Read KINO IR VAIZDUOJAMOJO MENO (FILM KRIMO) PROGRAMA text version

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsjo 6 d. sakymu Nr. ISAK-1790

KINO IR VAIZDUOJAMOJO MENO BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAM I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kino ir vaizduojamojo meno (film krimo) bendroji programa (toliau ­ Programa) skiriama mokiniams, besimokantiems pagal vidurinio ugdymo program. Film krimas ­ meninio ugdymo dalis. Si meninio ugdymo forma yra aktuali, paveiki ir nesudtinga. Siloma programa yra taikomojo pobdzio, tad gyt patirt mokiniai gals lengvai pritaikyti kasdieniame gyvenime bei rinkdamiesi profesij. Programa skiriama mokiniams, kurie labai domisi informacinmis technologijomis bei siuolaikinmis meno formomis, nori uzsiimti aktyvia menine veikla bei patirti krybinio proceso dziaugsm. Kurdami kino ir videomeno produktus mokiniai galt issakyti savo pozirius, jausmus, svajones, sitikinimus ir t. t. Pasirink toki menins saviraiskos srit, mokiniai ismoks naudotis technine bei programine ranga, t. y. kurti vaizd skaitmeninmis technologijomis ir apdoroti kompiuteri programomis susipazins su pasaulins kino ir vaizdo kultros paveldu, zanrais, j krimo ypatybmis bei populiarinimo metodais. Mokydamiesi pagal si program mokiniai gis gebjim orientuotis pasauliniame kino ir videomeno produkt lobyne, skirti komercin produkcij nuo nekomercins, atsakingai vykdyti savo pareigas, pasidalinti darbus, prisitaikyti prie aplinkybi, nekonfliktiskai sprsti problemines situacijas, strategiskai mstyti dirbdami, ugdysis atsakingum, gebjim vertinti savo veikl, nes tokia ugdymo priemon teikia isskirtini galimybi stebti save is salies. gyta menin patirtis pads jaunuoliams pritaikyti savo gdzius kasdieniame gyvenime ir renkantis profesij. Mokinys pasitelkdamas menines ir technines priemones, moks kokybiskai uzfiksuoti buitinius vykius raiskiai kalbs, moks kurti tekst reikiama tematika, gals rinktis vadybininko specialyb ir dirbti reklamos krimo srityje, rinktis kino ar televizijos operatoriaus, rezisieriaus ar kitas su kinu susijusias profesijas. Ugdytinos sios vertybins nuostatos: pagarba meninei kultrai ugdoma analizuojant meno pasaulio reiskinius ir krinius; atvirumas naujovms ugdomas krybine veikla, naujausi komponavimo technik bei technologij taikymu; pagarba kartu dirbanciajam ir tolerancija kitokiai nuomonei ugdoma organizuojant grupinius darbus, parodas, stebint ir analizuojant skirting kiekvieno saviraisk; savo individualumo ir isskirtinumo supratimas ugdomas kuriant, reiskiantis tik sau bdingu, unikaliu stiliumi. Pagrindiniai ugdytini bendrieji mokini gebjimai yra sie: asmeniniai gebjimai ­ per menin krybin veikl mokiniai ugdosi pasitikjim savimi, iniciatyvum, atsakingum, kritinio mstymo bei problem sprendimo gebjimus; pilietinis smoningumas ­ analizuodami Lietuvos menin kultr mokosi vertinti savo tautos laimjimus; mokymasis mokytis ­ aukstesnij klasi mokiniai pajgs dirbti savarankiskai, todl mokytojas tik pateikia nuorod, kur galima rasti vienokios ar kitokios reikiamos informacijos, istekli. Krybinio proceso metu ugdomas mokjimas mokytis. Pristatydami ir analizuodami savo krinius mokiniai ugdosi gebjim reflektuoti; verslumas ­ krybin veikla glaudziai siejasi su isradingumu, planavimu, numatymu, reagavimu nenumatytas situacijas, komandiniu darbu ir kitomis verslum ugdanciomis veiklomis;

2 komunikavimas ­ valdydami menins kalbos simbolius ir isreiksdami jais savo sumanymus, skleisdami savo menin patirt bei krybos produktus mokiniai bendrauja tarpusavyje, diskutuoja; kultrinis smoningumas ­ motyvuotai dalyvaudami krybos bei meno vertinimo veiklose mokiniai ugdosi teigiamas nuostatas meninio ugdymo dalykus, aiskinasi meno svarb asmenybs tobuljimui, individualumo skleidimuisi, gyja meniniam komunikavimui reikiam zini, specifini ir bendrj gebjim, pazsta ir mokosi gerbti bei vertinti kit taut ir kultr menin raisk. II. PROGRAMOS TIKSLAS, UZDAVINIAI, STRUKTRA, VERTINIMAS 2. Programos tikslas ­ puoseljant mokini krybin mstym ir individualum, pltoti menins raiskos priemoni pazinim bei gebjim taikyti jas kryboje pasitelkiant informacines komunikacines technologijas; analizuoti ir vertinti videomeno apraiskas meniniame ir kasdieniame gyvenime. 3. gyvendinant tiksl siekiama, kad mokiniai: per komandin darb ugdytsi bendravimo ir bendradarbiavimo gebjimus, mokytsi derinti idj su jos gyvendinimo galimybmis, pltot verslumo ir organizacinius gebjimus; tirt, stebt ir fiksuot aplink, gamt, emocines zmogaus bsenas bei socialinius vykius; analizuodami videomeno zanrus, susipazint su vairiu stilistiniu bei sociokultriniu j kontekstu (kostiumai, architektra, grimas, interjeras ir kt.) bei pltot savo meninius interesus; mokytsi pritaikyti siuolaikines technologijas kurdami videoprodukcij (vaizdo ir garso apdorojimo kompiuteri programomis galimybs, darbas su kamera ir apsvietimu) bei panaudot kit dalyk zinias (literatros, kalbos, dails, sokio, teatro, muzikos, visuotini bei gamtos moksl, fotografijos, informacini komunikacini technologij ir kt). 4. Programos struktra apima tris veiklos sritis ir du kursus ­ bendrj ir isplstin. 4.1. Film krimo programa apima tris veiklos sritis: kryba ir IKT ranki valdymas; videoprodukcijos supratimas ir vertinimas; krybos sklaida. 4.2. Mokinys gali rinktis bendrj arba isplstin programos kurs. Bendrajam kursui skiriama 4 val. per dvejus mokslo metus, isplstiniam ­ 6 valandos per dvejus mokslo metus. Turinio poziriu kursai skiriasi ne apimtimi, bet pazinimo gyliu. Isplstin kurs pasirink mokiniai atliks daugiau praktini krybini darb, geriau pazins menin kalb bei raiskos bdus. 5. Mokini pazangos ir pasiekim vertinimas yra neatsiejama ugdymo proceso dalis. 5.1. Meninio ugdymo veiklos ir krini vertinimo paskirtis yra: padti mokiniams mokytis ir koreguoti mokymsi; padti mokiniams sivertinti bendruosius ir meninius pasiekimus; nustatyti ugdymo skm ir numatyti tolesn jo eig, issikelti mokymosi tikslus; apibendrinti mokymosi rezultatus, siekiant nustatyti menin mokini rastingum. 5.2.Vertinami mokini kriniai. Krinys gali bti vertinamas tik tada, kai mokinys pateikia baigt darb. Kriniai vertinami pagal is anksto sutartus kriterijus. Pazymiu vertinami tik didesns apimties, ilgesns trukms ar specialios paskirties kriniai, pateikiami vien du kartus per semestr. Per semestr taikomas kaupiamasis vertinimas ­ kaupiamas mokini darb aplankas, kur analizuodamas mokinys galt matyti savo raid, skmes ir spragas. Mokytojas inicijuoja mokini diskusijas apie j darb privalumus ir trkumus, savijaut krybins veiklos metu. Tai skatina mokini savistabos, refleksijos, mokjimo mokytis gebjim ugdymsi. III. PROGRAMOS GYVENDINIMAS: MOKINI PASIEKIMAI, TURINIO APIMTIS, TECHNIN BAZ 6. Mokini pasiekim lentel

3 Esminiai gebjimai 1.1. Rasti ir iskelti krybin idj Pasiekimai Bendrasis kursas 1.1.1. Mokytojo padedamas pasirenka idj krybai. 1.1.2. Mokytojo padedamas vysto idj ir sukuria videozanr (televizijos laidos, reportazai, muzikiniai filmukai, reklamos, videoprojekcija, animacija) atitinkanci istorij. 1.1.3. Savarankiskai isdsto idj zodziu. 1.1.4. Savarankiskai isdsto idj rastu, numatydamas, kaip j pritaikyti scenarijui. 1.1.5. Suvokia ir ismano scenarijaus struktr. 1.2. Tinkamai pasirinkti priemones 1.2.1. Mokytojo padedamas suformuoja tinkam komand filmavimui organizuoti. 1.2.2. Mokytojo padedamas idj isreiskia scenarijumi ir pristato j zodziu. 1.2.3. Tinkamai pasirenka priemones (aktorius, technik, filmavimo lokacijas, muzik, kostiumus ir kt.) idjai gyvendinti. 1.2.4. Ismano krybins komandos formavimo galimybes, jos nari pareigas ir j darbo specifik. 1.2.5. Savarankiskai pritaiko literatrin istorij scenarijui rastu ir zodziu. 1.2.6. Numato reikiamus filmui kostiumus, garso takel, lokacijas. 1.2.7. vertina sumanymo gyvendinimo galimybes. 1.2.8. Tinkamai paiso kadruoci lentel. 1.2.9. Suvokia vyki sekos dinamik, dinamiskai isdsto vykius scenarijuje. Isplstinis kursas

Sritis

1. Krybin

menin raiska ir IKT ranki valdymas

4 1.3. gyvendinti idj, panaudojant tinkamas priemones, bdus, kompiuteri programas ir procesus 1.3.1. Racionaliai naudoja filmavimo technik. 1.3.2. Mokytojo padedamas geba pradti (nebtinai pabaigti) televizijos laid, reportaz, muzikovaizdzi, reklam, videoprojekcij filmavim. 1.3.3. Pasirengia filmavimui kaip krybins komandos narys. 1.3.4. Dirba komandoje: atsakingai atlieka savo pareigas, pasidalina darbus, nekonfliktiskai sprendzia problemines situacijas, prisitaiko prie aplinkybi filmuojant.

1.3.5. Tinkamai parenka garso takel, kostiumus, viet. 1.3.6. Savarankiskai pradeda filmavim, istorij filmuoja nuosekliai ir iki galo. 1.3.7. Perkelia nufilmuot medziag montazin. 1.3.8. Valdo vaizdo montavimo program. 1.3.9. Parenka estetiskus montavimo efektus.

2. Kino ir videomeno suvokimas ir vertinimas

2.1. Apibdinti ir analizuoti menin kryb estetiniu, kultriniu ir socialiniu aspektais

2.1.1. Stebdamas savo ir draug sukurtas istraukas vardina j zanrus (televizijos laida, reportazas, muzikovaizdis, reklama, videoprojekcija, animacija). 2.1.2. Geba issakyti savo nuomon ir spdzius, vadovaudamasis sutartais kriterijais, vartoja tinkam menins kalbos zodyn. 2.1.3. Apibdina videomeno rsis. 2.1.4. Vartoja tinkam menin kalb, geba isskirti kelet ryskiausi Lietuvos ir uzsienio kino ir videomeno krj. 2.1.5. Geba zvelgti praeities stili ir masins kultros tak Lietuvos ir uzsienio sali siuolaikinio videomeno produkcijai.

3. Krybos sklaida

3.1. Pritaikyti krybinius meninius bei technologini

3.1.1. Mokytojo ar draug padedamas dalyvauja sukurtos menins produkcijos populiarinimo kampanijoje.

5 ranki valdymo 3.1.2. Savarankiskai gebjimus ir organizuoja savo sukurtos kino zinias ir vaizdo produkcijos premjer: pasirenka reklamos koncepcij, populiarinimo metodus. 3.1.3. Savarankiskai pristato savo sukurt produkcij mokyklos (miesto, Respublikos, uzsienio, interneto) bendruomenei. 3.1.4. Populiarindamas savo sukurt produkcij, tinkamai vadovauja bei veikl traukia draugus. 7. Turinio apimtis: 7.1. Mokytojas, dirbantis pagal si program, turt padti mokiniams suvokti kino ir videomeno prigimt per praktisk menins raiskos priemoni ir technikos pazinim, pasilydamas mokiniams prieinamas ir menin problem padedancias sprsti raiskos priemones. 7.2. Film krimo turin sudaro: 7.2.1. Rekomenduojamas perzir repertuaras, zanrai ir rsys: (Pastaba. Nurodyti pavyzdziai nra privalomi. Mokytojas turt domtis meniniu vyksmu ir, atsizvelgdamas kultrines aktualijas, gali parinkti kitus pavyzdzius.) Zanrai, rsys Vaidybinis kinas: istorinis epas trileris kostiumin drama komedija drama melodrama fantastinis kinas trumpametrazis kinas televizijos filmas muzikinis filmas Dokumentinis kinas Animaciniai filmai Repertuaras R. Skoto ,,Gladiatorius", P. Dzeksono ,,Zied valdovas", L. Besono ,,Zana d'Ark"; K. Tarantino ,,Bulvarinis skaitalas", G. Ricio ,,Revolveris", M. Skorsezs ,,Infiltruotieji"; K. Sekaro ,,Elzbieta"; G. Pireso ,,Taksi", E. Kusturicos ,,Pogrindis"; P. Almodovaro ,,Sugrzimas", M. Poloneno ,,Suns nag kirpjas", N. Michalkovo ,,Sibiro kirpjas", K. Keslovskio ,,Mlyna"; E. Rezanovo ,,Tarnybinis romanas", Dz. Kamerono ,,Titanikas", A. Mingelos ,,Anglas ligonis", V. Vordo ,,Kur nunesa sapnai"; A. ir L. Vacovski ,,Matrica", R. Hovardo ,,Apolonas 13"; ,,Visi nepastebti vaikai"; T. Huperio ,,Elzbieta I"; B. Luhrmano ,,Mulen Ruzas", R. Marsalo ,,Cikaga", A. Govarikerio ,,Lagaan"; M. Spurloko ,,Super didelis as", A. Matelio ,,Pries parskrendant zem". H. Miyazakio ,,Stebuklingi Sihiros nuotykiai dvasi pasaulyje", ,,Keliaujanti pilis", V. Popovo ,,Trise is Rgpieni kaimo", V. Stepancevo ,,Mazylis ir Karlsonas", J. Norsteino ,,Eziukas rke" ir t. t. (Animacinius filmus s repertuar traukiame dl to, kad juose labai lengva pastebti sudedamsias scenarijaus dalis ­ uzuomazg, vystym, kulminacij ir atomazg.). A. Puipos ,,Elz is Gilijos", K. Gudaviciaus ,,Ideali pora", V. Zalakeviciaus ,,Niekas nenorjo mirti", R. Banionio ,,Vaikai is Amerikos viesbucio". Susipazinimas (pasirinktinai) su videomeno atstov, toki kaip Nam

Lietuviskasis kinas

Videomenas

6 June Paiko, Jono Meko, Billo Violos, Egls Rakauskaits, Gintaro Sepucio, Gedimino ir Nomedos Urbon, Evaldo Janso ir kt. televizijos laidos, reportazai, muzikiniai filmukai, reklamos, videoprojekcijos. 7.2.2. Filmavimo galimybs. Mokiniai turt bti isband savo kryboje: 1) kadro krimo elementus ­ apsvietim, spalv, kompozicij; 2) kadro vaizdo kait ­ rakursus, plano stambum; 3) filmavimo vietos (lokacijos) pasirinkimo reiksm; 4) scenarijaus rsis ir krimo principus (autorinis, literatrinis, spontaniskasis scenarijus (filmavimas be isankstinio sumanymo); scenarijaus struktros elementai: uzuomazga, dstymas, kulminacija, atomazga ir dramaturginiai sprendimai). 7.2.3. Montavimo galimybs. Mokiniai turt suvokti montavimo element (kadr kaita, trukm, ritmas, tempas, garso takelis, epizod ir scen kaita) reiksm galutiniam meniniam produktui ir praktiskai juos isband dlioti menin kompozicij. 7.2.4. Technins priemons. Mokiniai turt bti vald kino ir videomeno krimo technines priemones: ismanyti krybins komandos vaidmenis (rezisierius, aktorius, opertorius, prodiuseris, dailininkas), gebti valdyti technik (filmavimo kamera, montavimo programa). 7.3. Rekomenduojamas toks krybins produkcijos minimumas: bendrojo kurso mokiniai, laisvai pasirink zanr, kas pusmet turt sukurti po 2 videomeno produktus; isplstinio kurso mokiniai, laisvai pasirink zanr, kas pusmet turt sukurti po 4 videomeno produktus. Produkcijos zanro neapibrziame, nes televizijos kriniai ir vaidybini zanr filmai gali bti lygiai tokios pacios menins verts, todl kokio zanro produkt nori kurti, galt nusprsti pats mokinys. Tai leist mokiniui laisviau rinktis technologinius sprendimus ir bti imliam naujovms. 8. Rekomenduojama technin baz: Skaitmenins vaizdo kameros ir fotoaparatai Kompiuteriai, kompiuteri klas Vaizdo montavimo programos (pavyzdziui, Windows Movie Maker, Adobe Premiere, Adobe AfterEffect ar kt.) Elektroninio pasto programa (pavyzdziui, Outlook Express ar kt.) Programa smatai skaiciuoti (pavyzdziui, Exel ar kt.) Programa filmo muzikai pritaikyti (pavyzdziui, Sound Forge, Wave Lab ar kt.).

Information

KINO IR VAIZDUOJAMOJO MENO (FILM KRIMO) PROGRAMA

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

155775


Notice: fwrite(): send of 195 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531