Read Microsoft Word - Krediiditingimustel_myygilepingu_lisa_nr_1 text version

MP01V07 Müügi- ja tarnetingimused v1

SLO EESTI AS KREDIIDITINGIMUSTEL MÜÜGILEPINGU MÜÜGI- JA TARNETINGIMUSED Nimetatud tingimused kehtivad SLO Eesti toodete ja teenuste (edaspidi Kaup) kohta, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

LISA nr 1

1. Hinnad 1.1. Hindade määramisel kasutatakse Kaupade müümise hetkel kehtivat SLO Eesti AS (edaspidi Müüja) hinnakirja. Kõik hinnad on ilma käibemaksuta. Käibemaks lisatakse vastavalt kehtivatele seadustele. Müüja jätab endale õiguse muuta hinnakirja hindu etteteatamata. 1.2. Juhul, kui lepingu täitmise käigus kaob käibelt Eesti kroon või muutub Eesti krooni vahetuskurss Euroopa Liidu euro suhtes võrreldes lepingu sõlmimise päevaga, arvestab müüja lepingu järgsed maksed ümber lähtudes põhimõttest, et müügihinna ja muude lepingus kokkulepitud maksete suurused ümberarvutatuna Euroopa Liidu eurodesse (suhe lepingu sõlmimisel 1 EUR = 15,6466 EEK) oleksid lepingu sõlmimise päeval ja lepingu järgse makse teostamise päeval samaväärsed. Müüja väljastab ostjale eelpooltoodud juhtumil teatise lepingujärgsete maksete uue suuruse osas, mille alusel ostja kohustub lepingut edasi täitma. 1.3. Kliendile rakendatakse esilehel toodud allahindlusprotsenti, va erandid (n kampaaniahinnaga tooted). 2. Pakkumised Pakkumine kehtib pakkumises määratud aja jooksul. Pakkumisega seotud pildid, joonised, arvutused jms kuuluvad Müüjale. Pakkumise saajal ei ole õigust kasutada neid muuks otstarbeks ega anda nende kohta informatsiooni kolmandatele isikutele. 3. Tellimine Müüja jätab endale õiguse viivitada tellimuste täitmisega, kui Ostjal on Müüjale tasumata arveid või kui Ostja krediidilimiit on ületatud. Ostja tellimuse saamisel saadab Müüja Ostja soovi korral talle omapoolse tellimuse kinnituse 3 (kolme) tööpäeva jooksul. 4. Arvete tasumine 4.1. Arve tasumiseks on Ostjal aega arvel näidatud kuupäevani. Kui arvel esineb vigu, peab Ostja enne arve tasumise tähtaega pöörduma Müüja poole vigade eemaldamiseks. Mittepöördumise korral on Ostja kohustatud tasuma arve näidatud kuupäevaks. 4.2. Juhul kui Poolte vahel on tasaarvlemist võimaldavaid nõudeid ja kohustusi, siis teostatakse esmalt tasaarveldused ja seejärel ülekanded. Teostatud tasaarvelduste kohta väljastab Müüja Ostjale kirjaliku teatise. 4.3. Juhul kui Ostja teeb makseid viivituses olles, on Müüjal õigus märkida makstuks arveid maksetähtaegade järjekorras, sõltumata sellest, millistele müügiarvetele viitab Ostja oma maksekorraldusel. 5. Krediidilimiit Krediidilimiit iseloomustab kliendi võlgnevuse saldo maksimaalväärtust. Ostja krediidilimiit suletakse maksetähtaja ületanud arvete tõttu või kui Ostja saldo (mis sisaldab ka avatud tellimusi) ületab krediidilimiidi. Müüja võib ühepoolselt alandada kliendile antud krediidilimiiti, kui ilmnevad täiendavad asjaolud, mis annavad alust eeldada Ostja maksevõime halvenemist. 6. Hilinemisest teatamine Müüja on kohustatud teavitama Ostjat, kui tellitud Kauba saabumine viibib. Samuti on Ostja kohustatud informeerima Müüjat, kui tal ei ole võimalik tulla kaubale järele kokkulepitud ajal. 7. Kauba üleandmine, vastuvõtmine, kontroll ja omadiõiguse üleminek 7.1. Müüja teavitab Ostjat Ostja tellimuse alusel tarnitud Kauba jõudmisest Müüja müügikontoritesse. Ostja on kohustatud Kauba vastuvõtmisel kontrollima koguse vastavust tellitule ning et Kaubal ei ole väliseid kahjustusi. Hilisemate pretensioonide vältimiseks peab Ostja enne Kauba kasutamist hoolikalt Kauba üle kontrollima. 7.2. Kui Ostja täheldab Kaubal defekte, on ta kohustatud sellest teatama Müüjale hiljemalt 8 päeva jooksul hetkest, mil ta on Kauba kätte saanud. 7.3. Kaubad jäävad Müüja omandisse kuni Kauba eest esitatud müügiarvete täieliku tasumiseni Ostja poolt. 8. Kauba tagastamine 8.1. Tagastatavast Kaubast tuleb teavitada Müüjat kirjalikult hiljemalt 8 päeva jooksul Kauba kättesaamise hetkest. Müüjale tuleb esitada Kaubaga koos saadud arve või arve number. Kui Kauba tagastamine on eelnevalt kokku leppimata Müüjaga ning tagastatud Kaubad on kas vigastatud või ei ole originaalpakendis, ei kohustu Müüja Kaupa tagasi võtma ning seega ka tasutud summat tagasi maksma. Kaup tuleb tagastada 30 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. 8.2. Ostja peab edastama Müüjale järgneva info: kellega on tagastamine kokku lepitud tagastamise põhjus Kauba täpne nimetus ja kogus Müüja saatelehe või arve number 8.3. Kui tagastamine ei ole tingitud Müüja poolsetest vigadest, toimub hüvitamine vastavalt osapoolte kokkuleppele. 8.4. Eritellimusel tellitud Kaupa Müüja tagasi ei võta. 9. Tagatis Tagatis tuleb anda enne müügitehingu sõlmimist, kui seda nõutakse. 10. Trumlite tagastamine 10.1. Müüja hüvitab vaid enda turustatud trumleid. Iga saadetisega, mida soovitakse tagastada peavad olema lisatud järgmised dokumendid: Müüja poolt esitatud saateleht või arve, mille alusel tagastatavad trumlid osteti; Hüvituse saaja nimi, aadress, kontaktisik, telefoni ja faksi nr (kui erineb tagastajast). 10.2. Trumlid hüvitatakse vastavalt nende müügihetkel kehtinud hinnakirjale. Trumlite saatja kannab transpordi kulud. 10.3. Hüvitamise määrad kujunevad vastavalt trumli seisukorrale: Trumli seisukord Hüvitamise määr Trummel on vigastusteta 95% Trummel on väikeste vigastustega Kuni 60% Trummel on suurte vigastustega 0% Trumlite seisukorda hinnatakse nende vastuvõtmisel ja seejuures tehtav otsus on lõplik. Kui trummel on suurte vigastustega, siis Ostja soovil Müüja utiliseerib selle hinnakirjas toodud hinnaga.

1/2

MP01V07 Müügi- ja tarnetingimused v1

10.4. Müüja ei võta vastu trumleid, mille saatedokumendid ei vasta käesolevatele tagastusjuhistele. 10.5. Tagastuste vastuvõtt toimub tööpäeviti 8:00 - 16:00 kõikides Müüja müügikontorites. 11. Ostja teatamiskohustus 11.1. Kauba müügihinna tasumise tagamiseks kohustub Ostja lepingu sõlmimisel ja lepingu kehtivuse ajal teatama Müüjale asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada tema maksevõimet. Muuhulgas kohustub Ostja teatama Müüjale viivitamatult alljärgnevatest asjaoludest: 11.1.1. Ostja poolt algatatud või tema vastu algatatud kohtu-, maksu- ja täitemenetlusest, mis võib mõjutada tema maksevõimet; 11.1.2. Ostjale esitatud pankrotihoiatusest või tema suhtes algatatud pankrotimenetlusest (ka enda pankrotiavalduse alusel); 11.1.3. Ostja likvideerimismenetluse algatamisest; 11.1.4. Ostja saneerimismenetluse algatamisest; 11.1.5. Ostja jagunemisest, ühinemisest või ümberkujundamisest; 11.1.6. muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada lepingust tulenevate Ostja kohustuste täitmist. 11.2. Lisaks lepingu punktis 11.1. sätestatud asjaoludele kohustub Ostja viivitamatult teatama Müüjale oma asukoha muutusest. 12. Poolte vastutus 12.1. Pooled vastutavad oma lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav. Rikkumine on vabandatav, kui ilmnevad vääramatu jõu asjaolud. Vääramatu jõud on asjaolu, mida lepingut rikkunud Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. 12.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolu tõttu, on kohustatud sellest teisele Poolele viivitamatult kirjalikult teatama. Vääramatu jõu asjaolu esinemisest teisele Poolele teatamata jätmise korral ei loeta kohustuse rikkumist vabandatavaks. 12.3. Lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist 0,15 % tähtaegselt tasumata summalt päevas. Viiviste maksmise aluseks on vastavasisuline teatis. 12.4. Lepinguliste kohustuste täitmata jätmise korral ja/või täitmisega viivitamise korral (sealhulgas, kuid mitte ainult punktis 11 toodud teatamiskohustuse rikkumise korral) on Müüjal õigus nõuda Ostjalt leppetrahvi kuni 20% lepingu koguhinnast. Koguhinnaks on lepingu rikkumise hetkel Müüjale võlgnetavate arvete kogusumma (koos käibemaksuga). Leppetrahvinõude suurus ei sõltu (sh. viivis ei kuulu vähendamisele) Ostja lepingurikkumise tõttu Müüjale tekkinud tegelikust kahjust. 12.5. Müüjal on õigus leping erakorraliselt üles öelda ja nõuda müügihinna ning kõrvalnõuete viivitamatut tasumist ja juba üle antud Kauba viivitamatut tagastamist järgmistel juhtudel: 12.5.1. Ostja ei täida lepingu punktis 11 sätestatud teatamiskohustust või annab Müüjale lepingu punktis 11 nimetatud asjaolude kohta valeinformatsiooni; 12.5.2. Ostja teeb tegusid, mis oluliselt vähendavad või võivad vähendada tema maksevõimet 12.5.3. Ostja vastu on algatatud või Müüjal on alust arvata, et algatatakse saneerimis-, pankroti- või täitemenetlus, mis mõjutab Ostja maksevõimet; 12.5.4. muudel seaduses sätestatud juhtudel. 12.6. Kui Pool peab lisaks rahalisele põhikohustusele tasuma kulutusi, viivist ja/või leppetrahvi, loetakse, et täitmine on toimunud esmalt kulutuste, seejärel viivise ning leppetrahvi ja lõpuks põhikohustuse katteks. 12.7. Lepinguliste kohustuste rikkumisest tulenevate võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud, sh kohtu- ja inkassokulud, kannab kohustust rikkunud Pool. 13. Konfidentsiaalsus 13.1. Pooled kohustuvad tagama nii lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast kehtivuse lõppu 2 aasta jooksul lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks lepinguga seotud informatsiooni sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses: a) maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo (registrikood 10256137, asukoht Narva mnt 5, Tallinn) või - maksehäirete registri pidaja muutumisel - maksehäirete registri igakordset pidajat; b) poolte volitatud esindajaid; c) audiitoreid ja õigusnõustajaid nende kutsetegevuses. 14. Üldsätted 14.1.Käesoleva lepingu täitmisest tulenevad lahkarvamused lahendatakse osapoolte läbirääkimiste teel või õigusaktidega kehtestatud korras Harju Maakohtus. 14.2.Käesoleva lepingu tingimusi võib muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel. 14.3.Käesolevas müügi- ja tarnetingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigi kehtivatest seadustest ja standardtingimustest NL 01 E. Standardtingimustes NL 01 E ei rakendata punkte 17, 18, 33 ja 39. Standardtingimused on kättesaadavad eesti keeles SLO Eesti kodulehel. Kui esineb vastuolu käesolevate müügi- ja tarnetingimuste ja standardtingimuste vahel, siis rakendatakse käesolevaid müügi- ja tarnetingimusi. 15. Poolte allkirjad

________________ Müüja esindaja

_______________ Ostja esindaja

2/2

Information

Microsoft Word - Krediiditingimustel_myygilepingu_lisa_nr_1

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

320965