Kazlauskien÷. 2009 m. taryba pos÷dziavo tris kartus. Miesto savivaldyb÷ dalyvauja trimeciame (2009-2011 met) Jaunimo reikal departamento prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos projekte ,,Partneryst÷s tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektori skatinimas gyvendinant integruot jaunimo politik". Be Siauli, siame projekte dalyvauja dar sesios Lietuvos savivaldyb÷s. Ms savivaldyb÷ projekte atsakinga uz kompleksini pagalbos priemoni sukrim neorganizuotam jaunimui. Is projektui skirt beveik 3,3 mln. lit, Siauliams paskirta 300 tkst. lit. Rugs÷jo m÷nes Jaunimo reikal tarybos nario Alfredo Lankausko iniciatyva buvo organizuota pilietin÷ akcija ,,Laisv÷ dviraciui". Akcijoje dalyvavo apie 300 dalyvi. Gruodzio m÷nes vyko du jaunimo neformalioms grup÷ms ir nevyriausybin÷ms organizacijoms skirti seminarai ,,Lyderi mokymai ir projekt rasymas", kuriems organizuoti l÷s skyr÷ Jaunimo reikal departamentas. Seminaruose dalyvavo 100 dalyvi.

SAVIVALDYBöS FINANSAI

Pra÷jusi met Savivaldyb÷s biudzeto pajam planas buvo 274,8 mln. lit; pajam gauta 244,9 mln. lit. Planas nevykdytas 29,9 mln. lit, arba 10,9 procento. Gyventoj pajam mokescio planas vykdytas 80,7 procento: planuota gauti 117,4 mln. lit, gauta ­ 94,8 mln. lit, arba 22,6 mln. lit maziau nei planuota. Turto mokesci planas vykdytas 94,5 procento: planuota gauti 9,1 mln. lit, gauta 8,6 mln. lit, arba 0,5 mln. lit maziau. 4

Vietin÷s rinkliavos uz komunalini atliek tvarkym met planas buvo10,4 mln. lit. Jis vykdytas 90-cia procent (negauta 0,9 mln. lit). Kit pajam planuota gauti 20,9 mln. lit, gauta 19,2 mln. (91,6 procento), arba 1,7 mln. lit maziau. Sioje ataskaitoje as nor÷ciau apsistoti prie gyventoj pajam mokescio. Mokesci, kurie priskirti Savivaldybei, struktroje jis sudar÷ 82,9 procento, o vis biudzeto pajam (skaitant dotacijas ir kitas pajamas) struktroje ­ 38,7 procento. Kaip min÷ta, gyventoj pajam mokescio gauta 22,6 mln. lit maziau. Tod÷l tikslinga apsistoti ties pagrindin÷mis jo nesurinkimo priezastimis, kurios, Siauli apskrities valstybin÷s mokesci inspekcijos nuomone, buvo tokios: · Zymiai padid÷jo gyventojams grzinamos sio mokescio permok sumos. Per 2009 metus gyventojams grzinta 12,7 mln. permok, arba 5 mln. lit daugiau nei per 2008 metus. · Nuo 2009 met sausio 1 dienos gyventoj pajam mokescio tarifas nuo 24 procent sumaz÷jo iki 15. D÷l to miesto biudzetas neteko 47,3 mln. lit pajam. · Pajam is sio mokescio surinkimui negatyvios takos tur÷jo Lietuvos kio, tuo paciu ir Siauli miesto moni veiklos, nuosmukis. 2009 metais miesto moni deklaruota parduot preki ir paslaug vert÷, palyginus su 2008-aisiais, buvo mazesn÷ 28 procentais. · 6,7 tkst., arba 11 procent, sumaz÷jo vidutinis dirbancij skaicius. 2009 met III ketvirt Siauliuose jis buvo 52,6 tkst., kai tuo paciu metu 2008 metais ­ 59,3 tkst. Sumaz÷jimas 6,7 tkstanciais, arba 11 procent.. · Zenkliai padid÷jo nedarbas. 2010 met sausio 1 dien jis Siauli mieste siek÷ 11,4 procento. Pries metus jis buvo 4,4 procento, arba 7 procentiniais punktais mazesnis. · Padaug÷jo bankrutavusi moni. 2009 metais Siauliuose buvo 54 mokesci mok÷tojai, tur÷j bankrutavusios mon÷s teisin status. 2008 metais j buvo 18. Per vienerius metus j skaicius padid÷jo 36. · Gyventoj pajam mokescio plaukos miesto biudzet bt zenkliai didesn÷s, jei jis, surinktas is vis miesto moni, staig ir organizacij, nebt perskirstomas pagal deklaruot gyvenamj viet. Mieste dirba daug gyventoj is vis Siauli apskrities rajon, ypac is Siauli rajono, ir j su darbo santykiais susijs pajam mokestis atitenka t rajon savivaldyb÷ms. Tuo finansiskai reiksminga dalimi yra nubraukiamos ms pastangos mieste sudaryti palankesnes verslui slygas ir kurti naujas darbo vietas. Be to, 2009 metais, apskrities valstybinei mokesci inspekcijai d÷l savo darbuotoj kalt÷s atgaline data tikslinant gyventoj pajam mokescio plauk priskyrim pagal deklaruot gyvenamj viet, is Siauli miesto biudzeto buvo atimti 6 mln. lit. Gyventoj pajam mokescio priskyrimas ne pagal darbo, o pagal gyvenamj viet islieka didele vadinamj ziedini, t. y. didzij miest, savivaldybi problema, reikalaujancia atitinkam mokesci statym korekcijos. Atskira kalba apie Savivaldybei priskirtus turto mokescius. Nevykdyti nei zem÷s, nei nekilnojamojo turto, nei nuomos mokescio uz valstybin zem mokesci planai ­ is j, kartu pa÷mus, gauta 1,1 mln. lit maziau, nei planuota, mokestini plauk. Neseniai valstybin÷ mokesci inspekcija nustat÷, kad Siauli mieste ir apskrityje net 939 gyventojai ir kio subjektai po kelet met nemok÷jo nekilnojamojo turto mokescio, kai kurie is j ­ net trejus metus. Isvada viena: turto mokesciai yra blogai administruojami. Savivaldyb÷s finans ir ekonomikos skyriai turi glaudziau bendradarbiauti su apskrities valstybine mokesci inspekcija ir valstyb÷s mone Registr centru, kad operatyviai bt isaiskinami skolininkus bei nustatyta tvarka sumok÷ti priskaiciuoti mokesciai.

5

VERSLAS IR VERSLO APLINKA

2009 met pabaigoje Siauli mieste buvo 3.745 veikiantys kio subjektai, tai 4,43 proc. daugiau nei 2008 metais (3.586 mon÷s). Siauli miesto savivaldyb÷je per pastaruosius penkerius (2005-2009) metus veikianci kio subjekt skaicius isaugo apie 17,2 proc. Siauliuose 2009 metais, vertinant kio subjektus pagal teisin form, daugiausia buvo uzdarj akcini bendrovi 44,6 proc., individuali moni - 27 proc., bendrij - 10,3 proc. bei asociacij - 7,1 proc. Pastarj keleri met tendencija yra tokia: uzdarj akcini bendrovi skaicius auga, o individuali moni maz÷ja. Pagal ekonomines veiklos grupes Siauli mieste dominuoja prekybos, nekilnojamo turto nuoma, apdirbamoji pramon÷ bei transporto ir sand÷liavimo paslaugos. Siauliuose didzioji dalis veikianci kio subjekt yra smulks: 72 proc. moni turi iki 4 darbuotoj , 16 proc. ­ nuo 5 iki 9 darbuotoj, 10 proc. ­ nuo 10 iki 19 darbuotoj, 9 proc. ­ nuo 20 iki 49 darbuotoj, 1,44 proc. ­ nuo 50 iki 99 darbuotoj. Tik po 1 proc. sudaro mon÷s, kuriose dirba nuo 100 iki 149, nuo 150 iki 249 ir nuo 250 iki 499 darbuotoj. Siauliuose taip pat veikia 3 mon÷s, kuriose dirba nuo 500 iki 999 (tai sudaro 0,08 proc.). 2 mon÷s turi 1000 ir daugiau darbuotoj (tai sudaro 0,05 proc.). Didziausi darbdaviai 2009 met gruodzio m÷nesio duomenimis, buvo viesoji staiga Siauli apskrities ligonin÷ ­ 2.184 darbuotojai, Neaustini medziag fabriko moni grup÷ ­ 1.138, Siauli universitetas ­ 1.080 darbuotoj, akcin÷s bendrov÷s Lietuvos pasto Siauli filialas - 966 darbuotojai, UAB "Bigso" - 520. Pagal pardavim per 2009 met I-III ketvircius mast, tarp 500 didziausi Lietuvos bendrovi, "Verslo zini" duomenimis, AB "Baltik Vairas" buvo 87 vietoje, UAB "Putoksnis" 111 vietoje, asociacija "Jupoja" - 129 vietoje, AB "Siauli energija" 142 vietoje, UAB "TrivilitaInterscalit" - 171 vietoje, UAB "Siauli plentas" - 172 vietoje , UAB "Bigso" - 189 vietoje, grup÷ "Citma" - 195 vietoje, UAB "Artilux NMF" - 202 vietoje, UAB "Lupra" - 226 vietoje, UAB "Elga" 230 vietoje, UAB "Televizijos ir rysio sistemos" - 241 vietoje. 2009 metais bankroto bylos buvo iskeltos 128 (2008 m. ­ 111) Siauli miesto moni.

Parama verslui

Miesto verslininkams siuo metu yra sudarytos geros galimyb÷s gauti informacij apie Europos Sjungos ir nacionalin÷s paramos galimybes, projekt rengimo taisykles, pasikeitimus statymin÷je baz÷je ir kita. Tam tarnauja Siauli prekybos pramon÷s ir amat rm, Siauli pramoninink asociacijos, viesosios staigos ,,Siauli regiono pl÷tros agentra", kurios dalininkais mes esame tur÷dami 51 proc. dali, Siauli verslo inkubatorius veikla. Siauli miesto savivaldyb÷s tarybos sprendimu, 1996 metais buvo kurtas Smulkaus verslo r÷mimo fondas. Pagrindin÷ jo funkcija - finansiskai remti versl mieste pradedancias bei veikiancias smulkaus verslo mones ir tuo prisid÷ti sprendziant gyventoj uzimtumo problem. Per Fondo egzistavimo laik is miesto biudzeto jam skirtos l÷sos sudar÷ 670 tkst. lit. 2009 metais Smulkaus verslo r÷mimo fondo l÷somis - 21,7 tkst. lit ­ negrzintinai buvo paremtos 36 mon÷s: 9,4 tkst. lit ­ steigimosi islaidoms is dalies padengti; 11,7 tkst. lit ­ dalyvavimo parodoje islaidoms is dalies padengti. 2010 m. sausio 1 d. Smulkaus verslo r÷mimo fonde tebuvo lik 1,7 tkst. lit. 2010 met Savivaldyb÷s biudzete fondo veiklai numatyta 40 tkst. lit.

6

Darbo rinka

Nedarbas Siauliuose 2009-aisiais tolydzio did÷jo: nuo 4,4 procento met pradzioje iki 11,4 procento met pabaigoje. 2010 m. sausio 1 d. Darbo birzoje registruoti 13.259 bedarbiai. Lyginant su 2008 metais bedarbi registracija padid÷jo 1,7 karto. Besiregistruojanci bedarbi struktroje did÷jo bedarbi, dirbusi statybos ir paslaug sektoriuose, dalis. Maz÷jo nekvalifikuot bedarbi dalis, did÷jo specialist ir kvalifikuot bedarbi dalis. Jaunimo dalis bedarbi struktroje sudar÷ 22,4 procento. Nedarbo draudimo ismokos per metus paskirtos 9040 bedarbi. Lyginant su 2008 metais laisv darbo viet registruota 604, arba 7,1 procento, maziau. Per pra÷jusius metus per Darbo birz darbinti 6.907 asmenys , 644 daugiau nei 2008-aisiais, taciau maziau (8,6 procento) zmoni priimama nuolatiniam darbui ir daugiau (net 174,7 procento) ­ terminuotam. Individuali veikl verslo liudijim pagrindu vykd÷ 1017 asmenys ­ tai 45 procentais daugiau nei uzpernai. Tokios veiklos ÷m÷si ir 136 buv bedarbiai. Negatyvi situacija darbo rinkoje tur÷jo tokios pat takos ir Savivaldyb÷s veiklai ­ mazesn÷mis gyventoj pajam mokescio plaukomis ir didesn÷mis socialin÷mis ismokomis.

Investicin÷ veikla

2009 metais Siauli miesto savivaldyb÷je buvo vykdomi 18 Europos Sjungos ir kitos paramos investiciniai projektai, kuri bendra vert÷ 114,96 mln. lit. Is j pirmiausiai nor÷ciau isskirti UAB ,,Siauli vandenys" vykdom projekt ,,Vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastruktros pl÷tra Siauliuose", kurio vert÷ 72 mln. lit. Sio projekto apimtyje pernai vyko intensyvs rangos darbai Medelyno ir Kalniuko mikrorajonuose; si darb, kurie bus baigti siemet, vert÷ - 44,5 mln. lit. Kiti reiksmingi investiciniai projektai yra Siauli pramoninio parko pl÷tra (II etapas), Pietinio miesto aplinkkelio modernizavimas, Savarankisko gyvenimo nam R÷kyvoje krimas, finans valdymo bei apskaitos ir atskaitomyb÷s sistemos sukrimas ir diegimas Savivaldyb÷je ir miesto mokykl ir lopseli-darzeli rekonstrukcija. Investuotojai, kr mones Pramoniniame parke, tur÷s zem÷s nuomos bei nekilnojamo turto mokestini lengvat. 2009 m. pasirasytos 2 sutartys su vietiniais investuotojais. 2009 m. prad÷ta kurti siuolaikin÷ inzinerin÷ infrastruktra sudarys prielaidas pramon÷s mon÷ms steigtis ir pl÷stis, Lietuvos ir uzsienio investuotojams pritraukti. Infrastruktriniai projektas prisideda prie viso regiono konkurencingumo didinimo ir socialin÷s atskirties mazinimo Investicini projekt srasas pateiktas lentel÷je. Europos Sjungos struktrini fond l÷somis finansuojami projektai (mln. Lt) Eil. Nr. 1. 2. 3. Projekto pavadinimas ,,Vandens tiekimo ir nuotek tvarkymo infrastruktros pl÷tra Siauliuose" ,,Siauli pramoninio parko pl÷tra" ,,Siauli miesto gatvi, keli jungci tarp aplinkkeli ir miesto rajon nutiesimo ir modernizavimo II etapas" (santrumpa ,,Pietinio aplinkkelio modernizavimas (Sembos, Israd÷j, Pramon÷s, Statybinink ir Aukstabalio g.) Siauliuose") Projekto vert÷ 72,00 9,25 15,73 ES l÷sos 60, 97 9,25 11,76 Valstyb÷s l÷sos 7,17 mln. 1,45 1,30

(Keli direkcijos tikslin÷s l÷sos)

Savivaldyb÷s l÷sos 3,86 mln. 1,22

7

4.

5. 6. 7.

,,Nestacionari socialini paslaug pl÷tra Siauli regione kuriant nestacionari socialini paslaug padalin (Savarankisko gyvenimo namus) Siauli miesto savivaldyb÷s globos namuose"(trump. ,,Savarankisko gyvenimo nam krimas"). ,,Siauli miesto Liepori vidurin÷s mokyklos pastato renovacija" ,,Siauli miesto Geguzi vidurin÷s mokyklos pastato renovacija" ,,Siauli miesto ,,Romuvos" gimnazijos pastato (Dain g.7, Siauliai) rekonstravimas"

4,08

3,47

-

0,61

1,66 1,16 2,06

1,66 1,16 1,40

0,27 (Svietimo ir

mokslo ministerijos tikslin÷s l÷sos)

0,39

8.

,,Siauli miesto Didzdvario gimnazijos pastato (Vilniaus g. 188, Siauliai) rekonstravimas"

1,98

1,24

0,41 (Svietimo ir

mokslo ministerijos tikslin÷s l÷sos)

0,33

9. 10.

,,Siauli miesto centrin÷s dalies 0,39 detaliojo plano parengimas" ,,Finans valdymo bei apskaitos ir 0,85 atskaitomyb÷s sistemos, atitinkancios Lietuvos Respublikos finans ministerijos patvirtint VSAFAS koncepcij, sukrimas ir diegimas Siauli miesto savivaldyb÷je" Is viso 109,16

0,33 0,72

-

0,06 0,13

91,96

10,6

6,6

Valstyb÷s l÷somis finansuojami projektai (mln. Lt) Eil. Nr. 1. 2. 4. 5. Projekto pavadinimas 2009 m skirtas Finansavimo saltiniai, finansavimas 0,30 Valstyb÷s investicij l÷sos 0,40 Valstyb÷s investicij l÷sos Valstyb÷s investicij l÷sos Valstyb÷s investicij l÷sos

BMX trasos statyba Siauli Juliaus Janonio gimnazijos pastato rekonstrukcija Simono Daukanto vidurin÷s mokyklos 0,25 pastato renovacija Stasio Salkausko vidurin÷s mokyklos 0,40 pastato renovacijos Is viso 1,35

8

Europos Sjungos program l÷somis finansuojami projektai (mln. Lt) Eil. Nr. 1. Projekto pavadinimas Siauli miestui tenkanti dalis 2,36 Siauli miesto ind÷lis 0,35 Finansavimo saltinis LatvijosLietuvos bendradarbiavimo per sien programa 2007­ 2013 m. Norvegijos finansini mechanizm fondas Baltijos jros programa 2007­ 2013 m.

Krizi valdymo sistemos sukrimas kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos regionuose pasienio bendradarbiavimo iniciatyva , II etapas

2.

"Viesj paslaug ir administracini gdzi tobulinimas Siauli mieste "

1,13

0,17

3.

,,Darni ir energijos isteklius taupanti miest pl÷tra"

0,96

0,14

Is viso 4,45

0,66

SVIETIMAS, KULTRA, SPORTAS Svietimas

2009-2010 mokslo metais Siauli mieste veik÷ 29 lopseliai-darzeliai, 6 pradin÷s, 11 pagrindini, 6 vidurin÷s, 8 gimnazijos, 4 specialiosios, 1 suaugusij vidurin÷, 1 jaunimo mokykla, 8 neformaliojo vaik svietimo staigos, 2 nevalstybin÷s mokyklos. 2009 metais kaip ir ankstesniais metais Siauliuose buvo fiksuojamas mokini skaiciaus maz÷jimas. 2009 m. sausio 1 d. duomenimis savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklose mok÷si 18203 mokiniai (su priesmokyklinio ugdymo grup÷s vaikais (toliau ­ PUG), nevalstybin÷se ­ 89 mokiniai (su PUG). Ikimokyklines ugdymo staigas ir neformaliojo vaik svietimo mokyklas lankanci vaik skaicius nezymiai augo. 2009 metais pagrindin issilavinim gijo 97,6% (2008 m. ­ 96%) desimtj klasi mokini, o vidurin issilavinim ­ 97,7% abiturient (2008 m. ­ 98,1%). Vienu didziausiu miesto Tarybos rpesci pra÷jusiais metais buvo miesto mokykl ir kit svietimo staig veikla. Jau ne vieneri metai , kai miesto mokykl mokini skaicius kasmet maz÷ja apie vien tkstant. (Pra÷jusi met rugs÷j miesto mokyklas at÷jo 953 mokiniais maziau nei 2008 metais.) Nepaisant to, mokykl skaicius mieste nesikeit÷. Tik pernai Siauliuose j tapo viena maziau: Taryba po ilg svarstym savo balandzio 25 dienos sprendimu ,,D÷l Siauli Sventupio vidurin÷s mokyklos reorganizavimo" nutar÷ si mokykl nuo 2009 m. rugs÷jo 1 d. prijungti prie Gytari vidurin÷s mokyklos. Sio sprendimo projekto svarstymas supriesino abiej mokykl bendruomenes. Kiekviena is j vairiais bdais Tarybos nariams atkakliai rodin÷jo savo mokyklos pranasumus ir k÷l÷ kitos trkumus. Panasi susipriesinimo tendencija netruko persikelti aukstesn organizacin ­ asociacij ­ lygmen: pagrindin÷ms mokykloms, akivaizdziai stingancioms pradini klasi mokini, oponuoja pradin÷s mokyklos, nenorincios n÷ gird÷ti apie jungimsi prie pagrindini mokykl. Priespriesos ­ savs teigimo ir kito neigimo ­ laikysena yra neproduktyvi, ir jos nuo mokini skaicius nepadid÷s. 9

Mokykl vadovai ir uz j stovintys mokytoj kolektyvai, o kartais ­ ir t÷vai, nori, kad miesto Taryba sakmiai nurodyt, koks tur÷t bti mokykl tinklas maz÷jant mokini skaiciui, kurias mokyklas prie kuri jungti, taciau uztenka vien projektini pasilym, net pasvarstym sia tema, ir tos mokykl bendruomen÷s, kurios pasijaucia ,,nuskriaustj" pozicijoje, is karto stoja pries tinklo pertvark. Kaip zinia, Savivaldyb÷s taryba 2005 m. birzelio 23 d. sprendimu Nr.T-210 yra patvirtinusi miesto bendrojo lavinimo mokykl tinklo pertvarkos 2005­2012 metais bendrj plan. Administracijos direktoriaus pra÷jusi met kovo 12 dienos sakymu sudaryta mokykl tinklo optimizavimo darbo grup÷, kuri traukti vis tip mokykl vadov, mokytoj profsjung atstovai, Svietimo skyriaus specialistai. Lapkricio m÷nes si grup÷ buvo prapl÷sta, j jungiant ir Tarybos narius. Vienas is sios grup÷s atlikt darb yra tas, kad ji pareng÷ mokykl sivertinimo pagal optimalios mokyklos rodiklius kriterijus ir tvark. Tai padaryta tikintis, kad, pacioms mokykloms objektyviai vertinant savo situacij ir perspektyv, pacioms teikiant silymus d÷l savo ir viso miesto mokykl tinklo ateities, bus isvengta kritini situacij, kada vienoje ar kitoje mokykloje nebebus k mokyti, o j mokytoj kolektyvai liks be darbo. Patys mokykl vadovai ir mokytoj kolektyvai tur÷t sismoninti, kad nuo j pozirio ir iniciatyvos ieskant iseities is mokini stygiaus situacijos zymia dalimi priklausys, koks tinklo pertvarkos variantas bus pasirinktas: ,,svelnusis", joms pacioms pertvarkos procese aktyviai dalyvaujant, ar administracinis, Tarybai priimant valingus sprendimus. Siauli miesto savivaldyb÷s l÷somis buvo vykdoma gabi vaik vasaros poilsio organizavimo programa. Jai buvo skirta 17 tkst. Lt. Programoje dalyvavo 90 mokini. 2009 metais kaip ir ankstesniais metais buvo organizuojamas socialiai remtin seim vaik vasaros poilsis uzmiescio stovykloje. Savivaldyb÷ skyr÷ 55 tkst. Lt., o 26 tkst. Lt. gauti is Svietimo ir mokslo ministerijos. Is viso buvo isdalintas 231 nemokamas kelialapis stovykl ,,Tauras". Nepaisant sunkum d÷l mokykl komplektavimo, svietimo srityje 2009 metais tur÷jome grazi laim÷jim ir pasiekim. · Valstybini brandos egzamin metu gauti 24 maksimals ­ 100 bal ­ vertinimai. · Respublikin÷se dalyk olimpiadose mokiniai laim÷jo 2 pirmsias, 3 antrsias ir 7 trecisias vietas, 1 mokinys tapo olimpiados laureatu. · Juliaus Janonio gimnazijos abiturient÷ Kotryna Vaidziulyt÷ 20-oje tarptautin÷je biologijos olimpiadoje Japonijoje laim÷jo bronzos medal. · ,,Juventos" pagrindin÷s mokyklos septintokas Gediminas Odminis tapo respublikinio konkurso ,,Lietuvos tkstantmecio vaikai" nugal÷toju. · Jovaro pagrindin÷s mokyklos ir Didzdvario gimnazijos soki kolektyvas ,,S÷ltinis" peln÷ ,,Aukso paukst÷s" apdovanojim. · Lietuvos dain svent÷je ,,Amzi sutartin÷" dalyvavo 1876 dalyviai · Svietimo staig ugdytiniai tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose, varzybose, cempionatuose 268 kartus laim÷jo I-III vietas. · 4 svietimo staigos uz aplinkosaugin veikl gavo Zalij v÷liav, o R÷kyvos pagrindin÷ mokykla peln÷ zaliausios Lietuvos mokyklos vard.

Kultra

Simtu procent pasitvirtino Tarybos sprendimas d÷l Kultros centro reorganizavimo atskiriant profesionaliuosius ir m÷g÷jiskus meno kolektyvus ir kuriant Koncertin staig. 2009-ieji buvo pirmieji sios staigos darbo metai, ir jie buvo s÷kmingi. Visi trys jos kolektyvai ­ kamerinis orkestras, atsvents veiklos dvidesimtmet (vadovas Borisas Traubas), puciamj orkestras (vadovas Vytautas Pilibavicius) ir bigbendas (vadovas - Jaroslavas Cechanovicius) pareng÷ nauj program ir gyvendino du kultrin visuomen sudominusius projektus ­ dziazo muzikos vakarai 10

,,Dziazo vitrazai" (7 koncertai) ir ,,Muzikiniai rudenys" (5 koncertai). Pastarasis projektas buvo regioninio plano ­ be Siauli miesto, apr÷p÷ Akmen÷s ir Kelm÷s rajon koncertin erdv. Pernai mieste vyko daug meno rengini: III tarptautinis S. Sondeckio smuikinink ir violoncelinink konkursas, III tarptautinis folkloro festivalis-konkursas ,,Saul÷s ziedas" (kuriam atskiru Tarybos sprendimu skirta 180 tkst. lit finansavimas), respublikinis Laimono Noreikos skaitov konkursas, tarptautinis muzikos festivalis ,,Resurexit" (,,Prisik÷limas"), VII tarptautinis multimedijos meno festivalis ,,Enter", XIV siuolaikinio meno festivalis ,,Virus", VI tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis, tarptautinis meno festivalis ,,Siauli Monmartro respublika", VIII tarptautinis student ir jaunimo festivalis ,,Studentiskas pavasaris" ir kit. Surengtos 56 profesionalaus meno parodos. Daug kultros ir meno rengini buvo skirti Lietuvos vardo tkstantmeciui pamin÷ti. 2009 met Lietuvos tkstantmecio dain svent ,,Amzi sutartin÷" Vilniuje vyko 56 miesto meno kolektyvai - is viso 1.900 siaulieci. Nauja miesto viesojo gyvenimo praktikoje buvo met pabaigoje organizuotas ,,Muzikini vakar " ciklas: devyni rengini metu siaulieciams savo menin ir kultrin veikl pristat÷ Savivaldyb÷s (ir ne vien jos) biudzetin÷s kultros staigos. Savivaldyb÷s taryba yra steigusi 10 kultros ir meno premij bei 4 premij jauniesiems meno ir kultros kr÷jams. 2009 met kultros ir meno premijos paskirtos aktoriams Monikai Saltytei ir Aurimui Zviniui, dailininkams Tomui Piguleviciui ir Redai Uogintienei, etnin÷s kultros ir paveldo puosel÷tojams Zenonui ir Laimutei Tomkams bei Dianai Martinaitienei, teatralui Arnui Pakuleviciui, muzikantui Pranciskui Trijoniui, fotografei Reginai Sulskytei, choreografei Vandai Verkulienei. 2009 met jaunj meno ir kultros kr÷j premijos paskirtos dailininkams Laurai Guokei ir Jurgai Sutkutei, muzikantui Deividui Jociui, vokalistei Kristinai Svolkinaitei. Miesto gyvenim savo kultrine ir menine veikla svariai praturtina ,,Ausros" muziejus, Siauli dramos teatras, Siauli universitetas, Povilo Visinskio viesoji biblioteka, valstybinis kamerinis choras ,,Polifonija", Siauli konservatorija, krybini sjung miesto skyriai, tautin÷s bendrijos.

Sportas

Pernai ms miestui buvo patik÷ta rengti daug tarptautini sporto rengini, is kuri pamin÷siu tik kelis. Tai IV pasaulio imtyni zaidyn÷s; Europos jaunimo (U15) krepsinio lygos II turo varzybos; Europos sambo jaunimo ir jauni cempionatai; Europos jauni motokroso III etapo varzybos; UEFA moter futbolo cempion taur÷s atrankos I turo varzybos; Europos teniso asociacijos jauni 12 m. ir jaunesni turnyras ,,Vitas Gerulaitis Memorial Cup"; Europos jaunimo U-21 uzdarj patalp riedulio cempionato A diviziono varzybos; Europos jaunimo U-20 regbio cempionato A grup÷s varzybos. Tai, kad Siauliuose vyksta pasaulio ir Europos rango sporto varzybos, yra gera paties miesto reklama ir atitinkama nauda paslaug verslui. Antra vertus, toks varzyb lygis sporto darbuotojus vercia valdyti tarptautinius j organizavimo standartus ir tuo paciu kelti savo kompetencij. Ir trecia, tarptautiniai renginai yra geras, sportine terminalogija kalbant, apsilimas pries didziuosius ms miestui isskius ­ 2011-j met Europos vyr krepsinio cemponat ir 2012-j met 5-sias pasaulio ,,Sportas visiems " (TAFISA) zaidynes. Siauliai, kaip miestas organizuosiantis TAFISA zaidynes, buvo pristatytas Helsinkyje vykusioje konferencijoje ,,Aktyvs miestai ­ aktyvi visuomen÷", TAFISA valdybos pos÷dyje ir Generalin÷je konferencijoje Taip÷juje (Taivanis). Gruodzio m÷nes TAFISA ms mieste organizavo pasiruosimo zaidyn÷ms seminar. Kalb÷dami apie didj sport, mes, be abejo, neturime teis÷s pamirsti masinio sporto. 11

Siauli mieste sportin veikl vykdo 9 sporto mokymo staigos, kuriose kultivuojamos 26 sporto sakos, mokyklose tarifikuotos 295 mokomosios grup÷s. Jose sportuoja 3.778 sportininkai, dirba 150 treneri. 2009 metais mieste veik÷ 40 sporto klub (viesj staig), kuriuose sportavo 1573 siaulieciai. 504 miestieciai sistemingai sportuoja sveikatingumo grup÷se. Per pra÷jusius metus Siauliuose surengta virs tkstancio vairaus lygio sporto varzyb, kuriose dalyvavo virs 41 tkstancio dalyvi, bei 80 sporto visiems rengini, kuriuose dalyvavo 3.900 siaulieci.

SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINö RPYBA Bendruomen÷s sveikatos tarybos veikla

Aktyviai dirba Savivaldyb÷s bendruomen÷s sveikatos taryba, kurios sud÷t naujos kadencijos laikui miesto Taryba patvirtino 2009 m. vasario 26 d., vadovaujama Siauli universiteto docento daktaro Jros Vlado Vaitkeviciaus. Bendruomen÷s sveikatos taryba nustat÷ aiskius sveikatinimo projekt dalinio finansavimo 2009-aisiais metais prioritetus, sureng÷ dvi mokslines praktines konferencijas (,,Gyvenimo kokyb÷s gerinimas pazeidziamiausioms gyventoj grup÷ms didinant sveikatos prieziros paslaug prieinamum" ir ,,,Gyvyb÷s kultra, seima, sveikata"), dom÷josi Visuomen÷s sveikatos biuro ir Siauli teritorin÷s ligoni kasos veikla, prisid÷jo prie akcij ,,Balandis - sveikos aplinkos m÷nuo" ir ,,Spalis ­ sveikatos stiprinimo m÷nuo" organizavo, dom÷josi, kaip gyvendinami sveikatinimo projektai. Paskutiniajame met pos÷dyje Bendruomen÷s sveikatos taryba miesto Tarybai pateik÷ savo silymus d÷l nerkimo zon Siauliuose, kuriems miesto Taryba pritar÷ jau siais metais.

Siaulieci sveikatos bkl÷

Siauli miesto gyventoj vidutin÷ gyvenimo trukm÷ 2008-aisiais metais (2009-j duomen dar n÷ra) buvo 74,3 metai - 2,3 metais ilgesn÷ nei t met Lietuvos vidurkis.. Siauli miesto gyventoj sveikatos rodikliai mazai skiriasi nuo visos Lietuvos analogisk rodikli: daugiausia sergama kv÷pavimo (288 atvejai 1000-ciui gyventoj), sirdies ir kraujagysli (200 atvej 1000-ciui gyventoj) ir onkologin÷mis ligomis. Vilniaus universiteto Onkologijos instituto duomenimis 2008 metais onkologin÷mis ligomis Siauli mieste susirgo 659 zmon÷s (522,1 atvejis 100 000 gyventoj) - tai daugiau nei t met Lietuvos vidurkis. Tarp vyr dominuoja priesin÷s liaukos (prostatos), tarp moter - krties v÷zys. Visuomen÷s sveikatos prieziros specialist nuomone, si ir kit lig pobd ir lyg slygoja mazas fizinis aktyvumas, ilgalaikis stresas, neracionali mityba, rkymas, nesaikingas alkoholio vartojimas, taip pat genetinis paveld÷jimas. Sergamumas gripu 2009-aisiais metais, lyginant su 2008-aisiais, isaugo 3,2 karto ­ atitinkamai nuo 1.092 iki 3.502 atvej ir buvo isskirtinio, pandeminio - A(H1N1) - pobdzio. Nuo lapkricio 20-os iki gruodzio 18-os dienos Siauliuose buvo paskelbta gripo epidemija, ir siuo laikotarpiu juo persirgo 3.108, o min÷mis virsutini kv÷pavimo tak ligomis ­ 6.391, is viso 9.499, arba 7,5 procento, miesto gyventoj. Apie pus vis susirgusij buvo vaikai iki 17 m. amziaus. D÷l didelio susirgusij skaiciaus daugelyje miesto mokykl buvo nutrauktas arba is dalies apribotas mokymosi procesas. Mieste uzregistruotas vienas mirties nuo pandeminio gripo atvejis. Siauli miesto visuomen÷s sveikatos biuro 2009 met spalio m÷nesio duomenimis, profilaktiskai patikrinta 16.385, arba 98,5 procento, miesto bendrojo lavinimo mokykl mokini sveikata. Is j tik trecdalis, 33 procentai, neturi joki sveikatos sutrikim. Is likusij dviej

12

trecdali daugiausia nustatyta reg÷jimo (36 procentai) bei skeleto - raumen (23 procentai) sistemos sutrikim. Kai kurie mokiniai turi po kelis sveikatos sutrikimus. Pagrindin÷mis mirtingumo priezastimis jau daug met islieka sirdies ir kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai bei vadinamosios isorin÷s priezastys - avarijos, apsinuodijimai alkoholiu, nuzudymai, savizudyb÷s ir panasios. Vienas svarbesni gyventoj sveikat apibr÷zianci rodikli yra kdiki iki 1 met mirtingumas. Sis rodiklis daznai yra nurodomas kaip salies (arba vietov÷s) socialinio - ekonominio issivystymui atitikmuo. Dziugu, kad kdiki iki 1 met mirtingumas Siauli mieste yra maziausias visoje Lietuvoje: 4,6 atvejo 1000-ciui gimusij. Pra÷jusiais metais Taryba pri÷m÷ 18 sprendim miesto gyventoj sveikatos prieziros klausimais, is kuri nor÷ciau isskirti du: ,,D÷l viesosios staigos R÷kyvos ambulatorijos reorganizavimo " ir ,,D÷l Siauli miesto savivaldyb÷s globos nam teikiamos trumpalaik÷s socialin÷s globos kainos nustatymo". Pirmasis sprendimas leido optimizuoti Savivaldybei pavaldzi staig valdym, o antrasis yra didel÷ paspirtis daugeliui siaulieci seim, namuose slauganci savo artimuosius, btinais atvejais trumpalaikei priezirai juos palikti Globos namuose.

Socialin÷s parama

2009-aisiais mieste zenkliai isaugus nedarbui bei sumaz÷jus dirbancij atlyginimams, atitinkamai padid÷jo ir socialin÷s paramos prasancij siaulieci skaicius. Pinigin÷ socialin÷ pasalpa buvo ismok÷ta 24 tkstanciams asmen, net 16-ai tkstanci daugiau lyginant su 2008 metais. Kompensacijas uz bsto sildymo, salto ir karsto vandens islaidas gavo 10,7 tkstanci gyventoj, arba 4.1 tkstancio gyventoj daugiau. Ismok vaikams skaicius pasiek÷ 39,6 tkstancio - 9,5 tkstancio ismok daugiau nei uzpernai. Pra÷jusiais metais nemokamai pietus valg÷ 4.620 moksleivi (j skaicius d÷l nuo 2009 m. sausio 1 d. sugriezt÷jusi reikalavim seimos gaunamoms pajamoms sumaz÷jo 2.600), nemokamai pusryciavo 2.862 mokiniai, arba 1.592 daugiau nei 2008 metais. 3.255 moksleiviams is mazas pajamas gaunanci seim nupirkti mokymosi reikmenys - 1.645-iems daugiau nei uzpernai. Socialin÷ms ismokoms is Savivaldyb÷s biudzeto 2009-aisiais metais buvo skirta 15,7 mln. lit. Prie j prid÷jus ismokas, kurioms l÷sas - 52,2 mln. lit - tiesiogiai skiria Finans ministerija ir kurios n÷ra traukiamos Savivaldyb÷s biudzet, gauname spding 67,9 mln. lit socialini ismok sum. 2008 metais ji buvo 12,5 mln. lit mazesn÷. Socialini ismok struktra Siauli miesto savivaldyb÷je (tkst. Lt.)

Eil. Nr.

1.

2. 3. 4. 5

Ismokos pavadinimas 2008 m. 2009 m. Skirtumas Ismokos pagal LR statymus ir Vyriausyb÷s 6.537,0 13.924,5 7.387,5 nutarimus, ismokamos is valstyb÷s biudzeto funkcijoms, perduotoms Savivaldybei vykdyti Ismokos, mokamos is Savivaldyb÷s biudzeto 544,5 1.091,1 + 546,6 Ismokos, kurios skiriamos is Finans ministerijos 47.325,1 52.136,3 +4.811,2 Vienkartin÷ parama is Savivaldyb÷s biudzeto 975,2 687,9 -287,3 Gumuliausk seimynos r÷mimas 22,8 22,8 0 Is viso: 55.404,6 67.862,6 +12.458,0

Per 2009-iuosius metus patrigub÷jo (nuo 4 tkstanci iki 12 tkstanci) gyventoj, kuri pajamos mazesn÷s nei 525 litai per m÷nes ir kurie si met pradzioje uzsiras÷ gauti maisto paket skurstantiesiems is Europos Sjungos intervencini misto atsarg fondo. Galime pasidziaugti mieste gerai ispl÷tota ir funkcionuojancia socialini paslaug sistema asmenims ar seimoms, d÷l amziaus, negalumo, skurdo ar kit priezasci nebesugebanci tinkamai pasirpinti savimi ar savo artimaisiais. Socialini paslaug centras si kategorij zmon÷ms teikia 13

dienos uzimtumo, specialiojo transporto, nemokamo maitinimo, aprpinimo btiniausiais daiktais, , pagalbos namus, socialini gdzi ugdymo ir palaikymo, asmens higienos bei kitas paslaugas. 2009 metais Socialini paslaug centras prad÷jo teikti nauj paslaug ­ dienos socialin glob asmenims su visiska negalia j namuose. Per 2009 metus centras is viso buvo suteik÷ 106 tkstancius vairi socialini paslaug; jomis pasinaudojo 3.065 siaulieciai.

URBANISTIKA IR MIESTO KIS Architektra ir urbanistika

Pats pirmasis miesto Tarybos sprendimas 2009-aisiais metais buvo sausio 29 d. sprendimas Nr. T-1 ,, D÷l Siauli miesto bendrojo plano patvirtinimo". Beveik desimtmet rengtas bendrasis planas pakeit÷ dar nuo 1980 met galiojus Siauli miesto generalin plan. Naujojo plano sprendiniai galioja 10-ciai met, o koncepcija ­ 20-ciai. Svarbu, kad tas pats projektuotojas - UAB ,,Urbanistika" - reng÷ ir Siauli miesto, ir Siauli rajono bendruosius planus - tai leido priimti teritoriniu ir urbanistiniu poziriais sinchronizuotus, suderintus sprendimus. Kitas svarbus urbanistinis dokumentas, kur pernai patvirtino Taryba, buvo Sventupio gyvenamojo rajono infrastruktros specialusis planas. Vykdytos juridiniu poziriu sud÷tingos Dausiski kapini zem÷s pa÷mimo visuomen÷s poreikiams procedros, bei analogiskos procedros zemei paimti savivaldyb÷s mon÷s ,, Siauli oro uosto " reikm÷ms. Pernai prad÷tas rengti miesto centrin÷s dalies transporto ir susisiekimo sistem specialusis planas. Jis tur÷t bti baigtas siais metais. Per 2009 metus buvo suorganizuota 10 nauj zem÷s sklyp pardavimo ar nuomos aukcion. Parduotas vienas sklypas, uz j gaunant 50 tkst. lit, bei vienas sklypas ilgam laikui isnuomotas uz 3 tkst. lit per metus. Sie du sandoriai yra ryski nekilnojamojo turto sstingio iliustracija.

Statyba

Europos Sjungos fond ir valstyb÷s l÷somis, kuri apimtis siek÷ 6,41 mln. lit, rekonstruotos ,,Romuvos", Didzdvario ir Liepori gimnazijos, Geguzi ir Daukanto vidurin÷s mokyklos, dalinio remonto darb atlikta J. Janonio ir S. Salkauskio gimnazijose. 8 butai pritaikyti zmon÷s su fizine negalia. Uz 3 mln. lit Savivaldyb÷s biudzeto ir privatizavimo fondo l÷s bei banko paskolos pakeisti 6 lopseli-darzeli langai ir isorin÷s durys; gyvendintas ,,Sigut÷s" lopselio-darzelio pastato rekonstrukcijos darb I etapas. Dalinio remonto darb atlikta ,,Tauro" vaik poilsio stovykloje ir daugiau nei desimtyje kit Savivaldyb÷s biudzetini staig. Parengtas socialinio bsto (Korsako g. 24) 9 aukst gyvenamojo namo techninis projektas. Centriniame futbolo stadione rengtas apsvietimas, atlikti BMX trasos viraz asfaltavimo darbai. Lengvosios atletikos manieze pakeisti sal÷s langai ir pagrindinio ÷jimo durys.

Miesto infrastruktra

Pra÷jusiais metais buvo baigta Vilniaus gatv÷s p÷scij bulvaro tarp Tilz÷s gatv÷s ir Zemait÷s gatv÷s rekonstrukcija: 2009 metais atlikta darb uz 14,3 mln. lit (2008 m. - uz 3,7 mln. lit); visa projekto vert÷ ­ 18,0 mln. lit. Tsiami pietrytinio miesto aplinkkelio rengimo darbai: isplatinta Israd÷j gatv÷ tarp Pramon÷s ir Daubos gatvi, paklota nauja asfalto danga, rengti saligatviai, atliktas sios gatv÷s atkarpos zenklinimas. Visa tai kainavo 1,3 mln. lit. Uzbaigti dviej miestui svarbi objekt - Dain tako ir Ginkn kapini laistymo vandentiekio - projektavimo darbai. 14

Per 2009-uosius metus mieste sikr÷ 13 daugiabuci nam savinink bendrij. J siuo metu Siauliuose yra 485, daugiausia visoje Lietuvoje. Iki 2010 met pradzios mieste renovuota 17 daugiabuci nam.

MIESTO BENDRUOMENö. MIESTO ADMINISTRAVIMAS Demografin÷ situacija

2009 met pradzioje Siauli mieste gyveno 126 215 zmoni: 45,5 procento vyr ir 54,5 procento moter. 2009 metais uzregistruoti 1.423 mieste gim kdikiai ­ 30-cia daugiau nei 2008 metais. Pernai mir÷ 1.356 siaulieciai ­ 57-iais maziau nei 2008 metais. Is j 44 nusizud÷, nuzudyti 9, d÷l nelaiming atsitikim zuvo 55 zmon÷s. Susituok÷ 742 poros ­ 248-iomis maziau nei 2009 metais; issituok÷ 390 por, 30-cia maziau nei uzpernai. T÷v skyrybas patyr÷ 297 nepilnameciai vaikai. Per 2009 metus pripazintos ir nustatytos 230 t÷vysci, vaikinti 12 kdiki (5-iais daugiau nei uzpernai), 54 mamos kdikio gimim registravo bdamos vienisos. Siauli mieste islieka gyventoj skaiciaus maz÷jimo tendencija. Oficialiosios statistikos duomenimis j per pra÷jusius metus sumaz÷jo 844 (astuoniais simtais keturiadesimt keturiais) ir 2009 met pabaigoje buvo 126.215. Zinant. kad 1990 metais Siauliuse gyveno virs 148 tkstanci zmoni, nesunku suskaiciuoti, kad miesto gyventoj skaicius kasmet vidutiniskai sumaz÷davo vienu tkstanciu ir simtu. Miesto, kaip ir visos Lietuvos, demografin situacij stipriai veikia kelios tendencijos: mazas gimstamumas, emigracija (pernai uzsien isvyko 1.432 siaulieciai, 506-iais daugiau nei 2008aisiais) ir visuomen÷s sen÷jimas. Metai 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gyv. .skaicius 148.112 148.243 147.823 146.492 144.637 143.073 141.129 140.148 138.856 137.128 135.541 134.032 133.528 132.715 131.181 130.020 129.037 128.397 127.059 126.215

*Duomen saltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s

15

Viesoji tvarka ir nusikalstamumas

2009 metais Siauliuose uzregistruota 2.710 nusikalstam veik (3 procentais daugiau nei 2008 metais), is kuri 2.470 buvo kvalifikuotos kaip nusikaltimai, o likusios 240 ­ kaip baudziamieji nusizengimai, nesusij su laisv÷s at÷mimu. Per pra÷jusius metus mieste uzregistruoti 129 sunks ir labai sunks nusikaltimai arba 48,3 procento daugiau nei 2008 metais. Is j ­ 9 nuzudymo atvejai. Sunki ir labai sunki nusikaltim augimo priezastis buvo ta, kad zenkliai (27,4 procento) isaugo sukciavimo atvej. 2009 metais miete registruotos 128 vagyst÷s is transporto priemoni (2008 metais ­ 123). Istirta 30 nusikaltim. Pernai Siauli mieste registruota 100 vagysci, sibraunant gyvenamsias patalpas (2008 metais j buvo109). Istirti 35 nusikaltimai. Pernai mieste uzregistruotos 75 nusikalstamos veikos, susijusios su psichotropin÷mis ir narkotin÷mis medziagomis, is kuri 54, arba 72 procentai, istirtos. Pernai mieste pavogti 67 automobiliai. (2008 metais ­ 79). Istirti 22 nusikaltimai, arba 32,8 procento. Per 2009 metus padaug÷jo, lyginant su 2008 metais, netikr pinig pagaminimo ar laikymo (29,2 procento), neteis÷tos nam gamybos stipri alkoholini g÷rim gamybos (25 procentais), viesosios tvarkos pazeidim (12,2 procento), vagysci (4,3 procento). Per 2009 m. sausio-gruodzio m÷n. Siauli mieste uzregistruota 520 nusikalstam veik, padaryt viesose vietose, istirta 41,5 proc. nusikalstam veik. Is j gatv÷se vykdytos 333 nusikalstamos veikos, istirta ­ 36,0 proc. Is kitos pus÷s, mieste sumaz÷jo automobili vagysci (15,2 procento), vagysci sibraunant gyvenamsias patalpas (9,1 procento), nusikaltim viesose vietose (6,3 procento), vagysci is transporto priemoni (4,7 procento), pl÷sim (1,4 procento). Per 2009 metus mieste uzregistruoti 178 skaitiniai eismo vykiai, kuriuose zuvo 5 zmon÷s ir 205 buvo suzeisti. Palygus su 2008 metais, eismo vyki skaicius sumaz÷jo13,2 proc.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Kalbant apie tarptautin bendradarbiavim, isskirtinas Lietuvoje reziduojanci uzsienio sali ambasadori ir Uzsienio reikal ministro Vygaudo Usacko dalyvavimas vasario m÷nes vykusioje konferencijoje, kurioje buvo pristatyta Siauli miesto ekonominio potencialo ir verslo aplinka. Su diplomatiniais vizitais Siauliuose lank÷si Moldavijos, Latvijos, Kinijos, Ukrainos, ambasadoriai. Kinijos, Baltarusijos ir Norvegijos ambasadoriai ir j patar÷jai ekonomikos klausimais dalyvavo verslo ir pasiekim parodoje ,,Siauliai 2009". Jau ne vieneri metai bendradarbiavimas su uzsienio miestais partneriais vyksta moni, staig, organizacij ar specialist lygiu, kas labiausiai efektyvu. Pernai daug projektinio ir kitokio dalykinio bendradarbiavimo rysi tur÷jome su Jelgavos, Etteno Leuro, Chmelnickio, Kristianstado, Pernu, Baranovici, Omahos, Plaueno ir Frederisijos miestais. Savivaldyb÷s atstovai dalyvavo trijuose Baltijos miest sjungos organizuotuose renginiuose.

16

Garb÷s pilieciai

Tarybos 2009 met rugs÷jo 10 dienos sprendimu miesto Garb÷s piliecio vardas suteiktas choreografei, ilgametei Kultros centro soki ansamblio ,,Zelmen÷liai"vadovei Aleksandrai Aldonai Mas÷nienei. Uz nuopelnus Siauliams ir j vardo garsinim Garb÷s piliecio vardas is viso yra suteiktas 30 asmen. Deja, sesi is j yra mir. Pra÷jusi met baland netekome iskilaus gydytojo ir piliecio Kazio Knizikeviciaus.

Nevyriausybinis sektorius

2009 metais mieste buvo uzregistruota 800 nevyriausybini organizacij. Konsultacin÷s tarybos teigimu, is j veikianci yra apie 400, o gerai dirbanci - apie 200. Aktyviausios is j susijung÷ sk÷tines organizacijas. Siauli nevyriausybini organizacij konfederacija jungia apie 80 organizacij, o ,,Apskritasis stalas" vienija virs 10 jaunimo organizacij. Nevyriausybini organizacij konfederacijos taryba, vadovaujama Stanislovo Karitono, savo pra÷jusi met veikloje akcentavo savanoryst÷s, kaip visuomeniskumo esm÷s, reiksm, savanorisk veikl orientuodama konfederacijos narius. Nevyriausybini organizacij veiklai finansuoti 2009 metais is savivaldyb÷s biudzeto buvo skirta 833 tkst. lit, kurie met pradzioje paskirstyti 180 projekt. Taciau d÷l biudzeto deficito projekt vykdytojams nebuvo pervesta dalis paskirt pinigai - 51 tkst. lit sisklolinim jiems tur÷sime grzinti siemet. Skirta l÷s Projekt skaicius Tkst. Lt 12 1 30 107 30 180 20,0 13,0 258,2 135,3 406,9 833,4 Faktiskai apmok÷ta Projekt skaicius Tkst. Lt 11 1 15 82 19 128,0 19,0 4,0 217,4 106,7 317,2 664,3

Veiklos sritis Aplinkosaugos Bendruomen÷s sveikatinimo Kultros NVO Kno kultros ir sporto Is viso:

Nevyriausybin÷s organizacijos gali nemokamai naudotis Savivaldyb÷s sal÷mis bei atskirais atvejais joms suteikiamas transportas. Pra÷jusi met geguz graz savo veiklos 10 met jubiliej pazym÷jo miesto Treciojo amziaus universitetas. Jo penkiuose fakultetuose kasmet vidutiniskai mokosi 400 vyresniojo amziaus siaulieci. Savivaldyb÷ universiteto, kaip nevyriausybinio darinio, veikl pagal savo galimybes remia ir finansiskai, ir suteikdama patalpas. Siaulieci bendruomeniskum stiprina miesto gimtadienio svent÷ ­ Siauli dienos, kurias atvyksta ir kitur gyvenantys siaulieciai, is kuri rato nor÷ciau isskirti Vilniuje aktyviai veikiant Siaulieci klub, vadovaujam miesto garb÷s piliecio profesoriaus Sauliaus Sondeckio. Miestieci pripazinimo yra sulaukusi svent÷ ,,As ­ mazasis siaulietis", organizuojama birzelio 1-j, Tarptautin vaik gynimo dien. Daug siaulieci dalyvavo aplinkos tvarkymo ir svaros darb akcijoje ,,Darom 2009". Dziugu, kad j didzioji dalis buvo jaunimas.

17

Socialin÷ partneryt÷

Miesto savivaldyb÷ palaiko glaudzius bendradarbiavimo rysius su daugeli socialini partneri: Siauli prekybos, pramon÷s ir amat rmais, Siauli pramoninink asociacija, Siauli universitetu, kolegijomis, krybin÷mis sjungomis, vietos bendruomen÷mis. Turime dalykinius kontaktus su Siauli apskrities valstybine mokesci inspekcija, Teritorine darbo birza, apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, kitomis mieste esanciomis valstyb÷s ir apskrities pavaldumo staigomis ir organizacijomis. Socialin÷s partneryst÷s, tarpzinybinio bendradarbiavimo aplinkyb÷ tampa labai svarbia ekonomikos nuosmukio, kok dabar turime, slygomis, sprendziant paramos verslui, nedarbo, nusikalstamumo prevencijos ir kitas problemas.

Gyventoj aptarnavimas

Savivaldyb÷s priimamj per 2009 metus kreip÷si 1.186 gyventojai: rastu - 708, tiesiogiai (asmeniniam pri÷mimui) ­ 478. Interesant pri÷mimo metu pri÷m÷: Meras Genadijus Miksys ­ 126; Mero pavaduotoja Alma Javtokien÷ - 36; Mero pavaduotoja Daiva Matonien÷ ­ 80; Administracijos direktorius Vladas Damulevicius ­ 82; Administracijos direktoriaus pavaduotojas infrastruktrai G. Mikuciauskas ­ 11; Administracijos direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams D. Michalenko ­ 14. Per pra÷jusius metus pareikstos 254 mero pad÷kos. Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus iniciatyva Taryba savo 2009 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 333 is dalies pakeit÷ Savivaldyb÷s administracijos struktr: buvo panaikinti Sveikatos ir Civilin÷s ir darbo saugos skyriai, Sanitarijos skyrius, j papildzius Miesto infrastruktros ir buvusio Civilin÷s ir darbo saugos skyriaus specialistais, pertvarkytas Viesosios tvarkos skyri. Administracijos aparatas (leistinas darbuotoj skaicius) per 2009-uosius sumaz÷jo 11 darbuotoj: nuo 287 iki 276. Tarybos 2009 met geguz÷s 28 dienos sprendimu buvo panaikinta Administracijos direktoriaus pavaduotojo infrastruktrai pareigyb÷.

Mero atstovaujamoji veikla

Siauli miesto savivaldyb÷ yra Lietuvos savivaldybi asociacijos nar÷. Nuo sios kadencijos pradzios as esu asociacijos valdybos narys ir vadovauju Aplinkos ir energetikos komitetui. Komiteto kuruojami klausimai ­ komunalinis kis, bstas, silumos kis ir kiti su energetika susij klausimai, vandens kis, aplinkos apsauga, triuksmo valdymas ­ yra vieni is aktualiausi visoms salies savivaldyb÷ms. Ypac daug gincytin klausim ginant teis÷tus savivaldos interesus iskyla bendraujant su Valstybin÷s kain ir energetikos kontrol÷s komisija. Vadovavimas komitetui atima nemaza laiko, taciau kartu suteikia galimyb tiesiogiai pateikti savo argumentus ir daryti atitinkam tak svarbiais savivaldybi darbo klausimais. Kartu su miesto Tarybos kolegomis Zenonu Buivydu ir Vidmantu Japertu esu Siauli regiono pl÷tros tarybos narys. Darbas joje pra÷jusiais metais tapo labai svarbus tuo poziriu, kad per si taryb vyko Europos struktrini fond l÷s, skirt apskrities savivaldyb÷ms, tarpinis planavimas.

18

Man tenka skirti nemaza laiko kontaktams su salies ir tarptautin÷mis sporto bei kitomis institucijomis siekiant tinkamai pasirengti sparciai art÷janciam 2011 met Europos vyr krepsinio cempionatui bei 2012 met penktosioms pasaulin÷ms "Sportas visiems" (TAFISA) zaidyn÷ms. 2009 metais man teko 5 kartus vadovauti miesto delegacijoms vairiuose tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose. Balandzio m÷nes dalyvavau Prahoje vykusiame Europos miest ir region vadov susitikime.

19

Information

Microsoft Word - tarybos_ir_mero_ataskaita_uz_2009_m.doc

19 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

652210