Read Opis%20edukativnoga%20CD-a%20Hrvatski%20jezik%206%20gramatika%20i%20pravopis.pdf text version

OPIS EDUKATIVNOGA CD ­a

Sjedi 5

Hrvatski jezik 6 gramatika i pravopis

UVOD Edukativni CD Sjedi 5 Hrvatski jezik 6 gramatika i pravopis namijenjen je ucenicima sestoga razreda za ucenje i ponavljanje sadrzaja iz jezicnoga podrucja nastavnoga predmeta Hrvatski jezik. CD sadrzi 66 edukativnih igara 5 interaktivnih podsjetnika i 5 interaktivnih mapa. Osmisljen je kao interaktivna radna biljeznica koja prati nastavne sadrzaje koji se uce u skoli, tako da za svaku nastavnu temu obraenu u skoli ucenik za vjezbu moze odigrati najmanje jednu igru s CD-a. Igrama su obuhvaene jezicne teme i kljucni pojmovi propisani Nastavnim planom i programom. Budui da su zadatci i pitanja slicni zadatcima iz radnih biljeznica, pisanih ispita ili usmenih provjera, CD moze biti dobra priprema za provjeru znanja u skoli. Svaka je nastavna cjelina popraena podsjetnikom u kojem ucenik moze pronai osnovne i dodatne sadrzaje, primjere i sitnice koje omoguavaju lakse usvajanje jezicnih pojava i zakonitosti. Lingvometodicki predlosci su korelacijski povezani s nastavom Geografije, Povijesti i Prirode, tako da ucenici uvjezbavajui jezicne sadrzaje, produbljuju znanje i iz ovih predmeta. Svi su sadrzaji (tekstovi, pozadine, zvukovi) povezani sa zajednickom temom Mora i oceani. Na CD-u se nalaze i korelativne mape o svjetskim oceanima i velikim geografskim otkriima.

CJELINE

CD je podijeljen po cjelinama: Zamjenice Glagolski oblici Glagolska vremena i nacini Razvitak hrvatskoga jezika Pravopis

Svaka se cjelina sastoji od: igara za uvjezbavanje pojedinih nastavnih tema podsjetnika kviza za ponavljanje i uvjezbavanje pojmova obuhvaenih cjelinom

IGRE

Pomazu u ucenju i ponavljanju jezicnih sadrzaja propisanih Nastavnim planom i programom. Zadovoljavaju potrebu djece za igrom, aktivno ukljucuju ucenika u proces usvajanja znanja, omoguuju vjezbanje vjestina potrebnih za sluzenje racunalom. Zadatci i pitanja su slicni zadatcima iz radnih biljeznica, pisanih ispita ili usmenih provjera i obuhvaaju sve kljucne pojmove propisane Nastavnim planom i programom. Svaka odigrana igra se boduje i ocjenjuje pa ucenik uvijek moze pratiti napredak i ponavljanjem usavrsavati znanje.

TIPOVI IGARA: IGRE OZNACAVANJA IGRE RAZVRSTAVANJA IGRE ALTERNATIVNOGA I VISESTRUKOG IZBORA IGRE UPISIVANJA IGRE POVEZIVANJA Ovi tipovi igara omoguuju primjenu znanja na razini prepoznavanja, razumijevanja i primjene, ucenici e nauciti prepoznati, razlikovati, usporeivati, odlucivati i odabirati jednu ili vise jezicnih pojava u recenici ili tekstu (vrsta zamjenice, glagolsko vrijeme ili nacin, glagolski oblik...). IGRE ANALIZIRANJA Omoguuju primjenu znanja na razini prepoznavanja, razumijevanja, primjene, analize i sinteze, ucenici e primijeniti i povezati nove i ve poznate sadrzaje, prepoznavati, primjenjivati i analizirati jezicne pojave (morfoloska analiza). IGRE ISPRAVLJANJA Ucenici, ispravljajui pogrjeske u netocno napisanim tekstovima, primjenjuju stecena znanja na razini prepoznavanja, razumijevanja, primjene, analize i sinteze.

PODSJETNICI

Svaka je nastavna cjelina popraena podsjetnikom u kojem ucenik moze pronai osnovne i dodatne sadrzaje, primjere i sitnice koje omoguavaju lakse usvajanje jezicnih pojava. Podsjetnici su organizirani prema nastavnim temama i objasnjavaju i oprimjeruju obvezne i izborne pojmove vezane uz temu. Pomou podsjetnika ucenici mogu ponoviti i produbiti znanje i saznati kako si olaksati prepoznavanje i razlikovanje slicnih jezicnih sadrzaja.

KVIZOVI

Svaku cjelinu zaokruzuje kviz s pitanjima pomou kojih ucenik moze ponoviti teorijska znanja, ali ih i primijeniti na primjerima. Rjesavanje kviza uceniku moze biti dobra priprema za pisanu provjeru znanja budui da su pitanja i zadatci slicni onima koje e susresti u ispitu znanja. 15 pitanja se pojavljuje nasumicnim izborom izmeu najmanje 60 pitanja (ukupan broj pitanja za pojedinu cjelinu zavisi o broju obuhvaenih tema i kljucnih pojmova)

MAPE KORELACIJSKIH TEMA

Velika geografska otkria

Tihi ocean

Juzni ocean

Indijski ocean

Atlantski ocean

IGRE ­ OPIS, NASTAVNE TEME, OBRAZOVNA POSTIGNUA, KORELACIJA

1. CJELINA: ZAMJENICE Cjelina obuhvaa nastavnu temu Vrste zamjenica, tj. kljucne pojmove: vrste zamjenica - osobne, posvojne, povratna, povratno-posvojna, pokazne. Ucenici e igrajui igre iz ove cjeline nauciti prepoznavati i pravilno rabiti posvojne, povratne, povratno-posvojne i pokazne zamjenice u svim oblicima; sklanjati osobne i ostale vrste zamjenica.

IGRE 1. Zamjenjivanje zamjenicom

Obrazovne zadae i postignua: zamjenjivati imenice pravilnim oblikom osobne zamjenice, uvjezbati uporabu osobnih zamjenica, pravilno rabiti naglasene i nenaglasene oblike osobnih zamjenica, vjezbati pravopis. Korelacija: Geografija - Geografski polozaj Azije

2. Nominativ osobnih zamjenica Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati oblike osobnih zamjenica, sklanjati osobne zamjenice

3. Sklonidba osobnih zamjenica Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i pravilno rabiti osobne, sklanjati osobne zamjenice Korelacija: Priroda - Usvajanje dupina

4. Posvojne zamjenice Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i pravilno rabiti posvojne zamjenice u svim oblicima Korelacija: Geografija - Seizmologija, nastanak potresa i tsunamija

5. Povratna i povratno-posvojna zamjenica Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i pravilno rabiti povratne i povratno-posvojne zamjenice u svim oblicima, razlikovati povratne i povratno-posvojne zamjenice

6. Povratno-posvojna zamjenica Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i pravilno rabiti povratno-posvojne zamjenice u svim oblicima; sklanjati povratnoposvojne zamjenice

7. Izricanje posvojnosti zamjenicom

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i pravilno rabiti posvojne i povratno-posvojne zamjenice u svim oblicima

8. Pokazne zamjenice

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i pravilno rabiti pokazne zamjenice u svim oblicima, sklanjati povratne zamjenice Korelacija: Geografija - Mrtvo more

9. Vrste zamjenica

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati posvojne, povratne, povratno-posvojne i pokazne zamjenice u svim oblicima

10. Vrste i sklonidba zamjenica

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i pravilno rabiti posvojne, povratne, povratno-posvojne i pokazne zamjenice u svim oblicima; sklanjati zamjenice, morfoloska analiza Korelacija: Povijest - Krunidba kralja Zvonimira i obveze koje tom prigodom prihvaa.

2. CJELINA: GLAGOLSKI OBLICI Cjelina obuhvaa nastavne teme: Glagoli po predmetu radnje, Glagoli po vidu, Infinitiv, Glagolski pridjevi i glagolska imenica tj. kljucne pojmove: prijelazni i neprijelazni glagoli, povratni glagoli; glagolski vid, svrseni i nesvrseni glagoli; infinitiv, infinitivna osnova; glagolski pridjev, glagolski pridjev radni, glagolski pridjev trpni, glagolska imenica. IGRE 1. Infinitiv 1 Obrazovne zadae i postignua: prepoznati infinitiv; razumjeti ulogu infinitiva u tvorbi glagolskih oblika; razumjeti ulogu infinitiva u dopuni glagola. Korelacija: Povijest ­ Dubrovacka Republika

2. Infinitiv 2 Obrazovne zadae i postignua: primijeniti poznavanje infinitiva i infinitivnih nastavaka, preoblikovanje glagola u infinitiv Korelacija: Geografija- Japan

3. Glagoli po predmetu radnje 1 Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati glagole po predmetu radnje (tj. po imenskoj rijeci u akuzativu); razlikovati prijelazne i neprijelazne glagole, prepoznavati povratne glagole Korelacija: Povijest- Neretvanski gusari

4. Glagoli po predmetu radnje 2 Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i razlikovati prijelazne, neprijelazne glagole i povratne glagole

5. Glagolski vid 1 Obrazovne zadae i postignua: razlikovati svrsene i nesvrsene glagole

6. Glagolski vid 2 Obrazovne zadae i postignua: razlikovati svrsene i nesvrsene glagole

7. Glagolski pridjevi Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati, razlikovati i pravilno rabiti glagolski pridjev radni i trpni Korelacija: Geografija - Krakatau

8. Vidski par Obrazovne zadae i postignua: razlikovati svrsene i nesvrsene glagole; uocavati i razlikovati vidske parove, preoblika iz svrsenoga u nesvrseni oblik i obrnuto, pisanje glasova c i , dvoglasnika ije/je u vidskim parnjacima

3. CJELINA: GLAGOLSKA VREMENA I NACINI Cjelina obuhvaa nastavne teme: Izricanje sadasnjosti prezentom, Izricanje proslosti perfektom, Izricanje proslosti aoristom, imperfektom i pluskvamperfektom, Izricanje budunosti futurom, Izricanje zapovijedi i molbe imperativom, Izricanje zelje kondicionalom, Vrste predikata, tj. kljucne pojmove: prezent, sprezanje (konjugacija), prezent pomonih glagola; perfekt, krnji perfekt; aorist, imperfekt, pluskvamperfekt; futur prvi, futur drugi; glagolski nacin, imperativ; kondicional prvi, kondicional drugi; glagolski i imenski predikat. IGRE 1. Prezent

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati prezent, razumjeti njegovo znacenje Korelacija: Povijest - Pocetci Dubrovacke Republike

2. Nastavci u prezentu

Obrazovne zadae i postignua: nastavci u prezentu, pisanje prezenta, pravopisna pravila

3. Glasovne promjene u prezentu

Obrazovne zadae i postignua: nastavci u prezentu, jotacija, palatalizacija, pisanje oblika u prezentu

4. Glagolska osoba u prezentu 1

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati prezent, razumjeti njegovo znacenje, sprezati glagole u prezentu prema morfoloskim obiljezjima (osoba i broj), usvojiti prezent pomonih glagola Korelacija: Priroda - Zarnjaci

5. Glagolska osoba u prezentu 2

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati prezent, razumjeti njegovo znacenje, sprezati glagole u prezentu prema morfoloskim obiljezjima (osoba i broj), usvojiti prezent pomonih glagola Korelacija: Geografija - Crveno More

6. Prezent pomonoga glagola biti

Obrazovne zadae i postignua: sprezati glagole u prezentu prema morfoloskim obiljezjima (osoba i broj), usvojiti prezent pomonih glagola

7. Prezent pomonoga glagola htjeti

Obrazovne zadae i postignua: sprezati glagole u prezentu prema morfoloskim obiljezjima (osoba i broj), usvojiti prezent pomonih glagola

8. Perfekt

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati perfekt, razumjeti njegovo osnovno znacenje, razlikovati prezent i perfekt u govorenju i pisanju Korelacija: Geografija, Povijest- Vikinzi

9. Aorist

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati aorist kao jednostavni glagolski oblik; razumjeti njegovo osnovno znacenje, moi proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu najcese rabe Korelacija: Geografija, Povijest - Kristofor Kolumbo- otkrie Amerike (dnevnicki zapis)

10. Imperfekt

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati imperfekt kao jednostavni glagolski oblik, razumjeti njegovo osnovno znacenje, moi proizvoditi oblike glagola koji se u imperfektu najcese rabe. Korelacija: Priroda - Bia morskoga dna (rak samacmoruzgva)

11. Aorist i imperfekt

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i razlikovati aorist i imperfekt, moi proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu, imperfektu najcese rabe. Korelacija: Geografija- Pangea

12. Aorist ili imperfekt

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i razlikovati aorist i imperfekt, moi proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu, imperfektu najcese rabe.

13. Glagolska osoba u aoristu i imperfektu

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati i razlikovati aorist i imperfekt, moi proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu i imperfektu najcese rabe, sprezati glagole u aoristu i imperfektu prema morfoloskim obiljezjima (osoba i broj)

14. Pluskavmperfekt

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati pluskvamperfekt kao slozeni glagolski oblik; razumjeti njegovo osnovno znacenje, moi proizvoditi oblike glagola u pluskvamperfektu Korelacija: Geografija - Panamski kanal

15. Glagolska osoba u pluskvamperfekt

Obrazovne zadae i postignua: prepoznavati pluskvamperfekt kao slozeni glagolski oblik; razumjeti njegovo osnovno znacenje, moi proizvoditi oblike glagola u pluskvamperfektu, sprezati glagole u pluskvamperfektu prema morfoloskim obiljezjima (osoba i broj) Korelacija: Geografija - Panamski kanal

16. Futur 1. i futur 2.

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati, razlikovati, pravilno pisati futur prvi i drugi; razumijevati njihova znacenja i tvorbe Korelacija: Geografija ­ Uragani

17. Imperativ 1

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati imperativ kao glagolski nacin, razumjeti njegovo znacenje, iskazivati zapovijed i molbu imperativom, prepoznati imperativ u recenici Korelacija: Priroda - Ekologija, ekoloske zapovijedi

18. Imperativ 2

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati imperativ kao glagolski nacin, razumjeti njegovo znacenje, iskazivati zapovijed i molbu imperativom, prepoznati imperativ u recenici Korelacija: knjizevnost ­ vic

19. Kondicional 1. i kondicional 2.

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati i razlikovati kondicional prvi i drugi, pravilno rabiti kondicional prvi Korelacija: Geografija, Priroda - Globalno zatopljenje

20. Predikat

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati predikat Korelacija: Geografija - Otkrie i razvoj Australije

21. Vrste predikata

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati imenski predikat u razlicitim glagolskim oblicima; razlikovati imenski od glagolskoga predikata Korelacija: Geografija, Povijest - Nacin zivota americkih Indijanaca

4. CJELINA: RAZVITAK HRVATSKOGA JEZIKA Cjelina obuhvaa nastavnu temu Pocetci hrvatske pismenosti, tj. kljucne pojmove: hrvatska pisma: latinica, glagoljica, irilica; Bascanska ploca, prvotisak.

U trima igrama ispunjene su obrazovne zadae i postignua: razlikovati latinicu, glagoljicu, irilicu i znati osnovne podatke o njima; prepoznati pismo kojim je pisan tekst; znati ime i osnovne podatke o Bascanskoj ploci, prvoj hrvatskoj tiskanoj knjizi i spomenicima na svakome pismu. Korelacija: Geografija, Povijest - Hrvatsko primorje, srednji vijek

5. CJELINA: PRAVOPIS Cjelina obuhvaa nastavne teme: Recenicni i pravopisni znakovi: trotocje, izostavnik, crtica, zagrada; Veliko pocetno slovo u imenima pokrajina i krajeva, dijelova naselja, trgova i ulica; Slusanje, izgovor i pisanje rijeci s provedenim glasovnim promjenama; Pisanje, izgovor i citanje glagolskih oblika, tj. kljucne pojmove: tocka, zarez, upitnik, usklicnik, trotocje, izostavnik, crtica, zagrada; veliko slovo, viseclani nazivi pokrajina i krajeva, dijelova naselja, ulica i trgova. Tri su tipa igara:

alternativni izbor

(pisanje glasova c i , dz, , pisanje dvoglasnika ie) ­ 7 igara

pisanje (pisanje glasova c i , pisanje dvoglasnika ie) ­ 5 igara

ispravljanje (tekstovi su zasieni pravopisnim pogrjeskama koje ucenik treba ispraviti) - 7 igara

Obrazovne zadae i postignua: prepoznati trotocje, zagrade u tekstu kao recenicne znakove i crticu kao pravopisni znak; razumjeti njihovu uporabu; pravilno pisati tocku, zarez, upitnik, usklicnik, trotocje, izostavnik, crticu, zagrade i znati ih ostvariti u citanju; pravilno pisati veliko i malo slovo; pravilno pisati veliko pocetno slovo u viseclanim imenima pokrajina i krajeva te dijelova naselja (gradske cetvrti, dijelovi sela, trgova, ulice, parkovi...); pravilno rabiti glasove c i , dz i , ije/je.

OCJENJIVANJE

Na kraju svake igre ucenik e dobiti povratnu informaciju o stupnju usvojenosti znanja. Kriteriji ocjenjivanja su slicni onima u skoli, veina igara se ocjenjuje prema prosjecnom kriteriju: 50%- 62% - dovoljan (2); 62% - 75 % - dobar (3); 75 % - 88 % - vrlo dobar (4); 88% - 100% - odlican (5) Pravopisne se vjezbe ocjenjuje prema strozem kriteriju. Vjezbe alternativnoga izbora se ocjenjuju s obzirom na broj pogrjesaka: 1 pogrjeska - vrlo dobar (4) , 2 pogrjeske ­ dobar (3), 3 pogrjeske ­ dovoljan (2), 4 i vise pogrjesaka ­ nedovoljan (1), a u vjezbama ispravljanja za ocjenu odlican dopustena je jedna pogrjeska, vrlo dobar dvije, dobar tri, dovoljan 4 pogrjeske.

www.sjedi5.hr [email protected]

Information

24 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

418321


You might also be interested in

BETA
Sjedi 5 Hrvatski jezik 5- gramatika i pravopis