Read Microsoft Word - Bygg_605 - Byggakustik - íversikt utg 6 2009.doc text version

Bygg 605:2009

Utgåva 6 Mars 2009 Sida 1 (8)

Byggakustik ­ Översikt

Building acoustics ­ Survey

0

Orientering

Denna översikt sammanställer svenska akustikstandarder samt en del andra standarder som också tillämpas för installationer i byggnader. Bygg 605:2009, utgåva 6 ersätter Bygg 605:2007, utgåva 5. Översiktens uppläggning: 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 Laboratoriemätningar Ljudisolering Ljudabsorption Installationer och övriga laboratoriemätningar Fältmätningar Ljudisolering Ljudabsorption (efterklangstid) Ljudtrycksnivå Utvärdering och klassning Beräkningar och råd Övrigt

© Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Översikter, standarder och tekniska rapporter kan beställas hos SIS Förlag AB som även lämnar allmänna upplysningar om svenska och utländska standardpublikationer. Postadress: SIS Förlag AB, 118 80 STOCKHOLM, Telefon: 08 - 555 523 10. Telefax: 08 - 555 523 11 E-post: [email protected], Internet: www.sis.se

Sida 2 Bygg 605:2009

1

1.1

Laboratoriemätningar

Ljudisolering

SS-EN ISO 140-1 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 1: Krav på laboratorieprovrum med undertryckt flanktransmission (ISO 140-1:1997) Acoustics ­ Measurements of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 1: Requirements of laboratory test facilities with suppressed flanking transmission (ISO 140-1:1997) SS-EN ISO 140-1/A1:2004 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 1: Krav på laboratorieprovrum med undertryckt flanktransmission ­ Tillägg 1: Särskilda krav på provöppningens ram vid provning av lätta dubbelväggar (ISO 140-1:1997/Amd 1:2004) Acoustics ­ Measurements of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 1: Requirements of laboratory test facilities with suppressed flanking transmission ­ Amendment 1: Specific requirements on the frame of the test opening for lightweight twin leaf partitions (ISO 140-1:1997/Amd 1:2004) SS-EN ISO 140-3 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 3: Laboratoriemätning av luftljudsisolering hos byggdelar (ISO 140-3:1995) Acoustics ­ Measurements of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements (ISO 140-3:1995) SS-EN ISO 140-3/A1:2004 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 3: Laboratoriemätning av luftljudsisolering hos byggdelar ­ Tillägg 1: Vägledning för montering av lätta dubbelväggar (ISO 140-3:1995/Amd 1:2004) Acoustics ­ Measurements of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements - Amendment 1: Installation guidelines for lightweight twin leaf partitions (ISO 140-3:1995/Amd 1:2004) SS-EN ISO 140-6 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 6: Laboratoriemätning av stegljudsisolering hos golv (ISO 140-6:1998) Acoustics ­ Measurement of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 6: Laboratory measurements of impact sound insulation of floors (ISO 140-6:1998) SS-EN ISO 140-8 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 8: Laboratoriemätning av stegljudsdämpning hos golvbeläggningar på tunga referensbjälklag (ISO 140-8:1997) Acoustics ­ Measurements of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 8: Laboratory measurements of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a heavyweight standard floor (ISO 140-8:1997) ISO 140-10 = SS-EN 20140-10 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 10: Laboratoriemätning av luftljudsisolering hos små byggdelar Acoustics ­ Measurement of sound insulation in buildings and building elements ­ Part 10: Laboratory measurement of airborne sound insulation of small building elements Innehåller ISO 140-10:1991 SS-EN ISO 140-11:2005 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 11: Laboratoriemätning av stegljudsisolering hos golvbeläggningar på lätta referensbjälklag (ISO 140-11:2005) Acoustics ­ Measurement of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 11: Laboratory measurements of the reduction of transmitted impact sound by floor coverings on lightweight reference floors (ISO 140-11:2005)

Sida 3 Bygg 605:2009

SS-EN ISO 140-16:2006 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 16: Laboratoriemätning av reduktionstalförbättring genom tilläggsbeklädnad (ISO 140-16:2006) Acoustics ­ Measurement of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 16: Laboratory measurement of the sound reduction index improvement by additional lining (ISO 140-16:2006) SS-EN ISO 10848-1:2006 Byggakustik ­ Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum ­ Del 1: Ramdokument (ISO 10848-1:2006) Acoustics ­ Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact sound between adjoining rooms ­ Part 1: Frame document (ISO 10848-1:2006) SS-EN ISO 10848-2:2006 Byggakustik ­ Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum ­ Del 2: Tillämpning vid lätta element när knutpunkten har liten inverkan (ISO 10848-2:2006) Acoustics ­ Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact sound between adjoining rooms ­ Part 2: Application to light elements when the junction has a small influence (ISO 10848-2:2006) SS-EN ISO 10848-3:2006 Byggakustik ­ Laboratoriemätning av luft- och stegljudsflanktransmission mellan angränsande rum ­ Del 3: Tillämpning vid lätta element när knutpunkten har väsentlig inverkan (ISO 10848-3:2006) Acoustics ­ Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact sound between adjoining rooms ­ Part 3: Application to light elements when the junction has a substantial influence (ISO 10848-3:2006) SS-EN ISO 11546-1 Akustik ­ Bestämning av insättningsdämpning hos inbyggnader ­ Del 1: Mätningar i laboratorium (för deklarationsändamål) (ISO 11 546-1:1995) Acoustics ­ Determination of sound insulation performances of enclosures ­ Part 1: Measurements under laboratory conditions (for declaration purposes) (ISO 11 546-1:1995) SS-EN ISO 15186-1 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement med ljudintensitet ­ Del 1: Laboratoriemätning (ISO 15186-1:2000) Acoustics ­ Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity ­ Part 1: Laboratory measurements ) (ISO 15186-1:2000) SS-ISO 15186-3 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement med ljudintensitet ­ Del 3: Laboratoriemätningar vid låga frekvenser Acoustics ­ Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity ­ Part 3: Laboratory measurements at low frequencies

1.2

Ljudabsorption

SS-EN ISO 354 Byggakustik ­ Mätning av ljudabsorption i efterklangsrum (ISO 354:2003) Acoustics ­ Measurement of sound absorption in a reverberation room (ISO 354:2003) Standarden beskriver en metod för mätning av efterklangstid i rum inom frekvensområdet 100­5000 Hz. Resultat som erhålls enligt denna standard kan användas för att bedöma om ställda krav på efterklangstid i rum i byggnader uppfylls. Kompletterande upplysningar finns i SS 02 52 61 SS-EN ISO 10534-1 Akustik ­ Bestämning av ljudabsorptionsfaktor och impedans i impedansrör ­ Del 1: Metod med stående våg (ISO 10534-1:1996) Acoustics ­ Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedances tubes ­ Part 1: Method using standing wave ratio (ISO 10534-1:1996)

Sida 4 Bygg 605:2009

SS-EN ISO 10534-2 Akustik ­ Bestämning av ljudabsorptionsfaktor och impedans i impedansrör ­ Del 2: Metod med överföringsfunktion (ISO 10534-2:1998) Acoustics ­ Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedances tubes ­ Part 2: Transfer-function method (ISO 10534-2:1998) SS-ISO 17497-1:2004 Byggakustik ­ Egenskaper hos ljudspridande ytor ­ Del 1: Mätning av spridningskoefficient vid diffust ljudinfall i efterklangsrum (ISO 17497-1:2004; IDT) Acoustics ­ Sound-scattering properties of surfaces ­ Part 1: Measurement of the random-incidence scattering coefficient in a reverberation room (ISO 17497-1:2004, IDT) SS 02 52 61 Byggakustik ­ Skärmar ­ Ljudabsorption ­ Laboratorieprovning Building acoustics ­ Acoustical screens ­ Sound absorption ­ Test methods Standarden beskriver en metod för mätning av skärmars ljudabsorption. Denna standard motsvarar NORDTEST NT ACOU 032, och ger kompletterande anvisningar för mätning enligt SS-ISO 354.

1.3

Installationer

SS-EN ISO 3822-1 Akustik ­ Mätning i laboratorium av buller från utrustning avsedd för vatteninstallationer ­ Del 1: Mätmetod (ISO 3822-1:1999) Acoustics ­ Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations ­ Part 1: Method of measurement (ISO 3822-1:1999) SS-EN ISO 3822-2 Akustik ­ Mätning i laboratorium av buller från utrustning avsedd för vatteninstallationer ­ Del 2: Monteringsanvisningar för och inställning av vattenkranar och blandare (ISO 3822-2:1995) Acoustics ­ Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations ­ Part 2: Mounting and operating conditions for draw-off taps and mixing valves (ISO 3822-2:1995) SS-EN ISO 3822-3 Akustik ­ Mätning i laboratorium av buller från utrustning avsedd för vatteninstallationer ­ Del 3: Monteringsanvisningar och inställning av genomströmningsarmatur Acoustics ­ Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations ­ Part 3: Mounting and operating conditions for in-line valves and appliances SS-EN ISO 3822-4 Akustik ­ Mätning i laboratorium av buller från utrustning avsedd för vatteninstallationer ­ Del 4: Monteringsanvisningar och inställning av specialarmatur Acoustics ­ Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in water supply installations ­ Part 4: Mounting and operating conditions for special appliances SS-EN ISO 5135 Akustik ­ Bestämning av ljudeffektnivåer för buller från komponenter i ventilationsanläggningar genom mätning efterklangsrum (ISO 5135:1997) Acoustics ­ Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation room (ISO 5135:1997) SS-EN ISO 5136 Akustik ­ Bestämning av ljudeffektnivåer från fläktar i ventilationsanläggningar ­ Mätning i kanal (ISO 5136:2003) Acoustics ­ Determination of sound power radiated into a duct by fans and other air-moving devices ­ In-duct method (ISO 5136:2003)

Sida 5 Bygg 605:2009

SS-EN ISO 7235:2004 Akustik ­ Mätmetod för kanalanslutna ljuddämpare och luftdon ­ Insättningsdämpning, strömningsljud och totalt tryckfall (ISO 7235:2003) Acoustics ­ Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units ­ Insertion loss, flow noise and total pressure loss (ISO 7235:2003) SS-EN ISO 11691 Akustik ­ Mätning utan luftflöde av insättningsdämpning hos kanalljuddämpare ­ Översiktsmetod för laboratorier (ISO 11 691:1995) Accoustics ­ Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow ­ Laboratory survey method (ISO 11 691:1995) SS-EN 14366:2004 Akustik ­ Mätning i laboratorium av buller från installationer för avloppsvatten Laboratory measurement of noise from waste water installations

2

2.1

Fältmätningar

Ljudisolering

SIS-TR 8:2001 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnad Acoustics ­ Measurement of Sound Insulation in Buildings SS-EN ISO 140-4 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 4: Fältmätning av luftljudsisolering mellan rum (ISO 140-4:1998) Acoustics ­ Measurements of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms (ISO 140-4:1998) SS-EN ISO 140-5 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 5: Fältmätning av luftljudsisolering hos fasadelement och fasader (ISO 140-5:1998) Acoustics ­ Measurement of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 5: Field measurements of airborne sound insulation of facade elements and facades (ISO 140-5:1998) SS-EN ISO 140-7 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 7: Fältmätning av stegljudsisolering hos golv (ISO 140-7:1998) Acoustics ­ Measurements of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors (ISO 140-7:1998) SS-EN ISO 140-14:2004 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 14: Ytterligare krav och vägledning för fältmätning (ISO 140-14:2004) Acoustics ­ Measurement of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 14: Guidelines for special situations in the field (ISO 140-14:2004) SS-EN ISO 11546-2 Akustik ­ Bestämning av ljudisolering hos inbyggnad ­ Del 2: Fältmätningar (för godkännande och verifieringsändamål) (ISO 11 546-2:1995) Acoustics ­ Determination of sound insulation performances of enclosures ­ Part 2: Measurements in situ (for acceptance and verification purposes) (ISO 11 546-2:1995) SS-EN ISO 11820 Akustik ­ Ljuddämpare ­ Fältmätningar (ISO 11820:1996) Acoustics ­ Measurements on silencers in situ (ISO 11820:1996)

Sida 6 Bygg 605:2009

SS-ISO 15186-2 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement med ljudintensitet ­ Del 2: Fältmätning Acoustics ­ Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity ­ Part 2: Field measurements SS-EN ISO 18233:2006 Byggakustik ­ Tillämpning av nya mätmetoder inom byggnads- och rumsakustik (ISO 18233:2006) Acoustics ­ Application of new measurement methods in building and room acoustics (ISO 18233:2006)

2.2

Ljudabsorption (efterklangstid)

SS-EN ISO 3382-2:2008 Byggakustik ­ Mätning av akustiska parametrar i rum ­ Del 2: Efterklangstid i vanliga rum (ISO 3382-2: 2008) Acoustics ­ Measurement of room acoustic parameters ­ Part 2: Reverberation time in ordinary rooms (ISO 3382-2:2008)

2.3

Ljudtrycksnivå

SS-EN ISO 10052:2004 Byggakustik ­ Fältmätningar av luft- och stegljudsisolering samt buller från installationer ­ Överslagsmetod (ISO 10052:2004) Acoustics ­ Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound ­ Survey method (ISO 10052:2004) ISO 10052 används för möblerade rum. Akustikbehandlade rum (rum med akustikplattor m.m.) behandlas som möblerade rum. Vid mätning i tomt rum, som är avsett att möbleras, skall den korrektion på ­3 dB som finns i SS 02 52 63 tabell A2 tillåtas. SS-EN ISO 16032:2004 Byggakustik ­ Mätning av buller från installationer i byggnader ­ Teknisk metod (ISO 16032:2004) Acoustics ­ Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings ­ Engineering method (ISO 16032:2004) SS-EN ISO 16032 skall vara referensmetoden I fall av tvist eller behov av noggrannare bestämning, I övriga fall kan SS-EN ISO 10052 användas.

3

Utvärdering och klassning

SS-EN ISO 717-1 Byggakustik ­ Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar ­ Del 1: Ljudisolering (ISO 717-1:1996) Acoustics ­ Rating of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:1996) SS-EN ISO 717-1/A1:2006 Byggakustik ­ Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar ­ Del 1: Luftljudsisolering ­ Tillägg 1: Avrundningsregler för sammanfattningsvärden (ISO 717-1/Amd 1:2006) Acoustics ­ Rating of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 1: Airborne sound insulation ­ Amendment 1: Rounding rules related to single number ratings and single number quantities (ISO 717-1/Amd 1:2006) SS-EN ISO 717-2 Byggakustik ­ Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar ­ Del 2 Stegljudsisolering (ISO 717-2:1996) Acoustics ­ Rating of sound insulation in buildings and of building elements -- Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:1996)

Sida 7 Bygg 605:2009

SS-EN ISO 717-2/A1:2006 Byggakustik ­ Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggnadsdelar ­ Del 2: Stegljudsisolering (ISO 717-2/Amd 1:2006) Acoustics ­ Rating of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2/Amd 1:2006) SS-EN ISO 11654 Byggakustik ­ Ljudabsorbenter ­ Värdering av mätresultat och klassindelning (ISO 11654:1997) Acoustics ­ Sound absorbers for use in buildings ­ Rating of sound absorption (ISO 11654:1997) Standarden omfattar regler för och utvärdering av mätresultat av ljudabsorption för ljudabsorbenter i byggnader samt klassindelning av dessa. SS 25267:2004, utgåva 3 Byggakustik ­ Ljudklassning av utrymmen i byggnader ­ Bostäder Acoustics ­ Sound insulating classification of buildings ­ Spaces in dwellings SS 25268:2007, utgåva 2 Byggakustik ­ Ljudklassning av utrymmen i byggnader ­ Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell Acoustics ­ Sound classification of spaces in buildings ­ Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels SS-EN 20140-2 Byggakustik ­ Mätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement ­ Del 2: Mätonoggrannhet ­ Bestämning, verifiering och tillämpning Acoustics ­ Measurements of sound insulation in buildings and of building elements ­ Part 2: Determination, verification and application of precision data Innehåller ISO 140-2:1991.

4

Beräkningar och råd

Serien SS-EN 12354 finns även utgiven som global standard med nummer ISO 15712.

ANM.

SS-EN 12354-1 Byggakustik ­ Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från egenskaper hos byggelement ­ Del 1: Luftljudsisolering mellan rum Building acoustics ­ Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements ­ Part 1: Airborne sound insulation between rooms SS-EN 12354-2 Byggakustik ­ Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från egenskaper hos byggnadselement ­ Del 2: Stegljudsisolering mellan rum Building acoustics ­ Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements ­ Part 2: Impact sound insulation between rooms SS-EN 12354-3 Byggakustik ­ Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från egenskaper hos byggnadselement ­ Del 3: Luftljudsisolering mot utomhusljud Building acoustics ­ Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements ­ Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound SS-EN 12354-4 Byggakustik ­ Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från egenskaper hos byggnadselement ­ Del 4: Ljudtransmission från inomhus till utomhus Building acoustics ­ Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements ­ Part 4: Transmission of indoor sound to the outside

Sida 8 Bygg 605:2009

SS-EN 12354-6: 2004 Byggakustik ­ Bestämning av akustiska egenskaper hos byggnader utgående från egenskaper hos byggnadselement ­ Del 6: Ljudabsorption i utrymmen i byggnader Building acoustics ­ Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements ­ Part 6: Sound absorption in enclosed spaces SS-EN ISO 11690-2 Akustik ­ Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser ­ Del 2: Åtgärder för bullerbegränsning (ISO 11690-2:1996) Acoustics ­ Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery ­ Part 2: Noise control measures (ISO 11690-2:1996) SS-EN ISO 11690-3 Akustik ­ Rekommendationer vid utformning av tysta arbetsplatser ­ Del 3: Ljudutberedning och uppskattning av bullernivå i arbetsrum (ISO/TR 11690-3:1997) Acoustics ­ Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery ­ Part 3: Sound propagation and noise prediction in workrooms (ISO/TR 11690-3:1997)

5

Övrigt

SS-EN ISO 1683:2008 Akustik ­ Rekommenderade referensvärden för ljud- och vibrationsnivåer (ISO 1683:2008) Acoustics ­ Preferred reference values for acoustical and vibratory levels (ISO 1683:2008) SS-EN 29052-1 Byggakustik ­ Bestämning av dynamisk styvhet ­ Del 1: Material under flytande golv i bostäder Acoustics ­ Determination of dynamic stiffness ­ Part 1: Materials used under floating floors in dwellings Standarden SS-EN 29052-1 ersätter SS 02 52 65 och innehåller ISO 9052-1:1989. SS-ISO 10053 Byggakustik ­ Ljudisolering ­ Laboratoriemätning av skärmdämpning hos kontorsskärmar Acoustics ­ Measurement of office screen sound attenuation under specific laboratory conditions SS-EN ISO 11821 Akustik ­ Ljuddämpande egenskaper hos flyttbara skärmar för avskärmning mot industribuller ­ Fältmätningar (ISO 11821:1997) Acoustics ­ Measurement of the in situ sound attenuation of a removable screen (ISO 11821:1997) SS-EN ISO 15667 Akustik ­ Riktlinjer för bullerbekämpning genom inbyggnader och hytter (ISO 15667:2000) Acoustics ­ Guidelines for noise control by enclosures and cabins (ISO 15667:2000) SIS-CEN/TR 15226:2006 Byggnadsprodukter ­ Behandling av akustik i produktrelaterade tekniska specifikationer Building products ­ Treatment of acoustics in product technical specifications SIS-TR 15:2008 Byggakustik ­ Riktlinjer för mätning och bedömning av stegljudsnivå i samma rum

Information

Microsoft Word - Bygg_605 - Byggakustik - íversikt utg 6 2009.doc

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

686826