Read HD khai nop thue _Thu nhap ca nhan text version

HNG DN KHAI, NP THU TNCN Phn I: Các vn bn pháp lut có liên quan. Phn II: Hng dn khu tr thu thu nhp cá nhân i vi t chc, cá nhân chi tr thu nhp. Phn III: Hng dn kê khai thu thu nhp cá nhân i vi cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhp t kinh doanh; cá nhân có thu nhp t tin lng, tin công trc tip khai thu vi c quan thu. Phn IV: Hng dn np thu TNCN

1

Phn I CÁC VN BN PHÁP LUT CÓ LIÊN QUAN I. V qun lý thu. 1. Lut qun lý thu s 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; 2. Ngh nh s 85/2007/N-CP ngày 25/5/2007 ca Chính ph quy nh chi tit thi hành mt s iu ca Lut Qun lý thu; 3. Ngh nh s 106/2010/N-CP ngày 28/10/2010 ca Chính ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 85/2007/N-CP ngày 25 tháng 5 nm 2007 ca Chính ph quy nh chi tit thi hành mt s iu ca Lut Qun lý thu và Ngh nh s 100/2008/N-CP ngày 08 tháng 9 nm 2008 ca Chính ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut Thu thu nhp cá nhân; 4. Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính hng dn thi hành mt s iu ca Lut Qun lý thu;

II. V chính sách thu TNCN.

1. Lut thu TNCN s 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 2. Ngh nh s 100/2008/N-CP ngày 08/9/2008 ca Chính ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut Thu thu nhp cá nhân; 3. Thông t s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 ca B Tài chính hng dn thi hành mt s iu ca Lut Thu thu nhp cá nhân và hng dn thi hành Ngh nh s 100/2008/N-CP ngày 08/9/2008. 4. Thông t s 62/2009/TT-BTC ngày 27/9/2009 ca B Tài chính hng dn b sung Thông t s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; 5. Thông t s 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 ca B Tài chính hng dn b sung Thông t s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; 6. Thông t s 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 ca B Tài chính hng dn sa i, b sung mt s th tc hành chính v thu Thu nhp cá nhân; 7. Thông t s 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009 ca B Tài chính hng dn khu tr thu thu nhp cá nhân i vi cá nhân làm i lý x s và khu tr thu thu nhp cá nhân i vi cá nhân có thu nhp t trúng thng x s;

2

8. Thông t s 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 ca B Tài chính hng dn ng ký thu, khu tr thu, khai thu và quyt toán thu thu nhp cá nhân i vi cá nhân làm i lý bo him; 9. Thông t s 176/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 ca B Tài chính hng dn v vic gim thu thu nhp cá nhân i vi cá nhân làm vic ti khu kinh t;

3

Phn II HNG DN KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN I VI CÁC T CHC, CÁ NHÂN CHI TR THU NHP A. NHNG QUY NH CHUNG I/ i tng khu tr thu, thu nhp phi khu tr: 1. i tng: Các t chc, cá nhân tr thu nhp thuc din chu thu thu nhp cá nhân phi thc hin khu tr thu không phân bit có phát sinh khu tr thu hay không phát sinh khu tr thu và phi thc hin khai thu theo quy nh. Bao gm: 1.1 T chc, cá nhân tr thu nhp t tin lng, tin công cho cá nhân c trú và không c trú. 1.2. T chc, cá nhân tr thu nhp t u t vn, t bn quyn, nhng quyn thng mi, t trúng thng cho cá nhân c trú và không c trú. 1.3. T chc, cá nhân tr thu nhp t kinh doanh cho cá nhân không c trú. 1.4. C s kinh doanh Bo him (C s giao i lý bo him) tr thu nhp cho các i lý bo him (Công ty Bo him). 1.5. Công ty X s kin thit (C s giao i lý x s) tr thu nhp cho i lý x s (Công ty X s). 2. Thu nhp phi khu tr thu TNCN: 2.1. Thu nhp ca cá nhn không c trú, bao gm c trng hp không hin din ti Vit Nam; 2.2. Thu nhp ca cá nhân c trú; Bao gm: a. Thu nhp t tin lng, tin công; b. Thu nhp t u t vn; c. Thu nhp t chuyn nhng vn, chuyn nhng chng khoán; d. Thu nhp t các hình thc trúng thng; e. Thu nhp t nhng quyn thng mi; g. Thu nhp t kinh doanh ca cá nhân không c trú. 4

II/ Quy nh chung v khai thu 1. Nguyên tc, trách nhim ca NNT phi khu tr và khai thu: 1.1. Nguyên tc: T chc, cá nhân tr các khon thu nhp thuc din chu thu thu nhp cá nhân thc hin khu tr thu có trách nhim khai thu và np t khai cho c quan thu hàng tháng hoc quý. 1.2. Cách xác nh kê khai tháng hoc quý: T chc, cá nhân tr thu nhp cn c s phát sinh khu tr thu TNCN theo tng loi t khai ca tháng u tiên trong nm xác nh vêc khai thu theo tháng hoc theo quý áp dng cho c nm: + Trng hp phát sinh s thu TNCN khu tr t 05 triu ng tr lên thì np t khai thu theo tháng; + Trng hp phát sinh s thu TNCN khu tr nh hn 05 triu ng thì np t khai thu theo quý; * Trng hp trong tháng hoc quý, t chc, cá nhân tr thu nhp không phát sinh khu tr thu thu nhp cá nhân thì không phi np t khai cho c quan thu. Ví d: - Tháng 1, tháng 2 không phát sinh khu tr thu, tháng 3 phát sinh khu tr thu t 5 triu ng tr lên thì t chc, cá nhân tr thu nhp phi np t khai thu nh sau: Tháng 1, tháng 2 không phi kê khai. T tháng 3 tr i, thc hin kê khai theo tháng. - Trng hp t tháng 1 n tháng 4 không phát sinh khu tr thu, tháng 5 phát sinh khu tr thu nh hn 5 triu ng thì t chc, cá nhân tr thu nhp phi np t khai thu nh sau: T tháng 1 n tháng 4 không phi kê khai. T tháng 5 tr i, thc hin kê khai theo quý, bt u t quý II. 1.3. Trách nhim ca t chc, cá nhân chi tr thu nhp phi khu tr và khai thu trong tng trng hp c th: 5

T chc, cá nhân khi tr thu nhp thc hin tính tr s thu phi np vào thu nhp ca ngi np thu trc khi tr thu nhp. Trng hp c th: a. Khu tr thu i vi tin lng, tin công ca cá nhân có ký hp ng lao ng, c tuyn dng làm vic lâu dài, n nh: Hàng tháng c quan chi tr thu nhp cn c vào tin lng, tin công và các khon có tính cht tin lng, tin công thc tr cho ngi lao ng, thc hin tm gim tr gia cnh cho i tng np thu, ngi ph thuc theo ng ký ca i tng np thu. Trên c s thu nhp còn li và biu thu lu tin tng phn, c quan tr thu nhp tính thu và khu tr s thu ã tính trc khi tr thu nhp cho cá nhân ngi lao ng np ngân sách nhà nc. b. Khu tr thu i vi thu nhp t u t vn: Trc mi ln tr li tc, c tc cho cá nhân u t vn, c quan chi tr thu nhp có trách nhim khu tr thu thu nhp cá nhân. S thu khu tr c xác nh bng li tc, c tc mi ln tr nhân (x) vi thu sut (5%). c. Khu tr thu i vi thu nhp t chuyn nhng chng khoán: Mi trng hp chuyn nhng chng khoán không phân bit np thu theo thu sut 0,1% hay 20% u phi khu tr thu trc khi thanh toán cho ngi chuyn nhng. Cn c xác nh s thu khu tr là giá chuyn nhng cha tr các khon chi phí nhân (x) vi thu sut 0,1%. Công ty chng khoán, ngân hàng thng mi ni nhà u t m tài khon chu trách nhim khu tr thu thu nhp cá nhân. Trng hp, chng khoán cha niêm yt, giao dch trên S giao dch chng khoán, Trung tâm giao dch chng khoán mà t chc phát hành chng khoán không u quyn qun lý danh sách c ông cho công ty chng khoán thì t chc phát hành chng khoán chu trách nhim khu tr thu. d. Khu tr thu i vi thu nhp t bn quyn, nhng quyn thng mi: T chc, cá nhân chi tr thu nhp t bn quyn, nhng quyn thng mi có trách nhim khu tr thu thu nhp cá nhân trc khi tr thu nhp. S thu khu tr c xác nh bng phn thu nhp vt trên 10 triu ng theo tng hp ng chuyn nhng nhân vi thu sut 5%. Trng hp hp ng có giá tr ln thanh 6

toán làm nhiu ln thì ln u thanh toán, t chc, cá nhân tr thu nhp tr 10 triu ng khi giá tr thanh toán, s còn li phi nhân vi thu sut 5% khu tr thu. Các ln thanh toán sau s khu tr thu thu nhp tính trên tng s tin thanh toán ca tng ln. e. Khu tr thu i vi thu nhp t trúng thng: T chc chi tr tin thng cho cá nhân trúng thng có trách nhim khu tr thu thu nhp cá nhân trc khi tr thng cho cá nhân trúng thng. Cn c xác nh s thu khu tr là phn giá tr vt trên 10 triu ng nhân (x) vi thu sut 10%. f. Khu tr thu i vi mt s trng hp khác: Các t chc, cá nhân chi tr tin hoa hng i lý bán hàng hoá; tin lng, tin công, tin thù lao, tin chi khác cho cá nhân thc hin các dch v có tng mc tr thu nhp t 500.000 ng tr lên cho mi ln chi tr hoc tng giá tr hoa hng, tin công dch v thì phi khu tr thu trc khi tr thu nhp cho cá nhân theo hng dn sau: - Áp dng thng nht mt mc khu tr theo t l 10% trên thu nhp chi tr, tr các trng hp B Tài chính ã có vn bn hng dn mc tm khu tr riêng (nh tin hoa hng i lý bo him, tin hoa hng i lý x s). - Trng hp cá nhân làm i lý bán hàng hoá (k c i lý bo him, i lý x s) hoc thc hin các dch v ch có duy nht thu nhp thuc i tng phi khu tr thu theo t l nêu trên nhng c tính tng mc thu nhp chu thu ca cá nhân sau khi tr gia cnh cha n mc phi np thu (ví d cá nhân có thu nhp không n 48 triu ng/nm nu c thân hoc di 67,2 triu ng/nm nu có 01 ngi ph thuc c gim tr 12 tháng hoc di 86,4 triu ng/nm nu có 02 ngi ph thuc c gim tr 12 tháng,...) thì cá nhân có thu nhp làm cam kt (theo Mu s 23/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC) gi c quan chi tr thu nhp c quan chi tr thu nhp làm cn c tm thi cha khu tr 10% thu TNCN. Cn c vào cam kt ca ngi nhn thu nhp n v chi tr thu nhp tm thi không khu tr thu nhng ht nm vn phi cung cp danh sách c quan thu bit. Cá nhân làm cam kt phi chu trách nhim v bn cam kt ca mình, trng hp phát hin có s gian ln s b x lý theo quy nh ca Lut qun lý thu.

7

- Trng hp t chc, cá nhân thuê lao ng theo thi v t trên 03 tháng n di 12 tháng và có hp ng lao ng thì không áp dng khu tr thu theo t l 10% theo tng ln chi tr thu nhp hoc tng thu nhp mà thc hin tm khu tr thu theo Biu lu tin tng phn tính trên thu nhp tháng. g. Khu tr thu i vi thu nhp t kinh doanh ca cá nhân không c trú. T chc, cá nhân tr thu nhp t kinh doanh cho cá nhân không c trú có trách nhim khu tr thu thu nhp cá nhân trc khi tr thu nhp. Cn c khu tr thu thu nhp cá nhân là thu nhp tính thu và thu sut thu thu nhp cá nhân áp dng i vi tng khon thu nhp, tng nghành ngh (i vi hot ng kinh doanh hàng hóa: 1%; i vi hot ng kinh doanh dch v: 5%; i vi hot ng sn xut, xây dng, vn ti và hot ng sn xut kinh doanh khác: 2%). Trng hp không tách riêng c doanh thu ca tng lnh vc, ngành ngh thì thu sut thu thu nhp cá nhân c áp dng theo mc thu sut cao nht i vi lnh vc, ngành ngh thc t hot ng trên toàn b doanh thu. 2. H s khai thu tháng, quý: T chc, cá nhân chi tr các khon thu nhp thuc din chu thu thu nhp cá nhân thc hin khu tr thu có trách nhim khai thu và np t khai cho c quan thu hàng tháng hoc quý, Tùy theo tng loi thu nhp tr cho cá nhân ngi lao ng c quan chi tr thu nhp khai theo mu t khai tng ng, c th nh sau: 1. T khai theo mu s 01/KK-XS ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC dành cho các t chc kinh doanh x s kin thit tr thu nhp cho i lý x s. 2. T khai theo mu s 01/KK-BH ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC dành cho c s giao i lý bo him tr thu nhp cho i lý bo him. 3. T khai mu s 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC dành cho t chc, cá nhân tr thu nhp t tin lng, tin công cho cá nhân. 4. T khai theo mu s 03/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC dành cho t chc, cá nhân tr thu nhp t u t vn, chuyn

8

nhng chng khoán, bn quyn, nhng quyn thng mi, trúng thng cho cá nhân và tr thu nhp t kinh doanh cho cá nhân không c trú. 3. Thi hn np h s khai thu. - i vi h s khai thu TNCN theo tháng: Chm nht là ngày th 20 ca tháng tip theo tháng phát sinh ngha v thu. - i vi h s khai thu TNCN theo quý: Chm nht là ngày th 30 ca quý tip theo quý phát sinh ngha v thu. 4. a im np h s khai thu 4.1. i vi c quan chi tr thu nhp là t chc, cá nhân sn xut, kinh doanh: np h s khai thu ti c quan thu trc tip qun lý t chc, cá nhân sn xut kinh doanh. 4.2. i vi các trng hp khác: - C quan Trung ng, c quan thuc, trc thuc B, ngành, U ban nhân dân cp tnh, c quan cp tnh np h s khai thu ti Cc Thu ni c quan óng tr s chính. - C quan thuc, trc thuc U ban nhân dân cp huyn, c quan cp huyn np h s khai thu ti Chi cc Thu ni c quan óng tr s chính. - C quan ngoi giao, t chc quc t, Vn phòng i din ca các t chc nc ngoài,... np h s khai thu ti Cc Thu ni c quan óng tr s chính.

9

B. HNG DN LP H S KHAI THU I/ T khai dành cho c s i lý x s tr thu nhp cho i lý x s 1. T khai s 01/KK-XS

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: Mu s: 01/KK-XS (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho c s giao i lý x s tr thu nhp cho i lý x s) [01] K tính thu: Tháng .../ quý ... Nm .... [02] Ln u: [03] B sung ln th:

[04] Tên ngi np thu: ......................................................................................... [05] Mã s thu: X

[06] a ch: ............................................................ [07] Qun/huyn: ............... [08] Tnh/thành ph: .................................................................... [09] in thoi: 0826345465 [10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt 1 2 3 Ch tiêu Tng thu nhp tr cho i lý x s trong k Tng thu nhp tr cho i lý x s thuc din khu tr 5% thu thu nhp cá nhân Tng s thu thu nhp cá nhân ã khu tr [21] [22] [23] S tin

Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ......................... Chng ch hành ngh s:........... ................, ngày .... tháng ...... nm ..... NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

10

2. Hng dn khai tng ch tiêu: [01] K tính thu: Ghi rõ k thc hin kê khai (tháng, quý, nm). Trng hp khai thu tháng thì gch quý, khai thu quý thì gch tháng. Vic khai thu theo tháng, quý c cn c vào s thu ca tháng phát sinh u tiên trong nm xác nh vic khai thu tháng hoc quý và n nh cho c nm. [02] Ln u: Nu khai thu ln u thì ánh du (x) vào ô. [03] B sung ln th: Trng hp khai sau ln u tiên thì c xác nh là khai b sung và ánh du vào ô này. [04]Tên ngi np thu: Ghi rõ ràng, y theo Quyt nh thành lp hoc Giy chng nhn ng ký kinh doanh. [05] Mã s thu: Ghi y mã s thu ca t chc, cá nhân tr thu nhp nh trên Giy chng nhn ng ký thu hoc Thông báo mã s thu do c quan thu cp. [06], [07], [08] a ch: Ghi úng theo a ch tr s ni ng ký kinh doanh theo giy chng nhn ng ký kinh doanh hoc quyt nh thành lp ã ng ký vi c quan thu. [09], [10], [11] Ghi các ni dung v s in thoi, s fax, a ch email (nu không có thì b trng). [12] Tên i lý thu (nu có): Trng hp NNT ký hp ng dch v vi i lý thu thay mt NNT khai thu thì ghi rõ tên ca i lý thu. [13] Mã s thu: Ghi y mã s thu ca i lý thu [14], [15], [16], [17], [18], [19]: Ghi y a ch theo ng ký ca i lý thu; ghi các ni dung v s fax, in thoi, email( nu không có thì b trng). [20] Hp ng i lý thu: Ghi y s, ngày ca hp ng i lý thu (ang thc hin) mà NNT ã ký vi i lý. [21] Tng thu nhp tr cho i lý x s trong k: Là tng s hoa hng ã tr trong k cho i lý x s. [22] Tng thu nhp tr cho i lý x s thuc din khu tr 5% thu thu nhp cá nhân: Là tng thu nhp ã tr cho các i lý x s nhn hoa hng i lý n mc khu tr thu 5%.

11

[23] Tng s thu thu nhp cá nhân ã khu tr: là tng s thu TNCN ã khu tr theo t l 5% ca các i lý nhn hoa hng. Ch tiêu c tng hp t Tng s thu ã khu tr t bng kê 01A/BK-XS. Ví d 1: Công ty X s kin thit A, Mã s thu: xxxxx, a ch: xxx . Công ty có 10 cá nhân trc tip ký hp ng làm i lý bán X s, Bng kê chi tit vic tr hoa hng và các khon h tr cho các i lý ca Công ty t tháng 1/2011 n tháng 3/2011 nh sau: Tháng 1:

n v: ng

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H và Tên Nguyn Vn An Lê Th Thành Hoàng Thu Linh Nguyn Tin Tùng Nguyn Th Bé Trn Hng Quân V Thu Trang Anh Quân Phm Vit Quân Chu Hng Anh Cng

Thu nhp 4.000.000 3.200.000 3.800.000 4.000.000 2.800.000 3.900.000 2.600.000 2.900.000 4.000.000 3.700.000 34.900.000

Ký nhn

Tháng 2:

n v: ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 H và Tên Nguyn Vn An Lê Th Thành Hoàng Thu Linh Nguyn Tin Tùng Nguyn Th Bé Trn Hng Quân V Thu Trang Anh Quân Thu nhp 3.800. 000 3.600.000 4.000.000 3.400.000 2.600.000 3.600.000 2.800.000 3.000.000 Ký nhn

12

9 10

Phm Vit Quân Chu Hng Anh Cng

4.000.000 3.700.000 34.500.000

Tháng 3:

n v : ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H và Tên Nguyn Vn An Lê Th Thành Hoàng Thu Linh Nguyn Tin Tùng Nguyn Th Bé Trn Hng Quân V Thu Trang Anh Quân Phm Vit Quân Chu Hng Anh Cng Thu nhp 7.800. 000 6.600.000 8.000.000 5.400.000 3.600.000 6.600.000 3.800.000 4.000.000 6.000.000 7.700.000 59.500.000 Ký nhn

Cn c theo s thu nhp Công ty ã tr cho các i lý, Công ty X s kin thit A có trách nhim khu tr thu TNCN ca cá nhân làm i lý theo mc thu nhp và t l nh sau (quy nh ti im 3, Thông t s 42/2009/TT-BTC ngày 09/03/2009):

n v : ng Thu nhp ca i lý /tháng n 4.000.000 Trên 4.000.000 T l tm thu trên thu nhp tr cho i lý hàng tháng 0% 5%

Cn c biu quy nh t l tm thu trên, Công ty X s kin thit A xác nh ra s thu phi khu tr ca tng tháng:

13

Tháng 1:

n v: ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H và Tên Nguyn Vn An Lê Th Thành Hoàng Thu Linh Nguyn Tin Tùng Nguyn Th Bé Trn Hng Quân V Thu Trang Anh Quân Phm Vit Quân Chu Hng Anh Cng Thu nhp 4.000.000 3.200.000 3.800.000 4.000.000 2.800.000 3.900.000 2.600.000 2.900.000 4.000.000 3.700.000 34.900.000 Thu nhp thuc din khu tr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thu TNCN tm khu tr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tháng 2:

n v: ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H và Tên Nguyn Vn An Lê Th Thành Hoàng Thu Linh Nguyn Tin Tùng Nguyn Th Bé Trn Hng Quân V Thu Trang Anh Quân Phm Vit Quân Thu nhp 3.800. 000 3.600.000 4.000.000 3.400.000 2.600.000 3.600.000 2.800.000 3.000.000 4.000.000 Thu nhp thuc din khu tr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thu TNCN tm khu tr 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

10

Chu Hng Anh Cng

3.700.000 34.500.000

0 0

0 0

Tháng 3:

n v: ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H và Tên Nguyn Vn An Lê Th Thành Hoàng Thu Linh Nguyn Tin Tùng Nguyn Th Bé Trn Hng Quân V Thu Trang Anh Quân Phm Vit Quân Chu Hng Anh Cng Thu nhp 7.800. 000 6.600.000 8.000.000 5.400.000 3.600.000 6.600.000 3.800.000 4.000.000 6.000.000 7.700.000 59.500.000 Thu nhp thuc din khu tr 3.800.000 2.600.000 4.000.000 1.400.000 0 2.600.000 0 0 2.000.000 3.700.000 20.100.000 Thu TNCN tm khu tr 190.000 130.000 200.000 70.000 0 130.000 0 0 100.000 185.000 1.005.000

Nh vy, tháng 1 và tháng 2/2011 Công ty X s kin thit A không phát sinh khu tr thu TNCN ca các cá nhân làm i lý nên không phi khai, np h s khai thu. Tháng 3/2011 phát sinh s thu phi khu tr 1.005.000 < 5.000.000 , do vy, Công ty khai np t khai thu theo quý, bt u t quý 1/2011 và c áp dng cho c nm 2011: Công ty lp t khai khu tr nh sau:

15

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: Mu s: 01/KK-XS (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho c s giao i lý x s tr thu nhp cho i lý x s) [01] K tính thu: quý 1 Nm 2011 [02] Ln u:

[03] B sung ln th:

[04] Tên ngi np thu: CÔNG TY X S KIN THIT A [05] Mã s thu: 0 xX x x x x x x x x x

[06] a ch: xxxxxxxxxxxx............................................................. [07] Qun/huyn: Qun 5 ............... [08] Tnh/thành ph: Thành ph H Chí Minh [09] in thoi: 0826345465 [10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt 1 2 3 Ch tiêu Tng thu nhp tr cho i lý x s trong k [21] S tin 128.900. 000 20.100.000 1.005.000

Tng thu nhp tr cho i lý x s thuc din khu tr 5% thu thu [22] nhp cá nhân Tng s thu thu nhp cá nhân ã khu tr [23]

Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ......................... Chng ch hành ngh s:........... TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 4 nm 2011 NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

16

II/ T khai khu tr dành cho c s giao i lý bo him tr thu nhp cho i lý bo him: 1. T khai s 01/KK-BH

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 01/KK-BH (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho c s giao i lý bo him tr thu nhp cho i lý bo him) [01] K tính thu: Tháng.../ Quý .....Nm ..... [02] Ln u: [03] B sung ln th:

[04] Tên ngi np thu: ............................................................ [05] Mã s thu: 3 2 2 8 3 4 6 6 7

[06] a ch: ................................ [07] Qun/huyn: ............. [08] Tnh/thành ph: .......................... [09] in thoi:.................... [10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: ................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt 1 2 3 Ch tiêu Tng thu nhp tr cho i lý bo him trong k Tng thu nhp tr cho i lý bo him thuc din khu tr Tng s thu thu nhp cá nhân ã khu tr [21] [22] [23] S tin

Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. ............., ngày ........ tháng ...... nm ...... NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ Chng ch hành ngh s:.......... NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

17

2. Hng dn khai tng ch tiêu: T ch tiêu [01] K tính thu n ch tiêu [20] Hp ng i lý thu: Khai tng ch tiêu nh hng dn ti im 2, Mc I, Phn B nêu trên. [21] Tng thu nhp tr cho i lý bo him trong k: Là tng s hoa hng ã tr cho i lý bo him trong k. [22] Tng thu nhp tr cho i lý bo him thuc din khu tr: Là tng thu nhp ã tr cho các i lý bo him nhn hoa hng n mc khu tr thu. [23] Tng s thu thu nhp cá nhân ã khu tr: Là tng s thu TNCN ã khu tr ca các i lý nhn hoa hng theo biu thu ly tin quy nh ti Thông t 10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009. Ví d 2: Công ty CP bo him ABC có MST: 0304874664, ch: S 310 ng Khi, TP H Chí Minh, Công ty ký hp ng vi 12 cá nhân làm i lý bo him, tháng 1/2011 Công ty tr thu nhp cho các i lý bo him (bao gm: hoa hng i lý, tin h tr và các khon khác) theo bng kê chi tit nh sau:

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H và Tên Nguyn Vn Bình Lê Th Cy Hoàng Thu Trang Nguyn Vit Tin Nguyn Th Bé B Trn Quân Bng V Thu Minh Nguyn Anh Quân Phm Vit Long Chu Hng Ánh H Lan Hng Chu Thu Phng Cng Thu nhp 15.800. 000 24.600.000 36.000.000 44.400.000 43.600.000 54.600.000 23.800.000 64.000.000 16.000.000 15.700.000 48.500.000 12.600.000 399.600.000 Ký nhn

Cn c theo s thu nhp Công ty ã tr cho các i lý, Công ty C phn Bo him ABC có trách nhim khu tr thu TNCN ca cá nhân làm i lý theo mc

18

thu nhp và t l nh sau (quy nh ti im 3, Thông t s 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009):

n v : ng Thu nhp ca i lý /tháng n 4.000.000 Trên 4.000.000 n 15.000.000 Trên 15.000.000 T l tm thu trên thu nhp tr cho i lý hàng tháng 0% 5% 10%

Cn c biu quy nh t l tm thu trên, Công ty C phn Bo him ABC xác nh ra s thu phi khu tr ca ca các i lý tháng 1/2011:

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H và Tên Nguyn Vn Bình Lê Th Cy Hoàng Thu Trang Nguyn Vit Tin Nguyn Th Bé B Trn Quân Bng V Thu Minh Nguyn Anh Quân Phm Vit Long Chu Hng Ánh H Lan Hng Chu Thu Phng Cng Thu nhp 15.800. 000 24.600.000 36.000.000 44.400.000 43.600.000 54.600.000 23.800.000 64.000.000 16.000.000 15.700.000 48.500.000 12.600.000 399.600.000 Thu nhp thuc din khu tr 11.800.000 20.600.000 32.000.000 40.400.000 39.600.000 50.600.000 19.800.000 60.000.000 12.000.000 11.700.000 44.500.000 8.600.000 351.600.000 Thu TNCN tm khu tr 630.000 1.510.000 2.650.000 3.490.000 3.410.000 4.510.000 1.430.000 5.450.000 650.000 620.000 3.900.000 430.000 28.680.000

Nh vy, tháng 1/2011 phát sinh s thu phi khu tr 28.680.000 > 5.000.000 , do vy, Công ty khai np t khai thu theo tháng, bt u t tháng 1/2011 và c áp dng cho c nm 2011: Công ty lp t khai khu tr nh sau:

19

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 01/KK-BH (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho c s giao i lý bo him tr thu nhp cho i lý bo him) [01] K tính thu: Tháng 1 Nm 2011 [02] Ln u:

x

[03] B sung ln th:

[04] Tên ngi np thu: CÔNG TY C PHN BO HIM ABC [05] Mã s thu: 03 3 2 02 4 8 83 74 46 66 67 4

[06] a ch: 310 ng Khi [07] Qun/huyn: Qun 1 [08] Tnh/thành ph: TP H CHÍ MINH [09] in thoi:.................... [10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: ................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt 1 2 3 Ch tiêu Tng thu nhp tr cho i lý bo him trong k Tng thu nhp tr cho i lý bo him thuc din khu tr Tng s thu thu nhp cá nhân ã khu tr [21] [22] [23] S tin 399.600.000 351.600.000 28.680.000

Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 02 nm 2011 NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ Chng ch hành ngh s:.......... NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

20

III/ T khai dành cho t chc, cá nhân tr các khon thu nhp t tin lng tin công 1. T khai s 02/KK-TNCN

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 02/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho t chc, cá nhân tr các khon thu nhp t tin lng, tin công) [01] K tính thu: Tháng ... / Quý ... Nm ... [02] Ln u: [05] Mã s thu: 3 2 2 8 3 4 6 [03] B sung ln th: 6 7 [04] Tên ngi np thu: .............................................................. [06] a ch: ........................................................ [07] Qun/huyn: ..................... [08] Tnh/thành ph: ........................................... [09] in thoi:....................[10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ...................... [15] Qun/huyn: QUN 1...................... [16] Tnh/thành ph: ........... [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. STT 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 Ch tiêu VT S ngi/ S tin

Ngi Tng s cá nhân ã khu tr thu [21] Cá nhân c trú Ngi [22] Cá nhân không c trú Ngi [23] VN Tng TNCT tr cho cá nhân [24] Cá nhân c trú có hp ng lao ng VN [25] Cá nhân c trú không có hp ng lao ng VN [26] Cá nhân không c trú VN [27] VN Tng TNCT tr cho cá nhân thuc din phi khu tr thu [28] Cá nhân c trú có hp ng lao ng VN [29] Cá nhân c trú không có hp ng lao ng VN [30] Cá nhân không c trú VN [31] VN Tng s thu TNCN ã khu tr [32] Cá nhân c trú có hp ng lao ng VN [33] Cá nhân c trú không có hp ng lao ng VN [34] Cá nhân không c trú VN [35] Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. ..............., ngày ....... tháng .......... nm ....... NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ Chng ch hành ngh s:...........

21

2. Hng dn khai tng ch tiêu: T ch tiêu [01] K tính thu n ch tiêu [20] Hp ng i lý thu: Khai tng ch tiêu nh hng dn ti im 2, Mc I, Phn B nêu trên. [21] Tng s cá nhân ã khu tr thu: Là tng s cá nhân (ngi) ã n mc phi khu tr thu trong k = [22]+[23]. [22] Là s cá nhân (ngi) c trú ã n mc phi khu tr thu trong k. [23] Là s cá nhân (ngi) không c trú ã n mc phi khu tr thu trong k. [24] Tng TNCT tr cho cá nhân: là các khon thu nhp bao gm tin lng, tin thng và các khon thu nhp chu thu khác có tính cht tin lng, tin công mà c quan chi tr thu nhp ã tr cho cá nhân lao ng trong k = [25]+[26]+[27]. [25] Là tng các khon thu nhp tr cho các cá nhân c trú có ký hp ng lao ông t 3 tháng tr lên. [26] Là tng các khon thu nhp tr cho các cá nhân c trú không ký hp ng lao ng hoc có hp ng lao ng di 3 tháng. [27] Là tng các khon thu nhp tr cho các cá nhân không c trú. [28] Tng TNCT tr cho cá nhân thuc din khu tr thu: là tng s thu nhp chi tr cho cá nhân thuc din khu tr thu thu nhp trong k = [29]+[30]+[31]. [29] Là tng các khon thu nhp trong k ã tr cho các cá nhân c trú có ký hp ng lao ng t 3 tháng tr lên n mc phi khu tr thu. [30] Là tng s thu nhp trong k ã tr cho cá nhân c trú thuê ngoài không ký hp ng lao ng hoc có hp ng lao ng di 3 tháng có thu nhp t tin lng, tin công n mc khu tr (t 500.000VN/ln tr lên). [31] Là tng các khon thu nhp trong k ã tr cho các cá nhân không c trú phi khu tr thu. [32] Tng s thu TNCN ã khu tr: là tng s thu thu nhp ã khu tr ca cá nhân trong k = [33]+[34]+[35]. [33] Là tng s thu ã khu tr theo biu thu lu tin tng phn trong k ca các cá nhân có hp ng lao ng t 3 tháng tr lên. 22

[34] Là s thu thu nhp ã khu tr t tin lng, tin công tr cho cá nhân thuê ngoài trong k = [30] x 10%. [35] Là tng s thu mà t chc, cá nhân khu tr 20% t thu nhp t tin công, tin lng ã tr cho cá nhân không c trú = [31] x 20%. Ví d 3: Công ty TNHH Sông Ngc, MST: 0304874634, a ch: 34/56 ng à Nng, phng Cu Tre, thành ph Hi Phòng. Công ty ký hp ng lao ng vi 13 cá nhân ngi Vit Nam (hp ng dài hn: 8 ngi; hp ng trên 3 tháng < 1 nm: 2 ngi; hp ng di 3 tháng: 03 ngi) và 01 cá nhân nc ngoài (thi gian có mt ti Vit Nam là 100 ngày) các cá nhân này u ã có bn ng ký ngi ph thuc theo mu s 16/K-TNCN, ngoài ra Công ty còn thuê lao ng không ký hp ng: 02 ngi (trong ó có mt cá nhân có bn cam kt theo mu s 23/CK-TNCN ngh c quan chi tr tm thi cha khu tr 10%). Theo s liu c tng hp tháng 01/2011 t b phn k toán ca Công ty nh sau: 1. Lao ng ký hp ng dài hn

n v: ng STT 1 2 3 4 5 6 7 8 H và Tên Tô Thanh Bình Trn Th Thanh Nguyn Vn Trung Nguyn Th By Hoàng Th Xinh Lê Hoài Nam Anh Hoàng Trnh Lan Anh Cng (1) Thu nhp chu thu 6.800. 000 7.500.000 6.500.000 4.600.000 5.900.000 6.660.000 6.800.000 7.800.000 52.560.000 ng ký ngi ph thuc 0 0 2 0 1 2 1 0

2. Lao ng ký hp ng trên 3 tháng < 1 nm

n v: ng STT 1 2 H và Tên Nguyên Th Trinh Lê Anh Nguyên Cng (2) Thu nhp chu thu 3.600.000 4.800.000 8.400.000 ng ký ngi ph thuc 0 0

23

3. Lao ng là ngi nc ngoài (không c trú)

n v: ng STT 1 H và Tên Jonh Lê Trn (1.000 USD) t giá: 20.800 /1USD Cng (3) Thu nhp chu thu 20.800.000 20.800.000 ng ký ngi ph thuc 0

4. Lao ng không ký hp ng:

n v: ng STT 1 2 H và Tên Lê Thiên Hà Nguyn Minh Thanh Cng (4) Thu nhp chu thu 5.800. 000 7.500.000 13.300.000 Cam kt cha khu tr 10% x 0

Công ty TNHH Sông Ngc cn c s liu trên thc hin tm gim tr gia cnh cho i tng np thu, ngi ph thuc theo ng ký i tng np thu, trên c s thu nhp còn li và biu thu ly tin tng phn tính thu i vi lao ng ký hp ng t 3 tháng tr lên; c th nh sau: 1. i vi lao ng t 3 tháng tr lên:

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H và Tên Tô Thanh Bình Trn Th Thanh Nguyn Vn Trung Nguyn Th By Hoàng Th Xinh Lê Hoài Nam Anh Hoàng Trnh Lan Anh Nguyên Th Trinh Lê Anh Nguyên Cng Thu nhp chu thu 6.800. 000 7.500.000 6.500.000 4.600.000 5.900.000 6.660.000 6.800.000 7.800.000 3.600.000 4.800.000 60.960.000 S tin c gim tr 4.000.000 4.000.000 7.200.000 4.000.000 5.600.000 7.200.000 5.600.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 49.600.000 Thu nhp tính thu 2.800.000 3.500.000 0 600.000 300.000 0 1.200.000 3.800.000 0 800.000 13.000.000 Thu TNCN tm Ktr 140.000 175.000 0 30.000 15.000 0 60.000 190.000 0 40.000 650.000

24

2. i vi cá nhân không c trú, cá nhân không ký hp ng:

STT 1 2 H và Tên Jonh Lê Trn Nguyn Minh Thanh Cng Thu nhp chu thu 20.800.000 7.500.000 28.300.000 Thu sut 20% 10% Thu TNCN khu tr 4.160.000 750.000 4.910.000

Tng hp s thu TNCN phi khu tr:

STT I 1 2 3 4 5 6 7 H và Tên CN có hp ng lao ng Tô Thanh Bình Trn Th Thanh Nguyn Th By Hoàng Th Xinh Anh Hoàng Trnh Lan Anh Lê Anh Nguyên Cng II 1 CN không c trú Jonh Lê Trn Cng III 1 CN không ký hp ng Nguyn Minh Thanh Cng Tng cng(I+II+III) 7.500.000 7.500.000 72.500.000 750.000 750.000 5.560.000 20.800.000 20.800.000 4.160.000 4.160.000 6.800. 000 7.500.000 4.600.000 5.900.000 6.800.000 7.800.000 4.800.000 44.200.000 140.000 175.000 30.000 15.000 60.000 190.000 40.000 650.000 Thu nhp chu thu Thu TNCN tm Ktr

Nh vy, tháng 1/2011 phát sinh s thu phi khu tr 5.560.000 > 5.000.000 , do vy, Công ty khai np t khai thu theo tháng, bt u t tháng 1/2011 và c áp dng cho c nm 2011: Công ty TNHH Sông Ngc lp t khai nh sau:

25

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 02/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho t chc, cá nhân tr các khon thu nhp t tin lng, tin công) [01] K tính thu: Tháng 1 Nm 2011 [02] Ln u: [04] Tên ngi np thu: CÔNG TY TNHH SÔNG NGC [05] Mã s thu: 03 3 2 02 4 8 83 74 46 66 37 4 [03] B sung ln th:

[06] a ch: 34/56 ng à Nng, phng Cu Tre, [07] Qun/huyn: ..................... [08] Tnh/thành ph: Hi Phòng. [09] in thoi:....................[10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ...................... [15] Qun/huyn: QUN 1...................... [16] Tnh/thành ph: ........... [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. STT 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 Ch tiêu Tng s cá nhân ã khu tr thu Cá nhân c trú Cá nhân không c trú Tng TNCT tr cho cá nhân Cá nhân c trú có hp ng lao ng Cá nhân c trú không có hp ng lao ng Cá nhân không c trú Tng TNCT tr cho cá nhân thuc din phi khu tr thu Cá nhân c trú có hp ng lao ng Cá nhân c trú không có hp ng lao ng Cá nhân không c trú [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] VT Ngi Ngi Ngi VN VN VN VN VN VN S ngi/ S tin 9 8 1 95.060.000 60.960.000 13.300.000 20.800.000 72.500.000 44.200.000

VN 7.500.000 [30] VN 20.800.000 [31] VN 4 Tng s thu TNCN ã khu tr [32] 5.560.000 4.1 Cá nhân c trú có hp ng lao ng VN 650.000 [33] 4.2 Cá nhân c trú không có hp ng lao ng VN 750.000 [34] 4.3 Cá nhân không c trú VN 4.160.000 [35] Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ Chng ch hành ngh s:........... Hi Phòng, ngày 10 tháng 2 nm 2011 NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

26

IV/ T khai dành cho t chc, cá nhân tr thu nhp t u t vn, t

chuyn nhng chng khoán, t bn quyn, nhng quyn thng mi, t trúng thng cho cá nhân và tr thu nhp t kinh doanh cho cá nhân không c trú 1. T khai s 03/KK-TNCN

27

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 03/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho t chc, cá nhân tr thu nhp t u t vn, t chuyn nhng chng khoán, t bn quyn, nhng quyn thng mi, t trúng thng cho cá nhân và tr thu nhp t kinh doanh cho cá nhân không c trú) [01] K tính thu: Tháng/Quý......... Nm ......... [02] Ln u: [03] B sung ln th:

[04] Tên ngi np thu:................................................................................. [05] Mã s thu: [06] a ch: .......................................................................................................... [07] Qun/huyn: ..................... [08] Tnh/thành ph: ........................................................ [09] in thoi:....................[10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV 1 2 V 1 2 Ch tiêu S tin Thu nhp t u t vn: Tng thu nhp tính thu [21] Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) [22] Thu nhp t chuyn nhng chng khoán: Tng giá tr chuyn nhng chng khoán [23] Tng s thu TNCN ã khu tr (0,1%) [24] Thu nhp t bn quyn, nhng quyn thng mi: Tng thu nhp tính thu [25] Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) [26] Thu nhp t trúng thng Tng thu nhp tính thu [27] Tng s thu TNCN ã khu tr (10%) [28] Thu nhp t kinh doanh ca cá nhân không c trú Tng thu nhp chu thu tr cho cá nhân [29] Tng s thu ã khu tr [30] Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ Chng ch hành ngh s:.......... ...., ngày ......tháng ........nm ....... NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

28

2. Hng dn khai tng ch tiêu: T ch tiêu [01] K tính thu n ch tiêu [20] Hp ng i lý thu: Khai tng ch tiêu nh hng dn ti im 2, Mc I, Phn B nêu trên.

I. Thu nhp t u t vn: [21] Tng thu nhp tính thu: Là tng s thu nhp t u t vn mà c quan chi tr thu nhp thc t tr cho cá nhân trong k. [22] Tng s thu TNCN ã khu tr (5%): Là tng s thu TNCN ã khu tr 5% t s thu nhp t u t vn mà c quan chi tr ã tr cho cá nhân trong k = [21] x 5%. II. Thu nhp t chuyn nhng chng khoán: [23] Tng giá tr chuyn nhng chng khoán: Là tng giá tr giao dch t chuyn nhng chng khoán mà c quan chi tr thc t tr cho cá nhân trong k. [24] Tng s thu TNCN ã khu tr (0,1%): Là s thu khu tr 0,1% trên tng giá tr giao dch t chuyn nhng chng khoán mà c quan chi tr ã tr cho cá nhân trong k = [23] x 0,1%. III. Thu nhp t bn quyn, nhng quyn thng mi: [25] Tng thu nhp tính thu: Là tng s thu nhp nhn c t bn quyn, t nhng quyn thng mi vt trên 10 triu ng i vi mi hp ng mà c quan chi tr thu nhp thc t tr cho cá nhân trong k. [26] Tng s thu TNCN ã khu tr (5%): Là s thu khu tr theo mc 5% trên tng thu nhp tính thu t bn quyn, t nhng quyn thng mi = [25] x 5%. IV. Thu nhp t trúng thng: [27] Tng thu nhp tính thu: Là tng thu nhp t trúng thng vt trên 10 triu ng mà c quan chi tr thu nhp thc t tr cho cá nhân trong k. [28] Tng s thu TNCN ã khu tr (10%): Là s thu khu tr 10% trên tng s thu nhp tính thu t trúng thng mà c quan chi tr ã tr cho cá nhân trong k = [27] x 10%. V. Thu nhp t kinh doanh tr cho cá nhân không c trú: [29] Tng thu nhp chu thu tr cho cá nhân: Là tng s tin mà c quan chi tr ã tr cho cá nhân không c trú cung cp hàng hóa và dch v trong k.

29

[30] Tng s thu ã khu tr: Là tng s thu mà t chc, cá nhân ã khu tr tính theo t l trên tng thu nhp ã tr cho cá nhân không c trú trong k = [29] x thu sut. a. 1% i vi hot ng kinh doanh hàng hoá; b. 5% i vi hot ng kinh doanh dch v; c. 2% i vi hot ng sn xut, xây dng, vn ti và hot ng kinh doanh khác;

Ví d 4: Thu nhp t u t vn Công ty c phn Minh Anh có Mã s thu: 0104874838, a ch: 34 Nguyn c Cnh, thành ph Hà Ni, nm 2011 Công ty có ký hp ng vay vn ca 5 cá nhân vi tng s tin vay là 6 t ng (lãi vay c tính và tr vào thi im 31/6 và 31/12 ca nm vi lãi sut 1,75%/ tháng). Cui tháng 6/2011, Công ty tính lãi vay phi tr cho cá nhân và khu tr thu TNCN trc khi tr cho cá nhân theo bng kê chi tit sau:

STT 1 2 3 4 5

H và Tên Nguyn Vn An Nguyn Th Lan Hoàng Hng Hà Lê Lan V Hoàng Bích Cng

Tin vay 500.000.000 1.200.000.000 800.000.000 2.500.000.000 1.000.000.000 6.000.000.000

S tháng vay 5 6 4 3 6

Lãi vay 43.750.000 126.000.000 56.000.000 131.250.000 105.000.000

Thu TNCN 2.187.500

Còn nhn 41.562.500

6.300.000 119.700.000 2.800.000 53.200.000

6.562.500 124.687.500 5.250.000 99.750.000

462.000.000 23.100.000 438.900.000

Cn c s liu Công ty c phn Minh Anh ã tính toán, (Công ty ang thc hin kê khai thu TNCN theo quý) Công ty lp t khai k khai thu quý II/2011 nh sau:

30

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 03/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho t chc, cá nhân tr thu nhp t u t vn, t chuyn nhng chng khoán, t bn quyn, nhng quyn thng mi, t trúng thng cho cá nhân và tr thu nhp t kinh doanh cho cá nhân không c trú) [01] K tính thu: Quý II Nm 2011 [02] Ln u: x [03] B sung ln th:

[04] Tên ngi np thu: CÔNG TY C PHN MINH ANH [05] Mã s thu: 03 1 2 02 4 8 83 74 46 86 37 8

[06] a ch: 34 Nguyn c Cnh, [07] Qun/huyn: Hoàng Mai [08] Tnh/thành ph: Hà Ni [09] in thoi:.................. [10] Fax:........................ [11] Email: ........................ [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV 1 2 V 1 2 Ch tiêu S tin Thu nhp t u t vn: Tng thu nhp tính thu [21] 462.000.000 Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) [22] 23.100.000 Thu nhp t chuyn nhng chng khoán: Tng giá tr chuyn nhng chng khoán [23] Tng s thu TNCN ã khu tr (0,1%) [24] Thu nhp t bn quyn, nhng quyn thng mi: Tng thu nhp tính thu [25] Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) [26] Thu nhp t trúng thng Tng thu nhp tính thu [27] Tng s thu TNCN ã khu tr (10%) [28] Thu nhp t kinh doanh ca cá nhân không c trú Tng thu nhp chu thu tr cho cá nhân [29] Tng s thu ã khu tr [30] Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ Chng ch hành ngh s:.......... Hà Ni, ngày 20 tháng 07 nm 2011 NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

31

Ví d 5: Thu nhp t chuyn nhng chng khoán: Công ty chng khoán Kim Long, MST: 0101874839, a ch: 39 Trng nh, phng Thnh Lit, thành ph Hà Ni. Trong tháng 1,2,3 và tháng 4 nm 2011 không có nhà u t nào chuyn nhng chng khoán, tháng 5/2011 có 6 trng hp cá nhân chuyn nhng chng khoán, cn c giá tr chuyn nhng ca tng cá nhân Công ty tính s thu TNCN phi khu tr (giá tr chuyn nhng x 0,1%) tr trc khi thanh toán cho ngi chuyn nhng, s liu c th nh sau:

STT 1 2 3 4 5 6 H và Tên Nguyn Thanh Dip Nguyn Minh Thanh Lê Anh Xuân Lan Anh Trn Thiên Thanh ào Lê Anh Cng Giá tr chuyn nhng 500.000.000 250.000.000 1.200.000.000 1.580.000.000 1.200.000.000 2.860.000.000 7.590.000.000 Thu TNCN khu tr 500.000 250.000 1.200.000 1.580.000 1.200.000 2.860.000 7.590.000 Còn c nhn 499.500.000 249.750.000 1.198.800.000 1.578.420.000 1.198.800.000 2.857.140.000 7.582.410.000

Nh vy, tháng 1, 2, 3 và tháng 4/2011 Công ty chng khoán Kim Long không phát sinh khu tr thu TNCN nên không phi khai, np h s khai thu. Tháng 5/2011 phát sinh s thu phi khu tr 7.590.000 > 5.000.000 , do vy, Công ty khai np t khai thu theo tháng, bt u t tháng 5/2011 và c áp dng cho c nm 2011: Công ty lp t khai khu tr nh sau:

32

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 03/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho t chc, cá nhân tr thu nhp t u t vn, t chuyn nhng chng khoán, t bn quyn, nhng quyn thng mi, t trúng thng cho cá nhân và tr thu nhp t kinh doanh cho cá nhân không c trú) [01] K tính thu: Tháng 5 Nm 2011 [02] Ln u: [03] B sung ln th:

[04] Tên ngi np thu: CÔNG TY CHNG KHOÁN KIM LONG [05] Mã s thu: 03 1 2 02 1 8 83 74 46 86 37 9

[06] a ch: 39 TRNG NH, PHNG THNH LIT................................... [07] Qun/huyn: Hoàng Mai [08] Tnh/thành ph: Hà Ni [09] in thoi:.................... [10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV 1 2 V 1 2 Ch tiêu S tin Thu nhp t u t vn: Tng thu nhp tính thu [21] Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) [22] Thu nhp t chuyn nhng chng khoán: Tng giá tr chuyn nhng chng khoán [23] 7.590.000.000 Tng s thu TNCN ã khu tr (0,1%) [24] 7.590.000 Thu nhp t bn quyn, nhng quyn thng mi: Tng thu nhp tính thu [25] Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) [26] Thu nhp t trúng thng Tng thu nhp tính thu [27] Tng s thu TNCN ã khu tr (10%) [28] Thu nhp t kinh doanh ca cá nhân không c trú Tng thu nhp chu thu tr cho cá nhân [29] Tng s thu ã khu tr [30] Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ Chng ch hành ngh s:.......... Hà Ni, ngày 16 tháng 06 nm 2011 NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

33

Ví d 6: Thu nhp t bn quyn, nhng quyn thng mi: Nhà máy sn xut tm lp C có MST: xxxx, a ch xxx Hai Bà Trng, Hà Ni. Nm 2011 Nhà máy s dng cun sách "k thut sn xut tm lp" do Nguyn Vn Long ging viên trng dy ngh M là tác gi làm tài liu ging dy cho công nhân ca nhà máy, theo ni dung hp ng Nhà máy phi tr cho ông Long 56.000.000 ng chia làm 3 t (t 1(tháng1): 36.000.000 , t 2 (tháng 2): 10.000.000 , t 3 (tháng 3): 10.000.000 ). Trc khi tr tin cho ông Long Nhà máy tính s thu TNCN phi khu tr ca ông theo tng t, s liu c th:

STT t 1 t 2 t 3 Cng Giá tr hp ng 36.000.000 10.000.000 10.000.000 56.000.000 Thu nhp tính thu 26.000.000 10.000.000 10.000.000 46.000.000 Thu TNCN khu tr 1.300.000 500.000 500.000 2.300.000 Còn c nhn 34.700.000 9.500.000 9.500.000 53.700.000

Cn c s liu Nhà máy sn xut tm lp C ã tính toán, (Nhà máy ang thc hin kê khai thu TNCN theo quý) Nhà máy lp t khai k khai thu quý I/2011 nh sau: Công ty lp t khai khu tr nh sau:

34

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 03/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho t chc, cá nhân tr thu nhp t u t vn, t chuyn nhng chng khoán, t bn quyn, nhng quyn thng mi, t trúng thng cho cá nhân và tr thu nhp t kinh doanh cho cá nhân không c trú) [01] K tính thu: Quý I Nm 2011 [02] Ln u:

[03] B sung ln th:

[04] Tên ngi np thu: NHÀ MÁY SN XUT TM LP C [05] Mã s thu: x X x X xX xX xX xX xX xX x X x

[06] a ch: xxxxxxx ................................... [07] Qun/huyn: Hai Bà Trng [08] Tnh/thành ph: Hà Ni [09] in thoi:.................... [10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV 1 2 V 1 2 Ch tiêu S tin Thu nhp t u t vn: Tng thu nhp tính thu [21] Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) [22] Thu nhp t chuyn nhng chng khoán: Tng giá tr chuyn nhng chng khoán [23] Tng s thu TNCN ã khu tr (0,1%) [24] Thu nhp t bn quyn, nhng quyn thng mi: Tng thu nhp tính thu [25] 46.000.000 Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) [26] 2.300.000 Thu nhp t trúng thng Tng thu nhp tính thu [27] Tng s thu TNCN ã khu tr (10%) [28] Thu nhp t kinh doanh ca cá nhân không c trú Tng thu nhp chu thu tr cho cá nhân [29] Tng s thu ã khu tr [30] Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ Chng ch hành ngh s:.......... Hà Ni, ngày 25 tháng 04 nm 2011 NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

35

Ví d 7: Thu nhp t trúng thng: Công ty x s kin thit Bc Nam, MST: 0101874654, a ch: 39 Minh Khai, phng Hoàng Vn Th, thành ph Hà Ni. Tháng 5/2011 phát sinh tr tin thng các gii cho 5 cá nhân trúng thng, cn c kt qu trúng thng ca tng cá nhân Công ty tính s thu TNCN phi khu tr tr trc khi tr cho ngi trúng thng, s liu c th nh sau:

STT 1 2 3 4 5 H và Tên Lê Hng Anh Lê Vn Hi Nguyn Th Len Hoàng Th Hng Th Si Cng S tin trúng thng 25.600.000 46.400.000 15.000.000 11.200.000 18.500.000 116.700.000 Thu nhp tính thu 15.600.000 36.400.000 5.000.000 1.200.000 8.500.000 66.700.000 Thu TNCN Ktr 1.560.000 3.640.000 500.000 120.000 850.000 6.670.000 Còn c nhn 24.040.000 42.760.000 14.500.000 11.080.000 17.650.000 110.030.000

Cn c s liu Công ty x s kin thit Bc Nam ã tính toán, (Công ty ang thc hin kê khai thu TNCN theo tháng) Công ty lp t khai k khai thu tháng 5/2011 nh sau: Công ty lp t khai khu tr nh sau:

36

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 03/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho t chc, cá nhân tr thu nhp t u t vn, t chuyn nhng chng khoán, t bn quyn, nhng quyn thng mi, t trúng thng cho cá nhân và tr thu nhp t kinh doanh cho cá nhân không c trú) [01] K tính thu: Tháng 5 Nm 2011 [02] Ln u: x [03] B sung ln th:

[04] Tên ngi np thu: CÔNG TY X S KIN THIT BC NAM [05] Mã s thu: 0 01 10 0 18 87 74 46 65 54 4

[06] a ch: 39 Minh Khai, phng Hoàng Vn Th [07] Qun/huyn: Hoàng Mai [08] Tnh/thành ph: Hà Ni [09] in thoi:.................. [10] Fax:........................ [11] Email: ........................ [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV 1 2 V 1 2 Ch tiêu S tin Thu nhp t u t vn: Tng thu nhp tính thu [21] Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) [22] Thu nhp t chuyn nhng chng khoán: Tng giá tr chuyn nhng chng khoán [23] Tng s thu TNCN ã khu tr (0,1%) [24] Thu nhp t bn quyn, nhng quyn thng mi: Tng thu nhp tính thu [25] Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) [26] Thu nhp t trúng thng Tng thu nhp tính thu [27] 66.700.000 Tng s thu TNCN ã khu tr (10%) [28] 6.670.000 Thu nhp t kinh doanh ca cá nhân không c trú Tng thu nhp chu thu tr cho cá nhân [29] Tng s thu ã khu tr [30] Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ Chng ch hành ngh s:.......... Hà Ni, ngày 20 tháng 06 nm 2011 NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

37

Ví d 8: Thu nhp t kinh doanh ca cá nhân không c trú Công ty TNHH Lê Lan, MST: xxxxxxxxx, a ch: xxx Hoàn Kim, Hà Ni. Trong tháng 6/2011 có ký hp ng t vn vi ông DAVID Tân (là ngi nc ngoài sang Vit Nam làm vic 02 tháng) vi giá tr hp ng là 3.000 USD (t giá: 20.800 /1USD). n tháng 7/2011 công vic t vn ca ông DAVID ã hoàn thành, Công ty TNHH Lê Lan làm th tc thanh toán cho ông DAVID và trc khi tr Công ty ã khu tr s thu TNCN ca ông là 5% (theo quy nh ti im 3.2, mc I, phn C, Thông t s 84/2008/TT-BTC), c th:

Giá tr hp ng 3.000 USD (t giá: 20.800 /1USD) Giá tr H (VN ng) 62.400.000 Thu TNCN 3.120.000 Còn nhn 59.280.000

Cn c s liu Công ty TNHH Lê Lan ã tính, (Công ty ang thc hin kê khai thu TNCN theo tháng) Công ty lp t khai k khai thu tháng 7/2011 nh sau: Công ty lp t khai khu tr nh sau:

38

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 03/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI KHU TR THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho t chc, cá nhân tr thu nhp t u t vn, t chuyn nhng chng khoán, t bn quyn, nhng quyn thng mi, t trúng thng cho cá nhân và tr thu nhp t kinh doanh cho cá nhân không c trú) [01] K tính thu: Tháng 7 Nm 2011 [02] Ln u: x [04] Tên ngi np thu: CÔNG TY TNHH LÊ LAN [05] Mã s thu:

X X X X X X X X X X X X X X X X X XX X

[03] B sung ln th:

[06] a ch: xxxx [07] Qun/huyn: Hoàn Kim [08] Tnh/thành ph: Hà Ni [09] in thoi:.................. [10] Fax:........................ [11] Email: ........................ [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt I 1 2 II 1 2 III 1 2 IV 1 2 V 1 2 Ch tiêu Thu nhp t u t vn: Tng thu nhp tính thu Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) Thu nhp t chuyn nhng chng khoán: Tng giá tr chuyn nhng chng khoán Tng s thu TNCN ã khu tr (0,1%) Thu nhp t bn quyn, nhng quyn thng mi: Tng thu nhp tính thu Tng s thu TNCN ã khu tr (5%) Thu nhp t trúng thng Tng thu nhp tính thu Tng s thu TNCN ã khu tr (10%) Thu nhp t kinh doanh ca cá nhân không c trú Tng thu nhp chu thu tr cho cá nhân Tng s thu ã khu tr [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] S tin

62.400.000 [29] 3.120.000 [30] Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. NHÂN VIÊN I LÝ THU Hà Ni, ngày 20 tháng 08 nm 2011 H và tên: ........................ NGI NP THU hoc Chng ch hành ngh s:.......... I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

39

Phn III HNG DN KÊ KHAI THU THU NHP CÁ NHÂN I VI CÁ NHÂN, NHÓM CÁ NHÂN CÓ THU NHP T KINH DOANH; CÁ NHÂN CÓ THU NHP T TIN LNG, TIN CÔNG TRC TIP KHAI THU VI C QUAN THU A. NHNG QUY NH CHUNG I/ Khai thu TNCN vi cá nhân, nhóm cá nhân c trú có thu nhp t hot ng kinh doanh 1. Phm vi áp dng Phn này hng dn kê khai cho cá nhân c trú, nhóm cá nhân c trú có thu nhp t hot ng kinh doanh ã thc hin ch k toán hoá n chng t (np thu theo phng pháp kê khai). 2. Nguyên tc, trách nhim NNT phi kê khai Cá nhân, nhóm cá nhân c trú có thu nhp t kinh doanh ã thc hin ch k toán hoá n chng t (np thu theo phng pháp kê khai) khai tm np thu TNCN theo quý. 3. Cách xác nh s thu TNCN tm np S thu TNCN tm np hàng quý c xác nh theo công thc sau:

S thu tm np hàng quý

=

[

=

Thu nhp tính thu tm tính trong quý x 3

Thu sut theo biu lu tin tng phn áp dng i vi thu nhp tháng

]

x 3

Thu nhp tính thu tm tính trong quý c xác nh nh sau:

Thu nhp tính thu tm tính trong quý Thu nhp chu thu tm tính trong quý Các khon gim tr gia cnh trong quý Các khon óng góp bo him bt buc Các khon óng góp qu t thin qu nhân o qu khuyn hc

-

-

-

Thu sut thu thu nhp cá nhân i vi thu nhp t kinh doanh c áp dng theo biu thu lu tin tng phn theo quy nh ti iu 22 Lut Thu thu nhp cá nhân. 40

3.1. Cách xác nh thu nhp chu thu tm tính trong quý:

Thu nhp chu thu tm tính trong quý = Doanh thu tm tính trong quý Chi phí tm tính trong quý + Thu nhp chu thu khác trong k tính thu

Trong ó: - Doanh thu tính thu nhp chu thu là toàn b tin bán hàng hoá, tin gia công, tin hoa hng, tin cung ng hàng hoá, dch v d kin phát sinh trong quý bao gm c khon tr giá, ph thu, ph tri mà cá nhân kinh doanh c hng không phân bit ã thu c tin hay cha thu c tin. Vic xác nh doanh thu tính thu nhp chu thu c hng dn chi tit ti im 1.3.1, mc I, phn B Thông t s 84/2008/TT-BTC. - Các khon chi phí hp lý c tr là các khon chi phí thc t phát sinh, có liên quan trc tip n vic to ra doanh thu, thu nhp chu thu d kin phát sinh trong quý. Vic xác nh tng khon chi phí hp lý c hng dn chi tit ti im 1.3.2, mc I, phn B Thông t s 84/2008/TT-BTC. - Thu nhp chu thu khác là các khon thu nhp d kin phát sinh trong quá trình kinh doanh nh: tin pht vi phm hp ng; tin pht do chm thanh toán; tin lãi ngân hàng trong quá trình thanh toán, tin lãi do bán hàng tr chm, tr góp, tin lãi do bán tài sn c nh; tin bán ph liu, ph phm. 3.2. Xác nh các khon gim tr - Gim tr gia cnh: Gim tr gia cnh là s tin c tr vào thu nhp chu thu trc khi tính thu, bao gm gim tr cho bn thân ngi np thu và gim tr cho ngi ph thuc, mc gim tr cho bn thân là 4 triu ng/tháng, 48 triu ng/nm (là mc tính bình quân cho c nm), mc gim tr cho ngi ph thuc mà ngi np thu có trách nhim nuôi dng là 1,6 triu ng/tháng k t tháng phát sinh ngha v nuôi dng. - Các khon óng góp t thin, nhân o, khuyn hc: Khon chi óng góp vào các t chc, c s chm sóc, nuôi dng tr em có hoàn cnh c bit khó khn, ngi tàn tt, ngi già không ni nng ta (Các t chc, c s này phi c thành lp và hot ng theo quy nh ti Ngh nh s 68/2008/N-CP ngày 30 tháng 5 nm 2008 ca Chính ph); Khon chi óng góp vào các qu t thin, 41

qu nhân o, qu khuyn hc (các qu này c thành lp và hot ng theo quy nh ti Ngh nh s 148/2007/N-CP ngày 25/9/2007 ca Chính ph). - Các khon óng góp bo him bt buc: Là các khon bo him bt buc theo quy nh ca B Lut Lao ng, Lut Bo him Xã hi, Lut Bo him Y t nh bo him xã hi, bo him y t, bo him trách nhim ngh nghip i vi mt s ngành ngh phi tham gia bo him bt buc, bo him tht nghip,... Các khon bo him khác không c gim tr vào thu nhp chu thu. Mc bo him c tr cn c vào hng dn ca B Lao ng, Thng binh và Xã hi, B Y t. Trng hp cá nhân t óng các khon bo him nói trên thì mc c tr cn c vào chng t ca c quan bo him và t l óng bo him theo hng dn ca B Lao ng, Thng binh và Xã hi, B Y t. Cá nhân ngi nc ngoài là i tng c trú ti Vit Nam, ngi Vit Nam là cá nhân c trú nhng làm vic ti nc ngoài có thu nhp t tin lng, tin công nc ngoài tham gia óng các khon bo him bt buc theo quy nh ca quc gia cá nhân c trú mang quc tch tng t quy nh ca pháp lut Vit Nam nh BHXH, BHYT, BHTN, Bo him trách nhim ngh nghip bt buc và các khon bo him bt buc khác (nu có) thì c tr các khon phí bo him ó vào thu nhp chu thu khi tính thu thu nhp cá nhân. Vic xác nh các khon gim tr thc hin theo hng dn ti khon 3, mc I, Phn B Thông t s 84/2008/TT-BTC; iu 2, iu 3 Thông t s 62/2009/TT-BTC; iu 04 Thông t s 02/2010/TT-BTC. 3.3. Phng pháp tính thu lu tin tng phn Phng pháp tính thu lu tin tng phn c c th hoá theo Biu tính thu rút gn nh sau:

Bc 1 2 3 4 Thu nhp tính thu /tháng n 5 triu ng (tr) Trên 5 tr n 10 tr Trên 10 tr n 18 tr Trên 18 tr n 32 tr Thu sut 5% 10% 15% 20% Tính s thu phi np Cách 1 0 tr + 5% TNTT 0,25 tr + 10% TNTT trên 5 tr 0,75 tr + 15% TNTT trên 10 tr 1,95 tr + 20% TNTT trên 18 tr Cách 2 5% TNTT 10% TNTT - 0,25 tr 15% TNTT - 0,75 tr 20% TNTT - 1,65 tr

42

5 6 7

Trên 32 tr n 52 tr Trên 52 tr n 80 tr Trên 80 tr

25% 30% 35%

4,75 tr + 25% TNTT trên 32 tr 9,75 tr + 30% TNTT trên 52 tr 18,15 tr + 35% TNTT trên 80 tr

25% TNTT - 3,25 tr 30 % TNTT - 5,85 tr 35% TNTT - 9,85 tr

4. H s khai thu: - T khai tm np thu thu nhp cá nhân mu s 08/KK-TNCN ban hành kèm theo thông t s 28/2011/TT-BTC, dành cho cá nhân kinh doanh thc hin np thu theo kê khai. - T khai tm np thu thu nhp cá nhân mu s 08A/KK-TNCN ban hành kèm theo thông t s 28/2011/TT-BTC, dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thc hin np thu theo kê khai. 5. Thi hn np h s khai thu: Khai tm np thu TNCN theo quý: Chm nht là ngày th 30 ca quý tip theo quý phát sinh ngha v thu. 6. Ni np h s khai thu: i vi cá nhân, nhóm cá nhân sn xut, kinh doanh: np h s khai thu ti c quan thu trc tip qun lý t chc, cá nhân sn xut kinh doanh. II/ Khai thu TNCN i vi cá nhân có thu nhp t tin lng, tin công khai thu trc tip ti c quan Thu 1. i tng: - Cá nhân có thu nhp t tin lng, tin công do các t chc, cá nhân tr t nc ngoài. - Cá nhân có thu nhp t tin lng, tin công do các t chc quc t, các i s quán, Lãnh s quán ti Vit Nam tr nhng cha thc hin khu tr thu. 2. Nguyên tc, trách nhim NNT phi kê khai: - Khai thu TNCN theo tháng: i vi Cá nhân có thu nhp t tin lng, tin công và có thu nhp t kinh doanh trc tip khai thu vi c quan thu. - Trng hp cá nhân c c quan tr thu nhp khu tr thu và np thu thay cho cá nhân thì cá nhân không phi kê khai, np thu tháng. 43

3. Cách xác nh s thu TNCN phi np: 3.1. Xác nh s thu TNCN ca cá nhân c trú có thu nhp t tin lng, tin công S thu TNCN c xác nh bng tng s thu c tính theo tng bc thu nhp theo biu lu tin tng phn. Trong ó: - S thu tính theo tng bc thu nhp c tính nh sau:

S thu tính theo tng bc thu nhp = Thu nhp tính thu ca × bc thu nhp Thu sut tng ng ca bc thu nhp ó

- Thu nhp tính thu c xác nh nh sau:

Các khon gim tr gia cnh trong tháng Các khon óng góp bo him bt buc Các khon óng góp qu t thin qu nhân o qu khuyn hc

Thu nhp tính thu trong tháng

=

Thu nhp chu thu t tin lng, tin công trong tháng

-

-

Trong ó: + Thu nhp chu thu t tin lng, tin công c xác nh bng tng s tin lng, tin công, tin thù lao, các khon thu nhp khác có tính cht tin lng, tin công mà i tng np thu nhn c trong tháng. + Các khon thu nhp chu thu t tin lng, tin công c hng dn chi tit ti khon 2, mc II, phn A Thông t s 84/2008/TT-BTC, iu 1 Thông t s 62/2009/TT-BTC và iu 1 Thông t s 02/2010/TT-BTC. + Các khon gim tr (bao gm gim tr gia cnh, óng góp bo him bt buc, óng góp qu t thin) c xác nh tng t nh ti im 3.2, mc I ca tài liu này. - Thu sut thu TNCN i vi thu nhp t tin lng, tin công c áp dng theo biu thu lu tin tng phn theo quy nh ti iu 22 Lut Thu thu nhp cá nhân. - Phng pháp xác nh thu TNCN theo biu thu lu tin tng phn c thc hin nh ti im 3.3, mc I ca tài liu này.

44

3.2. Xác nh s thu TNCN ca cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công

S thu TNCN ca cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công = Thu nhp chu thu t tin lng, tin công × Thu sut

Trong ó: - Thu nhp chu thu t tin lng, tin công c xác nh bng tng s tin lng, tin công, tin thù lao, các khon thu nhp khác có tính cht tin lng, tin công mà i tng np thu nhn c trong tháng. - Các khon thu nhp chu thu t tin lng, tin công c hng dn chi tit ti khon 2, mc II, phn A Thông t s 84/2008/TT-BTC, iu 1 Thông t s 62/2009/TT-BTC và iu 1 Thông t s 02/2010/TT-BTC. - Thu sut thu TNCN i vi cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công là 20%. 4. H s kê khai thu: T khai thu thu nhp cá nhân mu s 07/KK-TNCN ban hành kèm theo thông t s 28/2011/TT-BTC, dành cho cá nhân c trú có thu nhp t tin lng, tin công và cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công, t kinh doanh khai thu trc tip vi c quan thu. 5. Thi hn np t khai thu: Khai thu TNCN theo tháng: Chm nht là ngày th 20 ca tháng tip theo tháng phát sinh ngha v thu. 6. Ni np t khai thu: i vi cá nhân có thu nhp t tin lng, tin công: Cc thu ni cá nhân làm vic. III/ Khai thu TNCN vi cá nhân không c trú có thu nhp t hot ng kinh doanh 1. i tng: Cá nhân không c trú có thu nhp t hot ng kinh doanh. 2. Nguyên tc, trách nhim NNT phi kê khai: 45

Cá nhân không c trú có thu nhp kinh doanh c thc hin khai thu theo tháng. 3. Xác nh s thu TNCN ca cá nhân không c trú có thu nhp t kinh doanh

S thu TNCN ca cá nhân không c trú có thu nhp t kinh doanh = Doanh thu t hot ng sn xut, kinh doanh × Thu sut

Trong ó: - Doanh thu: là toàn b s tin phát sinh t vic cung cp hàng hoá, dch v bao gm c chi phí do bên mua hàng hoá, dch v tr thay cho cá nhân không c trú mà không c hoàn tr. Vic xác nh doanh thu ca cá nhân không c trú c xác nh tng t nh doanh thu làm cn c tính thu t hot ng kinh doanh ca cá nhân c trú theo hng dn ti c hng dn chi tit ti im 1.3.1, mc I, phn B Thông t s 84/2008/TT-BTC - Thu sut thu TNCN i vi thu nhp t kinh doanh ca cá nhân không c trú quy nh i vi tng lnh vc, ngành ngh sn xut, kinh doanh nh sau: + 1% i vi hot ng kinh doanh hàng hoá; + 5% i vi hot ng kinh doanh dch v; + 2% i vi hot ng sn xut, xây dng, vn ti và hot ng kinh doanh khác. Trng hp cá nhân không c trú có doanh thu t nhiu lnh vc, ngành ngh sn xut, kinh doanh khác nhau nhng không tách riêng c doanh thu ca tng lnh vc, ngành ngh thì thu sut thu TNCN c áp dng theo mc thu sut cao nht i vi lnh vc, ngành ngh thc t hot ng trên toàn b doanh thu. 4. H s kê khai thu: T khai thu thu nhp cá nhân mu s 07/KK-TNCN ban hành kèm theo thông t s 28/2011/TT-BTC, dành cho cá nhân c trú có thu nhp t tin lng, tin công và cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công, t kinh doanh khai thu trc tip vi c quan thu. 46

5. Thi hn np t khai thu: Khai thu TNCN theo tháng: Chm nht là ngày th 20 ca tháng tip theo tháng phát sinh ngha v thu. 6. Ni np t khai thu: i vi cá nhân không c trú có thu nhp t kinh doanh: np h s khai thu ti c quan thu trc tip qun lý t chc, cá nhân sn xut kinh doanh.

47

B. HNG DN LP H S KHAI THU Khai thu TNCN vi cá nhân c trú có thu nhp t kinh doanh: 1. T khai s 08/KK-TNCN:

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 08/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI TM NP THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân kinh doanh thc hin np thu theo kê khai) [01] K tính thu: - [ ] Quý...... Nm...... - [ ] T tháng ....../........ n tháng....../........ Hình thc kê khai: + Quyt toán riêng cho tng nm + Quyt toán ht vào nm u (Dành riêng cá nhân ch có thu nhp t cho thuê nhà, cho thuê mt bng) [02] Ln u: [03] B sung ln th: [04] Tên ngi np thu:................................................................................... [05] Mã s thu: [06] a ch: ........................................................................................................... [07] Qun/huyn: ..................... [08] Tnh/thành ph: ........................................................ [09] in thoi:....................[10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt Ch tiêu S tin 1 Tng doanh thu phát sinh [21] 2 Tng chi phí phát sinh [22] 3 Tng thu nhp chu thu [23] Các khon gim tr [24] a Cho bn thân [25] 4 b Cho ngi ph thuc [26] c Cho t thin, nhân o, khuyn hc [27] d Các khon óng bo him bt buc ã óng [28] 5 Thu nhp tính thu [29] 6 Thu TNCN tm tính [30] 7 Thu nhp chu thu làm cn c tính gim thu [31] 8 Thu TNCN c gim [32] 9 Thu TNCN tm np [33] Tôi cam oan nhng ni dung kê khai là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng ni dung ã khai./. Hà Ni, ngày .... tháng .... nm .... NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ NGI NP THU hoc Chng ch hành ngh s:.......... I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Nguyn Vn A

48

2. Hng dn khai tng ch tiêu: [01] K tính thu: Ghi rõ k thc hin kê khai (tháng, quý, nm). Trng hp khai thu tháng thì gch quý, khai thu quý thì gch tháng. Vi cá nhân có thu nhp t cho thuê nhà, thuê mt bng, tu theo vic thc hin quyt toán riêng cho tng nm hoc quyt toán ht vào u nm ánh du x vào ô phù hp [02] Ln u: Nu khai thu ln u thì ánh du (x) vào ô [03] B sung ln th: Trng hp khai sau ln u tiên thì c xác nh là khai b sung và ánh du vào ô này. [04] Tên ngi np thu: Ghi chính xác tên ngi np thu, không s dng tên vit tt hay tên thng mi. [05] Mã s thu: Ghi y mã s thu ca ngi np thu do c quan thu cp khi ng ký thu. [06], [07], [08] a ch: Ghi theo úng a ch ca NNT [09], [10], [11] in thoi, Fax, Email: Ghi úng theo s in thoi, s Fax và a ch email ca NNT. [12] Tên i lý thu (nu có): Trng hp NNT ký hp ng dch v vi i lý thu thay mt NNT khai thu thì ghi rõ tên ca i lý thu. [13] Mã s thu: Ghi y mã s thu ca i lý thu [14], [15], [16] a ch: Ghi theo úng a ch ca i lý thu [17], [18], [19] in thoi, Fax, Email: Ghi y a ch theo ng ký ca i lý thu; ghi các ni dung v s fax, in thoi, email ca i lý thu ( nu không có thì b trng). [20] Hp ng i lý thu: Ghi y s, ngày ca hp ng (ang thc hin) mà NNT ã ký vi i lý thu. [21] Tng s doanh thu phát sinh: Bao gm doanh thu d tính phát sinh ca toàn b hot ng kinh doanh ca cá nhân trong quý [22] Tng chi phí phát sinh: Bao gm các khon chi phí d tính phát sinh, có liên quan trc tip n vic to ra doanh thu, thu nhp chu thu trong quý [23] Tng thu nhp chu thu: 49

Tng thu nhp chu thu

[21] = Tng doanh thu phát sinh -

[22] Tng chi phí phát sinh +

Thu nhp chu thu khác trong quý

[24] Các khon gim tr = [25] + [26] + [27] + [28] [25] Cho bn thân: Gim tr theo mc 12.000.000 VN/quý [26] Cho ngi ph thuc: Gim tr cho ngi ph thuc theo mc: 1.600.000 /tháng/ngi (4.800.000 VN/ngi/quý) c gim tr [27] Cho t thin, nhân o, khuyn hc: Gim tr các khon chi óng góp vào các t chc, các qu t thin, qu nhân o, qu khuyn hc c thành lp và hot ng không nhm mc ích li nhun [28] Cho các khon bo him bt buc ã óng: Gim tr các khon óng bo him xã hi, bo him y t, bo him trách nhim ngh nghip và các khon bo him bt buc khác theo quy nh ca pháp lut [29] Thu nhp tính thu = [23] - [24] [30] Thu TNCN tm tính = Tng s thu c tính theo tng bc thu nhp theo biu lu tin tng phn [31] Thu nhp chu thu làm cn c tính gim thu: Là phn thu nhp chu thu t hot ng kinh doanh thu c do làm vic ti khu kinh t theo quy nh ti Ngh nh s 29/2008/N-CP ngày 14/3/2008 ca Chính ph [32] Thu TNCN c gim:

[30] Tng s thu TNCN c gim [15] Tng TNCT làm cn c tính gim thu trong k x [22] Tng thu nhp chu thu (TNCT) trong k x 50%

= Tng s thu TNCN

phát sinh trong k

[33] Thu TNCN tm np = [30] - [32] Ví d 1: Bà Nguyn Th A, MST xxxxx, a ch: 100 Hàng Bc, Hoàn Kim, Hà Ni, quý I/2011 có doanh s bán hàng in t là 520 triu, chi phí kinh doanh (bao gm tin mua hàng, lng nhân viên bán hàng, tin thuê ca hàng,... ) 50

là 476 triu. Bà A ã kê khai nuôi 02 ngi ph thuc t u nm 2011. Bà A ã óng bo him xã hi, bo him y t tng cng là 2 triu. S thu TNCN tm tính ca bà A trong quý I/2011 c xác nh nh sau: - Thu nhp chu thu trong quý = 520 triu ­ 476 triu = 44 triu - Thu nhp tính thu trong quý = 44 triu ­ (3 x 4triu) ­ (3 x 2 x 1,6 triu) ­ 2 triu = 20,4 triu - Thu nhp tính thu trung bình hàng tháng = 20,4/3 tháng = 6,8 triu - S thu TNCN tm tính quý I = (6,8 triu x 10% - 0,25 triu) x 3 = 1,29 triu T khai tm np thu TNCN ca bà A c kê khai nh sau:

51

VÍ D 1

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 08/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI TM NP THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân kinh doanh thc hin np thu theo kê khai) [01] K tính thu: - Quý I Nm 2011 - T tháng ......... n tháng .............. Hình thc kê khai: + Quyt toán riêng cho tng nm + Quyt toán ht vào nm u (Dành riêng cá nhân ch có thu nhp t cho thuê nhà, cho thuê mt bng) [02] Ln u: [03] B sung ln th: x xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

[04] Tên ngi np thu: Nguyn Th A [05] Mã s thu: [06] a ch: 100 Hàng Bc [07] Qun/huyn: Hoàn Kim [08] Tnh/thành ph: Hà Ni [09] in thoi:....................[10] Fax:..........................[11] Email: ......................... [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: .................................................................. [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: .................................................... [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: ............................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:......................................... n v tin: ng Vit Nam Stt Ch tiêu S tin 1 Tng doanh thu phát sinh 520.000.000 [21] 2 Tng chi phí phát sinh 476.000.000 [22] 3 Tng thu nhp chu thu 44.000.000 [23] Các khon gim tr 23.600.000 [24] a Cho bn thân 12.000.000 [25] 4 b Cho ngi ph thuc 9.600.000 [26] c Cho t thin, nhân o, khuyn hc 2.000.000 [27] d Các khon óng bo him bt buc ã óng 0 [28] 5 Thu nhp tính thu 20.400.000 [29] 6 Thu TNCN tm tính 1.290.000 [30] 7 Thu nhp chu thu làm cn c tính gim thu 0 [31] 8 Thu TNCN c gim 0 [32] 9 Thu TNCN tm np 1.290.000 [33] Tôi cam oan nhng ni dung kê khai là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng ni dung ã khai./. NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ Chng ch hành ngh s:.......... Hà Ni, ngày 20 tháng 04 nm 2011 NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Nguyn Th A

52

II/ Khai thu i vi nhóm cá nhân c trú có thu nhp t hot ng kinh doanh 1. T khai s 08A/KK-TNCN:

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 08A/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI TM NP THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thc hin np thu theo kê khai) [01] K tính thu: - [ ] Quý...... Nm...... - [ ] T tháng....../........ n tháng....../........ Hình thc kê khai: + Quyt toán riêng cho tng nm + Quyt toán ht vào nm u (Dành riêng cá nhân ch có thu nhp t cho thuê nhà, cho thuê mt bng) [02] Ln u: [03] B sung ln th: [04] Tên ngi np thu:............................................................................... [05] Mã s thu: [06] a ch: ...................................................................................................... [07] Qun/huyn: ..................... [08] Tnh/thành ph: ........................................................ [09] in thoi:....................[10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .................................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:......................................... I. D KIN KT QU KINH DOANH TRONG K CA NHÓM KINH DOANH: n v tin: ng Vit Nam Ch tiêu S tin Tng doanh thu phát sinh [21] Tng chi phí phát sinh [22] Tng thu nhp chu thu [23] Tng thu nhp làm cn c tính gim thu [24] II. THU NHP VÀ S THU TM NP CA CÁ NHÂN TRONG NHÓM: Mã s thu [27] Thu nhp chu thu T l Trong ó: thu chia Tng nhp làm cn c TNCT s tính gim thu [28] [29] [30] Các khon gim tr [31] Thu Thu nhp TNCN tính tm thu tính [32] [33] Thu TNCN c gim [34] Thu TNCN tm np [35]

Stt 1 2 3 4

Stt [25] 1 ...

H và tên [26]

Tng cng [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] Tôi cam oan s liu kê khai trên là úng và hoàn toàn chu trách nhim trc pháp lut v s liu ã kê khai./. ........., ngày .... tháng .... nm .... NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ NGI NP THU hoc Chng ch hành ngh s:.......... I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

53

2. Hng dn khai tng ch tiêu: T ch tiêu [01] K tính thu n ch tiêu [20] Hp ng i lý thu: Khai tng ch tiêu nh hng dn ti im 2, Mc I, Phn C nêu trên. [21] Tng doanh thu phát sinh: Bao gm doanh thu ca toàn b hot ng kinh doanh ca nhóm cá nhân d tính trong quý [22] Tng chi phí phát sinh: Bao gm các khon chi phí d tính phát sinh, có liên quan trc tip n vic to ra doanh thu, thu nhp chu thu trong quý [23] Tng thu nhp chu thu

Tng thu nhp chu thu [21] = Tng doanh thu phát sinh [22] Tng chi phí phát sinh + Thu nhp chu thu khác trong quý

[24] Tng thu nhp làm cn c tính gim thu: Là phn thu nhp chu thu t hot ng kinh doanh thu c do làm vic ti khu kinh t theo quy nh ti Ngh nh s 29/2008/N-CP ngày 14/3/2008 ca Chính ph [25] S th t ca các thành viên trong nhóm [26] H và tên: H và tên ca các thành viên trong nhóm cá nhân kinh doanh [27] Mã s thu: MST ca thành viên trong nhóm cá nhân kinh doanh [28] T l chia TNCN: T l chia TNCN cho các thành viên xác nh theo hng dn ti im 6, mc I, phn B Thông t s 84/2008/TT-BTC [29] Tng s = [23] x [28] [30] Thu nhp chu thu làm cn c tính gim thu = [24] x [28] [31] Các khon gim tr: - Gim tr bn thân là khon gim tr 4 triu vn/tháng - Gim tr ngi ph thuc 1,6 triu vn/ngi/tháng - Gim tr các khon chi t thin, nhân o, khuyn hc - Gim tr các khon óng bo him xã hi, bo him y t, bo him trách nhim bt buc [32] Thu nhp tính thu = [29] - [31] 54

[33] Thu TNCN tm tính: Tng s thu c tính theo tng bc thu nhp theo biu lu tin tng phn [34] Thu TNCN c gim:

[30] Thu TNCN c gim [33] = Thu TNCN tm tính x [29] Tng thu nhp chu thu Tng TNCT làm cn c tính gim thu x 50%

[35] Thu TNCN tm np = [33] - [34] Ví d 2: Ông Trn Vn B và ông inh Vn C ã v hu cùng góp vn kinh doanh hàng in (trong ó ông B góp 60%, ông C góp 40% vn, các ông ã la chn phng pháp phân b thu nhp theo t l vn góp), ông B ng tên ng ký kinh doanh và kê khai thu theo Tên: Trn Vn B, MST: xxx, a ch: 96 Xuân Thu, Cu Giy, Hà Ni. Trong quý I/2011 có doanh s bán hàng là 860 triu và chi phí u vào (tin mua hàng, tin lng) là 800 triu, các ông không ng ký ngi ph thuc, không óng bo him hay bt k khon t thin nào khác. -S thu TNCN tm tính ca 2 ông quý I/2011 c xác nh nh sau: - Thu nhp chu thu: 860 triu ­ 800 triu = 60 triu - Phân b thu nhp chu thu theo vn góp: Ông B: 60% x 60 tr = 36 tr. Ông C: 40% x 60 tr = 24 tr. - Thu nhp tính thu trong quý: Ông B: 36 tr ­ (3 x 4 tr) = 24 tr Ông C: 24 tr ­ (3 x 4 tr) = 12 tr Thu nhp tính thu trung bình hàng tháng: Ông B: 24 tr/3 = 8 tr Ông C: 12 tr/3 = 4 tr S thu TNCN tm tính quý I/2011: Ông B:(10% x 8 tr ­ 0,25 tr ) x 3 = 1,65 tr. Ông C: (5% x 4 tr ) x 3 = 0,6 tr

T khai tm np thu TNCN ca 2 ông B và C do ông B i din kê khai nh sau: 55

VÍ D 2

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 08A/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI TM NP THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho nhóm cá nhân kinh doanh thc hin np thu theo kê khai) [01] K tính thu: - Quý I Nm 2011 - T tháng .................. n tháng .................. Hình thc kê khai: + Quyt toán riêng cho tng nm + Quyt toán ht vào nm u (Dành riêng cá nhân ch có thu nhp t cho thuê nhà, cho thuê mt bng) [02] Ln u: [03] B sung ln th: x [04] Tên ngi np thu: Trn Vn B [05] Mã s thu: x x x x x x x x x x [06] a ch: 96 Xuân Thu [07] Qun/huyn: Cu Giy [08] Tnh/thành ph: Hà Ni [09]in thoi:....................[10] Fax:..........................[11] Email: ............................ [12] Tên i lý thu (nu có):................................................................................ [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................ [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ............................................... [17] in thoi: ........................ [18] Fax: .................. [19] Email: .......................... [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.................................... n v tin: ng Vit Nam I. D KIN KT QU KINH DOANH TRONG K CA NHÓM KINH DOANH: Stt Ch tiêu S tin 1 Tng doanh thu phát sinh 860.000.000 [21] 2 Tng chi phí phát sinh 800.000.000 [22] 3 Tng thu nhp chu thu 60.000.000 [23] 4 Tng thu nhp làm cn c tính gim thu 0 [24] II. THU NHP VÀ S THU TM NP CA CÁ NHÂN TRONG NHÓM: Thu nhp chu thu Các Thu Thu Thu Thu Trong ó: T l Mã s khon nhp TNCN TNCN TNCN thu nhp H và tên chia Tng thu gim tính tm c tm làm cn c TNCT s tr thu tính gim np tính gim thu [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] 36tr 0 24tr 1,65 tr 0 1,65tr 12tr Trn Vn B 010.. 0.6 0 0,6 tr 0 0,6tr 24 tr 12tr 12tr inh Vn C 010.. 0.4 1 0 0 2,25tr 60 tr 24tr 36tr 2,25 tr Tng cng Tôi cam oan s liu kê khai trên là úng và hoàn toàn chu trách nhim trc pháp lut v s liu ã kê khai./. NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ Chng ch hành ngh s:.......... Hà Ni, ngày 20 tháng 04 nm 2011 NGI NP THU hoc I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Trn Vn B

Stt

[25] 1 2

56

III/ Khai thu i vi cá nhân c trú có thu nhp t tin lng, tin công và cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công, t kinh doanh khai trc tip vi c quan thu 1. T khai s 07/KK-TNCN:

57

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 07/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân c trú có thu nhp t tin lng, tin công và cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công, t kinh doanh khai thu trc tip vi c quan thu) [01] K tính thu: Tháng ......Nm ....... [02] Ln u: [03] B sung ln th: [04] Tên ngi np thu:................................................................................... [05] Mã s thu: [06] a ch: ........................................................................................................... [07] Qun/huyn: ..................... [08] Tnh/thành ph: ........................................................ [09] in thoi:....................[10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: ......................[19] Email: ................................. [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt Ch tiêu S tin I Cá nhân c trú có thu nhp t tin lng, tin công: 1 Cá nhân có thu nhp n nh không phi np t khai các tháng tip theo [21] 2 Tng thu nhp chu thu phát sinh trong k [22] Tng các khon gim tr [23] a Cho bn thân [24] 3 b Cho ngi ph thuc [25] c Cho t thin, nhân o, khuyn hc [26] d Các khon óng BHXH, BHYT, bo him trách nhim bt buc [27] 4 Tng thu nhp tính thu [28] 5 Tng s thu thu nhp cá nhân phát sinh trong k [29] 6 Tng thu nhp chu thu làm cn c tính gim thu [30] 7 Tng s thu thu nhp cá nhân c gim [31] 8 Tng s thu thu nhp cá nhân phi np [32] II Cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công: 1 Tng thu nhp tính thu [33] 2 Mc thu sut [34] 3 Tng s thu thu nhp cá nhân phi np [35] III Cá nhân không c trú có thu nhp t kinh doanh: 1 Tng thu nhp tính thu [36] 2 Mc thu sut [37] 3 Tng s thu thu nhp cá nhân phi np [38] Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. .........., ngày ...... tháng .... nm ..... NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ NGI NP THU hoc Chng ch hành ngh s:.......... I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Ký, ghi rõ h tên; chc v và óng du (nu có)

58

2. Hng dn khai tng ch tiêu: T ch tiêu [01] K tính thu n ch tiêu [20] Hp ng i lý thu: Khai tng ch tiêu nh hng dn ti im 2, Mc I, Phn C nêu trên. I. Cá nhân c trú có thu nhp t tin lng, tin công: [21] Cá nhân có thu nhp n nh không phi np t khai các tháng tip theo: Trng hp cá nhân có khon thu nhp n nh trong c nm thì cá nhân không phi np t khai ca k sau nên ánh du "x"vào ô này. [22] Tng thu nhp chu thu phát sinh trong k: là tng các khon thu nhp chu thu t tin công, tin lng phát sinh trong k. [23] Các khon gim tr = [24] + [25] + [26] + [27] [24] Cho bn thân là khon gim tr theo mc 4.000.000 vn/tháng [25] Cho ngi ph thuc là khon gim tr cho ngi ph thuc theo mc 1.600.000 vn/ngi/ tháng c gim tr. [26] Cho t thin, nhân o, khuyn hc: là các khon chi óng góp vào các t chc, c s chm sóc, nuôi dng tr em có hoàn cnh c bit khó khn, ngi tàn tt, ngi già không ni nng ta; các khon chi óng góp vào các qu t thin, qu nhân o, qu khuyn hc c thành lp và hot ng vì mc ích t thin, nhân o, khuyn hc, không nhm mc ích li nhun (nu có) [27] Các khon óng bo him xã hi, bo him y t, bo him trách nhim bt buc: là các khon bo him xã hi, bo him y t, bo him trách nhim ngh nghip và các khon bo him bt buc khác theo quy nh ca pháp lut mà cá nhân ã óng góp vào c quan bo him trong nm. [28] Tng thu nhp tính thu = [22] - [23] [29] Tng s thu thu nhp cá nhân phát sinh trong k: là s thu c tính theo Biu thu ly tin tng phn. [30] Tng thu nhp chu thu làm cn c tính gim thu: Thu nhp chu thu t tin lng, tin công mà cá nhân nhn c do làm vic ti khu kinh t. [31] Tng s thu thu nhp cá nhân c gim:

59

Tng s thu TNCN c gim

[15] = Tng s thu TNCN phát sinh trong k x

[30] Tng TNCT làm cn c tính gim thu trong k [22] Tng thu nhp chu thu (TNCT) trong k x 50%

[32] Tng s thu thu nhp cá nhân phi np = [29] - [31] II. Cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công: [33] Tng thu nhp tính thu: là các khon thu nhp t tin lng, tin công là tng s tin lng, tin công và các khon thu nhp có tính cht tin lng, tin công mà cá nhân không c trú nhn c bng tin và không bng tin do thc hin công vic ti Vit Nam không phân bit ni tr thu nhp. [34] Mc thu sut : 20%. [35] Tng s thu thu nhp cá nhân phi np = [33] x [34]. III. Cá nhân không c trú có thu nhp t kinh doanh: [36] Tng thu nhp tính thu: là Doanh thu phát sinh t vic cung cp hàng hoá, dch v bao gm c chi phí do bên mua hàng hoá, dch v tr thay cho cá nhân không c trú mà không c hoàn tr. [37] Mc thu sut: 1% i vi hot ng kinh doanh hàng hoá; 5% i vi hot ng kinh doanh dch v; 2% i vi hot ng sn xut, xây dng, vn ti và hot ng kinh doanh khác. [38] Tng s thu thu nhp cá nhân phi np = [36] x [37] Ví d 3: Ông K là giám c qun lý cht lng ca tp oàn A có tr s ti nc Z. Tp oàn A c ông K n làm vic trong 2 nm ti công ty B (t tháng 6/2010 - 6/2012) là công ty con ca tp oàn A, có tr s ti khu kinh t Chu Lai ng An Hà - Qung Phú, phng An Phú, Qung Nam. Lng và các khon chi phí i li ca ông K trong thi gian làm vic ti công ty B do tp oàn A chi tr. Trong tháng 5/2011, ông K nhn c các khon thu nhp sau: 1. Tin lng: 104 triu 60

2. Tin thuê nhà và các dch v kèm theo (in, nc, dn v sinh,...): 10 triu. 3. Tin phí hi viên câu lc b qun vt: 1,6 triu 4. Ông K ã ng ký 1 ngi con ang hc ph thông ti Vit Nam là ngi ph thuc t u nm 2011. Trong tháng 5/2011, ông K ã óng mt s khon bo him bt buc là 16 triu. S thu TNCN phi np ca ông K c xác nh nh sau: - Ông K là cá nhân c trú ti Vit Nam. Thu nhp chu thu ca ông K gm tin lng, tin thuê nhà và phí hi viên do tp oàn A chi tr. - Thu nhp chu thu trong tháng = 104 triu + 10 triu + 1,6 triu = 115,6 triu - Thu nhp tính thu trong tháng = 115,6 triu ­ 4 triu ­ 1,6 triu ­ 16 triu = 94 triu - S thu TNCN phát sinh trong tháng = 35% x 94 triu ­ 9,85 triu = 23,05 triu. Toàn b thu nhp chu thu trong tháng 5/2011 ca ông K là thu nhp c tính gim thu do làm vic ti khu kinh t nên ông K c gim 50% thu thu nhp. -> S thu thu nhp phi np trong tháng = 23,05 triu x 50% = 11,525 triu T khai thu TNCN ca ông K c kê khai nh sau:

61

VÍ D 3

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 07/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân c trú có thu nhp t tin lng, tin công và cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công, t kinh doanh khai thu trc tip vi c quan thu ) [01] K tính thu: Tháng 5 nm 2011 [02] Ln u: [03] B sung ln th: x [04] Tên ngi np thu: K. Deisler [05] Mã s thu: [06] a ch: ng An Hà - Qung Phú, phng An Phú [07] Qun/huyn: thành ph Tam K [08] Tnh/thành ph: Qung Nam [09] in thoi:....................[10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: ......................[19] Email: ................................. [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt Ch tiêu S tin I Cá nhân c trú có thu nhp t tin lng, tin công: x 1 Cá nhân có thu nhp n nh không phi np t khai các tháng tip theo [21] 2 Tng thu nhp chu thu phát sinh trong k 115.600.000 [22] Tng các khon gim tr 21.600.000 [23] a Cho bn thân 4.000.000 [24] 3 b Cho ngi ph thuc 1.600.000 [25] c Cho t thin, nhân o, khuyn hc [26] d Các khon óng BHXH, BHYT, bo him trách nhim bt buc. [27] 16.000.000 4 Tng thu nhp tính thu 94.000.000 [28] 5 Tng s thu thu nhp cá nhân phát sinh trong k 23.050.000 [29] 6 Tng thu nhp chu thu làm cn c tính gim thu 94.000.000 [30] 7 Tng s thu thu nhp cá nhân c gim 11.525.000 [31] 8 Tng s thu thu nhp cá nhân phi np 11.525.000 [32] II Cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công: 1 Tng thu nhp tính thu [33] 2 Mc thu sut [34] 3 Tng s thu thu nhp cá nhân phi np [35] III Cá nhân không c trú có thu nhp t kinh doanh: 1 Tng thu nhp tính thu [36] 2 Mc thu sut [37] 3 Tng s thu thu nhp cá nhân phi np [38] Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. Qung Nam, ngày 10 tháng 06 nm 2011 NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ NGI NP THU hoc Chng ch hành ngh s:.......... I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU K. Deisler

62

Ví d 4: Ông Nguyn Vn A là ngi nc ngoài n thành ph Hà Ni, Vit Nam kinh doanh dch v t vn sc kho và bán các sn phm dinh dng t tháng 2 n 6/2011. Trong thi gian này ông bán sn phm c 200 triu ng, do ông A cha thc hin c vic hch toán s sách k toán xác nh doanh thu, chi phí ca tng lnh vc kinh doanh, ông ch ghi nhn c tng doanh thu tháng 6/2011 là 200 triu ng, S thu TNCN ông A phi np c xác nh nh sau: 1. Ông A là cá nhân không c trú có thu nhp t kinh doanh ti Vit Nam. 2. Doanh thu t hot ng kinh doanh gm doanh thu t bán sn phm, hàng hoá và doanh thu t cung cp dch v. Tuy nhiên, ông A không tách riêng c doanh thu tng ca lnh vc. Do ó thu sut thu TNCN ca ông A là 5%. S thu TNCN ông A phi np trong k kê khai tháng 6/2011 = = 200 triu x 5% = 10 triu.

63

VÍ D 4

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phúc

Mu s: 07/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông t s 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 ca B Tài chính)

T KHAI THU THU NHP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân c trú có thu nhp t tin lng, tin công và cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công, t kinh doanh khai thu trc tip vi c quan thu ) [01] K tính thu: Tháng 6 nm 2011 [02] Ln u: [03] B sung ln th: x [04] Tên ngi np thu: Nguyn Vn A [05] Mã s thu: [06] a ch: [07] Qun/huyn: [08] Tnh/thành ph: [09] in thoi:....................[10] Fax:..........................[11] Email: .............................. [12] Tên i lý thu (nu có):..................................................................................... [13] Mã s thu: [14] a ch: ........................................................................................... [15] Qun/huyn: ...................... [16] Tnh/thành ph: ........................................................ [17] in thoi: ........................ [18] Fax: ......................[19] Email: ................................. [20] Hp ng i lý thu: S: .....................................Ngày:.............................................. n v tin: ng Vit Nam Stt Ch tiêu S tin I Cá nhân c trú có thu nhp t tin lng, tin công: 1 Cá nhân có thu nhp n nh không phi np t khai các tháng tip theo [21] 2 Tng thu nhp chu thu phát sinh trong k [22] Tng các khon gim tr [23] a Cho bn thân [24] 3 b Cho ngi ph thuc [25] c Cho t thin, nhân o, khuyn hc [26] d Các khon óng BHXH, BHYT, bo him trách nhim bt buc [27] 4 Tng thu nhp tính thu [28] 5 Tng s thu thu nhp cá nhân phát sinh trong k [29] 6 Tng thu nhp chu thu làm cn c tính gim thu [30] 7 Tng s thu thu nhp cá nhân c gim [31] 8 Tng s thu thu nhp cá nhân phi np [32] II Cá nhân không c trú có thu nhp t tin lng, tin công: 1 Tng thu nhp tính thu [33] 2 Mc thu sut [34] 3 Tng s thu thu nhp cá nhân phi np [35] III Cá nhân không c trú có thu nhp t kinh doanh: 1 Tng thu nhp tính thu 200.000.000 [36] 2 Mc thu sut 5% [37] 3 Tng s thu thu nhp cá nhân phi np 10.000.000 [38] Tôi cam oan s liu khai trên là úng và chu trách nhim trc pháp lut v nhng s liu ã khai./. Hà Ni, ngày 10 tháng 07 nm 2011 NHÂN VIÊN I LÝ THU H và tên: ........................ NGI NP THU hoc Chng ch hành ngh s:.......... I DIN HP PHÁP CA NGI NP THU Nguyn Vn A

64

Phn IV HNG DN NP THU TNCN I/ Thi hn np thu. 1. Ngi np thu có ngha v np thu y , úng thi hn vào ngân sách Nhà nc. 2. Trng hp ngi np thu tính thu, thi hn np thu chm nht là ngày cui cùng ca thi hn np h s khai thu.

3. Trng hp c quan thu tính thu hoc n nh thu, thi hn np thu là thi hn ghi trên thông báo, quyt nh ca c quan thu.

II/ ng tin np thu: 1. ng tin np thu là ng Vit Nam. 2. Nu np bng ngoi t ch c np bng các loi ngoi t t do chuyn i theo quy nh ca Ngân hàng nhà nc và c quy i sang ng Vit Nam theo t giá ngoi t do Ngân hàng nhà nc công b có hiu lc ti thi im tin thu c np vào ngân sách nhà nc. Vic qun lý ngoi t np thu thc hin theo quy nh ca B Tài chính. III/ Ni np thu: Ngi np thu có th np ti mt trong các a im sau: - Ti Kho bc Nhà nc; - Thông qua ngân hàng thng mi, t chc tín dng khác và t chc dch v theo quy nh ca pháp lut. IV/ Th tc np thu: Ngi np thu có th np bng tin mt, bng chuyn khon hoc bng giao dch in t. Th tc np thu thc hin theo quy nh ti Thông t s 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 ca B Tài chính hng dn thu và qun lý các khon thu ngân sách nhà nc qua Kho bc nhà nc. Cách xác nh ngày ã np thu: 1. Nu Ngi np thu bng chuyn khon, hoc bng giao dch in t thì ngày np thu vào Ngân sách nhà nc c xác nh là ngày ngân hàng, t chc

65

tín dng khác xác nhn trên giy np tin vào Ngân sách nhà nc bng chuyn khon, xác nhn trên chng t np thu bng in t. 2. Nu Ngi np thu np bng tin mt thì ngày np thu là ngày c quan kho bc, c quan thu hoc c quan u nhim thu nhn tin và ký tên trên chng t thu thu bng tin mt.

66

Information

HD khai nop thue _Thu nhap ca nhan

66 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

276518