Read SBTC 2008 IST INTRIM.xls text version

District Sitapur I Interim List of Candidates for Special BTC Training 2008 This interim select list is subject to the order of Hon'ble High Court/Supreme Court and rectification of any other clerical error and moreover, it will be subject to reshuffling, verification of documents from issuing agencies and verification of year of recognition of Institute awarding Training Qualification from NCTE

;g vufUre p;u lwph ek0 mPp U;k;ky; @ek0 loksZPp U;k;ky; ds vkns'kksa ds v/khu gksxh ,oa fdlh fyfidh; =qfV ds la/kku ds v/khu gksxhA lkFk gh fj'kQfyax]vH;fFkZ;ksa ds ewy izek.ki=ksa ds fuxZeu laLFkk ls lR;kiu ,oa izf'k{k.k ;ksX;rk iznku djus okyh laLFkk dh ekU;rk o"kZ dh ,u0lh0Vh0bZ0 ls lR;kiu ds v/khu gksxhA

FEMALE/ARTS/UR CN NAME 3278221 RENU MISHRA 3278254 ANJU 3277866 JWALA DEVI 3270949 KUMARI POONAM 3279172 MANJU LATA BAJPAI 3280267 RACHANA SHUKLA 3254142 KANCHAN SINGH 3252465 BABITA SINGH 3209260 MAHIMA DIXIT 3286072 PRIYANKA PANDEY 3263908 RICHA SRIVASTAVA 3237687 RICHASHREE TRIPATHI 3283408 KALPANA DEVI 3287049 NIDHI SRIVASTAVA 3291867 REETA PANDEY 3228654 MRADULA SHUKLA 3294292 BRIJESH 3274608 NALINI AGRAWAL 3213131 AMINA KHATOON 3264801 ANKITA SINGH 3239491 SHILPI MISHRA 3216259 SHIKHA SINGH 3203715 SADHNA SINGH 3206065 REKHA 3220250 PUNAM SINGH FNAME SHRAVAN KUMAR MISHRA RAJENDRA BABU SHUKLA RAGHUVEER SHARAN RAM KUMAR PANDEY INDRA NARAYAN PANDEY RAMENDRA PRASAD SHUKLA RAMKEWAL SINGH KANCHAN SINGH SHYAM KISHOR DIXIT RANTI DEV PANDEY NETRA SHANKAR SRIVASTAVA PRADHUMNA TRIPATHI SHIVBARAN SINGH SHRIPRAKASH SRIVASTAVA RAM CHANDRA PANDEY BALVANT KUMAR SHUKLA BARJMOHAN TIWARI AVDHESH KUMAR AGRAWAL MAHMOOD AHMAD BEER DHANNAJAY SINGH SHIV KUMAR MISHRA INDRAJEET SINGH JAGANNATH SINGH MAHESWAR DAYAL MISHRA DHIRENDRA PRATAP SINGH DOB 18/08/85 23/04/84 18/07/85 05/01/78 04/07/74 08/07/74 14/05/83 01/07/83 01/07/85 28/09/86 01/07/86 25/08/79 02/04/86 01/07/81 25/12/84 12/12/85 01/01/84 09/09/73 02/11/80 08/02/86 31/01/86 15/10/88 18/12/85 09/07/86 10/01/81 SEX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAST CAT GRP FLAG TOTAL Status SelTag 1 10 335.66 1 ES 1 10 333.34 1 ES 4 10 290.87 1 ES 1 10 286.86 1 ES 1 10 284.86 1 ES 1 10 282.59 1 ES 1 10 279.86 1 ES 1 10 278.11 1 ES 1 10 278.02 1 ES 1 10 276.99 1 ES 1 10 276.84 1 ES 1 10 276.30 1 ES 1 10 275.81 1 ES 1 10 275.53 1 ES 1 10 275.38 1 ES 1 10 274.96 1 ES 1 10 274.60 1 ES 1 10 274.56 1 ES 1 10 274.47 1 ES 1 10 274.37 1 ES 1 10 274.32 1 ES 1 10 274.31 1 ES 1 10 274.14 1 ES 1 10 273.69 1 ES 1 10 273.67 1 ES

SEX -1 - FEMALE, 2-MALE CASTE- 1-GENRAL,2-SC,3-ST, 4-OBC STATUS- ESD-ORIGINAL DOC.SUBMITTED, ES-INTERIM SELECTED

CATEGORY- 5 -BLIND, 6-DEAF AND DUMB, 7-PH, 8-DFF, 9 EXSERVICEMEN(SELF)

GROUP-10 ARTS 11-SCIENCE FLAG- 12-SHIKSHAMITRA

District Sitapur I Interim List of Candidates for Special BTC Training 2008 This interim select list is subject to the order of Hon'ble High Court/Supreme Court and rectification of any other clerical error and moreover, it will be subject to reshuffling, verification of documents from issuing agencies and verification of year of recognition of Institute awarding Training Qualification from NCTE

;g vufUre p;u lwph ek0 mPp U;k;ky; @ek0 loksZPp U;k;ky; ds vkns'kksa ds v/khu gksxh ,oa fdlh fyfidh; =qfV ds la/kku ds v/khu gksxhA lkFk gh fj'kQfyax]vH;fFkZ;ksa ds ewy izek.ki=ksa ds fuxZeu laLFkk ls lR;kiu ,oa izf'k{k.k ;ksX;rk iznku djus okyh laLFkk dh ekU;rk o"kZ dh ,u0lh0Vh0bZ0 ls lR;kiu ds v/khu gksxhA

FEMALE/ARTS/UR CN NAME 3217293 VIBHA SRIVASTAVA 3223626 PANCHALI MISHRA 3248453 RENU GUPTA 3238593 SHARDDHA MISHRA 3211543 NEHA KHANNA 3246675 RICHA SHUKLA 3205475 NIDHI TRIVEDI 3270794 DEEBA ZAIDI 3208744 AMITA 3215444 MILI KRISHANA 3268600 PRIYAM SINGH CHAUHAN 3216421 BABITA 3286881 REENA SINGH 3205184 KAJAL JAIN 3277215 SNEH LATA YADAV 3219050 KUMARI SANGEETA DEVI 3266828 AMITA RASTOGI 3257159 RUCHI TUTEJA 3214276 KANCHAN SHUKLA 3266700 SADHNA MISHRA 3267295 RASHMI SRIVASTAVA 3244358 POOJA SHARMA 3291181 ARPANA DEVI 3209745 RANJANA SHARMA 3201221 POOJA RANI DHINGRA FNAME LALIT MOHAN SRIVASTAVA MANNA LAL MISHRA LATE GULAB CHANDRA GUPTA BHAGWAT PRASAD MISHRA PRADEEP KHANNA RAVI SHANKAR SHUKLA JAI PRAKASH TRIVEDI SAIYYAD MUNTJIR HUSAIN JAIDI JAGDISH PRASAD HITESH KUMAR RAKESH BAHADUR SINGH CHAUHAN D. N. SRIVASTAVA KALI SINGH SUKHMAL CHANDER JAIN JAS KARAN SINGH YADAV CHANDRAPAL SINGH GIRJA SHANKAR RASTOGI SATISH KM. ARORA MANOJ SHUKLA SURESH CHANDRA MISHRA VIJAY KANT SRIVASTAVA DEV PRAKASH SHARMA RAMBARAN SINGH S.K. BHATT JUGAL KISHOR DHINGRA DOB 06/08/76 10/12/87 03/02/83 15/07/86 26/09/83 25/11/83 05/10/82 04/12/82 30/12/85 17/12/77 22/07/86 09/08/76 05/06/80 06/12/81 01/02/85 08/11/85 18/03/86 13/11/84 04/07/89 30/03/76 01/02/83 29/06/83 02/10/81 31/05/79 01/07/82 SEX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAST CAT GRP FLAG TOTAL Status SelTag 1 10 272.99 1 ES 1 10 272.94 1 ES 1 10 272.94 1 ES 1 10 272.57 1 ES 1 10 272.06 1 ES 1 10 271.86 1 ES 1 10 271.71 1 ES 1 10 271.64 1 ES 1 10 271.45 1 ES 1 10 271.31 1 ES 1 10 271.08 1 ES 1 10 270.54 1 ES 1 10 269.80 1 ES 1 10 269.77 1 ES 4 10 269.67 1 ES 1 10 269.13 1 ES 4 10 268.93 1 ES 1 10 268.77 1 ES 1 10 268.61 1 ES 1 10 268.58 1 ES 1 10 268.56 1 ES 1 10 268.53 1 ES 1 10 268.33 1 ES 1 10 267.79 1 ES 1 10 267.52 1 ES

SEX -1 - FEMALE, 2-MALE CASTE- 1-GENRAL,2-SC,3-ST, 4-OBC STATUS- ESD-ORIGINAL DOC.SUBMITTED, ES-INTERIM SELECTED

CATEGORY- 5 -BLIND, 6-DEAF AND DUMB, 7-PH, 8-DFF, 9 EXSERVICEMEN(SELF)

GROUP-10 ARTS 11-SCIENCE FLAG- 12-SHIKSHAMITRA

District Sitapur I Interim List of Candidates for Special BTC Training 2008 This interim select list is subject to the order of Hon'ble High Court/Supreme Court and rectification of any other clerical error and moreover, it will be subject to reshuffling, verification of documents from issuing agencies and verification of year of recognition of Institute awarding Training Qualification from NCTE

;g vufUre p;u lwph ek0 mPp U;k;ky; @ek0 loksZPp U;k;ky; ds vkns'kksa ds v/khu gksxh ,oa fdlh fyfidh; =qfV ds la/kku ds v/khu gksxhA lkFk gh fj'kQfyax]vH;fFkZ;ksa ds ewy izek.ki=ksa ds fuxZeu laLFkk ls lR;kiu ,oa izf'k{k.k ;ksX;rk iznku djus okyh laLFkk dh ekU;rk o"kZ dh ,u0lh0Vh0bZ0 ls lR;kiu ds v/khu gksxhA

FEMALE/ARTS/UR CN NAME 3289500 VANDANA SHARMA 3261961 NEHA GARG 3271512 SUJATA DWIVEDI 3225767 SEEMA DEVI 3217195 KANTA BIST 3292589 LATA KUMARI PARASHAR 3235576 MADHURI YADAV 3239823 MAMTA DWIVEDI 3271992 KUMKUM 3264202 POORANIMA TIWARI 3290482 SHALINI BHASIN 3266449 PRIYAMA BADA SINGH 3268747 PRIYA SINGH 3274860 SHASHI RANI SARASWAT 3279821 REENA TIWARI 3229749 SHASHI SRVIASTAVA 3283155 SAVITA 3232729 ANJU SINGH 3274890 SHRISHTY SHARMA 3225459 ASHA PANDEY 3235896 SUNITA CHATURVEDI 3205843 REETA MISHRA 3270158 MANJU LATA 3248510 SWEETY GUPTA 3264690 SHALINI CHAUDHARY FNAME VISHVANATH PRASAD SHARMA VINOD GARG JAY PRAKASH SHATRUGHAN PRASAD TRIPATHI PRATAP SINGH BIST RAM CHARAN PARASHAR K S YADAV CHATURBHUJ NARAIN DWIVEDI I.J.SINGH SHESHNATH GULSHAN KUMAR JANARDAN SINGH SHIV SHANAR SINGH RAMESHWAR PRASAD SARASWAT KESHAV PRASAD TIWARI BASUDEV PRASAD SRIVASTAVA RAM BADAN VERMA RAS BIHARI SINGH KISHAN KUMAR SHARMA RAM PRAKASH PANDEY RAM HARI OM CHATURVEDI HARISH CHANDRA MISHRA SHIVMANGAL SINGH YADAV SHIV BHAGWAN GUPTA THAMMAN SINGH DOB 05/01/82 03/01/83 04/02/87 01/03/85 01/09/83 08/08/85 26/07/84 30/05/75 07/01/84 30/06/87 05/01/74 08/06/81 14/05/87 15/08/83 08/09/83 09/07/72 12/12/85 05/07/81 07/11/81 01/05/79 27/11/79 12/01/79 02/01/83 02/04/86 20/07/81 SEX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAST CAT GRP FLAG TOTAL Status SelTag 1 10 267.13 1 ES 1 10 267.10 1 ES 1 10 266.68 1 ES 1 10 266.60 1 ES 1 10 266.60 1 ES 1 10 266.42 1 ES 4 10 266.35 1 ES 1 10 266.27 1 ES 4 10 266.23 1 ES 1 10 266.06 1 ES 1 10 265.68 1 ES 1 10 265.60 1 ES 1 10 265.46 1 ES 1 10 265.23 1 ES 1 10 265.20 1 ES 1 10 265.02 1 ES 4 10 264.93 1 ES 1 10 264.85 1 ES 1 10 264.80 1 ES 1 10 264.69 1 ES 1 10 264.44 1 ES 1 10 264.42 1 ES 4 10 264.39 1 ES 1 10 264.34 1 ES 1 10 264.21 1 ES

SEX -1 - FEMALE, 2-MALE CASTE- 1-GENRAL,2-SC,3-ST, 4-OBC STATUS- ESD-ORIGINAL DOC.SUBMITTED, ES-INTERIM SELECTED

CATEGORY- 5 -BLIND, 6-DEAF AND DUMB, 7-PH, 8-DFF, 9 EXSERVICEMEN(SELF)

GROUP-10 ARTS 11-SCIENCE FLAG- 12-SHIKSHAMITRA

District Sitapur I Interim List of Candidates for Special BTC Training 2008 This interim select list is subject to the order of Hon'ble High Court/Supreme Court and rectification of any other clerical error and moreover, it will be subject to reshuffling, verification of documents from issuing agencies and verification of year of recognition of Institute awarding Training Qualification from NCTE

;g vufUre p;u lwph ek0 mPp U;k;ky; @ek0 loksZPp U;k;ky; ds vkns'kksa ds v/khu gksxh ,oa fdlh fyfidh; =qfV ds la/kku ds v/khu gksxhA lkFk gh fj'kQfyax]vH;fFkZ;ksa ds ewy izek.ki=ksa ds fuxZeu laLFkk ls lR;kiu ,oa izf'k{k.k ;ksX;rk iznku djus okyh laLFkk dh ekU;rk o"kZ dh ,u0lh0Vh0bZ0 ls lR;kiu ds v/khu gksxhA

FEMALE/ARTS/UR CN NAME 3281628 NEERU BHARDWAJ 3233395 AJAMI AAZAZ 3217388 KALYANI BIST 3285964 NAMARTA RAI 3210737 MADHAVI PATHAK 3212009 JYOTI MISHRA 3219509 PRIYANKA SHRIWASTAVA 3294137 ANJANA PRAKASH RAI 3276067 NEELAM SINGH 3226367 RASHMI PATHAK 3266780 RAHUL CHAUHAN 3258850 ALKA SINGH 3204548 SHRADHA SINGH 3266784 ANU CHAUHAN COUNT 89 FNAME DEV KUMAR SHARMA AZAZ AHMAD PRATAP SINGH BIST SURENDRA NATH RAI PRYAG NARAYAN PATHAK RAM SHANKAR MISHRA KRISHNA PRAKASH SHRIWASTAVA PHANINDRA KUMAR RAI AMAR BAHADUR SINGH ANAND PRAKASH PATHAK GANGARAM CHUHAN SUMAN SINGH RAMESH SINGH GANGARAM CHAUHAN DOB 09/06/72 05/06/76 09/01/83 14/07/86 11/05/80 01/01/83 18/08/80 05/08/85 01/01/72 10/03/80 07/01/79 01/06/78 10/06/82 05/08/81 SEX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CAT GRP FLAG TOTAL Status SelTag 10 264.03 1 ES 10 264.03 1 ES 10 263.68 1 ES 10 263.63 1 ES 6 10 252.88 61 ES 7 10 251.66 71 ES 6 10 245.87 61 ES 5 10 244.19 51 ES 5 10 242.49 51 ES 8 10 233.27 81 ES 8 10 225.65 81 ES 8 10 222.82 81 ES 8 10 219.37 81 ES 8 10 187.15 81 ES

B.S.A SITAPUR

D.I.O.S SITAPUR

PRINCIPAL D.I.E.T. KHAIRABAD SITAPUR

C.D.O. SITAPUR

D.M. SITAPUR

SEX -1 - FEMALE, 2-MALE CASTE- 1-GENRAL,2-SC,3-ST, 4-OBC STATUS- ESD-ORIGINAL DOC.SUBMITTED, ES-INTERIM SELECTED

CATEGORY- 5 -BLIND, 6-DEAF AND DUMB, 7-PH, 8-DFF, 9 EXSERVICEMEN(SELF)

GROUP-10 ARTS 11-SCIENCE FLAG- 12-SHIKSHAMITRA

Information

SBTC 2008 IST INTRIM.xls

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

689262


You might also be interested in

BETA
SBTC 2008 IST INTRIM.xls