Read C S PHÂN TÍCH C TÍNH THÀNH PHN NGUN NC text version

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

C S PHÂN TÍCH C TÍNH THÀNH PHN NGUN NC TRONG H THNG TIÊU THOÁT NC Ô TH VÙNG TRIU BASIC FOR ANALYSING WATER SOURCE COMPONENTS IN WASTE AND STORM WATER RELEASE SYSTEM FOR CITIES UNDER TIDAL INFLUENCE

GS.TSKH. Nguyn Ân Niên ThS. ng Quc Dng TÓM TT H thng tiêu nc thi và nc ma ca ô th không nhng phc tp v mt tính toán mà c v mt môi trng. Khi không ma nc thi hoc qua h thng cng rãnh ra kênh rch ri tiêu ra sông ln, hoc có h thng cng thu gom (nh d án Nhiêu Lc - Th Nghè TP.HCM) thì khi cha có bin pháp x lý nc tp trung cng c bm trc tip ra sông ln pha loãng. Khi có ma, h thng cng thu gom va nhn nc thi, nc ma trên lu vc, va nhn nc t các b mt ô nhim ri cui cùng cng ra sông. Vic tính toán các thành phn ngun nc, c bit là ngun nc xu c tiêu thoát và ng li trong lu vc sau mi con triu và mc pha loãng trong sông bao quanh có ý ngha trong quy hoch, thit k và iu hành h thng tiêu nc nhm gim thiu ô nhim môi trng. Bài vit t c s cho vic tính toán này. ABSTRACT Waste and storm water release systems for under tidal influenced cities is very complicated not only for hydraulic computation but also for analysing environment aspects. When rain is absent, waste water are collected by pipe systems then either are released in canals and finally in rivers, or if there is a centralized compilled conduct (in first stage without water treatment) are pumped directly in rivers. In rainy time pipe system collects waste water together with storm waters and also waters from polluted surfaces and then all together are released in rivers. Computation of water source components that ones are rainaged and another are remained in basin after a tidal circle and also deluted level of bad water in rivers is very impotant for planning, designing and managing drainage system goal to mitigate pollution. This paper presents basic for mentioned computation.

78

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

I. M U Các h thng tiêu nc các thành ph nc ta, c bit là các thành ph ln nh Hà Ni, TP. H Chí Minh bao gm h ng cng thu gom nc thi và nc ma, h kênh rch vn chuyn tip theo dn ra các im tiêu, thng là ra sông ln. Hin nay mi có 1, 2 tiu lu vc c xây dng h thng thu gom nc thi bc u a trc tip ra sông pha loãng (nh h thng Nhiêu Lc ­ Th Nghè TP.HCM) và ch giai on sau (sau 2020) mi d kin xây dng công trình x lý nc thi c thu gom ri sau ó mi ra sông ln. Trong các tiu lu vc có h thng thu gom nc thi thì các cng nhánh va làm nhim v thu gom nc thi (sut c nm) va thu gom nc ma nên v mùa ma nc thi b pha loãng ch mt phn c a v cng thu gom chính và ra trm bm, phn còn li c thi ra kênh rch tiêu và trc tip ra sông. Mùa ma trong h thng cng tiêu không ch có nc thi (sinh hot, sn xut) mà còn t các ngun ô nhim b mt (h rác, lá cây mc ra, các ô nhim tù ng...) nên vn cht lng nc trong h thng rt phc tp. Ngoài ra vùng triu nu không có cng ngn triu thì trong 1 chu k khi nc chy xuôi, khi chy ngc làm khi nc ô nhim chuyn ng ngc v phía thng lu, vic tiêu thoát nc và pha loãng nc xu s kéo dài, sau mt chu k triu lng nc ô nhim còn tn ng li trong lu vc không nh. Còn mt hin tng khá ph bin là h thng kênh rch lâu ngày b bi lp (phù sa, rác) khi triu rút phi bùn áy rt nng mùi. Thc t là các kênh rch tiêu nc TP.HCM hin ti ang b ô nhim trm trng. Do ó ngoài vic tính toán tiêu nc cho các tiu lu vc và toàn ô th cn phi tính toán cht lng nc. Hin nay có th dùng s tính SWMM (an Mch và M) hoc mi hn là phn mm MIKE mouse va tính tiêu nc (mô uyn HD ­ thy ng lc hc) và mô uyn cht lng nc (trc ht là mô uyn AD ­ tính truyn cht, sau là các mô uyn ECO). Tuy nhiên ny sinh các vn sau ây: - V mt thy lc: s tính bn vng (n nh) bc thi gian tính t b hn ch bi iu kin [7] Cho ng cng: Trong ó:

t inf x gD

x ­ Khong cách gia các mt ct D ­ ng kính ng cng

.S.z max Q

79

Cho nút hp lu ti các h ga:

t

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

Trong ó: 0,1 ­ H s S ­ Din tích mt h ga zmax ­ Bin i mc nc ln nht ti nút hp lu trong thi on t Q - Tng lu lng i vào nút hp lu Theo [7] kt hp c 2 iu kin (1) và (2) thì bc thi gian tính toán ch 10 - 20s, cao nht là 30s. Trong khi ó tính cho rch tiêu (h 2-4m) hoc cho sông ln (h 6-10m) thng ly khong cách gia các mt ct tng ng là 2-3km cho rch và 6-10km cho sông ln, bc t gii hn là:

t gh = inf x x inf v + g.h g.h

(3)

Thì tgh 450 s cho kênh rch và 700 - 800 s cho sông ln. Nh vy trong kênh rch (tính vi mc nc cn h 0,5m và khong cách các mt ct rch nh còn vài trm m) bc tính ly khong 60 - 180s và trên kênh tiêu ln và sông ly t 480 - 600s Không th ép vi kênh sông tính vi bc tính nh trong các cng tiêu nh vì s tính bn vng (n nh) bc t b gii hn di [1]

t sup v h 5 2g. - J x 3

(4)

Vi dc thy lc J 10-4 nu h và x trong kênh và trong sông nh trên, lu tc cc i trong kênh c 2m/s trong sông khi triu rút khong 3m/s ta có gii hn di c 100 - 140s cao hn nhiu ln so vi bc thi gian tính trong h thng cng ngm. Nh vy thông thng không th tính h thng cng ngm và kênh sông tiêu cùng bc thi gian (nu không ci tin cách tính: tính trong h thng cng ngm m ln vi bc tc sau ó mi tính cho kênh sông vi bc thi gian ts = m.tc ) hoc phi gim khong cách gia các mt ct trong kênh vi x di 100m là iu rt khiên cng. Mt vn khác là tính toán cht lng nc trong h thng cng ­ kênh ­ sông triu. các phn mm thông dng nh SWMM hay MIKE mouse có các mô uyn AD, ECO tính cht lng nc vi rt nhiu ch tiêu, tuy nhiên mc chính xác ph thuc vào các thông s cht lng nc ti các ca thu gom và trên kênh rch mà vi h thng phc tp và phân các tiu lu vc quá nh không d có thông s ó mt cách rng khp. Mt khác vic tính toán c hòa chung các ngun ô nhim không ánh giá c vai trò và tác ng ca tng ngun có bin pháp x lý hu hiu. làm c iu này cn tính toán t l các thành phn ngun nc.

80

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

Ngun nc c xem là khi nc (trong không gian và trong thi gian) có cùng mt c tính (t nhiên hoc c ánh du) và hòa trn vi các ngun khác to thành dòng chy chung. Chng hn ngun riêng bit ca tng tiu lu vc (có th gp dòng chy t vài tiu lu vc có c tính gn nhau vào mt ngun), ngun ô nhim t ca x ca khu dân c hay xí nghip sn xut, ngun nc sông, các ngun t bin v.v... T l thành phn ngun nc th i kí hiu là pi bng t l ca th tích dwi trong tng th tích mu nc w và khi xem các ngun xáo trn u trên mt ct cng là t l lu lng Qi trên lu lng Q toàn dòng.

pi = dw i Q i = dw Q

(5)

Bây gi phng trình vi phân cho pi ca bài toán mt chiu có dng [2]:

p i p 1 p + v. i - . DA i - q (p i.q - p i ) = 0 t c A x x

(6)

Trong ó: A ­ Din tích mt ct t V ­ Lu tc trung bình mt ct D ­ H s khuch tán ri q ­ Lu lng b sung ngang vi t l ngun nc piq Phng trình (6) c gii bng mô uyn AD (bit các s dng linh hot) hoc lp trình riêng [5] Khi có t l các ngun nc pi có th ánh giá c c th tác dng ca tng ngun n cht lng nc. Cho cht th ng vi nng tng ngun Ci (chng hn mn các ca sông) thì nng C ca cht ó cho toàn dòng là:

C = i pi .ci

1

(7)

Vi cht bin i (BOD, DO, Coliform...) có th xác nh thi gian lu cu Ti ca ngun (gi là tui ngun [4] và h s trit gim di thì nng C tính gn úng bng

C = i p i ci 0 .e - d i .Ti

1

(8)

Trong ó: Ci0 ­ Nng cht ngun i nguyên thy (t biên có ngun vào) Tip theo chúng tôi xin gii thiu mt s s tính thy lc và thành phn ngun nc.

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

81

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

II. S TÍNH TIÊU NC KOD ­ TN S này ã c s b hình thành trong [3] vi tên gi KOD ­ U (U ­ Urban ­ ô th) và bây gi c hoàn chnh li. H phng trình thy lc hc (Saint ­ Venant) vit di dng:

dZ Si . dt = Qik k 1 . v + v . v + z + k.v. v = 0 g t g x x

(9)

S KOD là s hin áp dng rng rãi cho h thông kênh sông h và ô cha (rung) vi phc tp bt k, vi h thng cng ngm và kênh rch tiêu c bin i nh sau: Trong cng ngm có lúc chy có mt thoáng (không y cng) và có lúc chy có áp (y ng cng), gia các on cng ngm thng có các h ga vi ng kính 2 - 3 ln hoc hn so vi ng kính ng cng (xem hình 1). áp dng s KOD ta ly h ga làm tâm ô cha vi din tích Sh ­ din tích mt h ga. Các mt ct tính lu lng c ly ti im gia ca các on cng ni gia 2 h ga (hình 1)

Hình 1: S tính on cng ngm Nh vy din tích mt cha nc khi cng chy không y bao gm c din tích mt ct h ga Sh và mt thoáng trên dòng chy ng cng. Khi cng chy y (có áp) mt cha còn li Sh- Ta ánh s mt ct tính lu lng (gia các on ng cng) vi ch s 1, 2, . . . j, j+1, . . N, còn im tính u nc (mc nc ti h ga) gia các mt ct j và j+1 là j+1/2 ­ Ta có theo s JOD [1]

Z' j+1/ 2 = Z j+1/ 2 +

v 'j = v j +

t S j+1/ 2

Q

j

(10)

J i '-k j '.v j v j 1 + 2.k j '. v j g.t

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

82

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

Trong ó :

Z'

dc thy lc :

xj: - Khong cách x

J' = -x

j-

1 2

- Z'

j- 1 2

j+

1 2

x

j- 1 2

j+

1 2

.

Z'

1 2

- Mc nc (u nc) ti các h ga vào thi im tính toán t +t

4 ,- 1 = n 2 R j 3 : H s cn ti t +t C ,2 R ,j j

k ,j =

n: H s nhám. R': Bán kính thy lc mt ct t ng vi mc nc Z'j vào thi im tính t + t . Trong các công thc trên, du phy các c trng (Z', v' , J'...) c tính vào thi im t +t . Nh vy nh trong KOD bc u tính mc nc (u nc) Z ,

J+ 1 2

ti các

h ga sau ó mc u nc ti các mt ct z ,j c ni suy tuyn tính t mc nc (u nc) ti các h ga và trong trng hp chy không y ng cn c vào Z ,j tìm din tích mt ct A,j và bán kính thy lc R 'j . Bc tip theo là tính v'j và t ó:

Q 'j = A 'j .v 'j

S

(11)

j+

1 2

Trong kênh rch, sông tính nh trên ch khác là din tích mt cha nc luôn ph thuc vào mc nc Z 1 và do ó chng trình tính thy lc

j+ 2

trong h thng cng ngm và trong kênh rch là mt.. iu kin bn vng (n nh) ca s hin KOD-TN nh vi KOD trong trng hp tng quát là 1.

t t gh = inf( ks v 2A x + S x k 2 S 2v2 2 + x gA 4 A2

(12)

Vì bc (order) các s hng trong (12) nói chung (c cng ngm và kênh sông)

k.S v O 2A

2

<< S.x g.A

(13)

83

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

Vì th iu kin bn vng (n nh) có th vit :

t t gh inf

S x gA

(14a)

Và vi kênh h (S = B x ; B - Chiu rng mt ct)

t gh inf x gh

(14b)

Gn vi iu kin Courant ­ Levy - Friedricht cho ng ng din tích mt ct t ln nht là Ad - mt ct ngang cng, din tích mt cha nh nht là Sh - din tích mt h ga nên:

Sh t gh inf A d

t ghcong 18s .

x g

(14c)

Ví d ng kính h ga gp 4 ln ng kính ng và x 200m thì vi cng: Trng hp trên mt on cng ng nht có nhiu h ga và khong cách gia chúng nh có th ly on tính toán x dài và cha m h ga, by gi:

t g h.cong = inf

Shx x A . g k =1 d

m

(14d)

Gii hn di ca bc thi gian cho kênh h cho trong bt ng thc (4) - Vi dòng chy có áp kèm theo các h ga thì :

t ghcong sup v A 5 2g d - j Sh 3

(15a)

Hoc vi các on dòng chy chiu dài x j và có m h ga thì :

t ghd ( cong ) = sup

v

m Ad j 2g j =1 S h j

x j 5 - J x j 3

(15b)

S KOD - TN cng ging nh các s KOD khác [1] d dàng tính lp m ln cho cng ngm ri mi tính hòa vi kênh rch tiêu và c hai bc này lp li n ln trc khi tính hòa vi h sông ln óng vai trò b tiêu. Ví d cho h thng tiêu ca TPHCM ta có th a ra các bc thi gian tính nh sau:

84

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

-

tcng = 20 s trch = 120 s tsông = 480 s (m = 6) (n = 4)

Phn tính ma lu vc thu gom v v ca nhn nc có th bng KODTANK nh trình bày trong [3]. III. S TÍNH THÀNH PHN NGUN NC pi TRONG H THNG TIÊU S tính thành phn ngun nc có th ng dng mô uyn AD trong các chng MIKE (SWMM hay MIKE MOUSE) và ây chúng tôi phát trin h KOD - S tính ã c phát trin trong các công trình [2] và s này ã c ci tin tin cho các im hp lu [6] mà vn gi nguyên tc s ngc dòng (upwind) cho phng trình dng truyn cht (6) - Tóm tt cách tính nh sau: thành phn ngun nc c tính ti các mt ct j (mt ct tính lu lng) và vi on dòng chy không có im hp lu nh trong hình 2.

Hình 2: S tính thành phn ngun nc Trong hình 2: ng cong i vi N và P là các ng c trng: và ta có :

dx =v dt

x ,j = (v j + v,j )t x ,j +1 = (v j +1 + v,j +1 )t

x,j = x j - t [(v j +1 + v,j +1 ) - (v j + v,j )] 2 1 2

1 2

Ti thi im t ta ã có p( i ) j ; p(i ) j +1 và t mô hình thy lc ã tính c vj , v,j ; vj+1 , v,j +1 S trong hình 2 ng vi dòng chy theo hng trc x và

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

85

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

tính p(,i ) j +1 ta ly các c trng phía trên (ti M, N) ngc chiu chy (upwind) khi tính p(,i ) j +1) ta ã có p(,i ) j - tính t trc hoc iu kin biên (ging nh khi tính

p(,i ) j + 2 ta ã tính xong p(,i ) j +1 )

Theo các ng c trng (trng hp cht bo tn là thành phn ngun nc) ta có: p( i ) N = p(i ) j ; p ( i ) P = p ( i ) j+1 Gii phng trình (6) bng hàm spline bc 2 [5] có kt hp gii c quá trình ti và quá trình khuch / phân tán:

p(' i ) j +1 = s j . p(i ) N + s( j +1) p(i ) p = 2k ( p( i ) N - p( i ) p ) xd x 'j

(16)

Trong ó các hàm spline:

s j = m + km(1 - m) s j +1 = 1 - s j

m=

x 'j

x 'j

x d = D j .

L x 'j

chiu dài khuch tán biu kin.

H s k c xác nh nh sau : t

Y= ( p(i ) N - p(i ) j )x 'j - ( p( j ) - p(i ) N ) x 'j x 'j x 'j + 'j +1 x 'j

X = p(i ) N - p 'j +1

Y nu neu | Y || X | k =X sign( X - Y )khi | Y |>| X |

(17)

H s D c xác nh theo thc nghim ví d theo công thc Fischer [2]:

D = 62.5 g | v | nR5/ 6

(18)

iu kin bn vng ca s này là :

t t p gh = inf x - xd |v|

(19)

Và nh vy bc thi gian tính tp cho thành phn ngun nc khá ln so vi bc thi gian tính thy lc. Ví d cho cng ngm là c 503 ( x 100m ); cho kênh rch tiêu khong 1.000 ­ 1.500s ( x 2 - 3km) ) và cho sông khong

86

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

2.000-3.600s ( x 6 - 10km ) nh vy ta vn phi tính lp cho h thng cng trc khi hòa vào tính vi kênh rch tiêu ri lp 1 s ln na trc khi tính cho toàn h thng k c mng li sông. Trong thí d phn trên ly bc thi gian cho tính thy hc ta có th chn tp nh bng sau: Bng 1: Các bc thi gian tính toán gi nh

Mô hình tính Thy lc Thành phn ngun nc H thng cng t 20 40 Kênh rch tiêu S ln lp t 120 6 1.200 30 Sông b tiêu S ln lp t 480 4 3.600 3

trên mi nói v nguyên tc tính toán lp, cách làm c th s c trình bày trong 1 báo cáo sau. Ti im nút thích hp lu các nhánh (trong cng ngm nút hp lu trùng vi h ga) ta xem các ngun nc xáo trn hoàn toàn (hình 3) và by gi t l thành phn ngun nc các mt ct ra là nh nhau:

Hình 3: Nút hp lu Ta có: P(i) m/c nhánh ra

Qvao ivao

vao

Q

Kt qu tính toán thành phn ngun nc trong h thng tiêu cho ta nhiu thông tin giá tr, chng hn: i. ii. T l ca tng thành phn ngun nc mt v trí chn và thi im nht nh. Tng lng ca ngun nc cn quan tâm tiêu qua mt ct nào ó trong qung thi gian ã chn (sau thi gian tính tiêu ma -3h; sau thi gian tiêu ht nc ma trên mt lu vc v.v...)

87

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

iii.

Th tích ca ngun nc cn quan tâm (nc ô nhim, nc ma...) còn ng li trong h thng tiêu sau thi gian tiêu thoát hoc sau mt chu trình triu. Nu xác nh c thi gian ngun nc tn ng trong h thng (tui ngun nc) và quy lut tng gim ca các yu t môi trng (BOD, DO...) cùng nng t ngun ca chúng có th tìm ra nng các cht hin có trong h thng.

iv.

Và mt s ng dng khác (vai trò tác ng ca tng ngun, hiu qu ca bin pháp qun lý và công trình v.v...) IV. THO LUN 1. trên ã trình bày y nguyên tc xây dng s KOD-TN tình tiêu nc ô th và các thành phn ngun nc trong h thng. Xét iu kin bn vng ca s tính và cách t chc tính cho mng li tiêu bao gm h thng tiêu các tiu lu vc, các kênh rch tiêu và sông ln hoc bin óng vai trò b tiêu. 2. phát trin nghiên cu n chi tit thc hin s tính trên cn có thêm bài báo v các ch dn chn và ánh du ngun nc, xác nh iu kin biên, phân chia ngun nc có cùng 1 gc tin tính nng cht, các x lý cn thit cho vic lp trình v.v... 3. Trong lúc vic tính toán các yu t môi trng ca các s tình hin có (chng hn h MIKE) còn gp nhiu khó khn trong vic xác nh các yu t u vào (nng cht các ca x và ca thu gom nc, trng thái ban u phân b cht, nhit , tc gió v.v...) thì vic xác nh thành phn ngun nc rõ ràng hn, phân chia c tác ng ca tng ngun ch không gp chung. 4. Khi cn phân tích các phng án thit lp h thng tiêu nc ô th hay ánh giá hiu qu các bin pháp qun lý không ch v thy ng lc hc (mc nc ngp max và thi gian ngp, lu lng và tng hp tiêu) mà c v mt môi trng theo t l các ngun nc khác nhau trong h thng. V. KT LUN S KOD-TN c xây dng nhm bao quát c h thng tiêu nc ô th t mng li cng ngm tiêu nc các tiu lu vc n các sông ln - b tiêu. Phn thy lc ã c trình bày hoàn chnh, phn tính toán môi trng (các thành phn ngun nc) c gii thiu vi c s tính toán. Các s xây dng cht ch và có c s tin rng chúng s c áp dng tt cho tiêu nc các ô th vùng nh hng triu nói riêng và các ô th nói chung.

88

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

TUYEÅN TAÄP KEÁT QUAÛ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ 2008

TÀI LIU THAM KHO

1. Nguyn Ân Niên (1983). Phng pháp dòng không n nh trong iu kin châu th các sông ln. Lun án TSKH - Leningrad - Nga (ting Nga). 2. Tng c Thng (2002). Nghiên cu các bài toán h thng có nhiu ngun nc tác ng (Ví d ng dng cho BSCL và ông Nam B). Lun án TSKT 3. Nguyn Ân Niên - Lê Trung Dng (2003). Xây dng s tính tiêu nc ma các thành ph ln. Tuyn tp kt qu KH-CN nm 2002. Vin KH Thy Li Min Nam ­ NXB Nông nghip. 4. Nguyn Ân Niên ­ Tng c Thng - H Trng Tin (2004). Tui ca ngun nc và bin i trong không gian. Tuyn tp các báo cáo hi ngh C hc toàn quc k nim 25 nm thành lp Vin C hc - Tp 2 ­ C hc Thy khí và môi trng. Trang 184-194. 5. Bùi Vit Hng (2005). Nâng cao chính xác ca li gii bài toán truyn cht 1 chiu (c th cho trng hp truyn mn). Lun án TSKT 6. Nguyn Ân Niên -H Trng Tin (2007). Phng pháp ánh giá nh hng các ngun l bng sóng ng hc. Tuyn tp kt qu KH-CN nm 2006 Vin KH Thy li Min nam ­ NXB Nông nghip. Trang 554-563 7. Wayne C.Huber etal (1999). Water Systems Models ­ User guide for SWMM. Hydraulics ­ Ontario ­ Canada

Ngi phn bin: PGS.TS. Lê Mnh Hùng

VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM

89

Information

C S PHÂN TÍCH C TÍNH THÀNH PHN NGUN NC

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

239887