Read 11_2012 text version

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u

LEGENDA

A - p³ytka drukowana z dokumentacj¹ B - kit, czyli zestaw elementów z p³ytk¹ drukowan¹ i dokumentacj¹ C - modu³ (urz¹dzenie) zmontowany i uruchomiony P - zaprogramowany uk³ad, p³yta CD itp., pozycje ze znakiem ,,+" zawieraj¹ koszt programu O - Obudowa, mo¿liwe s¹ dwa warianty: - litera K oznacza, ¿e kit jest sprzedawany ³¹cznie z obudow¹ i w cenie kitu uwzglêdniono koszt obudowy - symbol literowo-cyfrowy oznacza typ zalecanej obudowy plastikowej lub metalowej (bez otworowania) Znak przy numerze kitu oznacza nowe opracowanie opisane w jednym z trzech ostatnich numerów EP/ EdW. Znak # przy cenie kitu "B" oznacza i¿ kit sprzedawany jest bez p³ytki drukowanej i nale¿y zamówiæ j¹ oddzielnie. Litera w kolumnie ,,Nr EP/EdW" oznacza inne ni¿ EP czasopismo, w którym by³ publikowany opis kitu: E - Elektronika dla Wszystkich, M - M³ody Technik

www.sklep.avt.pl

Dostêpnooeæ zestawów zale¿y od ich popularnooeci. Najbardziej popularne kity staramy siê mieæ na magazynie w du¿ych ilooeciach, zestawy ciesz¹ce siê oerednim zainteresowaniem w ma³ych ilooeciach, a zestawy ma³o popularne kompletowane s¹ na zamówienie klienta lub dystrybutora. Termin realizacji zamówieñ zale¿y przede wszystkim od typu zamawianego kitu, ale i od dostêpnooeci podzespo³ów sk³adowych.

Nr

735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 701 702 703 704 705 710 719

Nazwa

Regulator impulsowy DC Ekonomiczny zasilacz warsztatowy Melodyjka i gong Szoker - masa¿ysta Irytator - dokuczliwy natrêt nocny Niezwyk³a "niebieska" dotykowa syrena policyjna Najprostszy wzmacniacz mocy 22W Niskoszumny mikser stereo Tajemnicze oewiate³ko Najprostszy wzmacniacz mocy 2x22W Uniwersalny regulator Ekonomizer Stroboskop dyskotekowy Zestaw startowy Rezystory - 660 szt. Zestaw startowy Kondensatory - 265 szt. Zestaw startowy Elektrolity - 100 szt. Zestaw startowy Pó³przewodniki- 76 szt. Zestaw startowy Elementy mech. - 600 szt. Zestaw do wykonywania p³ytek drukowanych Zestaw startowy diody LED - 142szt.

Nr EP/EdW

E3/05 E5/05 E7/05 E8/05 E9/05 E10/05 E11/05 E12/05 E1/06 E2/06 E3/06 E4/06 E5/06

Cena w z³

A B C P O

6 6 5 6,5 6,5 6,5 5 5 6 5 7 5 5 25 22 23 30 18 25 24 17 17 28 26 14 24 38

Podane ceny zawieraj¹ podatek VAT 23%

Ceny kitów w bie¿¹cej produkcji s¹ ustalane na podstawie ostatnich cen zaopatrzeniowych, dlatego zastrzega siê mo¿liwooeæ niewielkich odstêpstw od podanych cen (nie wiêkszych ni¿ 10%)

36 50 45 30

Nr

Nazwa

Nr EP/EdW

Cena w z³

A B C P O

to seria najlepszych kitów AVT przeznaczonych na rynek UE

RTV/Audio/Video

594 KPL 1023 1024 2050 2132 2153 2392 2449 2469 2477 2499 2723 2728 390 + 513 + 522 + 841 924 + 925 + 950/1 + 969 + 1007 1012 1104 1343 1428 1435 1460 2628/1 2632 + 2720 2787 + 2849 + 5041 + 5094 + 5108 + 2500 2501 2502 2550/P 3500 5125 + Zdalnie sterowany potencjometr do aplikacji audio Przedwzmacniacz gramofonowy o charakterystyce RIAA S³uchawkowy wzmacniacz wysokiej jakooeci Najprostszy wzmacniacz akustyczny 3W Przedwmacniacz z regulacj¹ barwy dYwiêku Wzmacniacz 100W Wzmacniacz mikrofonowy SMD Filtr do subwoofera Odbiornik UKF FM Wzmacniacz mocy 70W na TDA 1562 Wzmacniacz 4x40W Stereofoniczny nadajnik FM Wzmacniacz mikrofonowy 8-kana³owy prze³¹cznik RC5/SIRC Zegar ze 100-letnim kalendarzem i 2-kan. termometrem Miniaturowy zamek szyfrowy - Immobilizer UltradYwiêkowy detektor ruchu Programowany sterownik oewiate³ Karta przekaYników na USB Termostat elektroniczny Bezstykowy zamek RFID Regulator obrotów silnika elektrycznego Strach na komary Prosty wykrywacz metali Diodowy ooewietlacz Regulator temperatury Stroboskop dyskotekowy W³¹cznik zmierzchowy £adowarka akumulatorów o³owiowych Gigantyczny zegar Policyjny stroboskop PC-Termometr, rejestrator temperatury Tiny Clock Termometr MIN-MAX Bezprzewodowy regulator temperatury 2­kana³owy termometr z dwukolorowym wyoewietlaczem LED P³ytka testowa do kursu BASCOM 8051 Emulator procesorów 89CX051 Programator procesorów 89CX051 Programator procesorów AVR P³ytka testowa do kursu BASCOM AVR Programator USB AVR (STK500) 10/04 11/94 10/94 E1/96 E2/97 E8/97 E2/00 E9/00 E1/01 E3/01 E9/01 E5/04 E7/04 38 5 5,5 4 4 7 6 6 6 7 10 6 4 90 110 19 25 18 30 24 32 57 19 30 22 38 49 65 85 100 80 100 38 20 50 36 88 72 38 38 67 94 60 30 15 34 30 32 38 20 30 70 55 44 69 74 160 78 50 140 100 69 55 80 140 105 48 22 66 10

Zestawy startowe AVT700

19,0 24,0 26,0 16,0 25,0 25,0 28,0

P³ytki i kity TSM

54 72 74 87 89 90 99 + 354 2117/1 2406 2481 2612 2713 157 157/2 962 984 2148 2330 2416 2479 2676 2756 2761 2797 2807 2818 2889 2891 2909 2934 2970 Nadajnik FM 88...108MHz. Zas. 9V Stroboskop 40J Girlanda 4 tory. Wyjoecie 800W Stroboskop 300J Samochodowy Booster 2x40W/2,5..8W. Zas.12V. Mikroszpieg (nadajnik FM). Zas. 9V Gwiazda programowana: 64 LED-y. 17x14cm. Zas. 9...12V Mikronadajnik FM 4,6 11,0 8,0 23,2 19,5 4,6 60,0 4,6 E5/99 E2/00 E4/01 E12/01 E2/04 4,0 5,0 6,0 6,0 3,0 10,0 10,0 13,0 12,0 6,3 7,4 6,0 6,8 11,0 6,0 6,0 9,0 5,0 15,0 9,0 9,0 12,0 13,0 19,0 12,0 27,0 39,0 33,1 49,0 64,7 18,2 92,0 19,0 14,9 10,0 25,0 18,0 20,0 30,0 15,0 122,0 122,0 36,0 40,0 50,0 57,0 28,0 KM60 KM60 K

Dla domu, samochodu, wypoczynku, zabawy

4/05 17 10/07 30 9/03 16 1/00 11,4 4/06 22 4/06 22 9/06 36 2/07 22 8/94 6 8/94 3 10/96 4 E6/02 20 6/06 6 8/06 6 12/07 5 E1/03 6 E5/02 35 E4/04 10 E5/06 10 E1/08 37 11/01 35 2/03 32 8/07 29 E3/00 E3/00 E3/00 E10/01 E12/02 2/08 20 10 11 6 22 30 10 20 10 K 10 15 20 15 K

Nadajniki radiowe

Mikrofon bezprzewodowy Mininadajnik CB Mininadajnik FM Mininadajnik CW/80m Mininadajnik AM Odbiornik nas³uchowy CW/SSB - 80/20m Odbiornik dwupasmowy 80/10m Odbiornik nas³uchowy SSB/CW 80m Odbiornik nas³uchowy VHF Odbiornik nas³uchowy CW SSB 80 m Miniaturowy odbiornik FM Odbiornik nas³uchowy SSB/CW 26-30MHz Odbiornik RX-80 Odbiornik nas³uchowy FM/2m RX2005-uniwersalny odbiornik CW/SSB Odbiornik AM na TDA1083 Odbiornik CB-AM Miniodbiornik CB-19 Odbiornik nas³uchowy "Jêdruoe" Odbiornik SDR Prosty odbiornik nas³uchowy 80m Szerokopasmowy komputerowy odbiornik radiowy Odbiornik na pasmo 80m Odbiornik SDR na pasmo 2M

Odbiorniki radiowe

12/96 E3/05 1/07 5/07 E7/97 E2/99 E4/00 E4/01 E8/03 E6/05 E8/05 E8/06 E1/07 E4/07 E1/09 E2/09 E8/09 E2/10 E2/11

150 67 100 190 106

25 5 30 15 15 15

32,0

Uk³ady mikroprocesorowe

98 180 52 65 70 85 23 38 120 200 56 89 80 18 24 35 50 20 30 19 32 52 37 58 76 98 82 120 14 16 14 16 13 12 20 18 14 16 30 29 29 30 24

K 25 28 374 967 2122 2174 2310/1 2310/2 2776 2778 2810 2840 2902 2906 2925/1 2925/2 2925/3 2925/4 2925/5 2925/6 2925/7 2954 2954/1 2954/2 2954/3 2960 5127 5151

Transcivery, wzmacniacze radiowe

Przedwzmacniacz UKF-UHF Minitransceiver Junior Przedwzmacniacz antenowy CB Samochodowy przedwzmacniacz AM/FM Transceiver SSB ANTEK V3.0 Transceiver SSB ANTEK V2.0 Wzmacniacz liniowy SSB/CW Minitransceiver QRPP Minitransceiver ZUCH Minitransceiver Antooe Wzmacniacz mocy na pasmo 80m Minitransceiver 80m TINYSSB Cypisek - Odbiornik (p³ytka g³ówna) Cypisek - Generator przestrajany (wersja 1) Cypisek - Generator przestrajany (wersja 2) Cypisek - Wzmacniacz antenowy Cypisek - Modu³ TX Cypisek - Komutacja Cypisek - Separator TRX SDR na fale krótkie Termostat Przetwornica -9V Wzmacniacz Minitransceiver SP5AHT Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 Minitransceiver ,,Jêdrek" 1/98 2/07 E11/96 E12/97 E11/98 E7/04 E1/06 E2/06 E10/06 E9/07 E6/09 E7/09 E12/09 E12/09 E12/09 E12/09 E6/10 E6/10 E6/10 E8/10 E9/10 E9/10 E9/10 E11/10 3/08 10/08 4,6 38,0 4,6 3,0 21,0 21,0 6,0 16,0 28,0 24,0 35,0 12,0 8,0 6,0 6,0 5,0 7,0 4,0 5,0 26,8 16,0 6,8 152,0

Przyrz¹dy warsztatowe

512+ Cyfrowy miernik pojemnooeci 1066 Miniaturowy zasilacz uniwersalny 1081 Miniaturowy stabilizator impulsowy 1459 Uniwersalny uk³ad czasowy 1461 Uniwersalny zasilacz laboratoryjny 5 i 12 VDC/1A 2126 Najmniejszy modu³ woltomierza na LCD 2270 Modu³ miliwoltomierza do zasilaczy 2857 + Modu³ woltomierza/amperomierza z termostatem 5086 + Programowany 4-kana³owy komparator/woltomierz 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 B³êkitno-bia³y mrygacz Klaskacz - akustyczne zdalne sterowanie Rozjaoeniacz samochodowy Trójwymiarowy labirynt elektroniczny Uniwersalny uk³ad czasowy Magiczny prze³¹cznik Uniwersalna centralka alarmowa Uniwersalny modu³ zasilaj¹cy ,,Wypasiony" scalony sensor Zwariowany krêcio³ek Dalekosiê¿ny tor podczerwieni PrzeraYliwy straszak Whisper - ³owca szeptów Monitor i konserwator akumulatora Uniwersalny modu³ audio 5/03 30 8/95 4 4/96 4 12/07 5 1/08 5 MT3/97 6 E3/98 6 E3/08 31 11/02 30 E5/04 6 E5/04 5 E6/04 3 E6/04 4 E7/04 4 E7/04 4 E8/04 4 E8/04 5 E9/04 5 E9/04 6,5 E11/04 8 E10/04 6 E12/04 6 E1/05 6 E2/05 6

25 20

152,0

Elektronika dla nieelektroników

24 30 40

46,0 12,0 42,0 9,0 17,0

40 42 49

8,0 8,0 11,0 25,0 24,0 80,0 32,0 73,0

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w³aoeciwych przepisów prawnych. Nie przedstawia stanów magazynowych a dane w niej zawarte maj¹ jedynie charakter informacyjny i mog¹ ulec zmianie.

1

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u

Nr Nazwa

Nr EP/EdW

www.sklep.avt.pl

Nazwa

Wzmacniacz mikrofonowy Przedwzmacniacz tranzystorowy Ultraniskoszumny przedwzmacniacz audio Wzmacniacz pr¹dowy do subwoofera Przedwzmacniacz gramofonowy RIAA Niskoszumny wzmacniacz mikrofonowy do komputera Przedwzmacniacz lampowy Przedwzmacniacz lampowy Przedwzmacniacz lampowy sterowany cyfrowo Przedwzmacniacz cyfrowy z TDA8425

Cena w z³

A B C P O

6,3 5,7 16,0 17,0 4,0 14,8 5,1 5,1 5,0 5,0 4,0 8,0 6,0 6,0 22,0 18,0 32,0 18,0 8,0 12,0 8,0 30,0 14,0 40,0 54,0 22,0 28,0 10,0 80,0 140,0 10,0 18,0 52,0 15,0 30,0 36,0 80,0 K 43,0

Nr

2326 2402 2408 2652 2680 2703 2729 2886 2915 + 3008 +

Nr EP/EdW

E2/99 E5/00 E8/00 E11/02 E10/03 E1/04 E8/04 E11/08 E10/09 E8/01

Cena w z³

A B C P O

20,0 4,0 5,0 5,7 5,7 7,5 30,0 6,0 30,0 20,0 25,0 32,0 6,0 30,8 17,1 33,0 52,0 15,0 65,0 110,0 10,0

Pozosta³e uk³ady radiowe i wideo

135 355 385 + 998 + 2190 2318 2438 2454 2788 2790 2873 2880 2907 2912 2918 2922 2924 + 2976 2977 5109 5112 5136 + 5213 Cyfrowa skala czêstotliwooeci Modem radiowy Telewizyjny generator daty i czasu Dekoder RDS VOX-bramka szumu Cyfrowa skala do transceivera SSB Generator VXO/2m (6m) Kompresor dynamiki SSB Wykrywacz pluskiew Nietypowe wykorzystanie uk³adu TDA1083 Filtr audio Syntezer czêstotliwooeci na uk³adzie ADF4007 Prosty konwerter 80/10m POWER SDR Filtry pasmowe odbiornika oraz wzmacniacz antenowy Aktywna antena na pasma KF Mikroprocesorowy miernik mocy i dopasowania Uk³ad do pomiaru zniekszta³ceñ Generator CB 19 Radiokomunikacyjny filtr audio TDO z cyfrowym miernikiem czêstotliwooeci Konwerter ASCII ­ wideo Prosty interkom radiowy 2/94 12/97 5/05 12/00 E4/98 E12/98 E7/00 E10/00 E5/06 E6/06 E7/08 E9/08 E8/09 E9/09 E10/09 E11/09 E12/09 E4/11 E4/11 8/07 9/07 6/08 12/09 K

Equalizery, miksery, procesory dYwiêku

196 244 252 566 + 935 + 1034 1281 1634 1670 1687 2490 2610 + 2710 5035/1+ 5082 5138 + 5158 5159 5235 + 384 514/R 514/OC 514/CO 594 + 594 KPL 928 945 948 + 978 1534 1554 1621 1650 1685 1692 1696 2321 2323 2338 2353 2645/2 2677 2690 2732 2795 2829 + 2854 2864 + 2921 5027 5283 5148 + 5173 5185 + 5188 5192 5195 5206 + 5210 + 5237 5297 + 5324 5335 5346 Procesor audio na uk³adzie TDA1524A Procesor dYwiêku z uk³adem LM1036 Equalizer 7-kana³owy Procesor audio z wejoeciem S/PDIF Cyfrowy tor akustyczny - Procesor audio Czterokana³owy mikser stereo Aktywny filtr do procesora SURROUND Przedwzmacniacz z TDA1524A Stereofoniczny regulator barwy dYwiêku Filtr do subwoofera Korektor graficzny equalizer 5-kana³owy Cyfrowy korektor graficzny (equalizer) Prosty dyskotekowy mikser Korektor akustyczny Cyfrowy procesor dYwiêku 4­kana³owy mikser z interfejsem MIDI Korektor graficzny DSP'processor Eqanalyser 2/95 8/96 10/95 3/04 7/06 4/95 8/00 8/11 4/12 8/12 E6/01 E12/01 E2/04 9/01 9/02 6/08 11/08 11/08 5/10 5,0 4,0 8,50 80,0 20,0 23,2 6,0 14,0 12,0 8,0 5,7 30,0 8,0 83,0 24,0 32,0 40,0 42,0 34,0 24,0 40,0 25,0 40,0 31,0 25,0 95 30,0 36,0 42,0 26,0 38,0 25,0 72,0 200,0 10,0 49,0 182,4 35,0 143,0 140,0 8,0 25,0 25,0 15,0

25,0 27,0 120,0 51,0 82,0 22,0

Wzmacniacze audio

435 471 613 840 944 985 1227 1383 1403 1490 1490/1 1490/2 1491 1493 1498 1492 1504 1577 1578 1579 1583 1594 1597/1 1597/2 1597/3 1611 1629 1680 1712 2104/1 2173 2180 2343 2356 2458 2464 2477 2489 2499 2625 2661 2671 2736 2744 2754 2762 2772/1 2791 2865 2850 2928 2978 2995 5000 5142 5170 5187 5289 5327 5338 5365 Wzmacniacz do æwiczeñ gry na gitarze Wzmacniacz s³uchawkowy Wzmacniacz gitarowy Cyfrowy wzmacniacz audio Cyfrowy tor akustyczny - wzmacniacz mocy Uniwersalny wzmacniacz klasy D 2x25 W (1x50 W) Stereofoniczny wzmacniacz s³uchawkowy Niskonapiêciowy wzmacniacz s³uchawkowy Miniwzmacniacz FAN7021 Wzmacniacz mocy 2x15W z TDA8946 lub 2x7W z TDA8944 Wzmacniacz mocy 2x7 W z TDA8944 Wzmacniacz mocy 2x15 W z TDA8946 Wzmacniacz 2x5 W z TDA7496 Wzmacniacz 2x100W lub 1x310W w klasie D na TDF8591TH Bardzo ma³y wzmacniacz mocy Wzmacniacz 2x100 W ­ TDA8920 Wzmacniacz mocy uk³adzie TDA1566 Wzmacniacz z regulacj¹ g³ooenooeci Miniaturowy wzmacniacz z uk³adem TDA7233S Wzmacniacz 2×15 W z STK4392 Modu³ wzmacniacza audio 10 W Wzmacniacz mocy 2×45 W z STK4182 Wzmacniacz audio z uk³adem TDA2030 Wzmacniacz audio z uk³adem TDA2040 Wzmacniacz audio z uk³adem TDA2050 Wzmacniacz 4×35 W Wzmacniacz o mocy 4×12 W z uk³adem TDA7385 Wzmacniacz audio o mocy 150 W z uk³adami TDA7294 Miniaturowy, stereofoniczny wzmacniacz o mocy 2×3 W Wzmacniacz 2x22 W 3-kana³owy mikser ze wzmacniaczem Wzmacniacz mocy z uk³adem LM3886 Wzmacniacz mocy do systemu DOLBY SURROUND Wzmacniacz klasy A Aktywny subwoofer samochodowy o mocy 70W Wzmacniacz s³uchawkowy Wzmacniacz mocy na TDA 1562 Wzmacniacz samochodowy 2 x 40W 2W Wzmacniacz 4x40W Wzmacniacz multimedialny HEXFET Wzmacniacz klasy D Uniwersalny modu³ TDA7294 Wzmacniacz mostkowy 400W Lampowy wzmacniacz s³uchawkowy Stereofoniczny wzmacniacz lampowy Wzmacniacz na tranzystorach N-MOSFET Lampowy wzmacniacz gitarowy Czterokana³owy miniwzmacniacz audio Wzmacniacz klasy D Audiofilski wzmacniacz s³uchawkowy Hybrydowy wzmacniacz s³uchawkowy klasy A Lampowy wzmacniacz s³uchawkowy Wzmacniacz stereofoniczny z subwooferem Altare - wzmacniacz 350W (wersja stereo) Wzmacniacz lampowy dla nielampowców S³uchawkowy wzmacniacz z interfejsem USB Wzmacniacz koñcowy 200 W Stereofoniczny wzmacniacz lampowy 2x10W dla ka¿dego Lampowy wzmacniacz stereofoniczny Modu³ wzmacniacza klasy D Wzmacniacz lampowy 7/05 24,0 100,0 10/98 7,4 34,2 # E9/04 PW03 13,0 26,0 11/99 8,0 8/06 14,0 5/07 10,0 4/99 6,1 28,0 49,0 10/03 2,0 8/04 5,0 9/08 9,0 9/08 25,0 9/08 30,0 9/08 8,0 37,0 9/08 13,0 10/08 4,0 16,0 19,0 11/08 15,0 67,0 100,0 11/08 18,0 7/10 8,0 9/10 5,0 19,0 8/10 7,0 40,0 8/10 6,0 18,0 10/10 8,0 49,0 11/10 7,0 27,0 11/10 7,0 30,0 11/10 7,0 33,0 3/11 10,0 37,0 8/11 17,0 40,0 6/12 12,0 78,0 10/12 8,0 29,0 38,0 E9/97 5,0 32,0 50,0 E1/98 9,1 102,6 E2/98 8,0 87,0 130,0 E5/99 24,0 204,0 E4/00 30,0 141,5 E11/00 20,0 140,0 190,0 E12/00 5,1 31,9 E3/01 7,5 95,0 110,0 E5/01 9,0 36,5 E9/01 10,0 80,0 E4/02 11,4 88,0 E4/03 16,0 E7/03 9,1 71,0 E10/04 15,0 120,0 E1/05 20,0 E6/05 25,0 E8/05 12,0 36,0 E12/05 20,0 E6/06 6,5 E6/08 19,0 E12/07 16,0 60,0 E1/10 14,0 E5/11 14,0 E12/11 12,0 66,0 2/01 75,0 8/08 4,0 1/09 30,0 5/09 9,0 67,0 5/11 40,0 1/12 33,0 4/12 10,0 10/12 60,0

Pozosta³e audio

4/05 25,0 Przetwornik audio A/C z S/PDIF "Przed³u¿acz" do cyfrowego toru audio - regenerator 6/03 4,9 "Przed³u¿acz" do cyfrowego toru audio - konwerter 6/03 4,9 "Przed³u¿acz" do cyfrowego toru audio - konwerter 6/03 4,9 Zdalnie sterowany potencjometr do aplikacji audio 10/04 38,0 Komplet AVT594 z potencjometrem i pilotem 10/04 38,0 Symetryczny tor audio 5/06 8,0 Audiofilski potencjometr i regulator balansu 8/06 8,0 Analizator widma audio z wyoewietlaczem graficznym 9/06 30,0 Akustyczny przesuwnik fazy ­ efekt pseudostereo 4/07 6,0 Mikrokontrolerowy audiokonwerter 8/09 8,0 5-punktowy wskaYnik poziomu sygna³u audio 12/09 7,0 Symetryzator sygna³u audio 6/11 6,0 10-diodowy wskaYnik poziomu sygna³u audio 11/11 10,0 Elektroniczny, stereofoniczny potencjometr audio 8/12 8,0 Elektroniczny selektor wejoeæ audio 8/12 18,0 Uniwersalny selektor wejoeæ do wzmacniacza mocy 8/12 17,0 System, redukcji szumów HUSH z SSM2000 E1/99 7,4 Filtr 50/100Hz E2/99 6,3 Potencjometr cyfrowy E3/99 8,0 Pseudoanalogowy VUmetr E4/99 10,0 Uniwersalny modu³ symetryczny E7/02 8,0 Bezprzewodowe s³uchawki E9/03 11,4 Bufor lampowy, czyli prosiaczek w domu E12/03 6,8 Przetwornica do CAR-AUDIO E9/04 12,0 Bezprzewodowy regulator g³ooenooeci subwoofera E8/06 6,0 Sterownik wzmacniacza audio E6/07 30,0 OpóYniacz do³¹czenia g³ooeników E2/08 6,0 Analizator widma E5/08 36,0 G³ooenik plazmowy E11/09 6,0 Audiofilski potencjometr elektroniczny 9/01 7,3 Potencjometr audio z uk³adem MAX5440 3/11 12,0 Stereofoniczny kodek z interfejsem S/PDIF 9/08 65,0 Konwerter czêstotliwooeci próbkowania 2/09 14,0 Elektroniczny potencjometr audio 5/09 34,0 Kompaktowy przetwornik C/A dla Audiofilów 6/09 22,0 Audio Clock 7/09 7,0 Stacjonarny odtwarzacz MP3 z budzikiem 7/09 39,0 Cyfrowy potencjometr audio 10/09 33,0 Analizator widma sygna³u audio z wyoewietlaczem graficznym 11/09 24,0 Cyfrowy potencjometr audio z impulsatorem 6/10 9,0 Pasywny regulator si³y g³osu PVC 6/11 64,0 Bezprzewodowy link audio z BTM511 1/12 14,0 Przetwornik DAC TDA1543 3/12 18,0 Wielobitowy przetwornik cyfrowo-analogowy audio z uk³adami PCM1704 6/12 102,0

60,0 30,0 90,0 110,0 10,0 15,0

22,0 33,0 42,0 64,0 43,0 85,5 10,0 45,0 32,0 22,0 50,2 25,0 69,0 24,0 74,0 26,0 68,3

54,0 58,0 31,0 76,0 60,0

K

26,0 25,0

35,0 58,0 25,0

140,0 120,0 220,0

25,0 22,0 20,0 30,0

RS485

530 530/USB 531 + 532 + 533 + 534 + 535 + 536 + 537 + 538 + 1600 1705 + 5217 + 5221 + 5222 + ,,Klocki" RS485 - konwerter RS232<->RS485 Konwerter USB<->RS485 ,,Klocki" RS485 - karta wejoeæ przekaYnikowych ,,Klocki" RS485 - karta wyjoeæ optoizolowanych ,,Klocki" RS485 - karta wyjoeæ cyfrowych (GND) ,,Klocki" RS485 - karta wyjoeæ cyfrowych (VCC) ,,Klocki" RS485 - karta wejoeæ cyfrowych ,,Klocki" RS485 - karta wejoeæ analogowych ,,Klocki" RS485 - modu³ terminala z wyoewietlaczem LED ,,Klocki" RS485 - alfanumeryczny wyoewietlaczem LCD Miniaturowy konwerter USB<­>RS485 Modu³ do pomiaru temperatury z interfejsem RS485 Uniwersalna karta wyjoeæ z interfejsem RS485 Modu³ wejoeæ cyfrowych z interfejsem RS485 Modu³ wejoeæ cyfrowych z interfejsem RS-485 6/03 5/08 7/03 7/03 8/03 8/03 9/03 9/03 10/03 10/03 12/10 9/12 1/10 2/10 2/10 6,8 6,0 30,0 47,6 36,6 35,4 35,4 51,0 45,0 26,0 8,0 18,0 48,0 40,0 39,0 34,0 40,0 98,0 100,0 68,4 52,0 47,0 78,0 74,0 66,0 36,0 34,0 97,0 87,0 78,0 60,0 70,0 150,0 150,0 95,0 95,0 90,0 140,0 92,0 110,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0 40,0 20,0 20,0

Przedwzmacniacze i wzmacniacze mikrofonowe

575 1033 1693 2017 2149 2312 Wzmacniacz mikrofonowy Przedwzmacniacz mikrofonowy Przedwzmacniacz gramofonowy MM RIAA Niskoszumny przedwzmacniacz mikrofonowy Przedwzmacniacz z automatyk¹ SSM2165 - inteligentny przedwzmacniacz 5/04 2/95 8/12 E10/96 E7/97 E12/98 11,0 5,7 7,0 4,5 5,1 6,3 29,0 19,0 31,0 30,8 40,0 22,8 33,0

48,0 10,0 15,0 35,0 34,0

2

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w³aoeciwych przepisów prawnych. Nie przedstawia stanów magazynowych a dane w niej zawarte maj¹ jedynie charakter informacyjny i mog¹ ulec zmianie.

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u

Nr Nazwa

Nr EP/EdW

www.sklep.avt.pl

Nazwa

Karta dYwiêkowa z interfejsem USB Konwerter USB<->IDE Konwerter USB<->RS485 Konwerter USB­IO 4-portowy hub USB2.0 Konwerter USB-RS232 Konwerter USB na S/PDIF

Cena w z³

A B C

42,8 17,1 6,8 29,0 8,0 35,0 96,0 40,0 55,0

P O

34,0

Nr

5088 5096 5098 5140 + 5146 5150 + 5298

Nr EP/EdW

11/02 1/03 2/03 7/08 9/08 10/08 7/11

Cena w z³

A B C P O

9,1 20,5 175,7 12,0 30,0 42,0 48,0 25,0 20,0 22,0 29,0 15,0 26,0

Uk³ady mikrokomputerowe

270 + 565 1358 1551 2660 + 3015 + Symulator pamiêci EPROM 2716..27512 Bezprzewodowe ³¹cze laserowe Optoizolator do interfejsu szeregowego Interfejs RS232 z separacj¹ galwaniczn¹ Odtwarzacz CD Komputerowy pilot RC5 3/96 2/04 11/02 11/09 E3/03 E5/02

25,0 35,0

Konwertery / Interfejsy

1355 1439 1453 1546 1595 1600 1664 1671 2853 + 5006 + 5069 + 5093 + 5110 5139 5193 + Konwerter VGA->TV Konwerter RS232 <-> I2C Adapter dla modu³u bluetooth WT12 Dwukierunkowy konwerter SPI/UART Miniaturowy konwerter USB/UART Miniaturowy konwerter USB<­>RS485 Transceiver CAN Konwerter USB/RS232 z separacj¹ galwaniczn¹ AVR-TV - telewizor wyoewietlaczem Dwukierunkowy interfejs RS232/RS485 Interfejs IDE2LPT Interfejs wyoewietlaczy graficznych LCD Konwerter Ethernet <­> RS232 Przejoeciówka USB­ATA z szyfrowaniem danych AES Przejoeciówka karta SD -- RS232C 8/02 6,8 8/06 7,5 8/07 7,0 10/09 10,0 10/10 10,0 12/10 8,0 2/12 12,0 4/12 10,0 E2/08 32,0 4/01 91,2 6/02 195,2 12/02 27,0 9/07 10,0 7/08 20,0 7/09 32,0 28,5 451 + 515 + 540 + 581 + 872 887 893 988 1375 + 1452 1462 1593 1663 1683 2501 2502 2550/P 2855 2897 + 5037 + 5039 + 5125 + 5172 + 5322 5325

Programatory AVR / `51

Programator z interfejsem USB dla BASCOM AVR Programator mikrokontrolerów AVR i AT89S8252 Minimprogramator AT89Cx051 Interfejs JTAG do procesorów AVR Programator-emulator procesorów AT89CX051 Programator sterowany z pakietu BASCOM Przenooeny programator MCS Flashprogrammer Programator AVRISP z interfejsem USB (STK500) Programator AT89C51/52/55 Adapter dla programatorów AVR ISP Uniwersalny adapter dla programatorów AVR-ISP Przejoeciówka AVR-ISP 6PIN <-> 10PIN DragonSafe ­ zabezpieczenie programatora Dragon Przystawka do programowania mikrokontrolerów AVR Emulator procesorów 89CX051 Programator procesorów 89CX051 Programator procesorów AVR Ulepszony programator STK200 Rezurektor AVR Emulator-programator mikrokontrolerów AVR i '51 Sprzêtowy emulator procesorów AVR Programator USB AVR (STK500) Uniwersalny programator mikrokontrolerów AVR AVR JTAG-ICE UsbAsp - Programator mikrokontrolerów AVR 11/05 9/03 11/04 6/04 5/00 9/00 10/00 7/07 8/03 7/07 2/07 9/10 2/11 7/12 E3/00 E3/00 E10/01 E2/08 E4/09 10/01 12/01 2/08 2/09 12/11 12/11 32,0 15,0 15,0 40,0 15,4 30,8 13,7 9,0 28,0 24,0 18,0 5,0 7,0 19,0 10,0 11,0 6,0 6,0 30,0 45,0 40,0 30,0 33,0 25,0 20,0 75,0 100,0 35,0 10,0 5,0 30,0 114,0 161,0 60,0 200,0 51,0 58,0 130,0 65,0 100,0 10,0 40,0 77,0 125,0 8,0 12,0 29,0 40,0 52,0 65,0 70,0 85,0 23,0 38,0 25,0 47,0 25,0 127,0 15,0 60,0 56,0 89,0 25,0 43,0 25,0 58,0 90,0 15,0 42,0 54,0 10,0

36,0 36,0 29,0 40,0 50,0 41,0 25,0 60,0 115,0 10,0 25,0

Uk³ady internetowe

927 + 953 + 956 + 966 + 1443 1528 1548 2859 + 2877 + 5055 + 5118 + 5166 + 5200 + 5250 + 5340 + 5350 + Uniwersalny interfejs internetowy Karta wejoeæ z interfejsem Ethernet Ethernetowy sterownik I/O Karta przekaYników sterowana przez Internet Uniwersalny interfejs ethernetowy Interfejs internetowy z ENC28J60 Interfejs Ethernet MAC+PHY 10/100 Internetowy sterownik urz¹dzeñ Ethernetowy system audio Internetowy interfejs dla mikrokontrolerów Wyoewietlacz ethernetowy Serwer HTTP

Uniwersalny sterownik ethernetowy z modu³em moxa NE-4110S

K

Karta przekaYników z interfejsem Ethernet Konwerter Ethernet/UART Modu³ wykonawczy z interfejsem Ethernet

4/06 10/06 11/06 2/07 1/07 8/09 11/09 E3/08 E9/08 3/02 12/07 1/09 9/09 8/10 4/12 6/12

60,0 69,0 73,0 86,0 9,0 11,0 9,0 21,0 34,0 68,4 69,0 23,0 79,0 52,0 42,0 70,0

147,0 240,0 35,0 98,0 220,0 50,0 30,0 187,0 300,0 50,0 46,0 70,0 56,0 180,0 80,0 140,0 198,0 190,0 280,0 94,0 128,0 170,0 260,0 15,0 30,0 39,9 50,0 11,0 35,0 42,0 30,0 32,0

Programatory PIC

573 Uniwersalny programator mikrokontrolerów PIC 573/8 Adapter DIP8 573/14 Adapter DIP14 573/18-1 Adapter DIP18-1 573/18-2 Adapter DIP18-2 573/18-3 Adapter DIP18-3 573/28-1 Adapter DIP28-1 573/28-2 Adapter DIP28-2 573/40-1 Adapter DIP40-1 573/40-2 Adapter DIP40-2 1614 Uniwersalny adapter dla programatora PIC 1708 Adapter do PICkit i PICprog 5100 + JuPIC 5279 + Programator/debuger mikrokontrolerów Microchip 5/04 7/04 7/04 7/04 7/04 7/04 7/04 7/04 7/04 7/04 4/11 9/12 3/03 2/11 18,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 16,0 6,0 25,0 36,0 98,0

Uk³ady do PC

381 + 391 + 444 + 478 539 + 562 + 563 + 842 + 862 946 + 949 963 + 973 1328 + 1333 1341 1361 2678 2785 2872 + 2892 + 2923 + 2991 + 5031 + 5033 5073 + 5085 5168 5364 Radiomodem z USB 8­kana³owy przetwornik C/A z interfejsem RS232 8-bitowy przetwornik A/C i C/A do PC Regulator obrotów wentylatorów w komputerze PC Sterownik VGA Przetwornik A/C do PC Radiomodem na pasmo 433 MHz Asynchroniczny konwerter RS232<->MIDI Myszka komputerowa dla niepe³nosprawnych Miniklawiatura z interfejsem PS/2 Konwerter VGA ­ LCD LAN-owy restarter Przenooena kopiarka plików Klawiatura multimedialna do PC Zabezpieczenie portu równoleg³ego komputera Laserowy kabel do RS232 Modu³ optycznego wejoecia/wyjoecia do karty SB Live! Inteligentny sterownik wentylatora. komputerowego Kompukser Wirtualna myszka do PC Fly Track Monitor systemu komputerowego USB HID Joy Pilot do WinAmpa Pilot RC5 do sterowania komputerem Sprzêtowy terminal RS232 Modem do sieci energetycznej Wyoewietlacz z Bluetooth Modem radiowy ­ sterownik 3/05 44,0 25,0 5/05 28,0 25,0 5/98 136,8 390,4 92,0 3/99 6,0 24,0 55,0 11/04 50,0 38,0 1/04 34,2 47,9 25,0 2/04 42,0 180,0 30,0 12/99 36,6 25,0 4/00 73,5 40,0 9/06 17,0 10,0 9/06 23,0 1/07 22,0 42,0 95,0 10,0 3/07 18,0 11/01 51,0 61,0 40,0 2/02 5,7 6/02 6,8 1/03 4,0 57,0 E10/03 4,6 18,2 E7/06 10,0 30,0 E7/08 37,0 25,0 E2/09 20,0 E11/09 22,0 18,0 E11/11 21,0 34,0 15,0 8/01 16,0 32,0 10,0 11/01 12,0 60,0 7/02 19,0 28,0 10,0 11/02 19,5 1/09 28,0 25,0 10/12 10,0 80,0 120,0

44,0 59,0 24,0 43,0 90,0 10,0 62,0 89,0 26,0

Programatory pozosta³e

484 + 560 + 595 921 911 + 937 947 993 1303 1389 1409 1527 1630 2994 + 5153 K Programator regulatorów temperatury DS1821 UnISProg - uniwersalny programator ISP Interfejs SPI do programatora PUNCH Flash z ISP ­ JTAG Programator mikrokontrolerów PSoC Programator ISP/ICP dla mikrokontrolerów ST7 Programator JTAG dla mikrokontrolerów STR9 Multiprogramator mikrokontrolerów ST62 Programator uk³adów ISP EEPROM Programmer Programator JTAG dla uk³adów MSP430 Programator PSoC Programator mikrokontrolerów LPC1xxx Uniwersalny programator UniProgUSB Uniwersalny programator JTAG/ISP 12/98 1/04 10/04 3/06 12/05 7/06 9/06 1/01 4/01 3/04 3/05 7/09 8/11 E12/11 10/08 56,4 30,0 12,0 9,5 30,0 17,0 20,0 23,3 9,1 7,5 6,0 12,0 8,0 10,0 15,0 74,0 150,0 43,0 52,0 25,0 25,0 23,0 35,0 54,7 28,0 29,6 17,0 34,0 16,0 34,0 49,0 32,0 48,0

Zestawy uruchomieniowe / p³ytki testowe

AVTMSP430 Modu³ komputera z MSP430F1232 AVTMSP430/2 Modu³ "Komputerek" z uk³adem MSP430F1232 599 Zestaw testowy ISPGAL 854 Zestaw uruchomieniowy dla procesorów 89CX051 i AVR 873 + Modu³ mikrokontrolera PIC16C84 920 Zestaw startowy z MSP430F413 926 + Zestaw startowy dla PSoC 939 Zestaw startowy dla mikrokontrolerów ST7FLITE2x 971 Zestaw uruchomieniowy USB z PIC18F4550 989 ARMputer 992 Zestaw uruchomieniowy dla procesorów AVR i '51 1430 ATMEGA8 w AVT992 1609 Modu³ prototypowy STM32 1610 Minimodu³ z ATtiny2313 1622 Minimodu³ z Atmega8 1635 Minimodu³ BLUETOOTH z uk³adem BTM-222 1652 P³ytka ewaluacyjna z ETRX357 1665 Modu³ wyoewietlacza LCD z mikrokontrolerem ATmega8 1675 STM32duino ­ kompatybilna z Arduino p³ytka z STM32F103C8T6 1706 TinyMini84 ­ minimodu³ z mikroprocesorem Attiny24 2250\1+ Mikrokomputer edukacyjny z 8051-p³. g³ówna + KURS 2250\2 Mikrokomputer edukacyjny z 8051-wyoew. i klawiatura 2250\Z Zasilacz stabilizowany +5V/500mA 2500 P³ytka testowa do kursu BASCOM 8051 2503 Klawiatura szesnastkowa do systemów uP 4/08 10/12 3/04 3/00 6/00 2/06 4/06 7/06 2/07 6/07 1/01 7/06 2/11 3/11 6/11 8/11 11/11 2/12 5/12 9/12 E8/97 E8/97 E10/97 E3/00 E4/00 18,0 15,0 46,0 37,0 24,0 35,0 40,0 28,0 25,0 35,0 8,5 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 12,0 8,0 43,0 18,0 6,3 20,0 12,5 40,0 75,0 170,0 74,0 82,0 15,0 26,0

USB

Konwerter USB2.0 <-> IDE Uniwersalna karta portów na USB Konwerter USB <-> IRDA Modu³y interfejsów szeregowych 553/U232 USB232<->RS232 553/U245 USB245<->RS245 553/R232 RS232 556 Konwerter USB<->RS232 569 S³uchawki pod USB 981 Konwerter USB­LPT 983 Modu³ Hosta USB 1356 Automatyczny w³¹cznik USB 1386 Uniwersalny prze³¹cznik USB 1407 Modu³owy interfejs USB<->RS232 1542 Konwerter USB z separacj¹ galwaniczn¹ I/O 1581 + Przejoeciówka USB/LPT 1702 Galwaniczny separator USB 2876 Konwerter USB-1Wire 5080 Konwerter USB RS232 387 414 + 510 553 5/05 9/05 4/03 11/03 11/03 11/03 12/03 4/04 4/07 5/07 3/03 1/04 10/04 9/09 8/10 8/12 E8/08 9/02 20,0 34,0 67,0 130,0 25,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,8 8,0 14,0 8,0 16,0 6,7 7,0 7,0 35,0 8,0 5,0 10,0 36,0 40,0 37,0 45,0 17,0 30,0

160,0 36,0 39,0 29,0 39,0 67,0 66,0 72,0 22,0 80,0 84,0 32,0 98,0 44,0

220,0 50,0 37,0 52,0 88,0 92,0 94,0 150,0 25,0 160,0 50,0 Z-21 180,0 88,0

44,0 27,0 49,0 65,0 25,0

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w³aoeciwych przepisów prawnych. Nie przedstawia stanów magazynowych a dane w niej zawarte maj¹ jedynie charakter informacyjny i mog¹ ulec zmianie.

3

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u

Nr

2504 2550+ 2673 2683 2875 2892/2 2975 2992 2992/2 2992/3 2992/4 2992/5 3500 3501 3505 5072 5174 5175 5191 5220 + 5263 5275 5288 5311 5367

www.sklep.avt.pl

Nazwa

Generator sygna³ów TTL o czêstotliwooeci 1/2/4/8/16 Mhz Uniwersalny generator Generator impulsów Komputerowy generator funkcyjny Uniwersalny generator m.cz./w.cz. Generator funkcyjny Generator DDS Kombajn sygna³owy DDS Generator funkcyjny DDS Generator DDS Przestrajany cyfrowo generator akustyczny

Nazwa

,,Uniwersalka" do systemów uP z `X051 Mikrokomputer z procesorem AT90S8535 Klawiatura do mikrokontrolera Ministerownik z AT90S2313 LogicMaster - p³ytka prototypowa dla CPLD + KURS Minimodu³ z mikrokontrolerem Atmega8 STM32 DSP KIT Unisterownik UniSterownik - P³ytka diod LED UniSterownik - P³ytka przekaYnika UniSterownik - Czterokana³owe zdalne sterowanie UniSterownik - Stroboskop RGB P³ytka testowa do kursu BASCOM AVR Uniwersalny modu³ dla 90S2313 i 89Cx051 P³ytka testowa do kursu C + KURS Zestaw edukacyjny dla ST62 Zestaw ewaluacyjny dla procesora sygna³owego Jednouk³adowy komputer 32-bitowy z ARM9 Zestaw uruchomieniowy dla ATMega406 Zestaw startowy dla PSOC EXPRESS Zestaw uruchomieniowy CPLD P³ytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerów PIC Zestaw uruchomieniowy dla uk³adów FPGA Spartan 3AN50 P³ytka ewaluacyjna dla mikrokontrolerów ATmega8 i ATmega32 P³ytka testowa dla radiowego modemu ­ sterownika

Nr EP/EdW

E7/00 E9/01 E8/03 E10/03 E8/08 E3/09 E1/11 E11/11 E12/11 E12/11 E1/12 E3/12 E12/02 E5/03 E1/06 7/02 2/09 2/09 6/09 2/10 11/10 2/11 4/11 9/11 11/12

Cena w z³

A B C P O

11,4 45,0 4,6 5,7 18,0 6,0 15,0 8,0 6,0 5,0 5,0 12,0 22,0 6,3 34,0 39,9 34,0 30,0 19,0 50,0 30,0 38,0 18,0 48,0 18,0 32,0 95,0 17,0 40,0 78,0 32,0 126,0 28,0 61,0 180,0 15,0

Nr

1695 2495 2633 2771 + 2823 2846 2869 2941 5124 5155 + 5257

Nr EP/EdW

8/12 E7/01 E6/02 E11/05 E5/07 E11/07 E7/08 E5/10 2/08 10/08 9/10

Cena w z³

A B C P O

8,0 19,0 28,0 14,0 6,8 42,2 74,0 12,0 5,0 18,0 8,0 28,0 38,0 36,0 62,0 195,0 280,0 35,0 40,0 116,0 30,0

96,0 210,0

18,0 120,0 200,0 40,0 120,0 190,0 170,0 158,0 80,0 98,0 189,0 130,0 198,0 130,0 198,0 62,0 95,0

Zasilacze

1220 1253 1332 1352 1393 1408 1461 1472 1477 1480 1481 1505 1505/1 1505/2 1505/3 1522 1544 1561 1566 1572 1601 1606 1628 1667 1681 2001 2131 2462 2624 2655 + 2672 2674 + 2701 2757 2779 2808 2938 + 2944 5083 + 5161 + 5302/1+ 5302/2+ Wysokopr¹dowy stabilizator warsztatowy Zasilacz symetryczny Warsztatowy zasilacz szufladkowy Zasilacz USB Bezpieczny zasilacz diod LED Uniwersalny stabilizator impulsowy 5V Uniwersalny zasilacz laboratoryjny 5 i 12 VDC/1A Zasilacz/³adowarka urz¹dzeñ USB Poczwórny zasilacz warsztatowy Zasilacz beztransformatorowy PrzekaYnikowy modu³ wykonawczy Symetryczny zasilacz do wzmacniaczy audio Symetryczny zasilacz do wzmacniaczy audio 100W Symetryczny zasilacz do wzmacniaczy audio 200W Symetryczny zasilacz do wzmacniaczy audio 400W Regulowany stabilizator impulsowy 0...25V/0...5A ST1S10: koniec stabilizatorów liniowych Stabilizator impulsowy zastêpuj¹cy liniowy 78XX Ekonomiczny, bateryjny zasilacz 5 bia³ych LED Symetryczny zasilacz warsztatowy ±1,25...±25 V­ 1,5/5 A Regulowany modu³ przetwornicy impulsowej 5,1...40 V Miniaturowa przetwornica podwy¿szaj¹ca napiêcie Przetwornica separuj¹ca wejoecie od wyjoecia (12/12) Stabilizator impulsowy 3 A z uk³adem LM2576 Zasilacz do modu³ów laserowych Zasilacz amatorski Prosty zasilacz laboratoryjny Zasilacz 10A 10...20V Zasilacz symetryczny Zasilacz sterowany komputerowo Zasilacz warsztatowy sterowany elektronicznie Cyfrowy zasilacz Modu³ zasilacza do wzmacniaczy mocy Zasilacz warsztatowy 0...25,5V/0...2,55A Stabilizator impulsowy 12V 10-20A Zasilacz warsztatowy Blue Supply Bateria s³oneczna Mikroprocesorowy zasilacz laboratoryjny Zasilacz sterowany cyfrowo ,,Cyfrowy" zasilacz ¿arzenia lamp wersja uproszczona ,,Cyfrowy" zasilacz ¿arzenia lamp wersja rozbudowana 1/99 11/99 2/02 11/02 7/04 10/04 1/08 8/08 8/08 8/08 8/08 12/08 12/08 12/08 12/08 5/09 10/09 2/10 4/10 6/10 12/10 1/11 8/11 3/12 7/12 E2/96 E2/97 E1/01 E9/02 E2/03 E7/03 E8/03 E4/04 E7/05 E2/06 E1/07 E4/10 E7/10 10/02 12/08 7/11 7/11 6,3 11,0 19,5 5,7 4,0 7,0 5,0 4,0 6,0 4,0 4,0 14,0 48,0 80,0 48,0 91,5 22,8 26,0 12,0 33,0 19,0 26,0 32,0 15,0 18,0

1615 1616 1618 1619 1620 1625 1633 1646 1649 1666 1668 1675 1677 1686 1707 1715 5272 5320 5349 5351 5362 5366

AVTduino LCD - wyoewietlacz LCD dla Arduino AVTduino LED - wyoewietlacz LED dla Arduino AVTduino JOY ­ manipulator dla Arduino AVTduino Motor ­ driver silników dla Arduino Cortexino. Kompatybilna z Arduino p³ytka z LPC1114 PICduino Uniwersalny modu³ rozszerzeñ dla Arduino AVTduino BT ­ modu³ Bluetooth kompatybilny z Arduino Modu³ karty pamiêci kompatybilny z Arduino AVTduino RELAY - modu³ przekaYników kompatybilny z Arduino AVTduino ETHERNET - modu³ Ethernet dla Arduino STM32duino ­ kompatybilna z Arduino p³ytka z STM32F103C8T6 AVTDuinoPWM AVTRelDuino Shield - Modu³ wykonawczy dla Arduino DIO_Expander ­ modu³ ekspandera portów dla AVTDuino AVTDuinoGraphLCD AVTduino ­ sposób na AVR AVTCPLDuino Kompatybilna z Arduino p³ytka z XC9572XL AVTduino Automation Board AVTduino RS - Modu³ interfejsów szeregowych dla Arduino AVTDuinoMEGA Arduino do monta¿u na szynie Th35

4/11 5/11 6/11 9/11 5/11 7/11 8/11 9/11 11/11 3/12 3/12 5/12 6/12 8/12 9/12 11/12 1/11 11/11 6/12 7/12 9/12 10/12

14,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 15,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,0 14,0 10,0 8,0 14,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 18,0

38,0 42,0 29,0 33,0 67,0 67,0 23,0 75,0 22,0 38,0 54,0 72,0

49,0 53,0 38,0 44,0 90,0 94,0

52,0 82,0 94,0

36,0 46,0 18,0 62,0 84,0 64,0 36,0 52,0 118,0 156,0

Przyrz¹dy warsztatowe

318 389 + 545 + 587 + 616 896 + 970 976 987 + 1336 1344 1381 1391 1397 1401 1414 1470 1518 1523 1537 1538 1568 2060 2617 2727 + 2814 2815 2888 + 2899 2999 + 3027 + 5012 + 5149 + 5156 5228 + 5304 + Aktywne obci¹¿enie Prosty analizator stanów logicznych do PC Dekoder RC5 13-bitowy, ró¿nicowy przetwornik A/C Wzmacniacz pomiarowy AC - przystawka Automatyczna nawijarka cewek Przystawka do spawania aluminium metod¹ TIG Analizator stanów logicznych Cyfrowa stacja lutownicza RL1 "Szufladkowy" detektor sygna³ów ByteBlaster MV Interfejs Dejana Przetwornik czêstotliwooeæ-napiêcie 3-woltowy konwerter RS232 Regulator mocy PWM Konwerter U/f Przystawka do analizatora stanów logicznych AVT-389 Isostat elektroniczny - zale¿ny Isostat elektroniczny - niezale¿ny Magiczna bramka Pó³przewodnikowy ,,kwarc" Formater impulsów wzorcowych 50 Hz P³ytka uniwersalna 15x65 mm Elektroniczny bezpiecznik Cyfrowa stacja lutownicza Soft start do totoida wersja Standard Soft start do totoida wersja DeLuxe Witlofunkcyjny licznik/generator Analizator ­ I2C Mini Kombajn Pomiarowy Trawiarka Analizator magistrali 1Wire Wielokana³owy rejestrator danych A/C IMPULSTIG Cyfrowa stacja lutownicza z regulatorem PID Rezystor nastawny z wyoewietlaczem LCD 12/96 7,4 75,0 150,0 4/05 45,0 66,0 128,0 12/04 40,0 9/04 18,0 E12/04 PW03 8,0 # 11/00 15,0 69,0 1/07 30,0 4/07 35,0 7/07 40,0 72,0 4/02 25,6 32,0 7/02 6,8 14,6 9/03 4,6 11,0 5/04 5,0 8/04 7,0 8/04 7,0 6/05 6,0 8/08 6,0 14,0 4/09 6,0 16,0 23,0 5/09 6,0 16,0 23,0 8/09 6,0 8/09 6,0 4/10 6,0 2,0 E2/02 11,4 28,5 E7/04 36,0 75,0 E2/07 5,0 29,0 E2/07 8,0 37,0 E2/09 22,0 30,0 E5/09 30,0 34,0 E1/12 60,0 170,0 260,0 E3/12 20,0 5/01 73,2 62,0 9/08 60,0 11/08 26,00 4/10 36,0 8/11 34,0 58,0 KM60 25,0 K 10,0 6,0 25,0

40,0 90,0 120,0 9,0 62,0 108,0 7,0 6,0 6,0 7,0 38,0 7,0 33,0 8,0 22,0 6,0 26,0 8,0 42,0 6,0 16,0 10,4 114,0 10,3 70,0 6,8 45,0 10,3 25,1 30,0 59,0 6,8 39,9 45,6 6,8 42,0 13,0 83,0 7,0 9,0 27,0 127,0 16,0 40,0 62,0 60,0 163,0 29,0 66,0

KM85 20,0 20,0

6,0 15,0 25,0 15,0 30,0

Mierniki, wskaYniki, oscyloskopy

136 139 332 449 527 + 543 + 555 + 916 1085 + 1315 + 1319 1320 1417 1440 1517 + 2382 2404 2425 2607 2609 2630 2725 + 2767 + 2782 2799 + 2813 2820 + 2828 + 2837 2856 + 2861 + 2908 + 2939/1 2949 + 2962 + 2972 2974 + 3026 + 5034 + 5132 + Przystawka do pomiaru pojemnooeci Przystawka do pomiaru indukcyjnooeci Miernik zniekszta³ceñ nieliniowych Modu³ pomiarowy z MSP430 Amatorski oscyloskop cyfrowy Oscyloskop cyfrowy Miernik energii elektrycznej i watomierz Wysokooeciomierz Miniaturowy przetwornik A/C Miniaturowy przetwornik A/C do PC Konwerter temperatura-napiêcie (do AVT-1315) Konwerter wilgotnooeæ-napiêcie (do AVT-1315) Izolowany galwanicznie czujnik do pomiaru pr¹du Elektroniczny barometr WskaYnik nie tylko wysterowania Miernik cewek Miernik rezystancji kondensatorów Miernik pojemnooeci Higrometr elektroniczny (czujnik wilgotnooeci) Miernik LC Sonometr - przyrz¹d do pomiaru g³ooenooeci Mikroprocesorowy miernik pojemnooeci Oscyloskop w komputerze PC System pomiarowy audio Mikroprocesorowy obrotomierz stroboskopowy Przystawka do pomiaru indukcyjnooeci Czêstooeciomierz cyfrowy Oscyloskop cyfrowy Przystawka do PMLCDL Miernik poziomu cieczy Oscyloskop cyfrowy z pamiêci¹ FIFO Termohigrostat Analizator widma 70MHz Pseudoanalogowy miernik diodowy Spektrokolorymetr Miernik dobroci elementów LC na zakres KF Luksometr Higrostat elektroniczny Uniwersalny przyrz¹d laboratoryjny Miernik si³y nacisku 2/94 3/94 2/97 10/05 9/03 12/04 12/03 3/06 8/96 8/01 8/01 8/01 8/05 9/06 3/09 E9/99 E3/01 E5/00 E11/01 E12/01 E4/02 E6/04 E10/05 E3/06 E9/06 E2/07 E4/07 E6/07 E8/07 E2/08 E4/08 E8/09 E4/10 E10/10 E11/10 E3/11 E3/11 E3/12 9/01 5/08 11,0 5,1 14,8 10,0 37,0 50,0 47,0 22,0 12,0 42,7 4,6 6,8 6,0 11,0 12,0 8,0 13,0 7,0 6,0 9,1 5,0 32,0 42,0 57,0 16,0 37,0 98,1 195,0 220,0 12,0 40,0 42,0 89,0 5,0 102,6 37,0 35,4 K K KM35 KM35 KM60

15,0 15,0 25,0 30,0 12,0 40,0 30,0 30,0 20,0

36,0 38,0 37,0 43,0 110,0 34,2 68,0

5,0

Generatory

456 + 823 1327 1474 1569 + 1571 + 1603 Wielokana³owy generator sygna³ów program. Tani generator funkcyjny Mini-generator funkcyjny Generator fali prostok¹tnej o reg. wspó³czynniku wype³nienia Generator akustyczny na Attiny25 Generator szumu ró¿owego Miniaturowy generator o ustawianej czêstotliwooeci sygna³u 6/05 9/99 10/01 8/08 5/10 5/10 1/11 60,0 36,6 4,9 5,0 14,0 20,0 7,0 15,0 150,0 278,0 15,0 29,0 30,0 10,0 29,0 12,0 30,0

79,0 180,0 17,0 11,0 70,0 28,0 47,0 4,0 12,0 40,0 32,0 63,0 6,0 17,0 34,0 44,0 36,0 180,0 30,0 24,0 33,0 12,0 30,0 66,0 25,0 45,0 95,0 200,0 36,0

10,0 5,0 6,0 15,0 25,0 25,0 40,0 25,0 15,0 20,0 15,0 25,0 26,0

K

4

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w³aoeciwych przepisów prawnych. Nie przedstawia stanów magazynowych a dane w niej zawarte maj¹ jedynie charakter informacyjny i mog¹ ulec zmianie.

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u

Nr

5177 + 5179 5204 5229 + 5255 + 5260 + 5274 5282 + 5292 + 5302 5307 + 5314 5318 5318/1 5318/2 5318/3

www.sklep.avt.pl

Nazwa

Prze³¹cznik zbli¿eniowy W³¹cznik zbli¿eniowy Komputerowy system sterowania, zegar tygodniowy Prosta przetwornica 12->220V Uk³ad sterowania dwoma urz¹dzeniami przez port szeregowy Sterownik wentylatora Sterownik dzwonka szkolnego Sterownik zegarowy i nie tylko... Sterownik pieca c.o. Sterownik Bluetooth Sterownik wentylatora - wersja z przekaYnikiem Sterownik wentylatora - wersja z triakiem MaxSter ­ komputerowy sterownik ooewietlenia Sygnalizator temperatury kot³a C.O. Sterownik kot³a C.O. Szeregowy sterownik urz¹dzeñ Sterownik podoewietlania wyoewietlaczy alfanumerycznych Cyfrowy sterownik DMX512 Sterownik rolet okiennych Sterownik urz¹dzeñ domowych Sterownik domowych odbiorników energii Intelli Dom - sterownik g³ówny Intelli Dom - modu³ pokojowy Tor komunikacyjny PLC

Nazwa

Waga elektroniczna Synchronizowana sonda stanów logicznych Radiometr Miernik lamp elektronowych Miernik poziomu cieczy Obrotomierz Monitor napiêæ do ³adowarek i zasilaczy buforowych Wilgotnooeciomierz cyfrowy Mówi¹cy dalmierz Próbnik logiczny PROLOG Stroboskopowy miernik prêdkooeci obrotowej Wysokooeciomierz z mikrokontrolerem PSoC Miernik mocy skutecznej wzmacniacza audio Miernik mocy sprzêtowy Miernik mocy programowy Miernik mocy - Obci¹¿enie

Nr EP/EdW

3/09 3/09 10/09 4/10 9/10 10/10 1/11 3/11 5/11 8/11 8/11 9/11 11/11 11/11 11/11

Cena w z³

A B C P O

30,0 12,0 40,0 65,0 32,0 25,0 15,0 34,0 22,0 14,0 28,0 34,0 20,0 37,0 30,0 140,0 22,00 52,0 74,0 15,0 52,0 25,0 14,0 32,0 42,0 18,0 25,0 15,0 15,0

Nr

1690 1711 2445 + 2463 2639 + 2664 2670 + 2800 + 2805 2890 2917/1 2917/2 2986 + 2990 2996 3016 + 3043 5129 5225 + 5251 + 5258 + 5313/1+ 5313/2+ 5319

Nr EP/EdW

8/12 10/12 E9/00 E12/00 E8/02 E5/03 E9/03 E9/06 E11/06 E1/09 E10/09 E10/09 E9/11 E10/11 E12/11 E6/03 E11/12 4/08 3/10 8/10 10/10 9/11 9/11 11/11

Cena w z³

A B C P O

8,0 14,0 12,5 10,3 10,0 5,0 32,0 45,0 29,0 30,0 8,0 8,0 39,0 25,0 11,0 22,0 6,0 10,0 33,0 65,0 40,0 46,0 26,0 11,0 26,0 34,0 43,0 26,0 35,3 46,0 8,0 KM60 5,0

100,0 200,0 10,0 150,0 30,0 134,0 27,0 25,0 107,0 49,0 87,0 19,0 52,0 25,0 20,0 12,0 10,0 25,0 30,0 35,0 30,0 10,0

30,0 108,0 30,0 60,0 18,0 328,0

Woltomierze / amperomierze

01 02 266 885 + 1540 + 2004 5097 + 5233 + 5300 + 5333 + 5339 + Woltomierz panelowy LED Woltomierz panelowy LCD Woltomierz 4,5 cyfry Amperomierz cyfrowy z PIC16C84 Zdalny (bezprzewodowy) miernik napiêcia Woltomierz do modu³owego zestawu pomiarowego Mówi¹cy woltomierz 3-kana³owy woltomierz z USB VMOD - uniwersalny, miniaturowy miernik napiêcia Multimetr panelowy Woltomierz cyfrowy 9/95 9/00 9/09 E1/96 1/03 5/10 7/11 3/12 4/12 8.6 8,6 15,0 30,0 36,0 13,7 30,0 17,0 32,0 23,0 18,0 22,0 53,0 35,0 53,0 86,0 10,0 84,0 25,0 48,0 94,0 15,0 39,0 9,0 66,0 12,0 49,0 70,0 15,0 34,0 6,0

Regulatory mocy, sterowniki silników

1444 + 1469 + 1613 2210 2623 + 2839 + 2871 5067 5360 + Dwukieunkowy regulator obrotów silników DC Generator PWM ­ regulator mocy silnika DC Regulator obrotów wentylatora 230V z silnikiem indukcyjnym Najprostszy regulator mocy 220V Uniwersalny mikroprocesorowy regulator mocy 220VAC Regulator obrotów silnika Bi-Motor driver Grupowy regulator mocy Falownik 1-fazowy 12/06 8/08 4/11 E3/97 E6/02 E9/07 E7/08 10/02 9/12 18,0 15,0 6,0 5,1 51,3 20,0 6,1 9,1 33,0 38,0 50,0 10,0 45,0 10,0 34,0 52,0 25,0 36,0 136,8 35,0 35,0 10,0 37,6 143,0 15,0

Mierniki czêstotliwooeci

964 2235 2269 2278 2708 2718 2764 + 2831 + 2867 2885 + 2898 + 3003 + 5103 Tor wejoeciowy do czêstooeciomierza Najprostszy miernik czêstotliwooeci Prosty miernik czêstotliwooeci Preskaler do miernika czêstotliwooeci Miernik czêstotliwooeci RS-232 Uniwersalny czêstooeciomierz Czêstooeciomierz i generator na PC Mikroprocesorowy miernik czêstotliwooeci 4MHz...150MHz Preskaler 7,5GHz Miernik czêstotliwooeci Kalibrator czêstooeciomierza Mikroprocesorowy miernik czêstotliwooeci 100MHz WFM Wirtualny miernik czêstotliwooeci 1/07 E1/98 E4/98 E7/98 E2/04 E3/04 E9/05 E7/07 E6/08 E11/08 E5/09 E11/00 3/03 8,0 3,0 20,0 5,1 4,0 15,0 18,2 39,0 48,0 25,0 15,0 KM42

Sterowniki silników krokowych i serwomechanizmów

1189/2 1314 1525 + 1585 + 1605 + 1682 2745 + 2933 + 5137 Sterownik serwomechanizmu Najpro stszy sterownik silnika krokowego Sterownik unipolarnego silnika krokowego Sterownik bipolarnego silnika krokowego Dwustanowy sterownik serwomechanizmu Sterownik bipolarnego silnika krokowego Sterownik silnika krokowego Sterownik s ilnika krok owego USB Sterownik silnika krokowego z interfejsem MODBUS 8/98 8/01 6/09 8/10 2/11 7/12 E2/05 E2/10 6/08 4,0 6,5 22,0 21,0 12,0 14,0 25,0 31,0 29,0 17,0 38,0 38,0 39,0 24,0 58,0 45,0 48,0 20,0 45,0 15,0 51,0 10,0 6,0 72,0 15,0 25,0

8,0 5,0 20,0 48,0 15,0 16,0 14,0 30,0 55,0 20,0 15,0 21,0 85,0 10,0 26,0 35,0 90,0 30,0

Testery

520 + 548 614 959 + 991 + 1337 1347 1441 1512 1626 + 2340 2709 + 2755 5003 + 5056 + 5075 5087 + 5280 Tester samochodowych sond lambda Szybki próbnik logiczny do uk³adów LV Warsztatowy tester kondensatorów VGA tester Monitor magistrali szeregowych Minitester pilotów Próbnik tranzystorów Tester biegunowooeci Tester lamp NIXIE Tester kabli LAN Sonda logiczna TTL/CMOS Tester uk³adów scalonych Tester elementów optoelektronicznych Tester elementów elektronicznych Tester aparatów telefonicznych Próbnik wody destylowanej Tester kabli UTP Urz¹dzenie diagnostyczne do sieci CAN 7/03 51,3 35,0 1/05 12,0 # 10/04 PW03 10,0 12/06 23,0 48,0 98,0 10,0 1/01 42,0 180,0 10,0 4/02 6,1 11,0 8/02 3,7 11,0 11/06 4,5 1/09 6,0 7/11 17,0 28,0 5,0 E4/99 6,3 27,4 48,0 E2/04 35,0 60,0 25,0 E6/05 5,0 16,0 3/01 24,0 170,0 10,0 3/02 67,1 158,6 205,0 40,0 9/02 6,8 11/02 25,0 39,0 15,0 3/11 10,0

Uk³ady czasowe

1478 1535/1+ 1535/2+ 1684 1689 1710 2832 Automat od³¹czaj¹cy PrzekaYnik czasowy - wersja sekundowa PrzekaYnik czasowy - wersja minutowa Automatyczny wy³¹cznik czasowy PrzekaYnikowy wy³¹cznik czasowy Regulowany w³¹cznik opóYniaj¹cy Uniwersalny uk³ad czasowy 8/08 8/09 8/09 8/12 8/12 10/12 E7/07 4,0 20,0 20,0 8,0 6,0 7,0 5,0 12,0 40,0 40,0 29,0 22,0 26,0 40,0 49,0 15,0 49,0 15,0 36,0 32,0 34,0

G³os i efekty dYwiêkowe

508 1014 1096 1382 1425 1466 1700/0 1700/1 1700/2 1700/3 1700/4 1700/5 1700/6 1700/7 1700/8 1700/9 2045 2049 2134 2187 2405 2409 2619/1 2619/2 2811 + 5095 5369 Programowany sygnalizator g³osowy Whisper Czarodziejski prze³¹cznik Programowany generator nietypowych dYwiêków Miniaturowy sygnalizator alarmowy Echo cyfrowe Magnetofon cyfrowy z uk³adem ISD1730 Magnetofon cyfrowy z uk³adem ISD1740 Magnetofon cyfrowy z uk³adem ISD1750 Magnetofon cyfrowy z uk³adem ISD1760 Magnetofon cyfrowy z uk³adem ISD1790 Magnetofon cyfrowy z uk³adem ISD17120 Magnetofon cyfrowy z uk³adem ISD17150 Magnetofon cyfrowy z uk³adem ISD17180 Magnetofon cyfrowy z uk³adem ISD17210 Magnetofon cyfrowy z uk³adem ISD17240 Pozytywka ISDofon (Bez ISD 25xx) ,,Papuga"magnetofonik cyfrowy Transofon-konwerter g³osu Pods³uch przewodowy Prze³¹cznik akustyczny Ulepszony pods³uch przewodowy Transofon Hi-Fi - Przesuwnik fazy Transofon Hi-Fi - Modu³ mno¿¹cy Pozytywka elektroniczna Vocoder Mikroprocesorowy modu³ mówi¹cy 4/03 8/94 8/96 9/03 4/06 6/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 E11/97 E10/96 E3/97 E3/98 E2/00 E3/00 E3/02 E3/02 E2/07 1/03 11/12 11,4 4,9 5,1 5,7 5,0 15,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5,7 5,1 8,6 6,3 7,4 14,8 5,0 5,0 20,0 13,7 10,0 98,0 27,0 54,0 17,0 31,0 28,5 17,0 46,0 80,0 80,0 82,0 82,0 84,0 85,0 86,0 86,0 87,0 88,0 90,0 44,5 98,0 28,5 49,0 30,0 40,0 110,0 31,0 15,0 KM60

Uk³ady wykonawcze

440 440/2 440/3 1560 1560/1 1560/2 1659 1679 1691 5353 + 5368 + Programowany modu³ wejoecia/wyjoecia Modu³ wykonawczy z przekaYnikiem Modu³ wykonawczy z triakiem 8­kana³owa karta przekaYników 8­kana³owa karta przekaYników wersja 5V 8­kana³owa karta przekaYników wersja 12V 8-kana³owy, miniaturowy modu³ przekaYników Modu³ wykonawczy z triakami Uniwersalny modu³ przekaYnikowy Modu³ przekaYników z interfejsem USB Programowalny modu³ przekaYników 2/01 2/01 2/01 2/10 2/10 2/10 1/12 6/12 8/12 7/12 11/12 45,0 76,0 5,0 16,0 18,0 6,0 17,0 18,0 15,0 79,0 79,0 10,0 52,0 64,0 9,0 33,0 49,0 8,0 24,0 36,0 22,0 96,0 148,0 28,0 98,0 148,0

8,0

Regulatory, sterowniki, przetwornice

929/1 + 929/2 + 1226 1372 1373 1475 1507 1513 1514 + 1547 1564 1596 1580 + 1590 1623 + 1648 1660 + Sterownik 4 wentylatorów - wersja LED Sterownik 4 wentylatorów - wersja LCD Uk³ad opóYniania w³¹czania zasilenia sieciowego Przetwornica napiêcia 1V-5V Inteligentny sterownik wentylatora Sterownik czterech wentylatorów Przetwornica DC-DC Regulator obrotów wentylatora Sterownik sekwencyjnego za³¹czania ooewietlenia Przetwornica DC/DC zasilana napiêciem od 0,9 V Sterownik wentylatora 12 V Regulator obrotów wentylatora W³¹cznik oewitowy Prze³¹cznik bezstykowy z uk³adem PCF8883 Nadpr¹dowy wy³¹cznik silnika pr¹du sta³ego 1A DC Softstart do elektronarzêdzi Podwójny w³¹cznik dotykowy 5/06 5/06 3/99 8/03 8/03 8/08 12/08 2/09 2/09 11/09 3/10 10/10 8/10 8/10 8/11 9/11 1/12 34,0 44,0 7,4 7,3 6,1 5,0 6,0 2,0 34,0 6,0 5,0 6,0 18,0 8,0 16,0 6,0 20,0 81,0 105,0 21,0 22,0 17,0 46,0 15,0 19,0 29,0 25,0 26,0 36,0

Muzyka

302 303 304 306 313 314 5215 + 5323 5344 5347 Kompresor do gitary i basu Przystawka gitarowa "Distortion" Gitarowa bramka szumów Chorus gitarowy Gitarowa kaczka Gitarowe tremolo-vibrato Cyfrowy efekt gitarowy Piecyk gitarowy Efekt gitarowy Fazer Bezprzewodowe ³¹cze gitarowe 5/96 6/96 7/96 10/96 11/96 12/96 12/09 12/11 5/12 6/12 7,4 6,8 4,6 7,4 5,1 5,7 24,0 30,0 10,0 30,0 39,0 36,0 25,1 65,0 34,2 24,0 194,0 94,0 48,0 330,0 54,0 61,0 49,0 130,0 69,0 10,0 KM60 KM60 KM42 KM60 KM42 Km42

10,0

26,0 6,0 24,0 36,0 49,0 12,0

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w³aoeciwych przepisów prawnych. Nie przedstawia stanów magazynowych a dane w niej zawarte maj¹ jedynie charakter informacyjny i mog¹ ulec zmianie.

5

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u

Nr Nazwa

Nr EP/EdW

www.sklep.avt.pl

Nazwa

¯arówka LED 50mm (12LED) Gwiazdka Elektroniczna bombka ­ propozycja 1 Elektroniczna bombka ­ propozycja 2 Linijka oewietlna na dekoderach7442 Linijka oewietlna na dekoderach7442 (PCB + LED) Bia³y stroboskop LED Pomarañczowy stroboskop LED Stroboskop LED Superefekt dyskotekowy Matryca LED Stroboskop dyskotekowy LED Matryca LED Sterownik diody trójkolorowej OEwieczka RGB Prosty driver do POWER LED-ów Sterownik LED mocy do latarek Kogut dyskotekowy Kolorofon, Sterownik RGB RGB Driver Komputerowy sterownik LED Sterownik efektów LED (komplet 4 p³ytek) 4dimmer

Cena w z³

A B C P O

PW03 8,0 # 23,0 46,0 35,3 44,5 5,0 5,0 39,0 62,0 4,0 12,0 4,0 8,0 12,0 98,0 12,0 37,0 27,0 56,0 12,0 20,0 7,0 16,0 17,0 32,0 8,0 19,0 8,0 33,0 8,0 26,0 19,5 120,0 182,0 4,0 13,7 17,1 79,8 170,0 25,0 34,2 6,8 22,5 5,0 11,0 34,0 7,4 44,0 20,0 70,0 6,8 25,1 11,4 41,0 74,1 9,1 45,6 4,0 13,0 8,0 60,0 35,0 90,0 20,0 47,0 5,0 30,0 13,0 42,0 20,0 32,0 4,0 12,0 30,0 59,3 18,0 38,0 75,0 162,0 19,0 69,0

Nr

1627/12 1653 1654/1 1654/2 2316/1 2316/2 2720/W 2720/O 2735 2743/1 2743/2 2748/1 2748/2 2751 2835 + 2904 2929 + 2942 + 2980 + 5164 + 5240 + 5334 5361

Nr EP/EdW

8/11 12/11 12/11 12/11 E12/98 E12/98 E4/04 E4/04 E10/04 E3/05 E3/05 E5/05 E5/05 E4/05 E4/08 E6/09 E1/10 E5/10 E6/11 12/08 6/10 3/12 9/12

Cena w z³

A B C P O

10,0 6,0 8,0 8,0 5,0 5,0 6,0 15,0 4,0 10,0 4,0 7,0 14,0 6,0 14,0 20,0 28,0 35,0 22,0 38,0 26,0 34,0 22,0 27,0 27,0 19,4 8,0 70,0 70,0 75,0 50,0 25,0 34,0 60,0 10,0 15,0 10,0 35,0 15,0 58,0 16,0 92,0 12,0 54,0 10,0 94,0 10,0 30,0 39,0 39,0 100,0 100,0 K

Ooewietlenie, efekty oewietlne

615 938 1323 + 1432 1457 1465 1482 1500 1530 1545 + 1602 + 1607 1608 + 1647 1669 1676 2157 2230 2260 2317 2375 2485 2497 2608 2613 2627 2651 + 2682 2737 2742 2749 + 2770 + 2783 2794 2868 + 2882 3014 + 3024 + 5277 + 5331 5336 + £añcuch oewietlny Sterownik ooewietlenia awaryjnego Czasowy wy³¹cznik ooewietlenia ¯arówka LED 30mm 28 diod LED f 3mm Inteligentny regulator ooewietlenia halogenowego Bezpieczny w³¹cznik ¿arówki halogenowej Sygnalizator LED Stroboskop ­ Lampa LED Lampka nocna z czujnikiem ruchu Programowany sterownik oewiate³ Sterownik choinkowych wê¿y oewietlnych Migacz diod LED LEDowe serduszko Miniaturowa latarka Sterownik ooewietlenia LED wewn¹trz szafy Latarka do namiotu Urz¹dzenie iluminofoniczne 4-kana³owe Dyskotekowy breloczek Lampa stroboskopowa Gwiazda na choinkê WskaYnik wysterowania 2x5 LED Inteligentna lampka nocna dla dzieci Niezwyk³a iluminofonia Gwiazdka choinkowa Krokoludek Przetwornica oewietlówki kompaktowej z 12V Wyoewietlacz widmowy Sterownik ¿arówki UV Jamnikowy ostrzegacz - sygnalizator oewietlny Uniwersalna iluminofonia - kolorofon Czterokana³owy regulator ooewietlenia Mikroprocesorowy sterownik lampek choinkowych Efektowny wskaYnik wysterowania Automatyczny sterownik ooewietlenia "Pomocnik" lampki nocnej Sterownik neonów g³ooenikowych Automatyczny sterownik ooewietlenia Mikroprocesorowy zdalnie sterowany regulator ooewietlenia Mirlight Sterownik podoewietlania monitora Iluminofonia 4-kana³owa Sterownik ooewietlenia sufitu E11/04 7/06 8/01 8/06 10/07 5/08 8/08 11/08 E7/09 10/09 12/10 10/12 2/11 9/11 3/12 5/12 E9/97 E7/98 E11/97 E12/98 E9/99 E10/01 E8/01 E11/01 E9/03 E4/02 11/02 E10/03 E10/04 E2/05 E3/05 E11/05 E4/06 E8/06 E6/08 E10/08 E4/02 E5/03 2/11 2/12 3/12 25,0

15,0 6,0 8,0

KM60 K KM85

K 582 + 612 876 915 + 1429 1567 1573 + 1574 1651 1661 1704 2009 2076 2417 2741/1 2741/2 2766 + 2773 + 2789 + 2806 + 2816 + 2824 2827 2834 2838 2841 + 2893 2940 2964 2981 + 2998 + 3011 + 3017 + 3019 + 3021 + 3042 5009 5089 5101 + 5162 + 5221 + 5246 5296 + 5310 + 5310/T

Hobby, zabawa

Drêczyciel sprzêtu TV/AV Dotykowy automat losuj¹cy Lampa plazmowa Elektroniczny metronom Miniaturowy wykrywacz przewodów sieciowych Rowerowy migacz z bia³ymi LED Dzwonek ­ pozytywka 200 melodii Elektroniczny migacz Gra ,,Kto pierwszy ten lepszy" Elektroniczna kostka do gry Wê¿yk spustowy do aparatu cyfrowego FujiFilm Pipek drêczyciel ,,Wykrywacz k³amstw" Tester refleksu Maglev - lewitron 1 Maglev - lewitron 2 RPU-Regulator poziomu umys³u Lottoautomat Ultrad¿wiêkowy miernik odleg³ooeci Snake - gra w wê¿a INSPEKTOR - uniwersalny rejestrator Speed Meter Zwariowana linijka Superczu³y wykrywacz k³amstwa Prosty odleg³ooeciomierz Elektroniczna oewieczka E-karteczka Nagrzewnica indukcyjna 1kW Gaoenica ultradYwiêkowa Dotykowy tablet Cyfrowa kostka do gry Gadaj¹ca kostka Widmo, albo magiczna ró¿d¿ka Elektroniczna ruletka i kostka do gry Gra ,,Kó³ko i krzy¿yk" WskaYnik biegu do motocykla Tester refleksu "Mówi¹ca" kostka do gry Gra w kó³ko i krzy¿yk Wideo gra ,,Pi³karzyki" Elektroniczny wê¿yk spustowy do aparatu fotograficznego Ramka do zdjêæ cyfrowych Timer fotograficzny do lustrzanki Miernik zachwytu grupowego Miernik zachwytu grupowego - tablica z laminatu 9/04 35,0 40,0 30,0 E8/04 PW0313,0 # 6/00 8,6 43,3 1/06 33,0 65,0 10,0 6/06 4,0 12,0 4/10 6,0 6/10 36,0 47,0 30,0 6/10 8,0 11/11 14,0 30,0 1/12 19,0 30,0 8/12 6,0 18,0 E2/96 4,0 14,0 26,0 E10/96 5,7 22,8 39,0 KM60 E4/00 5,0 15,0 E12/04 5,0 23,0 E12/04 6,0 24,0 E10/05 36,0 52,0 30,0 E12/05 16,0 30,0 10,0 E6/06 40,0 15,0 E12/06 30,0 36,0 25,0 K E3/07 33,0 25,0 E5/07 15,0 30,0 E6/07 14,0 E8/07 6,0 19,0 E9/07 6,0 27,0 E9/07 20,0 15,0 E3/08 7,0 E5/10 6,0 E12/10 9,0 26,0 E6/11 32,0 25,0 E2/12 16,0 29,0 10,0 E1/02 22,0 20,0 E7/02 30,0 36,0 26,0 E12/02 27,0 41,0 26,0 E2/03 34,0 45,6 30,0 E11/12 10,0 24,0 4/01 9,1 22,0 12/02 11,0 2/03 17,0 37,0 10,0 12/08 12,0 25,0 6,0 2/10 40,0 87,0 35,0 7/10 16,0 6/11 33,0 18,0 9/11 42,0 128,0 20,0 9/11 60,0

30,0 K 30,0 10,0 15,0 20,0 10,0 25,0 25,0 K

Ooewietlenie LED / Efekty oewietlne LED

1451 1463 + 1464 + 1495 + 1501

1501/B2 1501/B6 1501/G2 1501/G6 1501/R2 1501/R6 1501/Y2 1501/Y6 1501/WC2 1501/WC6 1501/WZ2 1501/WZ6

1502

1502/B2 1502/B6 1502/G2 1502/G6 1502/R2 1502/R6 1502/Y2 1502/Y6 1502/WC2 1502/WC6 1502/WZ2 1502/WZ6

1503

1503/B2 1503/B6 1503/G2 1503/G6 1503/R2 1503/R6 1503/Y2 1503/Y6 1503/WC2 1503/WC6 1503/WZ2 1503/WZ6

1509 + 1536 1545 + 1549 1550 1553 1576 + 1584 1627/9

Latarka LED z przetwornic¹ DC/DC Inteligentna latarka LED Stroboskop LED Zakrêcony migacz Ooewietlacz LED 1x3LED Barwa niebieska, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa niebieska, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa zielona, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa zielona, diodyLED SUPERFLUX 60mA Barwa czerwona, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa czerwona, LED SUPERFLUX 60mA Barwa ¿ó³ta, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa ¿ó³ta, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa bia³a ciep³a, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa bia³a ciep³a, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa bia³a zimna, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa bia³a zimna, diody LED SUPERFLUX 60mA Ooewietlacz LED 1x9LED Barwa niebieska, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa niebieska, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa zielona, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa zielona, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa czerwona,diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa czerwona, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa ¿ó³ta, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa ¿ó³ta,diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa bia³a ciep³a, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa bia³a ciep³a, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa bia³a zimna, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa bia³a zimna, diody LED SUPERFLUX 60mA Ooewietlacz LED 3x3LED Barwa niebieska, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa niebieska, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa zielona, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa zielona, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa czerwona, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa czerwona, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa ¿ó³ta, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa ¿ó³ta, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa bia³a ciep³a, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa bia³a ciep³a, diody LED SUPERFLUX 60mA Barwa bia³a zimna, diody LED SUPERFLUX 20mA Barwa bia³a zimna, diody LED SUPERFLUX 60mA Sterownik RGB Inteligentny 4-kana³owy sterownik LED Programowany sterownik oewiate³ Zasilacz do Power LED Modu³ Power LED Zasilacz do Power LED Stroboskop LED ¯arówka LED ¯arówka LED 35mm (9LED)

6/07 3/08 4/04 10/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 9/08 2/09 8/09 10/09 11/09 12/09 12/09 7/10 8/10 8/11

9,0 18,0 26,0 70,0 25,0 49,0 0,6 3,5 8,0 3,5 8,0 3,5 8,0 3,5 8,0 3,5 8,0 3,5 8,0 1,6 12,0 24,0 12,0 24,0 12,0 24,0 12,0 24,0 12,0 24,0 12,0 24,0 1,3 10,0 24,0 10,0 24,0 10,0 24,0 10,0 24,0 10,0 24,0 10,0 24,0 30,0 44,0 8,0 27,0 56,0 6,0 8,0 13,0 9,0 26,0 12,0 24,0 8,0 39,0 43,0 6,0 24,0

10,0 16,0 15,0

Wykrywacze metali

1104 2874 5025 + 5196 Prosty wykrywacz metali Impulsowy wykrywacz metali Mikroprocesorowy wykrywacz metali Impulsowy wykrywacz metali 10/96 E8/08 7/01 7/09 4,0 15,0 20,0 11,0 34,0 66,0 58,0 59,0 10,0 51,0 K

Komunikacja, ³¹cznooeæ, GPS

388 + 1434 1703 2636 2956 5123 + 5169 5213 5227 5269 GPS-owy rejestrator trasy Adapter USB dla odbiornika GPS Miniaturowy GPS dla robotyki i nie tylko £¹cze laserowe Zaskakuj¹co proste uniwersalne ³¹cze bezprzewodowe Prêdkooeciomierz GPS Odbiornik GPS Prosty interkom radiowy Bezprzewodowy stereofoniczny link audio Lokalizator z odbiornikiem GPS 4/05 8/06 8/12 E8/02 E9/10 2/08 1/09 12/09 3/10 12/10 60,0 7,5 10,0 9,1 28,5 24,0 60,0 30,0 35,0 14,0 18,0 260,0 40,0 30,0

25,0 20,0 30,0

25,0 15,0

Akwarystyka

980 + 2493 + 2657 5144 + Sterownik akwariowy Sterownik akwariowy Akwariowy dozownik pokarmu Sterownik akwariowy 3/07 E11/02 E3/03 8/08 52,0 140,0 290,0 28,0 130,0 15,0 4,6 87,0 30,0

6,0

6

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w³aoeciwych przepisów prawnych. Nie przedstawia stanów magazynowych a dane w niej zawarte maj¹ jedynie charakter informacyjny i mog¹ ulec zmianie.

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u

Nr Nazwa

Nr EP/EdW

www.sklep.avt.pl

Nazwa

Zdalne sterowanie przez telefon Mikrofon elektretowy do aparatów tel. Starego typu Jednokana³owy system sterowania przez telefon Zdalne sterowanie przez telefon Nadzorca linii telefonicznej Dekoder CLIP wspó³pracuj¹cy z central¹ DTMF Rejestrator telefoniczny z dekoderem CLIP Interaktywny telefoniczny modu³ zdalnego sterowania Modu³ wykonawczy z triakiem Modu³ wykonawczy z przekaYnikiem Domowy aparat telefoniczny z kart¹ chipow¹ Centralka telefoniczna

Cena w z³

A B C P O

Nr

2121 2255 2447 2809 + 5001 + 5024 + 5065 + 5071 + 5071/T 5071/P 5081 + 5262 +

Nr EP/EdW

Cena w z³

A B C P O

95,0 10,0 27,0 54,0 82,0 15,0 72,0 25,0 49,0 10,0 215,0 10,0 25,0 24,0 45,0 K

Robotyka / Modelarstwo

821 + 1519 1521 1570 + 1604 1617 1632 + 2362 2653 + 2812 2905 2931 + 2935 2935/1 2937 2965 + 5051 + 5165 5176 + 5190 + 5198 + 5201 + 5207 + 5211 + 5212 5234 + 5238 + 5239 + 5247 + 5248 + 5249 + 5253 + 5259 + 5266 + 5287 + 5290 + ROBOT (bez serwomechanizmu) Sterownik silnika do modeli RC Sygnalizator roz³adowania akumulatora do modeli RC Spowalniacz serwomechanizmu Symulator efektu spawania do makiety Ooewietlenie wagonu z dekoderem DCC Tester serwomechanizmów modelarskich Zabawka sterowana kodami DTMF Komputerowy sterownik czo³gu Sygnalizator zgubionego modelu Robot MOS Voyager Pojazd sterowany bluetooth Robot dla ka¿dego Robot dla ka¿dego - Czujnik DESTROYER - robot klasy mikrosumo Zasilacz do kolejki elektrycznej ­ namiastka DCC Zabawka - programowany pojazd Pojazd zabawka Greenboot. Robot edukacyjny Modelarski regulator dwukierunkowy Samoczynna blokada liniowa Dekoder DCC Generator dYwiêków do makiety kolejowej MiniDCC. Manipulator i booster do makiety kolejowej Przejazd automatyczny Centralka steruj¹ca NanoX systemu DCC Uniwersalny, 8-wyjoeciowy dekoder DCC Kontroler si³owników czterech zwrotnic Kontroler dwóch semaforów 3-komorowych Kontroler czterech semaforów 2-komorowych Kontroler semafora 5-komorowego i tarczy ostrzegawczej Centralka steruj¹ca NanoX systemu DCC Modu³ pêtli do makiety kolejowej Pojazd sterowany przez Bluetooth Sterownik DCC zapór makiety przejazdu kolejowego 3-kana³owa aparatura do zdalnego sterowania modeli 7/99 103,7 159,6 25,0 4/09 5,0 14,0 20,0 5/09 6,0 11,0 5/10 18,0 27,0 12,0 1/11 24,0 33,0 15,0 5/11 28,0 46,0 10,0 8/11 15,0 24,0 5,0 E9/99 6,3 35,5 E12/02 7,4 22,8 5,0 E2/07 6,0 10,0 E7/09 30,0 E3/10 36,0 147,0 25,0 E2/10 20,0 72,0 E6/10 16,0 30,0 E4/10 67,0 E12/10 32,0 69,0 25,0 2/02 34,0 48,0 10,0 1/09 30,0 89,0 3/09 67,0 30,0 6/09 32,0 64,0 25,0 8/09 24,0 15,0 9/09 20,0 13,0 10/09 18,0 26,0 10,0 11/09 42,0 10,0 12/09 12,0 5/10 56,0 20,0 6/10 21,0 10,0 6/10 21,0 10,0 7/10 32,0 15,0 7/10 32,0 15,0 7/10 23,0 15,0 8/10 28,0 10,0 10/10 35,0 69,0 10,0 12/10 48,0 120,0 20,0 4/11 22,0 39,0 10,0 5/11 28,0 63,0 16,0

E11/96 17,1 E10/97 4,0 E10/00 5,0 E1/07 22,0 3/01 28.5 7/01 15,0 6/02 45,0 7/02 49,0 7/02 5,5 7/02 5,5 10/02 28,0 11/10 165,0

Urz¹dzenia alarmowe, dozór

431 433 936 1089 1433 1467 1468 1510 1532 1565 1612 2044 2109 2178 2601 2641 2706 2716 2747 + 2774 2821 + 2862 2895 + 2910 + 2927 + 2950 + 5099 5231 + 5252 + 5261 Bezprzewodowy alarm wibracyjny Energooszczêdny czujnik niebezpiecznych gazów Alarm samochodowy z tel. GSM SIEMENS C/S/M35 Ekonomiczny tor podczerwieni aktywnej Alarm zalaniowy Wideodetektor ruchu Lokalne radiopowiadomienie Optyczna bariera laserowa Sygnalizator drzwiowy, alarm, sterownik zmierzchowy Elektroniczna syrena Dwupoziomowy alarm ostrzegaj¹cy przed zalaniem Aktywny tor podczerwieni dalekiego zasiêgu Centralka alarmowa Prosty tor podczerwieni akt. dalekiego zasiêgu Centralka alarmowa Radar IRED Indukcyjny czujnik zbli¿eniowy Elektroniczny szpieg Alarm z funkcj¹ dzwonienia Syrena alarmowa du¿ej mocy Radiowy stra¿nik Alarm warsztatowy Centrala inteligentnego domu IRguard ­ alarm turystyczny Alarm z powiadamianiem telefonicznym Sterownik kamery ,,OKO" Detektor ruchu z g³osowym automatem informuj¹cym Samochodowy lokalizator GPS ­ GSM Centralka alarmowa Urz¹dzenie telemetryczne z modu³em GSM SIM300D 6/05 8/05 7/06 8/95 8/06 7/08 7/08 1/09 8/09 3/10 3/11 E1/96 E7/96 E2/98 E10/02 E9/02 E1/04 E3/04 E6/05 E12/05 E4/07 E5/08 E4/09 E8/09 E12/09 E8/10 2/03 4/10 8/10 10/10 8,0 15,0 24,0 5,0 4,5 6,0 8,0 6,0 12,0 6,0 6,0 10,8 6,0 8,0 6,8 5,0 5,7 5,7 35,0 10,0 32,0 6,0 52,0 16,0 48,0 25,0 13,7 39,0 75,0 38,0 90,0 20,0 10,0 20,0 71,0 49,0 32,0 19,0 26,0 41,0 29,0 40,0 31,9 59,0 32,0 22,8 70,0 16,0 72,0 22,0 110,0 41,0 210,0 15,0 30,0 42,0 10,0 40,0 10,0 34,0 30,0

Dla domu - ró¿ne

914 + 919 951 + 1268 1340 1348 1396 1473 1476 1479 1483 1533 1555 1598 + 1673 2139 2177 2202 2216 2342 2432 2439 2459 2474 2486 2643 2654 2662 2679 2722 2753 2768 2822 + 2863 + 2883 + 2900 + 2943 2946 + 2946/2 2948 + 3035 + 5126 + 5341/1 5341/2 Wilgotnooeciomierz cyfrowy Dzwonek 4-kana³owy Czujnik roszenia Bezprzewodowy gong drzwiowy Elektroniczny bezpiecznik do dzwonka Prze³¹cznik zbli¿eniowy Czujnik zbli¿eniowy Wy³¹cznik ¿elazka Automatyczny w³¹cznik zmierzchowy Bezprzewodowy gong drzwiowy Sygnalizator niedoboru wody Zabezpieczenie akumulatora ¿elowego Choinka LED Odstraszacz owadów Automatyczna podlewaczka do kwiatów Strach na krety Prze³¹cznik zmierzchowy Dzwonek bezprzewodowy Uk³ad do odstraszania dokuczliwych owadów Magnetyzer, Odwapniacz wody Licznik energii elektrycznej z AD7750 Jonizator powietrza Odstraszacz uniwersalny Uniwersalny wy³¹cznik pomocniczy Sterownik wentylatora okapu kuchennego Sonar ultradYwiêkowy Komora termiczna Wy³¹cznik z opóYnieniem Wyoewietlacz Star Trek Uniwersalny odstraszacz ultradYwiêkowy Strach na szpaki Wy³¹cznik czasowy lampy sufitowej UltradYwiekowy miernik poziomu cieczy Internetowy nadzorca Inteligentny dzwonek cyfrowy Elektroniczny przypominacz Sygnalizator pracy sprzêtu AGD HAS ­ House's Automated System HAS SE DOMOWY SYSTEM AUTOMATYCZNY Prze³¹cznik do ¿yrandola AntyKret System automatyki domowej

Uniwersalny sterownik do napêdu bramy - Sterownik g³ówny

1/06 2/06 10/06 6/00 5/02 8/02 8/04 8/08 8/08 8/08 8/08 8/09 12/09 11/10 4/12 E5/97 E1/98 E10/98 E7/97 E4/99 E6/00 E8/00 E11/00 E9/01 E6/01 E7/02 E2/03 E4/03 E10/03 E5/04 E5/05 E10/05 E4/07 E5/08 E10/08 E5/09 E6/10 E7/10 E7/12 E8/10 E7/12 3/08 4/12

Uniwersalny sterownik do napêdu bramy - Przystawka do bram dwuskrzyd³owych

31,0 15,0 34,0 11,0 4,3 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 8,0 6,0 35,0 21,0 12,0 5,0 5,1 10,3 6,8 12,5 8,6 6,0 6,0 4,6 6,0 20,0 5,7 5,7 22,8 5,0 6,0 5,5 20,0 32,0 30,0 36,0 6,0 35,0 43,0 16,0 15,0 21,0 28,0 8,0

20,0 26,0 73,0 100,0 18,2 12,0 40,0 23,0 30,0 14,0 14,0 52,0 48,0 16,0 34,0³ 22,0 26,0 27,0 46,0 39,9 22,8 38,0 19,0 26,2 40,0 36,5 14,0 35,0 28,0 27,0 43,0 15,0 44,0 15,0 40,0 25,0 36,0 25,0 59,0 30,0 33,0 64,0 25,0 72,0 32,0 30,0 15,0 28,0 8,0 98,0 8,0 67,0 15,0 36,0

Zamki

910 + 1524 + 1531 2627/1 2689 + 2796 + 3006 + 3036 5042 + 5171 + 5186 + 5236 + 5241 + Zamek kodowy z telefonem komórkowym Sygnet otwieraj¹cy sejf Zbli¿eniowy w³¹cznik refleksyjny Zamek na kartê optyczn¹ Zamek szyfrowy na karty telefoniczne Nietypowy zamek szyfrowy Zamek szyfrowy z pastylkami firmy DALLAS Zamek gestowy Zamek szyfrowy do sejfu cButton Bezstykowy zamek RFID Zamek kodowy RFID Zamek kodowy z klawiatur¹ 12/05 6/09 8/09 E1/03 E12/03 10/06 E2/01 E7/12 1/02 2/09 5/09 6/10 6/10 16,0 36,0 10,0 11,4 36,0 34,0 39,9 18,0 20,0 36,0 36,0 47,0 26,0 43,0 30,0 38,8 50,0 10,0

30,0 25,0 108,0 110,0 35,0 8,0 45,0 45,0 15,0 42,0 25,0 74,0 25,0 30,0 64,0 15,0

Zdalne sterownie

442 + 459 + 501 502 503 501/2/3 517 + 519 + 559 + 568 + 571 + 878 + 972 1308 + 1370 + 1520 + 2298 2299 2328/N 2328/0 2328/B 2328/BB 2427 2482/N 2482/O 2600 2649 2681 + 2851 + 3018 + 5046 + 5104 + 5119 + 5143 5202 + Zdalny prze³¹cznik GSM Transkoder systemów RC5 i SIRC Radiowy pilot zdalnego sterowania Odbiornik 430MHz Zdalne sterowanie rygla Zmontowany zestaw zdalnego sterowania Radiowy system zdalnego sterowania Uniwersalny odbiornik RC5/SIRC Radiowy przed³u¿acz pilotów Zdalnie sterowany w³¹cznik ooewietlenia energooszczêdnego Programowany odbiornik zdalnego sterowania Zdalnie sterowany modu³ I/O z kodem dostêpu Dwukana³owe zdalne sterowanie Zdalny w³¹cznik 4 urz¹dzeñ Inteligentny wy³¹cznik Zdalny w³¹cznik radiowy Pilot radiowy (odbiornik) Pilot radiowy (nadajnik) Radiowy pilot do sterownik 15 urz¹dzeniami (Nadajnik) Radiowy pilot do sterownik 15 urz¹dzeniami (Odbiornik) Modu³ wykonawczy na przekaYniku Modu³ wykonawczy na triaku Minipilot RC5 Czterokana³owe zdalne sterowanie - nadajnik Czterokana³owe zdalne sterowanie - odbiornik Pilot ,,Jumbo" RC5 Zdalny w³¹cznik sterowany podczerwieni¹ Pilot RC5 Zdalne sterowanie W³¹cznik RC5 Zdalnie sterowana karta przekaYników Uniwersalny nadajnik RC5/SIRC Sterownik 2­kana³owy Keeloq 4-kana³owe radiowe zdalne sterowanie z interfejsem MODBUS Pilot do zdalnego sterowania lustrzankami cyfrowymi 10/06 11/05 12/93 1/94 1/94 7/03 10/03 2/04 3/04 4/04 9/00 3/07 7/01 8/03 4/09 E11/98 E11/98 E2/99 E2/99 E2/99 E2/99 E9/00 E4/01 E4/01 E1/02 E10/02 E10/03 E1/08 E8/02 1/02 3/03 12/07 8/08 9/09 14,0 16,0 13,7 12,5 5,7 79,8 15,0 57,0 16,0 15,0 28,0 11,0 22,0 17,0 36,0 11,4 6,3 9,0 11,0 4,5 4,5 10,3 5,7 7,4 21,0 5,0 16,0 19,0 25,0 61,0 30,0 25,0 29,0 18,0 41,0 38,0 21,7 22,8 25,6 32,0 96,9 38,0 33,0 145,0 30,0 66,0 70,0 70,0 62,0 36,5 42,0 45,0 61,0 10,0 10,0 30,0 26,0 32,0 80,0 60,0 10,0 40,0 10,0 10,0 10,0 82,0 10,0 10,0 90,0 86,0 47,0 K K

Telefony

230 251 475 + 561 + 590 + 897 + 932 + 955 997 + 1368 1376 Uk³ad wybierczy DTMF Zdalne sterowanie przez telefon Centralka telefoniczna Dekoder DTMF z g³osow¹ prezentacj¹ numeru Programowany dekoder CLIP Rejestrator telefoniczny "Darmowy" prze³¹cznik telefoniczny Minimodu³ CLIP Dialer do systemów alarmowych Zabezpieczenie linii telefonicznej Panu World Nokia Cable 10/94 3/97 10/98 2/04 2/05 11/00 6/06 11/06 2/01 7/03 8/03 5,1 23,4 30,0 38,0 35,0 73,5 20,0 8,0 60,0 4,6 6,1 27,4 48,0 90,0 120,0 220,0 6,0 90,0 30,0 57,0 30,0 160,0 43,0 40,0 12,0 198,0 9,0 29,3 25,0 K

36,0 20,5 45,0 61,0 95,0 33,0 39,0 62,0 29,0 10,0 27,0 15,0 60,0 30,0 295,2 35,0 39,0 20,0 10,0 29,0 10,0

K K

K

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w³aoeciwych przepisów prawnych. Nie przedstawia stanów magazynowych a dane w niej zawarte maj¹ jedynie charakter informacyjny i mog¹ ulec zmianie.

7

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u

Nr Nazwa

Nr EP/EdW

5/11 6/11

www.sklep.avt.pl

Nazwa

Gigantyczne wyoewietlacze LED - 20cm Gigantyczne wyoewietlacze LED - 13cm Gigantyczne wyoewietlacze LED - 7cm Gigantyczne wyoewietlacze LED - 5cm Wyoewietlacz tekstowy LED Tablica oewietlna 32*5 Bezprzewodowy wyoewietlacz Dwukolorowy wyoewietlacz z RS232 2 Modu³ wyoewietlacza LED sterowany magistral¹ I C 2 Wyoewietlacz LCD sterowany magistral¹ I C Graficzny modu³owy wyoewietlacz LED Wyoewietlacz LED z interfejsem 1-Wire

Cena w z³

A B C P O

32,0 33,0 116,0 16,0 18,0

Nr

2631/20 2631/13 2631/7 2631/5 2988 + 2997 + 5058 + 5121 + 5147 + 5154 + 5226 + 5285 +

Nr EP/EdW

Cena w z³

A B C P O

5293 + Zdalne sterowania do iPod'a 5295 + Blue Relay

Termometry, rejestratory temperatury

558 + 570 + 570/USB 611 957 + 961 + 1446 + 1582 + 1697/1+ 1697/2+ 2410 2492 2714 + 2750 + 2804 + 2817 + 2826 + 2852 + 2982 + 2985 + 2990 2993 + 3040 + 3044 + 5060 + 5063 + 5131 + 5205 + 5230 + 5301 + 5330 + 5352 + 5389 + Komputerowy termometr z interfejsem RS232 8-kana³owy system pomiaru temperatury 8-kana³owy system pomiaru temperatury z USB Alarm termiczny Modu³ pomiaru temperatury Domowa stacja pogodowa Termometr z zasilaniem bateryjnym Domowy termometr RGB Termometr LED - wersja 7mm Termometr LED - wersja 27mm Precyzyjny termometr dwukana³owy Termometr ko³owy Dwupunktowy termometr Rejestrator temperatury - termometr Rejestrator temperatury Termometr TV Termometr elektroniczny Spiralny termometr LED 2­kana³owy termometr Minitermometr uniwersalny Sygnalizator temperatury kot³a C.O. Termometr SMS Termometr widmowy Termometr k¹pielowy Domowa stacja meteo ze zdalnym pomiarem temperatury Mówi¹cy termometr Bezprzewodowy termometr Bluetooth Termometr cyfrowy Rejestrator temperatury z interfejsem USB WskaYnik komfortu cieplnego 8-kana³owy termometr do PC Dobowy rejestrator temperatury 4-kana³owy termometr z wyoewietlaczem LED 12/03 16,0 40,0 10,0 4/04 50,0 80,0 110,0 35,0 4/04 50,0 94,0 110,0 E7/04 PW03 12,0 # 11/06 35,0 62,0 25,0 12/06 78,0 40,0 3/07 13,0 38,0 8,0 8/10 21,0 30,0 16,0 8/12 22,0 42,0 62,0 12,0 8/12 29,0 52,0 72,0 12,0 E2/00 12,0 50,0 E8/01 28,0 74,0 E2/04 34,2 20,0 15,0 E3/05 30,0 78,0 E11/06 18,0 8,0 E3/07 31,0 40,0 25,0 E6/07 18,0 43,0 E1/08 45,0 79,0 15,0 E7/11 40,0 160,0 28,0 E8/11 20,0 34,0 12,0 E10/11 25,0 49,0 12,0 E12/11 22,0 37,0 15,0 E11/12 20,0 32,0 10,0 E11/12 12,0 26,0 6,0 4/02 45,0 30,0 10,0 5/02 30,0 5/08 40,0 25,0 10/09 62,0 180,0 35,0 4/10 16,0 48,0 8,0 7/11 22,0 39,0 16,0 2/12 22,0 64,0 95,0 12,0 7/12 26,0 92,0 15,0 5/12 27,0 65,0 110,0 15,0

E5/02 16,0 E5/02 10,0 E5/02 6,8 E5/02 5,0 E9/11 220,0 367,0 E1/12 38,0 94,0 4/02 91,2 327,0 1/08 48,0 9/08 30,0 42,0 10/08 30,0 49,0 3/10 35,0 48,0 EP4/11 25,0 38,0

20,0 30,0 35,0 25,0 25,0 25,0 25,0 15,0

Zegary, timery

K 217 + Zegar DCF 217/1 Odbiornik DCF-77 378 + Zegar szachowy Stoper na szkoln¹ olimpiadê 447 511 + Zegar minimalisty 521 + Zegar Nixie dla oszczêdnych 1186 Wielogabarytowy wyoewietlacz 7-segmentowy 1300 + Timer kuchenny 1422 Czasowy w³¹cznik dotykowy 1471 Minutnik z sygna³em akustycznym 2228 Zegar meczowy 2229 Meczowy licznik zdobytych punktów 2442 Automatyczny wy³¹cznik czasowy 2622 Uniwersalny uk³ad czasowy 2622/1+ Uniwersalny przekaYnik czasowy 2632/1+ Gigantyczny zegar - sterownik 2632/2 Gigantyczny zegar - wyoewietlacz 2632 Gigantyczny zegar - kpl. sterownik + wyoewietlacz 2634 Turbodopalacz do budzika 2685 + Zegar z terminarzem 2704 + Mikroprocesorowy w³¹cznik czasowy 2721 + Mikroprocesorowy ZEGAR - inteligentny kombajn czasu 2780 + Obrotowy timer 2784 Zegar matrycowy 2825 + Zegar z budzikiem 2849 + Tiny Clock 2858 + Zegar tarczowy z wahad³em 2879 Nietypowy s³upkowy zegar 2894 Zegar-przypominacz VFD 2896 + Budzik MP3 2911 Zegar NIXIE CPLD 2936 + Zegar BIG (zielone wyoewietlacze) 2936/2 + Zegar BIG (czerwone wyoewietlacze) 2973 + Zegar ,,wskazówkowy" 2983 + Zegarek narêczny z wyoewietlaczem binarno-widmowym 3009 + Licznik czasu 5002 + Zegar cyfrowy z wyoewietlaczem analogowym 5022 + Programowany zegar z DCF77 5048 + Zegar z kalendarzem zasilany bateryjnie 5145 Zegar retro na lampach NIXIE 5245 + Zegar widmowy 5273 + Zegar cyfrowy z analogowym sekundnikiem 5281 + ,,Inteligentny" zegar z wyoewietlaczami LED 7/94 2/05 8/98 5/03 8/03 7/98 3/01 9/05 8/08 E5/97 E8/97 E11/00 E9/03 E11/03 E5/02 E5/02 E5/02 E6/02 E11/03 E1/04 E4/04 E2/06 E4/06 E5/07 E1/08 E3/08 E9/08 E4/09 E4/09 E9/09 E3/10 E3/10 E3/11 E7/11 E10/01 3/01 7/01 2/02 9/08 7/10 1/11 3/11 115,9 172,0 240,0 97,0 45,0 39,0 140,2 18,0 45,0 80,0 30,5 33,0 30,0 49,0 5,0 15,0 4,0 15,0 12,5 20,0 12,5 42,2 5,1 20,0 9,1 28,0 31,9 56,0 96,0 35,0 45,6 9,1 41,0 44,0 86,0 5,7 38,8 20,0 58,0 34,0 79,8 25,0 59,0 18,0 69,0 6,0 15,0 68,0 37,0 64,0 45,0 77,0 16,0 44,0 28,0 30,0 39,0 36,0 32,0 82,0 32,0 82,0 52,0 28,0 18,0 40,0 64,0 110,0 45,0 84,0 200,0 26,0 67,0 28,0 40,0 69,0 80,0 37,0 84,0 61,0 KM60 K 10,0 10,0 35,0 15,0

20,0 25,0 K 10,0 30,0 10,0 10,0 10,0 25,0 10,0 25,0 15,0 15,0 30,0 15,0 10,0 10,0 KM50 10,0 25,0 15,0

Termostaty, regulatory temperatury

427 557 + 950 + 1261 1367 1699 2420 2819 2845 + 2967 + 3025 + 5113 + 5152 + 5178 + 5354 + 5363 + Uniwersalny regulator temperatury Termostat sterowany przez telefon Termostat elektroniczny Cyfrowy termostat z wyjoeciem mocy Regulator temperatury w akwarium Regulator temperatury Regulator temperatury - termostat Najprostszy regulator temperatury Sterownik grzejnika elektrycznego Prosty sterownik pieca c.o. - termometr ró¿nicowy Regulowany termostat cyfrowy Mikroprocesorowy regulator temperatury PID Termostat dobowy Dwustrefowy termostat z interfejsem RS485 Termostat Termostat z regulowan¹ pêtl¹ histerezy 6/98 12/03 9/06 2/00 6/03 8/12 E7/00 E4/07 E11/07 E1/11 E3/12 10/07 10/08 3/09 7/12 9/12 23,2 91,5 36,0 7,4 8,0 6,0 6,3 6,0 22,0 37,0 25,0 40,0 11,0 80,0 24,0 24,0 100,0 40,0 92,0 140,0 20,0 27,4 28,0 23,0 34,0 46,0 80,0 73,0 69,0 80,0 152,0 58,0 58,0 15,0 15,0 12,0 7,0 5,0 25,0 15,0 10,0 KM42

Do samochodu, motoru

434 528 + 585 + 990 1413 1450 1484 1511 + 1516 1599 1709 2041 2218 2280/1 2335 2472 2711 + 2719 2733 2847 + 2887 5036 + 5120 + 5133 + 5160 + 5271 5370 Komputer samochodowy Inteligentny sterownik lampki samochodowej AutoCerber Automat do zapalania oewiate³ w samochodzie Elektroniczna blokada do samochodu Sygnalizator (nie)w³¹czonych oewiate³ Samochodowy wskaYnik temperatury silnika Ooewietlenie w kabinie samochodu Automatyczny w³¹cznik ooewietlenia deski rozdzielczej Softstart do ¿arówek samochodowych H7 WskaYnik napiêcia do motocykla Latarka stroboskop do ustawiania zap³onu Prosty w monta¿u alarm samochodowy Samochodowa centrala alarmowa z pilotem na podczerwieñ Autoblokada Najprostsza blokada samochodowa Obrotomierz Efektowne oewiat³o stopu Sterownik lampki do kabiny samochodu Immobizer Radioodtwarazacz samochodowy Inteligentny sterownik wycieraczek Sterownik klimatyzacji Opel TID Samochodowy ogranicznik prêdkooeci Climatic - Sterownik klimatyzacji samochodowej VAGlogger Sonar gara¿owy 9/05 10/03 7/04 6/07 6/05 5/07 8/08 1/09 3/09 11/10 11/12 E10/96 E5/97 E5/98 E3/99 E7/01 E2/04 E4/04 E12/04 E11/07 E12/07 10/01 12/07 5/08 12/08 1/11 11/12 12,0 10,0 45,0 5,0 5,0 5,0 20,0 5,0 6,0 8,0 4,0 8,6 21,1 10,3 4,0 29,6 11,4 5,0 16,0 26,0 17,0 24,0 25,0 37,0 10,0 22,0 25,0 130,0 26,0 15,0 6,0 18,0 38,0 17,0 18,0 28,0 16,0 28,0 101,5 21,7 12,0 38,0 12,0 83,0 45,0 40,0 5,0 30,0 913 977 + 1036 1374 1419 1563 2016 2143 2309 2443 2628/1 2635 2687 2712 2715 2738 2769 2848 2957 + 2959 + 5270 +

£adowarki

Uniwersalna ³adowarka Ni-MH i NiCd Szybka ³adowarka akumulatorów NiCd do wkrêtarek £adowarka akumulatorów NiCd Roz³adowywarka / tester ogniw NiCd £adowarka akumulatorów "AA" na USB Stacjonarna ³adowarka akumulatorów LI-ON Szybka ³adowarka akumulatorów NiCd Uniwersalny uk³ad ³adowania akumulatorów NiCd i NiMH £adowarka akumulatorów ¿elowych - zasilacz buforowy Roz³adowywarka ogniw NiCd £adowarka akumulatorów o³owiowych Monitor baterii 2 Automatyczna ³adowarka akumulatora 9V Impulsowy regulator pr¹du ³adowania akumulatorów £adowarka akumulatorów o³owiowych Stabilnopr¹dowa ³adowarka akumulatorów NiCd/NIMH £adowarka akumulatorów du¿ej mocy Miernik akumulatorów NiCd i NiMH Prostownik samochodowy £adowarka procesorowa Mikroprocesorowy miernik pojemnooeci ogniw AA/AAA 1/06 4/07 6/95 8/03 8/05 3/10 MT9/97 E6/97 E10/98 E9/00 E1/03 E6/02 E12/03 E2/04 E3/04 E12/04 E11/05 E11/07 E10/10 E11/10 EP1/11 20,0 32,0 14,6 6,1 5,0 6,0 6,3 10,3 6,3 5,5 6,8 5,7 5,0 6,8 6,0 7,0 6,5 6,0 59,0 32,0 25,0 25,0 59,3 103,0 KM85

15,0

K 54,0 120,0 44,0 60,0 10,0 10,0

51,1 90,0 43,3 22,8 43,0 22,0 34,0 12,0 14,0 38,8 36,0 30,0 64,0 54,0 25,0 15,0 15,0

KM85 KM85

40,0 15,0 55,0 6,0 63,0 8,0 117,0 140,0 25,0 49,0 10,0

Zestawy startowe AVT 700

700 701 701/E3 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 Zestaw startowy dla elektroników hobbystów Zestaw startowy Rezystory - 660 szt. Zestaw startowy Rezystory - 800 szt. (wielokrotnooeæ: 10, 22, 47) Zestaw startowy Kondensatory - 265 szt. Zestaw startowy Elektrolity - 100 szt. Zestaw startowy Pó³przewodniki Zestaw startowy Elementy mech. - 600 szt. Zestaw startowy Elementy stykowe Zestaw startowy Przetworniki dYwiêku Zestaw startowy Uk³ady cyfrowe Zestaw startowy Uk³ady analogowe Zestaw start. Do wykonywania p³ytek drukowanych Zestaw startowy Optoelektronika Zestaw startowy Potencjometry 54,0 19,0 18,0 23,0 25,0 16,0 22,0 24,0 19,0 17,0 15,0 25,0 43,0 31,0

Wyoewietlacze

544 + 859 934 952 1586 1672 2222 2631/27 Sterownik wyoewietlacza graficznego z RS232 2 Podwójny wyoewietlacz 7-segm. sterowany I C 8-cyfrowy wyoewietlacz LED z interfejsem SPI Wyoewietlacz LCD sterowany z portu USB Modu³ czterech wyoewietlaczy LED 5×7 Modu³ do budowy wyoewietlacza tekstowego LED Wyoewietlacz 7-segmentowy JUMBO bez LED Gigantyczne wyoewietlacze LED - 27cm 12/04 8/00 6/06 10/06 8/10 4/12 E4/97 E5/02 65,0 12,0 85,0 13,0 8,0 12,0 48,0 7,0 14,5 18,0 25,1 45,0

8

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w³aoeciwych przepisów prawnych. Nie przedstawia stanów magazynowych a dane w niej zawarte maj¹ jedynie charakter informacyjny i mog¹ ulec zmianie.

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u

Nr

713 714 715 716 717 718 719

www.sklep.avt.pl

Nazwa

Zdalnie sterowana lampka Wielobarwny termometr RGB Czujnik wilgoci Tester refleksu Magiczna lampka Nietypowy zamek elektroniczny Stroboskop - Lampa b³yskowa Lampka i sygnalizator rozmro¿enia lodówki Miernik refleksu Miernik pojemnooeci akumulatorów NIMH i NICD Zabezpieczenie akumulatora z MOSFET-em

Nazwa

Zestaw startowy Rezystory SMD Zestaw startowy Kondensatory SMD Zestaw startowy Wzmacniacze operacyjne Zestaw startowy P³ytki uniwersalne Zestaw startowy P³ytki uniwersalne Zestaw startowy P³ytki uniwersalne Zestaw startowy diody LED - 142szt.

Nr EP/EdW

Cena w z³

A B C P O

14,0 20,0 26,0 20,0 30,0 43,0 28,0

Nr

762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772

Nr EP/EdW

E12/07 E2/08 E3/08 E4/08 E5/08 E6/08 E7/08 E8/08 E10/08 E12/08 E5/09

Cena w z³

A B C P O

8,0 5,0 11,0 9,0 14,0 6,0 6,0 6,0 9,0 16,0 29,0 15,0 19,0 21,0 23,0 36,0 12,0 18,0 29,0 10,0

Elektronika dla nieelektroników

720 721 721/2 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 753/2 754 755 756 757 758 759 760 760/R 760/G 760/O 760/W 761 B³êkitno - bia³y mrygacz Klaskacz - akustyczne zdalne sterowanie Klaskacz - akustyczne zdalne sterowanie (wersja z przekaYnikiem) Rozjaoeniacz samochodowy Trójwymiarowy labirynt elektroniczny Uniwersalny uk³ad czasowy Magiczny prze³¹cznik Uniwersalna centralka alarmowa Uniwersalny modu³ zasilaj¹cy ,,Wypasiony" scalony sensor Zwariowany krêcio³ek Dalekosiê¿ny tor podczerwieni PrzeraYliwy straszak Whisper - ³owca szeptów Monitor i konserwator akumulatora Uniwersalny modu³ audio Regulator impulsowy DC Ekonomiczny zasilacz warsztatowy Melodyjka i gong Szoker-masazysta Irytator - dokuczliwy natrêt nocny Niezwyk³a "niebieska" dotykowa syrena policyjna Najprostszy wzmacniacz mocy 22W Niskoszumny mikser stereo Tajemnicze oewiate³ko Najprostszy wzmacniacz mocy 2x22W Uniwersalny regulator Ekonomizer Stroboskop dyskotekowy Uniwersalna sonda do napiêæ sta³ych i zmiennych Kolorowy gad¿et RGB Dioda LED dowolnego koloru P³yn¹ce oewiate³ko RGB Termometr elektroniczny Wielokolorowy gad¿et Sterownik LED z modu³em RGB LED-ALPCVRGB Kolorowa migotka Podwajacz mocy audio Widmowa makatka LED Zdalne sterowanie "pilotowe" Inteligntny wskaYenik/symulator alarmu Przedwzmacniacz/mikser stereo Niebieski, ,,policyjny" kogut Czerwony, ,,policyjny" kogut Zielony, ,,policyjny" kogut Pomarañczowy, ,,policyjny" kogut Bia³y, ,,policyjny" kogut Latarka LED E5/04 E5/04 E5/04 E6/04 E6/04 E7/04 E7/04 E8/04 E8/04 E9/04 E9/04 E11/04 E10/04 E12/04 E1/05 E2/05 E3/05 E5/05 E7/05 E8/05 E9/05 E10/05 E11/05 E12/05 E1/06 E2/06 E3/06 E4/06 E5/06 E6/06 E7/06 E8/06 E10/06 E12/06 E1/07 E1/07 E2/07 E3/07 E5/07 E4/07 E6/07 E7/07 E9/07 E9/07 E9/07 E9/07 E9/07 E10/07 6,0 5,0 5,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 5,0 6,5 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,5 6,5 6,5 5,0 5,0 6,0 5,0 7,0 5,0 5,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 8,0 5,0 6,0 6,0 5,0 7,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 4,0 14,0 16,0 19,0 14,0 16,0 11,0 12,0 20,0 16,0 14,0 16,0 30,0 29,0 29,0 30,0 24,0 25,0 22,0 23,0 30,0 18,0 25,0 24,0 17,0 17,0 28,0 26,0 14,0 24,0 28,0 12,0 12,0 19,0 22,0 12,0 19,0 12,0 9,0 14,0 15,0 24,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 18,0

Edukacyjne / Ooela ³¹czka

EDWA01 EDWA02 EDWA03 EDWA04 EDWA05 EDWA06 EDW A07/1 EDW A07/2 EDW AKPLMINI EDW AKPLN

Zestaw do lekcji A01 Ooela £¹czka Zestaw do lekcji A02 Ooela £¹czka Zestaw do lekcji A03 Ooela £¹czka Zestaw do lekcji A04 Ooela £¹czka Zestaw do lekcji A05 Ooela £¹czka

Zestaw do lekcji A06 Ooela £¹czka (bez p³ytki stykowej SD12N) (wraz z p³ytk¹ stykow¹ SD12N)

SD12N ZAS 1.5-12V M830BUZ

Zestaw Ooela £¹czka A01-A03 Kompletny zestaw Ooela £¹czka A01-A06 Prototypowa p³ytka stykowa Zasilacz 1,5...12VDC Multimetr uniwersalny

40,0 38,0 62,0 29,0 43,0 36,0 23,00 45,00 170,0 320,0 22,0 39,0 13,0

Gotowe modu³y i urz¹dzenia

AVTMOD01 AVTMOD02 AVTMOD03 AVTMOD04 AVTMOD05 AVTMOD06 AVTMOD07 AVTMOD08 AVTMOD09 AVTMOD10 AVTMOD11 AVTMOD12 AVTMOD13/12 AVTMOD13/5 AVTMOD13/9 AVTMOD14 AVTDMX512 AVTDMX512PRO AVTPROG1 AVTPROG2 Uniwersalny regulator impulsowy 6...24VDC/15A Sterownik diod RGB Konwerter USB<->RS485 Modu³ przekaYników USB Ethernetowy modu³ I/O Uniwersalny modu³ portów I/O na USB Wzmacniacz s³uchawkowy Bezstykowa kontrola dostêpu (AVTRFID) Konwerter USB <-> RS232 Miernik czêstotliwooeci 1Hz...50MHz Wzmacniacz mocy 2×12 W Wzmacniacz mocy 2×22 W Uniwersalny modu³ stabilizatora 12 V/500 mA Uniwersalny modu³ stabilizatora 5 V/500 mA Uniwersalny modu³ stabilizatora 9 V/500 mA Konwerter USB<­>RS485 z optoizolacj¹ Konwerter USB-DMX512 Konwerter USB-DMX z separacj¹ galwaniczn¹ Programator AVR ISP/USB STK500V2 Mini programator AVR ISP/USB STK500V2 64,0 62,0 65,0 92,0 350,0 90,0 74,0 140,0 36,0 46,0 38,0 42,0 10,0 10,0 10,0 96,0 85,0 130,0 98,0 67,0

28,0

Kursy

53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 AVTKURS C AVTKURS CPLD AVTKURS AVR AVTKURS 8051 AVTduino KPL Kurs programowania procesorów AVR w jêzyku C Kurs programowania uk³adów CPLD Kurs programowania procesorów AVR w BASCOMie Kurs programowania procesorów 8051 AVTduino starter kit (AVT5272 B + AVT1615 B) 250,0 110,0 300,0 280,0 90,0

k .s w w w

p le

l .p t v .a

9

Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych w³aoeciwych przepisów prawnych. Nie przedstawia stanów magazynowych a dane w niej zawarte maj¹ jedynie charakter informacyjny i mog¹ ulec zmianie.

Information

11_2012

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

667237


You might also be interested in

BETA
11_2012