Read CzecTB80.pdf text version

Good evening.......................... Dobrý vecer. ty? (f/inf)

Fine, thanks, and you?................. Dkuji, dobe, a vy/

Basics 1.1

1

Mondaypondlí Tuesdayúterý Wednesdaysteda Thursdayctvrtek Fridaypátek Saturdaysobota Sundaynedle

yes1 / no................................... ano1 / ne Hello / Good day......................Ahoj! / Dobrý den. Good morning..........................Dobré ráno. Good evening.......................... Dobrý vecer. Good night............................... Dobrou noc. OK / (Very) good..................... (Velmi) dobe. See you (tomorrow!)............... Uvidíme se (zítra). Cheers! (toast)......................... Na zdraví! a? May I?......................................Mohu? ahoj zítr small / big...............................malé / velké* pull / push.........sem/tam...or... k sob / od sebe* open / closed............................ oteveno / zaveno*

Goodbye.................................. Na shledanou. How are you?...........................Jak se máte? (formal) How are you?...........................Jak se más?(informal) Fine, thanks............................. Dkuji, dobe, " and you? (formal)........... " ....a vy? " and you? (informal)........ " ....a ty? Thank you (very much)........... Dkuji (mockrát). Thanks..................................... Díky. (slang) Please.......................................Prosím. It was nothing.......................... Není zac. Excuse me!.............................. S dovolením. Sorry (forgive me)................... Promite.

Do you speak English?.................................................... Mluvíte anglicky? A little.... Trochu. I don't speak Czech......................................................... Nemluvím cesky. I only speak a little Czech................................................Mluvím trochu cesky. I understand..................................................................... Rozumím. I don't understand............................................................ Nerozumím. Please say that again........................................................ Mzete to zopakovati? Please speak more slowly.................................................Mzete mluvit pomaleji? Please write it down......................................................... Mzete mi to napsat? My bag/wallet/passport was stolen.................................. Ukradli mi moje zavazadla /moji penzenku /mj pas! Call a doctor!................................................................... Zavolejte prosím lékae. doktora! Call the police!.................................................................Zavolejte policii! *not included in the mp3 audio file.

Emergency 155 in the Czech next years, to compy with EURepublic. The emergency number will probably be changing to 112 in the standards.

Introductions 1.2

What is your name?..................................... Jak se jmenujete? (formal) What is your name?..................................... Jak se jmenujes? (informal) My name is Beata........................................ Jmenuji se Beata. Pleased to meet you..................................... Tsí m. I am 21 (years old).......................................Je mi dvacet jedna (let). How old are you?.........................................Kolik je vám let? formal Where are you from?................................... Odkud pocházíte? formal I'm from the USA........................................(Já) jsem ze Spojených stát. No, I'm from Canada...................................Ne, jsem z Kanady. You're from England (plural)...................... (Vy) jste z Anglie. (plural and sing formal) You're from Scotland (sing.)....................... (Ty) jsi ze Skotska. (sing informal) She's from Australia.................................... (Ona) je z Austrálie. He's from Ireland.........................................(On) je z Irska. We're from New Zealand............................ (My) jsme z Nového Zélandu. They are from Wales....................................(Oni) jsou z Walesu. How do you like the Czech Rep.?............... Jak se ti líbí Cesko? (informal) I like it very much........................................Líbí se mi. Have you ever been to the Czech Rep.?...... Uz jste byl v Cesku? This is my first time.....................................Jsem tu poprvé. This is my 2nd time in Prague..................... Jsem podruhé v Praze. What do you do?..........................................Co dláte? I'm a student................................................ Jsem student / studentka. (m/f) I'm on vacation (from work)....................... Jsem zde na dovolané. I'm on vacation (from school)..................... Jsem zde na prazdninách. I'm here on business.................................... Jsem tu pracovn. the pronouns are optional

Straight ahead........................Rovn. At the corner..........................Na rohu. After the stoplight................. Za semaforem. right / left...............................vpravo / vlevo next.............pístí first.............první

How much does that cost?............................................... Kolik to stojí? The menu please!............................................................. Jídelní lístek, prosím. A beer, please................................................................... Pivo, prosím. I'd like to pay, please....................................................... Zaplatím, prosím. Do you have anything cheaper?.......................................Máte nco levnjsího? Do you accept credit cards?............................................. Pijímáte kreditní karty? Where are the toilets, please?...........................................Prosím, kde je WC? Men / Women...................................................................Muzi / Zeny Excuse me, where is the (nearest) bank?......................... Prosím, kde je (nejblizsí) banka? " the (nearest) bank machine?................... " ........... (nejblizsí) bankomat? " a telephone?............................................ " ........... telefon? " the post office?........................................ " ........... posta? " the train / bus station?............................. " ........... nádrazí / autobusová zastávka? " an internet café, please?.......................... " ........... internet kafe? Where can I get a taxi?.....................................................Kde je stanovist taxi?

Shopping / Directions 1.3

entrance / exit......................vchod / východ Behind (the church)............ Za (kostelem.) In front of (the museum)..... Ped (muzeem.) Opposite (the hotel)............ Naproti (hotelu.) last..............poslední

Copyright © single-serving.com last edited: September 15, 2001 Visit www.single-serving.com/Czech/ for audio to accompany this booklet and more phrase guides. Please send feedback on single-serving phrase guides to: [email protected]

0...... nula 1...... jedna* 2...... dva (dv) 3...... ti 4...... ctyi 5...... pt 6...... sest 7...... sedm 8...... osm 9...... devt 10.... deset 11.....jedenáct 12.... dvanáct 13.... tináct 14.... ctrnáct 15.... patnáct 16.... sestnáct 17.... sedmnáct 18.... osmnáct 19.... devatenáct 20.... dvacet

Numbers 0.2

21.... dvacet jedna* 22.... dvacet dva 23.... dvacet ti 30.... ticet * jeden masc. 40.... ctyicet jedna fem. 50.... padesát jedno neutr. 60.... sedesát 70.... sedmdesát 80.... osmdesát 90.... devadesát 100...sto 101.. sto jedna* 102.. sto dva 111...sto jedenáct 125...sto dvacet pt 200.. dv st 300.. ti sta 400.. ctyi sta 500...pt set 1000..tisíc

FREE wallet-sized Phrase Guides

single-serving

www.single-serving.com/Czech/print.html

Czech Tourist basics

ano can also be confusingly abbreviated 'no. Jo is also slang for yes.

Information

Czech

1 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

298581