Read Bao%20nong%20nghiep.pdf text version

Phân bón cho v lúa ông xuân l nh, ít phù sa

Bc vào v lúa ông xuân nm nay iu mà nông dân BSCL lo lng nht là l nh, t ít phù sa nên phi bón phân nhiu hn mi nm. Hin nay, nông dân nhiu ni ã xung ging sm hn c tháng so vi mi nm. Phân bón gì cho phù hp vi v ông xuân này ang là vn thi s c nông dân quan tâm. Theo khuyn cáo ca ngành nông nghip các tnh BSCL, thì quyt tâm không nông dân xung ging xé rào v ông xuân này. Ngành nông nghip cng a ra nhng khuyn cáo v ging lúa hp lý nông dân gieo s trong v ông xuân này. Còn v cht lng phân bón thì ngành s thng xuyên thanh tra, kim tra. Tuy nhiên có mt khuyn cáo chung là nông dân nên s dng các sn phm phân bón có thng hiu và chn các doanh nghip có uy tín trên th trng. Chun b cho v ông xuân này thng li không ch có nông dân, ngành nông nghip mà các doanh nghip san xuat phan bon cung vào cuc. cùng dong hanh va chia s vi nhà nông, Nên va qua ngày 24/10 Cty CP Sinh hóa C Chi HIEU MAY CAY ã t chc cac bui hi tho, gp g nông dân cac xã tan thanh huyen Tan Hung Long An va xa Bình Phc, huyn Mang Thít, tnh Vnh Long. Cac cuc hi tho này ngoài vic gii thiu sn phm phân bón và hng dn su dung bón phân hp lý cho nông dân trong v lúa ông xuân còn là dp doanh nghip lng nghe và có nhng chính sách phù hp tao dieu kien giúp nông dân. n vi h tho bác ng Phc Thng làm 4 ha lúa p Phú Thnh C, xã Nhn Phú, huyn Mang Thít, Vnh Long cho bit: Tôi là khách hàng 15 nm ri ca i lý phân bón T phuong. Là nông dân chúng tôi ai cng quan tâm n gi c và cht lng phân bón mi khi vào v sn xut. Chúng tôi bit hin nay trên th trng có rt nhiu loi phân bón khác nhau và i lý cng bán các loi phân bón. Ông bà mình nói "nht nc nhì phân", nên chn la phân bón la cng rt quan trng. Tuy nhiên, khi ã chn c i lý uy tín thì mua sn phm cng rt an tâm. Tôi bit phân bón hiu Máy Cày lâu ri và vn thng s dng cho 4 ha lúa, nng sut nm nào cng trúng. Anh Trn Vn Nghip, p Dòng Dài, xã Chánh Hi, huyn Mang Thít, Vnh Long cho bit: Tôi mi bit phân bón hiu Máy Cày trong v lúa hè thu va ri. My v trc tôi hay s dng phân bón ca các Cty khác bón 1 bao ri/công lúa. V hè thu va qua nghe gii thiu tôi bón phân hiu Máy Cày 1,2 bao/công lúa nhng nng sut vn t cao. Tng kt v ri 5

công lúa lãi khong 5 triu ng. Ch Ngô Th Thùy, p Phc Chí A, xã Bình Phc, huyn Mang Thít thì cho bit: V lúa hè thu va qua s dng phân bón ca Cty CP Phân bón Sinh Hóa C Chi nên lúa không b ngã, nng sut t 34 gi/công. V ông xuân này tip tc chn mua phân bón hiu Máy Cày vì cht lng n nh và giá c hp lý. Trong 200 nông dân có mt ti bui hi tho, trong ó có gn 30 ch em ph n nhng rt hng hái t câu hi vi các k s nông nghip ca Cty. Sau khi nghe tng tn và tha mãn nhng thc mc t ra, ch em li quan tâm n cht lng phân bón hn là giá. Sau gn 2 ting ng h gii áp ca các k s nông nghip và i din Cty CP phân bón Sinh hóa C Chi ã tr li hu ht nhng câu hi ca nông dân. Cty CP phân bón Sinh hóa C Chi ha luôn m bo úng cht lng và giá c nh cam kt. Kt thúc hi tho có hn 90% nông dân chn la s dùng sn phm phân bón hiu Mày Cày trong v ông xuân này. Anh Nguyn T, ch i lý T Phuong (xã Bình Phc, Mang Thít, Vnh Long) cho bit: Thông thng vào v ông xuân nông dân s dng phân bón ít hn so vi hè thu và thu ông. Riêng nm nay, l nh nông dân lo ngi ng rung ít phù sa nên chun b mua phân bón nhiu hn, tng gp ôi so vi nm ngoái. Mi vào v nhng có khong 10% nông dân trong xã n t mua phân bón trc ti t bón cho lúa thì ch ánh v lãi ra nhn phân v. Ông Võ Vn Tng, Ch tch Hi nông dân xã Bình Phc, huyn Mang Thít, Vnh Long cho bit thêm: Hin nay, nông dân trong xã ang tp trung v sinh ng rung xung ging lúa ông xuân trong 2 t: 10/10 và 25/10 âm lch vi 1.300 ha. Chúng tôi luôn khuyn cáo bà con nông dân s dng phân bón ã có thng hiu, uy tín trên th trng. Rt mng là v lúa hè thu va ri a s nông dân trong xã s dng phân bón Hiu Máy Cày u t nng sut cao. Ông Cao Mnh Hùng, PG Cty CP phân bón Sinh hoá C Chi cho bit: Cty hin có trên 50 loi sn phm phân bón các loi, chia thành 2 nhóm. Nhóm có gc hu c gm 6 sn phm, nhóm phân NPK có 46 sn phm. Trong v ông xuân này Cty ã chun b trên 7.000 tn phân các loi, ch yu tp chung cho các loi phân NPK 23-23-0, 20-10-15, 20-20-15, 2525-5, 16-16-8 13S lân OMF và phân chuyên dùng cho cây lúa nh R1, R2, R3. Cty sn sàng gi bình n giá và gi vng cht lng sn phm cung cp xung nông dân góp phn cho v lúa ông xuân thng li. LÊ HOÀNG V-Báo Nông Nghiêp

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97257