Read Inhoud 3 A5.qxp text version

eugdplan

voetbalvereniging Moerkapelle

eugdplan

voetbalvereniging Moerkapelle

Inhoud

Voorwoord Huisreglement jeugdafdeling v.v. Moerkapelle Richtlijnen jeugdleiders Uitleg voetbaltermen Doelstellingen opleiding en coaching Positie op het veld Spelerstaken Basisbegrippen teamtaken Opleiding keepers KNVB circuittraining Coachen Trainingen 3 4 6 8 9 10 11 15 16 17 22 24

Jeugdplan

1

Voorwoord

Als vereniging is het belangrijk om vooruit te zien en te ontwikkelen. Om weer een stap verder te komen in de organisatie van onze jeugdafdeling is besloten om te gaan werken volgens een jeugdplan. Het doel is het te gebruiken als een handleiding en hulpmiddel om de organisatie en het jeugdvoetbal bij de v.v. Moerkapelle op een hoger plan te brengen. Het moet een leidraad zijn waardoor een ieder, die bij onze jeugdafdeling betrokken is, weet wat van hem of haar verwacht wordt en wat van anderen verwacht mag worden. Dit plan hebben we niet zelf bedacht maar is opgesteld en wordt gebruikt door de KNVB. Als kleine vereniging zullen we best wel situaties tegen komen waarin dit jeugdplan niet altijd uitkomst biedt. Echter willen we wel volgens de maatstaven van het jeugdplan de jeugdopleiding een ander gezicht gaan geven. Door volgens dit jeugdplan te gaan werken kunnen we een basis leggen voor de toekomst Willen we het bovenstaande bereiken dan kan dit alleen met de medewerking van de jeugdleiders, jeugdtrainers en alle andere mensen in onze organisatie. We rekenen dan ook op alle medewerking van deze groep vrijwilligers om samen tot een beter resultaat en meer spelvreugde te komen. Namens de jeugdcommissie, Fred Hertog

Jeugdplan

3

Huisreglement jeugdafdeling v.v. Moerkapelle

Voetbal is een teamsport en daarom is het belangrijk dat je iedere training en wedstrijd aanwezig bent. Zorg ook dat je er op de afgesproken tijd (zie Jeugdkontakt en www.vvmoerkapelle.nl) bent, zodat training of wedstrijd op tijd kan beginnen. Natuurlijk kan het eens voorkomen dat je niet kan, zeg dan netjes af. Afzeggen voor de training doe je bij de trainer uiterlijk één uur voordat de training begint. Afzeggen voor een wedstrijd doe je bij de leider uiterlijk om 18:00 uur op de dag vóór de wedstrijd. (Alleen bij onverwachte ziekte geldt deze regel uiteraard niet.) Als je niet afzegt zit de kans erin dat je de volgende wedstrijd reserve staat. Er wordt van iedereen discipline verwacht. Leiders en trainers stellen wedstrijd- of trainingsregels vast en houd je daar ook aan. Ga normaal om met deze vrijwilligers, zij doen dat ook met jou. Normen en waarden zijn ook bij onze vereniging van toepassing. Wanneer je deelneemt aan een activiteit van v.v. Moerkapelle dan vertegenwoordig je onze vereniging waardig. Ga met respect om met medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en iedere ander waarmee je tijdens een activiteit te maken krijgt. Behandel materialen van onze vereniging en de verenigingen waar we te gast zijn netjes en laat altijd alles opgeruimd achter. Als lid van onze voetbalvereniging heb je ook verplichtingen naar de vereniging en in jullie situatie naar de Jeugdafdeling toe. Zijn er problemen bespreek dat dan met één van je leiders, kom je er niet uit neem dan contact op met een lid van de Jeugdcommissie. We willen graag met z'n allen een seizoen beginnen maar zeker ook met z'n allen eindigen. Laat niet halverwege een seizoen je team in de steek. Aan jeugdleden onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Bij alle jeugdteams is alcohol in de kleedkamers verboden, ook al zijn ze ouder dan 16 jaar. Dit geldt ook voor de leiders/begeleiders.

Jeugdplan

4

Na afloop van de training kan er een bekertje limonade gedronken worden in de kantine. Om naar uitwedstrijden te gaan is het bij enkele teams regelmatig het geval dat we auto's tekort komen. Wij gaan er vanuit dat in het vervoer naar uitwedstrijden wordt voorzien door de leiders en ouders van de spelers. Als het noodzakelijk blijkt dan adviseren wij om een rijrooster op te stellen waaraan de leiders en ouders zich dan ook moeten houden. Elk team heeft een eigen logboek. Omdat niet altijd de leiders ook trainers zijn, is het erg belangrijk dat men van elkaar weet wat er zich op de trainingen en bij de wedstrijden afspeelt. Hierin wordt o.a. een presentielijst bijgehouden. Op deze manier willen we proberen de communicatie tussen spelers, leiders, trainers en de Jeugdcommissie zo goed als mogelijk te laten verlopen. Het oud papier is een grote inkomstenbron voor onze jeugdafdeling en dat willen we ook zo houden. Voor de vrijwilligers die dat regelen is dit heel veel werk. Daarom wordt een schema gemaakt waarbij leiders en spelers op zaterdagmorgen hierbij assisteren. Het is van groot belang dat je ook komt als je volgens het schema aan de beurt bent. Kun je niet, zorg dan zelf voor een vervanger! Het schema wordt vermeld in het Jeugdkontakt. Door deze punten na te leven kunnen we als jeugdleden, ouders, leiders, trainers en Jeugdcommissie er voor zorgen dat iedereen met plezier naar onze voetbalvereniging blijft komen. We hopen op ieders medewerking. Jeugdafdeling v.v. Moerkapelle

Jeugdplan

5

Richtlijnen Jeugdleiders

Om het voor de jeugdleiders(sters) wat gemakkelijker te maken en om misverstanden ten aanzien van bepaalde beslissingen te voorkomen hebben wij gemeend om een aantal richtlijnen op te stellen, die als iedereen zich eraan houdt, het een stuk gemakkelijker voor ons en voor jullie in de toekomst kan maken. 1. Verantwoordelijkheid Een jeugdleider/ster is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn team dat wil zeggen: De jeugdleider/ster probeert altijd voor een wedstrijd eerder dan de groep aanwezig te zijn om eventuele problemen rond de wedstrijd of voor het vertrek op te kunnen vangen. Bijvoorbeeld: - Spelers die niet komen opdagen. - Geen vervoer genoeg. - Kaarten meenemen van de gastspelers. De jeugdleider/ster maakt samen met zijn of haar medeleider(s) aan het begin van het seizoen goede afspraken ten aanzien van: - Wie is de eerste leider/ster i.v.m. de opstelling en overleg met de trainer als die niet meegaat naar de wedstrijden. - Wie haalt de tas met kleding op en brengt hem weg. - Wie vult het wedstrijdformulier in (vanaf de D pupillen). Ten aanzien van het vervoer gaan wij er van uit dat als er voldoende leiders bij een team zijn dat er ook geen problemen zijn bij het regelen van het vervoer, mocht dit wel het geval zijn dan adviseren we jullie om gezamenlijk een rooster op te stellen waarin heel duidelijk staat welke ouders bij welke wedstrijden mee zullen moeten helpen bij het vervoer. 2. Discipline Ook ten aanzien van de discipline rond jullie team kun je het beste vroeg in het seizoen goede afspraken maken met je spelers over: Opkomst bij de training. We moeten zoveel mogelijk proberen de jongens ervan te doordringen wat het nut is van de training en dat het de bedoeling is dat iedereen daar beter van wordt. Afzeggen voor de training. Dat doe je bij de trainer of als er meerdere trainers zijn bij een centraal figuur welke alles in overleg met de trainers regelt.

Jeugdplan

6

Reservebeurten. Hou goed op papier bij wie er reserve staan, de kinderen weten het meestal precies, dus laat daar geen misverstanden over bestaan. Maak ook in overleg weer met de trainers de afspraak of je bepaalde sancties wilt instellen t.o.v. het missen van een training of het worden weggestuurd daarvan. Het is ons als leiders/sters, trainers of zelfs als jeugdcommissie niet toegestaan om een speler te schorsen, mochten er grote problemen rond een speler ontstaan dan wordt het probleem doorgesproken met de jeugdcommissie en daarna wordt het neergelegd bij het hoofdbestuur, dat is de enige partij die een speler mag schorsen. Wijs in voorkomende gevallen op het huisreglement van onze jeugdafdeling. 3. Algemeen Probeer altijd voor ogen te houden dat wij er zijn om de kinderen een leuke wedstrijd te laten spelen, probeer daarom altijd positief te coachen. Ook langs de lijn hebben wij een voorbeeldfunctie dus liever niet roken, bellen of sms-en. Spreek met de medeleiders/sters af dat je probeert om minimaal één training van je team bezoeken, het liefst de tweede training want dan kan je afspraken maken met de trainer over de komende wedstrijd. Voor de E- en F- leiders/sters: Denk aan het neerzetten en vooral opruimen van de doeltjes voor en na de wedstrijd. Dit in het verband met een goede voortgang van de rest van het programma. Wij proberen iedereen zoveel mogelijk te waarschuwen als er veranderingen zijn in het programma, maar probeer ook zelf te checken op het mededelingenbord in de kantine of op de website of alles nog klopt. 4. Douchen Controleer na de wedstrijd of de kinderen zich wel gedoucht hebben we zien ze wel allemaal graag schoon naar huis gaan. Tot slot wensen we jullie verschrikkelijk veel voetbalplezier en vergeet niet als er iets is kunnen jullie ons altijd over deze zaken aanspreken. De Jeugdcommissie

Jeugdplan

7

Uitleg voetbaltermen

T.I.C. T = Techniek balaanname, lichaamshouding, tempo waarmee de bal wordt gespeeld. I = Inzicht moment van spelen, loopactie (vooractie), diepte voor breedte spel. C = Communicatie, onderlinge coaching naar elkaar, roepen of medespeler open kan draaien, tijd, rust, etc. Bijvoorbeeld de laatste man loopt bij balbezit op naar het middenveld om de opbouw te versterken (inschuivende laatste man bij balbezit). Verdedigende stelling waarbij de verdedigers schuin achter elkaar staan, om elkaar rugdekking te geven. Loopactie zonder bal om ruimte ('gat') te creëren voor de speler met bal of voor een andere speler. Bij balverlies moeten de middenvelders en verdedigers de kortste weg naar de het doel afschermen, binnenkant afdekken. Bij balverlies: Tegenstander loslaten en de kortste weg naar de bal opzoeken. Bij balbezit: Na het geven van een lange pass ook dan tegenstander loslaten om medespeler te ondersteunen. Bij het storen op de bal idem als bij balverlies.

Inschuiven

Staffelen

Vooractie

Knijpen

Kantelen

Afvallende bal Als er een duel wordt gespeeld, en de bal die daaruit komt volgt, tweede bal moet een medespeler direct bij de bal staan om balbezit te houden. Doordekken Bijvoorbeeld: Als bij de keeper van de tegenpartij de bal naar de rechtsback gooit/schiet dan zet iedereen druk op de bal, dus het hele elftal schuift door naar de kant van de bal.

Jeugdplan

8

Doelstellingen opleiding en coaching

Leeftijd Doel Inhoud T.i.c. Vaardigheidsspelvormen - Richting - Snelheid - Nauwkeurigheid T.i.c. Spelinzicht en technische vaardigheid ontwikkelen d.m.v. het spelen in vereenvoudigde voetbalsituaties (zgn. basisvormen) T.I.c. Teamtaken, taken per linie en posities ontwikkelen door kleine en grote wedstrijdvormen en afgeleide vormen T.I.C. Wedstrijdcoaching - Rendement wedstrijdrijpheid - Mentale aspecten T.I.C. Specialisatie of multifunctionele beïnvloeding

5-7 jaar 7 F pupillen Bal is doel

Zgn. voorfase Het leren beheersen van de bal (de bal is rond en dat is best moeilijk)

7-12 jaar 1 E- en D pupillen Bal is middel

Basisspelrijpheid

12-16 jaar 1 C- en B junioren Wedstrijd is middel

Wedstrijdrijpheid (11 tegen 11)

16-18 jaar 1 A junioren Wedstrijd is doel

Competitierijpheid

Boven de 18 jaar Senioren Competitie is doel

Optimale rijpheid In senioren en/of topvoetbal

Jeugdplan

9

Positie op het veld

1

3 2 4 5

6

10

8

7

9

11

Jeugdplan

10

Spelerstaken

1

Keeper Balbezit: Positie kiezen / meebewegen met bal. Coachen. Meevoetballen/aanspeelbaar zijn. Positie kiezen/meebewegen met bal. Coachen. Meevoetballen/uitkomen bij diepe bal. Baas in vijf metergebied/roepen.

Balverlies:

2

Rechterverdediger Balbezit:

Balverlies:

- Naast 3 komen in de opbouw. - Zodra 3 in balbezit komt, iets inschuiven (drie hoek maken met 6). - Snel diepte maken d.m.v. passen of drijven (opkomen). - Open staan en open aannemen. - Binnenkant dekken. - Staffelen. - Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld. - Zone dekken indien geen tegenstander. - Rugdekking geven aan middenveld. Opbouw verzorgen. Coachen middenveld en backs. Inschuiven naar middenveld. Snel diepte maken d.m.v. passen of drijven (opkomen). - Rugdekking verzorgen aan verdedigers. - Druk zetten op man met bal (inschuiven) bij overtal situatie. - Eventueel op buitenspel spelen. Tussen 3 en 5 spelen in de opbouw. Open staan en open aannemen. Spits schaduwen en uitschakelen. Coachen middenveld. Centraal blijven spelen.

3

Vrije verdediger/ laatste man

Balbezit:

Balverlies:

4

Voorstopper

Balbezit: Balverlies:

Jeugdplan

11

5

Linkerverdediger

Balbezit:

Balverlies:

- Naast 4 komen in de opbouw. - Zodra 4 in balbezit komt, iets inschuiven (drie hoek maken met 8). - Snel diepte maken d.m.v. passen en of drijven (opkomen). - Open staan en open aannemen. - Binnenkant dekken. - Staffelen. - Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aan gespeeld. - Zone dekken indien geen directe tegenstander. - Rugdekking geven aan het middenveld.

Voor alle verdedigers geldt: Altijd de weg naar het doel afschermen!

6

Rechtshalf

Balbezit:

Optie: Balverlies:

-

3 balbezit, diepte maken (ruimte maken voor 2). 11 balbezit, voor het doel komen. In de rug spelen van 7 voor de terugpass. Wisselwerking met 7. Er soms overheen komen. Controle als 8 en 10 voor het doel komen. Bij twee spitsen tegenstander; 2 in de zone, 6 gaat centraal controlerend spelen. Controle vanuit het midden (naast 10). Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld. Ruimte/zone dekken.Inspelen spitsen verhinderen. Aansluiten bij pressie spelen.

7

Rechtsbuiten

Balbezit:

-

Diepte maken. Tegenstander terugdringen. Veld breed houden, open staan. Actie maken/achterlijn halen. 11 in balbezit; naast of schuin achter 9 komen. Wisselwerking met 6. Middenveld overnemen als 6 er overheen komt. 9 of 10 in balbezit; hoek in duiken t.b.v. pass achterlangs. - Hoek inpassen t.b.v. 9 of 10, deze positie overnemen. - Vooractie, in de voeten of diep vragen.

Jeugdplan

12

Balverlies:

-

Terugzakken tot de middellijn. Schuin in de rug van 9 spelen. Ruimte klein maken. Back tegenstander vrij laten in de opbouw. Zodra back in balbezit is, lange pass eruit halen/druk zetten. - Bij fout inspelen tegenstander, jagen. - 5 balbezit; naar binnen knijpen (ruimte maken) of breed maken (aanspeelbaar zijn). - 4 balbezit; diepte maken (ruimte maken voor 5). - 7 balbezit; voor het doel komen. - In de rug spelen van 11 voor de terugpass. - Wisselwerking met 11. Er soms overheen komen. - Controle als 6 en 10 voor het doel komen. - Bij twee spitsen tegenstander; 5 in de zone en 8 gaat centraal controlerend spelen. - Controle vanuit het midden (naast 10). - Directe tegenstander scherp en kort dekken als deze wordt aangespeeld. - Ruimte/zone dekken. Inspelen spitsen verhinderen. - Aansluiten bij pressie spelen. Veel beweging/afwisseling. In de bal komen/diepte zoeken. Juiste momenten kiezen. Wisselwerking met 10. Achterlangs kruisen, de hoek in duiken. Agressief en scherp voor de goal/doelgericht zijn. Afvallende bal inschatten (tweede bal). Opbouw (vooral 3 en 4) verstoren/druk zetten. Tegenstander dwingen tot fouten. Lange pass eruit halen, tegenstander dwingen tot breedtepass. - Bij fout inspelen tegenstander jagen.

8

Linkshalf

Balbezit:

Optie: Balverlies:

9

(Centrum) Spits

Balbezit:

Balverlies:

Jeugdplan

13

10

Mid-Mid M

Balbezit:

-

Balverlies:

-

Afvallende bal/tweede bal veroveren. Als tweede spits komen (er niet al staan). Schieten vanuit de tweede lijn. Wisselwerking met 9, achterlangs kruisen, de hoek induiken. Controle vanuit het midden. Coachen aanval/middenveld. Doordekken, bij pressie 3 of 4 tegenstander opvangen indien deze inschuift (onze 3 schuift dan door op 10 van de tegenstander, doordekken). Rugdekking 7 en 11 (afhankelijk van welke zijde de bal is). Diepte maken, tegenstander terugdringen. Veld breed houden, open staan. Actie maken/achterlijn halen. 7 in balbezit; naast of schuin achter 9 komen. Wisselwerking met 8. Middenveld overnemen als 8 er overheen komt. 9 of 10 in balbezit; hoek induiken t.b.v. pass achter langs. Hoek inpassen t.b.v. 9 of 10, deze positie overnemen. Vooractie, in de voeten of diep vragen. Terugzakken rond de middellijn. Schuin in de rug van 9 spelen. Ruimte klein maken. Back tegenstander vrijlaten in opbouw. Zodra back in balbezit is, lange pass eruit halen/druk zetten. Bij fout inspelen tegenstander, jagen.

11

Linksbuiten

Balbezit:

-

Balverlies:

Jeugdplan

14

Basisbegrippen teamtaken

Basisbegrippen bij het uitvoeren van teamtaken - Balbezit

Veld groot maken. Laatste linie naast elkaar aanspeelbaar, waarbij de vleugelverdediger iets naar voren speelt als de bal aan zijn kant is. Driehoekjes maken. Beweging zonder bal. Altijd eerst aanvallend denken. Snel diepte zoeken. Alleen als het voorin `vast staat', breed of terug spelen. Als tegenstander met 2 spitsen speelt, speelt de vrije man voor zijn verdediging of speelt de links- of rechtsback in zone. Keeper speelt op de rand van de zestien meterlijn en is daardoor aanspeelbaar.

Basisbegrippen bij het uitvoeren van teamtaken - Balverlies

Ruimtes klein maken. Druk zetten op de speler met de bal. Op deze wijze de tegenstander dwingen tot fouten. Bij een overtal situatie op het middenveld, schuift de laatste man in en zet druk op de speler met de bal. Overige verdedigers knijpen nog meer naar binnen. Staffelen (knijpen indien de bal aan de andere kant van het veld is). Man dekken en tevens rugdekking verzorgen. Keeper actief meedoen (coachen en meebewegen met de bal).

Jeugdplan

15

Opleiding keepers

Het primaire doel is het aanleren of het verbeteren van de techniek Techniek Verdedigend zonder bal Uitgangshouding. Verplaatsen in en voor het doel, door middel van voetwerk. Het gaat hier om starten, lopen, sprinten, draaien en keren en wenden in alle richtingen. Verdedigend met bal Oprapen. Onderhands vangen. Blokkeren met buik/borst. Bovenhands vangen, dit alles op het lichaam en links en rechts naast het lichaam. Vangen. Duiken. In de voeten werpen. Buiten de 16 meter ballen wegtrappen. Opbouwend / aanvallend Trap uit de handen: drop-kick. Werpen: rollen, slingerworp (zijwaarts). Doeltrap. Tactiek Verdedigend Spelsituaties: Opstellen en positiespel in het doel. Opstellen en positiespel voor het doel, vooral met het oog op het onderscheppen van diepteballen (binnen en buiten de 16 meter). Duel één tegen één. Leiding geven, coachen en organiseren Maak van tevoren afspraken met de overige spelers, waarbij de volgende termen doorgaans van toepassing zijn: "Los" = Deze bal is voor de keeper. De overige spelers moeten de bal laten gaan. "Jij" = De keeper verplicht een speler de bal te spelen.

Jeugdplan

16

KNVB circuittraining

Wat is een KNVB circuit training? Kort samengevat komt het hier op neer: Een training waarin door middel van korte uitdagende spelvormen alle voetbalvormen behandeld worden. De training bestaat uit vier oefen(spel)vormen: Mikvorm, Pingelvorm, Scoorvorm en word afgesloten met een Partijvorm. Er wordt drie keer gewisseld zodat alle spelers alle vormen getraind hebben, 3x10 minuten. Als laatste word er een partij gespeeld (4 tegen 4) van 20 minuten.

Onderwerpen circuittraining

Behandelde cursus onderwerpen op een rij: - Wat is de taak van een pupillen trainer / leider? - Wat zijn weerstanden? - Wat is er nodig om het spel te spelen? - Vereenvoudigen van voetballen. - Voetbal in stukjes verdelen. - Wat zijn de kenmerken van een pupillentraining? - Kenmerken F pupillen. - Kenmerken E pupillen. - Kenmerken D pupillen. - In alle vormen moet zitten. - De vier vormen zijn? - De drie vragen die je jezelf altijd kunt stellen zijn? - Omschakelen. - Materialen. - Circuitmodel (waarom?) - Voorbereiden. - Klaarzetten. - Veranderen. - Opruimen. - D- pupillen kenmerken aanvullend.

Jeugdplan

17

Wat is de taak van een pupillen trainer / leider? - Vertrouwen geven, positief blijven. - Kindertaal `begrijpelijke taal' spreken. - Lol maken. - Training geven. - Contact onderhouden met de ouders. - Goed trainingsmateriaal gebruiken. - Toezien op waarde en normen. - Contact onderhouden met de andere trainers. - Ontwikkelen van individu. - Verbeteren team. - Kennis hebben van voetbal. - Voorbeeld zijn. Wat zijn weerstanden? - Bal. - Tegenstanders. - Medespelers. - Spelregels. - Doelgerichtheid. - Tijd. - Ruimte. Wat is er nodig om het spel te spelen? - De weerstanden. Vereenvoudigen van voetballen. - Van 11 tegen 11 naar 7 tegen 7 of zelfs 4 tegen 4 waardoor er meer balcontact is en het overzichtelijker word voor de pupil. Voetbal in stukjes verdelen. - Hoofdmomenten: Balbezit (BB), wij de bal. Balbezit tegenstander (BBT), zij de bal. Wisseling BB-BBT en BBT-BB.

Jeugdplan

18

Wat zijn de kenmerken van een pupillentraining? - Praatje - Plaatje - Daadje. - Kort, duidelijk, in hun taal, voordoen. - Goed voorbereiden (op tijd). Kenmerken F pupillen. - Korte concentratie. - Egocentrisch (alleen willen). - Ik en de bal. - Geen samenwerking. - Nabootsen. - Taalgebruik. - Veel beurten willen krijgen. - Snel afgeleid. - Speldrang. Kenmerken E pupillen. - Speldrang. - Nabootsen. - Veel beurten willen krijgen. - Kunnen al benoemen wat wel en niet leuk is. - Doelgericht (willen scoren). - Bereidheid tot samenwerken. Kenmerken D pupillen. - Eerste jaars heeft vaak een probleemloze coördinatie. - Tweede jaars kan te maken krijgen met snelle lengtegroei waardoor met belastbaarheid rekening gehouden dient te worden. - Meer kritiek hebben. - Krijgen idolen als voorbeeld. - Kan wedstrijdgericht trainen. - Ziet complexere voetbalsituaties beter. - Wil meer individuele aandacht. - Kunnen gestimuleerd worden door meer betrokkenheid bij clubactiviteiten.

Jeugdplan

19

In alle vormen moet zitten. - Doel. - Regels. - Spel. - Organisatie / materiaal. De vier vormen zijn? - Mikvormen. - Scoorvormen. - Pingelvormen. - Partijvormen. De drie vragen die je jezelf altijd kunt stellen zijn? - Loopt het? - Lukt het? - Leert / leeft het? Omschakelen. - Balbezit (BB) - Mikken/scoren - Pingelen - Samenspelen

-

Balbezit tegenstander (BBT) Doel verdedigen Afpakken Afpakken

Materialen. - Speelveld 40x40 meter (bij D pupillen 50x40 meter). - Per kind een bal. - Hesjes, liefst twee kleuren. - Pilonnen. - Markeringshoedjes. - Drie meterdoelen of 4x4 doelen (bij D pupillen grote doelen). - Pupillendoelen. Circuitmodel (waarom?) - Voor spelers is het beter en prettiger om elke week kort een aantal voetbal vormen te herhalen dan in een training lange tijd aandacht te besteden aan hetzelfde voetbalspel. - Bovendien laat het leerproces geen doorlopende (stijgende) lijn zien: wat de ene training nog niet lukt, lukt misschien de volgende keer beter.

Jeugdplan

20

Voorbereiden. - Training thuis voorbereiden en een werktekening maken. Klaarzetten. - Tijdig aanwezig zijn om voorafgaand aan de training de velden uit te zetten, evt. in samenspraak met andere trainers of in overleg met trainers die op dat moment nog met een training bezig zijn. Veranderen. - Om tijdens het trainen het maximale uit een spelvorm te halen kan de organisatie tijdens het beoefenen aangepast worden. Opruimen. - Het is belangrijk om vanaf het begin duidelijk te stellen dat een ieder normaal dient om te gaan met de beschikbare materialen, dit is een wezenlijk onderdeel van de voetbalopvoeding. - Na afloop van de training alles netjes opruimen en verzamelen. D pupillen kenmerken aanvullend. Voetbalvaardigheden: - Wedstrijdgerichter. - Coördinatie `probleem'. - Groeispurt. Omgang met kinderen: - Kritisch t.o.v. leider/trainer. - Individuele aandacht vragen. Omgang met andere spelers: - Kritisch t.o.v. elkaar. - Hoge eisen stellen.

Belangrijk voor trainers!

Duidelijk zijn Positief blijven benaderen Belangrijk maken

Jeugdplan

21

Coachen

Wat is coachen?

Aanwijzingen geven op voetbalgedrag om ze beter te maken. Beïnvloeden van voetbalgedrag: T Techniek I Inzicht C Communicatie

Tien coachtips voor leiders en trainers van de D- en E pupillenkeepers

1. Een goede warming-up voor een keeper is essentieel! Als je de keeper een warming-up laat doen zorg dan dat hij zoveel mogelijk ballen stopt. Dus geen speler de keeper laten inschieten dier ter eigen eer en glorie de ballen achter elkaar de kruising injaagt. De laatste bal van warming-up is altijd een goede actie van de keeper. 2. De keeper staat bijna nooit op de doellijn maar altijd een klein stukje ervoor. 3. Zorg dat de keeper in de goede houding staat als er gevaar dreigt. Uitgangshouding bij direct gevaar = knieën iets gebogen en op de voorvoet (op de tenen / hakken van de grond). 4. Als de keeper gaat duiken of vallen moet hij vanuit de uitgangshouding eerste een klein sprongetje of stapje recht of links naar voren kijken. Dan kan hij zich beter afzetten. 5. De keeper moet altijd naar de bal blijven kijken. (Niet teruglopen naar het doel met zijn rug naar het speelveld). 6. Bij het vangen de handen, en indien niet te hoog het lichaam, achter de bal brengen. Bij hoge ballen de keeper laten roepen (schrikt tegenstanders af en waarschuwt eigen spelers). 7. Bij het verwerken van de bal, de bal altijd voor de borst brengen.

Jeugdplan

22

8. Bij een doorgebroken tegenstander is het beter om naar voren te lopen, uit je doel te komen, in plaats van terug te lopen. Je maakt het de aanvaller lastiger als je uitloopt. Dit wordt heel veel gestimuleerd en getraind. (Wordt er dan toch gescoord let er dan op dat de veldspelers de keeper niet op het uitlopen veroordelen, sterker nog, zij hebben zelf de aanvaller laten ontsnappen....) 9. Bij penalty's schieten rechtsbenige spelers bijna altijd in de hoek rechts van de keeper. Linksbenige spelers schieten vrijwel altijd links van de keeper. 10. Een open deur, maar toch.... Steun altijd je keeper! Ook al heeft hij de grootste blunder ooit gemaakt. Ze weten zelf ook wel wat ze fout hebben gedaan. Uitlachen of grappen maken over missers kan hoe goedbedoeld ook zeer negatief werken. Zelfvertrouwen is voor keepers nog belangrijker dan voor voetballers. Probeer ze juist over die dip heen te helpen: `De belangrijkste bal is altijd de volgende bal!'.

De wedstrijd

Er zijn een aantal momenten om als coach invloed uit te oefenen op je team: Voor de wedstrijd (wedstrijdbespreking). Tijdens de wedstrijd (coaching). In de rust (aandacht aan het hele team). Na de wedstrijd (analyse). Tijdens de wedstrijdbespreking kunnen de volgende items aan de orde komen: De tegenstander bespreken. De opstelling van je eigen team. Groeps en individuele tactiek (balbezit, omschakeling, verdedigend en aanvallend) Stilstaande situaties (corners, vrije trappen, ingooi, penalty) Probeer tijdens de wedstrijden rust uit te stralen naar je team en zoveel mogelijk persoonlijk en op een positieve manier te coachen. Natuurlijk mag er wel eens hard geroepen worden om iemand/de groep bij de les te houden, maar dan moet het ook wel effect hebben. Tijdens de rust kun je met je groep bespreken wat er allemaal goed / en fout gaat. Vaak wordt er ook gewisseld om iedereen genoeg speeltijd te geven.

Jeugdplan

23

Trainingen

Trainingen F pupillen

Oefenstof: Alles in spel-, circuit en oefenvormen. Methodiek: Lijnvoetbal, estafette vormen, Jagerbal, kleine partijtjes, etc. Alle oefeningen met bal. Altijd ruimte laten om de spelertjes zelf dingen te laten ontdekken en daar als trainer op in te spelen. Basis: Aanleren van de grondbeginselen: aannemen van de bal, dribbelen/drijven, passen/trappen. Algemeen: Spelertjes kennis laten maken met het voetbal, zorgen dat ze plezier kunnen beleven aan de trainingen. Keepers worden gerouleerd tenzij speler zelf aangeeft keeper te willen worden! Laat keepers zoveel mogelijk mee voetballen.

Trainingen E pupillen

Oefenstof: Spel- en oefenvormen en wedstrijdvormen. Methodiek: Lijnvoetbal, estafette vormen, Jagerbal, kleine partijtjes, positiespel 3 tegen 1, 2 tegen 2 tot max. 5 tegen 5. Duel 1 tegen 1 met scoren. Alle oefeningen met bal. Basis: Aanleren van grondbeginselen: aannemen van de bal, dribbelen/drijven, passen/trappen (hoe wanneer en waarom) en passeertechniek. Algemeen: Spelertjes leren verdedigen (beperkt), aanvallen, samenspelen, op meerdere plaatsen inzetten in simpele combinatievormen. Zorgen dat ze plezier kunnen beleven aan de trainingen.

Jeugdplan

24

Trainingen D pupillen

Oefenstof: Spel- en oefenvormen en wedstrijdvormen, opdrachtvormen, werken aan mentaliteit door wedstrijdvormen en opdrachtvormen. Methodiek: Lijnvoetbal, estafette vormen, Jagerbal, kleine partijtjes, positiespel 2x1, 3x1, 3x2, 4x2, 4x3, 5x2, etc. Duel één tegen één met scoren. Af en toe groot partijspel. Alle oefeningen met bal. Algemeen: Bij de D pupillen wordt voor het eerst de relatie gelegd tussen wedstrijd en trainingen en andersom. Op de training wordt het geen wat bij de E geleerd is verder uitgebouwd. Dit gebeurt door hogere eisen te stellen aan de handelings snelheid. Er wordt voor het eerst beperkt getraind op tactiek. Bij balbezit wordt aandacht besteed aan vrijlopen, aanbieden, samenspelen, ruimte benutten, ruimte groot maken, afwerken en elkaar onderling coachen. Bij balverlies wordt aandacht besteed aan het doel afschermen, dekken van de tegenstander, tegenstander dwingen tot fouten (onder druk zetten), ruimte klein maken en onderling coachen.

Jeugdplan

25

Trainingen C junioren

Oefenstof: Spel- en oefenvormen wedstrijdvormen, opdrachtvormen, werken aan mentaliteit door wedstrijdvormen en opdrachtvormen. Methodiek: Lijnvoetbal met of zonder scoren, alle positiespellen met of zonder scoren, kleine en grote partijen, leningheids- en rekoefeningen. Alle oefeningen met bal. Snelheidstraining, intervaltraining (sprintvormen). Algemeen: Alle spelers krijgen een vaste plaats en er worden voor het eerst taken meegegeven behorende bij die plaats. Hierbij gaat het niet direct om de uitvoering van die taak maar om te leren welke taken er binnen een team zijn. Als basis nemen we hetgeen wat geleerd is bij de D pupillen. Spelers moeten nu zowel technisch, tactisch als mentaal bijgestuurd worden. De uitvoering van de diverse handelingen moet hier sneller en nauwkeuriger gebeuren. Er moet in teamverband doelgerichter gewerkt worden. Aan dit laatste mogen echter nog niet al te hoge eisen gesteld worden. Bij balbezit en balverlies gelden dezelfde aandachtspunten als bij de D pupillen, aan de uitvoering worden uiteraard wel hogere eisen gesteld. Nieuw is wel dat spelers leren vanuit hun eigen positie te gaan voetballen.

Jeugdplan

26

Trainingen B junioren

Oefenstof: Voor 80% met bal, spel- en oefenvormen, wedstrijdvormen, commandovormen, opdrachtvormen, werken aan mentaliteit door wedstrijdvormen en opdrachtcommandovormen. Methodiek: Lijnvoetbal met of zonder scoren, alle positiespellen met of zonder scoren, kleine en grote partijen, lenigheids - en rekoefeningen. eenmaal per vier weken duurtraining, conditionele training op basis van uithoudingsvermogen met/zonder bal, snelheidstraining, intervaltraining (sprintvormen). Algemeen: Spelers leren omgaan en vertrouwd raken met de tactische aspecten van het voetbalspel en de taken die bij een plaats horen. Taken die betreffende plaats horen moeten beheerst worden. Letten op de tactische uitvoering en de bedoeling ervan, deze geleidelijk bijsturen maar nog niet willen perfectioneren. Spelers hebben een vaste plaats. Oog hebben voor de individuele tekortkoming(en) van een speler. De techniek moet onderhouden worden.

Trainingen A junioren

Oefenstof: Voor 75% met bal, spel- en oefenvormen, wedstrijdvormen, commandovormen, opdrachtvormen, werken aan mentaliteit door wedstrijdvormen en opdrachtcommandovormen. Methodiek: Lijnvoetbal met of zonder scoren, alle positiespellen met of zonder scoren, kleine of grote partijen, leningheids- en rekoefeningen, kracht en vaardigheidsoefeningen. Tweemaal per vier weken duurtraining, waarvan eenmaal op basis van uithoudingsvermogen en eenmaal op basis van starten en sprinten. Snelheidstraining, intervaltraining (sprintvormen). Algemeen: Spelers voorbereiden gereed maken voor overstap naar de senioren. Al het geen wat geleerd is zowel op technisch/tactisch als mentaal gebied verder onderhouden en uitbouwen. Altijd oog houden voor individuele tekortkomingen.

Jeugdplan

27

Information

Inhoud 3 A5.qxp

27 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

543415


You might also be interested in

BETA
Inhoud 3 A5.qxp