Read Microsoft Word - UK_Hung Yen vegetable stakeholder workshop_v1_VN text version

Báo cáo k t qu h i th o ngành rau Hng Yên, Tháng 1 nm 2008

C quan y thác th c hi n:

Chng trình phát tri n MPI-GTZ SME

C quan th c hi n:

Fresh Studio Innovations Asia Ltd.

www.freshstudio.biz C quan ph i h p th c hi n: S Nông nghi p và phát tri n nông thôn t nh Hng Yên

Qu n tr tài li u

Thay i b xung

Tác gi

Siebe van Wijk, Cù Th L Th y, Cao H ng Luy n, Ph m Vn H i

Phiên b n

1.0

Thay i

Phiên b n 1.0

Ph bi n Phiên b n

1 2 3 4 5

H và tên

Doris Becker Angelika Hutter Hoàng ình Tú Phan Thu Hi n

C quan

GTZ GTZ GTZ GTZ

a ch

Hà n Hà n Hà n Hà n i i i i

Hi u ính H và tên

1 2 3

Ch c v

M cl c

1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 Gi i thi u.............................................................................................................1 T ng quát ..................................................................................................................................................1 M c ích.....................................................................................................................................................1 Thành viên tham gia...........................................................................................................................2 Chng trình...........................................................................................................................................2 K t qu th o lu n nhóm ...................................................................................6 Ý ki n tham gia ......................................................................................................................................6 Nhóm A.......................................................................................................................................................7 Nhóm B.......................................................................................................................................................8 Nhóm C.......................................................................................................................................................8 Nhóm D.......................................................................................................................................................9 K t lu n và các b c ti p theo.....................................................................10 K t lu n....................................................................................................................................................10 Các b c ti p theo...........................................................................................................................10

Ph l c 1 Danh sách i bi u ......................................................................................12 Ph l c 2 K t qu trình bày trên t A0.................................Error! Bookmark not defined. Annex 3 Bài trình bày trong h i th o....................................Error! Bookmark not defined. M c l c b ng B ng 1 Chng trình.............................................................................................................................................3 M c l c hình Hình 1Hn 70 ng i tham d h i th o......................................................................................................2 Hình 2 Trình bày thông tin trên t A0..........................................................................................................3 Hình 3 Nhóm th o lu n v câu h i "làm nh th nào"......................................................................4 Hình 4 Kh i ng sau b a tra ......................................................................................................................5 Hình 5 Ho t ng, khó khn và gi i pháp.................................................................................................7 Hình 6 Th o lu n nhóm A...................................................................................................................................7

1 Gi i thi u

1.1 T ng quát Chng trình h p tác phát tri n doanh nghi p nh và v a gi a T ch c H p tác phát tri n k thu t c (GTZ) và B K ho ch u t c th c hi n Hng Yên t gi a nm 2005 nh m nâng cao hi u qu kinh t b ng cách tng c ng kh nng c nh tranh c a các doanh nghi p nh và v a trong nhi u lnh v c nh nhãn và rau. Yêu c u h tr ngành rau Hng Yên do S Nông nghi p và phát tri n nông thôn t nh Hng Yên xu t (DARD). Nm 2005 GTZ ã cho ti n hành i u tra v ngành rau c a t nh Hng Yên. Mc dù k t qu i u tra nêu ra c m t s thông tin thú v v xu h ng s n xu t rau Hng Yên và m t s c h i cng nh thách th c v m t th tr ng c a m t s lo i rau chính Hng Yên nhng cu c i u tra này cha nêu ra c m t cách rõ ràng v các thành viên tham gia trong ngành rau, quan h gi a h và giá tr mà h t o ra t i m i giai o n trong chu i. Thông tin này r t quan tr ng thi t k các ho t ng can thi p nh m c ng c các m i quan h mang l i l i ích cho t t c các thành viên trong chu i.

Phân tích chu i c i ng t

Báo cáo phân tích chu i c i ng t ã hoàn ch nh

Nhóm phân tích bao g m các nhà phân tích, cán b khuy n nông, nông dân và thng nhân d i s h ng d n c a công ty TNHH Fresh Studio Innovations Asia Ltd.1 ti n hành phân tích chu i rau. Nhóm phân tích ã t p trung phân tích m t lo i rau quan tr ng nh t Hng Yên là c i ng t. K t qu phân tích c trình bày trong "Báo cáo phân tích chu i c i ng t Hng Yên". Nhóm ã ti n hành ph ng v n sâu 93 tác nhân có liên quan trong ngành rau t ng i s n xu t gi ng, nông dân, ng i thu gom, ng i v n chuy n, ng i bán s , ng i bán l và các nhà ch bi n Hng Yên và Hà n i. H i th o trình bày và th o lu n v k t qu phân tích chu i v i các bên h u quan ã c t ch c vào ngày 22 tháng 1 nm 2008 t i thành ph Hng Yên thu c t nh Hng Yên.

1.2

M c ích M c tiêu t ng th c a h i th o nh sau: § Trình bày và th o lu n v k t qu phân tích chu i c i ng t § Kh ng nh k t qu phân tích chu i do nhóm nghiên c u th c hi n § T p h p các bên liên quan t i ngành rau phát tri n gi i pháp cho nh ng v n quan tr ng nh t § Phát tri n ý t ng thi t k k ho ch hành ng nh m gi i quy t nh ng v n quan tr ng và khai thác c h i hi n t i và tng lai m t cách hi u qu nh t

H i th o

1

bi t thêm chi ti t xin truy c p trang web: www.freshstudio.biz

H i th o ngành rau Hng Yên

Gi i thi u

Hình 1Hn 70 ng i tham d h i th o

1.3

Thành viên tham gia

n tham d h i th o có 77 ng i t khu v c kinh t t nhân và nhà n c c a t nh Hng Yên và t th tr ng Hà n i. Thành ph n tham d bao g m nông dân, ng i thu gom, ng i bán s , các nhà nghiên c u, cán b nhà n c, các d án phát tri n và ài truy n hình Hng nh ng nhà bán l . Tham d h i th o còn có c c quan truy n Yên thông (nhà báo và quay phim) c a t nh Hng Yên. C quan truy n thông ã ti n hành ph ng v n và quay phim toàn b di n bi n h i th o. Danh sách thành viên tham gia h i th o c trình bày trong Ph l c 1. 1.4 Chng trình Chng trình c thi t k t t c các thành viên tham gia có th trao i ý ki n m t cách c i m nh t v i nhóm nghiên c u chu i c i ng t.

Trình bày k t qu phân tích trên t A0

K t qu phân tích c trình bày cho các i bi u b ng t A0. M i hai t A0 ghi k t qu phân tích chu i c nhóm thành 4 nhóm thông tin. M i nhóm thông tin có m t thành viên tham gia phân tích chu i trình bày. Toàn b thành viên tham d h i th o c chia làm 4 nhóm. Các nhóm s luân phiên nghe trình bày k t qu trên kh A0. M i nhóm s c nghe trình bày n i dung trong kho ng 15 phút sau ó chuy n sang nhóm thông tin ti p theo.

H i th o ngành rau Hng Yên

Gi i thi u

B ng 1 Chng trình

Th i gian 08:00 ­ 08:30 08:30 ­ 08:45 08:45 ­ 09:3 09:15 ­ 10:00 10:00 ­ 10:15 10:15 ­ 10:30 10:30 ­ 11:30 11:30 ­ 13:00 13:00 ­ 13:15 13:15 ­ 14:15 14:00 ­ 14:30 14:45 ­ 15:00 Ho t ng ng ký i bi u Khai m c h i th o ­ Bà Doris Becker (GTZ) Trình bày m c ích và chng trình h i th o Trình bày thông tin trên t A0 Gi i lao Trình bày các b c t o d ng chu i rau Hng Yên Chia nhóm. M i nhóm th o lu n k ho ch t ch c và th c hi n m i b c phát tri n chu i rau. Ngh n tra Kh i ng l i Các nhóm trình bày k ho ch ho t ng Th o lu n Các b c ti p theo và k t thúc h i th o

T p hu n k nng trình bày cho nhóm Hng Yên

Fresh Studio ã t ch c t p hu n cho nhóm Hng Yên v k nng trình bày tr c khi h i th o di n ra vài ngày. M i bài trình bày trong vòng 5 phút, 10 phút còn l i giành cho i bi u h i th o tham gia ý ki n và t câu h i. M i m t nhóm có m t thành viên ã t ng tham gia vào phân tích chu i c i ng t ghi l i t t c các ý ki n óng góp c a i bi u. Toàn b i bi u tham gia c phát nh ng t ghi màu vàng vi t và dán ý ki n c a mình lên t A0. Hình 2 Trình bày thông tin trên t A0

H i th o ngành rau Hng Yên

Gi i thi u

Sau khi ngh gi i lao i bi u h i th o c nghe bài trình bày v các b c phát tri n m t chu i giá tr rau cho Hng Yên do nhóm nghiên c u xu t. Bài trình bày này t p trung vào các câu h i c n ph i làm gì phát tri n chu i giá tr rau Hng Yên. Sau khi gi i nhóm. D ki các lnh v c nhi u lnh v quá ít. lao i bi u tham d h i th o c chia thành 4 n m i nhóm bao g m các thành viên i di n cho khác nhau. D nh luôn không th c hi n c vì c có quá nhi u i di n nhng m t s lnh v c l i

Hình 3 Nhóm th o lu n v câu h i "làm nh th nào"

M i nhóm phân tích v v n "làm nh th nào" gi i quy t m t trong b n can thi p chính. Phng pháp th o lu n nh sau: 1. M i nhóm t p trung vào m t trong các can thi p sau: T p trung th o lu n a. Làm th nào phát tri n thành công quy trình s n v nm v n chính xu t rau c i ng t mang l i nng su t cao, ch t l ng t t và an toàn? b. Làm th nào t ch c m t nhóm nông dân thành m t nhóm có t t p trung v i các i u ki n c s h t ng phù h p s n xu t rau an toàn? c. Làm th nào rau c i ng t Hng Yên ch t l ng cao h p d n ng i bán s và ng i bán l ? d. Làm th nào l y l i lòng tin c a ng i tiêu dùng v rau c i ng t Hng Yên 2. M i nhóm ph i l p ra m t danh m c các ho t ng c n ph i làm th c hi n m i b c can thi p 3. L p danh m c t t c tr ng i ti m n 4. S p x p t m quan tr ng c a nh ng tr ng i. Tr ng i l n nh t c ánh s 1. 5. Làm th nào kh c ph c tr ng i?

Th o lu n toàn th

Sau khi th o lu n nhóm là ngh n tra. Sau b a tra chúng tôi chi "trò chi giành ch " m i ng i c m th y tho i mái cho ph n th o lu n toàn th ti p theo. Trong ph n th o lu n toàn th các nhóm trình bày l i k t qu th o lu n nhóm các i bi u

H i th o ngành rau Hng Yên

Gi i thi u

c a h i th o tham gia óng góp ý ki n. Hình 4 Kh i ng sau b a tra

2 K t qu th o lu n nhóm

Tr c khi trình bày k t qu th o lu n nhóm, chúng tôi tr c h t tóm t t ý ki n tham gia c a các i bi u trong khi nghe k t qu phân tích chu i c i ng t trên 12 t A0. 2.1 Ý ki n tham gia Nh ng câu h i và ý ki n c a các thành viên tham gia h i th o trong quá trình trình bày thông tin trên nhóm thông tin t A0 c ánh s t 4 n 6: · C i ng t c tr ng âu ngoài Hng Yên? · Ng i Vi t nam thích n rau c i ng t chính v hn trái v . Mùa này là mùa rau súp l, c i b p ch không ph i là mùa c i ng t vì th nên không có s n c i ng t. · V h t gi ng, lo i h t gi ng t t nh t Hai Mi Tên (H t gi ng ông Tây) c bán v i giá t 8.500VND n 9.000VND. Nh ng lo i h t gi ng này c ng i tiêu dùng a thích. · T i sao kênh phân ph i rau tr c ti p t ng i thu gom n ng i bán l Hà n i không c trình bày trong s chu i? · Kh i l ng rau c i ng t bán ra hàng ngày trên th tr ng Hà n i là t 20 n 30 t n · i u ki n t t nh t i v i s sinh tr ng rau c i ng t là t 18o C n 25o C · Vào mùa ông th i gian sinh tr ng ít nh t ph i t 40 n 45 ngày. · H u h t nông dân tr ng rau c i ng t vào mùa ông vì mùa này ít sâu b nh. Tr ng khi trái v ph i tr ng trong nhà kính gi m thi u sâu b nh. · Th i gian khó khn nh t i v i rau c i ng t là tháng sáu, tháng b y và mùa ông · Có nhi u nông dân Nh Qunh u t vào nhà l i Câu h i và ý ki n c a các thành viên tham gia h i th o cho nhóm thông tin trên t A0 t s 7 n s 9: · Các i bi u th o lu n r t nhi u v nng xu t rau trong th i gian khác nhau trong nm. K t qu th o lu n c tóm t t trong b ng d i ây:

Tháng Nng su t (kg/sao) Ghi chú T1 ­ T3 500-1000 T4 ­ T5 800-1000 T6 ­ T7 400-500 Ma l n T8 ­ T9 800-1000 T10 ­ T12 500-1000

·

·

Các thành viên tham gia h i th o cho bi t 300gr h t gi ng/sào là úng nhng ó là theo phng pháp tr ng truy n th ng c a nông dân. M t s nông dân có phng pháp canh tác t t hn h ch c n 200gr/sào (T thông tin s 7). Nh ng ng i tham gia h i th o cho bi t s l n phun thu c tr sâu có th nhi u hn 6 l n/v (T thông tin s 8)

H i th o ngành rau Hng Yên

Th o lu n nhóm

· · ·

· · · · · 2.2 Nhóm A

Giá thay i theo ngày. S thay i này cng di n ra i v i siêu th nh Fivimart. Nhng khi rau có ch t l ng thì ây không còn là v n n a (T thông tin s 9) Câu h i c a ai bi u tham gia là làm th nào có th qu n lý c ch t l ng s n ph m (T thông tin s 9). M t câu h i t m t i bi u là: n u nông dân s d ng thu c b o v th c v t t 1 n 6 l n m t v thì làm th nào có th m b o c r ng s n ph m c a h là an toàn? Làm th nào ki m soát vi c s d ng thu c b o v th c v t c a nông dân? M t vài i bi u cho bi t n u canh tác t t h ch c n s d ng t 1 n 2 l n thu c b o v th c v t. Xen canh và luân canh v i các lo i cây tr ng khác s t t hn là c canh Bình th ng chi phí lao ng chi m t 60-70% giá bán? Tr ng b ng cây con ti t ki m th i gian và t H ch bón nitrogen hai l n và m i l n t 500 ­ 700gr/sào

Nhóm A t p trung vào v n sau: "Làm th nào phát tri n thành công quy trình canh tác rau c i ng t cho nng su t cao, ch t l ng t t và an toàn". K t qu th o lu n c a nhóm A c tóm t t theo b ng d i ây. Hình 5 Ho t ng, khó khn và gi i pháp

HO T NG C N THI T

L p k ho ch vùng s n xu t

Th gi ng/quy trình k thu t

ánh giá có s tham gia

Chuy n giao

KHÓ KHN

Ph thu c quá nhi u vào s h tr c a chính quy n a phng, và quan ni m c a ng i dân a phng

GI I PHÁP

Chính quy n a phung tham gia nhi u hn và ch ng hn

Hình 6 Th o lu n nhóm A

H i th o ngành rau Hng Yên

Th o lu n nhóm

2.3

Nhóm B Nhóm B t p trung vào câu h i: "Làm th nào t ch c m t nhóm nông dân thành m t nhóm có t t p trung v i c s h t ng thích h p s n xu t rau an toàn?". Ch này c th o lu n r t nhi u vì th nhóm B ã không i theo các b c ã nh. Nhóm cho r ng i u này còn tùy thu c vào b i c nh c th l a ch n mô hình t m t trong 4 mô hình Kinh t t nhân, H p tác xã, Công ty và Nhóm nông dân. Tuy nhiên, dù cho mô hình nào c ch n i n a thì cng c n ph i mang l i l i nhu n cho t t c các thành viên tham gia c bi t là nông dân m b o tính b n v ng c a mô hình. thuy t ph c nông dân h p tác v i nhau thì c n ph i ch c ch n làm c nh ng i u sau: · Ph bi n thông tin và l i ích khi tham gia mô hình · Có k ho ch ho t ng t t và minh b ch trong phân ph i l i nhu n (S n xu t, ti p th và chia l i nhu n)

2.4

Nhóm C Nhóm C t p trung phân tích câu h i sau: "Làm th nào rau c i ng t Hng Yên ch t l ng cao h p d n ng i bán s và ng i bán l ?".

Ho t ng S n xu t rau c i ng t có v b ngoài h p d n

V n Không n c C n gi ng t t Th i ti t

C n cung c p thông tin truy xu t ngu n g c rau c i ng t Ký h p ng v i nông dân theo lu t Vi t nam óng gói sao cho h p d n Kh i l ng n nh Di n tích canh tác r i rác Giá c c nh tranh Ph i theo giá th tr ng Th nh tho ng giá bán th p hn giá s n xu t à không có l i nhu n ây là v n l n nh t! Gi i pháp xu t gi i quy t v n l n nh t trong bán rau c i ng t sao cho kh i b l là: · ti p th · phát tri n h th ng qu n lý ch t l ng · xây d ng thng hi u. Ý ki n trao i và câu h i c n th o lu n thêm nh sau: · Ai s ch u trách nhi m gi i quy t v n n y sinh trong h p ng kinh t ?

H i th o ngành rau Hng Yên

Th o lu n nhóm

·

Có ph i giá c là m t v n quan tr ng nh t i v i khách hàng không?

2.5

Nhóm D Nhóm D t p trung vào câu h i sau: "Làm th nào l y l i c long tin c a ng i tiêu dùng i v i rau c i ng t Hng Yên". K t qu th o lu n c a nhóm D c trình bày trong hình d i ây.

HO T NG C N THI T

óng gói

Truy xu t ngu n g c

Chi n l c ti p th

Cam k t t u ng i s n xu t/ng i phân ph i i v i ch t l ng rau

Máy ki m tra d l ng hóa ch t

KHÓ KHN

Tng giá bán

Tng giá bán

Thi u nhân l c chuyên nghi p v ti p th

H th ng giám sát

Tng giá bán

GI I PHÁP

1. 2. 3. 4.

T p hu n nhóm ti p th Thi t l p h th ng giám sát Qu ng cáo sán ph m H tr c a nhà n c và các t ch c phi chính ph

3 K t lu n và các b c ti p theo

3.1 K t lu n M c dù tác ng c a h i th o không kh ng nh c b ng con s nhng t ý ki n ph n h i c a các i bi u tham gia cho th y r ng h i th o ã t c thành công. Ch s ánh giá thành công là: 4 R t nhi u ng i tham d (hn 70 ng i) trong ó có nhi u i di n n t khu v c kinh t t nhân. 4 M i ng i th o lu n r t sôi n i khi nghe k t qu phân tích trình bày trên t A0 và ã óng góp nhi u ý ki n b ích. Khi th i gian trình bày t i m i nhóm ã k t thúc r t nhi u i bi u v n nán l i th o lu n ti p. 4 Th o lu n nhóm di n ra r t t t, sôi n i và ch ng. 4 i bi u tham gia h i th o r t nhi t tình. M i ng i r t c i m khi làm vi c theo m t phng pháp khác. 4 M t thng nhân là ông Tu n ã t tri n khai chu i giá tr nh c a riêng mình r t nhi t tình và r t mu n h p tác v i chng trình m r ng chu i c a mình. Nhóm C và D có r t nhi u ý t ng v ti p th và làm th nào l y l i c lòng tin c a thng nhân và ng i tiêu dùng. Ch v làm th nào có th xây d ng c m t quy trình s n xu t c i ng t và quy ho ch m t vùng s n xu t rau an toàn xem ra hi khó gi i quy t i v i các i bi u tham d h i th o. Toàn th i bi u ng ý r ng s h p tác hn n a gi a các i tác trong chu i là t i c n thi t. Nhung không có nhóm nào a ra c ý t ng làm th nào t c i u này. Ý ki n chung th ng là "c n ph i có s can thi p c a nhà n c ho c nhà n c c n ph i ch ng hn". Nhng câu tr l i c th là nhà n c c n ph i làm gì thì v n cha c c p t i. 3.2 Các b c ti p theo B c ti p theo là m t xu t d án v i nh ng ho t ng chính cùng v i vai trò ho t ng c a các bên liên quan. Vì phát tri n m t xu t d án v i m t nhóm nhi u thành viên là r t khó do ó chung tôi s làm ch v i m t nhóm ít thành viên hn. ch n các tác nhân tham gia phát tri n chu i giá tr chung tôi xu t l a ch n theo t ng b c can thi p. Chúng tôi ngh nên t p trung làm vi c này b ng cách sàng l c "chu i c h i". Hi n t i ã có m t s kênh phân ph i (nông dân, ng i thu gom, ng i bán s và ng i bán l ) ý nhi u n ch t l ng và tính an toàn c a s n ph m. Chúng tôi mu n xác nh xem trong s các thành viên này ai là ng i quan tâm nhi u hn n thành công c a toàn b chu i hn là ch quan tâm n l i ích ng n h n c a riêng h . M t b c có th th c hi n thí i m là sàng l c nh ng c a hàng bán rau an toàn ang ho t ng t i Hà n i và nh ng ng i cung ng c a h . Chu i giá tr nh c a ông Tu n ch c ch n là m t trong nh ng ng c viên có th c h tr can thi p nhng c n ph i tìm hi u thêm

H i th o ngành rau Hng Yên

K t lu n

thông tin và s c n thi t so v i các c h i khác. Chúng tôi tin r ng d án c phát tri n thành m t tr ng h p thí i m thành công không nh t thi t ph i là m t d án l n mà là m t nhóm nh nh ng ng i nông dân, ng i thu gom, ng i bán s và ng i bán l cam k t h p tác v i nhau m t cách c i m và cùng nhau h ng v m t m c tiêu dài h n.

Ph l c 1 Danh sách i bi u

STT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. H và Tên Doãn Anh Tu n oàn Th Ch i Hoàng Vn Bào V Vn Chi n Doãn Anh Quân V Quang Tri u Nguy n Vn Cng Nguy n Vn Tráng Tr n Ng c Anh Tu n C quan S NN&PTNT HY S NN&PTNT HY S Y T HY Liên minh HTX Hy S KH và T S KH và T Chi c c BVTV S NN&PTNT S NN&PTNT Tr m BVTV Vn Lâm Chi c c BVTV Tr m BVTV Tiên L Tr m BVTV Kim ng Phòng NN Khoái Châu Phòng NN Khoái Châu Tr m khuy n nông M Hào Tr m Khuy n nông TX HY Trung tâm khuy n nông HY Xã Trung Ngha ­ TX HY Xã Th Vinh ­ Kim ng GTZ Phòng Kinh t TXHY Phòng Kinh t TXHY Phòng NN Vn Lâm Tr m KN Vn Lâm HTX DVNN Nh Qunh -Vn lâm Xã Nh Qunh -Vn lâm Xã Nh Qunh -Vn lâm Xã Nh Qunh -Vn lâm Phòng NN&PTNT Yên M Công an T nh Hng Yên HTX DVNN Yên Phú ­ Yên M Vn Giang Xã Yên Phú ­ Yên M Xã Yên Phú ­ Yên M Xã Yên Phú ­ Yên M Xã Yên Phú ­ Yên M HTX Hoàn Long ­ Yên M Xã Hoàn Long ­ Yên M Nhà Hàng cây cau Nhà Hàng Âu L c 904238099 983.236711 982.811576 986.306583 982516440 987.930737 321.811709 945656276 912497644 912.585649 903.209792 982.313868 321.884018 321.815724 904642837 984065713 982415079 321985084 915003634 915063216 .tho i liên l c 904068207 936191157 912333347 904022256

10. Ngô Quang Tô 11. Ngô Ti n Dng 12. Tr n c Nhàn 13. Hoàng Th Thùy 14. T ng Duy Thu n 15. Nguy n Vn t 16. Xuân H nh 17. Nguy n Th Chuyên 18. Nguy n Vn Kiên 19. Tr n Huy Tr m 20. T Vn L i 21. Phan Thu Hi n 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Nguy n Vn Oanh Nguy n Ti n Doanh Lý Duy Thu Lê Th Phng Lan inh Ng c H i Nguy n Vn Ti n Nguy n Vn M nh Nguy n Th Tâm Lê Vn Bí Nguy n Vn To n V Vn Ch n Chu c Khánh Nguy n Vn B ch inh Công nh Lê H ng Quang Lê Vn Tu n Hà Xuân D c Nguy n i H i Ph m Vn Chi n Nguy n Võ Hng

321964606 986440435 976641874

321965007 982965667 321965691 914892878 913023850

H i th o ngành rau Hng Yên

K t lu n

STT

H và Tên

C quan Vi n chi n l c chính sách KHCN Phòng NN Kim ng Phòng NN Ân Thi Phòng NN phù C Công ty may II Công ty Vi t Úc Tr ng H Nhân Vn Fresh studio Vi n nghiên c u Rau Qu Vi n nghiên c u Rau Qu Vi n nghiên c u Rau Qu ài PTTH Hng yên ài PTTH Hng yên Báo HY Thông t n xã VN t i HY Trung Ngha (pho Chu nhiem) Trung Ngha Trung Ngha Trung Ngha Trung Ngha Trung Ngha S NN&PTNT S NN&PTNT S NN&PTNT Lái xe NN&PTNT Lái xe Chi c c BVTV Lái xe S Y T Lái xe S K Ho ch u T Lái xe Trung tâm khuy n nông Lái xe công ty Vi t Úc Lái xe truy n hình Lái xe Vi n rau Lái xe Liên Minh HTX Lái xe GTZ CTCP ch bi n th c ph m GOC CTCP ch bi n th c ph m GOC

42. Nguy n Phng Mai 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Hoàng Vn Minh Lê Th Lành Nguy n Vn Lý ào Vn Chu Lng Trác Ki m Lê Thu Hng Sigrid Wertheim Tr n Kh c Thi Ph m M Linh Ngô Th H nh Nguy n Vn Sn Tr n Anh Phng ào Ban Nguy n Th Phng Nguy n Vn B o Tr n Huy Tr m Tr n Vi t ng Tr n ng Tuynh Tr n ng Chín Tr n Bá V Nguy n Vn Tu n Nguy n H i Ti n Ph m Huy Thái Nguy n Vn H ng

.tho i liên l c 912772494 321811451 321830282 321854285 983983536 913280026 953343674 904496402 989082029 916638333 989199210 979071172

Nguy n Thanh Sn

975645239 972401418

77. Nguy n Ng c Oanh

Ph l c 2 K t qu trình bày trên t

A0

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(1) Rau và an toàn th c ph m

S lo âu c a cán b qu n lý và ng i tiêu dùng

· Vào nm 2002, trong s 37 t nh thành, có kho ng 7.000 ca ng c th c ph m do hoá ch t t n d (v i 7.647 ng i m c), làm 277 ng i ch t (Xuyên 2003). B nh mãn tính do nh h ng c a thu c BVTV nh h ng n s c kho c a kho ng 2 tri u ng i dân Vi t Nam (Trung và c ng s ) Trong s 12 nguyên nhân gây ung th cho kho ng 200.000 ng i Vi t Nam m i nm, thu c BVTV ng hàng th 5 (Báo Nhân Dân 2005; Dng 2007) Ng i tiêu dùng Hà N i cho r ng rau n lá có m c r i ro ng c do t n d hoá ch t cao nh t...

· · ·

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected]

bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/

bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(2) S n xu t rau t i Hng Yên

a lý

§ § § § Kho ng 1,5 gi xe ô tô i t Hà N i Dân s kho ng 1,2 tri u ng i Di n tích 92.300 ha G m 10 huy n th

Các khu v c tr ng rau chính

S n xu t rau

§ Di n tích rau tng t 9.852 ha nm 2000 lên 12.804 nm 2006

Nm Di n tích (in ha) 9,852 11,125 11,300 12,804 Nng xu t t/ha 14.16 16.55 17.74 NA S n l ng (t n) 139,504 184,119 200,462 NA

2000 2002 2004 2006

Các huy n tr ng rau chính

Share of disticts in Hung Yen Province vegetable area in 2004

Hung Yen Van Lam 1% 5%

Di n tích các lo i rau tr ng chính (ha) (in ha) 1997 2004 3,291 1,865 1,428 1,419 919 742 732 725 634 449

Tien Lu 16%

My Hao 4% Yen My 10%

Các rau khác Các lo i c i Bí xanh Khoai tây Rau mu ng Cà chua Hành, t i Da chu t Xu hào C ib p

2,281 1,521 276 1,460 445 300 289 404 429

Phu Cu 13%

Van Giang 12%

Kim Dong 7% An Thi 21%

Khoai Chau 11%

§ Ân Thi, Tiên L , Ph C là các huy n tr ng nhi u rau.

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected]

bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/

bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(3) Khu v c tr ng rau an toàn

Phát tri n công nghi p

§ Trong vòng 10 nm qua, các ho t ng công nghi p ã phát tri n nhanh chóng t i Hng Yên § T c tng tr ng công nghi p là 24%/nm § C h i cho ngành s n xu t rau: § S ra i c a các Cty ch bi n § Các b p n t p th t i các nhà máy/công ty § Thách th c cho ngành s n xu t rau: § Ô nhi m t công nghi p § Gi m di n tích t tr ng tr t

Khu v c tr ng rau an toàn

§ Theo các quan ch c a phng, tr c m t, di n tích có th s n xu t rau an toàn t i Hng Yên c kho ng 500 ha § V lâu dài, t ng di n tích có th s n xu t rau an toàn lên t i 2.000 ha. § Các xã có nhi u di n tích xu t rau an toàn là: Yên Phú, Hoàn Long, Nh t Tân, Thi n Phi n, Phng Chi u, ình Cao, Th ng L i, B o Khê...

Khu công nghi p, khu v c b ô nhi m và khu có th qui ho ch s n xu t rau an toàn

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected]

bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/

bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(4) S l a ch n c i ng t

L a ch n m t s lo i rau

§ Nhóm h c viên Hng Yên li t kê các lo i rau chính Hng Yên ph ù h p cho vi c phân tích chu i giá tr nh sau: § Cà chua § Bí xanh § C ib p § Da chu t § Xu hào § Rau mu ng § u a § C i ng t

Các thông tin v c i ng t

§ C i ng t hay còn c g i là "C i hoa Trung Qu c" có ngu n g c t Trung Qu c và là m t trong nh ng lo i rau quen thu c vùng ông Á. § C i ng t có hoa màu vàng, ng kính kho ng 0,5 ­ 1 cm và dài kho ng 15 ­ 20 cm. § Lá xanh th m ho c xanh nh t, hình b u d c. § C i ng t thích ng t t hn trong i u ki n l nh, tuy nhiên có th tr ng quanh nm. § C i ng t b o qu n t t nh t nhi t 1 ­ 50C, m 90 ­ 95%. § 1oC, c i ng t có th b o qu n c trong kho ng 20 ngày. 10oC ch b o qu n c 3 ngày.

Lý do l a ch n c i ng t

§ M t trong s lo i rau quan tr ng t i Hng Yên. § Chi m th ph n tng i l n t i th tr ng Hà N i. § Là lo i rau ngày ng n, l i nhu n s n xu t cao. § D tr ng § òi h i u t ban u không l n § Ng i dân nghèo cng có th s n xu t.

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected]

bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/

bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(5) C i ng t

Ch bi n c i ng t

§ Thân và hoa là các b ph n c s d ng ch y u. Lá non cng th ng c s d ng. § C i ng t dùng làm sa lát, xào, lu c, h p, ho c xào v i th t. § Các món c i ng t thông th ng Vi t Nam là: § L u § C i ng t xào t i § C i ng t xào bò § Nem cu n b ng lá c i ng t

Thành ph n dinh d ng

L i ích v s c kho

§ C i ng t giàu Vitamin A, C, K, folate, Ca, và Xellulo § Vitamin A tác d ng t t cho m t và c n thi t trong tái t o t bào § Vitamin C có tác d ng ch ng lão hoá và c n thi t cho h mi n d ch § Vitamin K c n thi t cho s phát tri n c a xng § Ca c n cho c u t o xng và rng § Folate c n cho s s n sinh và phát tri n c a t bào. Folate c bi t c n cho ph n th i k thai s n.

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected]

bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/

bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(6) Chu i c i ng t

S n gi n hoá v chu i c i ng t Hng Yên

1-5% 40-50%

D ch v u vào (gi ng, phân bón, thu c...)

Bán l t i Hà N i Nhà hàng B p n

5-10%

5-10%

Ng i SX 65-84%

Ng i bán s HY 50-60%

Bán s t i các t nh

Ng i thu gom 10-20%

< 1%

Siêu th C a hàng

Giá c i ng t ( ng/kg) 1,000-2,500 2,500-3,000 2,000-3,000 2,500-4,000 4,500-5,000 3,500-6,000 5,000-10,000

Giá c i ng t an toàn ( ng/kg)

L ng bán

L ng c i ng t bán s trung bình/ngày trong nm 2003 t i Hà N i

Tháng L ng (t n/ngày) 11.0 11.4 11.7 26.2 18.3 % c i có ngu n g c t HY 43% 10% 37% 39% 23%

1 3 6 8 11

§ C i ng t c bán quanh nm § Trung bình c kho ng 16 t n c i ng t c tiêu th t i các ch u m i Hà N i / ngày, trong ó c kho ng 7 ­ 8 t n có ngu n g c t HY § Tính c l ng c i ng t bán ra các t nh lân c n, l ng tiêu th t i HY, t ng l ng c i ng t HY cung c p ra th tr ng c kho ng 12 t n/ngày.

Ngu n: An và CS, 2003

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected] bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/ bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Ng i tiêu dùng

Ng i bán l HY

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(7) S n xu t c i ng t

L ch th i v

Tháng Mùa Chính v Gi ng Gieo tr ng Chu k Sâu h i B nh Nng su t / sào 30 -35 ngày B nh y N m 500 ­ 700 kg Sâu khoang Tr ng nhi u Qu ng Ph 2 Mi tên Gieo h t 25 - 30 ngày Sâu t, sâu khoang Vi khu n 800 ­ 1.000 kg 1 2 3 4 5 6 7 8 Hè - Thu 9 10 11 ông Tr ng nhi u 4 mùa Gieo h t ho c cây gi ng 30 -35 ngày B nh y N m 500 ­ 700 kg 12 ông - Xuân

L ch mùa v

S ngày Ho t ng Gieo h t v n m (gr) Chu n b t Gieo h t ( gr) Bón phân - Tro b p / PC(kg) - U rê (kg) - Lân (kg) - u trâu (kg) - Kích thích Sông Gianh (1) (1) 0.5 ­ 1.0 40 ­ 300 1.0 10 (5) (1) 1.5 ­ 2.0 1.5 ­ 2.0 1.5 ­ 2.0 (1.0 ­ 2.0) 300 -10 -5 300 -2 -1 0 3-7 8 -12 15 18 20 24 20.35

Ghi chú: (...) = có th có ho c không tu vùng, mùa s n xu t

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected] bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/ bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(8) Ng i s n xu t

Ng i s n xu t

§ Di n tích bình quân/h : 2 ­ 6 sào § gi m thi u r i do, ng i dân th ng xen canh 3 ­ 5 lo i rau trên cùng m t ru ng § Ng i dân th ng phun thu c t 1 ­ 6 l n/v § Ng i dân th ng thu ho ch r i rác trong vài ngày tu thu c i u ki n th tr ng § C i ng t thu ho ch c bó thành bó, tr ng l ng kho ng 4 ­ 5 kg/bó

Sâu b nh h i

§ Sâu chính: §B nh y §Sâu khoang §Sâu t § B nh chính: § m lá § Héo r § Cháy lá § H u h t thu c s d ng phòng tr các lo i sâu b nh h i này thu c nhóm có c t trung bình (theo phân lo i c a WHO)

L i nhu n s n xu t c i ng t ( ng/sào))

Lo i u t vt L ng Giá/vt Chi phí/l i nhu n () T i thi u H t gi ng Phân bón Phân chu ng Lân U rê Thu c BVTV T ng (1) Lao ng T ng (2) T ng chi (1+2) Thu ho ch (3) Thu nh p h.h p (3-1) L i nhu n (3-1-2) ng (kg) ng ng 700-1.000 1000-2000 ngày 15 - 25 30.000 gr Kg ,, ,, ,, L n phun 150 - 300 10 ­ 20 5­8 1-4 300 1.600 5.500 15.000 45.000 16.000 27.500 15.000 127.500 450.000 450.000 517.500 700.000 572.500 122.000 90.000 32.000 38.500 60.000 250.000 750.000 750.000 1.000.000 2.000.000 1.750.000 1.000.000 300 80 24.000 T i a 24.000

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected]

bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/

bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(9) Bán s c i ng t

T thng

§ T thng l n th ng bán rau t i th tr ng Hà N i và các t nh § L ng c i ng t tiêu th /t thng bi n ng t 100 kg n 6 t n/ngày. § Th ng t thng mua rau tr c ti p t ng i s n xu t, s ít rau do ng i thu gom cung c p. § Có 2 hình th c mua bán gi a t thng và ng i s n xu t: § Mua tr c khi thu ho ch. Ng i dân c tr tr c 1 ph n ti n. 2 có th bên chia s m t ph n r i do. Ng i mua ch u trách nhi m thu ho ch và óng gói § Mua t i th i i m thu ho ch. Ng i s n xu t ch u trách nhi m thu ho ch và óng gói. § H u h t c i ng t mua t các a phng: § Th xã Hng Yên : Trung Ngha, An T o § Tiên L : Ph Cao, Nh t Tân § Yên M : Hoàn Long, Yên Phú § Kim ng: Toàn Th ng, Hi p C ng § Vn Giang: Th ng L i, M Trì § Lãi trung bình c a ng i buôn rau c kho ng 105.000 ng/100 kg rau. Chu i giá tr c i ng t ã hình thành? § M t t thng h p ng v i 10 h s n xu t § Ng i dân c cung c p h t gi ng và h ng d n k thu t § Giám sát vi c s d ng thu c BVTV và th i gian cách ly c a các h . § Tiêu th kho ng 500 ­ 700 kg rau/ngày § Rau tiêu th t i m t s siêu th và c a hàng t i Hà N i § Lãi su t trung bình c a t thng này c kho ng 152.000 ng/100 kg rau

H th ng bán s hi n i: Metro

§ Metro hi n có 2 siêu th t i Hà N i § Siêu th m i m t i Hoàng Mai ang tìm ki m ngu n cung c p rau an toàn § Vào ngày i th c a, 39 lo i rau khác nhau c bày bán t i Metro § Hi n tiêu th kho ng 3 t n rau c /ngày. C i ng t ch c kho ng 100 kg. § C i ng t nh p t HTX Ba Ch và Minh Hi p (Vân N i, ông Anh). § Giá bán c i ng t t i th i i m i u tra là 5.200 /kg

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected]

bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/

bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(10) Bán l c i ng t

Bán l t i Hà N i

§ L ng l n rau hi n tiêu th qua kênh phân ph i truy n th ng: § Bán rong (46%) § Các s p hàng t i ch m (39%) § Ch m t l ng nh rau c phân ph i qua kênh bán l hi n i: § C a hàng rau an toàn (7%) § C a hàng rau th ng (6%) § Siêu th (1%)

C a hàng rau an toàn

§ C a hàng kinh doanh rau B o Hà tiêu th kho ng 80 ­ 90 kg rau/ngày. § Nh p rau t các HTX t i ông Anh [Các c a hàng bán rau an toàn khác cng cho bi t là nh p rau t ông Anh]. § Rau bán t i c a hàng c bó (ho c óng gói), có nhãn B o Hà và giá bán. § Không nh p rau t Hng Yên v ì rau Hng Yên cha có thng hi u § Trong ngày th a a t i Hà N i, giá rau c i ng t an toàn là 8.000 ­ 10.000 /kg. § Ng i tiêu dùng th ng có quan h tng i g n bó v i ng i bán l .

Ch m

(Th c a t i ch M và ch Hôm) § Ng i bán l t i ch M nh p rau t ch D ch V ng. M t s ng i bán l t i ch Hôm nh p rau t c a hàng H ng- nh. § M t ng i bán l tiêu th kho ng 100-150 kg rau/ngày, trong ó l ng c i ng t c kho ng 15 ­ 20 kg. § C i ng t tiêu th nhi u nh t t T9 ­ T12. § Giá c i ng t cao nh t trong các tháng T6 - T8. § T i ch M , l ng c i ng t tiêu th trung bình c kho ng 400-600 kg/ngày vào các tháng chính v § Ng i bán l (t i ch Hôm) nh p rau t c a hàng H ng nh bán c i ng t giá 7.000 /kg

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected]

F-Mart

§ F-mart b t u kinh doanh t u nm 2006 v i 4 c a hàng. § Mang tên "C a hàng ti n l i xanh" § Các ho t ng nh p rau và ki m soát ch t l ng do Vn phòng trung tâm m nh n. § Nh p rau ch y u t Vân N i (ông Anh) § Tiêu th kho ng 40 kg rau n lá/ngày § T i th i i m i u tra, giá bán c i ng t là 10.000 /kg. § Qu ng bá hình h nh Công ty qua các phng ti n thông tin i chúng (TV, báo) § Có d nh cung c p rau cho khách s n, nhà hàng. § F-Mart ang tìm ki m ngu n cung c p rau n nh, m b o ch t l ng.

bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/

bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(11) Công ty ch bi n

Ch bi n rau

§ Hi n có kho ng 30 công ty ch bi n rau qu t i Hng Yên, bi n ng t công ty gia ình qui mô nh n công ty qui mô l n s h u nhà n c ho c t nhân. § Nhi u công ty ch ho t ng trong kho ng 40 ­ 50% công su t thi t k vào mùa hè và 60% vào mùa ông do không ngu n rau qu nguyên li u. § M t nghiên c u cho th y r ng l ng rau qu cung ng cho các công ty ch bi n này ch kho ng 20% có ngu n g c t Hng Yên § Các rau qu ch bi n chính: § Da chu t bao t § Cà chua bao t § Ngô bao t § Ngô ng t § Th tr ng xu t kh u chính: Nga § Ch có 1 công ty ch bi n rau n lá và xu t kh u t i th tr ng Châu Á.

Ngu n nh p rau

§ 2 Công ty ch bi n c ph ng v n nói r ng h nh p rau qu nguyên li u t Hng Yên và Nam nh. § Trong nm 2006, l ng rau qu ch bi n trung bình c a 2 Công ty này c kho ng 600 ­ 800 t n/công ty. § Các Công ty ký h p ng bao tiêu s n ph m v i ng i s n xu t thông qua HTX Nông nghi p. § Ng i s n xu t c ng tr c h t gi ng và m t s u t khác. Chi phí c kh u tr vào s n ph m khi thu ho ch. § Công ty thuê cán b k thu t t p hu n cho ng i s n xu t (không thông qua Chi c c ho c Phòng BVTV các huy n)

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected]

bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/

bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Ph l c 2

H i th o ngành rau Hng Yên

DARD Hung Yen

(12) D ch v v t t và khuy n nông

Các Cty gi ng cây tr ng

§ Tr c khi 2 Công ty phân ph i gi ng c i ng t vào Hng Yên, C i ng t d ng nh cha c s n xu t t i Hng Yên. § Di n tích tr ng c i ng t tng m nh cùng v i s xu t hi n c a gi ng c i ng t 2 Mi tên c a Cty Gi ng ông-Tây vào nm 1996. § Cty Gi ng ông-Tây là m t trong s ít công ty gi ng trong khu v c ông nam Châu á có kh nng nhân c ác gi ng rau cho th tr ng khu v c này. § Ngoài ra gi ng c i ng t Trang Nông cng nh h ng n s phát tri n s n xu t c i ng t t i Hng Yên. § Hi n nay ng i dân Hng Yên s d ng 5 lo i gi ng c i ng t khác nhau. § Ngoài các gi ng c i ng t chính th ng do các Cty gi ng cung c p, gi ng c i ng t a phng giá r , không óng túi cng c tiêu th và s d ng t i Hng Yên.

Các c a hàng bán l v t t NN

§ Trong 10 nm qua, d ch v v t t nông nghi p phát tri n m nh t i Hng Yên. § Vào nm 1990, ch có vài c a hàng bán thu c BVTV t i Hng Yên. n nay, ã có t i hn 1.000 c a hàng kinh doanh lo i v t t này. § Trong m i c a hàng, có t i vài ch c lo i thu c BVTV c bày bán. § Theo cán b Chi c c BVTV, ch m i kho ng 200 c a hàng c c p phép kinh doanh thu c BVTV t i Hng Yên. § Cán b thanh tra BVTV ki m tra các c a hàng bán thu c 2 l n/nm.

Ho t ng khuy n nông

§ c DANIDA tài tr , Chi c c BVTV Hng Yên ã t ch c c 30 l p t p hu n IPM cho ng i tr ng rau t i Hng Yên. § Tuy nhiên cha có l p t p hu n IPM nào t p trung vào c i ng t. § Trong th i gian t p hu n, ng i dân c tham gia so sánh và ánh giá mô hình s n xu t thông th ng và mô hình áp d ng IPM (v i t ng di n tích kho ng 1.000 m2). § M i l p t p hu n kho ng 30 h c viên § Sau khi t p hu n, n u ng i dân mu n áp d ng k thu t IPM thì r t khó b i vì hàng xóm không áp d ng IPM. § B i v y, Chi c c thay i chi n l c t p hu n. Thay vì t p hu n cho h c viên phân tán trong toàn xã, m i l p t p hu n s ch t p trung vào s h c viên c l a ch n t m t thôn.

So sánh các lo i gi ng c i ng t

§ Gi ng Tokasan (2 Mi tên ) có giá bán cao hn giá Trang Nông là 2000 ng/100 gam. § Ng i dân cho r ng gi ng Tokasan có t l n y m m cao, nng su t cao, lá và thân c ng hn so v i các gi ng c i ng t khác. § u i m c a gi ng Tokasan c bi t phát huy vào mùa ma. § Tokasan chi m th ph n kho ng 50 ­ 80% th tr ng h t gi ng c i ng t t i Hng Yên.

bi t thêm thông tin, vui lòng liên h : Ông Nguy n Vn Tráng e-mail: [email protected]

bi t thêm thông tin v chng trình h p tác GTZ-MPI, vui lòng truy c p : http://www.sme-gtz.org.vn/

bi t thêm thông tin v Cty Fresh Studio, vui lòng truy c p: http://www.freshstudio.biz

Annex 3 Bài trình bày trong h i th o

DARD Hung Yen

Phát tri n chu i c i ng t Hng Yên

H i th o: Xây d ng k ho ch hành ng

Hng Yên, 22/1/2008

Chng trình

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

Th i gian N i dung 08:30 Khai m c 08:35 Gi i thi u chng trình 09:00 Trình bày poster 10:00 Ngh gi i lao 10:15 Gi i pháp tác ng 10:35 Gi i thi u: th o lu n nhóm 10:45 Chia nhóm 11:45 Ngh tra 13:00 Th giãn 13:15 Trình bày k t qu th o lu n nhóm 14:15 Các ho t ng ti p theo + k t thúc H i th o

2

Các công vi c ã c th c hi n

1

M c tiêu và các ho t ng

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

M c tiêu chung: Phát tri n k ho ch can thi p trên c s th tr ng nh m giúp ngành s n xu t rau Hng Yên có u th c nh tranh hn trên c s mang l i l i ích cho m i i t ng tham gia chu i Các ho t ng: u T ng quan tài li u nghiên c u v lnh v c rau qu u Xây d ng k ho ch phân tích chu i rau u Tri n khai các ho t ng phân tích chu i u Xây d ng k ho ch hành ng trên c s c a các tác nhân tham gia

4

M c tiêu H i th o

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

u

Khám phá: 1. 2. T m quan tr ng c a ngành s n xu t rau Hng Yên i v i th tr ng Hà N i Giá tr dinh d ng c i ng t

u u u

Ki m tra các thông tin ã thu th p c Xác nh nhóm các tác nhân ti m nng cho vi c c ng tác phát tri n chu i giá tr c i ng t Ý ki n c a Quí v góp ph n xây d ng k ho ch hành ng

5

Các b c ti n t i k ho ch hành ng!

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

T p hu n Th c a t i Hng Yên và Hà N i H i th o Báo cáo cu i cùng

Các ho t ng ti p theo

6

T chu i s n xu t n chu i giá tr

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

Chu i s n xu t

Chu i giá tr

7

Nhóm phân tích chu i giá tr c i ng t

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

S NN&PTNT Hng Yên, GTZ, Fresh Studio

8

Phng pháp

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

Phân tích chu i giá tr

Các tác nhân v i ki n th c và kinh nghi m B công c RDA

Các ch quan tâm

Xây d ng và th c hi n k ho ch hành ng

Phân tích v n Ý ki n c a các tác nhân Gi i pháp ti m nng

9

C i ng t

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

s

Cán b tham gia t p hu n a ra danh sách cây tr ng l a ch n phân tích chu i giá tr t i Hng Yên:

1. 2. 3. 4. 5. 6. Cà chua C ib p Bí xanh Da chu t Xu hào C i ng t

s s

Sau khi s d ng công c phân tích ma tr n, c i ng t c ánh giá là l a ch n t t nh t Phân tích chu i giá tr , b i v y, t p trung cho c i ng t

10

Th c a t i Hng Yên

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

11

Th c a t i Hà N i

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

12

Danh sách ng i c ph ng v n

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

i t ng20 Ng i dân Ng i cung c p d ch v Cán b a phng Ng i thu gom Ng i bán s Siêu th C a hàng rau an toàn Công ty ch bi n Ng i bán l Quán n, nhà hàng Ng i tiêu dùng T ng s

Hng Yên 30 3 4 2 7

Hà N i 7

T ng s 30 8 4

1 3 2 7

3 9 2 7 2 9 7 9 93

13

2 9 3 4 9 51 42

Trình bày posters

14

Trình bày poster

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

u Các posters tóm l c các thông tin chính thu th p c t các ho t ng th c a t i Hng Yên và Hà N i u Quí v vui lòng th o lu n/cho ý ki n u Quí v s d ng gi y màu vi t ý ki n c a mình và dán lên poster tng ng

15

Trình bày posters

1

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

2

"BOING" Thay i các nhóm sau 15 phút!

4 3

16

Xây d ng k ho ch hành ng

17

Nh ng ngh ch lý

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

s

Ng i tiêu dùng Hà N i mu n mua rau an toàn (RAT) < > ng i dân Hng Yên nói có th s n xu t c RAT. Ng i tiêu dùng không bi t tìm mua RAT âu < > ng i dân s n xu t RAT không bi t bán âu. Nhi u kh i x ng nh m kh c ph c nh ng ngh ch lý này ã c tri n khai, tuy nhiên cho n nay cha có hi u qu . Ng i tiêu dùng không tin vào RAT.

18

s

s

s

Chi n l c 2 ích c a Fresh Studio

T o ra nh ng c h i

Cung ng

L ng Ch t l ng

Thng hi u

Xây d ng T ch c

K ho ch th c hi n

Chi n l c th tr ng

Hi n th c hoá

Tri n khai

19

Gi i pháp tác ng

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

Nghiên c u và phát tri n Phát tri n/ki m nghi m qui trình s n xu t: Qui trình s n xu t Qui trình sau thu ho ch, óng gói Nghiên c u th tr ng

S n xu t và t ch c Qui ho ch vùng s n xu t: L a ch n ng i dân T p hu n k thu t H th ng giám sát K ho ch s n xu t

Phân ph i

Tiêu th và d ch v

Chuyên hoá s n ph m: Phát tri n qui trình phân lo i H p ng v i ng i mua

Qu ng bá: Tài li u Chng trình qu ng bá

20

Nh ng can thi p chính

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

1. 2. 3. 4.

Qui trình k thu t s n xu t và sau thu ho ch. T ch c ng i s n xu t thành nhóm Xây d ng h th ng ki m soát ch t l ng Xác nh và b t u v i "chu i c i ng t hi n có."

5.

L y l i ni m tin c a ng i bán l và tiêu dùng

21

Qui trình

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

Làm th nào s n xu t c i ng t nh m thu c: § Nng su t cao § Ch t l ng t t § An toàn u Nghiên c u ng d ng v i s tham gia c a ng i dân nh m tng nng su t, ch t l ng và an toàn s n ph m i v i rau c i ng t. u Làm th nào thu ho ch, s ch , và v n chuy n c i ng t nh m m b o các ch tiêu sau: § Ch t l ng § V sinh § Ti n l i cho ng i bán l và tiêu dùng § Cung c p thông tin mong mu n cho NTD 22

u

T i sao c n qui ho ch vùng s n xu t an toàn?

Vùng s n xu t an toàn

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp

Các ho t ng ti p theo

Vùng s n xu t an toàn

Th o lu n nhóm

Vùng s n xu t an toàn

Vùng s n xu t an toàn

Vùng s n xu t an toàn

23

Vùng s n xu t an toàn

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

VÙNG M

Vùng s n xu t an toàn

Vùng s n xu t an toàn

Vùng s n xu t an toàn

24

Chu i "c h i"

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

u

L ng rau hi n t i tiêu th ch y u theo kênh phân ph i truy n th ng. u Tìm ki m t t c nh ng ng i bán s và bán l ang tham gia trong kênh phân ph i rau an toàn và có uy tín v i ng i tiêu dùng. § Tr giúp các i t ng này chuyên hoá hn trong ho t ng kinh doanh. § K t n i h v i nhóm s n xu t rau an toàn Hng Yên. § Ho c giúp c i thi n ngu n cung ng rau hi n t i c a h .

25

Th o lu n nhóm

26

Th o lu n nhóm

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

u u u u u u u

Quí v tham gia s c chia thành 4 nhóm M i nhóm s t p trung th o lu n câu h i "làm th nào" i v i 1 ch c th Th i gian: 1 ti ng M i nhóm c ra 1 i di n trình bày k t qu th o lu n Th i gian b t u trình bày: 13:00 Th i gian trình bày: 7 phút Th i gian th o lu n (sau trình bày): 8 phút

27

Ch th o lu n

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

1.

Làm th nào xây d ng qui trình s n xu t rau c i ng t có th có nng su t cao và ch t l ng m b o? Làm th nào t ch c m t nhóm ng i s n xu t trên 1 di n tích t s n xu t có i u ki n t t cho s n xu t RAT? Làm th nào h p d n ng i bán s và bán l i v i rau c i ng t Hng Yên? Làm th nào t o c lòng tin cho ng i tiêu dùng v rau c i ng t Hng Yên

28

2.

3.

4.

Các b c ti n hành th o lu n

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

M i câu h i s c tr l i theo c u trúc sau: 1. a ra t t c các hành ng c cho là c n thi t 2. a ra t t c nh ng khó khn có th có 3. Phân h ng nh ng khó khn này · Khó khn l n nh t cho i m 1 4. Làm th nào kh c ph c nh ng khó khn này? § T p trung vào khó khn l n nh t 5. K t thúc

29

Các ho t ng ti p theo

30

Các ho t ng ti p theo

Chng trình M c tiêu Cách ti p c n Trình bày posters Gi i pháp Th o lu n nhóm Các ho t ng ti p theo

u u

Báo cáo k t qu H i th o Th o lu n v i GTZ, MPI, và S NN &PTNT Hng Yên

u

K

ho ch làm vi c chi ti t v i các i tác

mong mu n tham gia phát tri n chu i giá tr c i ng t t i Hng Yên (th i gian + u t khác) u u K ho ch th c hi n d án chi ti t Tri n khai d án

31

Câu h i Nh ng khó khn Ý ki n

Thông tin liên l c:

Các ho t ng ti p theo

Công ty Fresh Studio 51A, Nguy n Kh c Hi u Hà N i T: +84 (0) 47151488

www.freshstudio.biz

Information

Microsoft Word - UK_Hung Yen vegetable stakeholder workshop_v1_VN

48 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

264049