Read Microsoft Word - OnXaMuaChay24.doc text version

Ön toàn xá

trong

mùa chay

tuÀn thánh

www.SNLoiChua.org

1|Page

L©i gi§i thiOEu

Quí Ông Bà và Anh ChÎ Em thân mn, ñ< lãnh nhÆn ÷n Toàn Xá trong Mùa Chay và TuÀn Thánh, Çem låi nhiSu l®i ích cho Ç©i sÓng thiêng liêng, ngÜ©i Tín H»u chúng ta cÀn chuÄn bÎ tâm hÒn, và th¿c thi nh»ng qui ÇÎnh mà Giáo H¶i Çã ÇS ra. Чc mong TÆp nhÕ vS ÷n Toàn Xá do ThÀy Phó T Anrê Phåm Væn TuySn soån thäo së nhÜ Kim ChÌ Nam hܧng dÅn chúng ta.

chánh xÙ, GiaO XÚ CÁC THÁNH T O VIT NAM KANSAS CITY, MISSOURI

LM giuse phan trng hanh

www.SNLoiChua.org

2|Page

Mª ÇÀu

N¶i dung TÆp nhÕ này chÌ nêu nh»ng ÷n Toàn Xá (ñåi Xá) ngÜ©i Tín H»u có th< lãnh nhÆn trong Mùa Chay và TuÀn Thánh. ñ< lãnh ÇÜ®c ÷n Xá, Tín H»u phäi có s¿ chuÄn bÎ h£n hoi và th¿c hiOEn hoàn häo mi qui ÇÎnh cûa ÷n Ban. Giáo h¶i n l¿c tåo ÇiSu kiOEn giúp Tín H»u g¥t hái thÆt nhiSu ÷n tha hình phåt tåm còn Çáng phäi chÎu vì t¶i, ÇÒng th©i khích lOE Tín H»u phát tri<n ñÙc Bác Ái thiêng liêng thÆt r¶ng rãi khi nhÜ©ng ÷n Xá cho ngÜ©i Çã qua Ç©i Ç< h s§m ÇÜ®c hܪng Nhan Thánh Chúa. Khi tha thit thÜ©ng xuyên tìm lãnh ÷n Xá, Ç©i sÓng thiêng liêng cûa ngÜ©i Tín H»u së tin rÃt nhanh trên ÇÜ©ng trn lành, tÙc là Nên Thánh. ñây chính là Chû ñích TÓi HÆu cûa Giáo h¶i trong viOEc Ban ÷n Xá.

Phó T Anrê Phåm Væn TuySn

www.SNLoiChua.org

3|Page

PhÀn m¶t

Giäi thích chung

Câu 01: H.Ân Xá (hay ÷n Xá) là gì? ñ. Ân Xá hay ÷n Xá cÛng là m¶t. ñó là Ön tha hình phåt tåm còn phäi chÎu vì t¶i, tuy t¶i Çã ÇÜ®c tha (Qui Ch 1). Câu 02: H. Ai có quySn tha hình phåt Çó? ñ. H¶i Thánh là ThØa Tác Viên ÷n CÙu Chu¶c, ÇÜ®c quySn phân phát kho tàng ÇSn t¶i cûa Chúa Kitô và Các Thánh (QC 1). Câu 03: H. Ai ÇÜ®c hܪng Ön tha Çó? ñ. NgÜ©i h¶i Çû 3 Çi<m a,b,c sau: a. ñã chÎu Phép Rºa T¶i, không m¡c vå tuyOEt thông và Çang ª trong tình trång Ön nghïa v§i Chúa (GL 996.1; QC 20.1). b. Có s xin hܪng ÷n Xá (GL 996.2; QC 20.2). c. Hoàn thành viOEc chÌ ÇÎnh Çúng th©i gian và cách thÙc Çã ÇÎnh (GL 996.2; QC 20.2). Câu 04: H. Có mÃy loåi ÷n Xá? ñ. Có 2 loåi (GL 993; QC 2): * ÷n Toàn Xá (hay ñåi Xá) là Ön tha toàn phÀn mi hình phåt tåm. Vì s¿ tha hoàn toàn nên gi là Toàn Xá. Nu gi là ñåi Xá thì hi<u nhÜ vÆy. * ÷n Xá PhÀn (hayTi<u Xá) là Ön tha m¶t phÀn hình phåt tåm, nhiSu hay ít tùy mÙc Ƕ hoàn thành nh»ng qui ÇÎnh cûa ÷n ban. Vì s¿ tha m¶t phÀn nào hình phåt tåm nên gi là Xá PhÀn, hay Ti<u Xá. Câu 05: H. MuÓn hܪng ÷n Toàn Xá (hay ñåi Xá) phäi làm gì? ñ. Làm viOEc chÌ ÇÎnh có ÷n Toàn Xá kèm theo 3 ÇiSu kiOEn: - XÜng t¶i, - Rܧc lÍ, và - CÀu nguyOEn theo s ñÙc Giáo Hoàng. Câu 06: H. Nh»ng ÇiSu kiOEn Ãy làm khi nào? ñ. * ViOEc có ÷n Toàn Xá phäi ÇÜ®c làm Çúng th©i gian và ÇÎa Çi<m Ãn ÇÎnh. * XÜng t¶i trܧc ho¥c sau mÃy ngày tính theo ngày làm viOEc có ÷n Toàn Xá (QC 23. 2). * Nên Rܧc LÍ và cÀu nguyOEn theo s ñÙc Giáo Hoàng trong ngày làm viOEc có ÷n Toàn Xá (QC 23.3).

www.SNLoiChua.org

4|Page

Câu 07: H. Phäi cÀu nguyOEn theo s ñÙc Giáo Hoàng th nào? ñ. ñc m¶t lÀn Kinh Låy Cha và Kinh Kính MØng cÀu theo s cûa NgÜ©i. Có th< Çc thêm Kinh khác tùy s (QC 23.5).

(`ñc' Çây thÜ©ng hi<u là Çc thành ting, trØ khi có qui ÇÎnh riêng.)

Câu 08: H. NhÜ©ng ÷n Xá cho ngÜ©i khác có ÇÜ®c không? ñ. NgÜ©i lãnh ÇÜ®c ÷n Xá có th< gi» cho mình, ho¥c nhÜ©ng (chÌ) cho ngÜ©i Çã qua Ç©i, nhÜng không ÇÜ®c nhÜ©ng cho ngÜ©i còn Çang sÓng (GL 994; QC 3&4). Câu 09: H. Mi ngày ÇÜ®c lãnh mÃy ÷n Toàn Xá, mÃy ÷n Xá PhÀn ? ñ. * Mi ngày chÌ ÇÜ®c lãnh m¶t ÷n Toàn Xá (QC 21.1), ngoåi trØ khi lâm chung (s¡p qua Ç©i) thì ÇÜ®c lãnh thêm m¶t ÷n Toàn Xá n»a (QC 21.2). * Mi ngày có th< lãnh nhiSu lÀn ÷n Xá PhÀn, trØ khi có qui ÇÎnh rõ ràng khác (QC 21.3). Câu 10: H. ñiSu kiOEn lãnh ÷n Toàn Xá trong gi© lâm chung có gì khác không? ñ. Trong gi© lâm chung, tín h»u chÌ cÀn 2 ÇiSu kiOEn này: * Phäi có s xin hܪng ÷n Toàn Xá gi© lâm chung (GL 996). * Trong Ç©i sÓng có thÜ©ng cÀu nguyOEn cách nào Çó, nhÜ thÜ©ng Çc m¶t ít Kinh cûa Giáo-h¶i. ñiSu này thay th 3 ÇiSu kiOEn thông thÜ©ng Ç< hܪng ÷n Toàn Xá. Tuy nhiên, cÀn æn næn t¶i cách trn và hôn kính TÜ®ng ChÎu Nån hay thánh giá (÷n Ban 28). Câu 11: H. Không làm trn các qui ÇÎnh cûa ÷n Toàn Xá, thì ÷n Xá ra sao? ñ. Không hoàn tÃt viOEc qui ÇÎnh và không hoàn thành 3 ÇiSu kiOEn Çòi hÕi Ç< lãnh ÷n Toàn Xá, thì chÌ ÇÜ®c ÷n Xá PhÀn (QC 23.4). Câu 12: H. Hi<u: - ÷n Ti<u Xá tha hình phåt cûa t¶i nhË,

- ÷n ñåi Xá tha hình phåt t¶i n¥ng, - ÷n Toàn Xá tha toàn phÀn hình phåt dành cho Næm Thánh hay Næm Toàn Xá, có Çúng không?

ñ. Không. ÷n tha lãnh ÇÜ®c trong ngày thÜ©ng hay trong các dÎp Ç¥c biOEt ÇSu giÓng nhau. Tuy nhiên, có nh»ng qui ÇÎnh riêng Ç< ÇÜ®c Ön tha ª mi dÎp Ç¥c biOEt.

***

www.SNLoiChua.org

5|Page

PhÀn Hai

÷n Toàn Xá

trong Mùa Chay và TuÀn Thánh

a

kinh có Ön Toàn Xá

(SÓ ÇS ngoài là sÓ thÙ t¿ các ÷n Ban theo S° B¶ Ân Xá)

22. ñc Kinh: `Låy ñÙc Chúa Giêsu rÃt nhân lành rÃt cam thay vô cùng. . . . . .' trܧc TÜ®ng Chu¶c T¶i, sau khi Rܧc LÍ, mi ngày ThÙ Sáu suÓt Mùa Chay và trong TuÀn ChÎu Nån. 59. ñc ho¥c hát Thánh Thi: `ñây NhiOEm Tích vô cùng cao qus...' (Tantum ergo) vào ThÙ Næm TuÀn Thánh, khi kiOEu Thánh Th< vS Nhà Tåm, ho¥c trong LÍ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. 48. ñc Kinh Mân Côi trong Nhà Th©, trong nhà nguyOEn công, trong gia-Çình, trong C¶ng ÇÒng Tu ViOEn, trong H¶i Çåo ÇÙc.

LÜu s: - ñc 50 chøc cÛng Çû, nhÜng là Mùa MØng (48.1), và phäi Çc liSn, không cách quãng (48.1). - VØa Çc vØa suy theo các MÀu NhiOEm (48.2). - Nu Çc chung, phäi xܧng Ng¡m lên (48.3). - Nu Çc riêng, phäi Çc thành ting (48.3).

(÷n này ban cho mi ngày trong næm)

***

www.SNLoiChua.org

6|Page

b

viOEc làm có Ön toàn xá

(SÓ ÇS ngoài là sÓ thÙ t¿ các ÷n Ban theo S° B¶ Ân Xá)

3. ChÀu Mình Thánh Chúa ít là nºa gi©.

(÷n này ban cho mi ngày trong næm)

17. ThÙ Sáu TuÀn Thánh, sÓt s¡ng d¿ lÍ nghi Tôn Th© Thánh Giá và có hôn kính Thánh Giá. 25. CÃm phòng (tïnh tâm hay linh thao) ít là ba ngày tròn.

(÷n này ban cho mi ngày trong næm)

50. ñc Thánh Kinh v§i lòng cung kính L©i Chúa nhÜ Çc sách thiêng liêng, ít là nºa gi©.

(÷n này ban cho mi ngày trong næm)

63. Ving ñàng Thánh Giá, v§i ÇiSu kiOEn: -Phäi Çn trܧc các nÖi ñàng Thánh Giá Çã ÇÜ®c Ç¥t h®p pháp (63.1). - Phäi Çn ÇÛ 14 nÖi (63.2). - Phäi Çi tØ nÖi n Çn nÖi kia cûa ñàng Thánh Giá. Nu ving chung Çông ngÜ©i, không Çi ÇÜ®c, thì chÌ cÀn m¶t ngÜ©i hܧng dÅn Çi Çn tØng nÖi.

(÷n này ban cho mi ngày trong næm)

70. L¥p låi L©i HÙa Phép Rºa T¶i, theo mÅu quen dùng, trong LÍ nghi Vng Phøc Sinh và trong dÎp k> niOEm ngày mình chÎu Phép Rºa T¶i. 28.Trong gi© lâm chung ÇÜ®c hܪng ÷n Toàn Xá (Giáo-h¶i ban s¤n), dù không ÇÜ®c g¥p Linh-møc Ç< chÎu các phép và lãnh Phép Lành Toà Thánh.

(Xem ñiSu kiOEn ª Câu HÕi ñáp 09 và 10)

(÷n này ban cho mi ngày trong næm)

www.SNLoiChua.org

7|Page

tham khäo 1. B¶ Giáo LuÆt, n Bän ViOEt Ng» cûa NguyOEt San Trái Tim ñÙc MË,

Dòng ñÒng Công Hoa-kÿ, Ãn hành ngày 01-07-1986 2. Hin Ch Ân Xá `Indulgentiarum Doctrina', ñÙc Phaolô VI ban hành ngày 1-1-1967. 3. S° B¶ Ân Xá `Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones', B¶ Xá Giäi ban hành Tháng Næm 1986. 4. CÄm Nang Ân Xá `The Handbook of Indulgences: Norms and Grants', Catholic Book Publishing Ãn hành 1991. 5. Trích S° B¶ M§i vS Ân Xá,

`Enchiridion indulgentiarum'. Bän DÎch

cûa Cha CÓ Giuse Phåm Phúc HuySn in trong LÎch Công Giáo 1973 cûa Giáo-phÆn Xuân-l¶c. 6. Tìm hi<u Ân Xá: ñåi Xá, Ti<u Xá www.thanhlinh.net

www.SNLoiChua.org

8|Page

Information

Microsoft Word - OnXaMuaChay24.doc

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

264404


You might also be interested in

BETA
the pdfTeX users manual
the pdfTeX users manual