Read CS1115 text version

s

Brandlarmsystem CS1115 Systemöversikt

Adresserbart

Centralapparat CS1115 är gjord för automatiska brandlarmanläggningar med upp till fyra adresserbara detektorkretsar om vardera 128 detektorer. Till varje krets kan flerkriterie-, röksamt värmedetektorer och larmknappar anslutas. Samtliga Siemens kollektiva brandlarmdetektorer kan anslutas via utökningsenhet. Kontor, hotell, affärslokaler och sjukhus är exempel på lokaler där AlgoRex Adress+ är en fullt tillfredsställande lösning av branddetekteringsbehovet. AlgoRex CS1115 motsvarar högt ställda krav även i stora och lite mer komplicerade brandlarmanläggningar i normala miljöer. Brandlarmcentral CS1115 kännetecknas av bl a följande funktioner: · Central för upp till 128 detektoradresser · Central för upp till 256 detektoradresser · Central för upp till 512 detektoradresser · Liten version med en detektorkrets. · 4 eller 12 kollektiva detektorkretsar. · Inbyggd brandförsvarstablå. · Sektioner och larmadresser skapas valfritt. · Larmorganisation. · Menystyrd manövrering med klartextinformation. · Programmerbara utgångar. · Övervakade larmdonsledningar. · Kompakt och enkel att installera. · Plats för orienteringsritningar. · En eller två serieportar för skrivare, LON-interface, 3:e part övervakningssystem. · Externa in-/utenheter, info och manöverpaneler på LON-buss. · Extra strömförsörjning.

CAB2037b 03.12

Fire Safety

Building Technologies

Principschema CS1115 Adresserbart

Styrenhet/Ingångsenhet

Flerkriteriedetektor

ASD-Mono Samplande

Rökdetektor

Larmknapp

Värmedetektor

Flamdetektor

Centralapparat med manöverpanel

Larmdon

P-sökare

Branddörr

Brandförsvar

Larmtablå

Skrivare

Indikatorenhet

In-/Utenhet 16 övervakningar in 16 övervakningar ut

Building Technologies Fire Safety

2/8 Rätt till ändring förbehålles.

CAB2037b 03.12

Centralapparat CS1115 har ett teckenfönster om 4x40 tecken. Vid larm visas sektion- och larmadressnummer som normalt kompletteras med anläggningsspecifik klartext. Larmvisningen består av information om larmtyp, larmkö, larmorganisation samt anläggningsspecifik larmtext. Det övre manöverfältet används i första hand vid larm och är utformat enligt kraven för Brandförsvarstablå.

Flerkriteriedetektor DOT1131

Vid felsignal indikeras feltyp och felaktig del med klartext i teckenfönstret. Vid normal drift indikeras status, frånkopplingar, larmorganisation, klocka med mera. I tillägg indikeras brand, fel, frånkopplingar, larmöverföring aktiverad, larmöverföring fel/från, larmdon fel/från, systemfel, larmorganisation, detektorprov samt drift via separata lysdioder.

Optisk rökdetektor DO1131

Värmedetektor DT1131

CS1115 Flamdetektor DF1192

CS1115-1A Styr-/Inhet DC1136-AA

Centralens grundutförande

CS1115 omfattar två detektorkretsar, generella ut-/ingångar samt 12 programmerbara utgångar för larmdon och styrningar. CS1115-1A omfattar en detektorkrets, generella ut-/ingångar samt 10 programmerbara utgångar för larmdon och styrningar.

Utökningsenheter, detektorkretsar (ej CS1115-1A)

Tre varianter på utökningsenheter finns till CS1115. · K3M030 omfattar två adresserade detektorkretsar. · K3M010 omfattar 4 kollektiva detektorkretsar och 8 programmerbara utgångar. · K3M020 omfattar 12 kollektiva detektorkretsar och 8 programmerbara utgångar. (K3M010 och K3M020 kan inte användas samtidigt.)

Utökningsenheter, styrningar

Två varianter på utökningsenheter för styrningar finns för CS1115. Den ena, K3G050 omfattar 14 programmerbara utgångar och den andra K3L100, omfattar 32 utgångar för indikering. Utökningsenheterna är ett kretskort som jackas fast i moderkortet. Fler styrin/utgångar kan anslutas via detektorkretsarna och LON-bussen.

Building Technologies Fire Safety 3/8 Rätt till ändring förbehålles. CAB2037b 03.12

Strömförsörjning

Centralen har inbyggd strömförsörjning som direkt ansluts till 230 VAC. Centralen rymmer även batterier för upp till 72 timmars reservdrift.

Uppbyggnad

Användarvänlighet kännetecknar CS1115. Frontpanelen är översiktlig med tillräcklig, men inte onödig, information. Brandlarm manövreras i enlighet med standarden för brandförsvarstablå. Övrigt handhavande görs via knappsatsen i samspel med teckenfönstret. Manövreringen är utformad kring ett överskådligt menysystem. Alla kommandon bekräftas med en speciell tangent, "OK". Teckenfönstret visar hela tiden vad man gör och bekräftar utförda kommandon. Vid tillkoppling av sektioner och adresser kontrolleras dessa först så att inte onödiga larm eller fel avges. Detektorsektioner skapas i valfritt antal efter hur anläggningen ser ut. Detektorer och andra inenheter länkas till sektionerna fritt, oberoende av installationen och bildar logiska adres-ser inom resp. sektion. En mängd parametrar och text kan programmeras till varje sektion. Styrzoner skapas i valfritt antal efter de styrkriterier som anläggningen behöver. Utenheterna, drivutgångar, K3G050, via LON-enheter och på detektorkretsarna länkas till styrzonerna fritt, oberoende av installationen. En mängd kriterier kan programmeras till varje styrzon, vilka sektioner som påverkar, globala parametrar, typ av larm, typ av fel frånkoppling, flera larm, larmknapp m m. Processorenhet (CPU) K3X020 kännetecknas av följande: · 2 st detektorkretsar · upp till 128 adresser per detektorkrets · anslutning till K3M030 med 2 adresserade detektorkretsar · anslutning till K3M010/K3M020 med kollektiva detektorkretsar · 2 anslutningar för extra funktionskort, styrkort LON-interface etc · Ex-applikation med DC1192 samt zenerbarriär · 2 st programmerbara övervakade larmdonsutgångar · 2 st programmerbara potentialfria relästyrutgångar · 2 st styrutgångar för larmöverföring resp fel · 8 st drivutgångar för relä (programmerbara) · spänningsuttag 24VDC 1A + 0,5A · 2 st RS232utgångar för skrivare, LON eller extern larmdator · programmerbar larmlagring (tider, sektioner, styrfunktioner, omställning bemannad/ obemannad) · anslutning för matning från extern 24VDC · automatisk sommar/vintertid · klocka med årsprogram som omfattar fasta och rörliga helgdagar · funktionsstatusindikering · två-detektorberoende, programmerbart · händelseminne med de 200 senaste händelserna · larmräknare Processorenhet (CPU i CS1115-1A) K3X030 kännetecknas av följande: · 1 st detektorkrets · ingen anslutning för extra detektorkretskort · ingen programmerbar potentialfri relästyrutgång · spänningsuttag 24VDC 0,5A · 1 st RS232utgång för skrivare, LON eller extern larmdator · ingen anslutning för matning från extern 24VDC · i övrigt samma funktionalitet som K3X020

Building Technologies Fire Safety 4/8 Rätt till ändring förbehålles. CAB2037b 03.12

Detektorkretskort K3M030 används för utökning av centralapparaten med ytterligare adresserade detektorkretsar och kännetecknas av följande: · 2 st detektorkretsar · 128 st detektorer per detektorkrets

OBS! Detta detektorkretskort kan inte användas i CS1115-1A

Detektorkretskort K3M010 används för utökning av centralapparaten med kollektiva detektorkretsar och kännetecknas av följande: · 4 st detektorkretsar · 32 st detektorer per detektorkrets · 2 st programmerbara övervakade larmdonsutgångar · 2 st programmerbara styrutgångar · 4 st drivutgångar, öppen kollektor

OBS! Detta detektorkretskort kan inte användas i CS1115-1A eller samtidigt med nedanstående.

Detektorkretskort K3M020 används för utökning av centralapparaten med kollektiva detektorkretsar och kännetecknas av följande: · 12 st detektorkretsar · 32 st detektorer per detektorkrets · 8 st drivutgångar, öppen kollektor

OBS! Detta detektorkretskort kan inte användas i CS1115-1A eller samtidigt med ovanstående.

Reläkort K3G050 används för utökning av centralapparaten med ytterligare utgångar och kännetecknas av följande: · 2 larmdonutgångar · 8 reläutgångar (slutning eller brytning) · 4 drivutgångar typ öppen kollektor · programmeras via styrzoner

LED drivkort K3L100 används för utökning av centralapparaten med ytterligare utgångar och kännetecknas av följande: · 32 drivutgångar typ öppen kollektor med förkopplingsmotstånd (180) för lysdioder · varje sektion kan programmeras att aktivera en valfri utgång/LED

Strömförsörjning Z3I1000 används för utökning av centralapparatens kapacitet för externa belastningar och kännetecknas av följande: · 24V 3A (justerbar 24 ­29,5) · använder centralens interna batterier för backup av anslutna belastningar

Building Technologies Fire Safety

5/8 Rätt till ändring förbehålles.

CAB2037b 03.12

Interfacekort K3I080 har funktion att konvertera systemets interna kommunikationsbuss till LON-Buss för att därigenom kunna ansluta manöver-, styr- och indikeringsenheter. · Max 1 interfacekort per centralenhet · Upp till 16 enheter av följande typ kan anslutas: - Larmpresentationstablå B3Q590 - Indikeringstablå B3Q580 - Interfacekort K3I050 med indikeringspanel B3R051 - Interfacekort K3I050 med kundanpassad indikering K3R072 - In-/Utenhet K3I110 CPU

K3I080

B3R051

"LON-Buss"

Maxlängd 1000 m, t ex ELAKY eller ELKY, vid stjärnnät max 500 m totalt. Ledarbehov 1 par för kommunikation, erf antal för strömförsörjning.

B3Q590

K3R072

B3Q580

K3I050 B3R051 K3R072

eller

K3I110

max 16 st

Larmpresentationstablå B3Q590 används för extern indikering, larmkvittering och återställning. Panelen kan bl a användas för "larmorganiserad" installation. Möjliggör visning av larm och felmeddelanden från alla detektorkretsar och kännetecknas av följande indikeringar: · Brand · Larmsändare aktiverad · Drift · Klartext 2x40 tecken · Behörighet med brandkårsnyckel att öppna/låsa manöverknapparna enligt följande: - Tysta larmdon - Återställa - Visa flera larm Indikeringstablå B3Q580 används för lokal indikering på våningsplan. Möjliggör visning av larm och felmeddelanden och kännetecknas av följande indikeringar: · Brand · Fel · Drift · LCD 2x40 tecken · Tryckknapp för visning av flera larm

In-/Utenhet K3I110 ansluts på LON-buss och kännetecknas av följande: · 16 st ingångar övervakade mot avbrott och/eller kortslutning samt jordfel, valbart programmerbara för samma funktion som inenhet på detektorkrets, länkas till sektioner · 16 st utgångar reläkontakt slutande funktion 1A 30V, programmerbara för samma funktionalitet som övriga utgångar, länkas till styrzoner

Building Technologies Fire Safety

6/8 Rätt till ändring förbehålles.

CAB2037b 03.12

Tekniska data

CS1115

Detektorkretsar Adresserade detektorkretsar kabeltyp, resistans, kapacitans ändkrets max antal detektorer per krets Kollektiva detektorkretsar, (tillbehör) kabeltyp resistans ändkrets EOL20 max antal detektorer per krets Larmpresentationsenheter, tillbehör LON-interface, (ger en LON-buss max 1000m och max 16 st LON-enheter totalt) Larmpresentation och manövertablå B3Q590 Indikeringstablå B3Q580 In-/utenhet K3I110 Datakonverterare från LON till LED indikering Indikeringstablå LED Utgångar Larmöverföring (fri växling 1A 30VDC) övervakad drivutg 24V Felöverföring (fri växling 1A 30VDC) övervakad drivutg 24V RS232 (skrivare, LON, programmering, larmdator) Larmdon (programmerbara, övervakade drivutg, 24V 0,5A) via tillbehör K3G050 via tillbehör K3M010 Styrutgångar (fri växling 1A 30VDC) via tillbehör K3M010 Reläutgångar via tillbehör K3G050 (fri växling 1A 30VDC) Drivutgångar (programmerbara öppen kollektor 48 mA 30VDC) via K3G050 via K3M010 via K3M020 Ut-enhet på detektorkretsen Utgångar via LON-enheter 2+2 ELKY 2 x 1, 150, 300nF Ingen 128 4 eller 8 ELKY 2x1 el. EKKR 2x0,6 250 10µF 33 32

CS1115-1A

1 ELKY 2 x 1, 150, 300nF Ingen 128 ELKY 2x1 el. EKKR 2x0,6 250 10µF 33 32

1 16 st 16 st 16 st 16 st 32 st (max 256 LED)

1 st 1 st 1 st 1 st 2 st 2 st 2 st 2 st 2 st 2 st 8 st 8 st 4 st 4 st 8 st max 64 st max 256

1 st 1 st 1 st 2 st 2 st 8 st 8 st 4 st max 64 st max 256

Strömförsörjning Primärsida (115/230 VAC ±15% 50...60Hz) max 100VA Sekundärsida (27,5VDC temperaturkompenserad) max 2,5A Strömförbrukning, (varierar med antal detektorer och tillbehör) ca 170mA Batterier (2 x 12V) 7, 12 eller 17Ah Batteritest 1 kort per min + 1 per dygn Spänningsuttag 24VDC 1A + 0,5A via Z3I1000 + 3A Mått & vikt mm Bredd x Höjd x Djup i mm Vikt i Kg exkl batterier Färg IP klass Temperatur område Luftfuktighet Anläggningsprogrammering Standard Plats för OR-pärm

max 50VA max 1,5A ca 120mA 7 eller 12Ah 1 kort per min + 1 per dygn 0,5A -

510x540x214 20,5 Ljusgrå RAL7035 IP40 0...+ 50°C max 95%, ingen kondensering via PC, lagras i FLASHminne + diskett för backup EN54/CE, EN60950 A3

400x400x170 7,5 Ljusgrå RAL7035 IP40 0...+ 50°C max 95%, ingen kondensering via PC, lagras i FLASHminne + diskett för backup EN54/CE, EN60950 separat skåp

Artikelnummer Centralapparat med 2 detektorkretsar Centralapparat med 1 detektorkrets OR-skåp till CS1115-1A (samma mått som centralen) Batteri 7 Ah Batteri 12 Ah Batteri 17 Ah

CS1115/2A CS1115-1A CAB15208 BS126 BS128 BS127

Building Technologies Fire Safety

7/8 Rätt till ändring förbehålles.

CAB2037b 03.12

Siemens AB Building Technologies Fire Safety 141 87 Huddinge tel 08-578 410 00 www.siemens.se/sbt 8/8 Rätt till ändring förbehålles. CAB2037b 03.12

Information

CS1115

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

299435