Read Ucebne plany - 2.stupen text version

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRVÝ CUDZÍ JAZYK ­ ANGLICKÝ Piaty 3+1

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Anglický jazyk sa ziaci ucia od tretieho rocníka (casová dotácia 2 hod./ týzde). Ziaci majú ovláda poda vzdelávacieho standardov pre 3. a 4. rocník: Lexika 1. ziak má osvojených 400-450 slov, ich výslovnos, pravopis a pouzitie, výber slov a slovných spojení je poda konverzacných okruhov; rozlisuje antonymá (napr.: tall short, open - shut); frázové slovesá (look at, come on) 2. ziak pracuje s obrázkovým a dvojjazycným slovníkom

Morfológia 1. podstatné meno: ziak rozlisuje nepravidelné mnozné císlo, privlastovací pád (Peter´s book), clen urcitý a neurcitý, predlozkové pády (napr.: to father, from school, with my friend, without Peter) 2. prídavné meno: základné tvary prídavných mien 3. zámená: osobné, privlastovacie, opytovacie (who, what, where, when, why, how)

4. císlovky: 1 - 100; urcovanie casu - celé hodiny (napr.: What´s the time? It´s 5 o´clock.) 5. príslovky: príslovkové urcenie casu, miesta (poda kontextu) 6. predlozky: miesta (in, on, at, next to, under, in front of, behind), pohybu (up, down) 7. spojky: and, or 8. slovesá: to be, to have, to have got, modálne (can must); pravidelné slovesá 9. slovesné casy: jednoduchý prítomný cas - 3. osoba jednotného císla (napr.: He likes... , She wants...), prítomný priebehový cas a tvorenie otázky a záporu v tomto case Syntax 1. druhy viet poda modálnosti a vetného obsahu: to be, to have got - otázka, zápor 2. slovosled: podmet, prísudok ; príslovkové urcenie miesta (napr.: at home, in the garden) 3. stavba vety pomocou: there is/there are, tvorenie otázky Zvuková a grafická podoba jazyka 1. anglická abeceda - ziak vie vyhláskova slovo a napísa slovo poda diktátu (spelling) 2. nácvik výslovnosti pomocou piesní, básní, riekaniek 3. nácvik výslovnosti niektorých stiahnutých slovesných tvarov (napr.: I´m, she´s got, I´ve got) Komunikacné situácie Ziak si osvojil ustálené frázy pre jednotlivé komunikacné situácie: 1. 2. 3. 4. 5. pozdravy zoznámenie sa predstavenie sa ospravedlnenie poakovanie

Recové zrucnosti 1. Pocúvanie a) priame - ziak porozumie základným pokynom ucitea, reaguje na otázky

ucitea a odpovedá na otázky spoluziaka

b)

nepriame - po vypocutí kvalitnej nahrávky ziak vie reprodukova

jednoduché vety, precvicuje si výslovnos, intonáciu a skrátené tvary 2. Hovorenie: a) b) c) d) ziak vie opísa jednoduchý obrázok ziak sa pýta formou jednoduchých otázok ziak vie súvisle poveda 5 viet úloha rolí ("role play") - riadená

3. Písanie: a) ziak vie napísa jednoduchý pozdrav 4. Cítanie: a) ziak vie cíta s porozumením základné pokyny k úlohám v ucebnici b) ziak vie cíta s porozumením krátky text (aspo 5 viet a viac) V piatom rocníku sú dve triedy, ktoré sa budú deli do troch skupín. Ziaci si rozsíria lexiku o 400 ­ 450 nových slov, spoznajú rozdiel v britskej a americkej lexike, zacnú pracova s jednoduchým výkladovým slovníkom a naucia sa anglické výrazy pre pouzívané gramatické kategórie. V morfológii pôjde o doplnenie alsích podstatných mien, ktoré tvoria nepravidelne mnozné císlo, nepravidelné stupovanie prídavných mien, radové císlovky (1 ­ 30), doplnenie predloziek, prísloviek, spojok (poda kontextu). Ziaci si budú upevova jednoduchý prítomný cas a budú ho aplikova v praktických cinnostiach. Osvoja si prítomný priebehový cas, cas vyjadrujúci plánovanú budúcnos, jednoduchý minulý cas. V syntaxe pôjde o utvrdzovanie druhu viet, slovosledu a stavby viet. Ku komunikacným situáciám pribudne ziados a odpove na ziados. V recových zrucnostiach sa zameriame: 1. Pocúvanie: a) b) priame - komunikácia v triede ucite - ziak; ziak - ziak nepriame - po vypocutí kvalitnej nahrávky ziak vie reprodukova slová a

jednoduché vety, dopa informácie pocas posluchu, je potrebné zamera sa na výslovnos, intonáciu a skrátené slovesné tvary 2. Hovorenie: a) b) c) ziak vie opísa seba, obrázok, situáciu pomocou naucených fráz sa ziak vie opýta a odpoveda ziak vie vyjadri, co má alebo nemá rád vo forme rozprávania (like, dislike)

d)

úloha rolí ("role play") - riadená

3. Písanie: a) ziak vie napísa jednoduchý osobný list, pohadnicu 4. Cítanie: a) b) ziak vie nájs informácie v texte, vie poveda hlavnú myslienku ziak vie cíta s porozumením text (10 viet)

Uciteky budú na vyucovacích hodinách preferova vyucovacie techniky, postupy, metódy, formy ktoré sú interaktívne, aby v co najväcsej miere vtiahli ziakov do výucby : výklad, cvicenia cez interaktívnu tabuu, metódy rozvoja kritického myslenia (riadený rozhovor, písomné práce- eseje, inscenacná metóda), metódy rozvoja tvorivého myslenia (brainstorming / brainwriting /Hobo metóda), kooperatívne vyucovanie, projektové vyucovanie, autentické vyucovanie. Výucba AJ bude podporova rozvoj cieov prierezových tém: osobnostný a sociálny rozvoj (predovsetkým pri práci v skupinách na projektoch pôjde o rozvíjanie sebareflexie, sebadôvery, sebavzdelávania, potreby pomáha spoluziakom, potreby rozvíja medziudské vzahy), tvorba projektu a prezentacné zrucnosti (hlavne vytváraním prezentácií v PowerPoint pôjde o aplikáciu získaných vedomostí a zrucností v predmete informatika), multikultúrna výchova (najmä spoznávaním kultúr, tradícií, zvyklostí anglicky hovoriacich krajín, sprostredkovanie takých obcianskych a morálnych hodnôt a utváranie takých názorov a postojov ziakov, ktoré sú potrebné na zaclenenie sa do zivota nielen v Slovenskej republike, ale aj mimo násho státu: tolerancia, casopismi,

demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, sebahodnotenie, identita). Ziaci nadobudnú zrucnos v práci s cudzojazycnou literatúrou,

výkladovými a prekladovými slovníkmi, aplikujú vedomosti získané z informatiky a budú pracova na projektoch a prezentáciách v PowerPoint. Pri kooperatívnom a projektovom vyucovaní budú rozvíja vlastné ucebné stýly a budú môc odpozorova iné ucebné stýly a v prípade potreby ich vyuzi pri svojom stúdiu, práci. Pri práci na projektoch vyuzijeme CLIL vyucovanie (obsahovo a jazykovo integrované vyucovanie), pri ktorom ide o to, ze ziak si súcasne osvojuje jazyk a iný predmet poda zvolenej témy projektu (v nasom prípade zemepis, prírodopis, dejepis, informatika, regionálna výchova). V rámci projektového vyucovania chceme spolupracova s vyucujúcimi alsích predmetov. Zvolili sme projekty tak, aby ziaci videli praktické vyuzitie AJ.

Pri práci na projektoch budeme dba na rozvoj interpersonálnych komunikacných spôsobilostí a tvorivých postupov.

2. Ciele predmetu

Vseobecné ciele PK AJ bude pri výucbe voli také stratégie, aby ziak 5. rocníka si uvedomoval, ze jazyk sa ucí preto, aby: · · · · · · dokázal riesi kazdodenné zivotné situácie v cudzej krajine a v ich riesení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, dokázal vymiea si informácie a nápady s mladými umi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myslienky a pocity, viac a lepsie chápal spôsob zivota a myslenia iných národov a ich kultúrne dedicstvo získal základy pre celozivotné vzdelávanie sa rozvíjal interpersonálne spôsobilosti, schopnos pracova v tíme a nies spoluzodpovednos dokázal respektova rôznorodé názory iných a riesi konflikty

Specifické ciele Specifické ciele v morfológii a syntaxe Opis miesta (there is /are) a predlozky miesta - ilustrova na obrázku pouzitie tohto gramatického javu - pouzi v písanom aj hovorenom texte - navrhnú, zorganizova a vytvori v skupinách opis dediny - akceptova názory iných - pracova spoahlivo v rámci skupiny - iniciova spoluprácu spolocenských noriem - porovna svoju prácu s inými, posúdi prednosti iných prác a zhodnoti, co môzu na svojej práci vylepsi Mnozné císlo podstatných mien - definova tvorenie mnozného císla podstatných mien a nachádza uspokojenie v správaní a práci poda

- vymenova pravidlá, pri ktorých menia podstatné mená v mnoznom císle ,,spelling" - spozna podstatné mená, ktoré tvoria nepravidelne mnozné císlo - vyhada v texte podstatné mená v mnoznom císle - rozlísi v texte podstatné mená, ktoré menia ,,spelling" - vytvori vlastnú gramatickú tabuku s pravidlami pre tvorbu mnozného císla Stupovanie prídavných mien - definova pravidlá pri tvorbe 2. a 3. stupa krátkych prídavných mien - reprodukova tvary 2. a 3. stupa nepravidelných prídavných mien - opísa rozdiely (výska, hmotnos, vek) medzi spoluziakmi pomocou 2. stupa prídavných mien Príslovky, spojky - spozna v texte - pouzíva pri opise a rozprávaní Radové císlovky - vymenova radové císlovky do 30 - opísa a porozpráva dátumy narodenín celej rodiny Prítomný cas priebehový - definova princípy tvorenia a pouzitia casu - rozpozna v texte tento cas - pouzi v písanom aj hovorenom texte - usporiada poprehadzované slová do správneho slovosledu - aplikova cas pri opise obrázkov - vytvori opis prebiehajúcej situácie na hodine Jednoduchý prítomný cas - rozlísi cas v texte - pouzi v písanom aj hovorenom texte - aplikova cas pri tvorbe práce ,,Môj de" - zdôvodni a porovna pouzitie oboch casov - navrhnú a vytvori v PowerPoint prezentáciu na jednoduchý a priebehový prítomný cas Plánovaná (blízka) budúcnos - opísa tvar a pouzitie casu

- pouzi v písanom aj hovorenom texte - naplánova cinnosti na nasledujúci týzde s pouzitím tohto casu a prezentova prácu pred triedou - navrhnú v skupine piknik, kde by pozval kamarátov na oslavu svojich narodenín a vytvori pozvánku s programom - akceptova názory iných - pracova spoahlivo v rámci skupiny - iniciova spoluprácu spolocenských noriem - porovna svoju prácu s inými, posúdi prednosti iných prác a zhodnoti, co môzu na svojej práci vylepsi - rozhodnú, ktorý piknik je najoriginálnejsí Jednoduchý minulý cas slovesa by (to be) - definova princípy tvorenia a pouzitia casu - vysvetli pouzitie tvarov was/were - doplni do vety správny tvar was/were - pouzi v písanom aj hovorenom texte - aplikova cas pri opise seba, ke boli malé deti - navrhnú a vytvori spolocný plagát na tému ,,Ke sme boli malé deti" - akceptova názory iných - pracova spoahlivo v rámci skupiny - iniciova spoluprácu spolocenských noriem - porovna plagát s ostatnými , posúdi prednosti svojho a iných plagátov Jednoduchý minulý cas plnovýznamových slovies - definova princípy tvorenia minulého casu pravidelných slovies - spozna cca 10 najpouzívanejsích pravidelných slovies vymenova slovesá, ktoré tvoria nepravidelne minulý cas (cca 5 a nachádza uspokojenie v správaní a práci poda a nachádza uspokojenie v správaní a práci poda

najpouzívanejsích) - urci v texte pravidelné a nepravidelné slovesá - pouzi v písanom aj hovorenom texte - navrhnú a vytvori individuálny projekt, v ktorom opísu minulým casom starého otca, starú mamu ako vyzerali a co robili, ke boli mladí

- navrhnú a vytvori PowerPoint prezentáciu na jednoduchý minulý cas Modálne slovesá ,,must, can" - definova princípy tvorenia a pouzitia týchto slovies - pouzi v písanom aj hovorenom texte - navrhnú v skupine plagát so skolskými pravidlami - akceptova názory iných - pracova spoahlivo v rámci skupiny - iniciova spoluprácu spolocenských noriem - porovna plagát s ostatnými , posúdi prednosti svojho a iných plagátov a nachádza uspokojenie v správaní a práci poda

Specifické ciele v komunikacných situáciách a recových zrucnostiach - aplikova v písomnom, ústnom prejave komunikacné frázy poda Prílohy A ( str. 12 ­ 27) Specifické ciele v lexike - osvoji a pouzi v písomnom a ústnom prejave slovnú zásobu poda prílohy A (str.31 ­ 35)

3. Kúcové kompetencie

Vo vyucovacom predmete Anglický jazyk sa zameriame na utváranie a rozvíjanie nasledovných kúcových kompetencií (v súlade s SkVP a SVP pre AJ- príloha A): Sociálne komunikacné kompetencie Pre utváranie a rozvíjanie týchto kompetencií vyuzívame v predmete AJ výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ziakom umozujú: vyjadrova sa vecne a správne verbálne, písomne aj graficky (napr. pri projektoch) k danej ucebnej téme, vyhadáva, triedi a spracováva informácie z rôznych zdrojov, zrozumitene prezentova svoje poznatky, skúsenosti a zrucnosti získané na AJ, vedie spracova obsah z krátkeho anglického textu na základe danej osnovy, vedie spracova a prezentova jednoduchý projekt v AJ aj na verejnosti

Kompetencie v oblasti informacných a komunikacných technológií

Pre utváranie a rozvíjanie týchto kompetencií vyuzívame v predmete AJ výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ziakom umozujú: vedie vyuzi informacné a komunikacné zdroje pri hadaní informácií potrebných pri vypracovaní úloh, individuálnych a skupinových projektov z AJ, vedie pouzíva základné postupy pri práci s textom, tabukami, obrázkami pri jednoduchých prezentáciách v PowerPoint,

Kompetencie sociálne a personálne Pre utváranie a rozvíjanie týchto kompetencií vyuzívame v predmete AJ výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ziakom umozujú: vyjadrova svoje názory, postoje a skúsenosti, pracova vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radi a pomáha, osvoji si základné postupy efektívnej spolupráce na projekte z AJ v skupine, uvedomi si svoju zodpovednos v tíme za prípadný úspech, ci neúspech práce pri kooperatívnom a projektovom vyucovaní, prezentova a zhodnoti výsledky svojej alebo skupinovej cinnosti, hodnoti vlastné výkony a pokroky v ucení, Kompetencie k celozivotnému uceniu sa Pre utváranie a rozvíjanie týchto kompetencií vyuzívame v predmete AJ výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ziakom umozujú: - kritický hodnoti svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomova si alsie rozvojové moznosti, - uvedomova si potrebu autonómneho ucenia sa cudzieho jazyka ako prostriedku sebarealizácie, osobného rozvoja a väcsích sancí uplatnenia sa na trhu práce

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Názov tematického celku

Stratégia vyucovania Metódy práca s ucebnicou, pracovným zositom, interaktívne cvicenia, rozhovor, diskusia práca s ucebnicou, pracovným zositom, interaktívne cvicenia, rozhovor, diskusia práca so slovníkom, ucenie prostredníctvom IKT práca s ucebnicou, pracovným zositom, interaktívne cvicenia, rozhovor, diskusia práca s ucebnicou, pracovným zositom, interaktívne cvicenia, rozhovor, diskusia Postupy kooperatívne vyucovanie, doplovanie interaktívnych cvicení kooperatívne vyucovanie, doplovanie interaktívnych cvicení kooperatívne a projektové vyucovanie doplovanie interaktívnych cvicení Formy práce

Jednoduchý prítomný cas JPC

individuálne, skupinové, hromadné

Prítomný priebehový cas PPC

individuálne, skupinové, hromadné

Porovnanie JPC a PPC

individuálne, skupinové, hromadné

Radové císlovky (1 30)

individuálne, skupinové, hromadné

Nepravidelné stupovanie prídavných mien a krátke pr. m.

doplovanie interaktívnych cvicení v kooperatívnom a projektovom vyucovaní vytvorenie plagátu, doplovanie interaktívnych cvicení doplovanie interaktívnych cvicení

individuálne, skupinové, hromadné

Modálne slovesá (can, must)

práca s ucebnicou, pracovným zositom, interaktívne cvicenia, rozhovor, diskusia

individuálne, skupinové, hromadné

Plánovaná (blízka) budúcnos

práca s ucebnicou, pracovným zositom, interaktívne cvicenia, rozhovor, diskusia

individuálne, skupinové, hromadné

Jednoduchý minulý cas ,,to be", zápor, otázka

práca s ucebnicou, pracovným zositom, interaktívne cvicenia, rozhovor, diskusia práca s ucebnicou, slovníkom, pracovným zositom, interaktívne cvicenia, rozhovor, diskusia, ucenie prostredníctvom IKT práca s ucebnicou, pracovným zositom, interaktívne cvicenia, rozhovor, diskusia práca s textom, slovníkmi, vyuzívanie rôznych techník a druhov cítania s porozumením (napr. informatívne extenzívne, zázitkové cítanie) kooperatívne vyuc., brainstorming, rozhovor, projektová m., ucenie prostredníctvom IKT, brainstorming / writestorming / Hobo metóda

Jednoduchý minulý cas plnovýznamových slovies, zápor, otázka

vytvorenie spolocného plagátu, doplovanie interaktívnych cvicení vytvorenie prezentácie v PowerPoint, vytvorenie individuálneho projektu, doplovanie interaktívnych cvicení doplovanie interaktívnych cvicení

individuálne, skupinové, hromadné

individuálne, skupinové, hromadné

Príslovky, predlozky, spojky

individuálne, skupinové, hromadné

Intenzívne cítanie

individuálne, skupinové, hromadné

Práca na projektoch

individuálne, skupinové, hromadné

5. Hodnotenie predmetu

Pri hodnotení predmetu anglický jazyk sa budeme usilova o rozmanitos metód a foriem overovania kompetencií a specifických cieov humanizova hodnotenia: hodnotenie ziakov. Budú prevazova výucby. Nasou snahou bude tieto metódy a prostriedky

v ústne skúsanie recových zrucností písomné preverovanie lexiky, morfológie a syntaxu v písomné práce (polrocná a koncorocná), pribezné testy z tematických celkov v pochvalné ocenenia v portfóliách, predovsetkým praktické písomné cvicenia ziakov (projekty, referáty) v sebahodnotenie v portfóliu v prezentácie v PowerPoint Metódy a prostriedky budeme spája so sprievodným slovným hodnotením, pricom budeme bra zrete na to, aby bol porovnaný pokrok ziakových schopností so sebou samým v case. Chceme tak zabezpeci, aby mal ziak spätnú väzbu o svojom výkone, aby vedel ako a v com sa má zlepsi. Na hodinách anglického jazyka budeme zaraova formatívne hodnotenie, to je hodnotenie, ktoré nie je spojené s klasifikáciou (so známkovaním). Takto ucitelia získajú informácie, ako sa ziaci ucia, odhalia nedostatky, chyby, azkosti a ich príciny v procese ucenia sa ziaka za úcelom ich odstránenia a zefektívnenia ucebnej cinnosti ziaka.

6. Zdroje

Materiálne výucbové prostriedky Nástenný poster a gramatické tabuky Nástenný poster a gramatické tabuky Nástenný poster a gramatické tabuky Nástenný poster a gramatické tabuky alsie zdroje (internet, kniznica, ... Multimediálny program (CD), prezentácie v PowerPointe Multimediálny program (CD), prezentácie v PowerPointe Multimediálny program (CD), prezentácie v PowerPointe Multimediálny program (CD), prezentácie v PowerPointe

Názov tematického celku Jednoduchý prítomný cas JPC Prítomný priebehový cas PPC

Odborná literatúra Way Ahead 3 (ucebnica, pracovný zosit) Way Ahead 3 (ucebnica, pracovný zosit) ) Way Ahead 3 (ucebnica, pracovný zosit) ), slovníky Way Ahead 3 (ucebnica, pracovný zosit)

Didaktická technika Interaktívna tabua, audio okruh, CD prehrávac Interaktívna tabua, audio okruh, CD prehrávac Interaktívna tabua, audio okruh, CD prehrávac Interaktívna tabua, audio okruh, CD prehrávac

Porovnanie JPC a PPC

Radové císlovky (1 -30)

Nepravidelné stupovanie prídavných mien a krátke pr. m. Modálne slovesá (can, must)

Plánovaná (blízka) budúcnos Jednoduchý minulý cas ,,to be", zápor, otázka Jednoduchý minulý cas plnovýznamových slovies, zápor, otázka Príslovky, predlozky, spojky

Extenzívne cítanie

Way Ahead 3 (ucebnica, pracovný zosit) Way Ahead 3 (ucebnica, pracovný zosit) Way Ahead 3 (ucebnica, pracovný zosit) Way Ahead 3 (ucebnica, pracovný zosit) Way Ahead 3 (ucebnica, pracovný zosit) ), slovníky Way Ahead 3 (ucebnica, pracovný zosit) Anglické casopisy, prekladové a výkladové slovníky, knizné tituly v anglictine Prekladové a výkladové slovníky, encyklopédie

Interaktívna tabua, audio okruh, CD prehrávac Interaktívna tabua, audio okruh, CD prehrávac Interaktívna tabua, audio okruh, CD prehrávac Interaktívna tabua, audio okruh, CD prehrávac Interaktívna tabua, audio okruh, CD prehrávac Interaktívna tabua, audio okruh, CD prehrávac

Nástenný poster a gramatické tabuky

Nástenný poster a gramatické tabuky Nástenný poster a gramatické tabuky Nástenný poster a gramatické tabuky Nástenný poster a gramatické tabuky

Multimediálny program (CD), prezentácie v PowerPointe Multimediálny program (CD), prezentácie v PowerPointe Multimediálny program (CD), prezentácie v PowerPointe Multimediálny program (CD), prezentácie v PowerPointe Multimediálny program (CD), prezentácie v PowerPointe Multimediálny program (CD), prezentácie v PowerPointe

Kniznica anglického jazyka

Práca na projektoch

PC

Kniznica anglického jazyka, internetové encyklopédie

Pouzitá literatúra: UCEBNÉ OSNOVY ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ZS [online].[cit. 2008 ­ 08 ­ 26]. Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=336 STÁTNÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV. 2008. VZDELÁVACIE PROGRAMY [online].[cit. 2008 ­ 08 ­ 26].Dostupné na internete:

http://www.statpedu.sk/buxus/docs//kurikularna_transformacia/isced2nizsv.doc MS SR. 2008. METODIKA TVORBY SOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU [online].[cit. 2008 ­ 08 ­ 30]. Dostupné na internete: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2588 TUREK, I. 2005. Inovácie v didaktike. 2. vyd. Bratislava: Metodicko ­ pedagogické centrum v Bratislave, 2005, 360 s. ISBN 80 ­ 8052 ­ 230 ­ 8

UCEBNÉ PLÁNY

PREDMET ROCNÍK ZARADENIE PREDMETU SKOLSKÝ ROK VYPRACOVAL

ANGLICKÝ JAZYK

Piaty Rozsirujúce vyucovanie 2008/2009 Ing. Darina Petrásová

1. Charakteristika rozsirujúceho uciva z predmetu anglický jazyk

Na základe doterajsích skúseností, ke v niektorých rocníkoch je AJ dotovaný 3 a v iných 4 hodinami, môzeme konstatova, ze ak chceme ziakov nauci pracova s casopismi, cudzojazycnou literatúrou, prekladovými a výkladovými slovníkmi, dotácia 3 hodín je nepostacujúca. Casovú dotáciu zameriame tak, aby ziaci presli od intenzívneho k extenzívnemu cítaniu (cítanie zalozené na tom, ze deti pri práci s textom sa neusilujú o doslovný preklad, ale sa zameriavajú na obsah). Na hodinách AJ zavádzame aj prvky kooperatívneho a projektového vyucovania. Ide o metódy, ktoré sú nárocné na cas a pri 3 hodinovej dotácií je azké zabezpeci kvalitnú realizáciu a výstupy. Ide o metódy, ktoré sú odporúcané SPÚ v SVP, a ktoré napomáhajú rozvíja ucebné stýly, stratégie ucenia a celý rad kúcových kompetencií (spôsobilostí). Pri práci na projektoch vyuzívame CLIL vyucovanie (obsahovo a jazykovo integrované vyucovanie), pri ktorom ide o to, ze ziak si súcasne osvojuje jazyk a iný predmet poda zvolenej témy projektu (napr. zemepis, prírodopis, dejepis, informatika, regionálna výchova). V rámci projektového vyucovania chceme spolupracova s vyucujúcimi alsích predmetov.

2. Ciele rozsirujúceho uciva z predmetu anglický jazyk

Cieom tejto casovej dotácie je umozni ziakom: ü osobnostný a sociálny rozvoj (vedie pracova v tíme, nauci sa komunikova s inými) ü rozvoj prezentacných schopností (vedie poda svoj produkt) ü spätnú väzbu (dáva aj prijíma) ü sebareflexiu a sebahodnotenie ü zvysova digitálnu gramotnos- uz teraz sa na hodinách usilujeme, aby ziaci získali zrucnosti pri práci v programoch Word, Excel, PowerPoint. V budúcnosti chceme, aby ziaci vedeli nadobudnuté IKT spôsobilosti na hodinách informatiky vyuzi aj na hodinách AJ, a tak videli praktické vyuzitie informatiky. Chceme, aby sa ziaci naucili sebaisto a kriticky pouzíva IKT, aby pocítac vyuzívali na získavanie, posudzovanie, ukladanie, tvorbu a prezentáciu informácií ü posilnenie komunikacných a interpersonálnych (medziudských) kompetencií ü zatraktívni cítanie a zamera sa na zvysovanie citateskej gramotnosti

3. Témy rozsirujúceho uciva z predmetu anglický jazyk

3.1 Práca s casopismi Plánujeme zabezpeci moderné casopisy, ktoré budú pútavé obsahom a formou. Pôjde o 2 druhy casopisov pre úrove A1 a A1/2, aby si ziaci mohli vybera texty poda záujmov aj dosiahnutej úrovne jazykových spôsobilostí. Súcasou bude interaktívny CD-ROM, ktorý vyuzijeme v jazykovom laboratóriu prostredníctvom interaktívnej tabule, prípadne v PC ucební. Plánovaná casová dotácia na tieto aktivity je 10 hodín. 3.2 Práca na projektoch Zvolili sme 2 projekty tak, aby ziaci videli praktické vyuzitie AJ. Prvý projekt je ,,FOOD AND DRINK LABELS WORLDWIDE" (Etikety jedla a nápojov vyrobených na celom svete) .Ziaci budú vyhadáva, zbiera a triedi pôvodu etikety z rôznych jedál, nápojov. Casová dotácia 6 hodín. poda krajiny

Druhý projekt MY HOMEPLACE AND REGION (Moja rodná dedina a región) bude vyzadova casovú dotáciu 16 hodín.

4. Poziadavky na výstup

Na základe casovej dotácie 1 hodiny bude ziak na konci 5. rocníka schopný: a. vyhada, triedi, rozlisova podstatné informácie od nepodstatných

a spracova písomný aj elektronický materiál b. plánova a riadi cinnos c. efektívne spolupracova a prebera spoluzodpovednos v tíme d. nenásilne riesi konflikty, tolerova odlisnosti iných a dobre s nimi vychádza e. argumentova, obhajova, ci oponova výber riesenia a prezentova seba a výsledky svojej práce na verejnosti f. uplatova rôzne ucebné stýly a stratégie ucenia g. da a prija spätnú väzbu a uvedomi si svoje alsie rozvojové moznosti

5. Výstupy

Prvým výstupom bude odprezentovanie získaných informácií z precítaného textu pred triedou a následná vzájomná komunikácia v skupine. alsí výstup bude písomný a bude zalozený v portfóliu. Bude obsahova názov textu, kúcové slová, obsah formou otázok a pouzitú literatúru. Rodicia budú môc vidie portfólia svojich detí. Výstupom budú nástenné mapy obce a regiónu, na ktorej deti ukázu, cím by upútali zahranicného turistu. Ziaci odprezentujú projekt svojej skupiny pred ostatnými. Mapy umiestnime v priestoroch skoly. Práce budú sprístupnené rodicom na tzv. Talentáriu, prípadne na obecnej výveske. Druhý výstup bude vytvorený formou prezentácie v PowerPoint a pôjde o elektronického sprievodcu obcou a regiónom. Prezentácia bude zverejnená na internetovej stránke skoly a obce.

6. Metódy a formy práce :

Pri vyucovaní budú pouzívané metódy: v individuálna a skupinová práca v práca s literatúrou

v kooperatívne vyucovanie v projektové vyucovanie v interaktívne vyucovanie v autentické vyucovanie v práca s IKT

7. Ucebné zdroje

· cudzojazycné casopisy a knizné tituly · výkladové a prekladové slovníky · internetové encyklopédie

8. Hodnotenie predmetu

Ziaci sa v portfóliu budú uci sebahodnoteniu a sebareflexii a tu budú hodnotení aj uciteom slovne. Ziak sebareflexiou zhodnotí, ako sa mu na projekte v skupine pracovalo a ako mu spolupráca prispela k osobnostnému, ci sociálnemu rozvoju. Ziaci budú hodnoti, co sa im pácilo v projekte iných skupín. Ucite ich ocení diplomom, ktorý si budú môc zalozi do portfólia.

Pouzitá literatúra:

UCEBNÉ OSNOVY ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ZS [online].[cit. 2008 ­ 08 ­ 26]. Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/buxus/generate_page.php?page_id=336 STÁTNÝ PEDAGOGICKÝ ÚSTAV. 2008. VZDELÁVACIE PROGRAMY [online].[cit. 2008 ­ 08 ­ 26].Dostupné na internete: http://www.statpedu.sk/buxus/docs//kurikularna_transformacia/isced2nizsv.doc MS SR. 2008. METODIKA TVORBY SOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU [online].[cit. 2008 ­ 08 ­ 30]. Dostupné na internete: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2588 TUREK, I. 2005. Inovácie v didaktike. 2. vyd. Bratislava: Metodicko ­ pedagogické centrum v Bratislave, 2005, 360 s. ISBN 80 ­ 8052 ­ 230 ­ 8

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský CLOVEK A PRÍRODA BIOLÓGIA Piaty 1+1

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Predmet biológia umozuje rozvíja a prehlbova poznatky o zivých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzahy organizmov a vzahy k prostrediu, ako aj cloveka k zivým a nezivý zlozkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie zivej a nezivej prírody ako celku, poznanie konkrétnych prírodných celkov - ekosystémov a zivot organizmov v ich zivotnom prostredí. Orientuje sa na prejavy zivota a vzájomné vzahy organizmov, chápanie základných súvislostí zivých a nezivých zloziek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triedi informácie a poznatky, vyuzíva ich v praktickom zivote, rozvíja aktívny a pozitívny vzah k prírode, cloveku a ochrane jeho zdravia.

2. Ciele predmetu

Ciele sú zamerané na poznávanie zivej a nezivej prírody ako celku, co predstavuje: § § Pozna a chápa zivot v prírodných celkoch a zivot organizmov v nich zijúcich. Pozna väzby organizmov na zivotné prostredie v prejavoch zivota a vzájomných vzahoch ako súcastí celku.

§ § §

Chápa základné súvislosti a vzahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. Chápa základné biologické procesy vo väzbe na zivé a nezivé zlozky prírody. Vies k schopnosti triedi informácie a osvojené poznatky a vyuzíva v praktickom zivote.

3. Kúcové kompetencie

,,Schopnos tvorivo riesi problémy" Výucba smeruje k tomu, aby ziaci mohli rozvíja kompetencie v oblasti prírodných vied : § Poznáva zivé organizmy a ich význam v prírode a pre zivot cloveka. § Rozvíja schopnosti a zrucnosti pri riesení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých skolských projektov. § Rozvíja zrucnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach. § Identifikova a správne pouzíva základné pojmy. § Objektívne opísa základné znaky biologických objektov a procesov. § Vedie vysvetli podstatu javov, procesov a vzahov. § Predpoklada a odhadova. § Aplikova poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. § Chápa lesný, vodný, trávny, poný ekosystém a udské obydlia ako zivotný priestor organizmov § Pozna typických predstaviteov poda vonkajsích znakov, zivotných prejavov a potravových vzahov § Pozna zásady prevencie a spôsob ochrany pred skodlivými druhmi. Kompetencie v oblasti komunikacných schopností § § § vecne správne sa vyjadrova verbálne, písomne a graficky k danej ucebnej téme, vedie vyuzi informacné a komunikacné zdroje, vyhadáva, triedi a spracováva informácie a dáta z rôznych zdrojov, a urci prícinné súvislosti, pozorova, experimentova

2

§ § §

zrozumitene prezentova svoje poznatky, skúsenosti a zrucnosti, vedie spracova jednoduchú správu z pozorovania na základe danej struktúry. vedie spracova a prezentova jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich vyuzitie.

Kompetencie v oblasti kritického myslenia , identifikácie problémov, navrhovania riesenia a schopnosti riesi problémy § § § § § § navrhova rôzne riesenia úloh, postupov a prístupov, vyuzíva tvorivos a nápaditos, samostatne tvori závery na základe zistení, skúmaní alebo riesení úloh, riesi úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie,

Kompetencie sociálne vyjadrova svoje názory, postoje a skúsenosti, pracova vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radi a pomáha, prezentova a zhodnoti výsledky svojej alebo skupinovej cinnosti, hodnoti vlastné výkony a pokroky v ucení,

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Pri vyucovaní sa budú vyuzíva nasledovné metódy a formy vyucovania Formy práce : § § § § § vyucovacia hodina ­ zmiesaný typ beseda vychádzky do prírody exkurzia kvízy, didaktické hry

Metódy práce : § § § motivacné rozprávanie, rozhovor, demonstrácia, motivacný problém výklad, pozorovanie verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí

3

§ § §

riesenie problémových úloh, praktické aktivity práca s ucebnicou, inou literatúrou a ucenie prostredníctvom IKT, experiment hodnotenie (slovné odpovede, písomné práce, praktické zrucnosti)

5. Hodnotenie predmetu

§ § § § pri verbálnej forme kontroly hodnoti osvojenie základných poznatkov stanovených vzdelávacím standardom. písomnou formou (testom) je hodnotenie na základe percentuálnej úspesnosti poda kritérií na základe vzájomnej dohody uciteov pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie so strucným komentárom k výkonu ziaka správy zo samostatných pozorovaní a prezentácie projektov sú hodnotené poda kritérií na základe vzájomnej dohody uciteov

6. Zdroje

§ § § § ucebnice biológie pre 5. rocník atlasy herbáre IKT (internet, ... )

4

7. Obsah vzdelávania

Rozvíjajúce ciele, spôsobilosti

Tematický celok

Obsahový standard

Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky skúmania v biológii

Výkonový standard

Ziak vie na príklade rozlísi zivú a nezivú prírodninu, vie pouzíva pri práci lupu, osvojil si prácu s mikroskopom (pozná jeho casti : okulár, objektív, zrkadlo) Vie uvies príklad rastliny a zivocícha v lese, vie poda schémy pomenova vrstvy lesa, vie opísa zmeny lesa pocas rocných období, vie zostavi príklad potravinového reazca lesných organizmov. Pozná základnú stavbu tela dreviny, rozlisuje ihlicnatý a listnatý strom, vie urci názov stromu poda sisky, vetvicky, listu, plodu, vie uvies význam stromov pre zivot organizmov. Vie rozlísi na ukázke strom a ker aj ich pomenova. Vie uvies príklad zivocícha ziviaceho sa listami, semenami (plodmi) lesných drevín. Pozná význam pôdnych baktérii v lese, vie vysvetli prítomnos zelených povlakov na stromoch, na ukázke rozlisuje papra a mach a pozná ich význam. Vie opísa základnú stavbu tela kvitnúcej byliny, pozná na ukázke 3 lesné kvitnúce byliny. Vie uvies príklad jedovatej a liecivej rastliny. Vie uvies význam bylín pre zivot lesa. Na ukázke pozná 2 jedlé a jedovaté huby, vie uvies zásady pomoci pri otrave hubami, rozpozná na ukázke lisajník od iných organizmov, vie vysvetli význam húb a lisajníkov v prírode. Pozná slimáka a dázovku poda vonkajsích znakov, vie uvies potravu slimáka a dázovky a porovna prijímanie potravy a spôsob

Poznámky

1. Príroda a zivot

1h

rozvíja zrucnosti pri riesení praktických úloh - pozorova prírodniny - vyjadrova správne základné znaky biologických objektov písomne, verbálne, graficky - dodrziava pravidlá bezpecnosti a ochrany zdravia - riesi úlohy zamerané na rozvoj porozumenia - vyhadáva, triedi, spracováva informácie z rôznych zdrojov a spracováva ich do jednoduchých správ - pracova vo dvojiciach, skupinách

Les. Struktúra lesa. Zivot a zmeny lesa pocas roka. Dreviny v lese Ihlicnaté a listnaté stromy. Kry. Poznávanie, zivot drevín pocas roka. Význam pre zivot v lese.

2. Zivot v lese

Mikroskopické a nekvítnúce byliny v lese.

11 h

Kvitnúce byliny v lese. Poznávanie, zivot pocas roka. Význam pre zivot v lese. Huby a lisajníky v lese.Poznávanie jedlých a jedovatých húb, spoluzitie stromov a húb.Pomoc pri otrave hubami. Význam v lese. Lesné bezstavovce. Poznávanie poda vonkajsích znakov a zivotných

5

prejavov. Význam v lese.

Lesné obojzivelníky a plazy.

pohybu. Vie rozlísi na ukázke kriziaka, kliesa a mravca.Vie o moznosti nákazy kliesom a pozná techniku odstránenia ho z koze. Vie uvies 2 príklady potravy bezstavovcov a skodlivos pri premnození, rozumie pojmu instinkt, vie ho vysvetli na príklade. Na ukázke pozná skokana, jastericu, vretenicu. Vie rozlísi obojzivelníka od plaza a uvies príklady potravy. Vie uvies 3 vtáky zijúce v lese, vie demonstrova na príklade význam lesného, dravého a spevavého vtáka. Vie uvies príklady potravy lesných vtákov. Na ukázke vie pomenova lesných cicavcov a uvies príklad bylinozravého, mäsozravého a vsezravého cicavca. Pozná význam cicavcov v lese.. Pozná vlastnosti vody, vie vysvetli význam kyslíka pre vodné organizmy, vie uvies príklad tecúcej a stojacej vody. Taktiez príklad znecistenia vody a dôsledky pre zivot organizmov. Rozumie významu mikroskopických rastlín pre zivot vo vode. Pozná na ukázke bylinu zijúcu vo vode, vie vysvetli skodlivos premnozenia siníc pre zdravie cloveka. Vie vysvetli prícinu premnozenia niektorých organizmov v stojatej vode v lete. Pozná na ukázke jednu brehovú drevinu a bylinu. Vie uvies ich význam. Vie uvies význam vodných zivocísnych mikroorganizmov, na ukázke pozná nezmara. Vie uvies príklad potravy crievicky a nezmara a opísa spôsob obstarávania potravy nezmara. Pozná vodný organizmov ziviaci sa planktónom. Pozná na ukázke vodného lastúrnika a ulitníka. Pozná význam pijavice v medicíne

Lesné vtáky.

Lesné cicavce. Poznávanie poda vonkajsích znakov a zivotných prejavov. Význam v lese. Voda a jej okolie Význam kyslíka, teploty a cistoty vody pre zivot vodných organizmov.

3. Zivot vo vode a na brehu

Rastliny zijúce vo vode. Poznávanie poda vonkajsích znakov. Význam planktónu a vodných zelených rastlín.

10 h

Brehové rastlinstvo. Mikroskopické a drobné vodné zivocíchy. Poznávanie poda vonkajsích znakov a zivotných prejavov. Význam. Vodné bezstavovce.

6

a vie cím sa ziví. Na ukázke spozná raka a vie zdôvodni vplyv cistoty vody na jeho zivot. Vie uvies príklad potravy vodného bezstavovca. Hmyz zijúci vo vode a na brehu. Poznávanie poda vonkajsích znakov a zivotných prejavov. Význam. Ryby. Poznávanie poda vonkajsích znakov a zivotných prejavov, význam. Obojzivelníky. Poznávanie poda vonkajsích znakov a zivotných prejavov, význam. Vtáky. Poznávanie poda vonkajsích znakov a zivotných prejavov, význam. Pozná na ukázke jeden druh hmyzu zijúceho vo vode a jeden druh zijúceho na brehu. Vie uvies význam lariev hmyzu pre vodné zivocíchy.

Vie opísa prispôsobenie rýb zivotu vo vode, stavbu tela rýb a obojzivelníkov

Vie opísa prispôsobenie vtákov na plávanie, brodenie. Pozná spôsoby prijímania potravy kacice a labute, dravého a vodného vtáka. Vie uvies príklad vtáka ziviaceho sa drobnými zivocíchmi v plytkej vode. Vie uvies význam plávacích blán a chvosta, príklad potravy, opísa spôsob stavania obydlia vydry a bobra. Vie uvies význam vodných cicavcov. Vie rozlísi pole a lúku, zdôvodni rozdiely, vie vysvetli význam skupín drevín medzi lánmi polí. Vie zdôvodni nevhodnos vypaovania trávy. Vie uvies príklad zivocícha, ktorého môze ohrozi rozoranie medzí a likvidácia remízok. Vie ukáza lúcne byliny. Pozná a vie pomenova jednu liecivú lúcnu rastlinu. Pozná hubu peciarku, poda typických znakov, vie uvies príklad zivocícha ziviaceho sa lúcnymi bylinami, pozná význam lúcnych tráv. Pozná na ukázke a vie pomenova psenicu, ovos, kukuricu, vie uvies príklad významu obilnín pre cloveka, príklady troch výrobkov

Vodné cicavce. Poznávanie poda vonkajsích znakov a zivotných prejavov, význam.

Polia, lúky, pastviny.

Druhová rozmanitos, vplyv udskej cinnosti.

4. Zivot na poliach a lúkach

Rastliny a huby na lúkach. Poznávanie poda vonkajsích znakov pocas roka, zivot pocas roka, význam.

9h

Obilniny.

7

z obilnín. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. Poznávanie, zivot pocas roka, význam pre výzivu cloveka a hospodárskych zvierat. Bezstavovce zijúce na lúkach a poliach. Poznávanie poda vonkajsích znakov, zivot pocas roka, význam.

Pozná a vie pomenova na ukázke atelinu, slnecnicu, repku a uok zemiakový. Vie uvies význam zemiakovej huzy pre cloveka, vie vysvetli význam ,,zeleného hnojenia". Vie uvies význam dázovky pre kvalitu pôdy, pozná na ukázke dva druhy hmyzu zijúceho na lúke a polí. Vie uvies príklad hmyzu, ktorý po premnození ohrozuje pestované rastliny na poli. Vie uvies zivocícha, ktorý sa ziví hmyzom na poli, alebo lúke. Vie odlísi skokana a ropuchu poda spôsobu pohybu, vie uvies príklady potravy. Vie uvies význam ropuchy a jasterice pre zivot na lúkach a poliach. Pozná na ukázke tri vtáky zijúce na lúke a poli. Vie uvies význam jarabice a bazanta pre zivot na poli, vie preukáza na príklade význam dravých vtákov pre zivot na poliach a lúkach. Pozná na ukázke tri cicavce zijúce na lúke a poli, vie rozlísi zajaca a králika, dokáze usporiada potravový vzah hrabos, sokol, obilniny, pozná dôsledky premnozenia hrabosa, mysí a sysov na polí.

Obojzivelníky a plazy zijúce na lúkach a poliach. Poznávanie poda vonkajsích znakov, zivot pocas roka, význam. Vtáky zijúce na lúkach a poliach. Poznávanie poda vonkajsích znakoch. Zivot pocas roka. Význam. Cicavce zijúce na lúkach a poliach. Poznávanie poda vonkajsích znakov, zivot pocas roka, význam.

5. Praktické aktivity

2h

8

UCEBNÉ PLÁNY

PREDMET ROCNÍK ZARADENIE PREDMETU SKOLSKÝ ROK VYPRACOVAL

BIOLÓGIA

Piaty Rozsirujúce vyucovanie 2008/2009 Ing. Alexandra Krízová

Obsahová a výkonová cas

1.) Príroda a zivot (rozlísi zivú a nezivú prírodu- prírodniny, práca s mikroskopom, lupou, alekohadom ,schopnos zakresli a popísa pozorované prírodniny) 2.) Zivot v lese (poznávanie a rozlísenie drevín ­ stromov, kríkov , ihlicnaté ­ nahosemenné, listnaté ­ krytosemenné rastliny, drevo, listy ,kôra, vyuzitie ,význam pre organizmy, obsah látok ­ jedovatých, liecivých, mikroskopické, nekvitnúce, kvitnúce byliny 3.) Zivot vo vode a na brehu 4.) Zivot na poliach a lúkach 5.) Praktické cvicenia

K NÁVRHU SKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ZA PK BIO,

Na základe záverov zo zasadnutia PK BIO a GEO ­ 9.6.2008 a konzultácie uciteov 2. stupa 11.6.2008 ziadame v 5. rocníku o casovú dotáciu 1 hodiny geografie a 1 hodinu biológie. Dôvody navýsenia Z doterajsích skúseností pri vyucovaní biológie sa najviac osvedcilo vyucovanie problémovou - heuristickou metódou a metódou experimentovania. Obe metódy sú casovo nárocné, pre ziakov vsak pútavé. Nenásilnou formou si osvojujú základné poznatky o prírode, o zivých a nezivých zlozkách prírody. Vlastným pozorovaním a experimentovaním priamo v teréne sa ucia chápa vzájomné vzahy organizmov

9

vzahy organizmov a cloveka k prostrediu ako celku. Ucia sa rozvíja pozitívny vzah k prírode a uplatova ho v praktickom zivote. Kazdý tematický celok (Príroda a zivot, Zivot v lese, Zivot vo vode a na brehu, Zivot na poliach a lúkach) bude zaha desa základných tém, z ktorých si ziaci poda svojich schopností a po konzultácii s uciteom vyberú jednu, ktorú projektovo spracujú. Ziaci budú pracova v skupinách po 2-3, pricom sa naucia tímovej spolupráci, komunikácii, zodpovednosti, dôslednosti. Projekty si budú zaklada do portfólii a budú k nahliadnutiu aj rodicom. V kazdom polroku ziak na základe vlastného pozorovania javu v teréne alebo experimentom, samostatne písomne a graficky vypracuje správu a poster, ktorý odprezentuje v triede pred ziakmi. Úspesné projekty a postery budú vystavené v skole a v Talentáriu. Najúspesnejsie, s aktuálnou tematikou ­ kvalitne spracované

a prezentované postúpia a budú reprezentova skolu na BIO. Cieom casovej dotácie je : - rozvíja kompetencie ziakov v oblasti prírodných vied (pozorovaním biologických procesov a vzahov priamo v prírode, vyuzívaním dostupných pomôcok na pozorovanie ­ mikroskop, lupa), v oblasti komunikacných schopností (vyhadáva, triedi a spracováva informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumitene

prezentova svoje poznatky, skúsenosti a zrucnosti a aplikova ich v praktických podmienkach) - zatraktívni a vzbudi záujem o biológiu experimentovaním

Casová dotácia na témy Téma

Príroda a zivot

Obsah

Neviditený svet baktérii (vyrobenie zivnej pôdy, odoberanie vzoriek, pozorovanie mikroskopom) Miestne lesy ­ regionálne významná fauna a flóra - biodiverzita - Les a clovek - vplyv cloveka na les ako celok ­ hospodárenie, havárie... - Les skriatkov ­ machorasty, lisajníky - Závislos výskytu rastlín a zivocíchov od geologických faktorov -Vzahy organizmov v lese­potravové reazce - Vplyv abiotických faktorov na les

Casová dotácia

2h

Zivot v lese

10 h

10

Zivot vo vode a na brehu

Zivot na poliach a lúkach

Praktické aktivity

Významné raseliniská ( Mútanská Píla, Beadovské raselinisko ) ­ organizmy európskeho významu - Regionálne významná fauna a flóra biodiverzita - Vplyv cloveka na miestnu hydrosféru (znecistenie podzemných a povrchových vôd, vplyv na organizmy zijúce vo vode, cisticky odpadových vôd ) - Vplyv horninového zlozenia na samocistenie vôd - Pasienkárstvo, extenzívny chov hospodárskych zvierat - Regionálne významná , chránená fauna a flóra - biodiverzita - Rozsírenie inváznych druhov organizmov - Ochrana zivocíchov pri hospodárskych cinnostiach na poli , lúke a pasienkoch (plasenie mláat pred kosením, hniezdiská vtákov) Samostatná práca ziakov

10 h

10 h

1h

Spolu

66 h / 2 h týzdenne

Metódy a formy práce

Kazdá téma zaha: Ø teoretickú prípravu, Ø praktický výskum a získavanie skúseností v teréne Ø projektové spracovanie

Pri vyucovaní budú pouzívané metódy

Ø motivacné Ø problémové Ø heuristická (ucenie sa riesením problémov, samostatné návrhy riesení), projektová metóda (riesenie projektu teoreticky a prakticky), vyuzívanie IKT a experimentovania, pouzívanie odbornej literatúry, práca s knihou, encyklopédiou, dennou tlacou.

11

Hodnotenie predmetu

Verbálne ­ Po ukoncení témy: · · · · · · · na základe teoretických vedomostí, na základe praktických zrucností, získaných skúseností v teréne, po spracovaní a prezentácii projektu, ziak sebareflexiou zhodnotí prácu v skupine, ziaci sa budú podiea na hodnotení projektov svojich spoluziakov , co ich zaujalo , co sa im nepácilo. Ucite ocení ziakov diplomom mladého biológa. Na vysvedcení bude klasifikovaný známkou.

Poziadavky na výstup

Ziak sa naucí pracova s biologickým materiálom, naucí sa pracova priamo v teréne, pochopi vzahy medzi zivými a nezivými zlozkami prírody , naucí sa chápa prírodu ako celok a ako neoddelitenú súcas zivota cloveka.. Efektívne spolupracova , by zodpovedný pri tímovej práci. Naucí sa triedi získané informácie z rôznych zdrojov a z vlastných

a skupinových pozorovaní a vytvori jednoduchý, zrozumitený, vedecký projekt. Zrozumitene prezentova svoje poznatky, skúsenosti a zrucnosti. Argumetova, obhajova alebo oponova výsledky pozorovania, dokáza tvrdenia experimentom. Pracova s odbornou literatúrou, vyuzíva IKT pri výskumnej práci, písomnom a grafickom spracovaní . Ziaci sa naucia sebahodnoteniu a sebareflexii. Ziaci si osvoja si základné poznatky z oblasti biológie, ktoré vyuzijú v beznom zivote a vaka ním budú spa poziadavky pre vyssie vzdelanie a pre úcas na olympiádach.

12

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský CLOVEK A SPOLOCNOS DEJEPIS Piaty 1

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Dejepis spolu s humánnou zlozkou zemepisu a obcianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblas spolocenskovedných predmetov. Je v nej vsak samostatným predmetom a spolu s nimi v integratívnych vzahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie ziakov. V jeho priebehu si ziaci postupne osvojujú kultúru spolocenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom udskej spolocnosti najmä z hadiska aspektu konajúcich osôb, ci skupín udí a tiez prostredníctvom pohadov na dôlezité formy zivota spolocnosti v jednotlivých historických obdobiach. Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ziaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti ci uz z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súcasou jej odovzdávania je predovsetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a case, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spolocnosti a premietli sa do obrazu nasej prítomnosti. Pricom kladie dôraz na dejiny 19. a 20. storocia, v ktorých môzeme nájs z väcsej casti korene súcasných spolocenských javov i problémov.

Takto vedie ziakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súcasti kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak respektovanie kultúrnych a iných odlisností, udí, rôznych

diverzifikovaných skupín a spolocenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej skály demokratickej spolocnosti. Rovnako dôlezitos pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.

2. Ciele predmetu

Za základnú cieovú kategóriu výucby dejepisu povazujeme tvorbu stúdijných predmetových, medzipredmetových kompetencií ­ spôsobilostí, schopností vyuzíva kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoznia ziakom, aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej skály kompetencií (spôsobilostí) klás si v aktívnej cinnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulos a vytvárajú si tak postupne vlastný názor. Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných skolských historických prameov (aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa povazuje za integrálnu súcas didaktického systému výucby dejepisu i dejepisných ucebníc na základných skolách. Závazným predpokladom rozvíjania a uplatovania uvedených cieových kategórií je prekonáva transmisívnu výucbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevazne explikacnými (vysvetujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výucby, a v sirsej miere aplikova prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne ucenie, na proces hadania, objavovania a konstruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej cinnosti a skúsenosti v interakcii s uciteom a spoluziakmi

v kooperatívnom ucení. Vseobecným cieom dejepisného vyucovania je vytvára a formova kritické historické vedomie ziakov, na základe ktorého by boli ziaci schopní pochopi minulos a prítomnos krajiny, v ktorej zijú, situáciu Slovenskej republiky, ako aj jej postavenie v Európe a zárove si uvedomova potrebu mierového spolunazívania vsetkých národov. Tento vseobecný cie sa alej specifikuje v struktúre cieov, ktoré chápeme v sirsom kontexte, vo vzahoch nadradenosti a podradenosti, v istej hierarchii, v ktorej by dosiahnutie jedného ciea bolo základom pre dosiahnutie ciea alsieho.

2

Z hadiska perspektívy dosiahnutia vzdelávacích cieov, ktoré sa realizujú v dlhsom casovom horizonte, vystupujú ako prvé tie ciele, ktoré súvisia s rozvojom intelektuálnych schopností, rozvíjaním porozumenia a poznávacích potrieb ziakov, so schopnosou vecnej a kritickej analýzy a zovseobecnenia historických poznatkov vyúsujúcej do schopností logického myslenia vo vzahoch a súvislostiach. Tieto ciele vytvárajú tzv. poznávaciu oblas, ktorú na základnej skole tvoria nasledovné poznatkové kategórie. V poznávacej oblasti si majú ziaci osvoji: 1. Základné vedomosti z oblasti historických faktov - historické fakty o case, priestore, udalostiach, osobnostiach, dejoch a javoch - vo vzájomných súvislostiach - historické pojmy a termíny - rôzne druhy prameov, z ktorých ziak získava informácie, napr. cítanka, historická mapa, písomné pramene, modely ucebnica,

hmotných prameov,

pracovné materiály pripravené uciteom, populárno-vedecká literatúra, obrázky, fotografie, filmy, hudba i rozprávanie dospelých o minulosti - poznanie, ze historik môze interpretova historické udalosti len vtedy, ak má k dispozícii historické pramene - kazdá historická interpretácia je viazaná miestom a je urcená informáciou 2. Základné schopnosti a zrucnosti poznáva historický materiál pracova s ucebnicou, cítankou cíta súvislý text a snazi sa mu porozumie vyuzíva názorný materiál, "cíta obrázky", casové priamky nakresli jednoduchú casovú priamku poda vzoru pracova so zositom, robi si za pomoci ucitea poznámky, zápis, osnovu, postup svojej odpovede pracova s historickou mapou, cíta znacky z jej legendy zaraova historické fakty chronologicky a synchrónne uvedomi si nerovnomernos historického vývoja schopnos porovnávania pochopi príciny a následky historických udalostí, kontinuitu, diskontinuitu dostupnou

3

-

analyzova, spracova, klasifikova historický materiál, prehadne ho usporiada a súvislým spôsobom ho prezentova

-

schopnos a zrucnos ústneho a písomného vyjadrovania o historických faktoch (rozprávanie, popis)

-

samostatne si urobi poznámky, zápis, osnovu, postup svojho rozprávania samostatne vystúpi pred triedou so svojím rozprávaním, popisom

Z hadiska perspektívy vystupujú v struktúre cieov ako druhé tie ciele, ktoré súvisia s hodnotovou orientáciou a konaním ziakov a zárove vytvárajú istú stratégiu vyucovacích postupov pre uciteov. Ide o tieto cieové kategórie: Dejiny majú by zaujímavé Históriu môzeme chápa aj ako pestrú schému zaujímavých a fascinujúcich

udalostí. Vo vyucovaní môzeme tento aspekt zvýrazni aplikovaním zázitkovosti, ktorej obsahom sa môzu sta didaktické hry, hry na úlohy alebo stimulacné hry.

Nezastupitené miesto má zivé a dramatické rozprávanie ucitea. Dejiny majú poskytova prehad Ucite má poskytova ziakom ucelené a prehadne usporiadané vedomosti, vypracúva pre ziakov rôzne prehady, schémy, tabuky, mnozinové zápisy, ktorými sa snazí vystihova podstatné a hlavné znaky problému. Skvalitnenie prehadu a systemizácie vedomostí mozno dosiahnu pestrejsím výberom metód a foriem opakovania. Dejiny majú uci premýsa o dobre a zle História poskytuje vea situácií, v ktorých udia svojím správnym alebo nesprávnym rozhodnutím môzu ovplyvni v dobrom alebo zlom svoje prostredie. Konfrontáciou takýchto situácií môzu ziaci získa zmysel pre dobro a zlo. Dejiny majú inspirova Ucite objasuje konkrétne zivotné situácie, do ktorých sa jednotlivé osobnosti dostávajú, priblizuje ich zivotné príbehy, osudy dramatické konflikty, boje. Tie sa môzu sta pre ziakov pozitívnym alebo negatívnym príkladom. Práve v tejto oblasti má ucite výbornú moznos vzbudi záujem o históriu, pretoze táto rovina výucby prinása veké mnozstvo výchovno-vzdelávacích hodnôt. Dejiny majú udrziava zivé tradície

4

Z histórie získavame informácie o tom, aké hodnoty nám zanechali minulé generácie. Ziaci by mali pochopi, ze ahkomysené zaobchádzanie s nimi môze vies k ich strate pre budúce generácie. Dejiny majú vies k vytváraniu kritického stanoviska Táto cieová kategória je v podstate v protiklade s predchádzajúcou. Ziaci za pomoci ucitea odhaujú aj to, co je negatívne v minulosti, celý rad predsudkov, stereotypov, ktoré castokrát pretrvávajú aj v prítomnosti. Najlepsím spôsobom vytvárania kritického stanoviska je porovnávanie súcasnosti so situáciou v minulosti. Dejiny majú politicky utvára, uvedomova Z histórie sa má ziak nauci, ze je súcasou urcitej konkrétnej spolocnosti. Ucí sa, ako táto spolocnos vznikla, co je pre u charakteristické. Vyucovanie dejepisu má vies k tomu, aby ziak ako budúci obcan bol pripravený zi a orientova sa v tejto spolocnosti. Dejiny majú vies k poznaniu seba samého Prostredníctvom histórie sa ziaci zoznamujú s konaním udí v rôznych zivotných situáciách. Z dejín je mozné získa vea zivotných skúseností. Ucite vyberá konkrétne situácie, v ktorých je clovek skutocne prítomný. Alebo môze pouzi urcité pramene, ktoré vypovedajú o osobných skúsenostiach cloveka. Dejiny majú vies k úvahám

História nám poskytuje mnozstvo otázok, ktoré nás vedú k uvazovaniu, premýsaniu. Sú to otázky, ktoré nemôzu by zodpovedané okamzite. Dávajú prílezitos hada vlastné odpovede, ktoré sa nemusia zhodova s definitívne formulovaným názorom ucitea.

3. Kúcové kompetencie

Ziaci si kladú otázky: - pouzijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riesením základných operácií: · s historickým casom zaraova historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky zaraova historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne

5

·

rozpozna postupne nerovnomernos historického vývoja vyuzíva medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti

s historickým priestorom rozlisova miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor zaraova historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo rozpozna podmienenos medzi historickým priestorom a spôsobom zivota a obzivy cloveka, spolocnosti

·

s historickými faktami, udalosami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním vymedzi jednotlivú historickú udalos, jav, proces, osobnos popísa jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe urcujúcich znakov rekonstruova konanie a postoje udí v minulosti skúma konanie udí v daných podmienkach a vysvetova ho urci príciny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov vymedzi dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov rozpozna charakteristické znaky jednotlivých historických období rozpozna základné faktory, ktoré ovplyvovali historický vývoj

-

aplikujú ich v nových situáciách, v ,,skúmateských" postojoch a pracovných

postupoch pri vysetrovaní, pátraní v skolských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných prameoch - stopách po minulosti pri vymedzovaní predmetu skúmania Ziaci vymedzia, co môzu skúma pri priamom pozorovaní pästného klinu. pri vytvorení plánu skúmania Ziaci zostavia plán skúmania pästného klinu. pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania

Ziaci v pracovnom tíme zhrnú výsledky svojho skúmania pästného klinu ako najstarsieho pracovného nástroja · pri vytvorení záznamu zo skúmania Ziaci v pracovnom tíme urobia záznam o skúmaní pästného klinu pri vyhadávaní relevantných informácií z rôznych zdrojov ­ textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných

6

-

z ucebníc, cvicebníc, pracovných zositov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, casopisov, webových stránok

·

z populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie

pri vyuzívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty vyberaní informácií organizovaní informácií porovnávaní informácií rozlisovaní informácií zaraovaní informácií. kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií

·

pri struktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu

zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca vyhodnocovaní správnosti postupu tvorbe súboru vlastných prác

Uvedený komplex studijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresuje, konkretizuje v ucebných poziadavkách v jednotlivých tematických celkoch ucebného obsahu v podobe systematizovaného výkonového standardu.

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

a) geneticko-chronologické vyucovanie synchrónne vyucovanie svetových a národných dejín kladenie dôrazu na národné dejiny moznosti práce s rôznymi druhmi historických prameov návstevu múzeí, realizáciu exkurzií vyucovanie regionálnych dejín. I. a/ Slovné metódy ­ monologické (výklad, prednáska, instruktáz,

vzdelávacie metódy:

vysvetovanie) a dialogické (rozhovor, diskusia, dramatizácia) b/ Písomné ­ písomné práce, práca s textom II. Demonstracné metódy

7

III. Praktické metódy- nácvik zrucností b) Aktivizacné:

· · ·

oznamovacie problémové tvorivé : napr. Brainstorming a jeho 12 mozných variant, Naivné otázky,

Záujmoví experti, Myslienkové mapy, Asociacné ucenie, Ucenie struktúrovaním, Ucenie vhadom c) Logické postupy

·

pouzívajú sa metódy logiky ­ induktívne, deduktívne, analytické, syntetické

d) Poda fáz vyucovacieho procesu:

· · · ·

metódy motivacného charakteru, fixacného charakteru, expozicného charakteru, diagnostické metódy

e) Poda spôsobu interakcie:

· · ·

metódy frontálne, skupinové, individuálne

Ucebné stratégie : kognitívne ucebné , metakognitívne ucebné stratégie, pamäové stratégie, voné ucebné stratégie, sociálne komunikatívne, stratégia EUR

5. Hodnotenie predmetu

Konkrétne formy hodnotenia:

· · ·

slovné, znakové, bodové.

Celkové hodnotenie bude pozostáva z: vzahu k predmetu aktivít

8

-

práce na projektoch výsledkov odpovedí/ testov/ previerok

6. Zdroje

- rozhlas, televízia - internet- webové stránky - CD, DVD, videokazety - casopisy, noviny - odborné publikácie - encyklopédie M. Danis ­ V. Kratochvíl: Dejepis 0 - Denník z pátrania po minulosti - pracovný zosit. Orbis Pictus Istropolitana 1999. M. Danis ­ V. Kratochvíl: Dejepis 0 - Stretnutie s minulosou (pre 5. rocník ZS). Orbis Pictus Istropolitana 1999. www.infovek.sk/predmety/dejepis www.dejepis.com www.mcedu.sk

9

7. Obsah vzdelávania

Obsahový standard Tematický celok Téma Pojmy

dom, byt, sídlisko,dedina, mesto, vyssí územný celok, Slovensko, Európska únia prírodný a historický cas kategórie historického casu - meniny, narodeniny, dátum, letopocet, sviatky

Výkonový standard spôsobilosti

Ziaci vedia. vymenova zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali pocas ich zivota

Ziaci vedia: rozpozna co sa zmenilo a co sa nezmenilo v mieste ich bydliska

Ziaci sú schopní: identifikova rozdiel medzi prírodným a historickým casom,

Priestor a cas

kategórie historického casu - meniny, narodeniny, dátum, letopocet, sviatky

Od blízkeho k vzdialenému

-zostavi tabuku dátumov státnych, cirkevných sviatkov a pamätných dní. Ziaci vedia: -zaradi letopocty do príslusného storocia -z ubovoného storocia vybra správny letopocet -rozlísi dátum a letopocet -zakresli na casovú priamku významné údaje zo zivota svojej rodiny -rozpozna pojmy pred Kr. a po Kristovi/pred nasím letopoctom a po nasom letopocte -vytvori jednoduchú casovú priamku Ziaci sú schopní : -pochopi pojem generácia v rodinnom kontexte na príklade starých rodicov, rodicov. -zostavi rodostrom svojej rodiny. -napísa krátky príbeh zo zivota svojej rodiny. -polozi adekvátne otázky súvisiace s fotografiami -zaznamena rozprávanie starých rodicov, rodicov o minulosti svojho rodiska

Ziaci sú schopní : -pozna historickú udalos, osobnos, ktorú pripomína pomník, pamätník, pamätná tabua v mieste, kde zijú. -identifikova najstarsí hrob

fotografia-obrazová spomienka,rodinný album, rodostrom

Pamiatky v priestore a case

historické pramene (písomné, obrazové, hmotné) múzeum, kniznica, archív,

10

na cintoríne. -pozna jednotlivé druhy historických prameov. -rozpozna rozdiel medzi múzeom a archívom. -usporiada sirsiu skálu historických obrázkov a objektov. -vymenova hlavné body z jedného pramea na základe otázok ucitea. -pouzíva rozsirujúcu sa skálu pojmov v závislosti od témy.

-zhodnoti význam rodinného albumu pre zivot rodiny Ziaci sa naucia: -zaznamenáva rozprávanie starých rodicov o skole z cias ich mladosti -pátra po starých skolských zositoch a ucebniciach.

Ziaci sa naucia : -orientova sa na dejepisnej mape -cíta dejepisnú mapu -rozpozna rozdiel medzi mapou a glóbusom Ziaci sa naucia: -uvies príciny sahovania udí v minulosti i prítomnosti. -vysvetli pojem kolonizácia

Minulos nasej skoly

skolská kronika

Priestor na mape

dejepisná mapa, glóbus

sahovanie národov stretávanie kultúr kolonizácia vysahovalectvo

Clovek v pohybe

Ziaci vedia:

- zostavi tabuku najdôlezitejsích dopravných prostriedkov v chronologickej postupnosti. -porovna spôsoby dopravy v minulosti i prítomnosti. -rozpozna vplyv dopravných prostriedkov na zivotné prostredie svojho regiónu. Ziaci vedia : -charakterizova zivot roníkov v minulosti. -vysvetli oddelenie remeselníkov od roníkov. -zhodnoti význam specializácie remeselnej výroby. -vysvetli príslovie: ,,remeslo má zlaté dno." -nakresli znak, ktorý výstizne charakterizuje zamestnanie remeselníka. Ziak vie : -nájs rozdiely medzi výmenným a peazným obchodom -uvies najcastejsie druhy detskej práce. -zauja stanovisko k problému detskej práce.

Ako si clovek zmensoval svet Clovek v premenách priestoru a casu

od kolesa k lietadlu

roník

Spôsoby obzivy cloveka

remeselník

Práca detí v minulosti a v prítomnosti

detská práca

-zauja postoj k tvrdeniu, ze

11

dospelí v niektorých krajinách zneuzívali a i naalej zneuzívajú prácu detí vo svoj prospech.

Ziaci sa naucia: - vystihnú rozdiely medzi prírodnou a umelou energiou. Ziaci vedia uvies: - príklady vyuzívania prírody v prospech cloveka. -zdôvodni príciny neustáleho hadania nových zdrojov energie. -vymenova vynálezy, ktoré pomohli cloveku vyuzi energiu vo svoj prospech.

prírodná energia

Clovek vládca prírody?

umelá energia

-uvies príklad zneuzívania prírody clovekom

Ziaci vedia: -zhodnoti význam vynálezu písma -vymenova najstarsie druhy slovanského písma. -vymenova druhy písem z minulosti. -rozpozna príbeh z minulosti svojho regiónu z povesti. -uvies prostriedky dorozumievania medzi umi v minulosti. -uvie druhy moderných masovokomunikacných prostriedkov. -dentifikova rozdiely medzi rukopisom a tlacenou knihou -zhodnotia význam vynálezu kníhtlace. Ziaci vedia vymenova monoteistické a polyteistické nábozenstvá, poznajú základné nábozenské pojmy Ziaci sú schopní : uvies dôsledky vojen pre cloveka a prostredie, v ktorom zije. -zdôvodni stálu prítomnos vojen v minulosti i prítomnosti. - zostavi správu o vojenskom konflikte v súcasnosti. Ziaci sú schopní : -uvies dôsledky vojen pre cloveka a prostredie, v ktorom zije. -zdôvodni stálu prítomnos vojen v minulosti i prítomnosti. -zostavi správu o vojenskom konflikte v súcasnosti

Pamä udstva

jazyk, písmo rukopis, kniha noviny, rozhlas, televízia internet e-mail

Clovek a komunikácia

Duchovný zivot cloveka

nábozenstvo legendy mýty povesti ( región )

Ke zlyhá komunikácia

vojna mier víazi ­ porazení

12

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský CLOVEK A PRÍRODA ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA Piaty 1

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Predmet umozní ziakom rozvíja a prehbi si poznatky o zivotnom prostredí cloveka a organizmov, o vzahoch medzi organizmami, clovekom a prostredím, o vzájomných vzahoch organizmov, vzahoch organizmov a cloveka, o vplyve cloveka na jednotlivé zlozky prostredia, pricom sa zameria na miestnu krajinu a jej okolie. Predmet bude nadväzova a rozsirova poznatky z biológie, geografie, regionálnej výchovy . V rámci medzipredmetových vzahov ziaci vyuzijú získané informácie z environmentalistiky pri CLIL vyucovaní AJ.

2. Ciele predmetu

Ciele predmetu sú zamerané na poznávanie zloziek zivotného prostredia v mieste bydliska ziakov a ich blízkeho okolia. § § Spozna organizmy a chápa vzahy organizmov v danom zivotnom prostredí. Stav zivotného prostredia, vplyv cloveka na dané zivotné prostredie. Vytvorenie návrhu náucného chodníka.

§

Vies k schopnosti získava a triedi informácie z dostupných zdrojov (internet, denná tlac, encyklopédie, odborná literatúra, obecný úrad, lesná správa, at..).

§

Zrozumitene prezentova svoje poznatky, skúsenosti a zrucnosti.

3. Kúcové kompetencie

,,Schopnos tvorivo riesi problémy": Výucba smeruje k tomu, aby ziaci mohli rozvíja kompetencie v oblasti prírodných vied § Poznáva zivé organizmy a ich význam v prírode a pre zivot cloveka. § Rozvíja schopnosti a zrucnosti pri riesení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých skolských projektov. § Rozvíja zrucnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach. § Identifikova a správne pouzíva základné pojmy. § Objektívne opísa základné znaky biologických objektov a procesov. § Vedie vysvetli podstatu javov, procesov a vzahov. § Predpoklada a urci prícinné súvislosti, pozorova, experimentova a odhadova. § Aplikova poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. § Spozna organizmy a chápa vzahy organizmov v danom zivotnom prostredí. § Stav zivotného prostredia, vplyv cloveka na dané zivotné prostredie. Kompetencie v oblasti komunikacných schopností: § vecne správne sa vyjadrova verbálne, písomne a graficky k danej ucebnej téme, § vedie vyuzi informacné a komunikacné zdroje, § vyhadáva, triedi a spracováva informácie a dáta z rôznych zdrojov, § zrozumitene prezentova svoje poznatky, skúsenosti a zrucnosti, § vedie spracova jednoduchú správu z pozorovania na základe danej struktúry. § vedie spracova a prezentova jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich vyuzitie.

Kompetencie v oblasti kritického myslenia , identifikácie problémov, navrhovania riesenia a schopnosti riesi problémy:

2

§ navrhova rôzne riesenia úloh, postupov a prístupov, § vyuzíva tvorivos a nápaditos, samostatne tvori závery na základe zistení, skúmaní alebo riesení úloh, § riesi úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, Kompetencie sociálne § vyjadrova svoje názory, postoje a skúsenosti, § pracova vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radi a pomáha, § prezentova a zhodnoti výsledky svojej alebo skupinovej cinnosti, hodnoti vlastné výkony a pokroky v ucení,

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Kazdá téma zaha § § § teoretickú prípravu, praktický výskum a získavanie skúseností v teréne projektové spracovanie

Pri vyucovaní budú pouzívané metódy: Ø motivacné ­motivacný rozhovor ( citové priblízenie obsahu ), motivacné rozprávanie (aktivizovanie poznatkov ), motivacný problém ( aktivizovanie nastolením problému ), motivacná demonstrácia (vzbudenie záujmu pomocou ukázky). Ø problémové ­ heuristická (ucenie sa riesením problémov, samostatné návrhy riesení ), Ø projektová metóda (riesenie projektu teoreticky a prakticky), vyuzívanie IKT a experimentovania, pouzívanie odbornej literatúry, práca s knihou, dennou tlacou. Ø výklad, pozorovanie Ø verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí Ø riesenie problémových úloh, praktické aktivity Ø práca s ucebnicou, inou literatúrou a ucenie prostredníctvom IKT, experiment

3

Ø hodnotenie (slovné odpovede, písomné práce, praktické zrucnosti) Formy práce : Ø vyucovacia hodina ­ zmiesaný typ Ø beseda Ø vychádzky do prírody Ø exkurzia Ø kvízy, didaktické hry

5. Hodnotenie predmetu

Verbálne ­ Po ukoncení témy na základe teoretických vedomostí, praktických zrucností, získavaných skúseností v teréne a prezentácie projektového spracovania témy, ziak získa body. Výska dosiahnutých bodov zo zadaných tém urcí dosiahnutú úrove ( A ­ C , alebo I. ­ III. ) v oblasti environmentálnej výchovy, zapísanú v certifikáte a na vysvedcení ­ absolvoval/a.

6. Zdroje

§ Pouzitá literatúra : Urbanizmus a environmentálna výchova ­ schválená SPÚ MS SR § § odporucená na realizáciu environmentálnej výchovy a vzdelávania ziakov

na ZS a SS. IKT (internet, ... ) Encyklopédie a iná vhodná literatúra

4

7. Obsah vzdelávania Environmentálna výchova na vidieku Téma

Voda na vidieku Vzduch na vidieku Pôda na vidieku

Obsah

kvalita vody, cisticky, zumpy, zdroj vody, voda v potokoch a riekach, spotreba a vyuzitie vody... kvalita ovzdusia, znecistenie, emisie, imisie, choroby chacích ciest ... kvalita pôdy, znehodnotenie ­nadmerné pouzívanie umelých hnojív, spôsob vyuzitia pôdy, pôdna erózia, rozsírenie burín a inváznych rastlín... riadené a slepé skládky, separácia odpadov, toxický a nebezpecný odpad, odvoz odpadov... frekvencia, hustota dopravy , spôsob dopravy, vplyv dopravy na vidiecke prostredie, hluk... spôsob výroby energie.- fosílne palivá, biomasa, alternatívne druhy energie- veterná, slnecná, vodná, geotermálna, vplyv na vidiecke ZP... vlastná výroba, kvalita potravín, správna- zdravá výziva.. zastúpenie organizmov, vplyv...

Casová dotácia

4h 4h

5h

Odpady na vidieku Doprava na vidieku Energia na vidieku Potrava na vidieku Zivé zlozky krajiny na vidieku

4h 4h 4h 4h 4h

Spolu

32 h / 1 h týzdenne

5

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský CLOVEK A SPOLOCNOS GEOGRAFIA Piaty 1+1

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Obsahom predmetu je pochopi význam poznania zákonitostí Zeme. Ziaci si uvedomia, ze dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôze ju vyuzíva a chráni. Obsah geografie sa sústreuje aj na väzby prírody a udskej spolocnosti.

2. Ciele predmetu

- pouzíva a vedie interpretova mapy rôzneho druhu, - práca s informáciami o krajine ako casti Zeme, - vyuzíva literatúru ako zdroj informácií, snazi sa o integráciu a súborný pohad na poznatky získané v spolocenských ci prírodovedných disciplínach, - rozvíja podnikateské zrucnosti spracúvaním projektov. - rozvíja si chu uci sa, - rozvíja schopnos objavova a snahu vysvetova, - vsíma si priestor, v ktorom zijeme a jeho zmeny, - prejavova záujem o spôsob zivota udí v rôznych castiach sveta,

- vníma jedinecnos prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetli prírodné javy na základe vedomostí - rozumie grafom, diagramom, - hada riesenia na otázky, interpretova, - diskutova o návrhoch, - oceni krásu kultúrnych pamiatok, nauci sa ich vázi si a chráni. hada informácie, svoje riesenia problémov

3. Kúcové kompetencie

- Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou, vedie pracova s mapou, cíta ju, analyzova obsah mapy a interpretova ho, orientova sa poda mapy, vedie zhotovi jednoduchý nácrt okolia a pod., - orientova sa na mape poda zemepisných súradníc, - orientova sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete, - interpretova údaje získané z grafu, diagramu, - vysvetli príciny striedania da a noci, striedania rocných období a uvies dôsledky pohybov Zeme na prírodné procesy, - vysvetli vznik casových pásiem, - pocíta vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou, - poda príkladov vedie vysvetli ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto, kaon, rieka, adovec, pús, dazový prales, uvies príklady, - pripravi projekt, vypracova a prezentova ho, - diskutova o geografických zaujímavostiach ­ prírodných a kultúrnych, - získava údaje zo zdrojov, vyuzi internet, odbornú literatúru, - tvori mentálne mapy so symbolmi.

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Kazdá téma zaha § teoretickú prípravu, § praktický výskum a získavanie skúseností § projektové spracovanie Pri vyucovaní budú pouzívané metódy: 2

Ø motivacné ­ motivacný rozhovor (citové priblízenie obsahu), motivacné rozprávanie (aktivizovanie poznatkov ), motivacný problém (aktivizovanie motivacná demonstrácia (vzbudenie záujmu pomocou

nastolením problému), ukázky)

Ø problémové ­ heuristická (ucenie sa riesením problémov, samostatné návrhy riesení), Ø projektová metóda (riesenie projektu teoreticky a prakticky), vyuzívanie IKT a experimentovania, pouzívanie odbornej literatúry, práca s knihou, dennou tlacou.

5. Hodnotenie predmetu

Hodnoti sa budú ústne odpovede, písomné testy, projekty Produkt : · · · Mapa tvarov zemského povrchu ( individuálna práca ) Cestovná kancelária ­ Návrh na poznávacie zájazdy ( projekt skupiny ziakov ), Miesto, ktoré chcem navstívi - udský alebo prírodný výtvor ( projekt ziaka )

6. Zdroje

Ucebnice pre 5. rocník odborné casopisy: GEO, National Geographic, udia a Zem atlasy, mapy internetové stránky DVD- Vesmír, Divy sveta I.,II.

7. Obsah vzdelávania

· Zem vo vesmíre, pohyby Zeme, · svetadiely, moria, ostrovy a polostrovy, prielivy, prieplavy, zálivy, · najvyssie pohoria, sopky, zemetrasenia, tsunami, ich vznik, 3 · pohyb zemských krýh,

· adovce, rieky, jazerá, · cinnos rieky, vetra, · rôznorodos rastlinstva a zivocísstva na zemi, · obyvatestvo v rôznych castiach Zeme, · kultúrne pamiatky vo svete

Cie a kúcové kompetencie

Tematický celok

Téma Obsahový standard

Metódy

Výkonový standard

Pocet hodín

Objavovanie Zeme a vesmíru

Hada odpovede na otázky, zdôvodova uvazova, hodnoti. Pracova so zdrojmi.

Objavovanie Zeme a vesmíru

Zem ako planéta vo vesmíre. Tvar Zeme. Cesty do vesmíru a na Mesiac. Slnecná sústava, Slnko , planéty v slnecnej sústave, Mesiac, vesmír, planéta Zem. Tvar Zeme, Pohyby Zeme obeh Zeme okolo Slnka, rotácia Zeme okolo osi, Dôsledky pohybov.

Riesenie problémových úloh: Preco sa strieda de a noc? Preco sa striedajú rocné obdobia ? Ako to súvisí s tvarom Zeme? Kedy by sa nestriedali rocné obdobia? Co by sa stalo, keby Zem nemala tvar gule a keby sa netocila okolo svojej osi?

Opísa tvar Zeme poda glóbusu. Predvies s glóbusom rotáciu Zeme okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka. Vysvetli príciny striedania da a noci a ako to súvisí s otácaním Zeme okolo osi. Uvies aké sú dôsledky obehu Zeme okolo Slnka na rôznych miestach na Zemi Pozna dobu otocenia Zeme okolo osi a obehu okolo Slnka.

4

4

Povrch Zeme, svetadiely a oceány

Cesty objaviteov do rôznych castí sveta. Plavby K. Kolumba, F. Magalhaes a J. Cooka, Vacso da Gama Svetadiely, oceány,

Vedie cíta a interpretova údaje z máp, plánov a iných zdrojov. Vedie diskutova o cestách objaviteov do rôznych castí Zeme

Svetadiely, ostrovy, polostrovy, oceány, moria, prieplavy, zálivy,

Vyhada informácie o cestách moreplavcov skupinová práca

Cíta základné údaje z mapy. Opísa, co zobrazuje mapa poda jej legendy Pripravi si diskusný príspevok o cestách a ich význame pri objavovaní sveta

3

Glóbus a mapa

Glóbus, zemská os, póly, svetové strany, zemské pologule, rovnobezky, poludníky, nultý poludník,, rovník, zemské pologule, obratníky, polárne kruznice, Mapy, automapy, mapy na internete, plán mesta, tematické mapy , turistické mapy Legenda mapy ­ symboly, znaky. cítanie mapy, získavanie údajov z mapy, zakresovanie údajov do mapy. grafická mierka Na glóbuse urci zemskú os, severný pól, juzný pól, zemské pologule, rovník, nultý poludník, rovnobezky, poludníky, obratníky, polárne kruznice Urci svetové strany na mape a v teréne. Zdôvodni vytvorenie geografickej siete a opísa ju. Urci polohu ubovoného miesta na mape geografickými súradnicami. Odmera vzdialenos na mape grafickou mierkou

Orientova sa na mape ­ automapa, internetová mapa, turistická mapa Urci geografickú polohu bodu na mape geografický mi súradnicami

Mapa a glóbus

Rôzne hry s mapou Vychádzka do okolia skoly ­ pouzitie mapy.

8

5

nezavádza císelnú mierku) a meranie vzdialeností na mape, legenda mapy Geografická poloha, geografické súradnice Orientácia na mape, urcovanie geografickej polohy

Ciele, spôsobilos

Téma

Obsahový standard

Konkrét ne javy

Metódy

Výkonový standard

Najkrajsie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda ­ 12 hodín

Stavba Zeme, zemské jadro, plás, zemská kôra, zemské platne a ich pohyb, vznik pohoria, vznik zemetrasenia , sopecná cinnos a i.) , cenami, zlomy, Kaony, vodopády, jazerá (cinnos vody ­ riek, adovca), prítoky, delta Cinnos vetra Púste, skalné mestá (cinnos vetra) Dazové lesy , savana, lesy, pús, Himaláje, Alpy, Tatry, Mount Everest, Mont Blanc Zemetrasenie , epicentrum Cunami Sopka, sopecný kanál, magma, láva rieka, jazero, prítoky rieky, delta, Amazonka, Kongo, Níl, Volga, Dunaj, Viktóriino, Kaspické more, Mtve more, Cinnos rieky na povrch Grand Canyon vodopád Niagarské vodopády Angelov vodopád, Iguacu, Pripravi obrázky z vybranýc h lokalít sveta: pohorie, sopka, vodopád, rieka, kaon, adovec, skalné mesto, pús, dazový prales, Veká koralová bariéra Môzu by CD, videofilmy Skupinová práca, práce na projekte, výklad, získavanie informácií Na modeli Zeme rozlísi casti Zeme Porovna povrch Zeme v jednotlivých castiach (pologuliach), vymenova a ukáza na mape a glóbuse oceány, svetadiely Opísa pohyb zemských krýh Vysvetli, ako vzniká pohorie, sopka, sopecná cinnos, zemetrasenie na základe pohybu zemských krýh. Urci na mape vybraté povrchové celky. Opísa ich polohu. Orientova sa bez problémov na mape. Pozna názvy najvyssích vrchov

Schopnos objavova, vyhadáva informácie, prezentova, vysvetova Na základe príkladov z najrôznejsíc h castí vysvetova javy na základe vedomostí

Ako vytvorila príroda najkrajsi e miesta na Zemi

6

(rastlinstvo, zivocísstvo

Viktóriine vodopády Amazonský dazový prales, savana, pús v Afrike

pohorí, vedie ich porovna poda výsky. Porozpráva zaujímavosti o nebezpecenstvác h vysokých pohorí. Urci na mape sopecné oblasti, oblasti zemetrasení. Opísa ich výnimocnos. Urci na mape sopecný pás a ktoré oblasti sveta sú najviac ohrozené. Uvies príklady zivelných pohrôm vo svete a diskutova o moznostiach predchádza im (cunami, zemetrasenie) Vysvetli ako pôsobia rieka a vietor na zemský povrch Na základe príkladov porovna oblasti na Zemi poda rastlinstva

Ciele, spôsobilos

Téma

Obsahový standard

Konkrét ne javy

Metódy

Výkonový standard

Najkrajsie miesta na Zemi, ktoré vytvoril clovek ­ 5h

Sídla na Zemi Mestá a dediny (ako zijú udia na rôznych miestach Zeme) Kultúrne a technické stavby ­ (príklad chrámy, Paríz, New York, Mexico City Tadz Mahal, Eifelova veza, Opera v Sydney, pyramídy, Veký cínsky múr, socha Krista v Rio de Janeiro, katedrály

Navrhnú trasu výletu po zaujímavých miestach. Orientova sa na mape

Najkrajsie miesta na Zemi, ktoré vytvoril clovek

Práca s odbornou literatúrou, vyhadávanie informácií , prezentovanie návrhov, skupinová práca

Na príklade modelového regiónu vytvori podrobnú charakteristiku regiónu Pripravi prezentáciu o zivote udí vo vybranej oblasti Vytvori mentálnu mapu svetadielov

7

pyramídy,) Pamiatky UNESCO

Obsah vzdelávania ­ Geografia ­ rozsirujúce ucivo (33 h) Téma

Objavovanie Zeme a vesmíru Povrch Zeme, svetadiely, oceány Mapa a glóbus Ako vytvorila príroda najkrajsie miesta na Zemi Najkrajsie miesta na Zemi, ktoré vytvoril clovek Projekt

Obsah

získa poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomi si vplyv slnecnej energie pre zivot udí získa poznatky o povrchu Zeme, rozdelení kontinentov, svetadielov a oceánov získa poznatky o glóbuse, urci geografickú polohu, pouzíva mapy, mera vzdialeností na mape pohoria a ich vznik, zemetrasenie, kaony, vodopády, cinnos riek, vetra, adovca sídla na Zemi, kultúrne a technické stavby, pamiatky UNESCO tvorba a prezentácia najkrajsích miest na Zemi

Casová dotácia

5h 1h 2h

9h

10 h 6h

Spolu

66 h / 2 h týzdenne

8

UCEBNÉ PLÁNY

PREDMET ROCNÍK ZARADENIE PREDMETU SKOLSKÝ ROK VYPRACOVAL

GEOGRAFIA

Piaty Rozsirujúce vyucovanie 2008/2009 Ing. Alexandra Krízová

Charakteristika ucebného predmetu

Základnou kompetenciou geografie je práca s mapou . Ziak by mal vedie pracova s mapou, cíta ju, orientova sa poda mapy , autoatlasu, analyzova obsah mapy a interpretova ho, vedie zhotovi mentálnu mapu, zhotovi nácrt okolia .Vedie sa zorientova v neznámom teréne poda buzoly, GPS, kompasu , poda prírodnín .Pre ziakov je dôlezité vedie pracova s odbornou casopismi, internetom. Cieom casovej dotácie je : Rozvíja kompetencie ziakov v oblasti prírodných vied (pozorova prírodné procesy, pochopi orogenetické a tektogenetické procesy, vzahy priamo v prírode), v oblasti komunikacných schopností (vyhadáva, triedi a spracováva informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumitene prezentova svoje poznatky, skúsenosti a zrucnosti a aplikova ich v praktických podmienkach), rozvíja schopnos objavova a snahu vysvetova, diskutova o návrhoch. Vedie cíta mapu, orientova sa na nej a poda nej v teréne ­ plány miest, autoatlas. a populárno-vedeckou literatúrou,

9

Obsah predmetu

Téma

Objavovanie Zeme a vesmíru

Obsah

Vesmír, objekty vo vesmíre, Zem vo vesmíre, Slnecná sústava, pohyby Zeme, významné osobnosti astrológie a kozmológie svetadiely, moria, ostrovy a polostrovy, prielivy, prieplavy, zálivy, najvyssie pohoria, sopky, zemetrasenia, tsunami, ich vznik, pohyb zemských krýh, adovce, rieky, jazerá, cinnos rieky, vetra , významní objavitelia Cítanie mapy, orientácia poda mapy v teréne, orientácia pomocou kompasu, buzoly, GPS, vyhadávanie máp a trasy cesty na internete

rôznorodos rastlinstva a zivocísstva na Zemi, obyvatestvo v rôznych castiach Zeme, prírodné útvary vytvorené cinnosou vonkajsích geologických ciniteov

Casová dotácia

7h

Povrch Zeme, svetadiely a oceány Mapa a glóbus Cestujeme po Zemi - najkrajsie miesta vytvorené prírodou najkrajsie miesta vytvorené clovekom

6h

10 h

21 h

kultúrne pamiatky vo svete od staroveku po súcasnos

15 h 7h

Tvorba a prezentácia projektov

Spolu

· · · · · · · ·

66 h / 2 h týzdenne

orientova sa na mape poda zemepisných súradníc, orientova sa v pláne mesta, v autoatlase, v mape alebo pláne na internete vedie cíta mapy vseobecno-zemepisné, tematické, rozumie im, interpretova údaje získané z grafu, diagramu zorientova v neznámom teréne poda buzoly, GPS, kompasu , poda prírodnín vysvetli príciny striedania da a noci, striedania rocných období a uvies dôsledky pohybov Zeme na prírodné procesy, vysvetli vznik casových pásiem, pocíta vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou poda príkladov vedie vysvetli ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto, kaon, rieka, adovec, pús, dazový prales, uvies príklady pripravi projekt, vypracova a prezentova ho 10

· · ·

diskutova o geografických zaujímavostiach ­ prírodných a kultúrnych získava údaje zo zdrojov, vyuzi internet, odbornú literatúru, encyklopédie tvori mentálne mapy so symbolmi

Metodické východiská predmetu

Kazdá téma zaha : § § § teoretickú prípravu, praktický výskum a získavanie skúseností zo zdrojov projektové spracovanie ( poda plánu )

Hodnotenie ziakov v predmete

Hodnoti sa budú ústne odpovede, písomné testy, projekty Produkt : Mapa tvarov zemského povrchu ( individuálna práca ) Cestovná kancelária ­ Návrh na poznávacie zájazdy ( projekt skupiny ziakov Miesto, ktoré chcem navstívi ­ udský alebo prírodný výtvor ( projekt ziaka )

Literatúra:

Ucebnica, Odborné casopisy: National geographic, GEO, udia a zem Encyklopédie geografie, internetové stránky, DVD

11

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský UMENIE A KULTÚRA HUDOBNÁ VÝCHOVA Piaty 1

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Hudobná výchova na 2. stupni základnej skoly vychádza z úrovne hudobnoestetického rozvoja, ktorú ziaci dosiahli na 1. stupni ZS. Nadväzuje na primárne vzdelávanie a postupne vedie ziakov od didaktickej interakcnej hudobnej hry k rozvoju hudobnej predstavivosti, fantázie a tvorivých prístupov k hudbe v kontexte s inými druhmi umenia. Hudobná výchova je spolocenský, organizovaný, cieavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám. Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné cinnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnos ziakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s vyuzitím specifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Vzájomným pôsobením cinnostného, tvorivého a objaviteského princípu hudobná výchova vytvára predpoklady na poskytovanie zázitkov, radosti, pozitívnych zivotných podnetov tak, aby sa hudba stala súcasou zivota ziakov.

2. Ciele predmetu

Cieom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom respektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania. Kognitívne ciele Cieom je, aby ziaci získali komunikácie s hudbou a tak: spoznajú najvýznamnejsích slovenských a svetových hudobných skladateov si uvedomia svoju národnú identitu (slovenské udové a národné piesne...) získajú úctu ku svojej kultúre, ale aj ku kultúre iných národov a etník, získajú schopnos vyjadrova svoje emócie, vzahy a postoje dokázu analyzova a porovnáva poznatky a podnety z iných predmetov (D, VV,Z...) poznatky, vedomosti a zrucnosti v procese

Socioafektívne ciele prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokázu ziaci prekona svoj egocentrizmus, vedia pochopi autorov citový a myslienkový svet s urcitou mierou stotoznenia sa - výchova k empatii na základe vnímania a prezívania hudobných skladieb - slovne, výtvarne a pohybom vyjadri svoje estetické zázitky, vedie prezíva výnimocnos významných umeleckých osobností a hada v ich tvorivých osudoch inspiráciu pre vlastný zivot, schopnos spolupracova (pri hudobno-dramatických cinnostiach) vedie oceni silu hudby, uvedomi si jej miesto v zmysluplnom vyuzívaní voného casu Psychomotorické ciele ziaci dokázu správne realizova hudobné prejavy (vokálne, instrumentálne, pohybové) a integrova ich pri realizácii hudobno-dramatických cinnosti, na primeranej úrovni dokázu vyuzi nadobudnuté zrucnosti pri vyjadrení svojich myslienok, pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikova s okolitým svetom.

2

3. Kúcové kompetencie

Jedným z prioritných zámerov nových vzdelávacích programov je, aby sa výchova a vzdelávanie realizovalo na základe harmonizovaných ucebných osnov vyucovacích predmetov. Vemi dôlezité a potrebné je dosiahnu, aby dobre vedená hudobná výchova participovala na dosiahnutí kúcových kompetencii ziakov

sekundárneho vzdelávania. Úlohou predmetu je rozvíja kúcové kompetencie tak, aby sa: formoval a rozvíjal emocionálny svet ziakov, formovali mravné vzahy ziakov k prostrediu v skole a v rodine, pozitívne vzahy k prírode, ku vsetkým prejavom zivota, vychovali ziaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzahom ku kultúrnemu zivotu spolocnosti a podieaním sa na om, vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení ­ s poéziou, výtvarnými dielami, tancom, filmom, videom a modernými komunikacnými technológiami, vychovávali vnímaví, aktívni poslucháci, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov k nim, hudobná výchova participuje na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, obcianskej, komunikacnej kompetencie.

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Metódy a formy práce v hudobnej výchove vyrastajú z cinnostného základu predmetu, z tematického usporiadania uciva a z práce s piesou a skladbou ako s umeleckým dielom. Ich spolocnými znakmi sú: motivácia záujmu dieaa, porovnávanie, rozlisovanie, pokusné objavovanie, prezívanie. V kontakte ucitea so ziakmi dominuje partnerský dialóg. Ucite dbá na rozvoj hodnotiaceho myslenia ziakov. Pre hudobnú výchovu na 2. stupni základnej skoly je specifická najmä metóda priamej skúsenosti, metóda hudobného pozorovania, metóda didaktickej hry a metóda problémového prístupu. V nich sa funkcne uplatuje metóda porovnávacia, metóda

3

analytická a syntetická, induktívna a deduktívna. V práci s ucebnicou a didaktickou technickou dochádza k syntéze týchto metód. Specifickou formou organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v hudobnej výchove je skupinová práca ziakov na rôznych cinnostných úlohách a hudobná beseda. Specifickou crtou predmetu je spojenie práce na hodine s mimotriednou a mimoskolskou aktivitou ziakov. Ucite tvorivo usmeruje hudobnovýchovný proces tak, aby kontakty ziakov s hudbou mali objaviteský charakter, aby ziaci hudobnú cinnos prezívali ako zaujímavú hru a snazili sa do nej preniknú, sta sa jej úcastníkmi. Sleduje preto vzdy tvorivý charakter cinností. Závaznou uciteovou úlohou pri usmerovaní hudobných cinností je sústavné rozvíjanie hudobnosti ziakov. V popredí je pritom sústavná práca s detským speváckym hlasom, respektujúca poziadavky hlasovej hygieny, alej rozvoj rytmického cítenia, rozvoj sluchových schopností, predpokladov pre pohybové vyjadrenie hudby, zrucnosti pre hru na detských hudobných nástrojoch, výchova k aktívnemu pocúvaniu hudby. Tak ucite vytvára predpoklady pre stále vsestrannejsí kontakt ziaka s hudbou a pre hlbsí estetický zázitok z nej.

5. Hodnotenie predmetu

Slovné ohodnotenie ­ pochvala, povzbudenie; diplomy po podujatiach a speváckych súaziach; známky na vysvedcení

6. Zdroje

Ucebnica HV pre 5. rocník schválená MS SR da 1. júla 2003 pod císlom 5774/20031:091; autori: Langsteinová ­ Felix Ucebnica HV pre 6. rocník schválená MS SR da 1. júla 2004 pod císlom CD-200410092/20066-1:091; autori: Langsteinová ­ Felix Ucebnica HV pre 7. rocník schválená MS SR da 24. mája 2006 pod císlom CD-20065660/17093-2:091; autori: Langsteinová ­ Felix Knizné vydania k preberaným témam, encyklopédie Webové lokality

4

7. Obsah vzdelávania

Celok

cd

téma

obsahový standard - hudobná výchova - hudba

výkonový standard Pochopi funkciu hudby pre nás zivot. Získa základné vedomosti o základných výrazových prostriedkoch hudby. Nauci sa piese. Vedie co je rytmus. Pochopi jeho dôlezité poslanie v piesni, hudobnej skladbe. Nauci sa základné taktovacie pohyby. Vedie co je melódia a motív. Pochopi rozdiel medzi melodikou a melódiu. Nauci sa piese.

kompetencie Vedie podstatu predmetu hudobná výchova. Vedie charakterizova jednotlivé výrazové prostriedky hudby Vedie spieva intonacne cisto a rytmicky presne. Vedie urci takt piesne a uplatova základné taktovacie pohyby pri speve. Dokáza vytvára jednoduché rytmické sprievody. Vedie z daných tónov vytvori melódiu a v danej skladbe spozna motív. Vedie spieva intonacne cisto a rytmicky presne.

1

Úvodná hodina

Základné výrazové prostriedky hudby

- výrazové prostriedky hudby

Ako sa nám prihovára hudba

Rytmus

- rytmus - doba. takt, taktovacie gestá

11 Melódia - melodika, melódia - motív

Harmónia

- harmónia, homofónia, polyfónia - akord, harmonický sprievod

Vedie co je harmónia a akord. Uvedomi si dôlezitos harmónie pri tvorbe hudobného diela a jej vplyv na náladu piesne. Nauci sa piese.

Tempo

- tempo - tempové oznacenia

Vedie co je tempo a pozna základné tempové oznacenia. Nauci sa piese.

Dynamika

- dynamika - dynamické znacky

Vedie co je dynamika a pozna základné dynamické znacky. Pochopi funkciu dynamiky v hudobnom diele.

Sluchovo rozlisova durové a molové akordy. Pozna rozdiel medzi homofóniou a polyfóniou. Vedie spieva intonacne cisto a rytmicky presne. Vedie urci tempo v danej piesni alebo hudobnej ukázke. Schopnos vníma zmeny tempa a vedie ich pomenova. Vedie spieva intonacne cisto a rytmicky presne. Vedie urci dynamiku v danej piesni alebo hudobnej ukázke. Schopnos vníma zmeny dynamiky a pomenova ich.

6

Farba

- farba - symfonický orchester, spevácke hlasy

Oboznámi sa so symfonickým orchestrom. Pozna farbu zvuku rôznych hudobných nástrojov, vedie rozdeli spevácke hlasy.

Pochopi farbu jednotlivých hudobných nástrojov. Vedie pomenova hudobné nástroje a následne ich zaradi do príslusných nástrojových skupín. Osvoji si správanie sa na hudobných a slávnostných podujatiach. Ma hudobný zázitok z pocutého hudobného diela. Vedie sa orientova v znejúcej hudbe, na základe výrazových prostriedkov hudby vyjadri svoje pocity, pochopi komunikatívnu funkciu hudby.

Hudba na koncertnom pódiu PT 3

- koncert, bullletin, dirigent

Vedie ako sa správa na hudobných a slávnostných podujatiach.

Ako pocúva hudbu? B. Smetana: Vltava I.

- výrazové prostriedky hudby

Nauci sa pocúva hudbu. Pochopi funkciu výrazových prostriedkov hudby

7

Ako pocúva hudbu? B. Smetana: Vltava II.

- výrazové prostriedky hudby

Nauci sa pocúva hudbu. Pochopi funkciu výrazových prostriedkov hudby

Opakovanie

- výrazové prostriedky hudby

Zhrnú a upevni poznatky a vedomosti. Prostredníctvom piesní a hudobných ukázok pozna hudobnú kultúru Slovenska. Získa vedomosti o slovenskej udovej kultúre, folklóre (udové piesne, tance) . Nauci sa udovú piese.

Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov

8

Slovensko ­ udové piesne tance

- udová a umelá piese, udový tanec - folklór

Schopnos postrehnú výrazné hudobné myslienky, napätie a uvonenie v hudbe. Schopnos verbalizova hudobný zázitok, pocity, dojmy. Cez výrazové prostriedky hudby charakterizova pocúvanú skladbu. Prechováva úctu k udovým tradíciám, snazi sa ich zachováva. Pozna a vedie zaspieva vybrané slovenské udové piesne. Pozna niektoré udové tance, vedie niektoré základné tanecné prvky.

8

Slovensko ­ hymnické piesne, národná hudba

- hymnická piese, národná hudba

Získa vedomosti o slovenskej národnej hudbe. Nauci sa hymnickú piese.

Slovensko ­ populárna hudba

- populárna piese

Získa vedomosti o populárnej hudbe na Slovensku. Nauci sa slovenskú populárnu piese. Prostredníctvom piesní a hudby pozna hudobnú kultúru Ciech. Prostredníctvom piesní a hudby pozna hudobnú kultúru Rakúska. Prostredníctvom piesní a hudby pozna hudobnú kultúru Maarska.

Cesko PT 1

- hudobná kultúra - typická piese, hudba

Rakúsko PT 1

- hudobná kultúra - typická piese, hudba

Maarsko PT 1

- hudobná kultúra - typická piese, hudba

Pozna niektoré hymnické piesne, pozna pôvod a vznik Slovenskej hymny. Pozna mená niektorých priekopníkov slovenskej národnej hudby. Pozna mená niektorých interpretov populárnych piesní. Vedie spieva niektorú slovenskú populárnu piese. Pozna hudobnú kultúru Ciech. Vedie spieva typickú ceskú piese. Pozna hudobnú kultúru Rakúska. Pozna typické hudobné skladby a piesne tohto národa. Pozna hudobnú kultúru Maarska. Vedie spieva typickú maarskú piese.

9

Rusko PT 1

- hudobná kultúra - typická piese, hudba - udová a umelá piese, hudobná kultúra národov

Prostredníctvom piesní a hudby pozna hudobnú kultúru Ruska. Zhrnú a upevni poznatky a vedomosti. Cez vybranú hudobnú ukázku získa základné poznatky a predstavu o opere.

Opakovanie

Opera ­ detská

- opera, detská opera - libreto

Hudba spojená s inými druhmi umenia

10 - melodráma - motív Cez vybranú hudobnú ukázku získa základné poznatky a predstavu o melodráme.

Melodráma

Pozna hudobnú kultúru Ruska. Vedie spieva typickú ruskú piese. Pozna nasu hudobnú kultúru a kultúru iných národov. Z hudobnej ukázky vyvodi základné prvky, znaky opery (detskej). Pozna názov a autora vypocutej hudobnej ukázky. Z hudobnej ukázky vyvodi základné prvky, znaky melodrámy. Pozna názov a autora vypocutej hudobnej ukázky. K hlavným postavám pocutej melodrámy priradi hudobný motív.

10

Rozprávková opera

- rozprávková opera - ária

Cez vybranú hudobnú ukázku získa základné poznatky a predstavu o rozprávkovej opere.

Komická opera

- komická opera

Cez vybranú hudobnú ukázku získa základné poznatky a predstavu o komickej opere.

Z hudobnej ukázky vyvodi základné prvky, znaky rozprávkovej opery. Pozna názov a autora vypocutej hudobnej ukázky. Vedie reagova pohybom na hudbu, vyjadri pohybom charakter znejúcej hudby. Z hudobnej ukázky vyvodi základné prvky, znaky komickej opery. Pozna názov a autora pocutej hudobnej ukázky. Vedie zaspieva piese z pocutej hudobnej ukázky.

11

Opereta

- opereta

Cez vybranú hudobnú ukázku získa základné poznatky a predstavu o operete.

Muzikál

- muzikál - výrazový tanec

Cez vybranú hudobnú ukázku získa základné poznatky a predstavu o muzikále.

Balet

- balet

Cez vybranú hudobnú ukázku získa základné poznatky a predstavu o balete.

Z hudobnej ukázky vyvodi základné prvky, znaky operety. Pozna názov a autora pocutej hudobnej ukázky. Vedie zaspieva piese z pocutej hudobnej ukázky. Z hudobnej ukázky vyvodi základné prvky, znaky muzikálu. Pozna názov a autora pocutej hudobnej ukázky. Z hudobnej ukázky vyvodi základné prvky, znaky baletu. Pozna názov a autora pocutej hudobnej ukázky. Vyjadri pohybom charakter, výraz a náladu znejúcej hudby.

12

Symfonická rozprávka

- symfonická rozprávka - symfonický orchester, príznacný motív

Cez vybranú hudobnú ukázku získa základné poznatky a predstavu o symfonickej rozprávke.

Domy plné hudby, divadla a tanca

- divadlo, operné domy - javisko, hadisko, zákulisie - druhy umenia - skladatelia a ich diela

Pozna vybrané divadlá, operné domy. Zhrnú a upevni poznatky a vedomosti o druhoch umenia, skladateoch a ich dielach.

Z hudobnej ukázky vyvodi základné prvky, znaky symfonickej rozprávky. Pozna názov a autora pocutej hudobnej ukázky. Vedie urci príznacný motív, pomenova nástroje a priradi ich k hlavným postavám hudobnej ukázky. Pohybom vyjadri znejúcu hudbu. Vedie názvy známych operných domov, divadelných budov vo svete. Po viacnásobnom vypocutí pozna hudobné skladby a ich autorov.

Opakovanie

13

Co ste sa naucili?

- výrazové prostriedky hudby - hudba národov - druhy umenia - skladatelia a ich diela

Zhrnú a upevni poznatky a vedomosti získané pocas skolského roka.

Zopakovaním upevni získané poznatky a vedomosti. Snaha vytvori hudobnú rozprávku. Pri jej tvorbe vyuzi získané poznatky o výrazových prostriedkoch hudby. Spája vokálne, instrumentálne a hudobnopohybové cinnosti, schopnos spolupracova. Snaha vytvori hudobnú rozprávku. Pri jej tvorbe vyuzi získané poznatky o výrazových prostriedkoch hudby. Spája vokálne, instrumentálne a hudobnopohybové cinnosti, schopnos spolupracova.

Zhudobnenie vybranej detskej rozprávky I. PT 7 3

- výrazové prostriedky hudby

Zhudobni rozprávku na základe vedomostí získaných na hodinách hudobnej výchovy pocas skolského roka. ,,Zahra" sa na skladatea.

Zhudobnenie vybranej detskej rozprávky II. PT 7

- výrazové prostriedky hudby

Zhudobni rozprávku na základe vedomostí získaných na hodinách hudobnej výchovy pocas skolského roka. ,,Zahra" sa na skladatea.

14

15

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI INFORMATIKA Piaty 0,5 + 0,5

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Informatika má dôlezité postavenie vo vzdelávaní, pretoze podobne ako matematika rozvíja myslenie ziakov, ich schopnos analyzova a syntetizova, zovseobecova, hada vhodné stratégie riesenia problémov a overova ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myslienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúzia ako vseobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyucovania informatiky je vies ziakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník pouzívaných pri práci s údajmi a toku informácií v pocítacových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuzívaniu prostriedkov informacnej civilizácie s respektovaním právnych a etických zásad

pouzívania informacných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnu spolocným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informacných technológií vo vyucovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoskolských programov a pri riadení skoly.

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a vyuzitia jej nástrojov zabezpecí rovnakú prílezitos pre produktívny a pohodlný zivot obyvateov SR v informacnej a znalostnej spolocnosti, ktorú budujeme. Oblas informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejsie sa zamera na stúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekracujú súcasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnú vyucovaniu informatiky siroký priestor na motiváciu a praktické projekty.

2. Ciele predmetu

Cieom predmetu je sprístupni základné pojmy a techniky pouzívané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpoctových procesov. Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informacnými technológiami vytvára platformu pre vsetky alsie predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejsie sa zamera na stúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekracujú súcasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnú vyucovaniu informatiky siroký priestor na motiváciu a praktické projekty.

3. Kúcové kompetencie

Výchovno ­ vzdelávací proces smeruje k tomu, aby ziaci: sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním; rozumeli pojmom algoritmus a program; sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov ­ z pohadu ich architektúry (pocítac, prídavné zariadenia, média, komunikácie) a logickej struktúry (napr. operacný systém); si rozvíjali schopnos algoritmizova zadaný problém, rozvíjali si

programátorské zrucnosti, naucili sa pracova v prostredí bezných aplikacných programov, naucili sa efektívne vyhadáva informácie ulozené na CD alebo na sieti a naucili sa komunikova cez sie;

-

nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t.j. schopnos realizova jednoduchý výskumný projekt, sformulova problém), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naucili sa viaceré metódy na riesenie problémov;

-

rozvíjali

si

svoje

schopnosti

kooperácie

a komunikácie

(naucili

sa

spolupracova v skupine pri riesení problému, verejne so skupinou o om diskutova a referova; rozvíjali si svoju osobnos, tvorivos, logické myslenie, zodpovednos, morálne a vôové vlastnosti, húzevnatos, sebakritickos a snazili sa o sebavzdelávanie; naucili sa respektova intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií, pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky;

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Metódy a formy práce: rozhovor, výklad ucitea, demonstrácia adekvátnosti pouzitia IKT, samostatná práca ziakov (s pocítacom, pracovným listom), ústna ziacka prezentácia vyhadaných, spracovaných informácií, práca s portálom

5. Hodnotenie predmetu

Poziadavky na výstup: Ziak - pozná princípy prevodu do a z dvojkovej sústavy dokáze vytvori plagát, vizitku, pozvánku vie upravi fotografiu, koláz, texty v obrázkoch dokáze graficky prezentova výsledky prieskumu medzi spoluziakmi dokáze vytvori prezentáciu a pozná zásady správneho prezentovania dokáze hada slovo, pojem v tabuke, dokumente, v encyklopédii dokáze hada titul v elektronickej kniznici pozná edukacné prostredia pre iné predmety dokáze posla emailovú správu s prílohou pozná skolský web, vyhadávanie informácií na internete pomocou google

-

vie pouzíva niektorý z nástrojov na interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje netikety

-

dokáze zapisova a interpretova postupy do formálneho zápisu demonstruje v detskom programovacom prostredí riesenie úloh s opakovaním nejakých cinností dokáze porovna cas trvania rôznych riesení problému dokáze spúsa naraz viac aplikácií pozná ukladanie informácií na rôzne média, vie porovna kapacitu dokáze pracova v lokálnej sieti pozná logické princípy fungovania internetu pozná formát a typy súborov pozná vyuzitie informacných a komunikacných technológií v znalostnej

-

spolocnosti (bankovníctvo, zdravotníctvo, doprava, umenie...) pozná riziko pocítacovej kriminality a jej dopady vie co sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér, pozná rozdiel v pouzívaní a sírení programov s rôznymi stupami licencií Výstupy: Ziaci pracujú samostatne, vyhadávajú rôzne informácie, spracovávajú ich, spracujú projekty, ktoré prezentujú pred spoluziakmi, na výstave v skole a v obci. Hodnotenie predmetu: Verbálne ­ ústna pochvala · · · · · · · na základe teoretických vedomostí, na základe praktických zrucností, po spracovaní a prezentácii projektu, ziak sebareflexiou zhodnotí prácu v skupine, ziaci sa budú podiea na hodnotení projektov svojich spoluziakov, co ich zaujalo, co sa im nepácilo (bodovanie spracovaných projektov) Ucite ocení ziakov Diplomom mladého informatika. Na vysvedcení bude klasifikovaný známkou.

6. Zdroje

Kalas I. a kol., Informatika pre stredné skoly, SPN, 2001 Kalas, Winczer, Tvorivá informatika ­ Informatika okolo nás, SPN, 2007 Blaho, Kalas, Tvorivá informatika ­ Prvý zosit z programovania + CD, SPN, 2007 Varga, Hrusenská, Tvorivá informatika ­ Prvý zosit s internetom, SPN, 2006 Salanci, Tvorivá informatika ­ Prvý zosit o obrázkoch + CD, SPN, 2005

7. Obsah vzdelávania

Témy: 1.Informacná spolocnos ­ od mechanizácie k informacnej spolocnosti (digitálne zariadenia v domácnosti, mobil....) a v znalostnej spolocnosti (architektúra, doprava, zdravotníctvo) - bezpecnos na internete 2. Princípy fungovania IKT ­ základné pojmy ­ softvér, hardvér, vstupné a výstupné zariadenia, operacný systém, práca s výucbovými CD a DVD 3. Informácie okolo nás ­ základné pojmy ­ informatika, informácia - grafická informácia, kresba vonou rukou, prenásanie, kopírovanie obrázkov - textová informácia, formátovanie textu, nadpisy, odrázky, obrázky v texte 2h 1h 2h 2h 1h 2h

4. Komunikácia prostredníctvom IKT ­ Internet, elektronická posta, e-mailová adresa, e-mailová komunikácia, (n)etiketa 5. Postupy, riesenie problémov, algoritmické myslenie ­ algoritmus a program -pojmy, postup riesenia, zápis riesenia do diagramu Spolu 17h t.j. 0,5 h / týz. 3h 4h

UCEBNÉ PLÁNY

PREDMET ROCNÍK ZARADENIE PREDMETU SKOLSKÝ ROK VYPRACOVAL

INFORMATIKA

Piaty Rozsirujúce vyucovanie 2008/2009 Mgr. Zlatica Habláková

Obsah predmetu

Poslaním vyucovania informatiky je vies ziakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník pouzívaných pri práci s údajmi a toku informácií v pocítacových systémoch. Budova tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuzívaniu prostriedkov informacnej civilizácie s respektovaním právnych a etických zásad

pouzívania informacných technológií a produktov. Informatika rozvíja myslenie ziakov, ich schopnos analyzova a syntetizova, zovseobecova, hada vhodné stratégie riesenia problémov a overova ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myslienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúzia ako vseobecný prostriedok komunikácie. Témy: 1. Úvodná hodina, Bezpecnos pri práci ­ Bezpecnos pri práci, oboznámenie sa s pravidlami a organizáciou práce v ucebni informatiky 2. Klávesnica, mys ­ Didaktické hry na nácvik práce s klávesnicou, mysou 3. Informacná spolocnos ­ Súcasnos, minulos a budúcnos pocítacov ­ ukázky technického a programového vybavenia, príbehy z histórie - riziká informacných technológií - bezpecnos na internete 4. Komunikácia prostredníctvom IKT ­ história vzniku internetu, sie, webová adresa, vyhadávace, web-stránka skoly, chat 1h 1h 1h 1h 1h 2h

5. Informácie okolo nás ­ Samostatná práca ziakov ­ Tvorba projektov v Microsoft Office PowerPoint-e, práca na projekte 6. Vzdelávanie ­ Práca s výucbovými CD/DVD ­ encyklopédie, informácie v informacnom systéme, hadanie titulov, prechádzanie a hadanie v internetovom obchode, odkazy.... 2h 4h

7. Postupy, riesenie problémov, algoritmické myslenie ­ pojmy, postup riesenia, zápis riesenia v detskom programovacom prostredí riesenie úloh s opakovaním nejakých cinností, zapamätávanie výpoctov do premenných, zoskupovanie castí riesenia do procedúr Spolu 17h t.j. 0,5 h / týz. 4h

Metodické východiská predmetu

Metódy a formy práce: rozhovor, výklad ucitea, demonstrácia adekvátnosti pouzitia IKT, samostatná práca ziakov (s pocítacom, pracovným listom), ústna ziacka prezentácia vyhadaných, spracovaných informácií, práca s portálom

Cie predmetu

Cieom predmetu je sprístupni základné pojmy a techniky pouzívané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpoctových procesov. - Nauci sa vyuzíva efektívne pocítac pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyucovaní, vyjadrovaní svojich myslienok a postojov a riesení problémov reálneho zivota. - Osvoji si schopnos prostredníctvom internetu a IKT získava a spracova informácie v textovej aj grafickej podobe. - Rozvíja tvorivos. - Osvoji si schopnos komunikácie prostredníctvom mailovej posty. - Prostredníctvom práce s mysou, tabletom, klávesnicou zlepsova jemnú motoriku ziakov, ich koordináciu a priestorovú orientáciu. - Nauci sa, ze pocítac nie je len zdrojom zábavy ale prostriedkom, pomocou ktorého dokázu realizova svoje nápady, predstavy, tvorivé plány, dokázu získava informácie a komunikova s umi na celom svete. - Vytvori priestor pre zmysluplnú orientáciu na tvorivé aktivity s IKT ako alternatívu k ohrozeniam, s ktorými sa stretávajú. - Rozvíja estetické cítenie (formálna stránka výstupov). - Nauci sa spolupracova na projektoch, rozvíja organizacné, komunikacné a kooperatívne schopnosti.

Hodnotenie ziakov v predmete

Poziadavky na výstup: Ziak - pozná princípy prevodu do a z dvojkovej sústavy dokáze vytvori plagát, vizitku, pozvánku vie upravi fotografiu, koláz, texty v obrázkoch dokáze vytvori graf frekvencií nejakého prieskumu medzi spoluziakmi dokáze vytvori alebo prerozpráva príbeh ako prezentáciu dokáze hada slovo, pojem v tabuke, dokumente, v encyklopédii dokáze hada titul v elektronickej kniznici pozná edukacné prostredia pre iné predmety Výstupy: Ziaci pracujú samostatne, vyhadávajú rôzne informácie, spracovávajú ich, spracujú projekty, ktoré prezentujú pred spoluziakmi. Po spracovaní a prezentácii projektu, ziak sebareflexiou zhodnotí prácu, ziaci sa budú podiea na hodnotení projektov svojich spoluziakov, co ich zaujalo, co sa im nepácilo (bodovanie spracovaných projektov). Ucite ocení ziakov Diplomom mladého informatika. Na vysvedcení bude klasifikovaný známkou.

Literatúra

Kalas I. a kol., Informatika pre stredné skoly, SPN, 2001 Kalas, Winczer, Tvorivá informatika ­ Informatika okolo nás, SPN, 2007 Blaho, Kalas, Tvorivá informatika ­ Prvý zosit z programovania + CD, SPN, 2007 Varga, Hrusenská, Tvorivá informatika ­ Prvý zosit s internetom, SPN, 2006 Salanci, Tvorivá informatika ­ Prvý zosit o obrázkoch + CD, SPN, 2005

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI MATEMATIKA Piaty 3,5 + 1

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Ucebný predmet je zameraný na schopnos rozvíja a pouzíva matematické myslenie na riesenie rôznych problémov v kazdodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Zaha pouzívanie matematických modelov myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuky). Jednotlivec by mal ma zrucnosti na uplatovanie základných matematických princípov a postupov v kazdodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Mal by by schopný myslie matematicky, chápa matematický dôkaz, komunikova v matematickom jazyku a pouzíva vhodné pomôcky. Pri prezentácii nových

matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania ziakov. Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na styri tematické okruhy: Vytvorenie oboru prirodzených císel do a nad milión Poctové výkony s prirodzenými císlami ­ I. Geometria a meranie

Riesenie aplikacných úloh a úloh rozvíjajúcich specifické matematické myslenie. V tematickom okruhu Vytvorenie oboru prirodzených císel do a nad milión sa vytvára predstava o vekých císlach. Ziak sa oboznamuje s pocítaním po desatisícoch, tisícoch, stovkách. Cíta a zapisuje prirodzené císla, poznáva rád císlice v zápise prirodzeného císla, porovnáva, usporadúva, zaokrúhuje císla, zobrazuje na císelnej osi. V tematickom okruhu Poctové výkony s prirodzenými císlami ­ I. ziaci násobia a delia spamäti mimo obor násobilky v obore do 100, delia so zvyskom v obore do 100. Násobia a delia písomne jednociferným císlom a v jednoduchých prípadoch aj spamäti. Ziaci vyuzívajú násobenie a delenie pomocou kalkulacky aj dvojciferným císlom. Kontrolujú správnos výpoctu. Riesia jednoduché slovné úlohy na násobenie a delenie. Ziaci sa naucia scitova a odcitova prirodzené císla spamäti, písomne a na kalkulacke (písomne hlavne kvôli pochopeniu princípu). Riesia jednoduché slovné úlohy na scítanie a odcítanie. Ziaci sa oboznamujú s riesením rovnice a nerovnice (zatia bez premennej - len ako hadanie ,,chýbajúcich" císel v príkladoch). V tematickom okruhu Geometria a meranie sa ziaci zoznamujú so základnými geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti trojuholník, stvoruholník,

kruh, kruznica. Vytvárajú rovinné útvary rysovaním kolmíc a rovnobeziek. Ucia sa mera dzky úsecky, vypocíta obvod trojuholníka , stvorca a obdznika, stava telesá zo stavebnicových kociek na základe stanovených podmienok, zväcsova a zmensova geometrické tvary predstavivosti. V tematickom okruhu Riesenie aplikacných úloh a úloh rozvíjajúce specifické matematické myslenie sa ziaci naucia zhromazova, usporiada a graficky znázorni údaje, voli stratégiu a zisova pocet náhodných udalostí pri pokusoch. vo stvorcovej sieti. Dôlezité miesto má rozvoj priestorovej

2. Ciele predmetu

Cieom matematiky v 5. rocníku ZS je, aby ziak získal schopnos pouzíva matematiku v svojom budúcom zivote. Matematika má rozvíja ziakovo logické a kritické myslenie, schopnos argumentova a komunikova a spolupracova v skupine pri riesení

2

problému. Ziak by mal spozna matematiku ako súcas udskej kultúry a dôlezitý nástroj pre spolocenský pokrok. Vyucovanie matematiky musí by vedené snahou umozni ziakom, aby získavali nové vedomosti spirálovite, prostredníctvom riesenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivos, rozvíjali svoju schopnos orientácie v rovine. Výsledkom vyucovania matematiky v 5. rocníku ZS by malo by správne pouzívanie matematickej symboliky a znázorovania a schopnos cíta s porozumením súvislé texty obsahujúce císla, závislosti a vzahy. Ziak by mal vedie vyuzíva pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riesení úloh, pricom vyucovanie by malo vies k budovaniu vzahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností

s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika má vies ziakov k získaniu a rozvíjaniu zrucností súvisiacich

s procesom ucenia sa, k aktivite na vyucovaní a k racionálnemu a samostatnému uceniu sa. Má podpori a upevova kladné morálne a vôové vlastnosti ziakov, ako je samostatnos, cieavedomá rozhodnos, sebavýchova vytrvalos, húzevnatos, dôvera sebakritickos, vo vlastné kritickos, schopnosti

a sebavzdelávanie,

a moznosti, systematickos pri riesení úloh.

3. Kúcové kompetencie

Vytvorenie oboru prirodzených císel do a nad milión · · · pouzíva prirodzené císla pri opise reálnej situácie cíta, zapisuje a porovnáva prirodzené císla, pouzíva, zapisuje a cíta vzah rovnosti a nerovnosti, zaokrúhuje císla zobrazí císla na císelnej osi

Poctové výkony s prirodzenými císlami ­ I. · · · vykonáva spamäti aj písomne základné poctové výkony vykonáva odhady a kontroluje správnos výsledkov poctových výkonov matematizuje jednoduché reálne situácie

3

Geometria a meranie · · · · rozozná, pomenuje a opíse jednotlivé základné geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu pozná, vie popísa, pomenova, nacrtnú, narysova a zostroji základné

rovinné útvary, pozná ich základné prvky a ich vlastnosti vie vykona v praxi potrebné obsahu pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich samostatne pouzíva aj pri praktických meraniach Riesenie aplikacných úloh a úloh rozvíjajúce specifické matematické myslenie · · · · prostredníctvom hier a manipulatívnych cinností získa skúsenosti najdôlezitejsie merania a výpocty obvodu,

s organizáciou konkrétnych súborov predmetov vie z daného poctu prvkov vybra skupinu s daným poctom prvkov poda urceného pravidla a vypocíta pocet mozností výberu vykonáva zber, zápis, interpretácia údajov a ich grafické znázornenie je schopný orientova sa v mnozine údajov

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Ucite aktivizuje ziakov vo vsetkých fázach vyucovania, dbá o to, aby ziaci porozumeli ucivu, o com sa presviedca castým kladením otázok, pricom ziada aj zdôvodnenie odpovede. Pri vyucovaní budú pouzívané metódy, ktoré sa blízia objaviteskému postupu a rozvíjajú samostatnos, aktivitu a tvorivos ziakov, uplatuje sa diferencovaný prístup. § motivacné - motivacný rozhovor, výzva, úloha ­ vyuzitie skutocnosti, ze matematika vychádza predovsetkým zo skúseností a z potrieb riesi reálne situácie, § expozicné ­ hlavne heuristické ­ oboznamovanie ziaka s novými pojmami, vzahmi, zákonitosami, rozvíjanie riesením problémov, samostatné samostatného vzdelávania (ucenie sa návrhy riesení, vyuzívanie IKT

a experimentovania, pouzívanie inej literatúry, skutocnosti, modelácia srafovaním, tieovaním), 4

kreslenie predmetu poda

§

fixacné ­ orientacné oboznámenie sa s poznatkami, ich reprodukcné ovládanie a tvorivé zvládnutie (opakovacie cvicenia, samostatná práca s ucebnicou, s ucebnými pomôckami, skupinová práca, hry, vlastná tvorba, pamäový tréning),

§

diagnostické ­ pozorovanie, písomné overovanie získaných vedomostí a zrucností, rôzne druhy testov, hlavolamov, projektov, domáce úlohy, platí zásada, ze zisova a hodnoti treba to, co ziak vie. alsích

Je

vhodné

upozorni

ziakov

na

moznos

získania

poznatkov

z matematických súazí,rubrík v detských casopisoch.

5. Hodnotenie predmetu

Klasifikovaním známkami (1 ­ výborný, 2 ­ chválitebný, 3 ­ dobrý, 4 ­ dostatocný, 5 ­ nedostatocný), kazdá písomná práca je ohodnotená bodovaním, pricom príslusnému poctu bodov zodpovedá príslusná známka. Povinné je aj ústne skúsanie, ktoré vsak vyzaduje pohotovos skúsaného a okamzitú odpove, co pri riesení matematickej úlohy môze by problém. Kazdá úloha, cinnos, jej priebeh, postup, tvorivé nápady budú hodnotené aj verbálne. Vyuzíva sa prirodzená súazivos medzi demi, odmenou je potlesk pre víaznú skupinu, prípadne jednotlivca. Vsetky dosiahnuté výsledky i získané známky sa zhodnotia v polrocnej a záverecnej známke z matematiky na vysvedcení.

6. Zdroje

Na podporu a aktiváciu vyucovania a ucenia ziakov sa vyuzijú nasledovné ucebné zdroje: Sedivý, O.: Matematika pre 5.rocník ZS. SPN, 1998 Bero, P., Pytlová, Z.: Zbierka úloh z matematiky pre 3. rocník ZS. OPI BA, 1999 Bero, P., Pytlová, Z.: Zbierka úloh z matematiky pre 4. rocník ZS. OPI BA, 2000 Bálint, .: Vzdelávací standard s exemplifikacnými úlohami z matematiky pre 2. stupe ZS,2002 Cesenek, J.: Zbierka úloh z matematiky pre 5. rocník ZS. SPN BA, 1990 Bálintová, M.: Testy z matematiky pre budúcich stredoskolákov. EXAM BA, 2004 Internetové linky: www.infovek.sk, www.dida.sk, www.p-mat.sk

5

UCEBNÉ PLÁNY

PREDMET ROCNÍK ZARADENIE PREDMETU SKOLSKÝ ROK VYPRACOVAL

MATEMATIKA

Piaty Rozsirujúce vyucovanie 2008/2009 PaedDr. Mariana Paová

Charakteristika ucebného predmetu

Predmet umozní ziakom rozvíja a prehbi si matematické poznatky v 5. rocníku základnej skoly, aby ziak odváznejsie kvantifikoval realitu okolo seba pomocou císel a operácií s nimi, aby pochopil, ze matematika, geometrické útvary a logické problémy sú neoddelitenou súcasou kazdodenného zivota. Predmet bude nadväzova a rozsirova poznatky z matematiky, získané vo vyucovacom procese. V rámci medzipredmetových vzahov ziaci vyuzijú získané vedomosti a zrucnosti v geografii (kilometrovníky miest, pocty obyvateov rôznych krajín, dominanty sveta), vo výtvarnej výchove ( obrazce zlozené z útvarov, vzorky výsiviek), v slovenskom jazyku (kombinovanie písmen, matematické hádanky, pravdivé a nepravdivé vety), v prírodopise (odhad údajov ­ hmotnos udského tela, teplota vzduchu).

Obsah predmetu

1.) Prirodzené císla do a nad milión ( história prirodzených císel, pocty obyvateov rôznych krajín, aktivity ­ molekuly, nálady, salas, hra na milionárov, magické stvorce, algebrogramy ­ císla namiesto písmen, hry na Rimanov, iné císelné sústavy). 8h 2.) Poctové výkony s prirodzenými císlami ( vyjadrenie poctu, mnozstva, dominanty sveta v príkladoch, hra na blesk, preteky áut, v obchode, císla pod machuou ­ rovnice, zápis do tabuky, veselé slovné úlohy) . 8h 3.) Geometria a meranie ( úsecky písmen, stred dlhej úsecky ­ triedna súaz, trate áut, trasa turistu, úsecky na nocnej oblohe, história ceruzky, pera, zositu, rysujeme, ke plynie cas, prekázky úseciek, lúcov, dorysovanie zacatého vzoru, zábavná geometria, jednotky dzky inak, stvorcekový papier ­ mesto z útvarov,

6

poschodia RD, obrazce zlozené z útvarov, obkladacky, smajlíky, hodnotomer, jednoduché siete telies, módna prehliadka - vzory, vzorky výsiviek) 8h 4.) Riesenie aplikacných úloh a úloh rozvíjajúcich specifické matematické myslenie (odhad mnozstva ­ polovica mnozstva, hmotnos udského tela, podobné císla, hra na táraja, tabukové údaje ­ teplota vzduchu, usporiadanie prvkov ­ pexeso, grafické znázornenie údajov, pravdivé a nepravdivé vety, cesticky mravcov, labyrinty, náhodné pokusy s kockou, mincou, guôckami, porovnávanie na váhach, kombinovanie písmen ­ presmycky, matematické hádanky, hlavolamy, aktivity ­ zrkadlo, stávková kancelária, vnútorný hlas). 8 h

Spolu

32 h

1 h / týz.

Metodické východiská predmetu

Kazdá téma zaha - teoretickú prípravu, - praktické overovanie získaných poznatkov a zrucností, - spracovanie získaných výsledkov, vyvodenie záveru. Pri vyucovaní budú pouzívané metódy: - motivacné - motivacný rozhovor, výzva, úloha ­ vyuzitie skutocnosti, ze matematika vychádza predovsetkým zo skúseností a z potrieb riesi reálne situácie, - expozicné ­ hlavne heuristické ­ oboznamovanie ziaka s novými pojmami, vzahmi, zákonitosami, rozvíjanie riesením problémov, samostatné samostatného vzdelávania (ucenie sa návrhy riesení, vyuzívanie IKT

a experimentovania, pouzívanie inej literatúry), - fixacné ­ orientacné oboznámenie sa s poznatkami, ich reprodukcné ovládanie a tvorivé zvládnutie (opakovacie cvicenia, samostatná práca, skupinová práca, hry, vlastná tvorba, pamäový tréning), diagnostické ­ pozorovanie, písomné overovanie získaných vedomostí

a zrucností, rôzne druhy testov, hlavolamov, projektov.

7

Cie predmetu

Ciele predmetu sú zamerané na rozvíjanie algoritmického myslenia, hlbsieho nazerania ziakov na vzah matematiky a reality, rozvíjanie pozorovacej a analytickej schopnosti, na presnos pri meraní a úhadnos pri rysovaní. · · · Rozvíja pohotové pocítanie spamäti, lepsie sa císlami, oboznámi sa s históriou císel. Relaxova s císlami, organizova predmety, hada tvorivé riesenia, vedie posúdi udalosti, vyuzíva medzipredmetové vzahy. Vies k schopnosti získava a triedi informácie z dostupných zdrojov (internet, médiá), analyzova geometrické útvary, pozna fakty o ucebných pomôckach, o císlach. · Zrozumitene prezentova svoje výsledky. orientova medzi vekými

Hodnotenie ziakov v predmete

Poziadavky na výstup : Ziak by mal vedie algoritmicky myslie, pozorova a analyzova matematické situácie, mal by pohotovo pocíta spamäti, orientova sa medzi vekými císlami, pozna históriu císel, mal by relaxova s císlami, vedie organizova predmety, hada tvorivé riesenia, získava potrebné informácie, analyzova geometrické útvary, získa presnos a úhadnos pri rysovaní. Mal by zrozumitene prezentova svoje výsledky. Výstupy : Ziak získa predpoklady na rozvoj vzahu k tomuto predmetu, pretoze vyucovacie hodiny sú naplnené mnozstvom motivacných úloh z rôznych oblastí. U ziaka sa rozvíja cit na vnímanie krásy matematiky a potvrdzuje sa jej neodskriepitené spojenie s realitou. Cibrením matematických zrucností a poznávaním nových faktov z daných styroch oblastí sa formujú dusevné spôsobilosti ziaka (predstavivos, fantázia, tvorivos, zdokonalenie logického myslenia), vedomosti (prehad o císlach, útvaroch, poctových výkonoch, matematizácia reálnych situácii) a postoje (vlastný názor, odhad, snaha o presnos). Ziaci vzdy vypracujú ulozené úlohy, ktoré odprezentujú pred triedou. Úspesné alebo zaujímavé výsledné práce budú vystavené na verejnom mieste v triede alebo skole.

8

Hodnotenie predmetu: Klasifikovaním známkami ako na beznej vyucovacej hodine, kazdá písomná práca je ohodnotená bodovaním, pricom príslusnému poctu bodov zodpovedá príslusná známka. Kazdá úloha, cinnos, jej priebeh, postup, tvorivé nápady budú hodnotené aj verbálne. Vyuzíva sa prirodzená súazivos medzi demi, odmenou je potlesk pre víaznú skupinu, prípadne jednotlivca. Keze sa jedná o rozsírené vyucovanie

matematiky, vsetky dosiahnuté výsledky i získané známky sa zhodnotia v polrocnej a záverecnej známke z matematiky na vysvedcení.

Literatúra:

Bero, P., Pytlová, Z.: Zbierka úloh z matematiky pre 3. rocník ZS. OPI BA, 1999 Bero, P., Pytlová, Z.: Zbierka úloh z matematiky pre 4. rocník ZS. OPI BA, 2000 Berová, Z., Bero, P.: Pomocník z matematiky pre 7. rocník ZS. OPI BA, 2004 Tarábek, J.: Testy z matematiky 95. DIDAKTIS ZA, 1995 Kasparová, Z.: Ako poznám sám seba?. MERKANTIL BA, 1999 Bálint, .: Vzdelávací standard s exemplifikacnými úlohami z matematiky pre 2. stupe ZS,2002 Zapletal, F.: Matematika pre 6. rocník ZS. SPN BA, 1981 Cesenek, J.: Zbierka úloh z matematiky pre 5. rocník ZS. SPN BA, 1990 Cesenek, J.: Zbierka úloh z matematiky pre 6. rocník ZS. SPN BA, 1991 Krizalkovic, K.: Riesené úlohy z modernej matematiky. ALFA BA, 1974 Ijin, M.: Co je okolo nás. SNDK BA, 1955 Bálintová, M.: Testy z matematiky pre budúcich stredoskolákov. EXAM BA, 2004 Automapy, atlasy, obrazové materiály, internet.

9

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský CLOVEK A HODNOTY NÁBOZENSKÁ VÝCHOVA Piaty 1

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Keze clovek je z psychologického a sociologického hadiska prirodzene bytos nábozenská, má potrebu smerova k tomu, co ho presahuje. Vyucovací predmet nábozenská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v skole. Vyucovací predmet nábozenská výchova formuje v cloveku nábozenské myslenie, svedomie, nábozenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav nábozenského myslenia a integrálnej súcasti identity cloveka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k uceniu s cirkvou. Vyucovací predmet nábozenská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie ziakov tak, aby sa z nich stali slusní udia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný zivot i pre zivot spolocnosti. Nábozenská výchova je výchovou k zodpovednosti voci sebe, voci iným jednotlivcom i celej spolocnosti. Ucí ziakov kriticky myslie, nenecha sa manipulova, rozumie sebe, iným uom a svetu, v ktorom zijú. kresanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho moznos zivota

Výucba predmetu zárove naväzuje na alsie spolocenskovedné predmety, umozuje ziakom ozrejmi si morálny pohad na mnohé témy otvorenej spolocenskej diskusie. Ucí ziakov rozlisova medzi tým, co je akceptované spolocnosou, a tým, co je skutocne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spolocnos.

2. Ciele predmetu

Predmet nábozenská výchova umozuje ziakom: o formulova otázky týkajúce sa základných zivotných hodnôt, postojov a konania o konfrontova ich s vedecky a nábozensky (kresansky) formulovanými pohadmi na svet o hada svoju vlastnú zivotnú hodnotovú orientáciu o formova svedomie o prehlbova medziudské vzahy cez skvalitnenie komunikácie o spoznáva spôsoby komunikácie cloveka s Bohom o oceni komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia cítania Bozieho slova o rozvíja kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spolocnosti a v cirkvi

3. Kúcové kompetencie

Napanie cieov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyucovacích predmetov sa realizuje v skolskom prostredí prostredníctvom kúcových a predmetových kompetencií ziakov, ktoré zárove rozvíja. Vyucovací predmet nábozenská výchova sa podiea na rozvoji kúcových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: Komunikacné kompetencie - ziak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie otázky a zisuje odpovede, ucí sa konfrontova s názormi druhých, pocúva a by otvorený pre odlisnosti, ziak si osvojuje vhodnú argumentáciu, ucí sa vypocu

spoludiskutujúceho, formuluje otázky, porovnáva, oponuje, formuluje a vyjadruje svoje myslienky a názory, ziak sa ucí reagova primerane situácii, je schopný

2

uvedomi si vlastné reakcie v konflikte, vie vyjadri svoj názor asertívnym nezastrasujúcim spôsobom, sformulova ,,ja - správu" a vyjadri svoje pocity, ziak sa ucí desifrova a vhodne pouzíva symboly, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a nábozenského zivota. Kompetencie k uceniu sa ­ ziak sa ucí vyhadáva a triedi informácie, vyhodnocuje výsledky svojho ucenia a diskutuje o nich. Kompetencie k rieseniu problémov ­ ziak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a podiea sa na riesení úloh s druhými, ziak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a naplánuje riesenie problému na modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti obhajuje svoj názor. Obcianske ­ ziak sa adaptuje na meniace zivotné a pracovné podmienky, poda svojich schopností a mozností sa podiea na ich aktívnom a tvorivom ovplyvovaní, chápe potrebu efektívne spolupracova s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do obcianskeho zivota vo svojom okolí háji svoje práva aj práva iných, vníma dôlezité postavenie rodiny ako základnej bunky spolocnosti. Kultúrne ­ ziak si osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, ucí sa akceptova druhých udí takých, akí sú angazuje sa a respektuje vo svojom zivote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, vsíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry a ich umenie povazuje za rovnocenné a inspirujúce, ziak vníma obrazy a symboly, architektúru, udovú tvorivos (kroje, výsivky, ornamenty) respektuje kultúrne tradície ako základ súcasného umenia,osvojuje si prácu s literárnymi zánrami a druhmi, vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich

z kresanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, móda) ziak si osvojuje kritický prístup k médiám. Sociálne a interpersonálne ­ ziak sa ucí tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, k iným, ucí sa chápa ich potreby a postoje,objavuje a uznáva dôstojnos cloveka bez ohadu na jeho

3

schopnos poda výkon, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, ziak sa vníma ako cas celku,chápe potrebu efektívne spolupracova s druhými pri riesení danej úlohy, oceuje skúsenosti druhých udí, buduje návyk vonkajsích prejavov úcty k opacnému pohlaviu, ziak zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým uom. Existenciálne ­ ziak objavuje opakovanos archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách udstva, oceuje skúsenosti druhých udí ­ vzorov z dejín cirkvi, ucí sa odhadnú dôsledky rozhodnutí a cinov cloveka, objavuje existenciu nemennej pravdy, aplikuje vo svojom zivote jednotlivé prvky spirituality. Výchovné a vzdelávacie stratégie Vo vyucovacom predmete nábozenská výchova vyuzívame výchovné

a vzdelávacie stratégie, ktoré ziakom umozujú: Kompetencie k uceniu sa o rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integrova nábozenský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzahu k svetu, súbezne s pohadom prírodných a humanitných vied, prejavova ochotu venova sa alsiemu stúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v alsom zivote Komunikacné kompetencie o porozumie rôznym textom; poetickým, obrazným a nábozenským, porovna ich s inými druhmi textov, rozlísi rôzne literárne druhy v Biblii, oceni ich krásu a reflektova rôznos významov ich posolstva o vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súcasti vytvárania slávnosti rozvíja schopnos neverbálnej komunikácie Kompetencie k rieseniu problémov o rozvíja kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riesením v spolocnej diskusii a kladením filozofických otázok o hada kritéria pre vobu riesenia problémov, vedie zdôvodni svoje návrhy riesenia s dôrazom na etický prístup k uom a k zivotnému prostrediu Sociálne a interpersonálne kompetencie o pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomi, co vsetko so sebou prinása kooperatívny spôsob práce

4

o prostredníctvom cvicení a aktivít rozvíja schopnos stísenia sa, vnútornej koncentrácie a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbsej reflexie potrebnej pri vytváraní vlastného sebaobrazu o rozvíjaním empatie a návstevou charitného domu, zauja pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým uom Obcianske kompetencie o porozumením postojov inak nábozensky alebo svetonázorovo zmýsajúcich udí a chápaním kultúrneho a historického kontextu iných nábozenstiev budova postoj tolerancie o prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súcasnosti, hada nielen príciny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vaka svojim kresanským postojom zasadili o ich nápravu o postoj zodpovednosti da do súvisu s hodnotou slobody, hada ich vzájomný vzah ako aj vzah k Bozej autorite Kultúrne kompetencie o prezentáciou obsahov svetových nábozenstiev predstavených vo vzahu ku kresanstvu porozumie vzájomnému vzahu nábozenstva a kultúry o integrova nábozenský rozmer zivota do vlastného vzahu ku kultúre v jej historickom a súcasnom prejave

o rozvíja vzah k sakrálnemu umeniu prostredníctvom exkurzie chrámu Existenciálne kompetencie o prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou recou vníma transcendentnú skutocnos o filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznáva súvislosti podmieujúce hadanie a nachádzanie zivotného zmyslu a by otvorený pre jeho

transcendentnú hbku

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Pri vobe vyucovacích metód a foriem prihliada ucite na usporiadanie obsahu vyucovania, vlastné cinnosti a cinnosti ziakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieov a kúcových kompetencií ziakov. Voba metód závisí od obsahu uciva, cieov vyucovacej hodiny, vekových a iných osobitostí ziakov a materiálneho vybavenia.

5

Na vzbudenie záujmu ziakov o ucebnú cinnos mozno vyuzi motivacné metódy, ako je motivacné rozprávanie (priblizovanie obsahu ucenia), motivacný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ziakov), motivacný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému), motivacnú demonstráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). Expozicné metódy je potrebné vyuzíva pri vytváraní nových poznatkov a zrucností. Odporúca sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne pocúvanie), vysvetovanie (logické systematické sprostredkovanie uciva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonstracná metóda (demonstrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra). Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (ucenie sa riesením problémov zalozenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu mozných riesení a vlastnom riesení) a projektová metóda (riesenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riesenie teoretickou aj praktickou cinnosou vedie k vytvoreniu urcitého produktu). Pre realizáciu cieov sú dôlezité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodovanie za úcelom riesenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvára rovnováhu medzi vyucovaním zameraným na prezívanie a vyucovaním zameraným na rozumové zdôvodovanie viery, situacná metóda (riesenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenacná metóda (sociálne ucenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú ziaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizacné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyucovanie (forma skupinového vyucovania zalozená na vzájomnej závislosti clenov heterogénnej skupiny), dramatizácia (plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu a pod.) simulácia (simulovanie, napodobovanie zivotných situácií, aktivity, ktoré

vyzadujú interakciu medzi skupinou ziakov a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie témy, príbehu a pod.),"A propos": konverzácia alebo iná spolocensky orientovaná interakcia, poda rozprávania ucitea, ziakov,

návstevníka o najdôlezitejsích a najaktuálnejsích témach zo zivota. Typické autentické rozhovory.

6

Fixacné metódy sú neoddelitenou súcasou vyucovania, napr. metódy opakovania a precvicovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s vyuzitím hry AZ kvíz, domáce úlohy).

Ziaci pocas hodín NV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieom, ale prostriedkom. Samozrejme, je mozné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú ucite pre danú aktivitu zvolil. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvicení ci predsavzatí orientovaných na pozadované správanie. Dôlezitou súcasou kazdej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosou v beznom zivote.

5. Hodnotenie predmetu

Profil absolventa nizsieho sekundárneho stupa komunikacné kompetencie: Ziak · · · · · · · · · · · · prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede kladie otázky a zisuje odpovede ucí sa konfrontova s názormi druhých , pocúva a by otvorený pre odlisnosti osvojuje si vhodnú argumentáciu, ucí sa vypocu spoludiskutujúceho formuluje otázky, porovnáva, oponuje formuluje a vyjadruje svoje myslienky a názory rozsiruje svoje kultúrne horizonty diskusiou ucí sa reagova primerane situácii je schopný uvedomi si vlastné reakcie v konflikte vie vyjadri svoj názor asertívnym nezastrasujúcim spôsobom, sformulova ,,ja ­ správu" a vyjadri svoje pocity ucí sa desifrova a vhodne pouzíva symboly rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a nábozenského zivota

7

kompetencie k uceniu sa: · · · ucí sa vyhadáva a triedi informácie, vyhodnocuje výsledky svojho ucenia a diskutuje o nich podiea sa na spolocnej práci projektového vyucovania s pouzitím IKT (teleprojekty) ucí sa uci spoluprácou

kompetencie k rieseniu problémov: Ziak · · · · · zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci dobre prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi plánuje a podiea sa na riesení úloh s druhými vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a naplánuje riesenie problému na modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti obhajuje svoj názor

existenciálne: Ziak · · · · · · · · · · · objavuje opakovanos archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách udstva oceuje skúsenosti druhých udí ­ vzorov z dejín Cirkvi vysvetlí kresanský pohad na hodnotu individuálneho udského zivota pripravený nies zodpovednos ucí sa odhadnú dôsledky rozhodnutí a cinov cloveka oceuje prínos kresanských hodnôt v udskej kultúre na konkrétnych príkladoch porovná rôzne zivotné stýly, oceuje etické hodnoty rozhoduje o svojich hodnotách a cieoch objavuje existenciu nemennej pravdy vytvára si rebrícek hodnôt, hadá víziu pre svoju budúcnos a objavuje si osvojuje si zivotný stýl na základe etických princípov hadá svoju úlohu vo svete aj v cirkvi oceuje postoj vzájomnej tolerancie medzi mladými umi, posúdi mravný aspekt vzahu a chápe zmysel vernosti

8

· · · ·

objavuje a uznáva dôstojnos cloveka bez ohadu na pohlavie preberá zodpovednos za sebaurcenie a sebarealizáciu, objavuje prvky

zodpovedného konania v konkrétnych zivotných situáciách objavuje kresanský pohad na zmysel zivota cloveka aplikuje vo svojom zivote jednotlivé prvky spirituality

obcianske: Ziak · · · · · · adaptuje sa na meniace zivotné a pracovné podmienky, poda svojich schopností a mozností sa podiea na ich aktívnom a tvorivom ovplyvovaní chápe potrebu efektívne spolupracova s druhými pri vytváraní zákonov obohacujúcich spolocnos aktívne participuje na triednych a skolských aktivitách zapája sa do obcianskeho zivota vo svojom okolí háji svoje práva aj práva iných vníma dôlezité postavenie rodiny ako základnej bunky spolocnosti

kultúrne Ziak · · · · · · · · · · · osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, ucí sa akceptova druhých udí takých, akí sú angazuje sa a respektuje vo svojom zivote humánne princípy v duchu solidarity a lásky vsíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník iné kultúry a ich umenie povazuje za rovnocenné a inspirujúce ucí sa tolerancii a empatickosti má záujem o poznávanie seba, ostatných udí, reality, v ktorej zije, spolocnosti a prírody objavuje v biblickom prameni ekologické posolstvo, vníma cloveka ako súcas prírody má úctu k zivým aj nezivým súcastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochrauje správa sa spôsobom, ktorý podporuje trvalú udrzatenos kvality zivotného prostredia vníma obrazy a symboly, architektúru, udovú tvorivos respektuje kultúrne tradície ako základ súcasného umenia

9

· · · · · · · · · · ·

osvojuje si prácu s literárnymi zánrami a druhmi uvedomuje si korene, tradíciu a historický vývoj výtvarnej kultúry vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, móda) osvojuje si kritický prístup k médiám má predstavu o vhodnej kombinovatenosti farieb, tvarov pozná pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou oblecenia, vlasov, tváre pozná pravidlá spolocenského kontaktu a v súvislosti s tým aj stýl obliekania sa na rôzne udalosti objavuje vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárny a myslienkových foriem ocení prínos státu a Cirkvi pre dobro jednotlivca a spolocnosti rozumie rozdielom a spolocným prvkom svetových nábozenstiev, osvojí si postoj vzájomnej tolerancie osvojí si kritéria pre rozlísenie ucenia rôznych nábozenských siekt a vie popísa ich techniky manipulácie

sociálne a interpersonálne Ziak · · · · · · · · ucí sa tolerancii, ústretovosti, ale aj kritickosti, k iným, ucí sa chápa ich potreby a postoje objavuje a uznáva dôstojnos cloveka bez ohadu na jeho schopnos poda výkon objavuje mravný aspekt umelého potratu a eutanázie osvojí si kritický prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba uvedomuje si svoje silné a slabé stránky vníma sa ako cas celku chápe potrebu efektívne spolupracova s druhými pri riesení danej úlohy, oceuje skúseností druhých udí podiea sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohaduplnosou k opacnému pohlaviu prispieva k upevovaniu medziudských vzahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o u poziada · · dokáze si uvedomi svoje potreby identifikuje sa so svojím vnímaním pocitov

10

· · · · · · · ·

dôveruje si uvedomuje si silné a slabé stránky, ktoré vníma ako svoje rozvojové moznosti vníma zivotnú situáciu starého a chorého cloveka ucí sa spätnej väzbe na vlastnú osobu uvazuje nad humánnymi princípmi v duchu solidarity a lásky, objavuje rozmere empatie pre rozvoj sociálneho cítenia je pripravený by v interakcii s inými umi v rôznych kontextoch buduje návyk vonkajsích prejavov úcty k opacnému pohlaviu vysvetlí význam manzelstva a rodiny a uvedomuje si ich hodnotu posúdi vzahy v rodine s výchovou k vzájomnej úcte, asertívnemu, empatickému správaniu v rodine aj spolocnosti. Uvedomuje si potrebu celozivotných vzahov /priatestva, manzelstva, rodiny/. Objavuje princípy tvorivého budovania osobných vzahov.

Na hodine nábozenskej výchovy ziakov ucite nehodnotí známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zrucností s dôrazom na samostatnos a správnos tvorby záverov z riesenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so strucným komentárom k výkonu ziaka. Úrove kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a komunikatívnych zrucností je vhodné kontrolova a hodnoti prostredníctvom prezentácie projektov.

6. Zdroje

Ucite má k dispozícii metodický materiál v metodickej prírucke katolíckeho nábozenstva pre piaty rocník základných skôl ,,Poznávanie cez dialóg", vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v Spisskej Novej Vsi. Metodická prírucka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a precovné listy. Metodické materiály pre nábozenskú výchovu obsahujú ku kazdej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si ucite vyberie tie, ktoré povazuje za vhodné vzhadom na svoje osobné dispozície, dispozície ziakov a iné okolnosti. K neodmysliteným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi,

Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy.

11

7. Obsah vzdelávania

Základné tematické okruhy sú: Boh hovorí k cloveku Dialóg Boha a cloveka Moja modlitba Nás dialóg s Bohom Obeta Bozieho udu Dialóg cez sluzbu Sluzba modlitbou

1. téma: 2. téma: 3. téma: 4. téma: 5. téma: 6. téma: 7. téma:

*Poznámka: Ucivo, ktoré rozsiruje státny vzdelávací program je v texte zvýraznené farebne a tucnou kurzívou. 1. téma: BOH HOVORÍ K CLOVEKU Hodinová dotácia témy: 7 hod. Kúcové pojmy: Sväté písmo, evanjeliá, misia Cyrila a Metoda, Otce nás v starosloviencine, sv.Gorazd, sv. Bystrík

Obsahový standard Práca so Svätým písmom /vyhadávanie kníh, kapitol versov/, skratky kníh. Misia Cyrila a Metoda /cyrilika, hlaholika, Otce nás v starosloviencine/ Ziaci vierozvestcov ­ sv. Gorazd, jeho ziak sv. Bystrík, legenda o sv. Bystríkovi Ciele témy: Kognitívny: Definova pojem Biblia, Sväté písmo a orientova sa v om. Vysvetli prínos prekladu Svätého písma do násho jazyka. Afektívny: Uvedomi si potrebu cítania Svätého písma. Oceni misiu Cyrila a Metoda pre Slovensko. Psychomotorický: Formova návyk pravidelného cítania Svätého písma. Rozvíja zrucnos vo vyhadávaní poda limitácií /súradníc/ vo Svätom písme.

12

Výkonový standard Ziak vie

o

vymenova 5 historických kníh Starého zákona a 5 historických kníh Nového zákona pomenova casti Nového zákona poda súradníc nájs daný text vo Svätom písme správne pouzíva skratky kníh Svätého písma, císla kapitol a versov opísa najdôlezitejsie udalosti zo zivota sv. Cyrila a Metoda vysvetli prínos byzantskej misie pre Slovensko vysvetli základné prvky legendy, rozlísi legendu od historickej správy vysvetli prínos prekladu Svätého písma do násho jazyka reprodukova spamäti prvé dva verse Jánovho evanjelia s pomocou ucitea posklada modlitbu Otce nás v cirkevnoslovanskom jazyku pouzíva vhodné slová v komunikácii s inými umi pravdivo a správne síri informácie

o o o o o o o o o o o

2. téma: DIALÓG BOHA A CLOVEKA Hodinová dotácia témy: 5 hod. Kúcové pojmy: modlitba, Starý zákon, Nový zákon, Dávid, Salamún, Jezis, Mária, Magnifikat, Otce nás, domov Obsahový standard Dávidové prosby odpustenie (zalmy) Salamúnova prosba o múdros Mária zvelebuje Boha (Magnifikat) Jezis ­ ucite modlitby (Otce nás), porovnanie dvoch evanjeliových textov modlitby Otce nás

Ciele témy: Kognitívny: Porovna modlitby jednotlivých biblických postáv modlitbu Dávida, Salamúna, Márie a Jezisa. Afektívny: Uvedomi si potrebu modlitby a jej dôlezitosti v zivote biblických postáv.

13

Psychomotorický: Integrova do svojho zivota dôverný dialóg s Bohom v modlitbe poda vzoru biblických postáv. Výkonový standard Ziak vie o v biblických príbehoch nájs spolocné znaky modlitby Dávida a Salamúna o prerozpráva cas biblického príbehu zo zivota kráa Dávida a Salamúna o charakterizova casti modlitby Otce nás o vytvori kartotéku biblických modlitieb o porovna dva evanjeliové texty modlitby Otce nás o prostredníctvom modlitby rozvíja dialóg s Bohom o nájs vo Svätom písme modlitbu Otce nás o citova jeden citát zo Svätého písma o správne doplni (posklada) Magnifikat

3. téma: MOJA MODLITBA Hodinová dotácia témy: 4 hod. Kúcové pojmy: pravidlá modlitby, druhy modlitby, svätý Frantisek z Asissi, oslavná modlitba Obsahový standard Pravidlá modlitby (miesto, cas a pravidelnos) Druhy modlitby Príklady svätých (hymnus sv. Frantiska na stvorenstvo ­ príklad oslavnej modlitby) Ciele témy: Kognitívny: Vysvetli prínos modlitby pre duchovný zivot cloveka. Afektívny: Rozvíja schopnos samostatnej modlitby. Psychomotorický: Vytvori si súbor osobných modlieb k rôznym prílezitostiam.

Výkonový standard Ziak vie o vymenova pravidlá modlitby

14

o pomenova aspo tri druhy modlitby o jednoducho prerozpráva zivotopis sv. Frantiska o poda vzoru ­ hymnus sv. Frantiska na stvorenstvo v modlitbe vyjadri vaku o výrazovo vyjadri Frantiskovu piese stvorenstva o vytvori osobnú modlitbu k rôznym prílezitostiam 4. téma: NÁS DIALÓG S BOHOM Hodinová dotácia témy: 6 hod. Kúcové pojmy: symbol, liturgický rok, liturgické obdobia, úkony, predmety, chrám ­ dom Bozí, kostol, Jeruzalemský chrám Obsahový standard Co je symbol? o Znaky a symboly v beznom zivote. o Komunikácia prostredníctvom symbolu o Liturgické symboly, farby, úkony, postoje, gestá o Slávenie liturgického roku, slávnos, liturgické obdobia o Chrám, kostol, Jeruzalemský chrám o Liturgické predmety Ciele témy: Kognitívny: Vysvetli a porovna jednotlivé obdobia liturgického roku. Vysvetli význam farieb, slávenia, symbolov a úkonov liturgického roku. Afektívny: Vníma dorozumievanie sa cloveka prostredníctvom symbolov. liturgické farby,

Uvedomova si prezívanie liturgického roku. Pozorova zmeny v liturgickom roku. Vníma a oceni slávenie liturgie ako spôsob komunikácie Boha s clovekom (aj prostredníctvom symbolickej reci rozprávky) Psychomotorický: Slávi liturgický rok v rodine a vo farnosti.

Výkonový standard Ziak vie o vysvetli pojem symbol o rozlísi znak od symbolu o oceni úlohu a zmysel symbolov o vymenova jednotlivé obdobia liturgického roka

15

o priradi správnu farbu k liturgickému obdobiu o správne demonstrova aspo 5 liturgických úkonov o vysvetli a oceni potrebu slávenia o symbolicky nakresli schému rozdelenia liturgického roku o pomenova základné casti chrámu o nakresli a pomenova 5 liturgických predmetov 5. téma: OBETA BOZIEHO UDU Hodinová dotácia témy: 4 hod. Kúcové pojmy: obeta, sviecka, svätá omsa, nebeský pelikán, obeta Jezisa Krista, Baránok Bozí, Pascha, posledná vecera, príprava obetných darov, môj obetný dar, chlieb, víno Obsahový standard Obeta, obetavos, jej zmysel v zivote cloveka. Obeta Jezisa Krista. Obeta baránka (starozákonná, novozákonná obeta, Pascha, posledná vecera) Obetný dar, moja obeta. Ciele témy: Kognitívny: Definova pojem obeta. Porovna starozákonnú a novozákonnú obetu. Afektívny: Oceni hodnotu obety v udskom zivote. Psychomotorický: Zapája sa do prípravy a priebehu liturgického slávenia.

Výkonový standard Ziak vie o prostredníctvom príkladu opísa zmysel obety o konkrétnym skutkom vyjadri vacnos za obetu druhých udí (priateov, rodicov) o vysvetli jednoduchým spôsobom spôsob sprítomnenia Jezisovej obety pri sv. omsi o vysvetli prirovnanie Jezisa k nebeskému pelikánovi o prejavi vaku za Jezisovu obetu o nájs analógiu medzi baránkom v Starom zákone a Bozím baránkom v Novom zákone

16

o charakterizova symbolický význam chleba a vína pri sv. omsi o oceni význam chleba a vína v zivote cloveka o aktívne sa podiea na príprave a priebehu liturgického slávenia

6. téma: DIALÓG CEZ SLUZBU Hodinová dotácia témy: 3 hod. Kúcové pojmy: sluzba chorým, sviatos pomazania chorých, sluzba udskej rodine, sviatos manzelstva, sluzba Bozej rodine, sviatos kazstva, kaz, diakon Obsahový standard Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva v cirkvi, klástorná starostlivos o chudobných a chorých) Starostlivos o chudobných a chorých v súcasnej farnosti ­ charita, paliatívna starostlivos Sluzba chorým (sviatos pomazania chorých) Sluzba udskej rodine (sviatos manzelstva) Sluzba Bozej rodine (sviatos kazstva ­ diakon, kaz, biskup) Ciele témy: Kognitívny: Zdôvodni potrebu sviatostí pre zivot kresana. Afektívny: Uvedomi si hodnotu a význam sviatosti v sluzbe uom. Psychomotorický: Zapoji sa do modlitieb za duchovné povolania, za chorých, za rodicov. Výkonový standard Ziak vie o opísa a porovna úlohu chlapca a dievcaa v sluzbe rodine o konkrétnymi skutkami slúzi rodine, chorým, slabsím o vymenova tri stupne kazstva o vymenova kazov vo svojej farnosti o vysvetli potrebu sviatosti manzelstva, kazstva a pomazania chorých pre cloveka z pohadu sluzby o formulova modlitbu za kazov 7. téma: SLUZBA MODLITBOU Hodinová dotácia témy: 2 hod.

17

Kúcové pojmy: modlitba za zivých, k svätým, za zomrelých, rodicov, kaza, priateov, môj krstný patrón, Terézia z Lisieux, patrón farnosti, diecézy, sv. omsa Obsahový standard Modlitba za zivých /modlitba za kaza, priateov, rodicov, spoluziakov, uciteov/ Modlitba k svätým /modlitba na príhovor svätých ­ Terézia z Lisieux, môj krstný patrón/ Modlitba za zomrelých Ciele témy: Kognitívny: Vysvetli modlitbu za zivých, k svätým, za mtvych. Interpretova modlitby cirkvi. Afektívny: Uvedomi si hodnotu modlitby za druhých udí. Povzbudi sa pre rôzne spôsoby modlitby za druhých udí. Psychomotorický: Formulova modlitby za druhých udí. Vyhada príklady modlitby spolocenstva vo Svätom písme. Výkonový standard Ziak vie o pomenova rôzne formy modlitby za druhých udí o priradi jednotlivé casti sv. omse/liturgie k bohosluzbe slova alebo bohosluzbe obety o formulova modlitbu za iných vlastnými slovami (kazov, státnych predstaviteov, uciteov, spoluziakov/ o na príklade zivota sv. Terézie z Lisieux zdôvodni potrebu modlitby k svätým o sformulova modlitbu ku svojmu krstnému patrónovi Medzipredmetové vzahy Biológia o Príroda a zivot Dejepis o o o Priestor a cas, sviatky Casová priamka, obdobie pred Kr. po Kr. Pamä udstva ­ písmo, kníhtlac, nábozenstvo, legendy, mýty Objavovanie Zeme a vesmíru Najkrajsie miesta na Zemi, ktoré vytvoril clovek - kultúrne stavby, chrámy

Geografia o o

Obcianska náuka

18

o

Moja rodina ­ komunikácia v rodine

Literatúra o Rozprávka

Výtvarná výchova o Podnety výtvarného umenia - ranokresanské a byzantské umenie /mozaika Zaclenenie prierezových tém Prostredníctvom zaclenenia prierezových tém do obsahu uciva nábozenskej výchovy, ziak rozvíja nasledovné kompetencie: Dopravná výchova Ziak o si uvedomuje dôsledky porusovanie dopravných pravidiel

Environmentálna výchova Ziak o má pozitívny vzah k prírode o chápe základné environmentálne problémy, respektuje poziadavky na kvalitné zivotné prostredie Jazyky Ziak o si uvedomuje význam a potrebu jazyka, vlastného písma o správnym vyuzívaním slov zlepsuje komunikáciu v triede Informacná výchova Ziak o pracuje s pomocou ucitea s pocítacom pri vytváraní prezentácii a v projektovom vyucovaní o dokáze vyhadáva informácie a s pomocou ucitea ich jednoducho spracova

19

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský CLOVEK A SPOLOCNOS OBCIANSKA NAUKA Piaty 1

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Predmet prispieva k orientácii ziakov v rodinnom a skolskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umozuje ziakom pochopi seba samých a pomáha im v ich socializacnom procese. Ucí ich demokraticky myslie a kona, poznáva svoje práva a povinnosti a obhajova práva druhých. Poskytuje ziakom základné vedomosti z oblasti státu a práva a vedie ich k aktívnej obcianskej angazovanosti a umozuje im pochopi ekonomický zivot spolocnosti.

2. Ciele predmetu

Predmet sa ciemi spolupodiea na utváraní a rozvíjaní kúcových kompetencií tým, ze vedie ziaka k:

· · · · podpore vedomia jedinecnosti a neopakovatenosti kazdého cloveka v spolocnosti, utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých udí, realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých udí,

· · · · · · · ·

aktívnemu obcianstvu a osobnej angazovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, respektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, vytváraniu pozitívnych vzahov k opacnému pohlaviu v prostredí skoly a mimo skoly, rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muza a zeny, získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spolocnosti, uplatovaniu vhodných komunikacných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myslienok, citov, názorov a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, vytváraniu schopnosti vyuzíva ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spolocenského a spolocenskovedného charakteru, respektovaniu a uplatovaniu mravných princípov a pravidiel spolocenského

spolunazívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. Uvádzaním ziakov do sfér verejného zivota a vyuzívaním ich priamych i sprostredkovaných skúseností sa obcianska výchova stáva spojivom medzi zivotom v skole i mimo nej.

3. Kúcové kompetencie

Kúcové kompetencie predmetu obcianska náuka sú nasledujúce: · · · · · · · · · · · podpora vedomia jedinecnosti a neopakovatenosti kazdého cloveka v spolocnosti, utváranie vedomia vlastnej identity a identity druhých udí, realistické sebapoznávanie a sebahodnotenie, akceptovanie vlastnej osobnosti a osobnosti druhých udí, aktívne obcianstvo a osobná angazovanos, uvedomovanie si práv a povinností, respektovanie základných princípov demokracie a tolerancie, vytváranie pozitívnych vzahov k opacnému pohlaviu v prostredí skoly a mimo skoly, rozpoznávanie stereotypných názorov na postavenie muza a zeny, získanie základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spolocnosti, uplatovanie vhodných komunikacných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myslienok, citov, názorov a postojov, obhajovanie vlastných postojov a primerané obhajovanie svojich práv, vytváranie schopnosti vyuzíva ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spolocenského a spolocenskovedného charakteru,

2

·

respektovanie a uplatovanie mravných princípov a pravidiel spolocenského spolunazívania a prebratie zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Predmet vekuprimerane oboznamuje ziakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzahov medzi jednotlivcov a spolocnosou. Podiea sa na mravnom, obcianskom a intelektuálnom rozvoji ziakov.

Metodické východiská predmetu

K najefektívnejsím metódam vyucovania obcianskej náuky patria didaktické hry (situacná metóda, inscenacná metóda, brainstorming, beseda). Z ostatných metód vyucovania je mozné vyuzíva riadený rozhovor (heuristická metóda) a samostatnú prácu ziakov. Okrem vyucovacej hodiny v triede je mozné vyuzi aj iné organizacné formy, ako exkurzie, vychádzky, návstevy a besedy s odborníkmi z praxe. Atmosféra slobody, pohody a dôvery je pre tvorivú prácu v obcianskej náuke nevyhnutná. Ziakom je potrebné vytvori priestor na otvorené vyjadrovanie svojich názorov, vies ich k demokratickému porozumeniu. Preto je potrebné ziakov bra vázne, pocúva, co hovoria a povýsi dialóg na nosný pedagogický princíp pri rozoberaní problémov na vyucovacích hodinách. Klasická informacno-receptívna metóda (výklad a prednáska) sa pouzíva iba tam, kde je potrebné ziakom objasni zlozitejsie otázky.

Obsahový standard

Moja rodina Moja rodina a poslanie a funkcie rodiny ­ rodina, funkcie rodiny Vzahy v rodine, roly clenov rodiny - spolocenské roly Normy a pravidlá, práva a povinnosti clenov rodiny- Práva a povinnosti rodicov. Práva a povinnosti detí História mojej rodiny, zvyky a tradície ­ rodostrom, zvyky a tradície rodiny Komunikácia v rodine - verbálna komunikácia, neverbálna komunikácia

3

Problémy rodinného zivota a ich riesenie Zdravý spôsob zivota - zdravý zivotný stýl Voný cas v mojej rodine - voný cas Nasi príbuzní, priatelia, susedia - sirsia rodina, medziudské vzahy Práca s dokumentmi a zákonmi - Dohovor o právach dieaa, Zákon o rodine

Moja skola Trieda ako sociálna skupina - sociálna skupina Sebapoznávanie, sebahodnotenie a hodnotenie ziakov triedy-

sebapoznávanie, sebahodnotenie, hodnotenie iných Sociálne vzahy v nasej triede - osobnos, spolupráca, pravidlá spolupráce v triede Práva a povinnosti ziakov v triede - triedna samospráva Práva a povinnosti ziakov v skole - skolská samospráva Mimovyucovacia a mimoskolská cinnos Nasa skola História a súcasnos skoly - symboly skoly (logo, hymna) Nasa pani uciteka, pán ucite - typológia osobnosti uciteov a ich pracovný stýl Vzdelávanie ako hodnota Cím by som chcela, chcel by - povolanie, zamestnanie, rodinné tradície v povolaniach Skolský systém v Slovenskej republike - typy a stupne skôl, povinná skolská dochádzka Skolský systém v Európe - typy a stupne skôl vo vybraných státoch EÚ (kritériá výberu: projekt Comenius) Zivot ziaka základnej skoly u nás ­ v zahranicí, na dedine a v meste Rezim da - výchova, vyucovanie a vonocasové aktivity Skola budúcnosti

4

PROJEKTY

Výkonový standard

Ziak: v vie vysvetli poslanie a funkcie rodiny, svoje miesto v rodine, v pozná pravidlá v rodine, vie ich objasni na príklade svojej rodiny, v vie vysvetli práva a povinnosti clenov rodiny, v na príkladoch vie uvies fungovanie vzahov v sirsej rodine, v vie rozlísi vhodné a nevhodné spôsoby vyuzívania voného casu v rodine, v vie pomenova tri základné roly v triede, v vie rozlísi kladné i záporné vlastnosti seba i svojich spoluziakov, v aktívne sa podiea na tvorbe pravidiel v triede a v skole a riadi sa nimi, v zapája sa do práce v záujmových útvaroch skoly a do mimoskolských aktivít, v uvedomuje si význam hodnôt, týkajúcich sa rodiny a skoly vo svojom zivote, v vie získava informácie o skolskom systéme v SR a EÚ.

5. Hodnotenie predmetu

Pri hodnotení výsledkov vyucovania mozno pouzi tradicné metódy (ústne skúsanie a didaktické testy), ak zisujeme úrove vedomostí a zrucností (kognitívna oblas). Ak zisujeme a hodnotíme výsledky v oblasti afektívnej (zmeny v postojoch a v hodnotovej orientácii ziakov) a v oblasti správania, je vhodné vyuzi dotazníky, rozhovor, pozorovanie, metódu riesenia zivotných situácií a pod. Hodnotenie ziaka musí by komplexné, zalozené na princípe individuálneho prístupu k osobnosti ziaka.

6. Zdroje

Príloha k státnemu vzdelávaciemu programu pre 2. stupe základnej skoly ISCED 2 - nizsie sekundárne vzdelávanie

5

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský UMENIE A KULTÚRA REGIONÁLNA VÝCHOVA Piaty 0,5

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Predmet umozní ziakom rozvíja a prehbi si poznatky o svojom regióne, pricom sa zameria na miesto bydliska a jeho okolie. Bude vytvára predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse regiónu, rodnej dediny a jej okolia. Predmet bude nadväzova a rozsirova poznatky z histórie, geografie a environmentálnej výchovy.

2. Ciele predmetu

Cieom voliteného predmetu bude posilnenie výchovného poslania skoly

prostredníctvom uplatnenia regionálnej výchovy ako dôlezitého prostriedku rozvoja a pozitívnych postojov detí na II. stupni ZS, výchova k vzahu a úcte k cloveku, obci, regiónu, vlasti, výchova k národnému povedomiu a obcianskej súnalezitosti. Cieom predmetu je pomôc ziakom uvedomova si prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho regiónu, za úcelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraju a i k sebe samému. Vytváranie predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse

udového umenia a uchovávaniu kultúrneho dedicstva nasich predkov. Rozvoj tolerancie voci iným kultúram.

3. Kúcové kompetencie

Ziaci si kladú otázky: - pouzijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riesením základných operácií: · s historickým casom zaraova historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky zaraova historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne rozpozna postupne nerovnomernos historického vývoja vyuzíva medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti a v súcasnosti

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Kazdá téma zaha - teoretickú prípravu, - praktický výskum a získavanie skúseností v teréne - projektové spracovanie Pri vyucovaní budú pouzívané metódy: · motivacné ­motivacný rozhovor (citové priblízenie obsahu), motivacné

rozprávanie (aktivizovanie poznatkov), motivacný problém (aktivizovanie nastolením problému ), motivacná demonstrácia (vzbudenie záujmu pomocou ukázky). · problémové ­ heuristická (ucenie sa riesením problémov, samostatné návrhy riesení ), projektová metóda (riesenie projektu teoreticky a prakticky), vyuzívanie IKT a experimentovania, pouzívanie odbornej literatúry, práca s knihou, dennou tlacou.

5. Hodnotenie predmetu

Ziak by mal by schopný vytvára dobré medziudské vzahy, vyuzíva pri ucení rôzne zdroje informácií, osvoji si metódy stúdia a práce s informáciami, ma schopnos vníma dejiny vlastného etnika vo vzájomnom prepojení s vedomosami zo slovenských

2

dejín, ma schopnos vníma umenie, snazi sa porozumie mu a chráni umelecké prejavy. Ziaci môzu vyrobi projekt samostatne alebo v skupinách (2 ­ 3 ziaci) na tému poda vlastného výberu alebo urcenú. Projekt tvorí plagát (poster), ktorý ziaci písomne a graficky spracujú na základe vlastného pozorovania (prieskumu) a instrukcií . Za aktuálny, precízne vypracovaný projekt, bude ziak ohodnotený výstupným certifikátom. Výstupy ­ Prezentovanie témy viazucej sa k regiónu (trieda, verejná prezentácia na kultúrnej akcii- akadémii) Atlas fotografií obce (rastliny, zivocíchy, umenie, kultúra, pamiatky,...) Hodnotenie predmetu: Verbálne ­ po ukoncení témy na základe teoretických vedomostí, praktických zrucností, získaných skúseností ziaci vyrobia samostatne alebo v skupinách projekt (2 ­ 3 ziaci) na tému poda vlastného výberu alebo urcenú. Projekt tvorí plagát (poster), ktorý ziaci písomne a graficky spracujú na základe vlastného pozorovania (prieskumu) a instrukcií . Za aktuálny, precízne vypracovaný projekt, bude ziak ohodnotený výstupným certifikátom a na vysvedcení slovným hodnotením absolvoval/a.

6. Zdroje

Ucebné zdroje: monografia obce Mútne Diplomová práca RONCÁKOVÁ, V. : Nárecie obce Mútne. Trnava 1999. Rigorózna práca KAPICÁKOVÁ, V.: Severné hranice Slovenska po roku 1945. Trnava 2002. REVAJOVÁ, . ­ MARKOVIC, 1999: Zdruzenie pedagógov zo skôl s rozsíreným vyucovaním regionálnej výchovy a udovej kultúry. In: Inovacné projekty na základných a stredných skolách. Metodické centrum, Banská Bystrica. s. 40-47.

3

7. Obsah vzdelávania

Témy: Kazdá téma zaha - teoretickú prípravu, - praktický výskum a získavanie skúseností, - projektové spracovanie

1. Historické pamätihodnosti môjho regiónu 2 hod. ­ návstevy historických a kultúrnych pamiatok: kostol, kaplnky, obecná skola, ­ návstevy knizníc, regionálnych múzeí, pamätných tabú. 2. Prírodné bohatstvo regiónu 3 hod. ­ získava co najviac informácií o druhovom zastúpení v regióne (aké druhy rastlín a zivocíchov sa v regióne vyskytujú), ­ pozna chránené územia v regióne, vedie co je predmetom ochrany, ­ výskyt chránených rastlín a zivocíchov na území regiónu, ich význam a ochrana, ­ ochrana nezivej prírody ­ výskyt minerálov, skamenelín, jaský na území regiónu, ich história, ­ pozna regionálne prírodovedné múzeá, ­ pozna náucné chodníky v regióne, ich zameranie, ­ ochranárske aktivity, ako sú napr. De Zeme 22.04., Svetový De zivotného

prostredia 05.06., De vody 22.03, De vtákov 01.04., premietnu do tvorby projektov na posilnenie zodpovednosti za vlastný región. 3. Vstup histórie do zivota ziaka 2 hod. ­ spojenie výkladu erbu obce s historickou povesou, ­ aplikovanie historických erbov na tvorbu erbov v súcasnosti ­ mestský, skolský, triedny, rodinný,..., ­ história vlastnej rodiny, tvorba rodinného rodokmea.

4

4. Krása udového umenia 4 hod. ­ poznáva hodnoty udových tradícií (zvykoslovie, tradicné sviatky, ...) a ich význam pre dnesný zivot, ­ oboznámenie sa s udovoumeleckou výrobou vo svojom regióne, -- oboznámenie sa s regionálnymi udovým tanecným a speváckym prejavom, ­ nacvicenie goralskej pesnicky, prípadne tanecného prvku, - dramatizácia povesti o obci. 5. Kultúrna inakos v mojom regióne 2 hod. - oboznámenie sa s kultúrou v regióne zijúcej národnostnej mensiny- Gorali, - hada prepojenie slovenskej kultúry s kultúrami európskych národov. 6. Nárecie rodnej obce 3 hod. - oboznámenie sa s nárecím obce- goralské vokály, konsonanty - transkripcia Spolu 16 hod. 0, 5 hod. / týz.

Ziak by mal by schopný vytvára dobré medziudské vzahy, vyuzíva pri ucení rôzne zdroje informácií, osvoji si metódy stúdia a práce s informáciami, ma schopnos vníma dejiny vlastného etnika vo vzájomnom prepojení s vedomosami zo slovenských dejín, ma schopnos vníma umenie, snazi sa porozumie mu a chráni umelecké prejavy. Ziaci môzu vyrobi projekt samostatne alebo v skupinách (2 ­ 3 ziaci) na tému poda vlastného výberu alebo urcenú. Projekt tvorí plagát (poster), ktorý ziaci písomne a graficky spracujú na základe vlastného pozorovania (prieskumu) a instrukcií . Za

aktuálny, precízne vypracovaný projekt, bude ziak ohodnotený výstupným certifikátom.

Výstupy ­ Prezentovanie témy viazucej sa k regiónu (trieda, verejná prezentácia na kultúrnej akcii- akadémii) Atlas fotografií obce (rastliny, zivocíchy, umenie, kultúra, pamiatky,...)

5

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský JAZYK A KOMUNIKÁCIA SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Piaty 5

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Jazyková cas sa zameriava na rozvíjanie komunikatívnych schopností ziakov. Dôraz sa kladie na vysvetlenie a pouzívanie jazykových pojmov, vyuzívanie vedomostí z jazyka pri vlastnej produkcii písaných ci hovorených komunikátov. Jazyk je nástrojom myslenia a komunikácie medzi umi, táto skutocnos by sa mala premietnu vo vyucovaní jazyka ako zámerné preferovanie rozvoja komunikatívnych kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich alsieho rozvíjania v ostatných vyucovacích predmetoch s ohadom na ich specifické potreby. Výrazne sa posilní komunikatívno- zázitkový model vyucovania jazyka. Dochádza k redukcii uciva v jazykovede. Posiluje sa vlastná tvorba jazykových prejavov, práca s informáciami, citateská gramotnos a schopnos argumentova. Dobré zvládnutie komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopností úspesne sa uplatni na trhu práce a v súkromnom zivote. Jazyk sa chápe ako zdroj národnej a individuálnej identity. V literatúre nejde len o plynulos cíta slová a vety, ale skôr o pochopenie textu ako celku- cítanie s porozumením. Cez literárne ukázky, ktoré sú zamerané na slovenskú

klasickú a modernú tvorbu, je nevyhnutné posilni národné povedomie ziakov a vyuzi diela a ukázky autorov z regiónu Oravy. Zázitkovými formami vyucovania literatúry vyvola u ziakov estetický zázitok. Predmet slovenský jazyk a literatúra má 5 hodinovú casovú dotáciu týzdenne. Slovenský jazyk na 2. stupni zaha jazykovú zlozku a slohovú zlozku. Jazyková a slohová zlozka nie sú vzájomne oddeované, ale tvoria integrálnu súcas vyucovania materinského jazyka, takisto ako literárna výchova. Ucebné osnovy sú rámcové, obsahujú ucivo daného rocníka. V rámci casovej dotácie sa uvádza iba týzdenný pocet hodín a rocný pocet hodín:

Delenie predmetu na Rocník: Pocet hodín týzdenne Pocet hodín rocne

jazyk slovenský 5. 3

literárna výchova

2

99

66

Ucivo je osnované na základe vyclenenia: a/ jazykových javov z oblasti zvukovej stránky jazyka a pravopisu, lexikológie (vrátane slovotvorby), morfológie, syntaxe, dejín jazyka a jazykovedy; b/ javov v slohovej výchove zameraných na komunikatívnos. Ziaci dostávajú veku primeranou formou poznatky zo zvukovej stránky jazyka a pravopisu, lexikológie, morfológie, ucia sa reprodukova precítané texty a na základe toho tvori vlastné texty. Prostredníctvom vlastného nárecia a sociolektu sa ucia pozna a ovláda spisovný jazyk, kladú sa základy kultúry ich prejavov. Piaty rocník je chápaný ako organický prechod od zvládnutia písomných návykov a zrucností, základných pravopisných a výslovnostných noriem k získavaniu základných poznatkov o jazyku a jazykovede, k postupnému osvojovaniu si jazykovej kompetencie.

2. Ciele predmetu

vies ziakov k aktívnemu poznávaniu a cítaniu pôvodnej slovenskej klasickej i modernej literatúry,

2

-

rozvíja

schopnos

spisovne

komunikova

a argumentova

v písomných

a ústnych prejavoch, dôraz klás na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, citateskú gramotnos a schopnos argumentova, schopnos vyjadri svoje vlastné názory a postoje, zvládnu základné pravidlá medziudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, pestova vedomie jazykovej príslusnosti k istému etniku, ovláda v praktickom zivote normy spisovného jazyka, moznos vyuzi aktuálnejsie, moderné príbehy zo zivota detí, vyuzíva prácu s casopismi a doplnkovou literatúrou, posilni záujem o cítanie kníh pravidelnou návstevou knizníc a besedami o precítaných knihách, zvýsi návstevnos kultúrnych podujatí ( divadlá, galérie, výstavy, múzeá...) s cieom posilni u ziakov emocionálne cítenie, posilni kooperatívne vyucovanie a posilni prácu jednotlivca v skupinách, vytvára u ziakov vlastný hodnotový systém, nauci ziakov tolerova ostatných, vedie pracova s chybou, formulova a riesi problémy, nauci ziakov formova svoj názor a argumentova ho, posilni schopnos empatie voci iným, da moznos kriticky sa vyjadri, pozna rozdiely medzi uvedenými pojmami, aktívne s nimi pracova, ziak vie vyjadri názor na precítaný text - jasne sformulova svoj citateský dojem, vyjadri svoje estetické zázitky z precítaného textu i emocionálneho prezívania, ziak dokáze na základe analýzy jednotlivých textov identifikova, systematizova a zovseobecni poznatky o slohových útvaroch/zánroch, ziak vie s pomocou ucitea a po predchádzajúcej príprave nahlas cíta akékovek texty, ktorých a skúsenostiam, obsah, stýl a jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni

3

-

ziak vie na základe analýzy stanovenej komunikacnej situácie vybra vhodný slohový útvar/záner, ktorý zosúladí s témou písania a svoje rozhodnutie vie zdôvodni,

-

ziak vie v rozlicných informacných zdrojoch vyhada informácie, resp. textové prvky súvisiace s obsahom textu, ziak vie bez vyzvania ucitea formou tichého cítania skontrolova svoj text s cieom identifikova jednotlivé chyby a následne ich opravi, pricom pri oprave svojho textu aplikuje nadobudnuté znalosti z pravopisu, lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu,

-

-

ziak vie svoj názor kultivovaným spôsobom obháji, ziak vie správne a spolocensky vhodne sformulova otázky, aby si preveril a prekontroloval, ako poslucháci porozumeli jeho výpovedi,

-

podpori

dramatizáciou

a rôznymi

technikami

schopnos

vystupova

na

verejnosti, odbúra stres, vyuzívaním nárecia sa snazi o dodrziavanie zvykov a tradícií, ziak má dominantné postavenie vo vyucovacom procese, ucite bude facilitátor- usmerní prácu ziakov, vies ziakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne struktúrovaného a uceleného systému, . zameriava sa na funkcné vyuzitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných a ústnych prejavov, rozvíja komunikacné schopnosti a návyky ziakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t. j. schopnos primerane reagova v rozlicných jazykových situáciách, - pestova v ziakoch lásku k materinskému jazyku, - prostredníctvom jazyka vies ziakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vázi si udí, ktorí sa zaslúzili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka.

4

3. Kúcové kompetencie Cítanie s porozumením

I. Zamera svoje cítanie poda potreby Vybra text poda komunikacného zámeru a poda danej situácie. Nahlas, ticho a opakovane precíta text. Pochopi umelecký a vecný text s vyuzitím explicitných informácií. Pochopi text poda implicitných informácií. Tvori a overi navrhnuté hypotézy. Reprodukova umelecký a vecný text na základe chronologickej alebo logickej postupnosti. Rozozna vseobecné usporiadanie textu ­ odseky, nadpisy at. Rozpozna a pomenova rozlicné texty a urci ich horizontálnu struktúru. Vyhada prvky nadväznosti medzi slovami a skupinami slov, ktoré slúzia na plynulý prechod medzi vetami, odsekmi, casami výpovedí. Urci casovú a logickú postupnos pri rozvíjaní témy. * interpunkcných znamienok * gramatických kategórií (rod, císlo, pád, osoba, císlo, cas) Porozumie významu slov v umeleckých a vecných textoch. Overi si význam slova. Porozumie struktúre slova a jeho castiam, napr. slabikám a hláskam. Rozozna sémantické vzahy medzi slovami, skupinami slov jednovýznamové ­ viacvýznamové slová.

II. Pochopi význam textu

III. Pochopi formálnu stránku textu

IV. Odlísi vetu a text V. Pochopi zmysel umeleckého a vecného textu vzhadom na vyuzitie

VI. Pochopi význam lexikálnych jednotiek

5

Písanie

I. Vyjadri myslienky a informácie s rôznym cieom pre specifické publikum II. Organizova text z hadiska kompozície Sformulova tému adekvátnu cieu komunikácie. Vybra vhodný slohový útvar/záner v súlade s ciemi písania. Zostavi osnovu, koncept. Zoradi motívy a myslienky poda casovej a logickej postupnosti. Prispôsobi formálnu úpravu textu vybranému zánru. Zosúladi slovnú zásobu s cieom komunikácie. Vyuzíva bohatstvo lexiky, spisovný jazyk, resp. nárecie. Overi si v jazykovedných príruckách vhodnos a správnos pouzitých slov. Vyuzíva primerané stylistické prostriedky. Utvori jednoduché holé a rozvité vety: * pouzívanie interpunkcných znamienok vo vetách; * vyuzívanie gramatických jednotiek vo vetách; * pouzívanie lexikálnych jednotiek vo vetách. Vybra a pouzi slová, frázy, jazykové struktúry.

III. Zosúladi stylistickú úrove s cieom písania a citatemi.

IV. Stylizova jednoduché vety a jednoduché súvetia V. Pouzíva informácie a textové pasáze z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií VI. Transformova texty z jedného zánru do druhého VII. Opakované cítanie a oprava konceptu textu so zameraním na gramatiku, interpunkciu a pravopis VIII. Revidova a editova koncept s vyuzitím spätnej väzby od ucitea a spoluziakov IX. Respektova jazykové pravidlá

Identifikova rozdielnosti jednotlivých útvarov/zánrov. Vytvori modifikovaný text. Revidova a editova koncept textu s cieom zlepsi stýl a opravi gramatické chyby, pravopis a interpunkciu.

Revidova koncept textu s cieom: * rozvíja a zlepsova organizáciu myslienok; * realizova zmeny struktúry, obsahu s cieom eliminova gramatické chyby, zlé formulácie viet a pod.; * upravi text po formálnej stránke. Vo vlastných jazykových prejavoch dodrziava pravidlá a poziadavky ortografie, morfológie a syntaxe.

6

Hovorenie

I. Vyjadri myslienky a informácie s rôznym cieom pre specifické publikum Sformulova tému adekvátnu komunikacnej situácii. Zosúladi jazykové prvky s cieom komunikácie. Zvoli vhodný spolocenský tón komunikácie v súlade s jej cieom a prostredím. Zaca a ukonci komunikáciu na urcitú tému. Analyzova kvalitu ústneho prejavu.

Sformulova vlastný názor a pomocou argumentov ho obháji.

II. Organizova a rozvíja svoje myslienky v súlade s komunikacnou situáciou III. Pouzíva informácie a textové pasáze z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií vo vlastnej tvorbe IV. Pouzíva slovnú zásobu primeranú urcitému cieu komunikácie a publiku V. Stylizova jednoduché holé a rozvité vety v texte VI. Respektova jazykové pravidlá VII. Vyuzíva pri komunikácii mimojazykové prostriedky

Pomocou kontrolných otázok zhodnoti, ci ostatní porozumeli prejavu. Kriticky zhodnoti prehovor niekoho iného. Vybra slová, frázy, jazykové struktúry z iných zdrojov a pouzi ich vo vlastnom prejave. Vyuzíva jazykovú pestros a variabilitu komunikácie aplikovaním spisovných, nárecových a slangových prvkov s ohadom na situáciu a komunikacných partnerov. Utvori jednoduché holé a rozvité vety. Uplatova logickú nadväznos vytvoreného textu. * Jazykové pravidlá: ortoepické, lexikologické, morfologické. Uplatova plynulos, tempo a zrozumitenos prejavu. Vyuzíva gestikuláciu, mimiku, proxemiku a haptiku.

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

V ucebnom procese vyucovania slovenského jazyka a literatúry sa uplatuje komunikatívny prístup. Na 2.stupni ZS má prevláda uvedomeno- praktická metóda, ktorá integruje ucenie sa návykom a uvedomené ucenie, ktoré sa zameriava na rozumovú, vôovú a citovú stránku osobnosti ziaka. Je potrebné vytvára komunikatívne situácie, kde sa vyuzije verbálna a neverbálna komunikácia, uskutocuje sa osvojovanie lexikálnych jednotiek a gramatických javov. V 5.rocníku je potrebná doslovná reprodukcia rozhovorov v ucebnici. Podmienkou recovej komunikácie je jednoznacná identifikácia reci- porozumenie reci partnera,

7

porozumenie textu, vedie vysvetli presný význam lexikálnych jednotiek. Vemi dôlezitou podmienkou recovej komunikácie je motivácia. aziskom práce s literárnymi textami je spoznávanie komunikatívnych prvkov v literárnych ukázkach, pozorovanie a estetické vnímanie literárneho textu ( reprodukcia, obsahu, dramatizácia, hodnotenie), utváranie návykov potrebných na cítanie slovenskej poézie a prózy.

Základné metódy a formy práce: relaxacné techniky (spev, tanec), práca vo dvojiciach, skupinová práca, kooperatívne vyucovanie, metóda omylu, rolová hra, minidialógy, jazykové cvicenia, pocúvanie zvukovej nahrávky a jej analýza a reprodukcia, hlasné cítanie, dokoncenie textov na základe precítanej ukázky, kontrola ziackych prác, ústnych prejavov, pohotová reakcia na otázky, dril, diktát a rôzne pravopisné cvicenia, doplovacky, hlavolamy, osemsmerovky, tajnicky, vypracovanie pracovných listov, opakovanie, brainstorming, vyrozprávanie príbehov, správne odpisovanie z tabule a práca s ucebnicou, rozvíjanie dialógov na základe obrázkov, reazový dialóg, prezentácia príbehu, dramatizácia, hry, úlohu zamerané na riesenie problému, tiché cítanie s úlohami, simulácia zivotných situácií, vypracovanie projektu, referátu.

8

5. Hodnotenie predmetu

1) jazyk slovenský § v 5. rocníku sú predpísané 4 kontrolné diktáty s nasledovným zameraním: (pocet slov 50-55) * zhrnutie uciva I. stupa * podstatné mená * prídavné mená * slovesá § kazdému kontrolnému diktátu musia predchádza 1-2 pravopisné cvicenia zamerané na typ diktátu ( zrakový, sluchový, ,,odpisový"...), v ktorých sa pouzijú niektoré hodnotené § pravopisné javy z diktátov, nácvicné diktáty nebudú

známkované, len opravené chyby, v prípade, ze diktát dopadne horsie ako 3,0 , bude potrebné precvicova javy, v ktorých sa vyskytovali chyby najcastejsie ( o týchto javoch bude poznámka

v zápisnici predmetovej komisie ). KLASIFIKACNÁ STUPNICA kontrolných diktátov: 1: 2: 3: 4: 5: 0 - 1 chyba 2 - 3 chyby 4 - 7 chýb 8 - 10 chýb 11 a viac chýb

alsie hodnotené písomné práce: § § § previerky na konci tematických celkov, pravopisné cvicenia, päminútovky poda potreby na precvicovanie

gramatických javov, vsestranný jazykový rozbor (fonetika, morfológia, syntax, stylistika) poda potreby.

9

Kritériá hodnotenia ziakov hodnotiace tabuky na písomné práce a testy :

Stupe 1 (výborný) Ziak ovláda poznatky, pojmy, fakty, definície a zákonitosti, ktoré pozadujú ucebné osnovy, celistvo, úplne a presne, chápe vzahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva pozadované intelektuálne a motorické cinnosti. Myslí logicky správne, zretene sa u neho prejavuje samostatnos a tvorivos. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a estetický. Výsledky jeho cinnosti sú kvalitné, iba s mensími nedostatkami. Stupe 2 (chválitebný) Ziak ovláda poznatky, pojmy, fakty, definície a zákonitosti, ktoré pozadujú ucebné osnovy, v podstate celistvo, úplne a presne. Pohotovo vykonáva pozadované intelektuálne a motorické cinnosti. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivos. Ústny a písomný prejav máva mensie nedostatky v správnosti, presnosti a výstiznosti. Kvalita výsledkov cinností je spravidla bez podstatných nedostatkov. Stupe 3 (dobrý) Ziak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia poznatkov, faktov, pojmov, definícií, ktoré sú predpísané ucebnými osnovami, nepodstatné medzery. Pri vykonávaní pozadovaných intelektuálnych a motorických cinností sa prejavujú mensie nedostatky. Podstatnejsie chyby vie s uciteovou pomocou korigova. Jeho myslenie je v celku správne, nie vzdy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti, grafický prejav je menej estetický. Stupe 4 (dostatocný) Ziak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia pozadovaných vedomostí závazné medzery. Pri vykonávaní pozadovaných intelektuálnych a motorických cinností je málo pohotový a má väcsie nedostatky. Pri vyuzívaní vedomostí na výklad javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závazné chyby a myslenie nie je tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má vázne nedostatky v správnosti, presnosti a výstiznosti. Závazné chyby vie korigova s pomocou ucitea. Stupe 5 (nedostatocný) Ziak si neosvojil vedomosti pozadované ucebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závazné nedostatky a medzery. Jeho zrucnos vykonáva pozadované motorické a intelektuálne cinnosti má podstatné nedostatky. Pri výklade a hodnotení javov nevie svoje vedomosti uplatni, ani na podnet ucitea. Neprejavuje samostatnos v

10

myslení, vyskytujú sa u neho casté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závazné nedostatky v správnosti, presnosti. Závazné chyby nevie opravi ani s pomocou ucitea.

Hodnotenie písomných prác a testov

a/ stupnica na základné písomné práce

percentuálna úspesnos

100 % - 91% 90 % - 76 % 75 % - 56 % 55 % - 26 % 25 % a menej

známka

výborný chválitebný dobrý dostatocný nedostatocný

b/

stupnica

hodnotenia

písomných

prác

poda

standardov

s

pouzitím

exemplifikacných úloh Príklady a úlohy sú jednoduchsie, ale stupnica hodnotenia je prísnejsia. Rovnaké hodnotenie sa pouzíva pri monitore z matematiky a slovenského jazyka.

percentuálna úspesnos

100 % - 89% 88 % - 76 % 75 % - 63 % 62 % - 50 % 49 % a menej alsie hodnotené aktivity: ústne skúsanie pri tabuli , aktivita, skupinová práca na hodine , plnenie domácich úloh , zapojenie do súazí a projektov.

známka

výborný chválitebný dobrý dostatocný nedostatocný

11

2) literatúra V literárnej výchove budú hodnotené nasledovné aktivity a cinnosti ziakov: referát o precítanej knihe, o spisovateovi ( prezentácia, príprava nástenky, rozhlasového okienka, príspevku do skolského casopisu...), recitácia 2 básní alebo textov ( vyuzitie v skolskom kole Hviezdoslavov Kubín), kvalita cítania s porozumením, ústne skúsanie pri tabuli, aktivita, práca s textom, rozbor precítaného textu, písomný test v okruhu urcitej kapitoly (autor, dielo, literárne pojmy), spolupráca s kniznicou, vedenie citateského denníka, dramatická tvorba ( scénka).

3) sloh

V slohovej zlozke budú ziaci hodnotení: - poda skolskej slohovej písomnej práce, v 5. rocníku sa píse 1 práca so

zameraním na rozprávanie s prvkami opisu, opis pracovného postupu, statický opis (výber jednej moznosti). Klasifikované slohové písomné práce sa písu v skole a predchádza im písomná príprava a práca s konceptom (odporúca sa pouzívanie korektorských znaciek, ktoré umozujú efektívne vyuzíva pracovný cas). Rovnako dôlezitá je analýza nedostatkov v písomnej práci, ktorá sa spravidla robí aj pri neklasifikovaných písomných prácach. Pri ústnych jazykových prejavoch ucite upozoruje na správnu výslovnos, na správne slová/tvary slov, slovesné väzby, na stylistickú primeranos výberu jazykových, parajazykových a extrajazykových prostriedkov. alsie hodnotené aktivity v slohu: ústne cvicenia, plnenie domácich úloh,

12

-

vlastná tvorba v rámci vyucovania i domácej prípravy, zapojenie sa do súazí: Európa v skole, Preco mám rád slovencinu..., Protidrogová súaz, alsie literárne súaze.

Celkové hodnotenie bude pozostáva z: vzahu k predmetu, úcasti v súaziach, aktivity, snahy a záujme o ucenie, odbornej cinnosti ziakov, celkových výsledkov dosiahnutých v rôznych aktivitách, projektoch, z výsledkov spracovania tematických úloh a cvicení.

Dôlezitou súcasou vyucovacieho procesu je hodnotenie a klasifikácia vedomostí a zrucností ziakov. Klasifikácia má by objektívna poda platných pokynov a zásad. V predmete sa bude hodnoti nielen známkou, ale aj rôznymi formami hodnotenia ( pochvaly, slovné hodnotenie). Na 2. stupni základnej skoly sa hodnotí ovládanie ortoepickej, ortografickej, pravopisnej, lexikálnej, morfologickej a ciastocne aj syntaktickej normy, alej úrove poznatkov z jednotlivých jazykových rovín a pohotovos pri práci s jazykovými príruckami, praktické vyuzívanie získaných poznatkov o jazyku pri tvorbe vlastných textov a celková jazyková úrove a kultivovanos jazykového prejavu ziaka v jeho písomnej i ústnej podobe. Pri ziakoch s poruchami písania (dysgrafia), cítania (dyslexia), výslovnosti (dyslália) a s telesným postihnutím sa dodrziava specifický prístup pri zadávaní domácich úloh, pri písaní diktátov a slohových prác, pri hodnotení a klasifikácii. Slovenský jazyk je úzko spätý s literatúrou, pretoze vyuzíva aj texty pouzívané ako ukázky na hodinách literatúry, kde je vyjadrený vzah autora k jazyku. A naopak, pri vyucovaní literatúry sa pri analýze literárneho diela môzu aplikova poznatky z náuky o jazyku a stylistiky. Vyucovanie slovenského jazyka je úzko späté s ostatnými vyucovacími predmetmi.

6. Zdroje

- rozhlas, televízia, - internet- webové stránky, - CD, DVD, videokazety,

13

- casopisy, noviny, - odborné publikácie ( encyklopédie): Encyklopédia jazykovedy, Encyklopédia slovenských spisovateov I. a II., - slovníky: Malý synonymický slovník; Malý frazeologický slovník, Pravidlá

slovenského pravopisu, Prírucka slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník cudzích slov,

Homonymický slovník, - atlasy, cestovné prírucky, automapy, cestovné poriadky, - knihy: Slovencina na dlani, Sloh na dlani, Majstri slova, literatúra na dlani, - prírucky: Pomocník z literatúry pre 5.rocník ZS, Budem vedie pravopis pre 5.a 6.rocník ZS, Chcem sa nauci pravopis- zbierka pravopisných cvicení a nácvicných diktátov, Prehad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka, Diktáty a pravopisné cvicenia pre ziakov druhého stupa ZS, Zbierka úloh zo slovenského jazyka na vyucovanie v 5.-9.rocníku ZS, Precvicujme si vybrané slová, Písomnosti v nasom zivote, - ucebnice slovenského jazyka a literárnej výchovy. Slovenská a ceská

14

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský ZDRAVIE A POHYB TELESNÁ VÝCHOVA Piaty 2

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Predmet telesná a sportová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého zivotného stýlu. Ziak si v om rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zrucnosti a návyky, ktoré sú súcasou zdravého zivotného stýlu nielen pocas skolskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zrucnosti a návyky na efektívne vyuzitie voného casu a zárove vedomosti o zdravotnom úcinku osvojených zrucností a návykov.

2. Ciele predmetu

Vseobecným cieom telesnej a sportovej výchovy ako vyucovacieho predmetu je umozni ziakom rozvíja kondicné a koordinacné schopnosti na primeranej úrovni, osvojova si, zdokonaova a upevova pohybové návyky a zrucnosti, zvysova svoju pohybovú gramotnos, zvysova vseobecnú pohybovú výkonnos a zdatnos,

prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobi a dba o zdravie, vytvára trvalý vzah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a sportu s ohadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súcas zdravého zivotného stýlu a predpokladu schopnosti celozivotnej starostlivosti o vlastné zdravie. Specifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kúcových a predmetových kompetencií:

3. Kúcové kompetencie

Pohybové kompetencie Ziak si vie vybra a vykonáva pohybové cinnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizacných chorôb. Ziak dokáze rozvíja vseobecnú pohybovú výkonnos s orientáciou na udrzanie a zlepsenie zdravia. Ziak má osvojené primerané mnozstvo pohybových cinností vo vybraných odvetviach telesnej výchovy a sportu a vie ich uplatni vo vonom case. Kognitívne kompetencie Ziak vie vysvetli dôvody potreby vykonávania pohybovej cinnosti v dennom rezime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. Ziak pouzíva odbornú terminológiu osvojených pohybových cinností a oblastí poznatkov. Ziak vie zostavi a pouzíva rozcvicenie pred vykonávaním pohybovej cinnosti. Ziak dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností súazného charakteru. Ziak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom zivote. Ziak vie posúdi a diagnostikova úrove svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja poda daných noriem. Ziak vie poskytnú prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. Ziak dodrziava bezpecnostné a hygienické poziadavky pri vykonávaní pohybovej cinnosti. Ziak pozná zivotné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie. Ziak pozná negatívne úcinky návykových látok na organizmus. Komunikacné kompetencie Ziak sa dokáze jasne a zrozumitene vyjadrova. Ziak pouzíva správnu odbornú terminológiu v edukacnom procese i pocas vonocasových aktivít. Ucebné kompetencie Ziak vie zdôvodni potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného rezimu. Ziak vie zdôvodni potrebu rozohriatia organizmu a rozcvicenia pre sportový výkon i ako prevenciu pred zranením. Interpersonálne kompetencie Ziak prejavuje pozitívny vzah k sebe i iným.

Ziak efektívne pracuje v kolektíve. Ziak vie racionálne riesi konfliktné situácie, najmä v sporte. Ziak sa správa empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a sportových cinností, ale i v zivote. Postojové kompetencie Ziak má zázitok z vykonávanej pohybovej cinnosti. Ziak dokáze zvíazi, ale i prija prehru v sportovom zápolení i v zivote, uzna kvality súpera. Ziak dodrziava princípy fair-play. Ziak sa zapája do mimoskolskej telovýchovnej a sportovej aktivity. Ziak vyuzíva poznatky, skúsenosti a zrucnosti z oblasti telesnej výchovy a sportu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob zivota a ochranu prírody.

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Názov tematického celku

Stratégia vyucovania Metódy

*Motivacná ­ motivacné pozorovanie, demonstrácia pohybu, osobný príklad, vzor sportovca, poskytnú pozitívny zázitok *Informacno-receptívna ­met.hovoreného slova- monologický výklad , opis, rozhovor met.písaného slova a grafického znázornenia - práca s nákresom pohybového úkonu *Metódy názorno-demonstracné ­ ukázky, osobný príklad, pozorovanie, porovnávanie, demonstrácia *Metódy praktické ­ nácvikové /nácvik/, fixacné /opakovanie, zdokonaovanie/- spätnoväzbové *Produktívne metódy ­ hra, spolupráca *Metódy z logického aspektu ­ analýza, syntéza pohybovej cinnosti *Diagnostické metódy ­ zisovacie, pozorovanie, porovnávanie analyzujúce ziacke výkony *Metódy organizacného aspektu- met.registrácie údajov, met.statistické *Motivacná ­ motivacné pozorovanie, demonstrácia pohybu, osobný príklad, vzor sportovca, poskytnú pozitívny zázitok *Informacno-receptívna ­met.hovoreného slova- monologický výklad , opis, rozhovor met.písaného slova a grafického znázornenia - práca s nákresom pohybového úkonu *Metódy názorno-demonstracné ­ ukázky, osobný príklad, pozorovanie, porovnávanie, demonstrácia *Metódy praktické ­ nácvikové /nácvik/, fixacné /opakovanie, zdokonaovanie/- spätnoväzbové *Produktívne metódy ­ hra, spolupráca *Metódy z logického aspektu ­ anylýza, syntéza pohybovej cinnosti *Diagnostické metódy ­ zisovacie, pozorovanie, porovnávanie analyzujúce ziacke výkony *Metódy organizacného aspektu- met.registrácie údajov, met.statistické

Formy práce

Atletika

Hodinová forma Skupinová práca Individuálna práca

Základy gymnastických sportov

Hodinová forma Skupinová práca Individuálna práca

Sportové hry

Povinný výberový tematický celok

*Motivacná ­ motivacné pozorovanie, demonstrácia pohybu, osobný príklad, vzor sportovca, poskytnú pozitívny zázitok *Informacno-receptívna ­met.hovoreného slova- monologický výklad , opis, rozhovor met.písaného slova a grafického znázornenia - práca s nákresom pohybového úkonu *Metódy názorno-demonstracné ­ ukázky, osobný príklad, pozorovanie, porovnávanie, demonstrácia *Metódy praktické ­ nácvikové /nácvik/, fixacné /opakovanie, zdokonaovanie/- spätnoväzbové *Produktívne metódy ­ hra, spolupráca *Metódy z logického aspektu ­ anylýza, syntéza pohybovej cinnosti *Diagnostické metódy ­ zisovacie, pozorovanie, porovnávanie analyzujúce ziacke výkony *Metódy organizacného aspektu- met.registrácie údajov, met.statistické *Motivacná ­ motivacné pozorovanie, demonstrácia pohybu, osobný príklad, vzor sportovca, poskytnú pozitívny zázitok *Informacno-receptívna ­met.hovoreného slova- monologický výklad , opis, rozhovor met.písaného slova a grafického znázornenia - práca s nákresom pohybového úkonu *Metódy názorno-demonstracné ­ ukázky, osobný príklad, pozorovanie, porovnávanie, demonstrácia *Metódy praktické ­ nácvikové /nácvik/, fixacné /opakovanie, zdokonaovanie/- spätnoväzbové *Produktívne metódy ­ hra, spolupráca *Metódy z logického aspektu ­ anylýza, syntéza pohybovej cinnosti *Diagnostické metódy ­ zisovacie, pozorovanie, porovnávanie analyzujúce ziacke výkony *Metódy organizacného aspektu- met.registrácie údajov, met.statistické *Motivacná ­ motivacné pozorovanie, demonstrácia pohybu, osobný príklad, vzor sportovca, poskytnú pozitívny zázitok *Informacno-receptívna ­met.hovoreného slova- monologický výklad , opis, rozhovor *Metódy názorno-demonstracné ­ ukázky, osobný príklad, pozorovanie, porovnávanie, demonstrácia *Metódy z logického aspektu ­ analýza, syntéza pohybovej cinnosti *Diagnostické metódy ­ zisovacie, pozorovanie, porovnávanie analyzujúce ziacke výkony *Metódy organizacného aspektu- met.registrácie údajov, met.statistické

Hodinová forma Skupinová práca Individuálna práca

Hodinová forma Skupinová práca Individuálna práca

Testovanie

Hodinová forma Individuálna práca

5. Hodnotenie predmetu

Známkovanie Slovne hodnotenie-pochvala, povzbudenie, Ocenenie diplomom

6. Zdroje

Na podporu a aktiváciu vyucovania a ucenia ziakov sa vyuzijú nasledovné ucebné zdroje :

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Náradie: Stopky Meracie pásmo Prekázky Nácinie: Kriketová lopticka Stafetový kolík Náradie: Zinenky Gymnastický pás Auditívna technika alsie zdroje (internet, kniznica, ...

Atletika

Kolektív: Didaktika skolskej telesnej výchovy, vydalo FTVS UK 2001, ISBN 80-968252-5-9

.

Základy gymnastických sportov

Kolektív: Didaktika skolskej telesnej výchovy, vydalo FTVS UK 2001, ISBN 80-968252-5-9

Sportové hry

Kolektív: Didaktika skolskej telesnej výchovy, vydalo FTVS UK 2001, ISBN 80-968252-5-9 Pravidlá vybraných sportových hier, Adamcák a kol., 2002 Banská Bystrica Pravidlá vybraných sportových hier II, Adamcák ­ Kollár, 2003 Banská Bystrica Kolektív: Didaktika skolskej telesnej výchovy, vydalo FTVS UK 2001, ISBN 80-968252-5-9 Pravidlá vybraných sportových hier II, Adamcák ­ Kollár, 2003 Banská Bystrica

Náradie: Basketbal. kose improvizovan Stopky Prekázky Nácinie: Lopty Rozlisovacie dresy Náradie: Stolnotenisový stôl, Nácinie: Stolnotenisové rakety Pinpongové lopticky Lopty Zinenky Náradie: Osobná váha Meter Stopky Pásmo na meranie Nácinie: Plné lopty

Povinný výberový tematický celok

Testovanie

Kolektív: Didaktika skolskej telesnej výchovy, vydalo FTVS UK 2001, ISBN 80-968252-5-9

7. Obsah vzdelávania

Výkonové standardy Vzdelávanie smeruje k tomu, aby ziaci vedeli : Zdravie a jeho poruchy pochopi úcinok pohybovej aktivity na zdravie, ma vedomosti o potrebe prevencie pred civilizacnými ochoreniami pohybovými prostriedkami, vedie poskytnú prvú pomoc, vedie sa správa v situáciách ohrozujúcich zdravie. ma vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto. Zdravý zivotný stýl pozna a dodrziava zásady správnej výzivy, zaradi vyuzíva sportové a pohybové cinnosti vo svojom vonom case, ma predstavu o svojich pohybových moznostiach, pochopi význam aktívneho odpocinku pre odstránenie únavy, pochopi kompenzacný úcinok telesných cvicení a pozna vhodné cvicenia na jeho dosiahnutie. Zdatnos a pohybová výkonnos pozna úrove vlastnej pohybovej výkonnosti, vedie vyuzi cvicenia na rozvoj pohybových schopností, vedie diagnostikova a hodnoti pohybovú výkonnos vlastnú i spoluziakov, vedie vyuzi pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti. Sportové cinnosti pohybového rezimu vyuzi svoje vedomosti na zdokonaovanie sa vo vlastnej sportovej výkonnosti, vedie uplatni osvojené pravidlá sportových disciplín v sportovej cinnosti, prezentova svoju sportovú výkonnos na verejnosti, preukáza pohybovú gramotnos v rôznych sportových odvetviach, ma príjemný zázitok z vykonávanej pohybovej cinnosti.

Prehad obsahových standardov 1. Zdravie a jeho poruchy 2. Zdravý zivotný stýl 3. Zdatnos a pohybová výkonnos 4. Sportové cinnosti pohybového rezimu

Súcasou výucby je aj exkurzia na ...., resp. návsteva podniku, ktorý je zameraný na daný predmet s cieom získava najnovsie informácie vo vývoji a praxi. Prehad tematických celkov Základné TC : 1. Poznatky z telesnej výchovy a sportu ­ priebezne v kazdej vyucovacej hodine 2. Vseobecná gymnastika - priebezne v kazdej vyucovacej hodine 3. Atletika 4. Základy gymnastických sportov 5. Sportové hry 6. Povinný výberový tematický celok 7. Testovanie

Výberové TC :

stolný tenis, vybíjaná, prehadzovaná, Sportové úpoly

Výstupný vzdelávací standard

POZNATKY Z TELESNEJ VÝCHOVY A SPORTU V telovýchovnom procese sú poznatky základným predpokladom uvedomelého osvojovania si pohybových cinností, rozvíjania pohybových schopností a výchovy charakterových a iných vlastností osobnosti. Majú dôlezitý význam pri vytváraní postojov k zdravému zivotnému stýlu i k celozivotnej pohybovej aktivite. Sú podmienkou úspesného vykonávania praktických cinností. Delia sa na vseobecné a specifické. Specifické poznatky sa dotýkajú kazdého tematického celku.

KOMPETENCIA

Ziak vie vysvetli dôvody potreby vykonávania pohybovej cinnosti v súvislosti s ochranou vlastného zdravia. VÝKONOVÝ STANDARD pozna drobné organizacné formy telesnej výchovy, vedie vysvetli potrebu rozcvicenia pred vykonávaním pohybovej cinnosti, dodrziava pravidlá správnej zivotosprávy, vedie posúdi a diagnostikova úrove svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja poda daných noriem,pozna základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom zivote, vedie poskytnú prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí, dodrziava bezpecnostné a hygienické poziadavky pri vykonávaní pohybovej cinnosti, dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností, pouzíva odbornú terminológiu osvojených pohybových cinností. OBSAHOVÝ STANDARD Vseobecné poznatky: základné poznatky o formách pohybovej aktivity v rezime da (ranné cvicenie, spontánna pohybová aktivita, racionálne vyuzívanie voného casu a pod.), úloha rozcvicenia pred vykonávaním pohybových cinností, význam správnej zivotosprávy pre pohybový výkon a negatívne vplyvy fajcenia, alkoholu a nedovolených látok na zdravie a pohybový výkon, telesné zaazenie, meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej frekvencii, poznatky o rozvoji a diagnostikovaní základných pohybových schopností, poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostikovaní, základné poznatky z biológie cloveka súvisiace a úcinok pohybovej aktivity na vlastný organizmus, úspechy nasich sportovcov na OH, MS, ME, olympijská výchova so zameraním na poznatky o Medzinárodnom olympijskom výbore, Slovenskom olympijskom výbore (pozna jeho symboliku), o olympijských hrách, kalokagatii a fair-play, prvá pomoc pri drobných poraneniach.

Specifické poznatky: odborná terminológia vo vsetkých TC, technika, taktika a metodika osvojovaných pohybových cinností, pravidlá súazenia v osvojených pohybových cinnostiach a základné cinnosti rozhodcu. VSEOBECNÁGY MNAST IKA KOMPETENCIA: Ziak v tematickom celku vseobecnej gymnastiky dosahuje takú úrove osvojenia gymnastických cinností ­ polôh, pohybov, cvicebných tvarov, väzieb, ze je schopný predvies pohybový celok, pohybovú skladbu individuálne a skupinovo, poda stanovených poziadaviek (pravidiel). Dosahuje tak zvýsenie úrovne pohybových schopností, osvojenie gymnastických zrucností, ktoré pomáhajú zlepsi zdravotne orientovanú zdatnos beznej skolskej populácie. VÝKONOVÝ STANDARD vedie správne pomenova, popísa jednotlivé cvicebné polohy, pohyby, cvicebné tvary; vedie zostavi a vies rozcvicenie, vedie prakticky ukáza gymnastické cvicenia, zvládnu cvicebné väzby a

pohybové kombinácie s ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny, vedie preukáza poznatky z organizácie, bezpecnosti, dopomoci, záchrany, uplatova optimálnu techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh, lokomocných pohyboch, cvicebných tvaroch, vedie ohodnoti techniku, estetiku a kompozíciu (obsahovú skladbu) konaného gymnastického cvicenia, postrehnú a posúdi chyby v

predvedení, drzaní tela, rozsahu pohybov, svalovom napätí, ochabnutosti tela, vedie posúdi reálne svoju individuálnu pohybovú úrove.

OBSAHOVÝ STANDARD Vedomosti: zásady drzania tela, správne drzanie tela, chybné drzanie tela, základné názvoslovie telesných cvicení,

-

pohybové prostriedky vseobecnej gymnastiky, struktúra gymnastickej jednotky - úvodná, prípravná, hlavná, záverecná cas vyucovacej hodiny,

-

prípravné,

imitacné

cvicenie,

metodický

postup

osvojovania

a zdokonaovania polôh, pohybov, cvicebných tvarov, väzieb, organizacná cinnos na vyucovacej jednotke (hodine), zdravotne orientovaná zdatnos, pohybový rezim, redukcia hmotnosti, obezity, pozitívny zivotný stýl. Na základe týchto a alsích vedomostí je mozné u ziakov rozvíja schopnosti a nadobudnú nasledovné zrucnosti :

Zrucnosti a schopnosti: cvicenia rozvíjajúce kondicné, kondicno-koordinacné, koordinacné

schopnosti, technicky správne polohy a pohyby hlavy, trupu, nôh, pazí, lokomócie, cvicenie na- a s náradím, s náciním, tyce, aeróbne cinky, expandre, netradicné), výrazová estetika rytmických a aerobikových pohybov vykonávania vseobecných gymnastických cinností, cvicebný program na zlepsovanie stavu pohybového a oporného aparátu tela s cieleným rozvojom pohybových schopností a zrucností, 1. Kondicná gymnastika - posilovacie cvicenie pazí, nôh, chrbtového svalstva, brusného svalstva s jednorazovým, niekokonásobným opakovaním, s cieleným zameraním na jednotlivé casti tela: o kuky v kaku, kuky vo vzpore stojmo vpredu, vzadu, kuky vo vzpore lezmo vpredu, vzadu znozmo, roznozmo, o výpony, poskoky, skoky odrazom obojnozne, jednonozne, o záklony trupu v ahu vpredu; sed ­ ah vzadu, o zhyby vo vise, vo vise stojmo, vise lezmo na rebrine, hrazde, kruhoch, bradlách. Poda ciea rozvoja kondicných, kondicno-koordinacných schopností: o tonizacný program zameraný na drzanie tela v správnom napätí svalov formovanie telesných proporcií, kultivovaného prejavu osobnosti ziaka.

v ahu, kakoch, sedoch, podporoch, postojoch bez nácinia, náradia, s náciním (fit lopty, over baly, dynabandy, ..), náradím, na náradí, o vseobecný kondicný program s obsahom statických, dynamických cvicení, o plyometrický program zameraný na rozvoj dynamickej sily nôh, o vytrvalostno-silový program, cvicenia pazí, nôh, trupu, brucha, bokov (kuky, zhyby vo vise stojmo, prednosy v sede, vo vise, mierne záklony v ahu, dvíhanie trupu, nôh v ahu na boku.

2. Základná gymnastika Akrobatické cvicenie: ah vznesmo; stojka na lopatkách znozmo, s celným, bocným roznozením; sed roznozmo, hlboký predklon; sed znozmo predklon; - kotúle vpred, kotúle vzad s rôznou východiskovou a výslednou polohou, väzby kotúov so skokmi a obratmi, stojka na rukách oporou rúk na lavicku, stojka na rukách s dopomocou o rebrinu (stenu), stojka na rukách s polohou nôh bocne, celne, premet bokom s dopomocou, premet bokom samostatne, podpor stojmo prehnute vzad (most na hlave, most vo vzpore na rukách).

Skoky a obraty: skoky odrazom obojnozne ­ znozmo, skrcmo prípätmo, skrcmo roznozmo celne, bocne, s obratom o 180° - 360°, obraty obojnozne v postojoch ­ prestupovaním, krízením, prísunom. Obraty jednonozne prednozením o 180°- 360° . Cvicenie na náradí a s náradím: rebriny: rúckovanie v podpore lezmo, vo vise prednosy skrcmo, prednosy, postupovanie po rebrinách, výdrz v zhybe, odrazom z nôh zhyby, lavicky, nízka kladinka: chôdza vpred, vzad, bokom; beh; poskoky, skok striedavo strizný; váha predklonmo; obrat znozmo o 180° v dre pe, podrepe, stoji; zoskok odrazom obojnozne ­ znozmo, roznozmo celne, skrcmo prípätmo, skrcmo prednozmo. Väzby, zostava (1 - 2 ­ 3 dzky náradia), preskok: opakované odrazy z mostíka pri opore (rebrina, spolu cviciaci), nadväznéo drazy z viacerých mostíkov, letová fáza znozmo, roznozmo celne, skrcmo prípätmo, skrcmo roznozmo s doskokom na zinenky (medzi mostíkmi krátky beh);

-

odrazom z mostíka výskok do vzporu drepmo, vzporu roznozmo; skrcka, roznozka, odbocka,

-

hrazda: zhyb stojmo, zhyb; vis vznesmo, vis strmhlav, vis vznesmo roznozmo bocne; výmyk; presvihy únozmo vpred, vzad; zoskoky - prekot vpred, zákmihom doskok na podlozku,

-

lano: splhanie.

Cvicenie s náciním: svihadlo ­ preskoky na mieste, z miesta znozmo, jednonozne, skrizmo, striedavonozne. Väzby, zostava, pohybová skladba, tyc ­ priamivé cvicenia, cvicenia zvysujúce rozsah pohyblivosti kbov, chrbtice, elasticitu svalov, plná lopta, lopta ­ kotúanie, hádzanie a chytanie, satka ­ oblúky, kruhy osmy, vlnenie, hádzanie a chytanie. Väzby, zostava, pohybová skladba, rope skiping. Relaxacné a dychové cvicenie: aktívna kinetická relaxácia, pasívna kinetická relaxácia, cvicenie prehbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kacmo, v sede, repe, predklone. Poradové cvicenie: nástup, pochod, povely.

3. Rytmická gymnastika: cvicenie na taktovanie (tlieskanie, tamburínka), hudbu - pérovanie, pohupy, kroky, chôdza, behy, rovnováhové cvicenie, obraty, skoky s pohybmi hlavy, pazí, trupu vo vysokých a nízkych polohách v 2/4, 3/4 a 4/4 takte bez nácina, s náciním. Prísunný, poskocný, premenný (polkový) krok v 2/4 takte; prísunný, valcíkový, mazurkový v ¾ takte. Rytmické cvicenie navzájom spája, pohybová skupinová skladba na 32 ­ 64 dôb na hudbu.

4. Kompenzacné cvicenia: odstraovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených jednostrannou sedavou cinnosou,

-

cvicenia kbovej pohyblivosti a elasticity svalov, pasívne ­ sed roznozmo, predklon; ah vznesmo; pohyby ahom ­ v ahu prednozi skrcmo P/ nohu, chyti za predkolenie a aha k trupu; aktívne ­ svihanie nohy v ahu, stoji do prednozenia, unozenia, zanozenia, cvicenia posilovacie zamerané lokálne na problematické casti tela.

-

Za pomoci týchto vedomostí, zrucností a schopností v priebehu vyucovacieho procesu predpokladáme vytvorenie postojov u ziakov: Postoje: ma pozitívny vzah ku gymnastickým cinnostiam, ako potreby ich celozivotného vykonávania, vedie úcelovo vyuzi voný cas s cieom podpori zdravie, zdatnos, pestova pozitívne spolocenské vzahy medzi umi vsetkých vekových kategórií, vyuzíva bohatý pohybový obsah gymnastických cvicení na dosiahnutie fyzickej výkonnosti, zdravotne orientovanej zdatnosti, pozitívnych

psychických, emocionálnych a estetických pocitov z pohybu, ma vytvorený pozitívny postoj k správneho zivotného stýlu so snahou o sebazdokonaovanie, práceschopnos, húzevnatos, disciplínu, prijíma a dodrziava normy a pravidlá kolektívu. Rozsirujúce ucivo: V TC Basketbal ­ útocná kombinácia ho a bez.

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy 1. Úvod

1.1 Organizacné pokyny, bezpecnos na hodinách

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia

Hodiny

1 Ziak má: chápa význam predmetu 3

1 1 Matematika , Fyzika ­ dzkové miery, casová miera Prierezové témy: 1 Osobnostný a sociálny rozvoj: Cie: rozvíja u ziakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru , sebahodnotenie a prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný zivot a sebavzdelávanie, nauci ziakov uplatova svoje práva, respektova názory, potreby a práva ostatných, rozvíja zrucnosti potrebné pre zivot a spoluprácu. Enviromentálna výchova: Cie: rozvíja schopnos chápa, analyzova a hodnoti vzahy medzi clovekom a jeho zivotným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi zivot na Zemi- vsetky témy sa vykonávajú vo vonkajsom prostredí, racionálne obhajova a zdôvodova svoje názory a stanoviská, V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnos: - podporova aktívny prístup k tvorbe a ochrane zivotného prostredia prostredníctvom praktickej výucby, - schopnos vníma a citlivo pristupova k prírode a

Ziak: pochopil význam predmetu Ziak:

Ziak dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností súazného charakteru. Ziak vie posúdi a diagnostikova úrove svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja poda daných noriem Ziak vie zdôvodni potrebu rozohriatia organizmu a rozcvicenia pre sportový výkon ako prevenciu pred zranením. Ziak má zázitok z vykonávanej pohybovej cinnosti. _ Ziak dokáze zvíazi, ale i prija prehru v sportovom zápolení i v zivote, uzna kvality súpera. _ Ziak dodrziava princípy fairplay. Testovanie poda Moravca a kol. 1996,1990 Sebahodnotenie, sebakritika, spätná väzba Hodnotiaca výsledná tabuka / vi v poznámkach/hodnotí sa minimálny, priemerný a nadpriemerný standard

2. Testovanie

2.1 ah ­ sed, skok do diaky z miesta 2.2 Clnkový beh 10 x 5 m, hod plnou loptou 2.3 12 minútový vytrvalostný beh

Ziak má:

-vedie dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností súazného charakteru. -vedie posúdi a diagnostikova úrove svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja poda daných noriem -vedie zdôvodni potrebu rozohriatia organizmu a rozcvicenia pre sportový výkon ako prevenciu pred zranením. -ma zázitok z vykonávanej pohybovej cinnosti. - dokáza zvíazi, ale i prija prehru v sportovom zápolení i v zivote, uzna kvality súpera. - dodrziava princípy fair-play.

.

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia

Hodiny

prírodnému dedicstvu, - rozvíja schopnos kooperova v skupine, deli si úlohy, nies zodpovednos. Dopravná výchova: Cie: - osvoji si zásady bezpecného správania sa v cestnej premávke - nauci deti pozorova svoje okolie, vyhodnocova situáciu z hadiska bezpecnosti a aplikova návyky bezpecného správania sa Ochrana zivota a zdravia: Cie: Formova predpoklady na dosiahnutie vyssej telesnej zdatnosti a celkovejodolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záaz nárocných zivotných situácií

3. Atletika

3.1 Beh na 60 m - rozbehy 3.2 Beh na 60 m ­ kontrola Stafetový beh dvojíc 2 x 30m 3.3 Beh na 300 m 3.4 Skok do diaky krocným spôsobom - nácvik 3.5 Skok do diaky krocným spôsobom -kontrola 3.6 Prekázkový beh, splh na tyci -nácvik 3.7 Splh na tyci ­ kontrola, Hod loptickou ­ nácvik 3.8 Hod loptickou - kontrola

8

1 1 1 1 Slovenský jazyk a literatúra ­ diskusia na danú tému v rámci poznatkov z TV a sportu Matematika , Fyzika ­ dzkové miery, casová miera Dejepis- história OH 1 1 1 1 Prierezové témy: Multikultúrna výchova : cie ­ rozvíja poznanie tradicnej kultúry, histórie, zvykov a tradícií krajín zúcastnených na OH. Rozvíja toleranciu, respekt a prosociálne správanie a konanie vo vzahu ku kultúrnej odlisnosti ­ olympijská tematika Osobnostný a sociálny rozvoj:

Ziak má:

_ vedie sa orientova v základných atletických disciplínach, charakterizova ich a prakticky demonstrova, _ pozna význam a vplyv základných prostriedkov kondicnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a vyuzíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite, _ pozna základné pravidlá atletických disciplín a pod dohadom pedagóga je schopný pomáha pri organizácii a rozhodovaní atletických súazí, _ pozna význam rozcvicenia a vie sa aktívne zapoji do

Ziak:

_ vie sa orientova v základných atletických disciplínach, charakterizova ich a prakticky demonstrova, _ pozná význam a vplyv základných prostriedkov kondicnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a vyuzíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite, _ pozná základné pravidlá atletických disciplín a pod dohadom pedagóga je schopný pomáha pri organizácii a rozhodovaní atletických súazí, _ pozná význam rozcvicenia a vie sa aktívne zapoji do jeho Casová kontrola behu na 60 m Bodovacia tabuka chlapci, dievcatámax pocet bodov 100 v disciplínach: 60 m, skok do diaky, hod plnou loptou, splh na tyci

Meracia kontrola skoku do dialky krocným spôsobom

Casová kontrola splhu na tyci

Meracia kontrola hodu kriketovou loptickou

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

jeho vedenia, _ pozna a v zivote uplatova zásady fair-play ako súaziaci, rozhodca, organizátor, divák.

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

vedenia, _ dokáze v zivote uplatova zásady fair-play ako súaziaci, rozhodca, organizátor, divák.

Hodiny

Metódy hodnotenia

Upozorovanie na nedostatky Porovnávanie s praktickou ukázkou alebo výkonom spoluziaka

Prostriedky hodnotenia

Cie: rozvíja u ziakov zrucnosti potrebné pre zivot a spoluprácu. Enviromentálna výchova: Cie: pozna a chápa súvislosti medzi vývojom udskej populácie a vzahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; racionálne obhajova a zdôvodova svoje názory a stanoviská, V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnos: - schopnos vníma a citlivo pristupova k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedicstvu, - rozvíja schopnos kooperova v skupine, deli si úlohy, nies zodpovednos. Mediálna výchova: Cie: rozvinú schopnos uplatova stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, rozvinú spôsobilos selektívne vyuzíva médiá a ich produkty, rozvíja schopnos, objavova v nich to hodnotné ­ DVD s olympijskou tematikou Dopravná výchova: Cie: - osvoji si zásady bezpecného správania sa v cestnej premávke - nauci deti pozorova svoje okolie, vyhodnocova situáciu z hadiska bezpecnosti a aplikova návyky bezpecného správania sa

Individuálny prístup

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia

Hodiny

Ochrana zivota a zdravia: Cie: Formova predpoklady na dosiahnutie vyssej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záaz nárocných zivotných situácií

4. Sportové hry

4.1 Basketbal ­ PC ­ HCJ ­ prihrávky ­ horná jednou rukou, trcením dvoma rukami a jednou rukou, z miesta na stojaceho a pohybujúceho sa hráca 4.2 Basketbal ­ PC ­ HCJ ­ dribling na mieste a v pohybe 4.3 Basketbal ­ PC ­ HCJ ­ uvoovanie s loptou obrátkou vpred a vzad 4.4 Basketbal ­ PC ­ HCJ ­ streba v improvizovanom prostredí ­ zhora z miesta, z krátkej a strednej vzdialenosti 4.5 Basketbal ­ PC ­ HCJ ­ Prihrávky vo dvojici na cas, HK ­ útocná kombinácia ho a bez 4.6 Vybíjaná ­ PC ­ HCJ ­ prihrávky obojrucne, jednorucne zhora, zdola, trcením od ps 4.7 Vybíjaná ­ PC ­ HCJ ­ prihrávky v pohybe s následnou strebou 4.8 Vybíjaná ­ PC ­ HCJ , HK -cinnos hrácov v hracom

9

1 Matematika ,Fyzika- prírodné zákony tiazové, casová miera Dejepis- história OH Prierezové témy: 1 1 Osobnostný a sociálny rozvoj: Cie: nauci ziakov uplatova svoje práva, respektova názory, potreby a práva ostatných, rozvíja zrucnosti potrebné pre zivot a spoluprácu. Mediálna výchova: Cie: rozvinú schopnos uplatova stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, rozvinú spôsobilos selektívne vyuzíva médiá a ich produkty, rozvíja schopnos, objavova v nich to hodnotné Dopravná výchova: Cie: - osvoji si zásady bezpecného správania sa v cestnej premávke poda vseobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec),

Ziak má:

_ vedie správne pomenova, popísa, prakticky ukáza, v hre (stretnutí) uplatni techniku základných herných cinností jednotlivca a vyuzi herné kombinácie a systémy, _ vedie pomenova a popísa funkcie hrácov v obrane i v útoku, _ vedie vysvetli základné pravidlá vybraných sportových hier, _ vedie zostavi a prakticky vies rozcvicenie (vlastné, aj skupinu spoluziakov) pred hrou, resp. stretnutím, _ vykonáva funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovatea, casomeraca na hodinách urcených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme sportových hier a vies jednoduchý pozorovací hárok o hrácskom výkone druzstva, _ vedie posúdi reálnu hodnotu svojho individuálneho sportového výkonu a aj výkonu svojho druzstva.

Ziak:

_ vie správne pomenova, popísa, prakticky ukáza, v hre (stretnutí) uplatni techniku základných herných cinností jednotlivca a vyuzi herné kombinácie a systémy, _ vie pomenova a popísa funkcie hrácov v obrane i v útoku, _ vie vysvetli základné pravidlá vybraných sportových hier, _ vie zostavi a prakticky vies rozcvicenie (vlastné, aj skupinu spoluziakov) pred hrou, resp. stretnutím, _ dokáze vykonáva funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovatea, casom eraca na hodinách urcených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme sportových hier a vies jednoduchý pozorovací hárok o hrácskom výkone druzstva, _ vie posúdi reálnu hodnotu svojho individuálneho sportového výkonu a aj výkonu svojho druzstva.

1

1

Kontrola prihrávky vo dvojici na cas

Záznam v dokumentácii

1

Hra???

1

1

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

poli, herné kombinácie 4.9 Vybíjaná ­ PC ­ cinnos hrácov v zázemí, HS ­ hra poda pravidiel

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia

Hodiny

1

- nauci deti pozorova svoje okolie, vyhodnocova situáciu z hadiska bezpecnosti a aplikova návyky bezpecného správania sa v cestnej premávke v praktickom zivote Ochrana zivota a zdravia: Cie: Formova predpoklady na dosiahnutie vyssej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záaz nárocných zivotných situácií pri vychádzke do terénu.

5. Základy gymnastických sportov

Sportová gymnastika 5.1 Prostné ­ Akrobacia ­ statické cvicebné tvary /polohy/ - ah vznesmo, stoj na lopatkách, stoj na hlave, variácie sedov s prednozením 5.2 Prostné ­ Akrobacia ­ dynamické cvicebné tvary/pohyby/ - kotú vpred z rôznych východzích do rôznych konecných polôh 5.3 Prostné ­ zostavy na páse ­ 1 ­ 2 rady -nácvik 5.4 Prostné ­ Akrobacia ­ DCT ­ stoj na rukách s oporou s rôznou polohou nôh 5.5 Prostné ­ Akrobacia ­ DCT ­stoj na rukách ­kotú vpred

10

Dejepis ­ história OH 1 Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj: Cie: rozvíja u ziakov zrucnosti potrebné pre zivot a spoluprácu, rozvíja u ziakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a prevzatie zodpovednosti za svoje konanie . Prezentacné zrucnosti Cie:rozvíja u ziakov kompetencie tak, aby vedeli komunikova, argumentova,pouzíva informácie a pracova s nimi, riesi problémy, spolupracova ,prezentova svoju zostavu a následne sebahodnoti,

Ziak má:

_ pozna gymnastické sporty, vedie popísa disciplíny, ich cvicebný obsah, zameranie, a cie _ vedie správne pomenova cvicebné polohy, pohyby, cvicebné tvary, _ vedie zostavi a vies rozcvicenie so zameraním na vybraný gymnastický sport, _ vedie prakticky ukáza imitacné, prípravné cvicenia, základné cvicebné tvary, zaradi a predvies pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny, _ uplatova optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomocných pohyboch, cvicebných tvaroch, 197

Ziak:

_ pozná gymnastické sporty, vie popísa disciplíny, ich cvicebný obsah, zameranie, a cie _ vie správne pomenova cvicebné polohy, pohyby, cvicebné tvary, _ vie zostavi a vies rozcvicenie so zameraním na vybraný gymnastický sport, _ vie prakticky ukáza imitacné, prípravné cvicenia, základné cvicebné tvary, zaradi a predvies pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny, _ vie uplatova optimálnu techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomocných pohyboch, cvicebných tvaroch, _ vie ohodnoti techniku,

1

1

1

Zostavy na páse ­slovné hodnotenie

1 1

Priebezné slovné hodnotenie, upozornenie na nedostatky, motivacné nabádanie k cinnosti

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

5.6 Prostné ­ Rovnovázne cvicenie ­ váha predklonmo 5.7 Prostné ­ Rovnovázne cvicenia spojené s lokomocnými pohybmi . SGC ­ cvicenia na správne drzanie tela 5.8 Prostné ­ zostavy na páse ­ 1 ­ 2 rady ­ kontrola Moderná gymnastika /D/ 5.9 Svihadlo ­ preskoky na mieste, z miesta znozmo, jednonozne, skrizm o, striedavonozne, krúzenie ­ kruhy, osmicky, hádzanie, chytanie 5.10 Lopta ­ kotúanie, prevaovanie,odrázanie, hádzanie a chytanie 5.8 Sportové úpoly /CH/­ povinný výberový TC

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

_ vedie ohodnoti techniku, estetiku a skladbu gymnastického cvicenia v disciplínach vybraného gymnastického sportu, _ dokáza postrehnú chyby v predvedení, drzaní tela, rozsahu pohybu, svalovom napätí, pozna práva a povinnosti v gymnastických pretekoch, _ vedie posúdi reálne svoju individuálnu sportovú úrove.

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

estetiku a skladbu gymnastického cvicenia v disciplínach vybraného gymnastického sportu, _ dokáze postrehnú chyby v predvedení, drzaní tela, rozsahu pohybu, svalovom napätí, pozna práva a povinnosti v gymnastických pretekoch, _ vie posúdi reálne svoju individuálnu sportovú úrove.

Hodiny

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

1

1

Zostavy na pásebodové hodnotenie

Bodová skála / poda poctu prvkov /- 10 b. ??

1

1

2

6. Povinný výberový TC

6.1 Stolný tenis 6.2 Prehadzovaná ­ hra

2

1 1 Matematika ,Fyzika- prírodné zákony tiazové, casová miera, vymeranie ihriska Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj: Cie: nauci ziakov uplatova svoje práva, respektova názory, potreby a práva ostatných, rozvíja zrucnosti potrebné pre zivot a spoluprácu. Mediálna výchova: Cie: rozvinú schopnos uplatova stratégie

Ziak má:

-ma zázitok z vykonávanej pohybovej cinnosti. -dokáza zvíazi, ale i prija prehru v sportovom zápolení i v zivote, uzna kvality súpera. -dodrziava princípy fair-play - vedie správa sa empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a sportových cinností, ale i v zivote. - vedie zdôvodni potrebu rozohriatia organizmu a rozcvicenia pre sportový výkon i ako prevenciu pred

Ziak:

_ Ziak má zázitok z vykonávanej pohybovej cinnosti. _ Ziak dokáze zvíazi, ale i prija prehru v sportovom zápolení i v zivote, uzna kvality súpera. _ Ziak dodrziava princípy fairplay _ Ziak sa správa empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a sportových cinností, ale i v zivote. _ Ziak vie zdôvodni potrebu rozohriatia organizmu a Práca vo dvojiciach alebo jednotlivci ­ hodnotenie aktivity, tvorivého prejavu, prístupu ziaka k práci, zapájanie sa do cinnosti ­ hodnotenie kladnými a zápornými bodmi

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

zranením. -dodrziava bezpecnostné a hygienické poziadavky pri vykonávaní pohybovej cinnosti. - dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností súazného charakteru.

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

rozcvicenia pre sportový výkon i ako prevenciu pred zranením _ Ziak dodrziava bezpecnostné a hygienické poziadavky pri vykonávaní pohybovej cinnosti. _ Ziak dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností súazného charakteru..

Hodiny

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

Hodnotenie heuristického postupu, tvorivého prístupu ziaka k práci, organizacného výkonu , pracovnej aktivity ziaka ­ klasifalebohod?

kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, rozvinú spôsobilos selektívne vyuzíva médiá a ich produkty, rozvíja schopnos, objavova v nich to hodnotné Dopravná výchova: Cie: - osvoji si zásady bezpecného správania sa v cestnej premávke poda vseobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), - nauci deti pozorova svoje okolie, vyhodnocova situáciu z hadiska bezpecnosti a aplikova návyky bezpecného správania sa v cestnej premávke v praktickom zivote 7. Základy gymnastických sportov 7.1 Prostné- Akrobacia ­ dynamické cvicebné tvary/pohyby/ - premet bokom obojrucne 7.2 Prostné -Akrobacia ­ dynamické cvicebné tvary/pohyby/ - premet bokom väzby s kotúom vpred, vzad 7.3 Prostné -Akrobacia ­ dynamické cvicebné tvary/pohyby/ - premet bokom väzby so stojkou na rukách 7.4 Prostné -Skoky a obraty ­ skoky odrazom obojnozne ­ znozmo, skrcmo pripätmo, 8

Ziak má:

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj: Cie: rozvíja u ziakov zrucnosti potrebné pre zivot a spoluprácu, rozvíja u ziakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a prevzatie zodpovednosti za svoje konanie . Prezentacné zrucnosti Cie:rozvíja u ziakov kompetencie tak, aby vedeli komunikova, argumentova,pouzíva _ pozna gymnastické sporty, vedie popísa disciplíny, ich cvicebný obsah, zameranie, a cie _ vedie správne pomenova cvicebné polohy, pohyby, cvicebné tvary, _ vedie zostavi a vies rozcvicenie so zameraním na vybraný gymnastický sport, _ vedie prakticky ukáza imitacné, prípravné cvicenia, základné cvicebné tvary, zaradi a predvies pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny, _ uplatova optimálnu

Ziak:

_ pozná gymnastické sporty, vie popísa disciplíny, ich cvicebný obsah, zameranie, a cie _ vie správne pomenova cvicebné polohy, pohyby, cvicebné tvary, _ vie zostavi a vies rozcvicenie so zameraním na vybraný gymnastický sport, _ vie prakticky ukáza imitacné, prípravné cvicenia, základné cvicebné tvary, zaradi a predvies pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny, _ vie uplatova optimálnu

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

skrcmo roznozmo celne, bocne s obratom o 180 ­ 360 stupov 7.5 Prostné - Skoky a obraty ­ obraty obojnozne v postojoch ­ prestupovaním, krízením, prísunom. Obraty jednonozne prednozením o 180 ­ 360 stupov. 7.6 Prostné ­ zostava na pásoch 1 ­ 2 rady 7.7 Preskok ­ koza na sírku/D/ -koza na dzku /CH/- skrcka 7.8 Preskok ­ koza na sírku/D/ -koza na dzku /CH/roznozka, odbocka 8. Povinný výberový TC

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomocných pohyboch, cvicebných tvaroch, 197 _ vedie ohodnoti techniku, estetiku a skladbu gymnastického cvicenia v disciplínach vybraného gymnastického sportu, _ dokáza postrehnú chyby v predvedení, drzaní tela, rozsahu pohybu, svalovom napätí, pozna práva a povinnosti v gymnastických pretekoch, _ vedie posúdi reálne svoju individuálnu sportovú úrove.

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

techniku pri vykonávaní gymnastických polôh, lokomocných pohyboch, cvicebných tvaroch, _ vie ohodnoti techniku, estetiku a skladbu gymnastického cvicenia v disciplínach vybraného gymnastického sportu, _ dokáze postrehnú chyby v predvedení, drzaní tela, rozsahu pohybu, svalovom napätí, pozna práva a povinnosti v gymnastických pretekoch, _ vie posúdi reálne svoju individuálnu sportovú úrove.

Hodiny

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

informácie a pracova s nimi, riesi problémy, spolupracova ,prezentova svoju zostavu a následne sebahodnoti

Zostavy na pásebodové hodnotenie

Bodová skála / poda poctu prvkov /- 10 b. ??

4

Ziak má:

8.1 Prehadzovaná ­ loptová hra s upravenými pravidlami 8.2 Stolný tenis 2 2 Matematika ,Fyzika- prírodné zákony tiazové, casová miera Osobnostný a sociálny rozvoj: Cie: nauci ziakov uplatova svoje práva, respektova názory, potreby a práva ostatných, rozvíja zrucnosti potrebné pre zivot a spoluprácu. Mediálna výchova: Cie: rozvinú schopnos uplatova stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, rozvinú spôsobilos selektívne vyuzíva médiá a ich produkty, rozvíja schopnos, ma zázitok z vykonávanej pohybovej cinnosti. -dokáza zvíazi, ale i prija prehru v sportovom zápolení i v zivote, uzna kvality súpera. -dodrziava princípy fair-play - vedie správa sa empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a sportových cinností, ale i v zivote. - vedie zdôvodni potrebu rozohriatia organizmu a rozcvicenia pre sportový výkon i ako prevenciu pred zranením. -dodrziava bezpecnostné a hygienické poziadavky pri

Ziak:

_ Ziak má zázitok z vykonávanej pohybovej cinnosti. _ Ziak dokáze zvíazi, ale i prija prehru v sportovom zápolení i v zivote, uzna kvality súpera. _ Ziak dodrziava princípy fairplay _ Ziak sa správa empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a sportových cinností, ale i v zivote. _ Ziak vie zdôvodni potrebu rozohriatia organizmu a rozcvicenia pre sportový výkon i ako prevenciu pred zranením

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

vykonávaní pohybovej cinnosti. - dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností súazného charakteru.

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

_ Ziak dodrziava bezpecnostné a hygienické poziadavky pri vykonávaní pohybovej cinnosti. _ Ziak dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností súazného charakteru..

Hodiny

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

objavova v nich to hodnotné Dopravná výchova: Cie: - osvoji si zásady bezpecného správania sa v cestnej premávke poda vseobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), - nauci deti pozorova svoje okolie, vyhodnocova situáciu z hadiska bezpecnosti a aplikova návyky bezpecného správania sa v cestnej premávke v praktickom zivote Ochrana zivota a zdravia: Cie: Formova predpoklady na dosiahnutie vyssej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záaz nárocných zivotných situácií pri vychádzke do terénu. 9. Sportové hry 8

Ziak má:

9.1 Basketbal ­ PC ­ HCJ ­ Prihrávky jednou, oboma rukami, dribling ­rôzne prípravné cvicenia 9.2 Basketbal ­ PC ­ HCJ ­ Dribling so zmenou rýchlosti, smeru ,zakoncenie driblingu zastavením HK ­ útocná kombinácia ho a bez 1 1 Matematika ,Fyzika- prírodné zákony tiazové, casová miera Dejepis- história OH Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj: Cie: nauci ziakov uplatova svoje práva, respektova názory, potreby a práva ostatných, rozvíja zrucnosti potrebné pre _ vedie správne pomenova, popísa, prakticky ukáza, v hre (stretnutí) uplatni techniku základných herných cinností jednotlivca a vyuzi herné kombinácie a systémy, _ vedie pomenova a popísa funkcie hrácov v obrane i v útoku, _ vedie vysvetli základné pravidlá vybraných

Ziak:

_ vie správne pomenova, popísa, prakticky ukáza, v hre (stretnutí) uplatni techniku základných herných cinností jednotlivca a vyuzi herné kombinácie a systémy, _ vie pomenova a popísa funkcie hrácov v obrane i v útoku, _ vie vysvetli základné pravidlá vybraných sportových

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

9.3 Basketbal ­ kontrola prihrávky vo dvojici na cas, dribling so zmenou smeru ­ slalom na cas 9.4 Basketbal ­ PC ­ HCJ ­ bránenie hráca bez lopty a s loptou 9.5 Futbal- HCJ ­ prihrávka a tlmenie lopty 9.6 Futbal ­ HCJ ­ streba 9.7 Futbal ­ HCJ ­ dribling 9.8 Futbal ­ HCJ ­ obsadzovanie hráca bez lopty a s loptou

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

sportových hier, _ vedie zostavi a prakticky vies rozcvicenie (vlastné, aj skupinu spoluziakov) pred hrou, resp. stretnutím, _ vykonáva funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovatea, casomeraca na hodinách urcených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme sportových hier a vies jednoduchý pozorovací hárok o hrácskom výkone druzstva, _ vedie posúdi reálnu hodnotu svojho individuálneho sportového výkonu a aj výkonu svojho druzstva.

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

hier, _ vie zostavi a prakticky vies rozcvicenie (vlastné, aj skupinu spoluziakov) pred hrou, resp. stretnutím, _ dokáze vykonáva funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), zapisovatea, casom eraca na hodinách urcených na hru (stretnutie) a v záujmovej forme sportových hier a vies jednoduchý pozorovací hárok o hrácskom výkone druzstva, _ vie posúdi reálnu hodnotu svojho individuálneho sportového výkonu a aj výkonu svojho druzstva

Hodiny

Metódy hodnotenia

Kontrola ­prihrávky vo dvojici na cas Slalom na cas

Prostriedky hodnotenia

Záznam v dokumentácii

zivot a spoluprácu. 1 Mediálna výchova: Cie: rozvinú schopnos uplatova stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, rozvinú spôsobilos selektívne vyuzíva médiá a ich produkty, rozvíja schopnos, objavova v nich to hodnotné Dopravná výchova: Cie: - osvoji si zásady bezpecného správania sa v cestnej premávke poda vseobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), - nauci deti pozorova svoje okolie, vyhodnocova situáciu z hadiska bezpecnosti a aplikova návyky bezpecného správania sa v cestnej premávke v praktickom zivote Ochrana zivota a zdravia: Cie: Formova predpoklady na dosiahnutie vyssej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záaz nárocných zivotných situácií pri vychádzke do terénu.

1 1 1 1 1

10. Povinný výberový TC

4

Ziak má:

10.1 Vybíjaná ­ PC ­ HCJ , 2 Matematika , Fyzika ­ dzkové ma zázitok z vykonávanej pohybovej cinnosti.

Ziak:

_ Ziak má vykonávanej zázitok z pohybovej

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

HK -cinnos hrácov v hracom poli, herné kombinácie 10.2 Vybíjaná ­ PC ­ cinnos hrácov v zázemí, HS ­ hra poda pravidiel

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

-dokáza zvíazi, ale i prija prehru v sportovom zápolení i v zivote, uzna kvality súpera. -dodrziava princípy fair-play - vedie správa sa empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a sportových cinností, ale i v zivote. - vedie zdôvodni potrebu rozohriatia organizmu a rozcvicenia pre sportový výkon i ako prevenciu pred zranením. -dodrziava bezpecnostné a hygienické poziadavky pri vykonávaní pohybovej cinnosti. - dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností súazného charakteru.

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

cinnosti. _ Ziak dokáze zvíazi, ale i prija prehru v sportovom zápolení i v zivote, uzna kvality súpera. _ Ziak dodrziava princípy fairplay _ Ziak sa správa empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a sportových cinností, ale i v zivote. _ Ziak vie zdôvodni potrebu rozohriatia organizmu a rozcvicenia pre sportový výkon i ako prevenciu pred zranením _ Ziak dodrziava bezpecnostné a hygienické poziadavky pri vykonávaní pohybovej cinnosti. _ Ziak dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností súazného charakteru..

Hodiny

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

miery, casová miera 2 Osobnostný a sociálny rozvoj: Cie: nauci ziakov uplatova svoje práva, respektova názory, potreby a práva ostatných, rozvíja zrucnosti potrebné pre zivot a spoluprácu. Mediálna výchova: Cie: rozvinú schopnos uplatova stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, rozvinú spôsobilos selektívne vyuzíva médiá a ich produkty, rozvíja schopnos, objavova v nich to hodnotné Dopravná výchova: Cie: - osvoji si zásady bezpecného správania sa v cestnej premávke poda vseobecne záväzných právnych predpisov,

11. Atletika

5

Ziak má:

11.1 Beh na 300 m 11.2 Stafetový beh, beh vo dvojiciach, technika predávania stafetového kolíka 11.3 Stafetový beh ­ kontrola 11.4 Hod loptickou 11.5 Beh na 60m - kontrola 1 1 1 1 1 Dejepis- história OH Prierezové témy: Multikultúrna výchova : Slovenský jazyk a literatúra ­ diskusia na danú tému v rámci poznatkov z TV a sportu Matematika , Fyzika ­ dzkové miery, casová miera _ vedie sa orientova v základných atletických disciplínach, charakterizova ich a prakticky demonstrova, _ pozna význam a vplyv základných prostriedkov kondicnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a vyuzíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite, _ pozna základné pravidlá

Ziak:

_ vie sa orientova v základných atletických disciplínach, charakterizova ich a prakticky demonstrova, _ pozná význam a vplyv základných prostriedkov kondicnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu a vyuzíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite, _ pozná základné pravidlá

Kontrola stafetového behu Po urcení stvoríc

Casový záznam v dokumentácii, vyho

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

atletických disciplín a pod dohadom pedagóga je schopný pomáha pri organizácii a rozhodovaní atletických súazí, _ pozna význam rozcvicenia a vie sa aktívne zapoji do jeho vedenia, _ pozna a v zivote uplatova zásady fair-play ako súaziaci, rozhodca, organizátor, divák.

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov

atletických disciplín a pod dohadom pedagóga je schopný pomáha pri organizácii a rozhodovaní atletických súazí, _ pozná význam rozcvicenia a vie sa aktívne zapoji do jeho vedenia, _ dokáze v zivote uplatova zásady fair-play ako súaziaci, rozhodca, organizátor, divák.

Hodiny

Metódy hodnotenia

Prostriedky hodnotenia

cie ­ rozvíja poznanie tradicnej kultúry, histórie, zvykov a tradícií krajín zúcastnených na OH. Rozvíja toleranciu, respekt a prosociálne správanie a konanie vo vzahu ku kultúrnej odlisnosti ­ olympijská tematika Osobnostný a sociálny rozvoj: Cie: rozvíja u ziakov zrucnosti potrebné pre zivot a spoluprácu. Enviromentálna výchova: Cie: pozna a chápa súvislosti medzi vývojom udskej populácie a vzahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; racionálne obhajova a zdôvodova svoje názory a stanoviská, V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnos: - schopnos vníma a citlivo pristupova k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedicstvu, - rozvíja schopnos kooperova v skupine, deli si úlohy, nies zodpovednos. Mediálna výchova:Cie: rozvinú schopnos uplatova stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi, rozvinú spôsobilos selektívne vyuzíva médiá a ich produkty, rozvíja schopnos, objavova v nich to hodnotné ­ DVD s olympijskou tematikou Dopravná výchova: Cie: - osvoji si zásady

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia

Hodiny

bezpecného správania sa v cestnej premávke - nauci deti pozorova svoje okolie, vyhodnocova situáciu z hadiska bezpecnosti a aplikova návyky bezpecného správania sa Ochrana zivota a zdravia: Cie: Formova predpoklady na dosiahnutie vyssej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záaz nárocných zivotných situácií 12.Testovanie 4 Ziak má: 12.1 ah ­ sed, skok do diaky z miesta 12.2 Clnkový beh 10 x 5 m, hod plnou loptou 12.3 12 minútový vytrvalostný beh 12.4 Záver, vyhodnotenie výsledkov za sk.rok 2008/2009. Poucenie o bezpecnosti pocas prázdnin. 1 1 1 Matematika , Fyzika ­ dzkové miery, casová miera Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj: Cie: rozvíja u ziakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru , sebahodnotenie a prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný zivot a sebavzdelávanie, nauci ziakov uplatova svoje práva, respektova názory, potreby a práva ostatných, rozvíja zrucnosti potrebné pre zivot a spoluprácu. Enviromentálna výchova: Cie: rozvíja schopnos chápa, analyzova a hodnoti vzahy medzi clovekom a jeho zivotným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi zivot -vedie dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností súazného charakteru. -vedie posúdi a diagnostikova úrove svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja poda daných noriem -vedie zdôvodni potrebu rozohriatia organizmu a rozcvicenia pre sportový výkoni ako prevenciu pred zranením. -ma zázitok z vykonávanej pohybovej cinnosti. - dokáza zvíazi, ale i prija prehru v sportovom zápolení i v zivote, uzna kvalitysúpera. - dodrziavaprincípy fair-play. Ziak: Ziak dodrziava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových cinností súaznéhocharakteru. Ziak vie posúdi a diagnostikova úrove svojej pohybovej výkonnosti a telesnéhorozvoja poda daných noriem Ziak vie zdôvodni potrebu rozohriatia organizmu a rozcvicenia pre sportový výkoni ako prevenciu pred zranením. Ziak má zázitok z vykonávanej pohybovej cinnosti. _ Ziak dokáze zvíazi, ale i prija prehru v sportovom zápolení i v zivote, uzna kvalitysúpera. _ Ziak dodrziava princípy fairplay.

ROZPIS UCIVA PREDMETU: Názov tematického celku Témy

TELESNÁ A SPORTOVÁ VÝCHOVA

Medzipredmetové vzahy Ocakávané vzdelávacie výstupy

2 hodiny týzdenne, spolu 66 vyucovacích hodín

Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia

Hodiny

na Zemi- vsetky témy sa vykonávajú vo vonkajsom prostredí, racionálne obhajova a zdôvodova svoje názory a stanoviská, V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnos: - podporova aktívny prístup k tvorbe a ochrane zivotného prostredia prostredníctvom praktickej výucby, - schopnos vníma a citlivo pristupova k prírode a prírodnému dedicstvu, - rozvíja schopnos kooperova v skupine, deli si úlohy, nies zodpovednos. Dopravná výchova: Cie: - osvoji si zásady bezpecného správania sa v cestnej premávke - nauci deti pozorova svoje okolie, vyhodnocova situáciu z hadiska bezpecnosti a aplikova návyky bezpecného správania sa Ochrana zivota a zdravia: Cie: Formova predpoklady na dosiahnutie vyssej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záaz nárocných zivotných situácií

POZNÁMKY: Medzipredmetové vzahy, Ocakávané vzdelávacie výstupy, Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov, Metódy hodnotenia, na celý tematický celok. V TC Testovanie vynechávame výdrz v zhybe z dôvodu nedostatocného vybavenia príslusným náradím.

Termíny kontroly a hodnotenia vseobecnej pohybovej výkonnosti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5. rocník ZS - zaciatok skolského roku (vstupné testovanie) 5. rocník ZS - koniec skolského roka 6. rocník ZS - koniec skolského roka 7. rocník ZS - koniec skolského roka 8. rocník ZS - koniec skolského roka 9. rocník ZS - koniec skolského roka, výstupný test

Prostriedky hodnotenia sa vzahujú vzdy

Hodnotenie vykonajte pomocou tabuliek modifikovaných podla MORAVCA et al. (1996,1990)

ZÁKLADNÁ SKOLA S MATERSKOU SKOLOU MÚTNE 029 63 MÚTNE 224

Názov SVP

Názov SkVP Vyucovací jazyk Vzdelávacia oblas Predmet Rocník Casový rozsah výucby (týzd.)

SVP II. stupe ZS ISCED 2 ­nizsie sekundárne vzdelanie Sanca pre vsetkých, vzdy a vo vsetkom Slovenský UMENIE A KULTÚRA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Piaty 1

Ucebné osnovy ISCED 2

1. Charakteristika predmetu

Predmet výtvarná výchova nizsieho sekundárneho vzdelávania plynulo nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Naalej vychádza z autentických skúseností ziaka, získaných výtvarnou cinnosou ­ z intenzívnych zázitkov dobrodruzstva tvorby

a sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnos ziaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia ­ vedomých i nevedomých dusevných aktivít. Vzhadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a

vyjadrovaniu vonkajsích podnetov. Väcsina ziakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovos. VV sa musí podiea na tejto transformácii. Uskutocuje sa to: ­ dôrazom na objaviteský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám, ­ nahradením nedostatku formálnych zrucností pri vyjadrovaní reality, postupmi ktoré takéto zrucnosti nevyzadujú, ­ väcsím dôrazom na myslenie ziaka, na prícinné súvislosti, vzahy medzi javmi a poznávaciu funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami. azisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenása na iné oblasti aktivity. Do vyucovania sú zaraované prostriedky a cinnosti, ktoré rozsirujú

moznosti poznávacieho procesu ziaka a dovoujú mu naplni jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení skutocnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej struktúry sveta, po

presnejsom zobrazení pozorovaných vzahov, po vyssej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepcné a konstrukcné myslenie, ktoré je uvádzané do vzahu s myslením estetickým. Detskú spontánnos má postupne nahrádza jej dospelý ekvivalent ­ duchovná otvorenos a sviezos, spojená s pribúdaním vedomej tvorivej operatívnosti. Ziak reaguje na stále komplexnejsie podnety, reflektuje podnety prírodné, civilizacné i kultúrne. Zvysujú sa jeho technické schopnosti. Preto vo výtvarnej výchove potrebuje objavi oblas nových mozností, zodpovedajúcich svojmu vývinu.

2. Ciele predmetu

A. Kognitívne ciele Poznáva jazyk vizuálnych médií ­ jazykové prostriedky, základné kompozicné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumie im a tak zvysova uvedomelos reflexie vizuálnej kultúry. Poznáva a vedie pomenova pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zázitok z nich. Pozna vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce zánre a niektoré stýlové obdobia a iné kultúry. Cez vlastnú cinnos ziaka uvádza k poznaniu a vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov (multimédiá, reklama, výtvarné médiá, architektúra, dizajn), k vedomému pouzívaniu zobrazovania a jeho kritickej selekcii. B. Senzomotorické ciele Vedome rozvíja tvorivos. Umozni ziakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu cieavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus. Naalej rozvíja a kultivova vnímanie, predstavivos a fantáziu, podporova a podnecova jeho nápaditos a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvencných schém a inovovanie naucených myslienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom VV rozvíja tvorivos v jej základných, vseobecne uplatnitených princípoch. Formova a rozvíja gramotnos (zrucnosti) ziaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.

C. Socioafektívne ciele Formova kultúrne a postoje. Vychováva ziaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zázitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádza ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry ­ vo vzahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Formova celistvú osobnos. Pristupova k osobnosti ziaka v jej úplnosti ­ rozvíja cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiez formovanie a aktívne pouzívanie zrucností ­ to vsetko prostredníctvom cinnostného a zázitkového vyucovania. Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnos vyucovania, pri zachovaní specifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovos, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzahu aj s inými, prevazne kognitívnymi predmetmi. V rámci nizsieho sekundárneho vzdelávania to predstavuje vedomé hadanie

formálnych a obsahových súvislostí s prírodovednými i humanitnými predmetmi a s inými druhmi umenia.

3. Kúcové kompetencie

A. Kognitívne ciele Poznáva jazyk vizuálnych médií ­ jazykové prostriedky, základné kompozicné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumie im a tak zvysova uvedomelos reflexie vizuálnej kultúry. Poznáva a vedie pomenova pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zázitok z nich. Pozna vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce zánre a niektoré stýlové obdobia a iné kultúry. Cez vlastnú cinnos ziaka uvádza k poznaniu a vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov (multimédiá, reklama, výtvarné médiá, architektúra, dizajn), k vedomému pouzívaniu zobrazovania a jeho kritickej selekcii. B. Senzomotorické ciele Vedome rozvíja tvorivos. Umozni ziakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu cieavedomému, s dôrazom na vlastný prístup,

vlastný názor a vkus. Naalej rozvíja a kultivova vnímanie, predstavivos a fantáziu, podporova a podnecova jeho nápaditos a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvencných schém a inovovanie naucených myslienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom VV rozvíja tvorivos v jej základných, vseobecne uplatnitených princípoch. Formova a rozvíja gramotnos (zrucnosti) ziaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.

C. Socioafektívne ciele Formova kultúrne a postoje. Vychováva ziaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zázitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádza ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry ­ vo vzahu k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Formova celistvú osobnos. Pristupova k osobnosti ziaka v jej úplnosti ­ rozvíja cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiez formovanie a aktívne pouzívanie zrucností ­ to vsetko prostredníctvom cinnostného a zázitkového vyucovania. Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnos vyucovania, pri zachovaní specifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovos, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzahu aj s inými, prevazne kognitívnymi predmetmi. V rámci nizsieho sekundárneho vzdelávania to predstavuje vedomé hadanie

formálnych a obsahových súvislostí s prírodovednými i humanitnými predmetmi a s inými druhmi umenia. Cieové kompetencie Ziak by mal ma po absolvovaní nizsieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, zrucnosti a postoje: Vedomosti Vo výtvarnej výchove je väcsina vedomostí získavaná a zárove overovaná prostredníctvom praktických cinností ziaka; cas vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára pocas motivacnej, expozicnej a diskusnej casti vyucovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi (edukacné DVD, knihy, casopisy).

Absolvent nizsieho sekundárneho vzdelania sa naucil: Zrucnosti a spôsobilosti Formálne zrucnosti Vyjadrovacie zrucnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích

prostriedkov (jazyka) vizuálnych umení (gramotnos v oblasti vizuálnej kultúry).

Ziak dokáze: ­ zvládnu základy proporcnej stavby zobrazovaného predmetu (výska a sírka, pomer hlavných castí), ­ dokáza vybra cas videnej skutocnosti za úcelom zobrazenia ­ záber (fotografia, film, komiks), rám, pohad (obraz), charakteristický tvar (plastika), ­ hra sa s jednoduchými animacnými trikmi, kamuflázou a napodobneninou (filmový trik, kulisa, maskovanie, mimikry), ­ vytvára formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu, ­ vyjadri sa základnými technickými postupmi kreslenia, maovania, jednoduchých grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a skulptúry, ­ vytvori základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu

jednoduchého dizajnérskeho návrhu, ­ tvorivo pouzíva vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponova a stylizova ­ prostredníctvom toho vedie vyjadri vlastné nápady a koncepty, ­ vo svojom vyjadrovacom procese spracova charakteristické prostredia svojej obce (regiónu), svojho sociálneho prostredia, ­ vo svojom vyjadrovacom procese spracova charakteristické podnety rôznych (vybraných) tendencií umenia 20. st. az po súcasnos, ­ vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) podnety z

spracováva podnety z iných predmetov.

Technické zrucnosti Ziak dokáze: ­ zvládnu narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, stetec, pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, noznice, sablóna, spachta, valcek a pod.), ­ kresli prostredníctvom linky a srafovania, tieovania, ­ zvládnu technické základy usporiadania a miesania farieb na palete i na obraze; vyfarbova tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom stetcového rukopisu (napr. srafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúsanie), ­ zvládnu konstrukcno-technické úkony s materiálmi (krcenie, zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v kolázi a v asamblázi (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.), ­ zvládnu techniku konstrukcie vonkajsieho tvaru ­ balenie (paketáz), obliepanie, obväzovanie, odrôtovanie, ­ zvládnu jednoduché techniky otlácania (frotáz, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez linorez a pod.), ­ zvládnu základy modelovania predmetných tvarov, otlácania do modelovacej hmoty a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, ­ zvládnu techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asamblází, ­ zvládnu základné grafické operácie na pocítaci.

Mentálne spôsobilosti

Rozvoj schopností a získavanie zrucností v oblasti vnímania skutocnosti a prezívania zázitku, vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia. Ziak dokáze: ­ vedie odôvodni výber casti alebo prvkov zobrazovanej skutocnosti (co zobrazi) alebo hadiska (dôlezité ­ nepodstatné, zaujímavé ­ nezaujímavé), ­ chápa niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob vyjadrovania skutocnosti, ­ vníma a analyticky porovnáva charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska s inými typmi krajín, architektúr ­ uvedomi si a výtvarne reflektova

specifiká svojho kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky) ..., ­ uvedomova si moznosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy (napr. premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), geometrie, (tvarov, povrchov, línií, bodov, obsahov) matematiky (poctu, mnozín, scítania, odcítania, násobenia, delenia) ..., ­ pokúsa sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú ikonografiu, erb, znacku, logo. Postoje Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup ­ ziak je vedený k tomu, aby pri kazdej edukacnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riesenie, a postupne formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôlezitým momentom výucby, ktorý vyvazuje prevazne propozicné a konvergentné myslenie formované väcsou casou kurikula.

U ziaka sa sformovali tieto postoje: ­ otvorenos voci experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom a témou, ­ otvorenos voci hadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových), ­ v nizsích rocníkoch spontánne výtvarné riesenia, ­ náklonnos k uvedomenému hadanie vlastných riesení, odklon od vyjadrovacích schém ­ inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného názoru (myslenia), ­ tolerancia voci rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných udí, ­ aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt ­ jeho poznávanie a pretváranie, ­ vyjadri a vyhodnoti stýl udí ktorých obdivuje (povazuje za svoj vzor) a porovna ich so svojím stýlom, ­ hada vlastné cesty sebavyjadrenie; budovania vlastného vkusu a tváre (imidzu), ­ spolupracova pri realizácii vlastných konceptov a zosúladi ich s ponímaním iných ziakov.

4. Stratégia vyucovania ­ formy a metódy práce

Metodické východiská predmetu Vyucovanie VV je programovaný a riadený proces v ktorom ale ucite iniciuje, respektuje a podporuje nápady a individuálne riesenia ziaka.

Východiskami tohto procesu sú: 1. cinnosti ziakov, ktoré vychádzajú z myslienkových, formálnych a technických procesov výtvarných a vizuálnych umení. Sú zalozené na súcasnom stave poznania vizuálnej kultúry; 2. témy / námety / obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôlezitý antropologický a kultúrny charakter; VV predstavuje v rámci obsahu vyucovania jedinecnú moznos tematizova základné antropologické koncepty: a) koncepty casopriestoru (cas, priestor, pohyb, mierka, hbka, výska, sírka ...), b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (zivly, prírodné polarity...), c) kategórie estetického prezívania (krása, skaredos, neurcitos, drsnos, jemnos ...), d) kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priate, postihnutý ...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta), e) kategórie afektivity (rados, boles, smútok, náladu ...). Témy ponímame z hadiska: a) osobnosti a veku ziaka, b) edukacných cieov, c) kultúrno-spolocenskej reality. Ziak spracováva (mentálne i formálne) symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta. Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém, VV angazuje osobnos ziaka v inom zmysle: neucí sa o nich, ale vyjadruje ich, hadá svoj spôsob ich vyjadrenia. To kladie vyssie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopa predmety v ktorých prevazuje cie kognitívny. 3. v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa;

V nizsom sekundárnom vzdelávaní sa zvysuje dôraz na poznávanie a veku primeraný rozbor diel vizuálnej kultúry ­ jednak kúcových diel reprezentujúcich historické epochy a kultúry, jednak diel reprezentujúcich súcasné tendencie vizuálnych umení.

5. Hodnotenie predmetu

Hodnotenie v procese a jeho výsledkov poskytuje spätné informácie o úrovni osvojovania obsahu porovnávaním a hodnotením rozlicných výtvarných riesení. Pri hodnotení prihliadame na individuálne výtvarné schopnosti ziakov, co sa prejaví aj v individuálnom prístupe ucitea k ziakom v procese.

6. Zdroje

Príloha k státnemu vzdelávaciemu programu pre 2. stupe základnej skoly ISCED 2 - nizsie sekundárne vzdelávanie

7. Obsah vzdelávania

Obsah vyucovania VV tvorí sústava edukacných tém. Kazdá z tém zodpovedá rieseniu urcitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje riesenie príbuzných výtvarných problémov v priereze rocníkov (v tabuke vodorovný rad), vzdy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupovanie nárocnosti pri struktúrovaní osobnosti ziaka. Zoradenie edukacných tém v rámci jedného rocníka (v tabuke zvislý rad) umozuje uciteovi sledova motivacné nadväznosti, prípadne ich zgrupova a tvori z nich edukacné projekty. Takto koncipovaná sie edukacných tém predstavuje model, s ktorým môze ucite dynamicky pracova ­ poda potreby preraova témy v casovom pláne jedného rocníka i medzi rocníkmi. Témy napa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre ziakov) ucite. Niektoré edukacné témy sú alternatívne ­ oznacené ako a), b). V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové úlohy, mali by vsak slúzi ako nezáväzná inspirácia pre ucitea. Okrem

navrhovaného priebehu úlohy obsahujú mozné motivacné a námetové východiská, navrhovanú techniku (pokia nie je predmetom edukacnej témy) a vyjadrujú ciele kazdej úlohy.

Edukacné témy zoradené do metodických radov metodické rady

1. výtvarný jazyk / základné prvky výtvarného vyjadrovania 2. moznosti zobrazovania videného sveta

formy / edukacné témy / výtvarné problémy

negatív a pozitív /v plosnom vyjadrení negatív a pozitív /v plastickom vyjadrení

kreslenie predmetu poda skutocnosti / modelácia srafovaním tieovaním, lavírovaním

kubizmus a konstruktivizmus 3. podnety výtvarného umenia / médiá, stýly, procesy, techniky, techniky, témy

surrealizmus

abstraktné umenie

4. podnety výtvarného umenia

ranokresanské a byzantské umenie / mozaika alt. ranokresanské a byzantské umenie / ikona

5. podnety fotografie

základy práce s fotoaparátom / hry s ostrosou a neostrosou /digitálny fotoaparát, ulozenie a základné operácie s fotografiou v pocítaci

6. podnety filmu a videa 7. podnety architektúry 8. podnety dizajnu 9. podnety tradicných remesiel

záber, spájanie obrazov, montáze, koláze

hravé skúmanie priestoru obalový dizajn/materiál, tvar a grafické riesenie alt. návrh loga, znacky, ex libris

podnety hrnciarstva alt. kombinácia hrnciarstva a drotárstva

10. elektronické médiá

úprava digitálneho obrazu /skenovanie /základné operácie s digitálnym obrazom / alt. ukázky mozností úpravy digitálnej fotografie v pocítaci

11. podnety hudby a literatúry, / synestetické podnety 12. podnety rôznych oblastí poznávania sveta 13. tradícia a identita / kultúrna krajina 14. skola v galérii /galéria v skole

grafická partitúra / pokus o jej hudobnú interpretáciu

výtvarné hry s problematikou dejepisu alt. výtvarné hry s problematikou zemepisu výtvarné reakcie na rôzne typy regionálnych ornamentov / ornamentov rôznych kultúr objavovanie prvkov obrazu v galerijnej zbierke alt. galéria na internete

Information

Ucebne plany - 2.stupen

171 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

180291