Read hsp_katering.pdf text version

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KATERING DAN PENYAJIAN

TINGKATAN EMPAT DAN LIMA

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2002

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip berikut :KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian

ii

Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi Kandungan Pendekatan Dan Penekanan Pemetaan Kandungan Format Huraian Huraian Tingkatan Empat Huraian Tingkatan Lima

1 1 1 2 3 5 6 7 20

iii

KATA PENGANTAR

Para 1 (kosong)

Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Pembinaan Domestik untuk sekolah menengah atas. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru menguruskan pelaksanaan kurikulum Pembinaan Domestik dalam bengkel. Guru diharap dapat merancang dan melaksanakan strategi yang berkesan sesuai dengan kebolehan dan minat murid serta persekitaran sekolah supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Para 3 (kosong)

( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

iv

PENDAHULUAN

Katering dan Penyajian adalah satu daripada mata pelajaran elektif vokasional di sekolah menengah akademik. Ia merupakan satu mata pelajaran amali yang berteraskan teknologi untuk tingkatan empat dan tingkatan lima. Mata pelajaran ini adalah lanjutan dan peluasan kepada mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah menengah rendah. Penggubalan mata pelajaran ini yang berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dirancang untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara dengan membekalkan tenaga mahir yang berpengetahuan dalam bidang teknologi makanan. Penawaran mata pelajaran ini merupakan sebahagian usaha Kementerian Pendidikan untuk memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah akademik. Persediaan awal ini adalah untuk memenuhi keperluan permintaan tenaga pekerja mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang industri yang semakin meningkat seperti pembinaan bangunan, automotif, elektrik elektronik, perabot, komputer dan multimedia, penghasilan makanan, perkhidmatan hospitaliti, perikanan dan haiwan, pelandskapan, tekstil dan pakaian, hiasan dalaman, dan perkhidmatan penjagaan. Dalam kurikulum Katering dan Penyajian tumpuan diberi kepada pelbagai kemahiran iaitu menyedia, memasak, menghias dan menghidang berbagai-bagai

jenis makanan serta memberi perkhidmatan penyajian makanan. Murid digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif dan inovatif. Sehubungan itu murid berkeyakinan menceburkan diri dalam industri makanan dengan lebih produktif. Penerapan nilai murni, sikap positif dan budaya kerja yang baik turut disepadukan dalam mata pelajaran ini.

Apakah Mata Pelajaran Katering dan Penyajian?

MATLAMAT

Matlamat mata pelajaran Katering dan Penyajian adalah untuk melahirkan murid yang kreatif dan berkemahiran dalam bidang pengendalian dan penyajian makanan dengan mengamalkan budaya kerja yang baik dan selamat serta boleh menjalankan perniagaan sendiri atau berupaya menjadi penyumbang tenaga kerja mahir di industri makanan.

Matlamat Mata Pelajaran Katering dan Penyajian

OBJEKTIF

Objektif Mata Pelajaran Katering dan Penyajian

Kurikulum Katering dan Penyajian adalah untuk membolehkan murid : 1. Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek makanan Merancang menu untuk jualan makanan dan sambutan majlis perayaan

2.

1

3.

Membuat pengiraan kos dalam penyediaan makanan Merancang prosedur kerja semasa menyedia dan memasak dalam projek kerjaya Mengguna peralatan memasak, menghidang dan mengepek makanan Menyusun atur kelengkapan perabot penyajian dan peranggu meja serta melayan pelanggan Mengamalkan etika kerja dalam penyediaan dan perkhidmatan penyajian makanan Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah.

RANGKA KONSEP

4.

5.

6.

7.

-

Peralatan penyajian Peralatan penyajian Sahsiah, tanggungjawab Sahsiah, tanggungjawab pramusaji pramusaji Jenis perkhidmatan Jenis perkhidmatan

PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN PENYAJIAN MAKANAN PENYAJIAN MAKANAN

8.

ORGANISASI KANDUNGAN

Rangka Konsep

Murid berkemahiran Murid berkemahiran dan kreatif dalam dan kreatif dalam pengendalian dan pengendalian dan penyajianmakanan penyajian makanan

Mata pelajaran ini terbahagi kepada tiga bidang pembelajaran yang diolah mengikut rangka konsep seperti berikut:

Hidangan asas Hidangan asas Hidangan lengkap Hidangan lengkap yang seimbang yang seimbang

PENYEDIAAN PENYEDIAAN MAKANAN MAKANAN

PENGURUSAN PENGURUSAN dan dan KEUSAHAWANAN KEUSAHAWANAN

Pengurusan Pengurusan Komunikasi Komunikasi Keusahawanan Keusahawanan Projek kerjaya Projek kerjaya

2

daya kreativiti melalui projek jualan makanan tanpa tempahan dan jualan makanan secara tempahan. Deskripsi tiga bidang pembelajaran bagi Katering dan Penyajian adalah seperti berikut:

1. Penyediaan Makanan

Dalam bidang ini murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek makanan. Mereka menyediakan hidangan asas seperti minuman, kuih tempatan, pastri, kek, sayur-sayuran, ikan dan daging. Hidangan lengkap yang seimbang juga disediakan seperti hidangan makan tengah hari, makan malam, dan hidangan keraian. Pembelajaran penyediaan makanan ini termasuk pengiraan kos.

PENDEKATAN DAN PENEKANAN

Kemahiran melalui Latihan Amali

2. Perkhidmatan Penyajian Makanan

Murid menguasai kemahiran menggunakan peralatan penyajian dan menyediakan peranggu meja. Murid mempraktikkan hubungan pramusaji dengan pelanggan, prosedur melayan pelanggan dan cara memberi perkhidmatan penyajian.

Katering dan Penyajian adalah mata pelajaran yang memberi tumpuan terhadap menguasai kemahiran melalui pembelajaran yang dikendalikan secara amali. Bahagian teorinya diserap secara tidak langsung semasa menjalankan kerja amali. Pengetahuan dan kemahiran dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti perbincangan, sumbangsaran, tunjuk cara dan simulasi. Pembelajaran bidang pengurusan dan keusahawanan perlu digabungjalinkan untuk membolehkan murid berdikari dan berkeyakinan menceburi bidang industri makanan atau menjalankan perniagaan sendiri. Kemahiran yang diperolehi oleh murid perlulah seiring dengan apa yang dikehendaki di dalam industri makanan dan relevan dengan bidang pekerjaan yang sebenar. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik apabila murid dapat mengaitkan apa yang dipelajari dengan bidang kerjaya masa depan.

Kemahiran yang Relevan

3. Pengurusan dan Keusahawanan

Murid mengurus kerja dengan sempurna, mengamalkan etika dan budaya kerja yang baik, berkomunikasi dan berinteraksi dengan berkesan. Murid merancang perniagaan yang mudah dan mengenal pasti peluang kerjaya. Mereka menonjolkan

Nilai Murni

Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang baik harus merentasi aktiviti yang dikendalikan. Tumpuan diberi ke arah murid yang berusaha

3

mencapai kecemerlangan, bersungguh menghasilkan produk yang berkualiti dan ingin memberikan perkhidmatan pelanggan yang baik. Keutamaan juga diberi mengenai kebijaksanaan menggunakan sumber dalam pengendalian dan urusan kerja serta kesedaran tentang kos setiap projek masakan. Murid harus berfikiran terbuka, menepati masa semasa menyiapkan kerja, berkeyakinan dalam membuat keputusan, bekerjasama, bertanggungjawab dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan persekitaran. Guru harus memastikan murid dapat menunjukkan dan mengamalkan nilai tersebut semasa menjalankan kerja amali.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Murid digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pembelajaran terutamanya untuk mendapat maklumat tentang perkembangan dunia masakan dan penyajian. Pemprosesan maklumat ini boleh menjana idea murid dalam penghasilan produk baru. Kemahiran ICT murid diperkembangkan seperti melayari internet dan berkomunikasi secara elektronik. Rujukan buku dan majalah profesional juga digalakkan. Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa dipatuhi dan diamalkan terutamanya di bilik masakan. Sebarang penggunaan alatan perlu diselia oleh guru untuk mengelakkan kemalangan. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang mudah boleh dilakukan oleh murid secara bergilir bagi menambahkan pengalaman, semangat bekerjasama dan bertanggungjawab serta mempertingkatkan lagi tahap disiplin murid. Guru perlu membuat tunjuk cara pada bahagian yang sesuai sebelum murid menjalankan kerja amali.

Keselamatan dan Pengendalian Bengkel

Kreativiti dan Kaedah Kajian Masa Depan

Unsur penting kajian masa depan harus diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk merangsang daya intelek dan kreativiti murid dalam menghasilkan produk yang boleh memberi sumbangan ke arah menentukan hala tuju katering dan penyajian. Contohnya dalam projek kerjaya, murid perlu mengkaji jenis makanan dan perkhidmatan penyajian yang sedia ada, mencari alternatif, membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan produk yang bersaingan. Di samping itu murid juga boleh menjangka dan meramalkan kesan atau impak produk baru dalam senario katering dan penyajian. Bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kerja amali, saiz bagi satu kelas mata pelajaran Katering dan Penyajian mestilah tidak melebihi dua puluh lima orang murid.

Tunjuk Cara

Saiz Kelas

Modul Pembelajaran

Modul Pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 disediakan untuk membantu murid menguasai tahap kemahiran dalam setiap unit pembelajaran. Pendekatan dalam modul ini lebih kepada kemahiran praktis di samping maklumat rujukan sebagai pengetahuan teori. Setiap modul mengandungi panduan kerja, maklumat rujukan dan penilaian.

4

PEMETAAN KANDUNGAN

Susunan kandungan dalam sukatan pelajaran Katering dan Penyajian untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah seperti dalam Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan rancangan pengajaran. Masa pengajaran mata pelajaran Katering dan Penyajian ialah dua belas waktu seminggu yang mana setiap waktu ialah empat puluh minit.

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN b. Hidangan keraian 2.

TINGKATAN 4 (minggu)

TINGKATAN 5 (minggu) (3) 1

Pemetaan Kandungan Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

Bilangan Waktu Seminggu

Perkhidmatan Penyajian Makanan 2.1 Peralatan penyajian a. Perabot penyajian b. Kutleri dan pinggan mangkuk c. Alas meja dan napkin Sahsiah dan tanggungjawab 2.2 pramusaji a. Hubungam pramusaji dengan pelanggan b. Prosedur melayan pelanggan 2.3 Jenis perkhidmatan a. Layan diri b. Plate service Pengurusan dan Keusahawanan 3.1 Pengurusan di tempat kerja a. Pengurusan yang baik b. Etika dan budaya kerja c. Peraturan dan undang-undang kerja d. Pemeliharaan alam sekitar dalam pengendalian makanan dan penyajian 3.3 Keusahawanan a. Kemahiran berkomunikasi b. Kemahiran membuat keputusan c. Rancangan perniagaan d. Agensi yang membantu usahawan e. Pemasaran f. Peluang kerjaya dalam bidang katering dan penyajian 3.4 Projek kerjaya a. Jualan makanan tanpa tempahan b. Jualan makanan secara tempahan c. Sambutan Majlis Perayaan JUMLAH (35 minggu )

1

1

3.

Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran Katering dan Penyajian

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. Penyediaan Makanan 1.1 Hidangan asas a. Minuman b. Kuih tempatan c. Hasil bijirin d. Biskut e. Pastri f. Bijirin g. Sayur-sayuran h. Ikan dan karangan laut i. Ayam dan daging j. Kek dan hiasan 1.2 Hidangan lengkap yang seimbang a. Hidangan harian TINGKATAN 4 (minggu) ( 35 ) 25 TINGKATAN 5 (minggu) ( 24 ) 20

(8) 2

2

4

10

4

( 35 minggu )

5

FORMAT HURAIAN

Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Dalam lajur pertama bidang pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. Dalam lajur ini juga cadangan peruntukkan masa pembelajaran dinyatakan bagi membantu guru. Dalam lajur dua iaitu Hasil Pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan membekalkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling mereka. Huraian untuk tingkatan empat dan tingkatan lima diperincikan seperti berikut:

Tiga lajur

Bidang, Unit dan Tajuk Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KATERING DAN PENYAJIAN

TINGKATAN EMPAT

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1. Penyediaan Makanan 1.1 Hidangan Asas ( Cadangan peruntukan masa ialah 25 minggu) a. Minuman

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan jenis minuman seperti minuman yang menyegarkan, memberangsangkan dan berkhasiat Menyedia, menghasilkan, menghias, menghidang dan mengepek minuman yang menyegarkan Tunjuk cara membuat Vanilla Float. Murid menyedia, menghias dan menghidang minuman Jus BuahBuahan Bersoda dan Vanilla Float. Hiasan minuman seperti hirisan buahbuahan, daun pudina dan payung kecil. Peralatan untuk minuman punch seperti Punch Bowl, jag dan gelas. Gelas untuk minuman float seperti gelas Zombie. Murid membuat pengiraan kos. Sanitasi makanan dan persekitaran hendaklah diamalkan semasa amali masakan.

Menggunakan peralatan yang sesuai dan selamat semasa menyedia, menghidang dan mengepek minuman

Membuat pengiraan kos minuman Jus Buah-Buahan Bersoda dan Vanilla Float

7

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN b. Kuih tempatan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menerangkan pengertian kuih tempatan.

Menerangkan pengertian kuih tempatan

Menyatakan jenis kuih tempatan manis Kuih tempatan manis seperti Bingka Ubi dan savouri Kayu, Tepung Pelita dan Kuih Keria. Kuih tempatan savouri seperti Cucur Badak dan Talam Berlauk. Menggunakan sumber bahan tempatan Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek kuih tempatan manis dan savouri Bahan tempatan seperti labu dan kelapa. Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek: - Bingka Ubi Kayu - Kuih Tako - Kuih Cara Pedas - Pulut Panggang.

Menggunakan peralatan yang sesuai dan Makanan savouri dihidang dalam pinggan selamat semasa memasak, menghidang bujur. dan mengepek makanan Makanan manis dihidang dalam pinggan bulat. Pek makanan menggunakan bekas makanan seperti bekas plastik, polistirena dan kotak. Tunjuk cara menghidang dan mengepek.

8

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Penggunaan peralatan memasak yang sesuai dan selamat hendaklah diberi penekanan.

Membuat pengiraan kos Bingka Ubi Murid membuat pengiraan kos. Kayu, Kuih Tako, Kuih Cara Pedas dan Pulut Panggang c. Hasil bijirin Menerangkan pengertian hasil bijirin Hasil bijirin adalah seperti tepung beras dan tepung gandum. Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek masakan hasil bijirin seperti berikut : Masakan daripada tepung beras - Laksa Asam - Sup Kuay Teow. Masakan daripada tepung gandum - Mi Bandung - Spaghetti Goreng.

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek hidangan sepinggan lengkap hasil bijirin

Menggunakan peralatan yang sesuai Pek makanan menggunakan bekas dan selamat semasa memasak, makanan seperti polistirena, kertas lilin dan bekas plastik. menghidang dan mengepek hasil bijirin Murid membuat pengiraan kos.

Membuat pengiraan kos Laksa Asam, Sup Kuay Teow, Mi Bandung dan Spaghetti Goreng

9

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN d. Biskut

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menerangkan kaedah membuat biskut. Biskut diadun dengan dua kaedah iaitu cara gaul ramas dan cara putar.

Menyatakan kaedah membuat biskut

Menyukat dan menimbang bahan Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek biskut cara gaul ramas dan cara putar

Murid menyukat dan menimbang bahan. Murid menyedia, memasak menghias, menghidang dan mengepek biskut. Biskut cara gaul ramas: - Tart Nanas - Biskut Badam. Biskut cara putar: - Biskut Coklat Chip - Biskut Cornflakes.

Menggunakan peralatan yang sesuai Penggunaan alatan yang sesuai dan dan selamat semasa memasak, selamat perlu diberi penekanan. Pek biskut dalam bekas kedap udara. menghidang dan mengepek biskut Membuat pengiraan kos Tart Nanas, Murid membuat pengiraan kos. Biskut Badam, Biskut Coklat Chip dan Biskut Cornflakes e. Pastri Menerangkan pengertian pastri Guru menerangkan pengertian pastri. Pastri adalah adunan tepung, lemak dan cecair.

10

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyukat dan menimbang bahan pastri Jenis pastri bergantung kepada kandungan lemak dan kaedah dengan tepat menyediakan pastri. Mengenal pasti suhu ketuhar dan tempoh memasak mengikut jenis pastri Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek masakan daripada pastri Tunjuk cara menyedia pastri. Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek pastri. Pastri rapuh manis : - Tartlet Buah-Buahan - Gadis Mulia. Pastri rapuh savouri : - Sardin Gulung - Pai Ayam. Pastri Choux : - Krim Ban.

Menggunakan peralatan yang sesuai Tunjuk cara menghidang dan mengepek dan selamat semasa memasak, masakan. menghidang dan mengepek pastri Membuat pengiraan kos Tartlet Buah- Murid membuat pengiraan kos. Buahan, Gadis Mulia, Sardin Gulung, Pai Ayam dan Krim Ban

11

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1.2 Hidangan lengkap yang seimbang ( Cadangan peruntukan masa ialah 10 minggu) a. Hidangan harian

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menerangkan pengertian hidangan harian

Guru menerangkan pengertian hidangan harian. Makan tengah hari yang lengkap hendaklah mengandungi pembuka selera, hidangan utama, dessert dan minuman. Penggunaan alat penjimat masa adalah digalakkan semasa amali.

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek makanan untuk sarapan, minum pagi dan makan tengah hari / makan malam

Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek: Sarapan : Nasi Lemak dan Sambal Tumis Sotong Air Koko. Minum pagi : Epok-Epok Sayur Kuih Lapis Air Kopi. Makan tengah hari / makan malam: Pembuka Selera Sup Makaroni Hidangan utama Nasi Putih

12

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ikan Masak Asam Pedas Kailan Goreng Dessert Agar-Agar Buah Campuran Minuman Air Karot Bersusu. Minum petang : Tanduk Savouri Koleh Kacang. Supper : Pizza Daging Air Milo.

Membuat pengiraan kos Sarapan, Minum Pagi, Makan Tengah Hari atau Makan Malam, Minum Petang dan Supper

Pek masakan dalam bekas makanan seperti polisterin dan bekas plastik. Murid membuat pengiraan kos.

13

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KATERING DAN PENYAJIAN

TINGKATAN LIMA

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1. Penyediaan Makanan 1.1 Hidangan Asas (Cadangan peruntukan masa ialah 20 minggu) f. Bijirin

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menerangkan jenis bijirin dan hasil masakan bijirin Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek masakan bijirin

Bijirin adalah seperti beras, beras pulut dan gandum. Tunjuk cara bagi semua masakan. Murid menyedia, memasak, menghidang dan mengepek : - Nasi Tomato - Nasi Ayam.

Menggunakan peralatan yang sesuai dan selamat semasa memasak, menghidang dan mengepek makanan Membuat pengiraan kos Nasi Tomato Murid membuat pengiraan kos. dan Nasi Ayam g. Sayur-sayuran Mengenal pasti kumpulan sayursayuran Kumpulan sayur-sayuran adalah seperti sayur-sayuran jenis daun, batang dan pucuk, bunga, akar dan ubi, bebawang, kekacang, biji (jagung dan pea) dan buah.

14

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek : - Sayur Campur Goreng - Sup Tauhu dan Kobis Panjang - Paceri Nanas.

Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek masakan sayur-sayuran

Menggunakan peralatan yang sesuai dan selamat semasa memasak, menghidang dan mengepek makanan Membuat pengiraan kos Sayur Campur Goreng, Sup Tauhu dan Kobis Panjang dan Paceri Nanas h. Ikan dan karangan laut Mengenal pasti kumpulan ikan dan karangan laut Murid membuat pengiraan kos.

Murid menyenaraikan jenis ikan mengikut kumpulan seperti berikut : Ikan berminyak, ikan isi putih dan karangan laut.

Mengenal pasti ikan dan karangan laut Murid mengenal pasti ikan dan karangan laut yang segar. yang segar Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek masakan ikan dan karangan laut Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek : - Ikan Kukus - Ikan Sumbat Bakar Ikan Masak Kari - Sambal Tumis Udang - Sotong Masak Lemak Cili Padi.

15

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN

Menggunakan peralatan yang sesuai dan selamat semasa memasak, menghidang dan mengepek makanan Membuat pengiraan kos Ikan Kukus, Ikan Sumbat Bakar, Ikan Masak Kari, Sambal Tumis Udang dan Sotong Masak Lemak Cili Padi i. Ayam dan daging Mengenal pasti ayam dan daging segar Murid membuat pengiraan kos.

Murid memilih ayam dan daging segar.

Memotong ayam dan daging dengan Murid memotong ayam dan daging dengan kaedah yang betul. kaedah yang betul Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek masakan ayam dan daging Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek : - Ayam Masak Hijau - Ayam Kerutup - Pegedil Daging - Daging Goreng Halia.

Menggunakan peralatan yang sesuai dan selamat semasa memasak, menghidang dan mengepek makanan Membuat pengiraan kos Ayam Masak Murid membuat pengiraan kos. Hijau, Ayam Kerutup, Pegedil Daging dan Daging Goreng Halia

16

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN j. Kek dan hiasan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN Guru menerangkan cara menyukat, menimbang dan kaedah membuat kek cara putar, cara enjut dan cara satu langkah.

Menyukat dan menimbang bahan dengan tepat

Menetapkan suhu dan tempoh memasak yang sesuai untuk kek Menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek kek Murid menyedia, memasak, menghias, menghidang dan mengepek : Kek cara putar - Kek Permaisuri - Kek Nanas Terbalik - Kek Coklat. Kek cara enjut - Span Flan Buah-Buahan - Baulu Gulung. Kek satu langkah - Kek Coklat Moist.

17

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Menggunakan peralatan yang sesuai dan selamat semasa memasak, menghidang dan mengepek kek a. Membuat pengiraan kos Kek Permaisuri, Kek Nanas Terbalik, Kek Coklat, Span Flan Buah-Buahan, Baulu Gulung dan Kek Coklat Moist Mengenal pasti kesilapan membuat kek dan punca kesilapan Mengenal pasti jenis hiasan untuk kek

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN

Murid membuat pengiraan kos.

Mencari maklumat cara menghias kek melalui tayangan pita video / cakera padat tentang cara menghias kek. Murid menyedia dan menghias kek dengan krim mentega dan chocolate fudge.

Menyedia dan menghias kek

18

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1.2 Hidangan lengkap yang seimbang (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) b. Hidangan keraian

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN

Menerangkan keraian

pengertian

hidangan Hidangan keraian adalah hidangan yang mengandungi pelbagai jenis menu terdiri daripada makanan pembuka selera, hidangan utama, dessert dan minuman. Pelbagai jenis sup dan salad adalah contoh makanan pembuka selera.

Membezakan di antara hidangan harian Murid membezakan di antara hidangan harian dan keraian. dengan hidangan keraian Menyedia, memasak, menghias dan menghidang hidangan keraian Murid menyedia, memasak, menghias dan menghidang sajian untuk sambutan Hari Lahir seperti berikut : Roti Jala dan Kari Ayam Gado-Gado Soto Ayam Pai Tee Kuih Keladi Seri Muka Pai Daging Angsa Emas Punch Buah-Buahan Kek Hari Lahir. Murid menyediakan meja bufet dan menghidang makanan cara bufet.

19

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN

Menggunakan peralatan yang sesuai dan selamat semasa memasak dan menghidang makanan Membuat pengiraan kos sajian Murid membuat pengiraan kos. sambutan Hari Lahir yang sudah disediakan seperti dalam lajur cadangan aktiviti 2. Perkhidmatan Penyajian Makanan (Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu) 2.1 Peralatan penyajian a. Perabot penyajian Mengenal penyajian pasti kegunaan hentian Perabot penyajian adalah seperti hentian sajian (side-board), meja makan dan kerusi makan (banquet chair).

Menyusun atur meja dan kerusi ruang Murid menyusun atur kerusi dan meja makan mengikut keselesaan laluan makan mengikut suasana restoran. pramusaji dan pelanggan Murid mencari maklumat berkaitan dengan katering melalui media massa seperti majalah dan Internet. b. Kutleri dan pinggan mangkuk Mengenal pasti jenis kutleri dan pinggan mangkuk untuk peranggu meja Guru menunjukkan set kutleri dan pinggan mangkuk untuk penyajian.

20

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Menyusun atur kutleri dan pinggan mangkuk di hentian penyajian

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN Tunjuk cara mengatur kutleri dan pinggan mangkuk dalam hentian penyajian. Murid membuat latihan menyusun atur kutleri dan pinggan mangkuk dalam hentian penyajian. Murid memilih meja makan yang sesuai. Tunjuk cara membentang alas meja. Murid membentang alas meja di meja makan. Tunjuk cara menggilap kutleri dan pinggan mangkuk. Murid menggilap kutleri dan pinggan mangkuk. Tunjuk cara menyusun atur peranggu meja. Murid menyusun atur peranggu meja. Tunjuk cara melipat napkin. Murid melipat napkin. Peranggu alas meja : Napkin, lapik alas meja (silent cloth), alas meja, skirting dan selendang meja (table runner). Tunjuk cara menggubah bunga untuk meja makan. Murid menggubah bunga.

c. Alas meja dan napkin

Memilih alas meja dan napkin Membentang alas meja di meja makan

Mempraktikkan cara menggilap kutleri dan pinggan mangkuk

Mempraktikkan cara menyusun peranggu meja

Menghasilkan pelbagai jenis lipatan napkin

21

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 2.2 Sahsiah dan tanggungjawab pramusaji a. Hubungan pramusaji dengan pelanggan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN

Berkomunikasi dengan jelas dan sopan

Tayangan video / VCD tentang komunikasi dan tingkah laku yang sopan semasa melayan pelanggan. Simulasi sahsiah diri seorang pramusaji.

Membantu pelanggan apabila diperlukan Mengamalkan tingkah laku yang sopan b. Prosedur melayan pelanggan Melayan pelanggan mengikut prosedur

Murid melakukan aktiviti melayan pelanggan. - Membawa pelanggan ke tempat duduk. - Membentang napkin pada pelanggan. - Menyaji minuman. - Mempersembahkan menu dan mengambil pesanan. - Menyaji makanan mengikut pesanan. - Membersihkan meja. - Menghantar bil. - Mengiring pelanggan keluar.

22

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 2.3 Jenis perkhidmatan a. Layan diri

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN

Menerangkan pengertian layan diri

Layan diri bermaksud pelanggan mengambil makanan sendiri dalam sajian bufet. Guru memperkenalkan peralatan penyajian seperti Bain Marie, chafing dish dan gastronorm. Murid menyusun atur, menghias meja dan menghidang makanan dengan bimbingan guru. Murid menyedia meja hidang dan menyusun peralatan menghidang.

Mengenal pasti peralatan penyajian untuk perkhidmatan layan diri

Menyusun atur dan menghias meja untuk menghidang makanan

Menghidang makanan mengikut susunan perkhidmatan layan diri di kafeteria

Selain daripada kafeteria, perkhidmatan layan diri dilaksanakan juga di warong dan restoran.

23

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN b. Plate service

HASIL PEMBELAJARAN Menerangkan maksud plate service

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN Plate service adalah masakan yang sudah diporsi dalam pinggan makan di dapur dan dihidang terus kepada pelanggan oleh pramusaji. Murid membawa pinggan makan dan meletakkan di atas meja makan pelanggan. Tayangan video layan diri dan plate service.

Membawa pinggan makan yang berisi makanan kepada pelanggan dengan teknik yang betul

Mengangkat pinggan kotor dari meja pelanggan dengan teknik yang betul Mengurus meja makan dengan sistematik

Tunjuk cara mengangkat pinggan kotor dari meja pelanggan ke dapur. Murid membersihkan dan mengemas meja makan.

24

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 3. Pengurusan dan Keusahawanan (Cadangan Peruntukan masa ialah 8 minggu) 3.1 Pengurusan di tempat kerja (Cadangan Peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Pengurusan yang baik

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN

Merancang dan menyediakan jadual kerja

Membuat jadual kerja dan menyiapkan kerja mengikut jangka masa yang ditetapkan untuk sesuatu projek. Berbincang dalam kumpulan mengenai perolehan stok untuk projek yang dilaksanakan seperti bahan dan kuantiti yang perlu dibeli, pembekal dan perbelanjaan. Stok gerak pantas seperti beras dan tepung dan stok gerak perlahan seperti bekas mengepek makanan. Cara menyimpan stok bagi bahan tahan lama dan bahan mudah rosak.

Mengurus perolehan stok

Merekod stok

Menyimpan rekod bahan dan kuantiti yang dibeli daripada pembekal. Latihan merekod stok.

25

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN b. Etika dan budaya kerja

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN Sumbangsaran perlunya mengamalkan etika dan budaya kerja. Etika kerja bermaksud disiplin dan sikap terhadap kerja seperti menepati waktu, amanah, produktif, akauntabiliti, patuh pada peraturan dan undang-undang yang menjadi pegangan semasa menjalankan kerja. Budaya kerja bermaksud cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi. Menganalisis ciri pekerja berdasarkan cerita yang ditonton atau mengumpul biodata pekerja untuk mengenal pasti ciri seorang pekerja yang berjaya.

Menerangkan sebab perlunya mengamalkan etika kerja Mengamal etika dan budaya kerja untuk menghasilkan kerja dan produk yang berkualiti

c. Peraturan dan undang-undang kerja

Menyenarai peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan sesuatu kerja atau projek Menyatakan akta dan undang-undang yang berkaitan dengan pekerja

Mengadakan perbincangan mengenai peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan projek jualan makanan. Berbincang mengenai akta dan undangundang yang berkaitan dengan bidang katering dan penyajian. Contoh : Caruman Perkeso, Caruman KWSP dan Pencukaian Individu.

26

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber seperti Internet dan majalah mengenai kesan pengabaian peraturan kerja. Contoh : Mengabaikan peraturan keselamatan di tempat kerja yang mengakibatkan kemalangan. Mengikuti ceramah atau mengadakan perbincangan mengenai akta yang melindungi alam sekitar dan peranan industri katering dan penyajian dalam melindungi alam sekitar.

Menyatakan kesan mengabaikan peraturan dan undang-undang dalam mengurus sesuatu kerja

d. Pemeliharaan alam sekitar dalam pengendalian makanan dan penyajian

Menyatakan akta yang melindungi alam sekitar Menyenaraikan peranan industri katering dan penyajian dalam melindungi alam sekitar

27

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN Menjalankan kajian mengenai kesan pencemaran katering dan penyajian terhadap persekitaran sekolah. Kajian ini boleh dijalankan melalui temu bual atau pemerhatian menggunakan borang soal selidik yang disediakan dengan usaha sama dua atau tiga kelas.

3.2 Keusahawanan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Kemahiran berkomunikasi Menyatakan maksud komunikasi Komunikasi ialah perhubungan yang berlaku di antara dua pihak dalam menyampaikan maklumat. Contoh aktiviti seperti simulasi, main peranan dan menonton video mengenai cara berkomunikasi yang berkesan dalam konteks perniagaan katering dan penyajian. Perbincangan kepentingan membentuk jaringan hubungan (networking) dalam konteks perniagaan katering dan penyajian. Menjalin perhubungan antara rakan dalam menjalankan projek.

Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan sopan semasa melayan pelanggan

Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain

28

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN b. Kemahiran membuat keputusan

HASIL PEMBELAJARAN Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam projek katering dan penyajian

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN Langkah membuat keputusan ialah mengenal pasti masalah, mencari alternatif, memilih penyelesaian yang baik, bertindak dan menilai semula. Aktiviti sumbangsaran, main peranan dan perbincangan.

Sumbangsaran kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingannya membuat keputusan yang sesuai. c. Rancangan perniagaan Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan Sumbangsaran untuk mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Membuat rancangan perniagaan mudah untuk projek katering dan penyajian mengikut format yang diberi. Pilih satu jenis perniagaan dan sediakan rancangan perniagaan yang berkaitan dengan katering dan penyajian.

Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah mengikut format

29

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN d. Agensi yang membantu usahawan

HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawan

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN Mengumpul maklumat mengenai jenis perkhidmatan dan agensi yang terlibat seperti : MARA dan MEDEC untuk bimbingan dan latihan. FAMA sebagai agensi pemasaran. UDA merupakan agensi mengenai infrastruktur. BANK sebagai agensi kewangan.

e. Pemasaran

Memasarkan produk yang dihasilkan

Memasarkan produk yang dihasilkan dalam projek tempahan. Tumpuan diberi kepada menggred mengikut kualiti, membungkus, menetapkan harga, promosi dan pengurusan jualan (terus atau langsung, pesanan dan lantik wakil penjual).

f.

Peluang kerjaya dalam bidang katering dan penyajian

Mengenal pasti peluang kerja dalam bidang katering dan penyajian

Murid mengumpul maklumat peluang kerjaya dalam bidang katering dan penyajian. Merujuk daftar kerjaya dalam `Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia', terbitan Jabatan Tenaga Rakyat, Kementerian Sumber Manusia Malaysia, 1998.

30

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN Murid menyenaraikan kerjaya yang terdapat di sekeliling tempat tinggal mereka dalam skop pembinaan domestik.

3.3 Projek kerjaya (Cadangan Peruntukan masa ialah 8 minggu) a. Jualan makanan tanpa tempahan Jualan makanan secara tempahan Mengenal pasti lokasi untuk jualan Sumbangsaran mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk jualan. Jualan dilakukan selepas masakan, pada hari sukan dan hari kantin. Menerima tempahan bermusim untuk sesuatu perayaan. Menyedia dan menghias gerai. Membuat poster untuk mempromosi jualan. Mengenal pasti masakan yang sesuai dijual untuk projek jualan makanan tanpa tempahan dan secara tempahan Menyedia, memasak dan mengepek makanan untuk jualan Murid memilih pelbagai jenis masakan yang sesuai untuk jualan.

b.

Mengenal pasti jenis perkhidmatan jualan Menyediakan tempat jualan

Membuat persiapan untuk jualan

Murid menyedia, memasak dan mengepek pelbagai jenis masakan untuk jualan.

31

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Membuat pengiraan kos projek jualan

CADANGAN AKTIVITI / PENILAIAN Murid membuat pengiraan kos.

c. Sambutan Majlis Perayaan

Merancang menu

Murid merancang menu seperti di bawah untuk Sambutan Majlis Perayaan 2 jenis masakan pembuka selera 2 jenis hidangan utama 2 jenis kuih tempatan (manis dan savouri) 2 jenis pastri 2 jenis minuman. Murid merancang prosedur kerja untuk mengadakan Sambutan Majlis Perayaan. Murid menyedia, memasak, menghias dan menghidang masakan yang dipilih.

Merancang prosedur kerja

Menyedia, memasak, menghias dan menghidang masakan yang dipilih untuk Sambutan Majlis Perayaan

Membuat pengiraan kos

Murid membuat pengiraan kos. Projek ini dijalankan mengikut kesesuaian takwim sekolah.

32

Information

hsp_katering.pdf

39 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

1136268


You might also be interested in

BETA
hsp_katering
Julai.PDF
Microsoft Word - Buku Panduan MPV - terkini 15 Okt 2003.doc
hsp_kh_f1.pdf
Microsoft Word - HSP KHB 1 Terbaru Perubahan - 1 Oktober 2002.doc