Read Inhalt text version

DESIGOä Arkitektur med UNIGYR Systembeskrivning

¨

CA1S9103sv 020502

Siemens Building Technologies Building Automation

DESIGO Arkitektur med UNIGYR

TM

Innehållsförteckning

DESIGO ........................................................................................................... 3 Systemtopologi ................................................................................................. 4 Processnivå med UNIGYR processenheter ..................................................... 6 Sortiment för individuell rumsreglering ............................................................. 9 System DESIGO RX för individuell rumsreglering ...................................... 9 System TEC för individuell rumsreglering ................................................... 9 Fältnivå, in-/utgångsmoduler .......................................................................... 10 Integrering av partners och tredjepartssystem ............................................... 12 Öppen systemstruktur ............................................................................... 12 Intelligenta algoritmer för optimerad anläggningsdrift .................................... 13 Applikationsexempel ...................................................................................... 15 Små till medelstora friliggande byggnader ................................................ 15 Medelstora till stora byggnader och geografiskt spridda byggnadskomplex ..................................................................................... 16

Tekniska data ................................................................................................ 17 Operatörsstation........................................................................................ 17 Systemdata ............................................................................................... 17

1/18 Siemens Building Technologies Building Automation

CA1S9103sv 020502

2/18 CA1S9103sv 020502

Siemens Building Technologies Building Automation

DESIGO...

... är den nya generationen byggnadsautomationssystem från Siemens Building Technologies. Tack vare sin modulära, skalbara struktur kan DESIGO anpassas till varje krav på komplexitet och användningsområde, från små friliggande hus till geografiskt spridda byggnadskomplex. Systemtopologi

DESIGO erbjuder utrymme för ett stort antal olika topologier, och systemet kan anpassas individuellt till så gott som varje behov och krav. Denna flexibilitet är en av de mest utmärkande egenskaperna hos DESIGO. Den öppna systemarkitekturen gör DESIGO kompatibel med alla nuvarande och kommande processnivåer från Siemens Building Technologies. Med DESIGO kan ni investera i framtiden utan att riskera er befintliga infrastruktur.

Alternativa systemtopologier med DESIGO

Innehållet i detta dokument är baserat på en systemarkitektur med UNIGYR processenheter på processnivån.

De systemarkitekturer som återges i bilden ovan visar även konfigurationsmöjligheter med INTEGRAL eller VISONIK på processnivån. Detaljinformation om dessa konfigurationer återfinns i följande separata systembeskrivningar: dokument CA1S9101S (för INTEGRAL) eller CM1S9102S (för VISONIK).

DESIGO INSIGHT är den gemensamma operatörsstationen för alla konfigurationer. Systembeskrivning CA1S9100S ger en översikt över hela systemet och det totala funktionsutbudet samt en beskrivning av den modulära och skalbara objektorienterade programvaran.

3/18 Siemens Building Technologies Building Automation

CA1S9103sv 020502

Systemtopologi

DESIGO karakteriseras av en tydlig, funktionsinriktad systemtopologi. Informationsnivå: För övergripande övervakning och betjäning av anläggningen. Omfattar grafisk presentation av processer, analys av data och utväxling av data med tredje part. Kommunikationen på informationsnivån löper i alla riktningar, via nätverk eller direktanslutning. För detaljer hänvisas läsaren till DESIGO systembeskrivning CA1S9100S.

Processnivå: På processnivån kan en mängd olika reglerenheter från Siemens Building Technologies användas för reglering av anläggningsprocessen eller integreras i systemet: · Processenheterna UNIGYR PRU10, PRU2, PRS10 och standardprocessenheterna RWP80, RWM82 · Standard ventilationsregulatorn AEROGYR RWI65 Fältnivå: · Systemen TEC och DESIGO RX för individuell rumsreglering

Integrering av utrustning från tredje part DESIGO tillåter integrering av utrustning från tredje part på alla nivåer i systemet, alltid med målsättningen att välja den lösning som bäst gagnar kunden. Diverse utrustning från andra leverantörer kan anslutas till DESIGO via intelligenta in-/utgångsmoduler. För LONMARK-kompatibel sådan utrustning finns också möjlighet till anslutning på DESIGO RX-nivå. Datautbyte mellan tredjepartsprogram och operatörsstationer sker normalt bäst på informationsnivån med hjälp av standardiserade gränssnittstekniker i DESIGO INSIGHT (OPC, ODBC, SQL, DDE).

UNIGYR systemtopologi

4/18 CA1S9103sv 020502

Siemens Building Technologies Building Automation

Systemtopologi

Fjärrbetjäning Med systemet kan alla krav inom sektorn fjärrbetjäning enkelt realiseras. Med en enkel modemanslutning, kan operatörsstationen ansluta installationer över hela världen. Betjäningsoch övervakningsfunktioner skiljer sig inte ur användarens synvinkel. Oberoende av om anslutningen är lokal eller sker via modem finns alltid samma systemfunktioner tillgängliga. Fjärrbetjäning är speciellt intressant för byggnadsförvaltare och serviceföretag, eftersom det ger dem en omedelbar situationsöversikt, de kan direkt vidta nödvändiga åtgärder som t.ex. parameterändringar utan att lämna sin egen position. Naturligtvis, kan motringning också användas I sådana fall.

Totalt kan upp till 200 fjärrbelägna fastighetsområden hanteras från en enda DESIGO INSIGHT operatörsstation. Larmdirigering För att säkerställa att byggnadens förvaltare, driftpersonal eller serviceföretag hålls informerade om alla problem eller felfunktioner, dirigerar operatörsstationen larmmeddelanden till olika mottagare när de uppträder. Godtyckligt antal mottagare kan anges för varje typ av felfunktion. Larmerna kan sändas till pager, mobiltelefon, fax eller e-post enligt önskemål. Alternativt kan larmer också skickas direkt från processenheten till en fax.

Funktionsöversikt

· Fritt programmerbara processenheter · Systemkommunikation via PROFIBUS · Integration av standardregulatorerna AEROGYR, TEC och DESIGO RX · Flexibel byggnadsautomation över långa avstånd · Betjäning och övervakning av upp till 200 decentraliserade fastighetsområden · Automatisk dirigering av larmer till pager, mobiltelefon, fax eller e-post

5/18 Siemens Building Technologies Building Automation

CA1S9103sv 020502

Processnivå med UNIGYR processenheter

De digitala automationsenheterna, även kallade processenheter, utgör de centrala komponenterna i reglersystemet. I dem realiseras de styr-, regler- och övervakningsfunktioner som krävs för den fastighetstekniska driften. De processenheter som kan ingå i UNIGYR-systemet kan anpassas projektspecifikt till alla reglertekniska krav. Programmeringen för detta görs med ett objektorienterat programmeringsspråk. För anläggningsreglering kan man välja mellan ett antal processenheter: BLN-processenheterna PRU10, PRU2 eller PRS10, eller FLNprocessenheterna RWP80 eller RWM82. Alla dessa processenheter har samma funktionella uppbyggnad och samma terminal för lokal betjäning. Varje enhet utmärker sig dock genom följande specifika funktioner.

PRU10 Processenhet PRU10 stöder följande funktionalitet: · Lokalt MMI via menykort och LCDskärm · Projektspecifik programmering · Fri konfigurering av fältnivån via in/utgångsmoduler · Dataarkivering · Kommunikation med operatörsstation DESIGO INSIGHT · Integrering av FLN-utrustning · Integrering av TEC och DESIGO RX för individuell rumsreglering · Anslutning av lokal larmskrivare eller modem för fjärrövervakning · Överföring av felmeddelanden till fax. · BLN- eller FLN-kommunikation PRU2 Processenhet PRU2 skiljer sig från PRU10 främst med avseende på kommunikationsmöjligheter och tillgängligt minne för systemprogrammet. · Samtidig anslutning av lokal larmskrivare och modem för fjärrövervakning · Mer minne för anläggningsprogrammet · BLN- och FLN-kommunikation

PRS10 PRS10 skiljer sig från PRU10 genom de i processenheten inbyggda in- och utgångarna. In-/utgångsmixen har därvid optimerats speciellt för fjärrvärme- och värmeanläggningar: · 8 universella analoga ingångar · 1 analog utgång, 0...10 V · 4 universella digitala ingångar · 11 digitala utgångar (av vilka 2 är för höghastighets ställdon) Vid behov kan max. två externa in/utgångsmoduler av godtycklig typ , inkl. statusindikeringsmodulen, anslutas via en P-buss expander. Övriga egenskaper: · 230 VAC matningsspänning · Integrerat mätargränssnitt (M-buss) där en värmemängdsmätare kan anslutas för avläsning av processdata för regler- och begränsningsfunktioner (effekt, flöde, fram- och returledningstemperaturer). Därigenom kan man också spara in på temperaturgivare. · Integrerat punkt-till-punkt-gränssnitt (PPS) för anslutning av upp till 3 intelligenta rumsenheter utrustade med givare. · Löstagbara plintar

UNIGYR processenheter

6/18 CA1S9103sv 020502

Siemens Building Technologies Building Automation

Processnivå med UNIGYR processenheter

RWP80 Den prisvärda RWP80 är ytterligare en processenhet i sortimentet. Användningsområdet för denna enhet är framför allt anläggningar med flerfaldig identisk funktionalitet, d.v.s. småseriestandarder. För sådana kan man med enkel konfigurering uppnå lönsamma totallösningar.

Integreringen av denna processenhet i UNIGYR-systemet sker alltid via en BLN-processenhet PRU10, PRU2 eller PRS10. Masterenheten svarar därvid för koordineringsfunktionerna. Till de funktioner som implementeras på Master-nivå hör dataregistrering, larmbehandling och övergripande tidstyrprogram.

RWM82 RWM82 skiljer sig från RWP80 genom de i processenheten inbyggda in- och utgångarna och de integrerade gränssnitten för M-buss och PPS (samma som PRS10).

Huvudsakliga skillnader mellan UNIGYR processenheter BLN-processenheter För skräddarsydda tillämpningar Processenhet Matningsspänning Effektförbrukning Lastenheter PRU10 AC 24 V 45 VA 64 PRU2 AC 24 V 10, 30, 55, 100 VA PRS10 AC 230 V 15 VA FLN-processenheter För standardtillämpningar RWP80 AC 24 V 40 VA 64 RWM82 AC 230 V 13 VA

­, 32,

64, 128

­

­

Processbuss

P-buss

P-buss (PRU2.00 utan buss) Nej Nej BLN och FLN/ NIDES.RX modem och skrivare Ja Automatisk 256K 2MB

P-bussexpander P-buss för 2 in-/utgångsmoduler Ja (24) Ja BLN eller FLN/ NIDES.RX modem eller skrivare Ja Automatisk 128K 512K Nej Nej FLN

P-bussexpander för 2 in-/utgångsmoduler Ja (24) Ja FLN

Integrerade in/utgångspunkter Integrerad M-buss, PPS-buss Anslutning för...

Nej Nej BLN eller FLN/ NIDES.RX modem eller skrivare Ja Automatisk 128K 512K

Dataloggning Igenkänning av menykort Minneskapacitet för konfigurationsdata Minneskapacitet för processdata

Nej Manuell 32 eller 64K 32K

Nej Manuell 32 eller 64K 32K

Systemkommunikation BLN (Building Level Network, kommunikation på processnivån) möjliggör kommunikation mellan processenheter och med operatörsstationen. Via FLN (Floor Level Network) är det möjligt att integrera FLN-anslutna processenheter, AEROGYR ventila7/18 Siemens Building Technologies Building Automation

tionsregulatorer och TEC individuella rumsregulatorer. PROFIBUS arkitekturen är den gemensamma basen för BLN och FLN. De två bussystemens olika karakteristik medger optimalt stöd för olika krav på datahastighet och transparenta data.

CA1S9103sv 020502

Processnivå med UNIGYR processenheter

Lokal betjäning Med menykorten (ibland benämnda POP-kort: Personal Operating Cards) erbjuder varje processenhet, via det lokala MMI:et, direkt tillgång till anläggningens styr-, regler- och övervakningsfunktioner. För varje anläggning skapas utifrån individuella krav och behov en uppsättning skräddarsydda menykort. Med dem kan man t.ex. slå på och av anläggningselement, modifiera tidstyrprogram, ändra börvärden, diagnostisera och kvittera larm, eller avläsa viktiga systemvärden. När man sätter i ett menykort i processenheten, utvärderas den sidkod som finns på kortet, och motsvarande information visas på skärmen. Därmed har användaren tillgång till alla existerande informationspunkter Menykortsbetjäningen är så gott som självförklarande och kräver inte mycket dokumentation. Förutom lokal betjäning är det också möjligt att fjärrbetjäna alla BLNanslutna processenheter, d.v.s. en processenhet kan fjärrbetjänas från vilken processenhet som helst. Med ett enda menykort kan man t.o.m. betjäna flera identiska värmeoch luftbehandlingsanläggningar och applikationer för individuell rumskontroll (värme och luft, ljus, solskydd, etc.). Denna s.k. indexerade betjäning gör det t.ex. möjligt att på kortast tänkbara tid kontrollera alla rum i en byggnad, på en våning eller i en zon. Den projektspecifika konfigurationen av korten fungerar också som ett tillträdesskydd för anläggningsfunktionerna, eftersom dessa kan tilldelas individuellt och personligt: utan menykort inget tillträde, vilket ger dubbel säkerhet.

Menykortsbetjäning

Larm När ett larm inträffar, skickas det automatiskt från processenheten direkt till ansvarig operatörsstation och skrivs ut på en lokal larmskrivare. I fjärrbetjänade system upprättar anläggningen automatiskt en förbindelse med ansvarig operatörsstation. Alternativt eller parallellt kan BLNprocessenheten skicka larmmeddelanden direkt till en faxutrustning. Förutom ett modem krävs inga extra komponenter för detta.

När flera processenheter kopplas samman, överförs automatiskt, via den processenhet som har en aktiverad faxfunktion, även alla larm från de övriga processenheterna.

Funktionsöversikt

· Fritt konfigurerbara processenheter med olika funktionalitet · Integrering av värmemätare via standardiserad M-buss · Lokal- och fjärrbetjäning m.h.a. menykort · Lokal dataarkivering · Anslutning av lokal larmskrivare · Överföring av larm till operatörsstationen och till faxutrustning

UNIGYR-användare kan genast känna sig hemma med systemet, eftersom de i operatörsstationen har tillgång till virtuella menykort med samma information som de fysiska menykorten på fältet.

8/18 CA1S9103sv 020502

Siemens Building Technologies Building Automation

Sortiment för individuell rumsreglering

System DESIGO RX för individuell rumsreglering

DESIGO RX är Siemens Building Technologies nya sortiment för individuell rumsreglering i värme- och luftbehandlingsanläggningar. DESIGO RX kan förutom klimatfunktioner även utrustas med integrerade styrenheter för belysning och solskydd. Sortimentet omfattar kompakta och modulära regulatorer samt rumsenheter. Rumsreglersystemen DESIGO RX och TEC är helt integrerade i UNIGYR systemet. Utmärkande egenskaper är: · Omfångsrika applikationsbibliotek med beprövade lösningar för värme, kyla och luftbehandling. För DESIGO RX även applikationer för integrerad belysnings- och solskyddsstyrning · Tidstyrprogram från PRU/PRS · Driftmoder och börvärden från PRU/PRS · Individuell eller gruppvis rumskontroll från PRU/PRS · Programbaserad omkonfigurering av rumsgrupper, t.ex. ny uppdelning av kontorslandskap · Övervakningsfunktioner DESIGO RX-enheterna kommunicerar på LON-buss, via det standardiserade bussystemet LONMARK, och med LONMARK-anpassade enheter från andra tillverkare. De flexibla konfigurerbara rumsenheterna QAX5... för integrerade klimat-, belysnings- och solskyddsfunktioner ansluts även de till LON-buss. Detaljerad information om system DESIGO RX för individuell rumsreglering finns i dokumentation CA2S3801S

System TEC för individuell rumsreglering

Det individuella rumsreglersystemet TEC (Terminal Equipment Controller) integreras i systemet via FLN-bussen och en processtation PRU/PRS. TEC är kompakta enheter med integrerade in-/utgångar för individuell rumsreglering. De innehåller omfattande applikationer för individuell rumsstyrning- och reglering.

M

9/18 Siemens Building Technologies Building Automation

CA1S9103sv 020502

Fältnivå, in-/utgångsmoduler

In- och utgångsmodulerna är länken mellan processenheterna och alla andra anläggningselement. Via dem realiseras basfunktionerna ­ indikering, mätning, räkning, manöver och positionering. I UNIGYR-system sker kommunikationen mellan processenhet och in/utgångsmodul via en seriell buss, panelbussen (P-buss). Den numera vedertagna användningen av ett bussystem ger följande fördelar: · enkel, ekonomisk kabeldragning · modulär och därmed flexibel, fritt utbyggbar struktur UNIGYR-systemet erbjuder ett antal olika moduler för anslutning av fältnivån. Enkelmoduler Varje tillgänglig enkelmodul PTM1... stöder en av eller en kombination av de 5 ovan nämnda basfunktionerna. En moduls aktuella tillstånd visas med hjälp av lysdioder, så att användaren också vid apparatskåpet kan informera sig om modulens, och därmed anläggningens status. För att möjliggöra manuell betjäning av en anläggning kan också moduler med manuell betjäning användas. I det fallet kan teknisk personal via manuella omkopplare på modulkåpan göra en individuell inställning av modulutgången. Denna manuella åtgärd överförs därvid automatiskt till processenheten, så att anläggningsprogrammet får kännedom om den. Alla moduler är försedda med projektspecifik text, som gör den tilldelade funktionen lätt att identifiera. Kompaktmoduler Som alternativ till enkelmodulerna kan också kompaktmodulerna PTK1... användas. PTK1 erbjuder en kombination av olika basfunktioner som förenas i en enda kompaktenhet. Fördelen med dessa kompaktmoduler är den enkla installationen och det minimala platsbehovet i apparatskåpet. Det finns emellertid inga kompaktmoduler med möjlighet till manuell betjäning.

Kompakt in-/utgångsmodul

In-/utgångsmoduler utan resp. med manuell betjäning

10/18 CA1S9103sv 020502

Siemens Building Technologies Building Automation

Fältnivå, in-/utgångsmoduler

Statusindikeringsmodul Indikeringsmodulen PHM1... är en praktisk enhet för presentation och betjäning. Den kan visa upp till 24 signaler: 12 driftsignaler (gröna dioder) och 12 larm (röda dioder). Via de 12 betjäningsknapparna kan dessutom diverse funktioner realiseras, t.ex.: · Till och frånslagsmanöver · Kvittering av larm · Aktivering av temporär drift Enheten kan monteras på apparatskåpets front eller på väggen i t.ex. den tekniska personalens operatörsrum.

Intelligenta in-/utgångsmoduler Via de intelligenta in-/utgångsmodulerna PTM5... kan system och komponenter från andra leverantörer integreras. Modulerna kallas intelligenta eftersom de innehåller en mikroprocessor som styr överföringen av information från och till tredjepartssystemet. Ett exempel på fördelar med denna intelligens är att man, när pumpar slås på, kan få tillgång till följande information (förutsatt att pumptillverkaren tillhandahåller det): · Styrning av driftsätt · Börvärdesinställning · Drift- och larmkoder · Uppfordringshöjd · Flöde · Effekt · Varvtal

Statusindikeringsmodul

Via in-/utgångsmodulerna kan för närvarande följande utrustning integreras: · GRUNDFOS-pumpar · WILO-pumpar · ALBATROS-regulatorer med LPB-gränssnitt · Frekvensomriktare SED1/2 och VECTRON · MENERGA ventilationsaggregat

11/18 Siemens Building Technologies Building Automation

CA1S9103sv 020502

Integrering av tredjeparts och partner system

Öppen systemstruktur

DESIGO INSIGHT lämpar sig inte bara för värme- och luftbehandlingssystem, utan också för styrning och övervakning av andra fastighetstekniska anläggningar. Öppen systemarkitektur, flexibel kommunikation och intelligenta gränssnitt gör det möjligt att integrera tredjepartssystem på alla nivåer. Våra kunder har rätt att förvänta sig maximal nytta av sina byggnader, och vi samarbetar därför med utvalda partners, var och en specialist på sitt område.

Genom denna form av partnerskap sammankopplar vi de bästa produkterna och systemen på respektive område för att åstadkomma lösningar som uppfyller högsta kvalitetskrav. Integrering av installationer som strömförsörjning, kylaggregat, belysningsteknik, brandskydd, energimätning, dörr-, hiss- och rulltrappstyrningar gör det möjligt att på ett enhetligt sätt betjäna de mest skilda typer av anläggningar. Central larmhantering och central protokollering höjer säkerheten i hela systemet och hjälper användaren att snabbt och effektivt lokalisera och avhjälpa fel.

Integrering av partnersystem är möjlig på samtliga nivåer

Integrering av olika fastighetstekniska tjänster ger även en total överblick av byggnaden, och med centrala, överordnade algoritmer och styrfunktioner optimeras byggnadens anläggningar i en övergripande process. DESIGO tillåter integrering av utrustning från tredje part på alla nivåer i systemet, alltid med målsättningen att företräde skall ges åt den lösning som bäst gagnar kunden.

<DESIGOTM solutions> är det varumärke som världen över kännetecknar partnerskap mellan Siemens Building Technologies och tillverkare av fastighetstekniska system.

12/18 CA1S9103sv 020502

Siemens Building Technologies Building Automation

Intelligenta algoritmer för optimerad anläggningsdrift

Byggnadsautomationssystem leder inte i ordets egentliga betydelse "automatiskt" till kostnadsbesparingar. För det första beror sparpotentialen delvis på de tekniska förutsättningarna i en byggnad, t.ex. på användningen av olika energispartekniker, styrbara solskydd eller närvarogivare. För det andra påverkas effektiviteten och optimeringsmöjligheterna i anläggningsdriften i hög grad av DDCsystemets regler- och styralgoritmer. Ju bättre man har anpassat regleringen till den erforderliga anläggningsdriften, desto mer ekonomiskt och ekologiskt kan anläggningar drivas och därmed besparingar uppnås. I UNIGYR utgör högintegrerade och utprovade funktionsblock byggstenarna för de komplexa regler- och styruppgifterna. Programmeringen görs med konfigurationsverktyget UNIGYR Design genom val och sammankoppling av dessa funktionsblock. Det funktionsblocksbibliotek som ligger till grund för konfigurationen erbjuder en mängd komplexa tillämpningar, t.ex. för pannstyrning, reglering av värmegrupper eller optimering av anläggningselement. Därutöver innehåller biblioteket också en mängd enkla block, t.ex. för logiska sammankopplingar eller matematiska funktioner. Med alla dessa kraftfulla funktionsblock kan en mängd applikationer inom området värme-, luftbehandling och styrteknik realiseras. Övervakning av nedsmutsning i värmeväxlare Nedsmutsning av värmeväxlare är ett problem som användaren oftast inte är medveten om förrän en skada inträffar. Beroende på olikartade driftförutsättningar, byggnadstyp och dimensionering, är det mycket svårt att förutsäga hur snabbt nedsmuts13/18 Siemens Building Technologies Building Automation

ningen sker och hur lång tid det därmed tar innan en skada uppstår. Med tilltagande nedsmutsning av värmeväxlaren sjunker den termiska verkningsgraden, vilket beror på att returtemperaturen i primärkretsen stiger. Fortsatt användning av värmeväxlaren innebär därmed ökande driftkostnader. Dessutom måste också andra anläggningselement, t.ex. cirkulationspumpar, kompensera de förändrade betingelserna genom ökad effektförbrukning. Med UNIGYR kan den hotande nedsmutsningen av värmeväxlaren övervakas med en självinlärande metod, och tas om hand på ett tidigt stadium genom ett varningsmeddelande. Detta gagnar även fjärrvärmedistributörerna, eftersom ökade leveranskostnader och extra värmeförluster på nätets returledningar kan undvikas. DRT-begränsning Också vid DRT-begränsning (Differens mellan ReturTemperaturer) handlar det om en innovativ reglerfunktion, där returtemperaturen på primärsidan är det grundläggande reglerkriteriet.

Som framgått av tidigare avsnitt, är en hög returtemperatur detsamma som större värmeförluster, högre pumpkostnader och sämre energiverkningsgrad. I slutänden betyder det ständigt stigande kostnader. DRT-begränsning garanterar optimal användning av värmeväxlaren i och med att skillnaden mellan returtemperaturen på primärsidan och sekundärsidan övervakas och, vid behov, begränsas. Ett typiskt exempel på DRT-begränsningens effekt är den uppvärmningsfas som äger rum varje morgon, när nedkylt vatten från anläggningen strömmar tillbaka in i värmeväxlaren. Eftersom effektbehovet är större under uppvärmningsfasen, skulle primärventilen utan DRTbegränsning vara 100% öppen. Detta skulle i sin tur resultera i att onödigt mycket fjärrvärmevatten skulle gå i retur utan att vara ordentligt nedkylt. Tack vare DRT-begränsningen stryps primärsidans flöde, vilket ger maximal nedkylning av fjärrvärmevattnet och därmed begränsar morgnarnas toppbelastning på nätet.

DRT-begränsning

CA1S9103sv 020502

Intelligenta algoritmer för optimerad anläggningsdrift

Energikostnadsoptimering i luftkonditioneringsanläggningar: tx2-Economiser När det gäller reglering av luftkonditioneringsanläggningar finns ett brett spektrum möjliga optimeringar. Man kan t.ex. uppnå kostnadsbesparingar genom optimering av beläggningstider, termodynamiska luftbehandlingsstrategier (d.v.s. spelrum i temperatur och fukt) eller närvaro (individuell rumsreglering). Men även själva luftkonditioneringen erbjuder möjligheter till optimeringar eftersom traditionella regulatorer ofta bara använder sig av temperatur och relativ fuktighet som reglerade storheter. Med tx2-Economiser öppnar sig ytterligare potential för energibesparingar genom ett konsekvent utnyttjande av gränserna för ett definierat komfortfält. Dessutom optimerar tx2-Economiser, genom energiåtervinning, driften av den totala luftkonditioneringsanläggningen under beaktande av de enskilda driftkostnaderna (uppvärmning, kylning, befuktning, avfuktning). Energiåtervinningen görs så att ett driftkostnadsoptimerat anläggningstillstånd uppnås.

På så sätt kan man alltid identifiera de ur energisynpunkt lämpligaste processerna för befukning/avfuktning, kylning med kylmaskin/frikylning och uppvärmning kombinerad med återvinning. Eftersom man med tx2-metoden avsevärt kan spara in på befuktningsenergi och mekaniskt producerad kyla, finns här stor energisparpotential.

Styrning av solskydd Vad gäller styrning av solskydd finns det, beroende på byggnadens tekniska utrustning, olika aspekter på optimering. Intensiv solstrålning leder till att rummen värms upp. Om byggnaden är utrustad med luftkonditionering, kan denna uppvärmning kompenseras med kylenergi, vilket dock medför ökade energikostnader. Genom styrning av solskydd efter solens läge och instrålning kan kraftig uppvärmning av byggnaden förhindras, vilket bidrar till en sänkning av energikostnaderna för en eventuell luftkonditionering. I vilket fall som helst bidrar styrning av solskydd alltid till en bättre känsla av välbefinnande hos de personer som vistas i byggnaden. Dessa faktorer får inte underskattas, även om de bara kan ses som indirekt besparingspotential.

Bestämning av rumsbörvärde

14/18 CA1S9103sv 020502

Siemens Building Technologies Building Automation

Applikationsexempel

Små till medelstora friliggande byggnader

DESIGO bygger på en öppen PCarkitektur och utgör även för mindre system en ekonomisk lösning med snabb lönsamhet. Eftersom ingen extra hårdvara för PC:n behövs, och processenheterna utför sina uppgifter oberoende av operatörsstationen, kan DESIGO t.o.m. köras på en bärbar PC (notebook eller laptop). Dessutom kan PC (eller notebook) också användas för andra uppgifter. Tack vare den enkla betjäningen och lösenordsskyddet kan samma operatörsstation användas av flera olika användare. Vid behov kan en skrivare anslutas till en processenhet för att t.ex. presentera larm hos säkerhetsvakten. Vid något senare tillfälle kan systemet utan problem byggas ut och ytterligare byggnader läggas till.

Exempel på en topologi med UNIGYR och DESIGO RX för individuell rumsreglering.

15/18 Siemens Building Technologies Building Automation

CA1S9103sv 020502

Applikationsexempel

Medelstora till stora byggnader och geografiskt spridda byggnadskomplex

Exempel på ett system med olika typer av byggnader

I byggnadskomplex kommer mångsidigheten och flexibiliteten hos DESIGO till sin fulla rätt. Tack vare sin flexibla systemarkitektur kan DESIGO anpassas perfekt till olika byggnadstopologier och kundkrav. Dessutom kan operatörsstationer och processenheter länkas via ett antal olika kommunikationskanaler och ändå utgöra ett transparent totalsystem för användaren. Beroende på behörighetsnivå har användaren alltid tillgång till de byggnadsdelar som rör det egna ansvarsområdet eller hela byggnadskomplexet.

Larmbearbetning och användaråtgärder kan när som helst spåras bakåt med hjälp av loggboken. På så sätt säkerställs en totalbild av alla händelser, även i fleranvändarsystem. I system med många distribuerade operatörsstationer kan man, om det behövs, behandla och lagra data centralt på en server.

Tack vare client/server-funktionerna i DESIGO INSIGHT kan valfri operatörsstation fungera som I/O-server för alla andra operatörsstationer på LAN:et. Dessutom kan systemet byggas ut med dedicerade I/Oservrar. I figuren ovan har samtliga tre operatörsstationer tillgång till alla punkter i systemet.

16/18 CA1S9103sv 020502

Siemens Building Technologies Building Automation

Tekniska data

Operatörsstation

Notebook (typisk):

Processor RAM: Hårddisk: Grafikkort: Kommunikation CD-läsare Backup-enhet Pentium II, 400 MHz 128 MB (med Windows 2000) >5 GB (DESIGO INSIGHT minnesbehov < 200 MB) 1024x768 (XGA), > 2 MB minne PROFIBUS-kort (valfri, t.ex. MO, ZIP, CD-R)

Bordsdator (typisk)

Processor RAM: Hårddisk: Grafikkort: Kommunikation CD-läsare Bildskärm: Backup-enhet Pentium III, 450 MHz (700 MHz för PC med SQL Server och delade projekt) 256 MB (med Windows 2000, 512 MB för PC med SQL Server och delade projekt) >5GB (snabb typ) 1024x768 (XGA), > 2 MB minne Profibus-kort 17" eller 19" (valfri, t.ex. MO, ZIP, CD-R)

Systemdata

DESIGO INSIGHT operatörsstationer nätverksförbundna i samma system DESIGO INSIGHT operatörsstationer på samma gemensamma lokala BLN-buss (I/O server) Fjärrbelägna anläggningar via WAN (Wide Area Network) antal enligt behov 1 upp till 200 upp till 30 per BLN-buss

BLN-processenheter: Per DESIGO INSIGHT operatörsstation

Lokal BLN-buss Modem för anslutning av processenheter, personsökare Skrivare för larm och protokoll Grafikskrivare

0...1 0...2 0...1 0...1

Per FLN-bussegment:

Standardprocessenheter, TEC och AEROGYR RWI65 beroende av antal FLN-enheter och DDC-masterstationer beroende av antal BLN-enheter och integrationsdjup 1 1...3

Per NIDES.RX-gränssnitt: Mätare per M-buss QAW50 rumsenheter per PPS-buss Kvalitetsstandarder

Företaget Siemens Building Technologies är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Utvecklingen av DESIGO INSIGHT har GAMP*- and Bootstrap**-testats. *GAMP: Good Automative Manufacturing Practice (godkänd produkt för automation) ** Bootstrap: Mäter mognadsgraden för en produktutvecklingsenhet enligt CMM (Capability Maturity Model) Programmet DESIGO INSIGHT finns på ett stort antal europeiska och andra världsspråk. DESIGOTM är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens Building Technologies Ltd.

17/18 Siemens Building Technologies Building Automation

CA1S9103sv 020502

Tom sida

18/18 CA1S9103sv 020502

Siemens Building Technologies Building Automation

Siemens Building Technologies AB Building Automation SE-141 87 HUDDINGE Besöksadress: Elektronvägen 4 Tfn 08-578 410 00 Fax 08-578 419 99

www.landisstaefa.se

Siemens Building Technologies Building Automation Rätt till ändringar förbehålles CA1S9103S Tryckt i Sverige

Information

Inhalt

22 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

519805