Read Microsoft Word - chuongtrinhcongtacDoan2010-2011-chinhthuc.doc text version

OÀN TNCS H CHÍ MINH BCH TP.H CHÍ MINH BCH TRNG I HC BÁCH KHOA *** Tp.H Chí Minh ngày 30 tháng 9 nm 2010 S: 01/CT - TN

CHNG TRÌNH Công tác oàn và phong trào thanh niên trng i hc Bách khoa nm hc 2010 - 2011

Nm 2010 ­ 2011 là nm có nhiu s kin chính tr, vn hóa quan trng ca thành ph và t nc: 65 nm thành lp nc Cng hòa xã hi Ch ngha Vit Nam (02/9/1945 - 02/9/2010), 1.000 nm Thng Long - Hà Ni (10/1010 - 10/2010), 100 nm ngày Bác H ra i tìm ng cu nc (05/6/1911 ­ 05/6/2011). ây cng là nm din ra i hi ng các cp, i hi ng b Thành ph tin ti i hi ng toàn quc ln th XI; là nm hc din ra i hi i biu oàn TNCS H Chí Minh trng i hc Bách Khoa ln th ln th XIII và Hi sinh viên Vit Nam trng i hc Bách Khoa ln th VII. Trên c s nhng thành công và hn ch ca công tác oàn và phong trào Thanh niên trng i hc Bách khoa nm hc 2009 ­ 2010, chng trình công tác nm ca Ban Thng v Thành oàn nm 2010 và ch o ca Ban Thng v ng y trng, Ban Thng v oàn trng xây dng chng trình công tác oàn và phong trào Thanh niên nm hc 2010 - 2011, vi các ni dung c th nh sau: I. CH NM HC: "HIU QU CÔNG TRÌNH THANH NIÊN - SC SNG CHI OÀN" II. NHIM V TRNG TÂM: 1. Tp trung u t thc hin hiu qu cuc vn ng "Tui tr Vit Nam hc tp và làm theo li Bác"; tp trung giáo dc truyn thng 80 nm ca oàn TNCS H Chí Minh, giáo dc ý thc o c li sng, ý thc trách nhim ca thanh niên, sinh viên trong chp hành ni quy, quy nh ca nhà trng, pháp lut ca Nhà nc; Tng cng tuyên dng các gng sáng sinh viên, gng in hình trong thanh niên. y mnh thc hin chng trình "Thp sáng c m tui tr Vit Nam" tng cng phi hp thc hin ti các trng THPT trên a bàn thành ph. 2. y mnh phong trào hc tp, nghiên cu khoa hc trong sinh viên, các phong trào phát huy sc sáng to ca ging viên tr, sinh viên trong vic gii quyt các vn thc t ca xã hi, ca doanh nghip, và ca n v; y mnh hot ng tình nguyn thng xuyên, tình nguyn gn vi chuyên môn, trang b k nng thc hành xã hi cho sinh viên. 3. Tp trung hng dn, ch o i hi oàn các cp tin ti i hi oàn trng nhim k XIII (2010 ­ 2013); Tp trung công tác t chc xây dng oàn, y

mnh s ch ng ca oàn khoa, nâng chp hot ng ca Chi oàn cán, thc hin và tham mu tt công tác oàn tham gia xây dng ng. 4. Trin khai hng dn mi Chi oàn, oàn khoa, trung tâm thc hin ít nht mt công trình thanh niên, mi oàn viên thc hin phn vic thanh niên tham gia phát trin nhà trng, khoa, trung tâm; tp trung các công trình tham gia gii quyt các vn ca n v, ca cng ng. 5. Tham gia và thc hin tt các hot ng do cp i hc Quc gia TP.H Chí Minh, Thành oàn phân công. II. NI DUNG VÀ GII PHÁP THC HIN: 1. Thc hin hiu qu cuc vn ng "Tui tr Vit Nam hc tp và làm theo li Bác": - Trin khai, quán trit, hng dn và h tr mi oàn khoa, trung tâm có mt cuc thi tìm hiu v cuc i s nghip ca Ch tch H Chí Minh, mi Chi oàn u ng ký các công trình hc tp và làm theo tm gng o c H Chí Minh tin n ngày hi "Chi oàn làm theo li Bác", t chc cho oàn viên, thanh niên hc tp chuyên "Xây dng ng ta trong sch vng mnh, là o c, là vn minh" - T chc ng ký Công trình thanh niên, phn vic thanh niên "Làm theo li Bác" cp oàn oàn khoa, Trung tâm c bit là Chi oàn và oàn viên thông qua chng trình rèn luyn oàn viên vi các ni dung tp trung vào c tính "Cn, Kim" trong hc tp và trong lao ng. - Tip tc thc hin hiu qu l chào c vào sáng th hai hàng tun, quán trit n các oàn khoa, trung tâm vic vn ng sinh viên tham gia và thc hin úng nghi thc khi tham gia l chào c. - oàn trng ban hành hng dn các c s oàn trin khai ng ký, theo dõi, bình chn, tuyên dng in hình "Thanh niên làm theo li Bác" và tp th "Thanh niên làm theo li Bác". u t tham gia hi thi "Tui tr Thành ph làm theo li Bác" cp Thành. - Tham gia hi thi hc tp và làm theo li Bác "Sáng mãi tên ngi" ln II do HQG - HCM t chc và tham gia chng trình tuyên dng gng in hình "Thanh niên HQG-HCM làm theo li Bác" ln II. - Thc hin s kt 4 nm thc hin cuc vn ng "Tui tr Vit Nam hc tp và làm theo li Bác". 2. y mnh vic thc hin chng trình "Thp sáng c m tui tr Vit Nam"; Tng cng s ch ng ca oàn c s trong t chc các hot ng giáo dc chính tr t tng, truyn thng, o c - li sng và pháp lut cho thanh niên trng hc: 2.1- y mnh vic thc hin chng trình "Thp sáng c m tui tr Vit Nam":

2

- T chc thành lp Câu lc b nhng ngi tình nguyn thp sáng c m cp trng, thí im thành lp Câu lc b thp sáng c m ti mt s khoa, trung tâm gm: quý thy cô là lãnh o trng, khoa, trung tâm, quý thy cô là nhân chng lch s trong u tranh gii phóng t nc, cu sinh viên tiêu biu, sinh viên xut sc nht khoa, sinh viên tt nghip huy chng vàng, huy chng bc, sinh viên 3 tt - 5 tt, ging viên tr tiêu biu các cp, cán b ging viên t danh hiu thanh niên tiên tin làm theo li Bác, cán b oàn tiêu biu, ... - oàn trng tip thc thc hin và nhân rng chng trình thp sáng c m Tui tr Vit Nam "Back to school" ti các trng THPT trên a bàn thành ph và các tnh lân cn. - oàn khoa, trung tâm t chc ít nht mt chng trình "Thp sáng c m tui tr Vit Nam" ti n v vi ni dung: giao lu gia ging viên tr, các in hình gng sáng sinh viên vi sinh viên các khóa, thc hin ni dung ký kt vi các oàn trng THPT ã ký kt trong chng trình "Back to school" và trao tng các sut hc bng "Thp sáng c m" cho hc sinh vt khó. 2.2- Công tác giáo dc chính tr t tng: - Phát huy Chi oàn cán b tr có chuyên môn trong vic u t, hng dn cho các oàn khoa, trung tâm t chc tuyên truyn vn ng sinh viên tìm hiu ch ngha Mác-Lênin và t tng H Chí Minh. Mi oàn khoa, trung tâm tìm gii pháp t chc Hi thi tìm hiu các môn khoa hc Mác - Lênin và t tng H Chí Minh phù hp vi n v và sinh viên n v. - T chc thc hin h thng ni dung thông tin tuyên truyn và tham gia tt các hot ng do cp Thành phân công nhân k nim 65 nm Cách mng Tháng Tám thành công và Quc khánh 02/9 và chào mng 1.000 nm Thng Long - Hà Ni vi ch "T hào công dân Vit Nam, hng v Th ô ngàn nm tui" (t 15/8 - 15/10/2010): chng trình"Sinh viên Thành ph chào mng 1.000 nm Thng Long ­ Hà Ni". - oàn khoa, trung tâm ch ng tham mu cho Chi y - Ban ch nhim khoa t chc hi ngh - din àn "Nghe sinh viên nói, nói sinh viên nghe", các din àn "sng p", din àn "Giái pháp sinh hot Chi oàn hiu qu", ... t chc gp g trao i chia s v cuc sng, hc tp, chính sách vi các bn sinh viên dân tc thiu s. - oàn trng t chc trin khai tìm hiu và hc tp Ngh quyt i hi ng các cp, t chc hi ngh thông tin thi s, kinh t, xã hi cho i ng cán b oàn ­ Hi các cp. - T chc din àn i thoi gia cán b tr vi lãnh o nhà trng nhm nm bt nguyn vng và a ra phng hng, ni dung hot ng cho khi cán b tr. 2.3- Giáo dc truyn thng: - Cp trng tng cng giáo dc truyn thng anh dng ca dân tc trong qua trình u tranh dành c lp, gìn gi và xây dng t nc thông qua các hot ng l hi, h thng thông tin tuyên truyn c phn, bandroll, website, forum,..... 3

- oàn trng phi hp vi b môn lý lun chính tr thc hin chng trình "Hành trình n vi bo tàng", "Hành trình n vi a ch ", "Hành trình n vi di tích lch s" gn vi sinh hot Chi oàn, làm công tác xã hi, tình nguyn,... - oàn khoa tng cng các hot ng giáo dc ngành ngh, t chc nh k các hot ng k nim ngày thành lp trng, thành lp khoa, trung tâm nhm nâng cao s t hào ca bn thân v n v, v ngành ngh thông qua các hot ng hi thi tìm hiu v ngành ngh, l hi k nim ngày thành lp n v, t chc thi vit tìm hiu v n v, v....v.... - T chc các hot ng nh n thy cô nhân k nim Ngày hin chng nhà giáo Vit Nam 20/11 vi nhiu hình thc và ni dung phong phú nh: làm thip tng thy cô, thi vit v mái trng và thây cô, t chc giao lu i thoi tri ân thy cô,... t chc thm và tri ân quý thy cô ã ngh hu. - Tham gia tt t hot ng cp Thành k nim 80 nm thành lp oàn TNCS H Chí Minh: + Ngày hi Bí th Chi oàn trng hc ln IV ­ nm 2011 + Các din àn thanh niên "Vit tip truyn thng v vang 80 nm oàn TNCS H Chí Minh", "Ký c v thi tui tr sôi ni" + Tham gia hi thi tìm hiu truyn thng 80 nm ca oàn, xem phim truyn thng, tích cc tham gia cuc vn ng , ... 2.4- Giáo dc o c - li sng: - Trin khai, quán trit Ngh quyt 08/NQ ­ BCH ca Ban Chp hành Thành oàn v y mnh công tác giáo dc giai on 2009 ­ 2012; tng cng tuyên truyn, vn ng và t chc ta àm v "Vn hóa c" trong oàn viên sinh viên trng. - T chc tun l thanh niên hc s và t chc hi thi "Trang s vàng Vit Nam" ln V nm 2011. - oàn trng, oàn khoa, trung tâm tng cng tuyên dng, gii thiu nhng gng in hình trong hc tp, hot ng oàn ­ Hi sinh viên, hot ng tình nguyn,.... Thông qua các ngày l ln ca t nc, ca dân tc, các din àn gp g i thoi, thông qua h thng thông tin, website ca trng, khoa, trung tâm. Mi oàn khoa, trung tâm tìm gii pháp giúp sinh viên nâng cao nhn thc và thc hin ý thc công dân phù hp vi sinh viên ca mi n v. - Tip tc thc hin "Bn tin oàn ­ Hi làm theo li Bác" ti oàn - Hi sinh viên trng và các oàn khoa, trung tâm và xây dng thc hin "Vn phòng oàn ­ Hi sinh viên sch p ­ vn minh". - Thc hin cuc vn ng 4 không "Không nói tc, không x rác, không hút thuc và không vi phm lut giao thông", mi Chi oàn t chc trin khai cuc vn ng n tng oàn viên trong Chi oàn và tin hành ng ký vi oàn khoa thc hin "Chi oàn không rác", "Chi oàn không thuc lá", "Chi oàn vn hóa",......vi gii pháp phân công nhc nh chi oàn sau mi gi gii lao và mi gi hc,...

4

* Giáo dc pháp lut: - Phi hp vi phòng công tác Chính tr - sinh viên t chc các bui tuyên truyn v lut giáo dc, lut ngha v quân s, ni quy hc ng, lut giao thông ng b thông qua các t hc tp trung, h thng thông tin ca các khoa, trung tâm, website, forum....... - Tham gia ngày hi "Tìm hiu pháp lut" do HQG-HCM t chc. - Phi hp vi công an thành ph t chc các ni dung hot ng tuyên truyn giáo dc pháp lut cho sinh viên. - T chc i hình sinh viên tình nguyn "Vn hóa giao thông" tham gia hng dn ngi i b sang ng úng theo lut giao thông ng b ti 3 cng ca trng. 3. Phong trào 5 xung kích phát trin kinh t xã hi và bo v t quc: 3.1- Xung kích thc hin nhim v chính tr ca nhà trng: - Tip tc t chc trin khai thc hin i hình sinh viên tình nguyn "Vn minh hc ng" nhc nh vic eo th ca sinh. - T chc din àn cp trng v vic t chc thc hin và quán lý chng trình "15 ngày công tác xã hi" ca sinh viên nhm a ra phng thc thc hin 15 ngày công tác xã hi a dng, ni dung phong phú, vi mc tiêu to s ch ng cho oàn khoa, Chi oàn, sinh viên ch ng tìm kim các ni dung công tác xã hi, tình nguyn phù hp vi nng lc và k hoch ca bn thân. T chc ký kt vi các bo tàng, oàn S Lao ng thng binh xã hi, oàn Công ty Công viên cây xanh thành ph,... trong vic phi hp t chc các chng trình tình nguyn nhm áp ng nhu cu thc hin công tác xã hi ca sinh viên. Thc hin cm nng thc hành công tác xã hi. - Phi hp vi Hi sinh viên thành lp "T phát thanh sinh viên" vi nhim v thng tin n các bn sinh viên nhng ch chng chính sách ca nhà nc, nhà trng, chin lc phát trin ca nhà trng ...... các thông báo liên quan n hc v ca sinh viên, công tác sinh viên nh lch khám sc khe, ... nhm hn ch ti a vic sinh viên b tm ình ch hc tp vì nhng lý do trên. - Trin khai ly ý kin ca sinh viên v vic hot ng ca các phong ban có liên quan n sinh viên tham mu cho nhà trng các gii pháp sinh viên ngày càng c ý thc hn và hot ng ca nhà trng ngày càng hoàn thin hn. - Phi hp vi công oàn thc hin cuc vn ng "Mi thy cô giáo là tm gng o c, t hc và sáng to", thc hin phong trào 3 trách nhim: "Trách nhim vi vn thân ­ trách nhim vi sinh viên ­ trách nhim vi n v". 3.2. Xung kích tình nguyn vì cng ng: - Ch o t chc thành công chin dch tình nguyn Mùa hè xanh nm 2010. - Tng cng u t v ni dung, y mnh các hot ng tình nguyn thng xuyên trong vic xây dng môi trng hc ng Xanh ­ Sch ­ p ­ Vn minh trong

5

và ngoài khuôn viên trng nh t chc: ngày ch nht xanh, tun l không rác, xóa các bng qung cáo sai quy nh,.... - Tng cng các ni dung hot ng tình nguyn gn vi phát huy chuyên môn ca oàn viên, sinh viên trong phc v nhà trng, các n v kt ngha và xã hi. 3.3. Xung kích gi gìn an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi, bo v t quc Vit Nam xã hi ch ngha: - Phát ng cho Chi oàn tham gia chng trình hành ng "Ngha tình biên gii ­ hi o". - Phi hp vi t bo v ca trng thành lp các i hình sinh viên tình nguyn "Vn minh hc ng" tuyên truyn, phòng chng và gi gìn an ninh trt t trong khuôn viên trng. - Phi hp vi Công an thành ph thc hin chng trình hành ng "Tui tr thành ph xung kích gi gìn trt t an toàn giao thông". - Thành lp các t, nhóm tích cc tham gia phn tuyên truyn, u tranh vi các lun iu xuyên tc nhm tác ng n sinh viên, hc sinh, nht là nhân dp các ngày l ln trong nm. 4. Phong trào 4 ng hành vi thanh niên mu sinh, lp nghip: 4.1. ng hành vi thanh niên trong hc tp, nâng cao trình hc vn, chuyên môn, nghip v, mu sinh lp nghip: - Phát huy, nâng cht và nhân rng các cuc thi hc thut trong sinh viên m bo mi oàn khoa, trung tâm t chc mt cuc thi hc thut trong nm hc vi phng châm gn vi thc tin, gn vi doanh nghip. - Tng cng hng dn cho oàn khoa, trung tâm và Chi oàn gii pháp cho Chi oàn nâng cao cht lng hc tp ca oàn viên, sinh viên trong Chi oàn, gim ti a các trng hp b hc, thi rt, b thí nghim,... thông qua các phong trào: ôi bn cùng tin, nhóm hc cùng tin,... các gii pháp sáng to, phù hp vi Chi oàn. - Triên khai n các oàn khoa, trung tâm hng dn vic ký kt h tr hot ng gia các Chi oàn khóa trên vi các Chi oàn tân sinh viên ­ K2010 vi ni dung tùy thuc vào tính cht và c thù ca tng khoa và ngành. - Ch ng phi hp vi Trung tâm H tr sinh viên và vic làm ca trng tng cng phi hp vi các doanh nghip t chc các bui seminar gii thiu v các công ngh liên quan n chuyên ngành. ­ tng cng các chng trình phi hp vi các doanh nghip tìm kim các ngun hc bng cho cán b oàn, Hi cng nh sinh viên có hoàn cnh khó khn. - T chc Hi ngh nghiên cu khoa hc tr và Festival sáng to tr cp trng dành cho sinh viên và cán b tr. - T chc thành công cuc thi "Ý tng sáng to sinh viên i hc Quc gia Tp.HCM". Tham gia Hi thi ting anh do HQG - HCM t chc. 6

4.2. ng hành vi thanh niên trong vic nâng cao sc khe th cht, i sng vn hóa tinh thn: - Ch o các oàn khoa, trung tâm thông qua các n v kinh t, xã hi, hi cu sinh viên vn ng các sut hc bng cho sinh viên còn gp khó khn ca n v. - Ch o các oàn khoa, trung tâm h tr Hi sinh viên và là nòng ct thành lp các Câu lc b ­ i ­ nhóm s thích ­ tình nguyn ­ hc thut nhm to các các sân chi phong phú v hình thc, a dng v ni dung nhm áp ng nhu cu v vn hóa vn ngh, th dc th thao, tham gia tình nguyn cng nh rèn luyn k nng ca các bn sinh viên. - Phi hp vi Trung tâm h tr sinh viên thc hin chng trình xe v quê n Tt vi mc giá h tr và tng vé xe min phí cho các bn sinh viên có hoàn cnh c bit khó khn. - Phi hp vi Trung tâm h tr sinh viên và vic làm ca trng trong công tác h tr sinh viên v vic làm, ch tr, hc bng, xut kin ngh nhà trng h tr hc bng, ngun qu vay cho các bn sinh viên gp hoàn cnh khó khn. - Phi hp vi Ký túc xá, Hi sinh viên trng tng cng t chc các hot ng vn hóa, vn ngh, th dc th thao thng xuyên trong ký túc xá. 4.3. ng hành vi thanh niên trong vic nâng cao k nng thc hành xã hi, y mnh công tác quc t thanh niên: - Phi hp cùng Hi sinh viên vn ng thành lp các âu lc b ­ i ­ Nhóm s thích ­ tình nguyn ­ hc thut nhm to iu kin cho sinh viên tham gia rèn luyn k nng, rèn luyn nhân cách và nng cao k nng hc tp,... - Trung tâm h tr sinh viên t chc các chng trình bi dng k nng mm cho sinh viên nh: "K nng nói chuyn trc công chúng", "K nng làm vic nhóm", "K nng tìm hc bng, vic làm",.... - Phi hp vi phòng Quan h quc t t chc các chuyên v "K nng giao tip quc t", "Vn hóa ca các nc ông Nam Á",... t chc i hình sinh viên tình nguyn chuyên ng, tình nguyn gii thiu v trng cho các oàn khách Quc t n thm và làm vic vi nhà trng. - T chc các hot ng phi hp vi Ban Quc t Thành oàn, nhm trang b cho các bn sinh viên nhng kin thc v quan h Quc t cng nh trao i kinh nghim trong hot ng. - Các n v ch ng trang b k nng v tin hc, ting Anh chuyên ngành, giao tip thông qua các lp bi dng ngn hn, thành lp các Câu lc b ­ i ­ Nhóm hc thut ti các n v. * Công trình thanh niên: - Trin khai hng dn mi Chi oàn, oàn khoa, trung tâm thc hin ít nht mt công trình thanh niên, mi oàn viên thc hin phn vic thanh niên tham gia phát

7

trin nhà trng, khoa, trung tâm; tp trung các công trình tham gia gii quyt các vn ca n v, ca cng ng. + Thc hin 04 Công trình Thanh niên cp trng chào mng k nim 80 nm thành lp oàn TNCS H Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011): · Quy trình hóa hot ng ca oàn - Hi sinh viên trng · Xây dng mô hình qun lí hot ng ngoi khóa ca sinh viên · Xây dng chng trình trang b k nng thc hành xã hi cho sinh viên · xut gii pháp s dng nng lng hiu qu trong trng + Mi oàn khoa, trung tâm, Chi oàn ng ký ít nht mt công trình thanh niên vi các ni dung gi ý nh sau: · Xây dng khuôn viên khoa, trung tâm "Xanh ­ Sch ­ p ­ Vn minh" · Xây dng vn phòng oàn ­ Hi sinh viên "Xanh ­ Sch ­ p ­ Vn minh" · Chi oàn không rác, vn hóa, không thuc lá,...... · Chi oàn ng ký t danh hiu hc tp, gn vi danh hiu lp theo hng dn ca Ban giám hiu trng (bt buc vi Chi oàn), Chi oàn không có sinh viên b s lý hc v,.... · Các công trình thanh niên gn vi tình nguyn, vn vi chng trình 15 ngày Công tác xã hi,...... công trình gn vi vic gii quyt các vn ca xã hi,... 5. H tr, to iu kin cho Hi sinh viên phát trin, m rng mt trn tp hp sinh viên: - Phi hp t chc tp hun cán b oàn ­ Hi cp trng nhm trang b k nng và chun b i ng k tha cng nh chun b cho i hi i biu oàn trng nhim k XII (2010 ­ 2013). - ào to và phân công cán b oàn u tú, có nng lc tham gia các công tác Hi và tham gia vào các Câu lc b ­ i - Nhóm. - Quán trit các oàn khoa, trung tâm chuyn hot ng phong trào cho Chi hi, Liên Chi hi sinh viên khoa, trung tâm. Tng cng h tr hng dn cho phong trào ca Hi sinh viên ti n v phát trin. 5. Công tác xây dng oàn: 5.1- Công tác tp hp thanh niên: - Cng c hot ng ca 2 t Trung Kiên gn vi hot ng ca Chi b sinh viên 1 và chi b sinh viên 3. - Ch o oàn khoa, trung tâm h tr Hi viên trong công tác phát trin Hi viên mi và m bo 100% oàn viên phát trin t Hi viên. - Ch o mi khoa, trung tâm thành lp mt câu lc b sinh viên tình nguyn, và câu lc b s thích (vn ngh, th dc th thao,....) to c ch và hng dn to tính ch ng và sc sng cho các Câu lc - i - Nhóm. - T chc ta àm cán b oàn - Hi t cp c s nhm tìm ra gii pháp hiu qu trong sinh hot Chi oàn ­ Chi Hi ­ Lp. 8

b. Xây dng oàn v mt t tng chính tr: - Ban hành hng dn t chc thc hin các t sinh hot Chi oàn ch im trong nm hc theo hng dn ca Ban Thng v Thành oàn: + t 1: Tip bc truyn thng, xây dng tng lai (tháng 9, 10/2010). + t 2: T hào ngi oàn viên TNCS H Chí Minh (tháng 3/2011). - Trin khai thc hin chuyn ti n oàn viên các chuyên lý lun chính tr mi ca Trung ng oàn vi hình thc a dng, phong phú phù hp vi c thù và iu kin ca sinh viên tng n v. - T chc thành lp li Câu lc b lý lun tr, t chc các bui din àn, trao i vi các nhân chng lch s, trao i thông tin vi quý thy cô, i biu có kh nng hoc chuyên ngành có liên quan nâng cao kh nng và kinh nghim lý lun. - Cng c và t chc tp hun cho t công tác sinh viên. - S dng hiu qu thông tin trong oàn, phn u phát hành bn tin oàn ­ Hi và hot ng sinh viên. c. Xây dng oàn v t chc: * Công tác oàn viên: - Xây dng mi chng trình rèn luyn oàn viên theo hng dn ca Trung ng oàn. - Quán trit công tác t chc phân loi oàn viên, ban hành hng dn mi phù hp vi chng trình rèn luyn oàn viên. - T chc gp g i thoi gia Ban thng v oàn trng vi cán b oàn t cp Chi oàn. - Cng c, xây dng ni dung phng hng phù hp vi hot ng ca Chi oàn cán b ti các khoa, trung tâm và Chi oàn cán b phòng ban. - T chc gp g cán b oàn là tân sinh viên t ó thành lp Ban sinh viên C s II và các Câu lc b - i - Nhóm cho các bn sinh viên nm nht ti C s II ­ D An ­ Bình Dng. - Tng iu tra v s lng oàn viên trong toàn trng. - T chc tp hun tp trung cho i ng cán b oàn t cp khoa, trung tâm tr lên. * Công tác Chi oàn, oàn c s: - Xây dng, trin khai và tp hun thc hin ng b Chi oàn 3 tiêu chí. - Quán trit công tác chuyn trng tâm hot ng v c s, tng cng hng dn và to s ch ng cho oàn khoa, trung tâm, tp trung u t cho hot ng ca

9

Chi oàn, u t cho công tác cán b oàn t cp Chi oàn. Ch o các oàn khoa ch ng ng cai các hot ng trng tâm cp trng. - Cng c công tác oàn v, chuyn sinh hot oàn, xây dng h thng c s d liu oàn viên (CTTN), h thng vn th lu tr thng nht trong toàn oàn. - iu chnh hng dn phân loi Chi oàn và oàn khoa, trung tâm. - T chc bi dng k nng và lý lun cho Bí th Chi oàn. d. oàn tham gia xây dng ng: - Phi hp vi 4 Chi b sinh viên trong công tác t chc các hot ng tu dng rèn luyn cho ng viên tr, oàn viên u tú, phân công ng viên tr tham gia công tác oàn - Hi sinh viên. - T chc cho oàn viên u tú gp g các Chi b sinh viên, ng y nhà trng. Qua ó gii áp thông tin và nm bt tình hình t tng, nhu cu nguyn vng ca oàn viên u tú. - Cng c, thành lp 2 t Trung kiên phù hp vi c thù ca 2 Chi b sinh viên 1 và 4 nhm theo dõi bi dng hiu qu oàn viên u tú, tích cc. - T chc ta àm tìm gii pháp và ni dung hot ng ca các i, nhóm, t tu dng rèn luyn. - Tham mu cho ng y trng t chc gp g ng viên là tân sinh viên qua ó trao i v thc hin trách nhim ca ngi ng viên và tip tc rèn luyn phn u và phát huy trong môi trng rèn luyn ca oàn ­ Hi sinh viên. d. Công tác kim tra: - Xây dng k hoch hot ng ca y ban kim tra oàn trng. - T chc tp hun công tác kim tra cho y ban Kim tra ca trng và ng chí y viên Ban chp hành oàn khoa, trung tâm ph trách công tác kim tra sau i hi. - T chc kim tra theo các chuyên . * Tháng 9,10: Công tác i hi Chi oàn, oàn khoa, trung tâm, trin khai chng trình rèn luyn oàn viên. * Tháng 11,12/2009: i hi oàn trng nhim k XIII (2010 ­ 2013) * Tháng 3/2010: t hot ng Tháng Thanh niên chào mng k nim 80 nm ngày thành lp oàn TNCS H Chí Minh (26/3/1931 ­ 26/3/2011). * Tháng 4/2010: Kim tra công tác nm III. CÔNG TÁC CH O VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO: - Rút kinh nghim công tác phân công cm hot ng và vai trò ca ng chí y viên Thng v ph trách cm. 10

- Tng cng rà soát và cng c, kin toàn Ban chp hành oàn các cp kp thi. - Chn chnh và duy trì ch hi hp ca Ban Thng v 01 tun/ln, thc hin giao ban vi Ban th ký Hi sinh viên trng 01 tháng/ln. - T chc thành công i hi oàn trng nhim k XIII (2010 ­ 2013). - Tng cng các hot ng phi hp vi các oàn th trong nhà trng nh Công oàn trng, Hi cu chin binh trng. - Cng c công tác thông tin báo cáo gia các cp b oàn, m bo ch thông tin báo cáo vi oàn cp trên. IV. HOT NG CP TRNG: - Ngày hi "Chi oàn làm theo li Bác" ln 1 nm 2011 - Cuc thi "Thanh niên làm theo li Bác" cho Chi oàn cán b ln I - 2011. - Mi oàn khoa, trung tâm t chc mt cuc thi tìm hiu v các môn khoa hc Mác ­ Lê nin và T tng H Chí Minh. - Mi oàn khoa, trung tâm t chc ít nht mt hi thi hc thut chuyên ngành. - T chc Hi ngh nghiên cu khoa hc tr và Festival sáng to tr nm 2011. V. CH TIÊU NM HC: 1. Vn ng tham gia 50 tài nghiên cu khoa hc sinh viên. 2. Mi oàn khoa, trung tâm t chc mt chng trình "Thp sáng c m tui tr Vit Nam" trong nm hc. 3. Phát trin 200 oàn viên mi trong ó 100 oàn viên lp 80 nm ngày thành lp oàn TNCS H Chí Minh. 4. Thành lp ít nht 01 Câu lc b nhng ngi tình nguyn Thp sáng c m. 5. Ít nht mi oàn khoa, Trung tâm ng ký thc hin 01 công trình Thanh niên, 70% tng s Chi oàn ng ký thc hin Công trình Thanh niên. Ý KIN NG Y TRNG (ã ký) TM.BTV OÀN TRNG BÍ TH (ã ký)

PGS.TS V ÌNH THÀNH

Ni nhn: - Ban TNTH Thành oàn (báocáo) - Ban cán s oàn HQG TP.HCM (Báo cáo) - ng y ­ BGH trng (báocáo) - P.CTCT-SV (thông tin phi hp) - Hi sinh viên (phi hp) - C s oàn (thc hin) - Lu VP

TRN ANH CNG

11

Information

Microsoft Word - chuongtrinhcongtacDoan2010-2011-chinhthuc.doc

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97831