Read TM_geriatria_3_0.pdf text version

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

NAJWANIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

Metoda Hartmana Badanie Ocena stanu klinicznego tej metodzie bazuje na trzech podstawowych elementach: - wywiad ­ podczas wywiadu poszukujemy odpowiedzi na pytania: · jaki rodzaj dysfunkcji jest obecny · · · jakie tkanki powoduj dolegliwoci co bylo bezporedni przyczyn urazu jakie wystpily czynniki predysponujce, a które z nich podtrzymuj

stan aktywacji nociceptorów do chwili obecnej - badanie funkcjonalne - okrela czynne jak i bierne moliwoci ruchowe pacjenta. Szczególna uwag zwraca si na przebieg ruchu (jego jako), nieco mniejsze znaczenie ma dostpny zakres ktowy. Badanie rozpoczyna si od Obrcz biodrowa-krgoslup-obrcz barkowa-stawy biodrowe

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

NAJWANIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

- diagnoza ­ w tym przypadku diagnoz okrela badanie palpacyjne. Opukiwanie lub dotyk tkanek powierzchownych umoliwia rozpoznanie wzmoonego napicia tkanki przecionej. Terapia Celem zabiegów jest przywrócenie równowagi czynnociowej organizmu oraz likwidacji bd zmniejszenie objawów subiektywnych. Glówne procedury lecznicze wykorzystywane przez Hartmana to: - techniki rytmiczne ­ ruchy powtarzane s kilkakrotnie, w wolnym tempie, nakierowane glównie na skór, powizie, minie. Przeznaczenie wicze zaley od szybkoci ich wykonywania i glbokoci nacisku. Stosowane s one najczciej dla: - rozlunienia, zmniejszenia napicia miniowego, - zmniejszenie dolegliwoci bólowych, - zwikszenie zakresu ruchomoci.

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

NAJWANIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

-techniki pchni ­ przebiegaj z wykorzystaniem wikszej sily, w osteopatii zwykle wykonuje si je w kocowym zakresie ruchomoci. Podczas wykonywania powyszych manipulacji w miar czsto uzyskuje si charakterystyczny efekt trzasku, co spowodowane jest rozpreniem w mazi stawowej dwutlenku wgla. - technika nacisku ­ wykonywane s bardzo delikatnie i powoli. Stosuje si je najczciej jako zabiegi o charakterze przeciwbólowym. W swym dzialaniu przypominaj podobne sposoby stosowane w innych metodach: mobilizacje uciskowe wedlug Maitlanda, masa poprzeczny przedstawiony przez Cyriaxa. Dla potrzeb terapeutycznych Hartman opracowal zasad tzw. ,,ogniskowania".

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

NAJWANIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

Zasad t twórca metody wykorzystuje równie i w terapii tkanek mikkich. W obu przypadkach zabiegi wykonuje si w stron najmniejszego oporu tkankowego. Due znaczenie dla poprawnego przeprowadzenia zabiegu ma spelnienie kilku podstawowych warunków. Najwaniejsze z nich to: - dobór pozycji wyjciowej- stabilna, maksymalnie wygodna, ulatwiajca wykonanie mobilizacji, -pelne rozlunienie- im wiksze rozlunienie mini pacjenta, tym wiksza precyzja i skuteczno zabiegu. - odpowiedni chwyt ­ nie za mocny, zapewniajcy bezpieczestwo, - brak popiechu i spokój ­ szczególnie wany w etapie przygotowania do wlaciwej mobilizacji. Bardzo wane w terapii jest proporcjonalne polczenie sily i szybkoci impulsu, dlugoci ramienia wykorzystanej dwigni oraz amplitudy ruchu. W duym uogólnieniu zabiegi osteopatyczne scharakteryzowa mona jako wykonywane szybko z wykorzystaniem minimalnej sily przykladanej za pomoc jak najkrótszej dwigni.

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

NAJWANIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

Metoda Maigne`a Robert Maigne`a ­ francuski lekarz - za glówn przyczyn czynnociowych zaburze narzdu ruchu uznal zaburzenia równowagi statycznej stawów i mini. Jego zdaniem, powysze uszkodzenia mog powsta lub ujawni si w wyniku: - dlugotrwale utrzymanie nieprawidlowej pozycji, - wykonania gwaltownego, niekontrolowanego ruchu, - przykurczów miniowych i wizadlowo-torebkowych, - oslabienie sily mini, - chorób narzdów wewntrzynych, - ogólne przemczenie organizmu, - zadzialania czynnika psychicznego, - zmiany warunków pogodowych.

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

NAJWANIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

Terapia Najwaniejsza zasad wszystkich zabiegów przedstawionych przez Maigne`a jest regula ,,bezbolesnoci i ruchu przeciwnego". Zgodnie z ni, najbardziej uyteczna mobilizacja przebiega w stron niebolesn, przeciwna do kierunku bolesnego i ograniczonego. W miar poprawy stanu pacjenta mobilizacje wykonuje si poprzez polczenie dwóch lub trzech kierunków niebolesnych. Autor metody podzielil stosowane przez siebie zabiegi mobilizacje na: - wykonywane przez pacjenta, - prowadzone przez terapeut, - wykonywane przez terapeut z dodatkowym impulsem (manipulacje). Poszczególne zabiegi prowadzi si przez kilka tygodni, powtarzajc je co 2-4 dni. Nastpnie dokonuje si badania kontrolnego.

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

NAJWANIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

Sporód przeciwwskaza do wykonania zabiegów mobilizacyjnych autor wyrónia: - kliniczne - stan zapalny stawu, zmiany nowotworowe, zlamania, - techniczne ­ obecne, gdy nie mona znale adnego kierunku niebolesnego. W okresie ostrym dolegliwoci Maigne zaleca swoim pacjentom dlugotrwale przebywanie w pozycji bezbolesnej oraz stopniowe wprowadzanie wicze rozluniajcych. Wykonywa je naley kilka razy dziennie w odstpach jednodwugodzinnych, pocztkowo przez 3-5 minut dziennie. Czas wicze wydlua si do 30 minut. W okresie ostrym Maigne wykorzystuje te masa tkanek powierzchownych z jednoczesnym hamowaniem punktów maksymalnie bolesnych oraz zabiegi trakcyjne. Z chwil ustpienia dolegliwoci bólowych celem terapii staje si odzyskanie równowagi statycznej ukladu miniowego i stawowego. Zdanie to jest realizowanie przez wzmocnienie oslabionych i rozciganie skróconych grup miniowych oraz ksztaltowanie koordynacji ruchowej.

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

NAJWANIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

Metoda Maitlanda Metoda terapii manualnej. Ruchami biernymi bada si oraz leczy i ocenia aparat podporowy i ruchowy. W sklad metody wchodz trzy cile ze sob zwizane czci glówne: - badanie ­ sklada si z badania subiektywnego i badania obiektywnego- ich wynik wplywa na wybór zabiegu i technik leczenia. S one realizowane przed i podczas terapii. - terapia - typowy dla tej metody jest przy uruchamianiu podzial ruchów stawów na stopie (odcinki ruchu) i ich kolyszce si wykonanie. - ocena ­ kady aspekt terapii i obrazu choroby, jak równie ich wspóldzialanie, jest zbadany i oceniony.

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

NAJWANIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

Badanie Celem badania jest moliwie dokladna ocena zagadnienia. W czasie badania pacjent powinien dokladnie opisa swoje dolegliwoci, nie naley go intrygowa lub wywiera na niego presji, nie wyciga pochopnych wniosków. Badanie subiektywne Pacjent opisuje i ocenia swój stan. Z jego subiektywnego badania naley wysnu wnioski: - wystpowanie i rodzaj zaburzenia( kiedy i w jaki sposób wystpuje) - dotknite zaburzeniami struktury stawów, które moglyby ewentualnie spowodowa dolegliwoci. Badanie obiektywne: Ruchy kontrolne powinny odtworzy opisane w badaniu subiektywnym objawy lub wywola podobne dolegliwoci. W tym celu wykonuje si rónego rodzaju testy.

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

Terapia

Na podstawie objawów naley ustali techniki leczenia. Plan leczenia: Przed rozpoczciem leczenia naley na podstawie wyniku badania ustali: - które objawy mog by leczone, - które techniki leczenia mog by stosowane, - które techniki leczenia bd w tym przypadku stosowane. Wybór techniki naley uzasadni Kryteria wyboru: - odczuwanie bólu i inne objawy, - ograniczenia ruchu lub inne opory, - kurcze ochronne (mimowolne miniowe blokowanie stawu).

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

NAJWANIEJSZE METODY W TERAPII MANUALEJ

Techniki leczenia W metodzie Maitlanda due znaczenie ma zakres ruchu (podzielony na stopnie) i oscylowanie. Stopnie ruchu wedlug Maitlanda I na pocztku ruchu stawu II w zakresie swobodnej ruchomoci stawu III w zakresie swobodnej ruchomoci stawu a do koca ruchu IV na kocu zakresu ruchu stawu Oscylowanie stosuje si w stanie mobilizacji (ruchy bierne, którym pacjent moe zapobiec). Bierne oscylujce ruchy moliwe SA w dwóch fazach: - w czasie uytkowej ruchomoci stawu w tempie wolnym (1 lub 2 ruchy/s) lub szybkim (2 lub 3 ruchy/s). - w fazie kocowej zakresu ruchu (obydwa stawy utrzyma w pozycji rozcignitej) wykonuje si male oscylujce ruchy.

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

ZASADY BEZPIECZESTWA STOSOWANIA LECZENIA MANUALNEGO ­ ­ PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA

Najwicej przypadków przeciwwskaza klinicznych wynika ze wspólistniejcych z chorobami krgoslupa innych jednostek chorobowych. W odniesieniu za do poszczególnych typów zabiegów najwicej wspólistniejcych schorze wyklucza moliwo zastosowania u chorych zabiegów manipulacji uciskowych (mobilizacji z impulsem, techniki szybkich pchni). Natomiast sytuacje, które eliminowalyby wszystkie metody leczenia manualnego, s w praktyce w chorobach narzdu ruchu zupelnie wyjtkowe. W zasadzie mona do nich zaliczy jedynie wspólistniejce powane choroby psychiczne. Zazwyczaj w kadym innym przypadku, przy istniejcych wskazaniach do leczenia manualnego, mona w sposób wiadomy i ukierunkowany zastosowa jedn z metod terapii. Natomiast istnieje oczywicie wiele schorze, które w okrelonym miejscu istniejcej patologii wykluczaj moliwo wykonania zabiegów manualnych.

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

ZASADY BEZPIECZESTWA STOSOWANIA LECZENIA MANUALNEGO ­ ­ PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA

Do chorób, w których istniej ograniczenia moliwoci stosowania leczenia manualnego, nale: - Choroby nowotworowe z przerzutami do koci lub guzy nowotworowe koci. - Grulica krgów i inne choroby bakteryjne krgoslupa. - Zlamania krgów, zwichnicia stawów krgoslupa i wiee stany pourazowe. - Rodzca si przepuklina jdra miadystego z ostrymi dolegliwociami bólowymi. - Osteoporoza krgów przy obnionym wskaniku gstoci koci (BMD) w badaniu densytometrycznym krgoslupa. Za warto graniczn uwaa si T-Score poniej minus 2,5 do 3,0 odchyle standardowych lub zaistnienie w wywiadzie chocia jednego zlamania patologicznego koci - Niektóre wady wrodzone krgoslupa (glównie w odcinku szyjnym). - Hipermobilno miejscowa lub niestabilno na poziomie wykonywanego zabiegu. - Krgozmyk prawdziwy lub rzekomy na poziomie wykonywanego zabiegu. - Niewydolno ttnic krgowych - przy zabiegach w obrbie krgoslupa szyjnego.

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

ZASADY BEZPIECZESTWA STOSOWANIA LECZENIA MANUALNEGO ­ ­ PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA

W rodowisku specjalistów zajmujcych si medycyn manualn trwa dyskusja, który z terapeutów (lekarz, magister rehabilitacji, technik fizjoterapii, masaysta). jakimi technikami terapii manualnej moe si w sposób prawny poslugiwa oraz w jakim zakresie naley tej metody terapii poszczególne grupy zawodowe uczy. Od kompetencji zawodowych moe zalee bezpieczestwo wykonywanego zabiegu, gdy praktyka z zakresu terapii manualnej pozwala na dobór odpowiednich metod, technik oraz prawidlowego doboru sily z jak zabieg jest wykonywany. Interesowa si powyszym zagadnieniem i studiowa je moe kady, ale do wykonywania zabiegów u chorych powinni by uprawnieni wymienieni powyej specjalici w zakresie ograniczonym do kompetencji, jakie daj im: po pierwsze zdobyty zawód, a po drugie - kwalifikacje z zakresu terapii manualnej. Bez wtpienia za diagnozowanie i kwalifikacje chorych do przeprowadzania zabiegów manualnych powinien odpowiada i by wylcznie do nich uprawniony wyspecjalizowany lekarz, fizjoterapeuta.

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

WNIOSKI · Stosowanie terapii manualnej u pacjentów w III okresie ucia w chorobach ukladu ruchu jest skuteczna form leczenia zachowawczego · Naley zawsze okreli przeciwwskazania których jest znacznie wicej i czciej wystpuj u pacjentów po 65 roku ycia · Stosowane techniki terapii manualnej musz by wykonywane zazwyczaj z najmniejsza sil · Naley unika manipulacji, technik mobilizacji III stopnia, mobilizacji stawów w kierunkach rotacyjnych

ZASADY TERAPII MANUALNEJ U PACJENTÓW W III OKRESIE YCIA

SERDECZNIE DZIKUJ ZA UWAG!

Information

16 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

449592