Read TÀI LIU ÔN TP MÔN KIN THC CHUNG text version

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

TÀI LIU ÔN TP MÔN KIN THC CHUNG

CHUYÊN 1 NHNG VN C BN V H THNG CHÍNH TR NC TA HIN NAY (Ngi son: Nguyn Lng Thu ­ Trng Chính tr tnh Kon Tum) I. QUAN NIM CHUNG V H THNG CHÍNH TR 1. Khái nim H thng chính tr (HTCT) c hiu là h thng các t chc, các thit ch chính tr - xã hi và mi quan h gia chúng vi nhau hp thành c ch chính tr ca mt ch xã hi. C ch ó bo m thc hin quyn lc chính tr ca giai cp thng tr trong quan h vi các giai cp, tng lp và các nhóm xã hi khác. 2. c trng ca h thng chính tr HTCT có nhng c trng : - Bao gm các t chc, các thit ch vi t cách là ch th ca các quyt nh chính tr, ngha là các ch th có tính vt cht, có b máy. - Bao gm các t chc, các thit ch hp pháp, có ngha là c Hin pháp, pháp lut quy nh, c nhà nc tha nhn. - Bao gm các t chc, các thit ch có mc ích, có chc nng thc hin hoc tham gia thc hin quyn lc chính tr. - ó là mt h thng, mt chnh th bao gm các b phn cu thành, có quan h mt thit vi nhau nhng có v trí, vai trò khác nhau trong s vn hành ca các quá trình chính tr. - Cu trúc HTCT rt a dng, mi quc gia li có c thù khác nhau, nhng c bn bao gm: các chính ng, nhà nc, các t chc chính tr. Trong xã hi có giai cp, u tranh vì quyn lc gia các giai cp, gia các lc lng xã hi n mt trình nht nh s làm xut hin ng chính tr. Cuc u tranh giành quyn lc y li biu hin tp trung cuc u tranh gia các ng chính tr. Khi ng giành c quyn lc chính tr thì tr thành ng cm quyn, gi vai trò lãnh o toàn b HTCT, c bn là lãnh o nhà nc. ng cm quyn s c ngi ca mình nm gi nhng v trí quan trng ca nhà nc thc hin mc tiêu ca giai cp thng tr. HTCT biu hin và thc hin ng li chính tr ca giai cp cm quyn, do ó nó mang bn cht giai cp ca giai cp cm quyn. Khi mt giai cp thng tr mi lên cm quyn, mt ch mi ra i thì mt HTCT mi cng ra i thay th HTCT c. Mi ch xã hi có giai cp có mt HTCT tng ng vi ch xã hi ó. II. H THNG CHÍNH TR VIT NAM HIN NAY 1. S ra i ca h thng chính tr Vit Nam HTCT nc ta c hình thành trong tin trình cách mng và thc s ra i

1

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

t sau Cách mng tháng Tám nm 1945 vi s ra i ca Nhà nc Vit Nam Dân ch cng hoà, nay là Nhà nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam. HTCT XHCN nc ta là mt tng th các thit ch, các quyn lc chính tr xã hi liên h cht ch vi nhau di s lãnh o thng nht ca ng Cng sn Vit Nam, cùng thc hin quyn lc chính tr ca nhân dân, qun lý và lãnh o XHCN vì mc tiêu dân giàu, nc mnh, xã hi dân ch, công bng, vn minh. Nh vy, HTCT XHCN Vit Nam bo m tính thng nh t cao, các b phn hp thành HTCT có s tác ng qua li mt thit vi nhau di s lãnh o thng nht ca ng cng sn Vit Nam t mc ích chung là xây dng xã hi Vit Nam giàu mnh, dân ch, công bng và vn minh. Nguyên tc quyn lc thuc v nhân dân là nguyên tc ti cao trong t chc và hot ng ca HTCT nói chung và ca tt c các t chc trong HTCT XHCN Vit Nam nói riêng. 2. Cu trúc ca h thng chính tr Vit Nam HTCT XHCN nc ta hin nay bao gm ng Cng sn Vit Nam, Nhà nc C ng hoà xã hi ch ngha Vit Nam, Mt trn T quc Vit Nam và các oàn th nhân dân nh: Tng liên oàn lao ng Vit Nam, oàn thanh niên Cng sn H Chí Minh, Hi Liên hip ph n Vit Nam, Hi nông dân Vit Nam, Hi cu chin binh Vit Nam. 2.1. ng cng sn Vit Nam là i tiên phong ca giai cp công nhân, ng thi là i tiên phong ca nhân dân lao ng và ca dân tc Vit Nam, i biu trung thành li ích ca giai cp công nhân, nhân dân lao ng và ca c dân tc, ng ly ch ngha Mác - Lênin và t tng H Chí Minh làm nn tng t tng, kim ch nam cho hành ng, ly tp trung dân ch làm nguyên tc t chc c bn. ng va là b phn hp thành h thng chính tr, va là lc lng lãnh o h thng chính tr. V trí, vai trò, trách nhim l ãnh o ca ng i vi HTCT xut phát t s mnh lch s ca giai cp công nhân, t s thng nht c bn li ích gia giai cp công nhân, nhân dân lao ng và dân tc. S lãnh o ca ng i vi h thng chính tr là iu kin cn thit và tt yu m bo cho h thng chính tr gi c bn cht giai cp công nhân, m bo mi quyn lc thuc v nhân dân. ng không gi c vai trò lãnh o HTCT thì ch xã hi s thay i, HTCT không còn là HTCT XHCN và quyn lc chính tr không còn trong tay nhân dân. Thc hin s lãnh o, ng luôn phòng bnh mt dân ch, c oán, chuyên quyn hoc bao bin làm thay, ng thi phát huy vai trò ch ng sáng to ca các t chc trong HTCT. Mt khác, ng chú trng xây dng cho c mt c ch hot ng cho c HTCT, làm rõ chc nng, nhim v, quyn hn và mi quan h úng n gia các t chc trong HTCT. S lãnh o ca ng i vi HTCT là s lãnh o toàn din, không mt t chc, mt lnh vc nào trong xã hi mà ng không lãnh o, không chu trách nhim. ng lãnh o bng cng lnh, chin lc, các nh hng v chính sách và ch trng ln; bng công tác tuyên truyn, thuyt phc, vn ng, t chc, kim tra, giám sát và bng hành ng gng mu ca ng viên. ng thng nht lãnh o công tác cán b và qun lý i ng cán b, gii thiu nhng ng viên u tú có nng lc và phm cht vào hot ng trong các c quan lãnh o ca h thng chính

2

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

tr. ng lãnh o thông qua t chc ng và ng viên hot ng trong các t chc ca h thng chính tr, tng cng ch trách nhim cá nhân, nht là ngi ng u. ng thng xuyên nâng cao nng lc và hiu qu lãnh o, ng thi phát huy mnh m vai trò, tính ch ng, sáng to và trách nhim ca các t chc khác trong h thng chính tr. 2.2. Nhà nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam là Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha ca nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tt c quyn lc nhà nc thuc v nhân dân mà nn tng là liên minh gia giai cp công nhân vi giai cp nông dân và i ng trí thc, do ng Cng sn Vit Nam lãnh o. Quyn lc nhà nc là thng nht; có s phân công, phi hp và kim soát gia các c quan trong vic thc hin các quyn lp pháp, hành pháp, t pháp. Nhà nc ban hành pháp lut; t chc, qun lý xã hi bng pháp lut và k hông ngng tng cng pháp ch xã hi ch ngha. Nhà nc phc v nhân dân, gn bó mt thit vi nhân dân, thc hin y quyn dân ch ca nhân dân, tôn trng, lng nghe ý kin ca nhân dân và chu s giám sát ca nhân dân; có c ch và bin pháp kim s oát, ngn nga và trng tr t quan liêu, tham nhng, lãng phí, vô trách nhim, lm quyn, xâm phm quyn dân ch ca công dân; gi nghiêm k cng xã hi, nghiêm tr mi hành ng xâm phm li ích ca T quc và ca nhân dân. T chc và hot ng ca b m áy nhà nc theo nguyên tc tp trung dân ch, có s phân công, phân cp, ng thi bo m s ch o thng nht ca Trung ng. Nhà nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam là t chc trung tâm thc hin quyn lc chính tr, là tr ct ca h thng chính tr, là b máy t chc qun lý kinh t, vn hoá, xã hi, thc hin chc nng i ni và i ngoi. 2.3. Mt trn T quc Vit Nam, các oàn th nhân dân có vai trò rt quan trng trong s nghip i oàn kt toàn dân tc xây dng và bo v T quc; i din, bo v quyn và li ích hp pháp, chính áng ca nhân dân, chm lo li ích ca các oàn viên, hi viên; thc hin dân ch và xây dng xã hi lành mnh; tham gia xây dng ng, Nhà nc; giáo dc lý tng và o c cách mng, quyn và ngha v công dân, tng cng mi liên h gia nhân dân vi ng, Nhà nc. Mt trn T quc Vit Nam là t chc liên minh chính tr, liên hip t nguyn t chc chính tr, t chc chính tr - xã hi, t chc xã hi và các cá nhân tiêu ca biu trong các giai cp, tng lp xã hi, các dân tc, tôn giáo và ngi Vit Nam nh c nc ngoài. Mt trn T quc Vit Nam là mt b phn ca h thng chính tr, là c s chính tr ca chính quyn nhân dân. ng Cng sn Vit Nam va là thành viên va là ngi lãnh o Mt trn. Mt trn hot ng theo nguyên tc t nguyn, hip thng dân ch, phi hp và thng nht hành ng gia các thành viên. Các oàn th nhân dân tu theo tính cht, tôn ch và mc ích ã c xác nh, vn ng, giáo dc oàn viên, hi viên chp hành lut p háp, chính sách; chm lo, bo v các quyn và li ích hp pháp, chính áng ca oàn viên, hi viên; giúp oàn viên, hi viên nâng cao trình v mi mt và xây dng cuc sng mi; tham gia qun lý nhà nc, qun lý xã hi. ng tôn trng tính t ch, ng h mi hot ng t nguyn, tích cc, sáng to và chân thành lng nghe ý kin óng góp ca Mt trn và các oàn th. ng, Nhà

3

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

nc có c ch, chính sách, to iu kin Mt trn và các oàn th nhân dân hot ng có hiu qu, thc hin vai trò giám sát và phn bin xã hi. 3. c im ca h thng chính tr Vit Nam Ra i, phát trin trong iu kin hoàn cnh lch s ca t nc, HTCT nc ta có nhng c im: - Tính nht nguyên và ch do mt ng Cng sn Vit Nam lãnh o. Tính nht nguyên th hin ch, ch ngha Mác- Lênin và t tng H Chí Minh là nn tng t tng chung ca h thng; CNXH là mc tiêu chung; không chp nhn các khuynh hng chính tr trái vi ch ngha Mác-Lênin và tng H Chí Minh, trái vi mc tiêu XHCN. - Các thành viên ca HTCT do ng Cng sn Vit Nam lp ra có lch s u tranh v vang, có vai trò to ln trong s nghip gii phóng dân tc, xây dng và bo v t nc theo con ng XHCN. - HTCT mang tính nhân dân sâu sc. Tính nhân dân ca HTCT th hin: quyn l c thuc v nhân dân, mc ích vì nhân dân, lc lng do nhân dân. nc ta tt c các t chc trong HTCT u gn bó vi nhân dân. - HTCT c t chc rng khp, cht ch theo nguyên tc tp trung dân ch. Các t chc trong HTCT nc ta hin nay c t chc theo h thng t trên xung di, có mt mi cp t trung ng n c s. mi cp, tt c các t chc trong HTCT u chu s lãnh o ca t chc ng. - Các thành viên ca HTCT có v trí pháp lý vng chc. V trí, vai trò ca mi t chc trong HTCT nc ta u c Hin pháp, pháp lut khng nh. Xu hng pháp lut hóa v trí, vai trò, chc nng, nhim v ca các thành viên ca HTCT ngày càng rõ. III. S CN THIT PHI I MI, KIN TOÀN H THNG CHÍNH TR NC TA HIN NAY Ngày nay, khi bc vào thi k y mnh công nghip hoá, hin i hoá t nc, vic tip tc i mi, kin toàn HTCT nc ta là mt yêu cu khách quan, iu ó xut phát t nhng lý do ch yu sau ây: 1. Yêu cu xây dng và phát trin nn kinh t th tr ng nh hng xã i ch ngha òi hi phi có mt HTCT phù hp. h i mi và kin toàn HTCT nc ta phi nhm phc v có hiu qu s lãnh o, ch o, qun lý và iu hành thông sut nn kinh t th trng nh hng xã hi ch ngha, thúc y phát trin vn hoá, xã hi, an ninh, quc phòng, vi mc tiêu phn u n nm 2020 nc ta c bn tr thành nc công nghip theo hng hin i; chính tr - xã hi n nh, dân ch, k cng, ng thun; i sng vt cht và tinh thn ca nhân dân c nâng lên rõ rt; c lp, ch quyn, thng nht và toàn vn lãnh th c gi vng; v th ca Vit Nam trên trng quc t tip tc c nâng lên; to tin vng chc phát trin cao hn trong giai on sau. 2. i mi, kin toàn HTCT nhm khc phc nhng yu kém trong t chc và hot ng ca h thng chính tr nc ta hin nay.

4

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

Qua 25 nm thc hin công cuc i mi, HTCT nc ta ã tng bc c i mi, kin toàn, t c nhng kt qu tích cc nh i hi i biu toàn quc ln th XI ca ng ã khn g nh : - Công tác xây dng, chnh n ng c tng cng, t c nhng kt qu tích cc trên tt c các mt: chính tr, t tng, t chc. - Vic xây dng Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha c y mnh, hiu lc và hiu qu hot ng c nâng lê n. - Mt trn T quc Vit Nam và các oàn th nhân dân phát huy tt hn vai trò tp hp, xây dng khi i oàn kt toàn dân tc. - Dân ch xã hi ch ngha có tin b, sc mnh i oàn kt toàn dân tc c cng c. Tuy nhiên, bên cnh ó HTCT nc ta c ng bc l nhiu yu kém, i hi i u toàn quc ln th XI ca ng ch rõ: bi - Công tác xây dng ng còn nhiu hn ch, yu kém, chm c khc phc, c th: + Công tác nghiên cu lý lun, tng kt thc tin cha làm sáng t c mt s vn v ng cm quyn, v ch ngha xã hi và con ng i lên ch ngha xã hi nc ta. ch. + Tính chin u, tính thuyt phc, hiu qu ca công tác t tng còn hn

+ Tình trng suy thoái v chính tr, t tng, o c, li sng trong mt b phn không nh cán b, ng viên và tình trng tham nhng, lãng phí, quan liêu, cha c ngn chn, y lùi mà còn tip tc din bin phc tp. + T chc ca mt s c quan ng cha thc s tinh gn, hiu qu; chc nng, nhim v, mi quan h cha rõ ràng. + Vic i m i công tác cán b còn chm. + Nng lc lãnh o và sc chin u ca không ít t chc ng còn thp; + Nhiu cp u, t chc ng cha làm tt công tác kim tra, giám sát và thi hành k lut ng, cht lng và hiu qu kim tra, giám sát cha cao + Phng thc lãnh o ca ng i vi Nhà nc, Mt trn T quc và các oàn th chính tr - xã hi trên mt s ni dung cha rõ, chm i mi. - Xây dng Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha cha theo kp yêu cu phát trin kinh t và qun lý t nc, c th : + Nng lc xây dng th ch, qun lý, iu hành, t chc thc thi pháp lut còn yu. + T chc b máy nhiu c quan còn cha hp lý, biên ch cán b, công chc tng thêm. + Chc nng, nhim v ca mt s c quan cha rõ, còn chng chéo. + Cht lng i ng cán b, công chc cha áp ng c yêu cu nhim v

5

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

trong tình hình mi ca t nc. + Ci cách hành chính cha t yêu cu ra + Công tác phòng, chng tham nhng, lãng phí cha t c yêu cu ra. Quan liêu, tham nhng, lãng phí vn còn nghiêm trng. - i mi, nâng cao cht lng hot ng ca Mt trn T quc, các oàn th nhân dân chuyn bin chm. - Nn dân ch xã hi ch ngha và sc mnh i oàn kt toàn dân tc cha c phát huy y . 3. Các th lc phn ng và thù ch ang thc hin nhng âm mu và on thâm c chng phá nc ta. th Các th lc phn ng và thù ch ang thc hin nhng âm mu và th on c bit là âm mu "Din bin hoàn bình", "Bo lon lt " nhm xoá b vai trò lãnh o ca ng, xoá b ch xã h i ch ngha nc ta. Vì vy, phi i mi, kin toàn HTCT nhm khc phc nhng yu kém, nâng cao nng lc lãnh o và sc chin u ca ng, hiu lc, hiu qu qun lý ca Nhà nc, phát huy vai trò ca Mt trn và các oàn th nhân dân trong s nghip i oàn kt toàn dân tc xây dng và bo v T quc; ngn chn nhng tu tng và hành ng sai trái, tiêu cc; u tranh làm tht bi mi âm mu, hành ng chng phá ca các th lc thù ch. IV. PHNG HNG I MI, KIN TOÀN H THNG CHÍNH TR NC TA i hi i biu toàn quc ln th XI ca ng ã vch ra phng hng i mi, kin toàn HTCT nc ta trong nhng nm ti nh sau: 1. Tip tc i mi chnh n ng, xây dng ng trong sch, vng mnh, nâng cao nng lc lãnh o và sc chin u c a ng. - Tng cng xây dng ng v chính tr. - Nâng cao cht lng và hiu qu công tác t tng, lý lun. - Cán b, ng viên phi thng xuyên rèn luyn phm cht o c cách mng, chng ch ngha cá nhân. - Tip tc i mi, kin toàn t chc, b máy ca ng. - Kin toàn t chc c s ng và nâng cao cht lng ng viên. - i mi công tác cán b, coi trng công tác bo v chính tr ni b. - i mi, nâng cao hiu qu công tác kim tra, giám sát. - Tip tc i mi phng thc lãnh o ca ng. 2. y mnh xây dng Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha Vit Nam. - Nâng cao nhn thc v xây dng Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha. - Tip tc i mi t chc, hot ng ca b máy nhà nc: i mi t chc t ng ca Quc hi; tip t c y mnh ci cách hành chính; y mnh vic và ho thc hin Chin lc ci cách t pháp; Tip tc i mi t chc hot ng ca chính

6

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

quyn a phng. - Xây dng i ng cán b, công chc trong sch, có nng lc áp ng yêu cu trong tình hình mi. phí. - Tích cc thc hành tit kim, phòng nga và kiên quyt chng tham nhng, lãng

3. Tip tc i mi t chc, hot ng ca Mt trn T quc và các oàn nhân dân. th - Tip tc tng cng t chc, i mi ni dung, phng thc hot ng, khc phc tình trng hành chính hoá, phát huy vai trò nòng ct tp hp, oàn kt nhân dân xây dng c s chính tr ca chính quyn nhân dân. - Thc hin dân ch, giám sát và phn bin xã hi; tham gia xây dng ng, Nhà nc trong sch, vng mnh; - T chc các phong trào t hi ua yêu nc, vn ng các tng lp nhân dân thc hin các nhim v phát trin kinh t, vn hoá, xã hi, quc phòng, an ninh, i ngoi tc. 4. Phát huy dân ch xã hi ch ngha và sc mnh i oàn kt toàn dân a. Phát huy dân ch xã hi ch ngha. - Tip tc xây dng và hoàn thin nn dân ch xã hi ch ngha, bo m tt c quyn lc nhà nc thuc v nhân dân. - Nâng cao ý thc v quyn và ngha v công dân, nng lc làm ch, tham gia qun lý xã hi ca nhân dân. - Có c ch c th nhân dân thc hin trên thc t quyn làm ch trc tip. Thc hin tt hn Quy ch dân ch c s và Pháp lnh thc hin dân ch xã, phng, th trn . - Phê phán và nghiêm tr nhng hành vi vi phm quyn làm ch ca nhân dân, nhng hành vi li dng dân ch làm m t an ninh, trt t, an toàn xã hi; chng tp trung quan liêu, khc phc dân ch hình thc... b. Phát huy sc mnh i oàn kt toàn dân tc. - Nâng cao nhn thc, trách nhim ca toàn ng, toàn dân v phát huy sc mnh oàn kt toàn dân tc trong bi cnh mi. i - Ly mc tiêu xây dng mt nc Vit Nam hoà bình, c lp, thng nht, toàn vn lãnh th, dân giàu, nc mnh, dân ch, công bng, vn minh làm im tng ng... tp hp, oàn kt mi ngi vào mt trn chung, tng cng ng thun xã hi . - i oàn kt toàn dân tc phi da trên c s gii quyt hài hoà quan h li a các thành viên trong xã hi. ích gi - oàn kt trong ng là ht nhân, là c s vng chc xây dng khi i oàn kt toàn dân tc.

7

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

TÀI LIU THAM KHO CHUYÊN 1 1. Hc v in Hành chính quc gia, Tài liu bi dng qun lý hành chính nhà nc (Chng trình chuyên viên) phn I, Nhà xut bn khoa hc và k thut, 2010. 2. ng Cng sn Vit Nam, Vn kin i hi i biu toàn quc ln th XI, Nhà xut bn chính tr quc gia H C hí Minh, 2011. 3. Hin pháp 1992 (sa i, b sung nm 2001).

8

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

CHUYÊN 2 NHNG VN C BN V NHÀ NC CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM I. BN CHT CA NHÀ NC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM Sau cách mng tháng Tám thành công, Nhà nc Vi t Nam dân ch cng hòa ra i. ó là Nhà nc kiu mi v bn cht, khác hn vi các kiu Nhà nc tng có trong lch s. Nhà nc Vit Nam dân ch Cng hòa trc ây và Nhà nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam hin nay, tuy tên gi có khác nhau nhng v bn cht thì không thay i, Nhà nc ta mang bn cht giai cp công nhân, ng thi mang tính nhân dân sâu sc. 1. Bn cht giai cp công nhân ca Nhà nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam - Nhà nc ta t di s lãnh o ca ng cng sn Vit N am - i tiên phong ca giai cp công nhân; - T pháp lut, c ch, chính sách n t chc và hot ng ca Nhà nc luôn quán trit t tng, quan im ca giai cp công nhân mà c th là quán trit ch ngha Mác - Lênin và t tng H Chí Minh c th hin trong ng li, chính sách ca ng Cng sn Vit Nam. 2. Tính nhân dân ca Nhà nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam Bn cht bao trùm chi phi mi lnh vc t chc và hot ng ca i sng Nhà nc là tính nhân dân ca Nhà nc . iu 2, Hin ph áp 1992 (sa i, b sung nm 2001) xác nh: " Nhà nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam là Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha ca nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tt c quyn lc Nhà nc thuc v nhân dân mà nn tng là liên minh gia giai cp cô ng nhân vi giai cp nông dân và i ng trí thc". Bn cht Nhà nc ca dân, do dân và vì dân c th hin bng nhng c trng sau: a. Nhân dân là ch th ti cao ca quyn lc Nhà nc Di s lãnh o ca ng, nhân dân ta ã tin hành u tranh cá ch mng, tri qua bao hy sinh gian kh làm nên thng li ca cuc cách mng tháng Tám nm 1945, nhân dân t mình lp nên Nhà nc. Nhà nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam ngày nay là s tip ni s nghip ca Nhà nc Vit Nam dân ch cng hòa, là Nhà nc do nhân dân mà nòng ct là liên minh công - nông - trí thc di s lãnh o ca ng Cng sn Vit Nam t t chc thành, t mình nh ot quyn lc Nhà nc. Nhân dân vi t cách là ch th ti cao ca quyn lc Nhà nc thc hin quyn lc Nhà n c vi nhiu hình thc khác nhau. Hình thc c bn nht là nhân dân thông qua bu c lp ra các c quan i din quyn lc ca mình. iu 6, Hin

9

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

pháp 1992 quy nh : "Nhân dân s dng quyn lc Nhà nc thông qua Quc hi và Hi ng nhân dân các cp là nh ng c quan i din cho ý chí và nguyn vng ca nhân dân, do nhân dân bu ra và chu trách nhim trc nhân dân" ; tham gia góp ý kin xây dng chính sách, pháp lut ca Nhà nc, tham gia biu quyt khi Nhà nc trng cu ý dân; kim tra, giám sát hot ng ca các c quan, công chc Nhà nc... b. Nhà nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam là Nhà nc ca tt c các dân tc trên lãnh th Vit Nam, là biu hin tp trung ca khi i oàn kt dân tc Tính dân tc ca Nhà nc Vit Nam va là bn cht, v a là truyn thng, va là ngun gc sc mnh ca Nhà nc. Ngày nay, tính dân tc y li c tng cng và nâng cao nh kh nng kt hp gia tính giai cp, tính nhân dân, tính dân tc và tính thi i. iu 5, Hin pháp 1992 khng nh: "Nhà nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam là Nhà nc thng nht ca các dân tc cùng sinh sng trên t nc Vit Nam. Nhà nc thc hin chính sách bình ng, oàn kt, tng tr gia các dân tc, nghiêm cm mi hành vi k th, chia r dân tc. Các dân tc có quyn dùng ting nói, ch vit, gi gìn bn sc dân tc và phát huy nhng phong tc, tp quán, truyn thng và vn hóa tt p ca mình" c. Nhà nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam c t chc và hot ng trên c s nguyên tc bình ng trong mi quan h gia Nhà nc và công dân. Trc ây trong các kiu Nhà nc c, quan h gia Nhà nc và công dân là mi quan h l thuc, ngi dân b l thuc vào Nhà nc, các quyn t do dân ch b hn ch. Ngày nay, khi quyn lc Nhà nc thuc v nhân dân thì quan h gia Nhà nc và công dân ã thay i, công dân có quyn t do dân ch trên mi lnh vc ca i sng xã hi, ng thi làm tròn ngha v trc Nhà nc. Pháp lut bo m thc hin trách nhim hai chiu gia Nhà nc và công dân; quyn ca công dân là ngha v, trách nhim ca Nhà nc, ngha v ca công dân là quyn ca Nhà nc. d. Tính cht dân ch rng rãi ca Nhà nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam. Dân ch hóa i sng Nhà nc và xã hi không ch là nhu cu bc thit ca i i, mà còn là mt òi hi có tính nguyên tc, ny sinh t bn cht dân ch ca th Nhà nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam. Thc cht ca dân ch XHCN là thu hút nhng ngi lao ng tham gia mt cách bình ng và ngày càng rng rãi vào qun lý công vic ca Nhà nc v à ca xã hi. Vì vy, quá trình xây dng Nhà nc phi là quá trình dân ch t chc và hot ng ca b máy Nhà nc, ng thi phi c th hóa t tng dân ch thành các quyn ca công dân, quyn dân s, chính tr cng nh quyn kinh t, xã hi và vn hóa. Phát huy c quyn dân ch ca nhân dânh ngày càng rng rãi là ngun sc mnh vô hn ca Nhà nc.

10

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

3. Tính thi i Xu th chung hin nay trên chính trng quc t là hòa bình, hu ngh, hp tác cùng nhau tin b và hi nhp. Vì vy, Nhà nc Vit Nam thc hin chính sách hòa bình, hu ngh m rng hp tác, giao lu vi tt c các nc trên th gii, không phân bit ch chính tr - xã hi khác nhau trên c s tôn trng c lp, ch quyn và toàn vn lãnh th không can thip vào công vic ni b ca nhau, bình ng, các bên cùng có li; tích cc ng h và góp phn vào cuc u tranh chung ca nhân dân th gii vì hòa bình, c lp dân tc, dân ch và tin b xã hi. II. B MÁY NHÀ NC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM 1. Quc hi Quc hi là c quan i biu cao nht ca nhân dân, c quan quyn lc Nhà nc cao nht ca nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam. (iu 83, Hin pháp 1992 (Sa i, b sung nm 2001) . a. Chc nng - Quc hi là c quan duy nht có quyn lp hin và lp pháp. - Quc hi quyt nh nhng chính sách c bn v i ni và i ngoi , nhim v kinh t - xã hi, quc phòng - an ninh ca t nc, nhng nguyên tc ch yu v t chc và hot ng ca b máy Nhà nc, v quan h xã hi và hot ng ca công dân. - Quc hi thc hin quyn giám sát ti cao i vi toàn b hot ng ca Nhà nc. (iu 83 ca Hin pháp 1992) b. Nhim v và quyn hn 1992. Nhim v và quyn hn ca Quc hi c quy nh ti iu 84, Hin pháp c. C cu t chc ca Quc hi C cu t chc ca Quc hi gm y ban thng v Quc hi, Hi ng dân tc, các y Ban Quc hi, oàn i biu Quc hi và i biu Quc hi. d. Hình thc hot ng ca Quc hi - Hot ng ca Quc hi c th hin bng nhiu hình thc: hot ng ca các c quan ca Quc hi, i biu Quc hi, các oàn i biu Quc hi. Nhng hình thc hot ng ch yu ca Quc hi là k hp Quc hi. Kt qu các hot ng ca các hình thc khác c th hin tp trung ti các k hp ca Quc hi. - Quc hi hp mi nm hai k. Trong trng hp cn thit, theo yêu cu ca Ch tch nc, Th tng Chính ph hoc ít nht mt phn ba s i biu Quc hi, Quc hi có th tin hành k hp bt thng. 2. Ch tch nc - Ch tch nc là ngi ng u Nhà nc, thay mt nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam v i ni và i ngoi. (iu 101, Hin pháp 1992)

11

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

- Ch tch nc do Quc hi bu trong s i biu Quc hi. Ch tch nc chu trách nhim và báo cáo công tác tr c Quc hi. - Nhim v, quyn hn: Quy nh ti iu 103, Hin pháp 1992. 3. Chính ph Chính ph là c quan chp hành ca Quc hi, c quan hành chính Nhà nc cao nht ca nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam (iu 109, Hin pháp 1992). Chính ph chu trách nhim trc Quc hi và báo cáo công tác vi Quc hi, U ban thng v Quc hi, Ch tch nc. a. Chc nng Chính ph thng nht qun lý vic thc hin các nhim v chính tr, kinh t, vn hoá, xã hi, quc phòng an ninh và i ngoi ca Nhà nc; bo m hiu lc ca b máy Nhà nc t trung ng n c s; bo m v ic tôn trng và chp hành Hin pháp và pháp lut; phát huy quyn làm ch ca nhân dân trong s nghip xây dng và bo v T quc, bo m n nh và nâng cao i sng vt cht và vn hoá ca nhân dân. (iu 109, Hin pháp 1992). b. Nhim v, quyn hn: qu y nh ti iu 112, Hin pháp 1992 c. C cu thành viên ca Chính ph: gm Th tng Chính ph, các Phó Th tng, B trng, Th trng các c quan ngang B là thành viên Chính ph. Th tng là ngi ng u Chính ph. Th tng chu trách nhim trc Quc hi và báo cáo công tác vi Quc hi, U ban thng v Quc hi, Ch tch nc. Hình thc hot ng ca tp th Chính ph là phiên hp Chính ph: Chính ph hp thng k mi tháng mt ln. Th tng triu tp phiên hp bt thng ca Chính ph theo quyt nh ca mình hoc theo yêu cu ca ít nht mt phn ba tng s thành viên Chính ph. d. C cu t chc ca Chính ph: B và c quan ngang B. B, c quan ngang b là c quan ca Chính ph, thc hin chc nng qun lý Nhà i vi ngành hoc lnh vc công tác trong phm vi c nc; qun lý Nhà nc nc các dch v công thuc ngành, lnh vc; thc hin i din ch s hu phn vn ca Nhà nc ti doanh nghip có vn Nhà nc theo quy nh ca pháp lut. 4. C quan chính quyn a phng Chính quyn a phng c t chc ba cp: cp tnh, cp huyn và cp xã, bao gm Hi ng nhân dân và U ban nhân dân. a. Hi ng nhân dân - Hi ng nhân dân là c quan quyn lc Nhà nc a phng, i din cho ý chí, nguyn vng và quyn làm ch ca nhân dân, do nhân dân a phng bu ra, chu trách nhim trc nhân dân a phng và c quan Nhà nc cp trên. (iu 119, Hin pháp 1992)

12

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

- Cn c vào Hin pháp, lut, vn bn ca c quan Nhà n c cp trên, Hi ng nhân dân ra ngh quyt v các bin pháp bo m thi hành nghiêm chnh Hin pháp và pháp lut a ph ng; v k hoch phát trin kinh t - xã hi và ngân sách; v quc phòng, an ninh a ph ng; v bin pháp n nh và nâng cao i sng ca nhân dân, hoàn thành mi nhim v mà cp trên giao cho, làm tròn ngha v i vi c nc. (iu 120, Hin pháp 1992). - Nhim v và quyn hn ca Hi ng nhân dân: c quy nh c th trong Lut T chc Hi ng nhân dân và U ban nhân dân nm 2003 - V c cu t chc: Hi ng nhân dân các cp có thng trc Hi ng nhân dân, cp tnh, cp huyn có các ban ca Hi ng nhân dân - Hiu qu hot ng ca Hi ng nhân dân c bo m bng hiu qu ca các k hp Hi ng nhân dân, hiu qu hot ng ca Thng trc Hi ng nhân dân, U ban nhân dân, các Ban ca Hi ng nhân dân và ca các i biu Hi ng nhân dân. b. U ban nhân dân - y ban nhân dân do Hi ng nhân dân cùng cp bu ra, là c quan chp hành ca Hi ng nhân dân, c quan hành chính Nhà nc a phng, chu trách nhim chp hành Hi n pháp, lut, các vn bn ca các c quan Nhà nc cp trên và ngh quyt ca Hi ng nhân dân. (iu 123, Hin pháp 1992) - U ban nhân dân chu trách nhim và báo cáo công tác trc Hi ng nhân dân cùng cp và U ban nhân dân cp trên trc tip. U b an nhân dân cp tnh chu trách nhim và báo cáo công tác trc Hi ng nhân dân cùng cp và Chính ph. - Nhim v, quyn hn ca U ban nhân dân: c quy nh c th trong Lut T chc Hi ng nhân dân và U ban nhân dân nm 2003. - C cu thành viên ca U ban nhân dân: Gm có Ch tch, các Phó Ch tch và các U viên. - Hiu qu hot ng ca U ban nhân dân c bo m bng hiu qu hot ng ca tp th U ban nhân dân, Ch tch U ban nhân dân, các thành viên khác ca U ban nhân dân và ca các c quan chuyên môn thuc U ban nhân dân. 5. Tòa án nhân dân và Vin kim sát nhân dân Toà án nhân dân và Vin kim sát nhân dân nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam, trong phm vi chc nng ca mình, có nhim v bo v pháp ch xã hi ch ngha, bo v ch xã hi ch ngha và quyn làm ch ca nhân dân, bo v tài sn ca Nhà nc, ca tp th, bo v tính mng, tài sn, t do, danh d và nhân phm ca công dân. a. Tòa án nhân dân - Toà án nhân dân ti cao, các Toà án nhân dân a phng, các Toà án quân s và các Toà án khác do lut nh là nhng c quan xét x ca nc Cng hoà xã hi ch ngha Vit Nam. (iu 127, Hin pháp 1992)

13

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

- V t chc toà án: c quy nh trong Hin pháp 1992 và Lut t chc Toà án 2002, gm: + Tòa án nhân dân ti cao; + Các Tòa án nhân dân tnh, thành ph trc thuc trung ng; + Các Tòa án nhân dân huyn, qun, th xã, thành ph thuc tnh; + Các Tòa án quân s: TAQSTW, TAQS quân khu và t ng ng; Toà án khu vc. + Các Tòa án khác do lut nh. - Nguyên tc t chc và hot ng ca Toà án: c quy nh trong Hin pháp 1992 và Lut t chc Toà án nhân dân (2002) b. Vin kim sát nhân dân

- V t chc: c quy nh trong Hin pháp 1992 và Lut t chc Toà án 2002, gm có: + Vin kim sát nhân dân ti cao. + Vin kim sá t nhân dân a phng (cp tnh, cp huyn). + Vin kim sát quân s. - Nhim v là kim sát các hot ng t pháp và thc hành quyn công t Nhà nc trong phm vi thm quyn do lut nh, m bo cho pháp lut c chp hành nghiêm chnh và thng nht.

- Nguyên tc t chc và hot ng ca Vin kim sát: c quy nh trong Hin pháp 1992 và Lut t chc Vin kim sát nhân dân (2002) III. XÂY DNG VÀ HOÀN THIN NHÀ NC CNG HOÀ XÃ HI CH NGHA VIT NAM 1. Thc trng a. Thành tu Trong nhng nm qua, ng ta ã giành nhiu trí tu, công sc cho vic cng c hoàn thin Nhà nc, và trên thc t ã t c nhng thành tu nh i hi XI ca ng ã ánh giá: "Vic xây dng Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha c y mnh, hiu lc và hiu qu hot ng c nâng lên", c th: * Quc hi: - Tip tc c kin toàn v t chc, có nhiu i mi, nâng cao cht lng hot ng. - H thng pháp lut c b sung. Hot ng giám sát ã tp trung vào nhng vn bc xúc, quan trng nht ca t nc. - Vic tho lun, quyt nh k hoch phát trin kinh t - xã hi, d toán ngân sách Nhà nc, các d án, công trình trng im quc gia có cht lng và thc cht hn.

14

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

- U ban Thng v Quc hi, Hi ng Dân tc, các u ban ca Quc hi có nhiu ci tin ni dung, phng pháp công tác; cao trách nhim ca i biu Quc hi. * B máy hành chính Nhà nc: - C cu t chc, b máy ca Chính ph c sp xp, iu chnh, gim u mi theo hng t chc các b qun lý a ngành, a lnh vc. - Qun lý, iu hành ca Chính ph, các b nng ng, tp trung nhiu hn vào qun lý v mô và gii quyt nhng vn ln, quan trng. - Ci cách hành chính tip tc c chú trng, ã rà soát, bc u tng hp thành b th tc hành chính thng nht và công b công khai. V ic thc hin thí im i mi v t chc b máy chính quyn a phng (không t chc hi ng nhân dân qun, huyn, phng) c tp trung ch o rút kinh nghim. * C quan t pháp - T chc và hot ng ca các c quan t pháp có mt s i mi. Vi c tng thm quyn cho toà án cp huyn, nâng cao cht lng tranh tng ti phiên toà, cao vai trò ca lut s trong t tng c thc hin bc u có kt qu. - Vic thc hin các th tc t tng ngày càng tt hn, hn ch c tình trng iu tra, truy t, xét x oan, sai hay b lt ti phm. Cht lng hot ng iu tra, truy t, xét x, thi hành án c nâng lên. * Công tác phòng, chng tham nhng, lãng phí Vic thc hin Ngh quyt Trung ng 3 Khóa X v tng cng s lãnh o ca ng i vi và Lut Phòng, chng tham nhng, Lut Thc hành tit kim, chng lãng phí c ch o tích cc, t mt s kt qu. Nhiu v án tham nhng c a ra xét x. Trên mt s lnh vc, lãng phí, tham nhng c kim ch. b. Hn ch "Xây dng Nhà nc pháp quy n xã hi ch ngha cha theo kp yêu cu phát trin kinh t và qun lý t nc", c th: - Nng lc xây dng th ch, qun lý, iu hành, t chc thc thi pháp lut còn yu. - T chc b máy nhiu c quan còn cha hp lý, biên ch cán b, công chc tng thêm; chc nng, nhim v ca mt s c quan cha rõ, còn chng chéo. - Cht lng i ng cán b, công chc cha áp ng c yêu cu nhim v trong tình hình mi ca t nc. - Ci cách hành chính cha t yêu cu ra; th tc hành chính còn gâ y phin hà cho t chc và công dân. - Nng lc d báo, hiu lc, hiu qu qun lý ca Nhà nc trên mt s lnh vc yu; phân cp mnh nhng thiu kim tra, kim soát; trt t, k cng xã hi không nghiêm.

15

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

- Ci cách t pháp còn chm, cha ng b. Công tác iu tra, giam gi, truy t, xét x trong mt s trng hp cha chính xác; án tn ng, án b hu, b ci sa còn nhiu. - Công tác phòng, chng tham nhng, lãng phí cha t c yêu cu ra. Quan liêu, tham nhng, lãng phí vn còn nghiêm trng, vi nhng biu hin tinh vi, phc tp, cha c ngn chn, y lùi, gây bc xúc xã hi. Nam 2. Phng hng xây dng, hoàn thin Nhà nc pháp quyn X HCN Vit

y mnh xây dng và tng bc hoàn thin Nhà nc pháp quyn X HCN Nam, trong thi gian ti cn tp trung vào bn ni dung ln sau ây : Vit a. Nâng cao nhn thc v xây dng Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha. - Tip tc y mnh vic xây dng và hoàn thin Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha, bo m Nhà nc ta thc s là ca nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do ng lãnh o; - Thc hin tt chc nng qun lý kinh t, qun lý x ã hi; gii quyt úng mi quan h gia Nhà nc vi các t chc khác trong h thng chính tr, vi nhân dân, vi th trng. - Nâng cao nng lc qun lý và iu hành ca Nhà nc theo pháp lut, tng cng pháp ch xã hi ch ngha và k lut, k cng. Nhà nc chm lo, phc v nhân dân, bo m quyn, li ích chính áng ca mi ngi dân. - Nghiên cu xây dng, b sung các th ch và c ch vn hành c th bo m nguyên tc tt c quyn lc Nhà nc thuc v nhân dân và nguyên tc quyn lc Nhà nc là thng nht, có s phân công, phi hp và kim soát gia các c quan trong vic thc hin quyn lp pháp, hành pháp và t pháp. - Nâng cao vai trò và hiu lc qun lý kinh t ca Nhà nc phù hp vi yêu cu phát trin kinh t th trng nh hng xã hi ch ngha. - Tip tc hoàn thin h thng pháp lut, c ch, chính sách vn hành có hiu qu nn kinh t và thc hin tt các cam kt quc t, bo v li ích quc gia, dân tc. - Khn trng nghiên cu, sa i, b sung Hin pháp nm 1992 (ã c sa i, b sung nm 2001) phù hp vi tình hình mi. Tip tc xây dng, tng bc hoàn thin c ch kim tra, giám sát tính hp hin, hp pháp trong các ho t ng và quyt nh ca các c quan công quyn. b. Tip tc i mi t chc, hot ng ca b máy Nhà nc * i mi t chc và hot ng ca Quc hi - Hoàn thin c ch bu c i biu Quc hi c tri la chn và bu nhng ngi thc s tiêu biu và o Quc hi. Nâng cao cht lng i biu Quc hi, tng hp lý s lng i biu chuyên trách; có c ch i biu Quc hi gn bó cht ch và có trách nhim vi c tri.

16

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

- Ci tin, nâng cao cht lng hot ng ca Hi ng Dân tc và các U ban ca Quc hi, cht lng hot ng ca i biu Quc hi và oàn i biu Quc hi. - Tip tc phát huy dân ch, tính công khai, i thoi trong tho lun, hot ng cht vn ti din àn Quc hi. - Tip tc i mi và nâng cao cht lng công tác xây dng ph áp lut, trc ht là quy trình xây dng lut, pháp lnh; lut, pháp lnh cn quy nh c th, tng tính kh thi a nhanh vào cuc sng. - Thc hin tt hn nhim v quyt nh và giám sát các vn quan trng ca t nc, nht là các công trình trng im ca quc gia, vic phân b và thc hin ngân sách; giám sát hot ng ca các c quan t pháp, công tác phòng, chng quan liêu, tham nhng, lãng phí. * Tip tc y mnh ci cách hành chính - Tip tc i mi t chc và hot ng ca Chính ph the o hng xây dng nn hành chính thng nht, thông sut, trong sch, vng mnh, có hiu lc, hiu qu, t chc tinh gn và hp lý; tng tính dân ch và pháp quyn trong iu hành ca Chính ph; - Nâng cao nng lc d báo, ng phó và gii quyt kp thi nhng vn mi phát sinh. - Xác nh rõ chc nng, nhim v, quyn hn, trách nhim, t chc ca các b, c quan ngang b; khc phc tình trng b trng hoc trùng lp v chc nng, nhim v gia các b, ngành. - Tng kt, ánh giá vic thc hin ch trng sp xp các b, s, ban, ngành qun lý a ngành, a lnh vc có ch trng, gii pháp phù hp. - Thc hin phân cp hp lý cho chính quyn a phng i ôi vi nâng cao cht lng quy hoch và tng cng thanh tra, kim tra, giám sát ca trung ng , gn quyn hn vi trách nhim c giao. - y mnh ci cách hành chính, nht là th tc hành chính; gim mnh và bãi các loi th tc hành chính gây phin hà cho t chc và công dân. Nâng cao nng b lc, cht lng xây dng và t chc thc hin các c ch, chính sách. y mnh xã hi hoá các loi dch v công phù hp vi c ch kinh t th trng nh hng xã hi ch ngha. * y mnh vic thc hin Chin lc ci cách t pháp n nm 2020 , xây dng h thng t pháp trong sch, vng mnh, bo v công lý, tôn trng và bo v quyn con ngi. - Hoàn thin chính sách, pháp lut v hình s, dân s, th tc t tng t pháp và v t chc b máy các c quan t pháp, bo m tính khoa hc, ng b, cao tính c lp, khách quan, tuân th pháp lut ca tng c quan và chc danh t pháp. - i mi h thng t chc Toà án theo thm quyn xét x, bo m ci cách hot ng xét x là trng tâm ca ci cách hot ng t pháp; m rng thm quyn xét x ca toà án i vi các khiu kin hành chính.

17

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

- Vin Kim sát nhân dân c t chc phù hp vi h thng t chc toà án, bo m tt hn các iu kin Vin Kim sát nhân dân thc hin hiu qu chc nng thc hành quyn công t và kim sát các hot ng t pháp. - Sp xp, kin toàn t chc và hot ng ca c qua n iu tra theo hng thu gn u mi; xác nh rõ hot ng iu tra theo t tng và hot ng trinh sát trong u tranh phòng, chng ti phm. - Tip tc i mi và kin toàn các t chc b tr t pháp. Nâng cao trình chuyên môn, nghip v và o c ngh nghip ca i ng cán b t pháp và b tr t pháp. Tng cng các c ch giám sát, bo m s tham gia giám sát ca nhân dân i vi hot ng t pháp. * Tip tc i mi t chc hot ng ca chính quyn a phng - Nâng cao cht lng hot ng ca Hi ng nhân dân và U ban nhân dân các cp, bo m quyn t ch và t chu trách nhim trong vic quyt nh và t chc thc hin nhng chính sách trong phm vi c phân cp. o. - Nghiên cu t chc, thm quyn ca chính quyn nông thôn, ô th, h i

- Tip tc thc hin thí im ch trng không t chc Hi ng nhân dân huyn, qun, phng. 3. Xây dng i ng cán b, công chc trong sch, có nng lc áp ng yêu cu trong tình hình mi - Rà soát, b sung, hoàn thin quy ch qun lý cán b, công chc; phân nh rõ chc nng, nhim v, trách nhim và thm quyn ca mi cán b, công chc; tng cng tính công khai, minh bch, trách nhim ca hot ng công v. - Nâng cao cht lng i ng cán b, công chc c v bn lnh chính tr, phm cht o c, nng lc lãnh o, ch o, iu hành, qun lý Nhà nc. Có chính sách ãi ng, ng viên, khuyn khích cán b, công chc hoàn thành nhim v và có c ch loi b, bãi min nhng ngi không hoàn thành nhim v, vi phm k lut, mt uy tín vi nhân dân. - Tng kt vic thc hin "nht th hoá" mt s chc v lãnh o ng, Nhà nc có ch trng phù hp. Thc hin bu c, b nhim li chc v lãnh o theo hng cp trng gii thiu cp phó cp có thm quyn xem xét, quyt nh. 4. Tích cc thc hành tit kim, phòng nga và kiên quyt chng tham nhng, lãng phí - Phòng và chng tham nhng, lãng phí, thc hành tit kim là nhim v va cp bách, va lâu dài. Mi cán b lãnh o ca ng, Nhà nc, Mt trn T quc, các oàn th nhân dân t trung ng n c s và tng ng viên, trc ht là ngi ng u phi gng mu thc hin và trc tip tham gia u tranh phòng, chng tham nhng, lãng phí. - Tip tc hoàn thin th ch và y mnh CCHC phc v phòng, chng tham nhng, lãng phí, tp trung vào các lnh vc d xy ra tham nhng, lãng phí.

18

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

- Nghiên cu phân cp, quy nh rõ chc nng cho các ngành, các cp trong phòng, chng tham nhng. Chú trng các bin pháp phòng nga tham nhng, lãng phí. Thc hin ch công khai, minh bch v kinh t, tài chính trong các c quan hành chính, n v cung ng dch v công, doanh nghip Nhà nc. Công khai, minh bch v c ch, chính sách, các d án u t, xây dng c bn, mua sm t ngân sách Nhà nc, huy ng óng góp ca nhân dân, qun lý và s d ng t ai, tài sn công, công tác tip nhn, b nhim cán b. - Thc hin có hiu qu vic kê khai và công khai tài sn, thu nhp ca cán b, công chc theo quy nh. - Ci cách chính sách tin lng, thu nhp, chính sách nhà bo m cuc sng cho cán b, công chc góp phn phòng, chng tham nhng. Hoàn thin các quy nh trách nhim ca ngi ng u khi c quan, t chc, n v xy ra tham nhng, lãng phí. - X lý úng pháp lut, kp thi, công khai cán b tham nhng; tch thu, sung công tài sn tham nhng, tài sn có ngun gc t tham nhng. Xây dng ch tài x lý nhng t chc, cá nhân gây tht thoát, lãng phí ln tài sn ca Nhà nc và nhân dân. - Tng cng công tác kim toán, thanh tra, kim tra, giám sát ca các c quan chc nng. Có c ch khuyn khích và bo v nhng ngi u tranh chng tham nhng, lãng phí, tiêu cc; ng thi k lut nghiêm nhng ngi bao che, c tình ngn cn vic chng tham nhng, lãng phí hoc li dng vic t cáo tham nhng vu khng, làm hi ngi khác, gây mt oàn kt ni b. Tôn vinh nhng tm gng liêm chính. Tng kt, ánh giá c ch và mô hình t chc c quan phòng, chng tham nhng có ch trng, gii pháp phù hp. - Coi trng và nâng cao vai trò ca các c quan dân c, ca Mt trn T quc, các oàn th nhân dân, các phng tin thông tin i chúng và ca nhân dân trong vic giám sát cán b, công chc, phát hin, u tranh chng tham nhng, lãng phí; c v, ng viên phong trào tit kim trong sn xut và tiêu dùng. TÀI LIU THAM KHO CHUYÊN 2 Hc vin Hành chính quc gia, Tài liu bi dng qun lý hành chính Nhà (Chng trình chuyên viên) phn I, Nhà xut bn khoa hc và k thut, 2010. nc 1. ng Cng sn Vit Nam, Vn kin i hi i biu toàn quc ln th XI, Nhà xut bn chính tr quc gia, 2011. 2. Hin pháp 1992 (sa i, b sung nm 2001). 3. Lut T chc Quc hi 2001. 4. Lut T chc Chính ph 2001. 5. Lut T chc Hi ng nhân dân và U ban nhân dân 2003. 6. Lut t chc Toà án nhân dân 2002. 7. Lut t chc Vin kim sát nhân dân 2002.

19

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

8. Ngh nh s 13/2008/N-CP ngày 04/02/2008 ca Chính ph quy nh v t chc các c quan chuyên môn thuc y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ng. 9. Ngh nh s 14/2008/N-CP ngày 04/02/2008 ca Chính ph quy nh v t chc các c quan chuyên môn thuc y ban nhân dân huyn, qun, th xã, thành ph thuc tnh. 10. Các Thông t ca B Ni v và Liên b chc nng, nhim v, quyn hn, t chc và biên ch ca các c quan thuc y ban nhân dân cp tnh, cp huyn; các c quan trc thuc S...

20

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

CHUYÊN 3 MT S VN V CÔNG V, CÔNG CHC I. CÔNG V VÀ NN CÔNG V 1. Công v và c trng c bn ca công v a. Công v Công v là mt yu t quan trng ca nn hành chính quc gia. Nó bao gm các hot ng thc hin nhim v qun lý nhà nc, thi hành lut pháp, a pháp lut vào i sng và qun lý, s dng có hiu qu ngun lc con ngi, tài sn và ngân sách nhà nc phc v nhim v chính tr và phát tri n mi mt i sng xã hi ca t nc. Khác vi các loi hot ng thông thng khác, công v là hot ng da trên c s s dng quyn lc nhà nc. Nó c bo m bng quyn lc nhà nc và nhm s dng quyn lc ó thc hin các nhim v qun lý c a nhà nc. Hot ng công v là hot ng có t chc và tuân th nhng quy ch bt buc, theo trt t có tính cht th bc cht ch th tc, chính quy và liên tc. Công v là mt loi lao ng xã hi, là công vic nhà nc (hot ng nhà nc) mang tính t chc, quyn lc - pháp lý c thc thi bi i ng công chc hoc nhng ngi khác khi c nhà nc trao quyn nhm bo m thc hin các chc nng ca nhà nc trong quá trình qun lý các mt hot ng ca i sng xã hi và mang tính phc v xã hi, phc v công dân. Công v trong hành chính nhà nc là mt b phn ca công v nói chung. Công v là hot ng mang tính quyn lc công, tính pháp lý ca tt c các công chc (ngi làm công cho Nhà nc) nhm bo m cho xã hi vn hành có iu hoà, iu chnh. Hot ng công v ca công chc là vic thc hin nhim v, quyn hn ca công chc theo quy nh ca Lut Cán b, công chc và các quy nh pháp lut khác có liên quan. b. c trng c bn ca công v T góc khoa hc hành chính mà xem xét, công v có nhng tính cht, c im c bn sau: Mt là, công v trc ht là hot ng có tính phc v. Hot ng hành chính thc cht là nhm a các chính sách, pháp lut do các c quan quyn lc nhà nc, c quan hành chính nhà nc và c các c quan khác có thm quyn ban hành vào i sng xã hi; do ó, công v mang tính cht phc v quyn lp pháp, quyn hành pháp và quyn t pháp. ng thi, hot ng hành chính còn mang tính cht phc v dân chúng áp ng các quyn ch th ca cá nhân, t chc; cung cp các dch v hành chính cho các cá nhân, t chc. Hai là, hot ng công v ca cán b, công chc có tính chuyên nghip. Tính cht này bt ngun t nhng c im ca các c quan hành chính nhà nc, ca các

21

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

b phn hành chính trong các c quan khác ca nhà nc nhm bo m cho hot ng nhà nc c n nh, liên tc có kh nng gii quyt các vn ny sinh trong vic thc hin các chc nng, nhim v ca c quan nhà n c. iu này òi hi thc thi công v các công chc phi c ào to và bi d ng chuyên môn nghip v, các k nng hành chính th ng xuyên. Ba là, hot ng công v ca công chc là nhng hot ng không trc tip to ra ca ci vt cht cho xã hi nh ng ó là hot ng bo m các iu kin, h tr, t chc qun lý hot ng sn xut các giá tr vt cht và các giá tr tinh thn trong xã hi. Bn là, hot ng công v c bo m bng ngân sách nhà n c. Nm là, hot ng công v nhà nc c iu chnh bng pháp lut, ch yu là các quy phm ca lut hành chính. Hot ng công v nhà nc dù quan nim theo cách nào thì ó vn là hot ng gn vi quyn lc, do ó hn ch lm dng quyn lc phi t quyn lc trong mt gii hn, mt khuôn kh nht nh. iu ó ch có th thc hin c trên c s ca pháp lut. Pháp lut iu chnh nhng khía cch cn bn nht ca nn công v nhà nc. Nhng c im này xác nh hot ng công v ca cán b, công chc nh mt dng hot ng chuyên bit, chuyên nghip, gn vi quyn lc nhà n c và mang tính phc v, khác vi nhng hot ng chính tr, vi các loi hot ng sn xut Trong thi hành công v cn tuân th các nguyên tc sau: - Tuân th Hin pháp và pháp lut. - Bo v li ích ca Nhà nc, quyn, li ích hp pháp ca t chc, công dân. - Công khai, minh bch, úng thm quyn và có s kim tra, giám sát. - Bo m tính h thng, thng nht, liên tc, thông sut và hiu qu. Bo m th bc hành chính và s phi hp cht ch. 2. Nn công v Nn công v là mt h thng gm tt c công v và các iu kin (quyn lc pháp lý) cho công v c tin hành. Nn công v gm: - H thng pháp lut quy nh các hot ng ca các c quan thc thi công v (c quan thc thi quyn hành pháp). H thng này bao gm Hin pháp, các o lut và các vn bn quy phm pháp lut khác do các c quan quyn lc nhà nc có thm quyn ban hành. - H thng vn bn pháp quy quy nh cách thc tin hành công v (th tc, quy tc, quy ch, iu kin) do Chính ph hoc c quan hành chính nhà nc có thm quyn ban hành. - Công chc - ht nhân ca nn công v - ch th tin hành các công v c th. - Công s - ni t chc tin hành các công v.

22

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

II. CÔNG CHC 1. Khái nim, phân loi công chc a. Khái nim công chc Công chc là công dân Vit Nam, c tuyn dng, b nhim và o ngch, chc v, chc danh trong c quan ca ng Cng sn Vit Nam, Nhà nc, t chc chính tr - xã hi trung ng, cp tnh, cp huyn; trong c quan, n v thuc Quân i nhân dân mà không phi là s quan, quân nhân chuyên nghip, công nhân quc phòng; trong c quan, n v thuc Công an nhân dân mà không phi là s quan, h s quan chuyên nghip và trong b máy lãnh o, qun lý ca n v s nghip công lp ca ng Cng sn Vit Nam, Nhà nc, t chc chính tr - xã hi (sau ây gi chung là n v s nghip công lp), trong biên ch và hng lng t ngân sách nhà nc; i vi công chc trong b máy lãnh o, qun lý ca n v s nghip công lp thì lng c bo m t qu lng ca n v s nghip công lp theo quy nh ca pháp lut. Công chc cp xã là công dân Vit Nam c tuyn dng gi mt chc danh chuyên môn, nghip v thuc y ban nhân dân cp xã, trong biên ch và hng lng t ngân sách nhà nc. (iu 4 - Lut Cán b, công chc 2008). Cn c xác nh công chc (iu 2, Ngh nh s 06/2010/N-CP, ngày 25/01/2010: Công chc là công dân Vit Nam, c tuyn dng, b nhim vào ngch, chc v, chc danh, trong biên ch, h ng lng t ngân sách nhà n c hoc c bo m t qu lng ca n v s nghip công lp theo quy nh ca pháp lut, làm vic trong các c quan, t chc, n v theo quy nh (ti Ngh nh s 06/2010/N-CP). b. Phân loi công chc * Cn c vào ngch c b nhim, công chc c phân loi nh sau: - Loi A gm nhng ngi c b nhim vào ngch chuyên viên cao cp hoc tng ng; - Loi B gm nhng ngi c b nhim vào ngch chuyên viên chính hoc tng ng; - Loi C gm nhng ngi c b nhim vào ngch chuyên viên hoc tng ng; - Loi D gm nhng ngi c b nhim vào ngch cán s hoc tng ng ch nhân viên. và ng * Cn c vào v trí công tác, công chc c phân loi nh sau: - Công chc gi chc v lãnh o, qun lý; - Công chc không gi chc v lãnh o, qun lý. (iu 34 - Lut Cán b, công chc 2008). 2. Quyn li và ngha v ca công chc

23

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

a. Ngha v Ngha v ca công chc c pháp lut iu chnh, mang tính n phng bt buc phi thi hành, do o c công v iu chnh theo nguyên tc hiu lc, hiu qu, nng sut, cht lng. Ngha v công chc mang tính tác phong th hin hình thc hành vi ng x ca công chc. Các ngha v c th ca công chc: - i vi ng, Nhà nc và nhân dân: + Trung thành vi ng Cng sn Vit Nam, Nhà nc Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam; bo v danh d T quc và li ích quc gia. + Tôn trng nhân dân, tn ty phc v nhân dân. + Liên h cht ch vi nhân dân, lng nghe ý kin và chu s g iám sát ca nhân dân. + Chp hành nghiêm chnh ng li, ch trng, chính sách ca ng và pháp lut ca Nhà nc. - Trong thi hành công v: + Thc hin úng, y và chu trách nhim v kt qu thc hin nhim v, quyn hn c giao. + Có ý thc t chc k lut; nghiêm chnh chp hành ni quy, quy ch ca c quan, t chc, n v; báo cáo ngi có thm quyn khi phát hin hành vi vi phm pháp lut trong c quan, t chc, n v; bo v bí mt nhà nc. + Ch ng và phi hp cht ch trong thi hành công v; gi gìn oàn kt trong c quan, t chc, n v. + Bo v, qun lý và s dng hiu qu, tit kim tài sn nhà nc c giao. + Chp hành quyt nh ca cp trên. Khi có cn c cho rng quyt nh ó là trái pháp lut thì phi kp thi báo cáo bng vn bn vi ngi ra quyt nh; trng hp ngi ra quyt nh vn quyt nh vic thi hành thì phi có vn bn và ngi thi hành phi chp hành nhng không chu trách nhim v hu qu ca vic thi hành, ng thi báo cáo cp trên trc tip ca ngi r a quyt nh. Ngi ra quyt nh phi chu trách nhim trc pháp lut v quyt nh ca mình. + Các ngha v khác theo quy nh ca pháp lut. - i vi công chc là ngi ng u c quan, t chc, n v: Ngoài vic thc hin các ngha v trên, công ch c là ngi ng u c quan, t chc, n v còn phi thc hin các ngha v sau ây: + Ch o t chc thc hin nhim v c giao và chu trách nhim v kt qu hot ng ca c quan, t chc, n v; + Kim tra, ôn c, hng dn vic thi hành công v ca công chc; + T chc thc hin các bin pháp phòng, chng quan liêu, tham nhng, thc hành tit kim, chng lãng phí và chu trách nhim v vic xy ra quan liêu, tham nhng, lãng phí trong c quan, t chc, n v;

24

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

+ T chc thc hin các quy nh ca pháp lut v dân ch c s, vn hóa công s trong c quan, t chc, n v; + Gii quyt kp thi, úng pháp lut, theo thm quyn hoc kin ngh c quan có thm quyn gii quyt khiu ni, t cáo và kin ngh ca cá nhân, t chc; + Các ngha v khác theo quy nh ca pháp lut. (Mc I - Chng II - Lut Cán b, công chc 2008) b. Quyn li Quyn li ca công chc c xác nh bng pháp lut trên c s thng nht, bình ng, công khai. Quyn li ca công chc là nhng gì công chc c nhn t Nhà nc và ó chính là ngha v Nhà nc phi thi hành. Các ngha v c th ca công chc: - c giao quyn tng xng vi nhim v. - c bo m trang thit b và các iu kin làm vic khác theo quy nh ca pháp lut. - c cung cp thông tin liên q uan n nhim v, quyn hn c giao. - c ào to, bi dng nâng cao trình chính tr, chuyên môn, nghip v. - c pháp lut bo v khi thi hành công v. - c Nhà nc bo m tin lng tng xng vi nhim v, quyn hn c giao, phù hp vi iu kin kinh t - xã hi ca t nc. - c hng tin làm thêm gi, tin làm êm, công tác phí và các ch khác theo quy nh ca pháp lut. - c ngh hàng nm, ngh l, ngh gii quyt vic riêng theo quy nh ca pháp lut v lao ng. - c bo m quyn hc tp, nghiên cu khoa hc, tham gia các hot ng kinh t, xã hi; c hng chính sách u ãi v nhà , phng tin i li, ch bo him xã hi, bo him y t theo quy nh ca pháp lut; nu b thng hoc hy sinh trong khi thi hành công v thì c xem xét hng ch , chính sách nh thng binh hoc c xem xét công nhn là lit s và các quyn khác theo quy nh ca pháp lut. (Mc II - Chng II - Lut Cán b, công chc 2008) 3. Nhng vic công chc không c làm - Trn tránh trách nhim, thoái thác nhim v c giao; gây bè phái, mt oàn kt; t ý b vic hoc tham gia ình công. - S dng tài sn ca Nhà nc và ca nhân dân trái pháp lut. - Li dng, lm dng nhim v, quyn hn; s dng thông tin liên quan n công v v li. - Phân bit i x dân tc, nam n, thành phn xã hi, tín ngng, tôn giáo di mi hình thc.

25

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

thc.

- Không c tit l thông tin liên quan n bí mt nhà nc di mi hình

- Ngoài nhng vic không c làm quy nh trên, công chc còn k hông c làm nhng vic liên quan n sn xut, kinh doanh, công tác nhân s quy nh ti Lut phòng, chng tham nhng, Lut thc hành tit kim, chng lãng phí và nhng vic khác theo quy nh ca pháp lut và ca c quan có thm quyn. III. TUYN DNG, S DNG VÀ QUN LÝ CÔNG CHC TRONG C QUAN NHÀ NC Vic s dng công chc c thc hin theo quy nh ti Lut Cán b, công 2008 và Ngh nh s 24/2010/N -CP ngày 15/3/2010 ca Chính ph quy nh chc v tuyn dng, s dng và qun lý công chc. 1. Tuy n dng công chc - Vic tuyn dng công chc phi cn c vào yêu cu nhim v, v trí vic làm và ch tiêu biên ch. C quan s dng công chc có trách nhim xác nh, mô t v trí vic làm, xây dng k hoch tuyn dng công chc hàng nm, báo cáo c quan qun lý công chc phê duyt làm cn c tuyn dng công chc. - C quan có thm quyn tuyn dng công chc c quy nh ti iu 39, Lut Cán b, công chc phi thông báo công khai v tiêu chun, iu kin, s lng cn tuyn, thi hn, a im tip nhn h s ca ngi ng ký d tuyn; lp danh sách nhng ngi iu kin d tuyn và niêm yt công khai ti tr s làm vic. - Nhng ngi có iu kin sau ây c ng ký d tuyn công chc: + Có mt quc tch là quc tch Vit Nam; + 18 tui tr lên; + Có n d tuyn; có lý lch rõ ràng; + Có vn bng, chng ch phù hp; + Có phm cht chính tr, o c tt; + sc kho thc hin nhim v; + Các iu kin khác theo yêu cu ca v trí d tuyn. - Vic tuyn dng công chc c thc hin th ông qua thi tuyn. Nhng ngi cam kt tình nguyn làm vic t 05 nm tr lên min núi, biên gii, hi o, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tc thiu s, vùng có iu kin kinh t - xã hi c bit khó khn thì c tuyn dng thông qua xét tuyn. + i vi phng thc thi tuyn: Thc hin thi 04 môn: Môn kin thc chung t); môn nghip v chuyên ngành (01 bài trc nghim, 01 bài thi vit); môn (thi vi ngoi ng (thi vit hoc vn áp), môn tin hc vn phòng (thi thc hành trên máy hoc trc nghim). + Ni dung xét tuyn: Kt qu hc tp ca ngi d tuyn và phng vn v trình chuyên môn, nghip v ca ngi d tuyn.

26

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

Cn c s lng ngi ng ký d tuyn (t 30 ngi tr lên), ngi ng u c quan có thm quyn tuyn dng quyt nh thành lp Hi ng thi tuyn khi t chc thi tuyn và Hi ng xét tuyn khi t chc xét tuyn. - Ngi c tuyn dng vào công chc phi thc hin ch tp s (12 tháng i vi công chc loi C, 06 tháng i vi công chc loi D) tr trng hp ngi c tuyn dng ã c ó thi gian công tác có óng BHXH bt buc bng hoc ln hn thi gian tp s quy nh. Thi gian tp s không c tính vào thi gian xét nâng lng. Ngi ng u c quan s dng công chc ánh giá phm cht chính tr, o c và kt qu công vic ca n gi tp s, trng hp t yêu cu thì ngh c quan qun lý công chc ra quyt nh b nhim và xp lng cho công chc c tuyn dng. Quyt nh tuyn dng b hy b trong trng hp ngi tp s không hoàn thành nhim v hoc b x lý k lut t khin trách tr lên trong thi gian tp s. 2. S dng công chc a. B trí, phân công công tác Khi c b nhim vào ngch công chc, công chc c b trí, phân công, giao nhim v và c bo m các iu kin cn thit công chc thi hành nhim v. Vic b trí, phân công công tác cho công chc phi m bo phù hp gia quyn hn và nhim v c giao vi chc danh, chc v và ngch công chc c b nhim. b. Chuyn ngch và nâng ngch công chc Ngch là tên gi th hin th bc v nng lc và trình c huyên môn, nghip v ca công chc. Thc hin chuyn ngch công chc khi công chc thay i v trí vic làm hoc theo quy nh phi chuyn i v trí công tác mà ngch công chc ang gi không phù hp vi yêu cu ngch công chc ca v trí vic làm mi. Công chc có nng lc, trình chuyên môn, nghip v m nhn v trí vic làm tng ng vi ngch công chc cao hn ngch công chc hin gi trong cùng ngành chuyên môn thì có th c nâng ngch. Vic nâng ngch cho công chc phi thông qua k thi nâng ngch theo quy nh. c. ào to, bi dng công chc C quan, n v qun lý công chc có trách nhim xây dng và công khai quy hoch, k hoch ào to, bi dng to ngun và nâng cao nng lc, trình chuyên môn, nghip v ca công chc. C quan, n v s dng công chc có trách nhim to iu kin công chc tham gia ào to, bi dng nâng cao nng lc, trình chuyên môn, nghip v ca công chc. Ch ào to, bi dng bao gm: Hng dn tp s; Bi dng theo tiêu n ngch công chc; Bi dng theo tiêu chun chc v lãnh o, qun lý; Bi chu dng bt buc ti thiu kin thc, k nng chuyên ngành hàng nm. d. iu ng, luân chuyn, bit phái công chc Ngi ng u c quan, t chc, n v c phân công, phân cp qun lý công chc quyt nh vic iu ng, luân chuyn, bit phái công chc.

27

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

iu ng là vic cán b, công chc c c quan có thm quyn quyt nh chuyn t c quan, t chc, n v này n làm vic c quan, t chc, n v khác. Vic iu ng công chc c thc h in trong các trng hp: Theo yêu cu, nhim v c th; Chuyn i v trí công tác theo quy nh ca pháp lut; Theo quy hoch, k hoch s dng công chc trong c quan, t chc, n v và gia các c quan, t chc, n v theo quyt nh ca c quan có t hm quyn. Vic iu ng công chc phi cn c vào yêu cu nhim v và phm cht chính tr, o c, nng lc, trình chuyên môn, nghip v ca công chc. Luân chuyn là vic cán b, công chc lãnh o, qun lý c c hoc b nhim gi mt chc danh lã nh o, qun lý khác trong mt thi hn nht nh tip tc c ào to, bi dng và rèn luyn theo yêu cu nhim v. Vic luân chuyn công chc ch thc hin i vi công chc gi chc v lãnh o, qun lý và trong quy hoch vào các chc v lãnh o, qun lý cao hn. Các trng hp luân chuyn: Theo yêu cu nhim v, quy hoch, k hoch s dng công chc ca c quan, t chc, n v; Luân chuyn gia TW và a phng, gia các ngành, các lnh vc theo quy hoch nhm tip tc rèn luyn, ào to, bi d ng công chc lãnh o, qun lý. Bit phái là vic công chc ca c quan, t chc, n v này c c n làm vic ti c quan, t chc, n v khác theo yêu cu nhim v. C quan, t chc, n v qun lý công chc bit phái công chc n làm vic c quan , t chc, n v khác theo yêu cu nhim v. Vic bit phái công chc c thc hin theo nhim v t xut, cp bách hoc thc hin công vic ch cn gii quyt trong mt thi gian nht nh. Vic bit phái công chc không quá 03 nm tr mt s ngành, lnh vc do Chính ph quy nh. e. T chc, min nhim i vi công chc - T chc là vic cán b, công chc lãnh o, qun lý ngh c thôi gi chc v khi cha ht nhim k hoc cha ht thi hn b nhim. Công chc lãnh o, qun lý có th t chc trong các trng hp sau: + T chc chuyn giao v trí lãnh o, qun lý; + Không sc khe, nng lc, uy tín hoàn thành chc trách, nhim v c giao; + Công chc nhn thy sai phm, khuyt im ca c quan, t chc, n v hoc ca cp di có liên quan n trách nhim ca mình; + Có nguyn vng xin t chc vì các lý do cá nhân khác. - Min nhim là vic cán b, công chc c thôi gi chc v, chc danh khi cha ht nhim k hoc cha ht thi hn b nhim. Vic min nhim i vi công chc c thc hin trong các trng hp sau: + c cp có thm quyn iu ng, luân chuyn, b trí, phân công công tác khác mà không c kiêm nhim chc v c; + Không sc khe tip tc lãnh o, qun lý; + Không hoàn thành nhim v hoc vi phm k lut ca ng, vi phm pháp lut ca Nhà nc nhng cha n mc b k lut bng hình thc cách chc;

28

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

+ Không nng lc, uy tín làm vic; + Vi phm quy nh ca c quan có thm quyn v bo v chính tr ni b. Công chc lãnh o, qun lý sau khi t chc hoc min nhim c b trí công tác phù hp vi chuyên môn, nghip v c ào to hoc ngh hu, thôi vic. f. Thôi vic, ngh hu i vi công chc - Công chc c hng ch thôi vic nu thuc mt trong các trng hp sau: Do sp xp t ch c; Theo nguyn vng và c cp có thm quyn ng ý; 02 nm liên tip không hoàn thành nhim v. Không gii quyt thôi vic i vi công chc ang trong thi gian xem xét k lut hoc truy cu trách nhim hình s. Không gii quyt thôi vic i vi công chc n ang mang thai hoc nuôi con di 36 tháng tui, tr trng hp xin thôi vic theo nguyn vng. - Công chc có iu kin, tui i và thi gian óng BHXH theo quy nh i iu 145,146 ca B Lut lao ng thì c ngh hu. t g. ánh giá công chc ánh giá công chc làm rõ phm cht chính tr, o c, nng lc, trình chuyên môn, nghip v, kt qu thc hin nhim v c giao . Kt qu ánh giá là cn c b trí, s dng, b nhim, ào to, bi dng, khen thng, k lut và thc hin chính sách i vi công chc. ánh giá công chc cn phi m bo các nguyên tc: m bo khách quan, công bng; Gn vi tiêu chun chc danh; Da vào kt qu thc thi công v; Gn lin vi các hình thc x lý k lut hoc khen thng. Công chc nói chung c ánh giá theo các ni dung sau: nc; - Chp hành ng li, ch trng, chính sách ca ng và pháp lut ca Nhà - Phm cht chính tr, o c, li sng, tác phong và l li làm vic; - Nng lc, trình chuyên môn, nghip v; - Tin và kt qu thc hin nhim v; - Tinh thn trách nhim và phi hp trong thc hin nhim v; - Thái phc v nhân dân. Cn c vào kt qu ánh giá, công chc c phân loi ánh giá theo các mc: - Hoàn thành xut sc nhim v; - Hoàn thành tt nhim v; - Hoàn thành nhim v nhng còn hn ch v nng lc; - Không hoàn thành nhim v. 3. Khen thng và x lý vi phm a. Khen thng Khen thng là s khng nh vic hoàn thành tt ngha v ca công chc thông qua hiu qu thc thi các công v c th. Công chc có thành tích trong công v thì c khen thng theo quy nh ca pháp lut v thi ua khen thng.

29

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

Hình thc khen thng: - Hình thc tôn vinh danh d; - Hình thc vt cht; - Hình thc kt hp các danh d, tôn vinh và vt cht. Công chc c khen th ng do có thành tích xut sc hoc công trng thì c nâng lng trc thi hn, c u tiên khi xem xét b nhim chc v cao hn nu c quan, t chc, n v có nhu cu. b. X lý vi phm k lut X lý vi phm k lut công chc trong trng hp này ch hiu là các hình thc k lut gn lin vi công v. K lut công chc i vi công v mang ý ngha ca k lut hành chính. iu ó cng gn lin vi nhng quyn li mà công chc có th không nhn c và trong trng hp cao nht, công chc không c làm trong nn công v. Công chc vi phm quy nh ca Lut Cán b công chc và các quy nh khác a pháp lut có liên quan thì tu theo tính cht, mc vi phm phi chu mt trong c nhng hình thc k lut sau: - Khin trách; - Cnh cáo; - H bc lng; - Giáng chc; - Cách chc; - Buc thôi vic. Hình thc giáng chc, cách chc ch áp dng i vi công chc gi chc v lãnh o, qun lý. X lý k lut công chc phi da trên các tiêu chun quy nh xem xét, không tu tin, không cm tính, m bo khách quan, công bng, nghiêm minh, úng pháp lut, mi hành vi vi phm pháp lut ch b x lý mt hình thc k lut. X lý k lut công chc là hình thc x lý i vi li công v, thông qua ó nhm làm cho hot ng công v tt hn. 4. Qun lý công chc Ni dung qun lý công chc bao gm: - Ban hành các vn bn quy phm pháp lut v công chc; - Xây dng k hoch, quy hoch công chc; - Quy nh ngch, chc danh, mã s công chc; mô t, quy nh v trí vic làm và c cu công chc; - Xác nh s lng và qu n lý biên ch công chc; - T chc thc hin vic tuyn dng, s dng công chc; - T chc thc hin ch ào to, bi dng i vi công chc;

30

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

- T chc thc hin ch tin lng và các ch , chính sách ãi ng i vi công chc; - T chc thc hin vic khen thng, k lut i vi công chc; - Thc hin ch thôi vic, ngh hu i vi công chc; - Thc hin ch báo cáo, thng kê và qun lý h s công chc; - Thanh tra, kim tra vic thi hành quy nh ca pháp lut v công chc; - Ch o, t chc gii quyt khiu ni, t cáo i vi công chc. Chính ph thng nht qun lý nhà nc v công chc. B Ni v chu trách nhim trc Chính ph thc hin qun lý nhà nc v công chc. B, c quan ngang b, U ban nhân dân cp tnh trong phm vi nhim v, quyn hn ca mình thc hin vic qun lý nhà nc v công chc theo phân công, phân cp ca Chính ph. U ban nhân dân cp huyn trong phm vi nhim v, quyn hn ca mình thc hin vic qun lý nhà nc v công chc theo phân cp ca U ban nhân dân cp tnh. C quan có thm quyn ca ng Cng sn Vit Nam, t chc chính tr - xã hi trong phm vi chc nng, nhim v ca mình thc hin vic qun lý công chc theo phân cp ca c quan có thm quyn và theo quy nh ca Chính ph. TÀI LIU THAM KHO CHUYÊN 3 1. Hc vin Hành chính quc gia, Tài liu bi dng qun lý hành chính nhà nc (Chng trình chuyên viên) phn I, Nhà xut bn khoa hc và k thut, 2010. 2. Lut Cán b, công chc 2008. 3. Ngh nh s 06/2010/N-CP ngày 25/01/2010 ca Chính ph quy nh nhng ngi là công chc. 4. Ngh nh s 24/2010/N-CP ngày 15/3/2010 ca Chính ph quy nh v tuyn dng, s dng và qun lý cô ng chc. 5. Ngh nh s 18/2010/N -CP ngày 05/3/2010 ca Chính ph v ào to, bi dng công chc. 6. Ngh nh s 34/2011/N-CP ngày 17/5/2011 ca Chính ph quy nh v x lý k lut i vi công chc. 7. Thông t s 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 ca B Ni v hng dn mt s iu ca Ngh nh 06/2010/N-CP. 8. Thông t s 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 ca B Ni v quy nh chi tit mt s iu v tuyn dng và nâng ngch công chc ca Ngh nh s 24/2010/N-CP.

31

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

CHUYÊN 4

NN HÀNH CHÍNH NHÀ N C VÀ CI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NC

I. NN HÀNH CHÍNH NHÀ NC 1. Hành chính nhà nc trong h thng quyn lc nhà nc Quyn lc nhà nc là mt loi quyn lc c bit c nhân dân trao cho Nhà nc và Nhà nc s dng quyn lc ó qun lý nhà nc nh m t c nhng mc tiêu chung ca Nhà nc. Quyn lc nhà nc là th toàn vn. Tuy nhiên, thc thi quyn lc nhà nc có nhiu hình thc t chc khác nhau. Vic t chc thc thi quyn lc nhà nc thng c chia thành ba nhóm: Thc thi quyn lp pháp; thc thi quyn hành pháp và thc thi quyn t pháp. Theo quy nh ca h thng pháp lut Vit Nam: - Quyn lp pháp ch giao cho Quc hi và u quyn cho U ban Thng v Quc hi mt s ni dung, không có c quan nào khác c thc thi quyn lp pháp . - Quyn t pháp là quyn tài phán bng các hot ng xét x theo pháp lut t tng ca các toà án. Quyn t pháp c giao cho h thng Toà án và Vin Kim sát thc hin - Quyn hành pháp là quyn thi hành pháp lut và t chc i sng xã hi theo khuôn kh pháp lut ã quy nh. Quyn hành pháp c thc thi thông qua b máy hành pháp (hay h thng các c quan hành chính nhà nc). 2. Khái nim nn hành chính nhà nc Nn hành chính nhà nc (HCNN) là khái nim ch s tng hp ca bn yu t: Th ch hành chính; T chc b máy hành chính; Công chc, công v và Tài chính công. (Theo "T in hành chính" ­ Tô T H). Gia các yu t có mi quan h quy nh, tác ng nh hng chi phi ln nhau, óng vai trò không th thiu m bo cho hot ng ca nn HCNN. 3 Các yu t cu thành nn hành chính nhà nc a. Th ch hành chính nhà nc "Th ch HCNN là h thng các nh ch quy nh vic sp xp các c quan hành chính, s phân chia chc nng, quyn hn, các h thng vn hành nn công v". (Tô T H). Th ch hành chính là mt h thng gm lut, các vn bn pháp quy di lut, to khuôn kh pháp lý cho các c quan HCNN hot ng, qun lý nhà nc mt cách hiu qu. Các yu t cu thành th ch HCNN bao gm: - Th ch v t chc và hot ng ca b máy HCNN : H thng các vn bn pháp lut quy nh v c cu t chc, nhim v, quyn hn, thm quyn ca các c quan HCNN t trung ng n c s.

32

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

- Th ch qun lý HCNN trên các lnh vc (th ch kinh t, th ch vn hoá..): H thng các vn bn ca Nhà nc iu chnh s phát trin kinh t - xã hi trên mi phng din, m bo xã hi phát trin n nh, an toàn, bn vng. - Th ch quy nh v công chc và hot ng công v. - H thng các th tc hành chính nhm gii quyt mi quan h gia các c quan nhà nc vi t chc và công dân. - H thng các ch nh v tài phán hành chính nhm gii quyt các tranh chp hành chính gia công dân vi nn hành chính nhà nc. b. T chc b máy hành chính nhà nc B máy HCNN là mt tp hp các c quan HCNN liên kt vi nha u thành mt h thng thng nht, c sp xp theo cp và theo phân h trong mt trt t, có mi quan h qua li, ràng buc cht ch vi nhau, chu s ch o, iu hành chung t mt trung tâm là Chính ph. B máy HCNN ta c t chc theo cp và phân h. Theo Hin pháp 1992 gm b máy HCNN trung ng và b máy HCNN a phng. - B máy HCNN TW là Chính Ph. C cu t chc ca Chính ph gm có B và c quan ngang B. - B máy HCNN a phng là h thng UBND các cp, gm 03 cp: + Cp tnh: UBND tnh, thành ph trc thuc TW. C cu t chc bao gm các S, Ban ngành cp tnh . + Cp huyn: UBND huyn, qun, thành Ph, th xã trc thuc tnh. C cu t chc bao gm các Phòng, Ban cp huyn. + Cp xã: UBND xã, phng, th trn. B máy HCNN thc thi quyn hành pháp, là cu ni trc tip nht a ng li, chính sách, pháp lut vào cuc sng. H thng c quan HCNN c phân cp, phân h m bo tính tp trung, bao quát, thng nht, hiu lc, hiu qu hot ng qun lý. B máy HCNN trung ng a ra các vn bn pháp quy, Chính ph thc hin chc nng qun lý, iu hành chung; các B, c quan ngang B qun lý i vi ngành, lnh vc trong phm vi c nc. B máy HCNN a phng có trách nhim qun lý v mt nhà nc i vi tt c các lnh vc, các mt hot ng a phng c. i ng cán b, công chc hành chính và hot ng công v i ng cán b, công chc hành chính là nhng ngi có thm quyn lãnh o, qun lý, iu hành nn hành chính và thc thi các công v trong nn HCNN. ây là ch th mang quyn lc nhà nc, trc tip thc thi các thm quyn hành pháp nhm thc hin các chc nng, nhim v ca h thng c quan HCNN qun lý xã hi. Công chc hành chính Vit Nam l à công dân Vit Nam, c tuyn dng, b nhim vào ngch, chc v, c hc danh nht nh, trong biên ch và hng lng t ngân sách nhà nc. S lng công chc ln, cht lng c phân loi theo trình ào to. Công chc hành chính c chia theo nhóm công vic, theo lnh vc và

33

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

c phân loi thành các ngch, bc. Quyn li, trách nhim, ngha v ca công chc c pháp lut quy nh c th. Công chc phi thc hin và c hng các ch ào to, bi dng. d. Tài chính công Tài chính công là tng th các hot ng thu, chi bng tin do Nhà nc tin hành, nó phn á nh các quan h kinh t ny sinh trong quá trình to lp và s dng các qu tin t công nhm phc v thc hin các chc nng ca Nhà nc và áp ng các nhu cu, li ích ca toàn xã hi. C cu tài chính công gm: - Ngân sách nhà nc; - Tài chính các c quan HCNN; - Tài chính các n v s nghip nhà nc; - Tài chính trong các doanh nghip nhà nc hot ng công ích; - Các qu tài chính ngoài ngân sách nhà nc. Tài chính công là c s, ngun lc vt cht quan trng b máy HCNN vn hành thc hi n c các chc nng ca mình, áp ng các nhu cu và li ích ca toàn xã hi; Là yu t nhà nc gi vai trò ch o, lãnh o, iu hành các quá trình phát trin xã hi theo úng nh hng ra. 4. c im ca hành chính nhà nc a. Tính l thuc vào chính tr và h thng chính tr Hành chính nhà nc phc v chính tr, thc hin nhng nhim v chính tr do c quan quyn lc Nhà nc quyt nh. Hành chính nhà nc là trung tâm thc thi các quyt nh ca h thng quyn lc chính tr, hot ng ca nó có nh hng ln n hiu lc và hiu qu ca h thng chính tr. b. Tính pháp quyn Hành chính nhà nc có tính cng bc ca Nhà nc, nhng hot ng ca các c quan HCNN phi tuân th pháp lut. Tính pháp quyn òi hi các c quan hành chính, mi công chc phi nm vng quyn lc, s dng úng n quyn lc khi thc thi công v, chú trng n vic nâng cao uy tín v chính tr, phm cht o c và nng lc trí tu. c. Tính liên tc, tng i n nh và thích ng Nhim v ca HCNN là phc v di hình thc công v i vi công dân. ây là công vic hàng ngày, thng xuyên và liên tc vì các mi quan h xã hi và hành vi công dân c pháp lut hành chính iu chnh din ra thng xuyên, liên tc. Tính n nh mang tính tng i, Nhà nc là mt s n phm ca xã hi, do ó hot ng ca HCNN luôn phi thích ng vi hoàn cnh thc t xã hi. d. Tính chuyên môn hóa và ngh nghip cao Qun lý hành chính là mt ngh có i tng, phm vi tác ng rt ln và phc tp, tuân theo nhng quy nh c thù. Hot ng qun lý HCNN mang tính tng hp

34

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

và sáng to, òi hi nhng ngi qun lý pah có chuyên môn cao, có kin thc xã hi rng. Tính chuyên môn hoá cao th hin trong hot ng iu hành, ra quyt nh qun lý, trong vn s dng quyn lc nhà nc... e. Tính h thng th bc cht ch Hành chính nhà nc bao gm h thng nh ch theo th bc cht ch và thông sut t TW ti các a phng, cp di phc tùng cp trên, nhn ch th, mnh lnh và chu s kim tra thng xuyên ca cp trên. Mi cp, m i c quan, mi ngi làm vic trong c quan HCNN hot ng trong phm vi thm quyn c giao. Tuy nhiên, h thng hành chính cng cn s ch ng sáng to, linh hot ca mi cp, mi c quan, công chc thc hin lut pháp và mnh lnh ca cp trên. f. Tính không v li Hành chính nhà nc tn ti vì xã hi, phc v li ích công, không theo ui mc tiêu doanh li, không òi hi ngi phc v phi tr thù lao. Tính xã hi, tính nhân dân làm cho HCNN không v li, không vì t chc riêng ca mình. g. Tính nhân o Tính nhân o trong hot ng ca các c quan HCNN là tôn trng con ngi, phc v con ngi và ly mc tiêu phát trin làm ng lc. S cng bc ca HCNN là bin pháp cn thit nhm bo m mi vi phm phi c x lý ch không phi nhm trng pht. Tôn trng quyn li và li ích hp pháp ca công dân là xut phát im ca h thng Lut, th ch, quy tc, th tc hành chính. II. CI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NC 1. Tính cp thit ca ci cách hành chính nhà nc a. Khái nim ci cách hành chín h nhà nc Ci cách hành chính nhà nc là mt quá trình thay i h thng hành pháp ca b máy nhà nc, nhm nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý nhà nc; ci tin t chc, ch và phng pháp hành chính c, xây dng ch và phng pháp hành chính mi trên các phng din cu thành nn hành chính, có liên quan n ci cách các lnh vc khác nhau ca b máy nhà nc. b. Tính cp thit ca ci cách hành chính nhà nc Th nht, xut phát t vai trò quan trng ca nn hành chính - Nn hành chính nhà nc là b phn ln nht trong h thng các c quan ca b máy nhà nc, c t chc thành h thng cht ch theo ngành và cp t Trung ng n tn c s. - Nn hành chính nhà nc có vai trò là h thng chuyn ti ng li, chính sách ca ng và pháp lut ca Nhà nc vào cuc sng, trc tip t chc thc hin ng li, chính sách và pháp lut, góp phn c th hoá và sa i, iu chnh, b sung, hoàn thin ng li, chính sách và pháp lut. - H thng các c quan hành chính có vai trò trc tip x lý cô ng vic hành ngày ca Nhà nc, thng xuyên tip xúc trc tip vi nhân dân, gii quyt các yêu

35

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

cu chính áng, hp pháp ca nhân dân, là cu ni trc tip gia ng, Nhà nc vi nhân dân. - Nn hành chính nhà nc bo m cho hot ng qun lý nhà nc i vi các lnh vc i sng xã hi c thc hin theo chng trình, k hoch ã c d kin, x lý các tình hung, din bin phát sinh trong i sng xã hi, bo m trt t, an toàn xã hi, tng bc nâng cao i sng vt cht, tinh thn ca nhân dân. Th hai, xut phát t yêu cu ca s nghip i mi S nghip i mi ca nc ta c m ra t i hi ln th VI ca ng (1986) n nay ã t c nhng thành tu to ln, to ra nhng tin rt quan trng t nc chuyn mình sang giai on phát trin mi ­ giai on y mnh công nghip hoá, hin i hoá. Bên cnh nhng thun li và thi c vn còn nhiu nguy c, thách thc không th xem thng. Yêu cu i mi và phát trin kinh t - xã hi òi hi Nhà nc, trc tip là nn hành chính phi c ci cách ng b, nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý nhà nc mi bo m thc hin thng li mc tiêu công nghip hoá, hin i hoá t nc, bo m cho t nc phát trin nhanh và bn vng theo nh hng xã hi ch ngha. Th ba, xut phát t yêu cu xây dng Nhà nc pháp quyn thc s ca dân, do dân và vì dân Xây dng Nhà nc pháp quyn thc s ca dân, do dân và vì dân là òi hi và mong mun ca ng, Nhà nc và nhân dân. ó là nhà nc tuân th pháp lut, bo m qun lý xã hi theo pháp lut , phát hin và x lý nghiêm minh, kp thi mi vi phm pháp lut; bo v c nhng quyn và li ích hp pháp ca nhân dân; chm lo nâng cao i sng vt cht và tinh thn ca nhân dân. Nhân dân òi hi và mong mun c yên n sinh sng, sn xut kinh doa nh trong môi trng an ninh, trt t và dân ch, không b phin hà, sách nhiu. Nn hành chính nhà nc có trách nhim trc tip trong vic áp ng nhng yêu cu ó. Th t, xut phát t yêu cu hi nhp, m rng quan h hu ngh, hp tác t quc - Tng cng hi nhp, m rng quan h, hp tác quc t thun li, tranh th mi ngun lc t bên ngoài phc v công nghip hoá, hin i hoá t nc là yêu cu khách quan ca s nghip i mi. - Yêu cu hi nhp, m rng quan h hu ngh, hp tác quc t òi h i th ch hành chính, b máy và i ng cán b, công chc hành chính phi thích ng vi lut pháp, tp quán và trình phát trin ca khu vc và th gii. Nu không y mnh ci cách nn hành chính nhà nc s không th áp ng c nhng yêu cu ó, ng thi khó m bo s phát trin bn vng theo nh hng xã hi ch ngha trong quá trình hi nhp, m rng quan h quc t. Th nm, xut phát t yêu cu khc phc nhng yu kém, hn ch trong t chc, hot ng ca nn hành chính. Trong thi k i mi, thc hin các Ngh quyt i hi ng và Chng trình tng th ci cách hành chính nhà nc giai on 2001 -2010, công cuc ci cách nn hành chính nhà nc ã t nhiu kt qu, góp phn quan trng vào s nghip i

36

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

mi và phát trin kinh t - xã hi ca t nc. Nh i hi ng ln th XI ánh giá: - C cu t chc, b máy ca Chính ph c sp xp, iu chnh, gim u mi theo hng t chc các b qun lý a ngành, a lnh vc. - Qun lý, iu hành ca Chính ph, các b nng ng, tp trung nhiu hn vào qun lý v mô và gii quyt nhng vn ln, quan trng. - Ci cách hành chính tip tc c chú trng, ã rà soát, bc u tng hp thành b th tc hành chính thng nht và công b công khai. Vic thc hin thí im i mi v t chc b máy chính quyn a phng (không t chc hi ng nhân dân qun, huyn, phng) c tp trung ch o rút kinh nghim. Tuy nhiên, t chc, hot ng ca nn hành chính nhà nc vn còn bc l nhiu yu kém, hn ch, c th là: - Nng lc xây dng th ch, q un lý, iu hành, t chc thc thi pháp lut còn yu. - T chc b máy nhiu c quan còn cha hp lý, biên ch cán b, công chc tng thêm; chc nng, nhim v ca mt s c quan cha rõ, còn chng chéo. - Cht lng i ng cán b, công chc cha áp ng c yêu cu nhim v trong tình hình mi ca t nc. - Ci cách hành chính cha t yêu cu ra; th tc hành chính còn gây phin hà cho t chc và công dân. - Nng lc d báo, hiu lc, hiu qu qun lý ca Nhà nc trên mt s lnh vc yu; phân cp mnh nhng thiu kim tra, kim soát; trt t, k cng xã hi không nghiêm. 2. Quan im ca ng v ci cách hành chính nhà nc Ngh quyt Trung ng 5 khoá X v y mnh ci cách hành chính, nâng cao hiu lc, hiu qu qun lý ca b máy nhà nc ã xác nh trong ci cách hành chính phi quán trit 3 quan im c th, trc tip ch o ni dung ci cách nn hành chính nhà nc di ây: Mt là, v nguyên tc, ci cách hành chính phi c tin hành trên c s các quyt và nguyên tc ca ng v xây dng h thng chính tr, i mi phng ngh thc lãnh o và nâng cao nng lc lãnh o ca ng. Hai là, v ni dung, tip tc hoàn thin chc nng, nhim v và quy ch phi hp nâng cao vai trò, trách nhim ca tng c quan và c b máy nhà n c; thc hin phân công, phân cp rõ ràng, y mnh ci cách th tc hành chính, phc v tt nht cho nhân dân và chu s giám sát cht ch ca nhân dân. Ba là, v mc tiêu, phng thc tin hành, các ch trng, gii pháp ci cách hành chính phi áp ng yêu cu xây dng và bo v T quc Vit Nam xã hi ch ngha, y mnh công nghip hoá, hin i hoá. Ci cách hành chính phi c tin

37

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

hành ng b, vng chc, có trng tâm, trng im, phù hp vi iu kin lch s c th và bo m s phát trin n nh, bn vng ca t nc. 3. nh hng ci cách hành chính giai on 2011 -2020 a. Mc tiêu: Tp trung xây dng nn hành chính nhà nc trong sch, vng mnh, bo m qun lý thng nht, thông sut, hiu lc, hiu qu. b. Ni dung - Tip tc ci cách th ch: + Tip tc hoàn chnh th ch qun lý nhà nc, m bo tính ng b, tính h thng, tính kh thi ca th ch pháp lut gn vi mc tiêu ci cách. + y mnh ci cách th tc hành chính, gim mnh và bãi b các loi th tc hành chính gây phin hà cho t chc và công dân. Công khai các chun mc, các quy nh hành chính nhân dân giám sát vic thc hin. y mnh xã hi hoá các loi dch v công phù hp vi c ch kinh t th trng nh hng xã hi ch ngha. + Tng cng tính minh bch, trách nhim trong hot ng công v. y mnh c ng dng công ngh thông tin trong qun lý và iu hành ca h thng hành chính vi nhà nc các cp. - Tip tc ci cách, kin toàn t chc b máy hành chính: + Tip tc kin toàn b máy Chính ph, nâng cao hiu qu qun lý v mô, nht là cht lng xây dng th ch, quy hoch, nng lc d báo và kh nng phn ng chính sách trong iu kin kinh t th trng và hi nhp quc t. + Xác nh rõ chc nng, nhim v, quyn hn, trách nhim, t chc ca các b, c quan ngang b; khc phc tình trng b trng hoc trùng lp v chc nng, nhim v gia các b, ngành. + Tng kt, ánh giá vic thc hin ch trng sp xp các b, s, ban, ngành qun lý a ngành, a lnh vc có ch trng, gii pháp phù hp. + Tng kt, ánh giá mô hình t chc và cht lng hot ng ca chính quyn a phng nhm xác lp mô hình t chc phù hp, bo m phân nh úng chc nng, trách nhim, thm quyn, sát thc t, hiu lc, hiu qu. Xây dng mô hình chính quyn ô th và chính quy n nông thôn phù hp. + Thc hin phân cp hp lý cho chính quyn a phng i ôi vi nâng cao cht lng quy hoch và tng cng thanh tra, kim tra, giám sát ca trung ng, gn quyn hn vi trách nhim c giao. - Tip tc i mi, nâng cao cht lng i ng cán b, công chc + Xây dng i ng cán b, công chc có phm cht o c tt, có bn lnh chính tr, có nng lc, có tính chuyên nghip cao, tn ty phc v nhân dân. Quy nh rõ và cao trách nhim ca ngi ng u. + Tip tc i mi ch tuyn dng công chc. + i mi c ch qun lý, phng pháp ánh giá cán b, công chc, ng thi c cu li i ng công chc hành chính.

38

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

+ Thc hin các ch , chính sách ãi ng i vi i ng cán b, công chc. Xây dng c ch, chính sách thu h út nhân tài, to ng lc khuyn khích cán b, công chc nâng cao trách nhim và hiu qu công tác. + Tip tc i mi công tác ào to, bi dng cán b, công chc. + Tng cng thanh tra công v i vi cán b, công chc trong các c quan hành chính nhà nc, c bit là nhng ni có nhiu mi quan h n quyn, li ích ca công dân và doanh nghip. - V ci cách tài chính công + Xác nh rõ ni dung qun lý ngân sách, thm quyn, trách nhim c th ca tng cp ngân sách tng ng vi tng cp chính quy n (b, ngành, tnh, c s) trong vic t chc thu, chi ngân sách. + Xây dng c ch d toán ngân sách theo kt qu u ra và mc tiêu n lý ca tng n v hành chính, khc phc vic cp ngân sách theo biên ch. qu + Tin hành ci cách, c cu li ngâ n sách nhà nc theo hng hp lý, khoa hc, c s dng úng và hiu qu; iu chnh c cu gia u t c s h tng, nhim v quc phòng an ninh, xoá ói gim nghèo vi chi thng xuyên cho b máy qun lý và chi tin lng công chc xng áng. + Hoàn thin ch kim toán nhà nc, kim soát c lp và kim toán ni b bt k c quan, t chc nào có s dng ngân sách nhà nc. - Hin i hoá nn hành chính. + Chun hoá theo tiêu chun, tng bc hin i hóa tr s làm vic ca các c quan, t chc nhà nc các cp. Hoàn chnh các mu quy hoch, thit k tr s t cp xã, cp huyn, cp tnh và b, ngành Trung ng theo hng t chc các trung tâm hành chính, to thun li cho ngi dân ti gii quyt công vic, ly v trí giao dch thun li vi dân làm trung tâm ca các tr s - tp trung vào ni t chc giao dch "mt ca liên thông - hin i". + Áp dng trit vic ng dng công ngh thông tin vào qun lý hành chính các cp làm c s cho vic t chc, ch o, iu hành kp thi, chính xác các n him v gia các cp chính quyn t trung ng ti c s và c x lý mt cách h thng. Mt khác, ng dng công ngh thông tin thc hin công khai, minh bch các chính sách, pháp lut và quy nh hành chính vi ngi dân, t chc, doanh nghip, to iu kin nhanh nht trong vic gii quyt các công vic ca dân, tránh các biu hin sách nhiu, phin hà và tham nhng.

39

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

TÀI LIU THAM KHO CA CHUYÊN 4 1. ng Cng sn Vit Nam, Vn kin Hi ngh Ban chp hành Trung ng 5 Khoá X; Nhà xut bn Chính tr quc gia, 2007 2. ng Cng sn Vit Nam, Vn kin i hi i biu toàn quc ln th XI, Nhà xut bn chính tr quc gia, 2011. 3. Hc vin Hành chính quc gia, Tài liu bi dng qun lý hành chính nhà nc (Chng trình chuyên viên) phn I, Nhà xut bn khoa hc và k thut, 2010. 4. Hin pháp 1992 (Sa i, b sung nm 2001) 5. Giáo trình Lut Hành chính.

40

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

CHUYÊN 5 VN BN QUN LÝ NHÀ NC SON THO VN BN QUN LÝ NHÀ NC 1. Nhng vn chung v vn bn qun lý nhà nc a. Khái nim - Vn bn là mt chn h th c cu to theo nhng quy tc nht nh, gm nhng n v ngôn ng liên kt vi nhau nhm chuyn ti mt thông tin trn vn nào ó, áp ng mc ích giao tip. - Vn bn qun lý nhà nc là nhng quyt nh và thông tin qun lý thành vn do các c quan qun lý nhà nc ban hành theo thm quyn, trình t, th tc, hình thc nht nh và c nhà nc bo m thi hành bng nhng bin pháp khác nhau, nhm iu chnh các mi quan h ni b qun lý nhà nc hoc gia các c quan nhà nc vi các t chc và công dân. b. Mt s chc nng ca vn bn qun lý nhà nc - Chc nng thông tin; - Chc nng qun lý; - Chc nng pháp lý; - Chc nng vn hóa, xã hi, s liu. 2. H thng vn bn qun lý nhà nc H thng vn bn qun lý nhà nc theo hiu lc pháp lý và loi hình qun lý chuyên môn bao gm: a. Vn bn quy phm pháp lut Vn bn QPPL là vn bn do c quan nhà nc ban hành hoc phi hp ban hành theo thm quyn, hình thc, trình t, th tc lut nh, trong ó có quy tc x s chung, có hiu l c bt buc chung, c nhà nc bo m thc hin iu chnh các quan h xã hi. (iu 1 - Lut Ban hành vn bn quy phm pháp lut 2008) Vn bn quy phm pháp lut là mt h thng bao gm: - Vn bn lut: Hin pháp, lut, ngh quyt ca Quc hi; Pháp lnh, ngh quyt ca y ban thng v Quc hi; Lnh, quyt nh Ch tch nc; - Vn bn di lut: + Ngh nh ca Chính ph; + Quyt nh ca Th tng Chính ph; + Ngh quyt ca Hi ng thm phán Tòa án nhân dân ti cao; Thông t ca Chánh án Tòa án nhân dân ti cao; + Thông t ca Vin trng Vin kim sát nhân dân ti cao;

41

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

+ Thông t ca B trng, th trng c quan ngang B; + Quyt nh ca Tng Kim toán Nhà nc; + Ngh quyt liên tch gia y ban Thng v Quc hi hoc gia Chính ph vi c quan trung ng ca t chc chính tr - xã hi; + Thông t liên tch gia Chánh án TANDTC vi Vin trng VKSNDTC; gia các B trng, th trng c quan ngang b; + Ngh quyt ca Hi ng nhân dân; + Quyt nh, Ch th y ban nhân dân. b. Vn bn hành chính Vn bn hành chính c ban hành gii quyt các v vic c th liên quan n quyn, ngha v, trách nhim pháp lý ca các c quan, t chc, cá nhân có liên quan; chuyn t thông tin trong hot ng qun lý, iu hành ca các c quan nhà nc. Vn bn hành chính bao gm: Vn bn hành chính cá bit và vn bn hành chính thông thng. - Vn bn hành chính cá bit (Vn bn áp dng pháp lut): Là nhng quyt nh qun lý hành chính thành vn mang tính áp dng pháp lut do c quan, công chc nhà n c có thm quyn ban hành theo trình t, th tc nht nh nhm cá bit hoá các quy phm pháp lut, a ra quy tc x s riêng c áp dng môt ln i vi mt hoc mt nhóm i tng c th. Vn bn hành chính cá bit có các c im: + Do c quan, t chc, cá nhân có thm quyn ban hành; + Thuc loi vn bn áp dng pháp lut, c ban hành trên c s vn bn quy phm pháp lut; + Nhm gii quyt các v vic c th, cá bit, trc tip làm phát sinh, thay i hay chm dt các quan h pháp lý nht nh; + Áp dng mt ln i vi i tng c th, trong phm vi c ch rõ. + Có tính n phng và bt buc thi hành ngay; + Hình thc tên gi: Ngh quyt; Quyt nh; Ch th (cá bit) - Vn bn hành chính thông thng: Là nhng vn bn mang tính thông tin iu hành dùng giao dch, trao i, phn ánh tình hình, ghi chép công vic trong các c quan, t chc... (Công vn, T trình, Báo cáo, Biên bn, án, K hoch, Hp ng, Các loi giy, Các loi phiu...) c. Vn bn chuyên môn, k thut Vn bn chuyên môn, k thut là h thng vn bn c thù thuc thm quyn ban hành ca mt s c quan nhà nc nht nh theo quy nh ca pháp lut. Nhng c quan, t chc khác khi có nhu cu s dng các loi vn bn này phi theo mu quy nh ca các c quan nói trên, không c tu tin thay i ni dung và hình thc ca nhng vn bn ã c mu hóa.

42

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

Hình thc vn bn chuyên ngành do B trng, th trng c quan qun lý ngành quy nh sau khi tho thun thng nht vi B trng B Ni v. - Vn bn chuyên môn: trong các ln h vc nh tài chính, y t, giáo dc, ngoi giao, quc phòng, ... - Vn bn k thut: trong các lnh vc nh xây dng, kin trúc, trc a, bn , khí tng, thu vn ... 3. Hiu lc và nguyên tc áp dng vn bn qun lý nhà nc a. Hiu lc Mt vn bn qun lý nhà nc phi quy nh rõ các hiu lc sau: Hiu lc v gian; Hiu lc v không gian và hiu lc v i tng thi hành thi - Hiu lc i vi vn bn quy phm pháp lut: + Thi im có hiu lc ca vn bn QPPL c quy nh trong vn bn nhng không sm hn 45 ngày, k t ngày công b hoc ký ban hành. Vn bn QPPL không ng Công báo thì không có hiu lc thi hành, tr trng hp vn bn có ni dung thuc bí mt nhà nc. + Ch trong nhng trng hp tht cn thit, vn bn QPPL mi c quy nh hiu lc tr v trc. + Vn bn QPPL ca các c quan nhà nc TW có hiu lc trong phm vi c nc và c áp dng i vi mi c quan, t chc, cá nhân, tr trng hp vn bn có quy nh khác hoc iu c quc t mà Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam là thành viên có quy nh khác. + Vn bn QPPL ca HND và UBND cp tnh có hiu lc sau 10 ngày (và phi c ng trên báo cp tnh chm nht là 05 ngày), k t ngày HND thông qua hoc Ch tch UBND ký ban hành, tr trng hp vn bn quy nh ngày có hiu lc mun hn. + Vn bn QPPL ca HND và UBND cp huyn có hiu lc sau 07 ngày (và phi c niêm yt chm nht là 03 ngày), k t ngày HND thông qua hoc Ch tch UBND ký ban hành, tr trng hp vn bn quy nh ngày có hiu lc mun hn. + VB QPPL ca HND và UBND cp xã có hiu lc sau 05 ngày (và phi niêm yt chm nht là 02 ngày), k t ngày HND thông qua hoc Ch tch c UBND ký ban hành, tr trng hp vn bn quy nh ngày có hiu lc mun hn. + Không quy nh hiu lc tr v trc i v i vn bn QPPL ca HND, UBND. + Vn bn QPPL ca HND, UBND ca n v hành chính nào thì có hiu lc trong phm vi n v hành chính ó. - Hiu lc i vi các vn bn hành chính khác: Các vn bn hành chính khác có hiu lc t ngày ký ban hành. b. Nguyên tc áp dng

43

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

c quy nh ti iu 83 - Lut Ban hành VB QPPL 2008 và iu 54 - Lut Ban hành VBQPPL ca HND và UBND 2004. 4. Th thc vn bn qun lý nhà nc Th thc vn bn qun lý nhà nc là toàn b các b phn cu thành vn bn do nhà nc quy nh. Bao gm nhng thành phn chung áp dng i vi các loi vn bn và các thành phn b sung trong nhng trng hp c th hoc i vi mt s loi vn bn nht nh. a. Th thc vn bn QPPL và vn bn hành chính Các yu t th thc vn bn qun lý nhà nc c th và k thut trình bày vn bn c quy nh ti Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08/4/2004 và Ngh nh s 09/2010/N-CP ngày 08/02/2010 ca Chính ph, c th ti Thông t liên tch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP và Thông t s 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011. Các yu t th thc: - Quc hiu; - Tên c quan ban hành vn bn; - S và ký hiu vn bn; - a danh, ngày tháng nm ban hành vn bn; - Tên loi và trích yu ni dung vn bn; - Ni dung vn bn; - Thm quyn ký và du ca c quan t chc; - Ni nhn vn bn. Ngoài các yu t th thc trên còn có các yu t th thc có th có nh: - Các yu t ch dn phm vi lu hành; - a ch c quan, t chc, email, s in thoi, s Fax, Website...(i vi CV) - Du mc khn, mt; - Tên vit tt ngi ánh máy và s lng bn phát hành. b. Th thc vn bn chuyên ngành Th thc và k thut trình bày vn bn chuyên ngành do B trng, th trng c quan qun lý ngành quy nh sau khi tha thun thng nht vi B trng B Ni v. c. Th thc và k thut trình bày vn bn trao i vi các c quan, t chc hoc cá nhân nc ngoài c thc hin theo thông l quc t. 5. Th tc ban hành, sa i hoc bãi b vn bn a. Th tc ban hành - Th tc trình, chuyn giao vn bn n:

44

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

+ Vn bn n phi kp thi trình cho ngi có trách nhim và chuyn giao cho các n v, cá nhân gii quyt. + Vn bn phi gi úng tuyn, không vt cp, úng a ch c quan hoc tên ngi nhn. + Khi chuyn giao vn bn phi kèm theo phiu x lý tài liu. - Th tc trình ký, ký vn bn: + Cá nhân, n v son tho trình h s trình duyt d tho vn bn. Trng hp không có h s thì phi trc tip tng trình vi th trng ký. + Phi có ch ký tt ca Chánh Vn phòng (hoc cp phó) vào vn bn trình ký. Ngi ký vn bn phi chu trách nhim pháp lý v vn bn mình ký. - Th tc sao, lu vn bn: + Sao vn bn phi có u các yu t v th thc. Trong phn ni dung cn i ghi rõ hình thc sao (sao y bn chính, sao lc, trích sao). ph + i vi vn bn n, lu b phn tha hành hoc theo dõi vic ó. Vn bn i phi lu ít nht 02 bn, bn gc lu ti b phn vn th, bn chính lu h s b phn son tho. b. Th tc sa hoc bãi b vn bn - Các vn bn qun lý nhà nc không hp lý, không hp thc u phi sa i. Các vn bn không hp pháp phi b bãi b. - Không c s dng vn bn hành chính thông thng sa i hoc bãi b mt vn bn.

45

TUYN DNG CCVC 2011

Tài liu ôn tp môn Kin thc chung

TÀI LIU THAM KHO CHUYÊN 5 1. Lut Ban hành v n bn quy phm pháp lut 2008. 2. Lut Ban h ành vn bn quy phm pháp lut ca HND và UBND 2004. 3. Ngh nh s 24/2009/N -CP ngày 05/3/2009 quy nh chi tit và bin pháp thi hành Lut Ban hành VBQPPL 2008. 4. Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06/9/2006 quy nh chi tit thi hành mt s iu ca Lu t Ban hành VBQPPL ca HND, UBND. th. 5. Ngh nh s 110/2004/N-CP ngày 08/4/2004 quy nh v công tác vn

6. Ngh nh s 09/2010/N-CP ngày 08/02/2010 sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 110/2004/N-CP ngày 08/4/2004 ca Chính ph v công tác vn th. 7. Ngh nh s 40/2010/N -CP ngày 12/4/2010 ca Chính ph v kim tra và x lý vn bn QPPL. 8. Thông t s 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 ca B T pháp Quy nh chi tit thi hành mt s iu ca Ngh nh s 40/2010/N -CP ngày 12/4/2010 ca Chính ph v kim tra và x lý vn bn QPPL. 9. Thông t liên tch s 55/2005/TTLT - BNV - VPCP ngày 06/5/2006 ca B Ni v và Vn phòng Chính ph hng dn v th thc và k thut trình bày vn bn. 10. Thông t s 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 ca B Ni v Hng dn th thc và k thut trình bày vn bn hành chính.

46

Information

TÀI LIU ÔN TP MÔN KIN THC CHUNG

46 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

96959