Read Microsoft Word - Bao cao cai tien chuong trinh mon hoc NLKH DHTN text version

MNG LI GIÁO DC NÔNG LÂM KT HP ÔNG NAM Á ­ SEANAFE

MNG LI GIÁO DC NÔNG LÂM KT HP VIT NAM VNAFE

BÁO CÁO D ÁN

CI TIN CHNG TRÌNH MÔN HC NÔNG LÂM KT HP TI TRNG I HC TÂY NGUYÊN

TS. Võ Hùng

k Lk, ngày 30 tháng 8 nm 2008

Mc lc

1 2 3 M u ........................................................................................................... 2 Mc tiêu d án ............................................................................................... 2 Tin trình và kt qu d án .......................................................................... 3 3.1 3.2 3.3 4 Hi tho b môn xem xét khung chng trình môn hc ............................... 3 Ci tin khung chng trình môn hc Nông lâm kt hp....................................... 4 Cp nht và phát trin bài ging, vt liu ging dy ............................................... 8

Kt lun .......................................................................................................... 9 Ph lc 1: Danh sách ging viên tham d hi tho b môn ......................................... 10 Ph lc 2: Khung môn hc NLKH trc ci tin i hc Tây Nguyên ...................... 10

Ph lc ................................................................................................................ 10

1

1 M u

Môn hc Nông lâm kt hp c a vào chng trình ào to bc i hc, chuyên ngành lâm nghip ti trng i hc Tây Nguyên t nm 1992. ây là môn hc chuyên ngành quan trng, c ging dy vào hc k 7 ca chng trình ào to (hc k I, nm th 4). Mc ích ca môn hc: sau khi hc xong môn hc, sinh viên s: V kin thc: Nhn thc c vai trò và s cn thit ca vic phát trin các h thng nông lâm kt hp nhm góp phn to dng mt nn sn xut nông lâm nghip bn vng, c bit trên vùng t dc Tây Nguyên. V k nng: Có kh nng phân tích, ánh giá hiu qu kinh t, xã hi và sinh thái môi trng ca các h canh tác thng nông lâm kt hp. Thit k, t chc thc hin canh tác t dc, nông lâm kt hp có s tham gia ca cng ng. V thái : Tôn trng k thut truyn thng, tip cn công ngh mi hng n phát trin cng ng nông thôn. Trong nm 2002, c s h tr kinh phí và t vn chuyên môn ca Mng li giáo dc Nông lâm kt hp ông Nam Á (SEANAFE) phi hp vi Chng trình H tr Lâm nghip xã hi ­ SFSP (Helvetas/ SDC) nhóm các ging viên ging dy Nông lâm kt hp ca 5 trng i hc Vit Nam ã cùng nhau phát trin chng trình ào to môn hc Nông lâm kt hp, bao gm khung chng trình, phát trin bài ging, tài liu c thêm và cùng nhau chia s vt liu ging dy. ây là ngun tài liu chính ging dy và hc tp Nông lâm kt hp trong thi gian qua ti các trng i hc. Tuy nhiên trong khong 5 nm gn ây, thc tin Vit Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng ã có nhng thay i, tin b nht nh trong nghiên cu ng dng và phát trin Nông lâm kt hp. Các vn mi nh th trng cho các sn phNm N ông lâm kt hp, phân tích tác ng ca chính sách và N ông lâm kt hp trên c s cnh quan ã và ang c SEAN AFE và Mng li giáo dc N ông lâm kt hp Vit N am (VN AFE) quan tâm ào to, nghiên cu. i mi giáo dc i hc Vit N am cng ang c B Giáo dc và ào to ch trng phát ng, ngh các trng thc hin, c th là thay i ào to theo niên ch sang ào to theo tín ch, i mi chng trình, ni dung và phng pháp ào to, nhm hng n nâng cao cht lng ào to. Trong bi cnh ó, ào to nông lâm kt hp cn có nhng i mi v góc tip cn, ni dung và phng pháp ging dy cho phù hp. Vi ý ngha ó, ging viên môn hc N ông lâm kt hp thuc Khoa N ông Lâm nghip, trng i hc Tây nguyên ã t chc thc hin mt d án nh "Xem xét và ci tin chng trình môn hc N ông lâm kt hp" vi s h tr v kinh phí ca SEAN AFE. Thi gian thc hin t 20 tháng 7 n 30 tháng 8 nm 2008.

2 Mc tiêu d án

Thc hin d án nhm t mc tiêu c th sau Xem xét, chnh sa khung chng trình ào to môn hc N ông lâm kt hp hin ti ang ging dy cho sinh viên chuyên ngành lâm nghip, bao gm c mc tiêu, ni dung và phng pháp ging dy.

2

-

Kt hp a các vn chính v kinh t, th trng, chính sách, xã hi và môi trng liên quan n N ông lâm kt hp vào ni dung ging dy. Cp nht và phát trin ni dung bài ging. Lng ghép mt s các kt qu nghiên cu tình hung ca SEAN AFE làm vt liu ging dy cho môn hc N ông lâm kt hp.

3 Tin trình và kt qu d án

t c mc tiêu d án, quá trình t chc trin khai thc hin theo 3 bc nh sau: (i) T chc hi tho nh trong b môn xem xét, ci tin khung chng trình môn hc. (ii) Giáo viên môn hc da trên kt qu hi tho hoàn chnh khung chng trình, và (iii) Giáo viên môn hc cp nht, phát trin ni dung bài ging và vt liu ging dy. 3.1 Hi tho b môn xem xét khung chng trình môn hc N gày 20 tháng 7 nm 2008, ã t chc hi tho nh ti b môn Lâm sinh, khoa N ông Lâm nghip, trng i hc Tây N guyên. Thành phn tham d ngoài giáo viên môn hc còn có 6 giáo viên khác trong khoa, có chuyên môn liên quan gn vi N ông lâm kt hp (danh sách giáo viên tham d trong ph lc 1) Mc tiêu hi tho nhm: N hn nh nhng ni dung cn thit v kinh t - xã hi, chính sách, môi trng, th trng và các vn khác liên quan cn c phát trin trong khung chng trình môn hc N ông lâm kt hp, ging dy cho sinh viên ngành lâm nghip trng i hc Tây N guyên. Xem xét, ci tin khung chng trình môn N ông lâm kt hp, phù hp vi yêu cu ào to theo tín ch và thc tin a bàn Tây N guyên.

-

Hi tho c bt u bng vic nghe gii thiu v mc ích và lý do vic ci tin khung chng trình môn hc. N hng im cn chú ý trong ào to N ông lâm kt hp theo yêu cu mi: N hng quy nh, yêu cu v ni dung, phng pháp, thi gian trong ào to theo tín ch. N hng vn kinh t - xã hi, chính sách có liên quan trong N ông lâm kt hp, cn thit phi a vào ni dung ging dy môn hc N ông lâm kt hp Tây N guyên. Chú trng hn vai trò N ông lâm kt hp trên c s cnh quan, giá tr bo v môi trng ca các h canh tác N ông lâm kt hp, c bit trên a bàn Tây N guyên có ý ngha cao v phòng h lu vc, gìn gi ngun nc. Quan tâm v th trng cho các sn phNm N ông lâm kt hp. S dng mt s kt qu nghiên cu tình hung v th trng cho các sn phNm N ông lâm kt hp ca SEAN AFE làm vt liu ging dy, bài tp cho sinh viên nghiên cu, tho lun.

-

Vi s thúc Ny ca ging viên môn hc, các ging viên ã da trên khung chng trình môn hc hin có, kt hp vi nhng vn mi c trình bày trên, t ó cùng nhau tho lun và i n thng nht v mc tiêu môn hc, nhng vn quan trng cn c b sung vào ni dung, rà soát li ni dung và cu trúc các chng hc, xut phng pháp, vt liu ging dy và phân b thi gian c th. ng thi hi tho cng xut các ni dung nên c trin khai trong phn thc tp giáo trình môn hc. Qua hi tho, so sánh vi khung chng trình c (ph lc 2) ã có kt qu nhng thay i chính ca khung chng trình môn hc N ông lâm kt hp i hc Tây N guyên nh sau: 3

-

Thi lng ca môn hc: 2 tín ch tng ng 40 tit (mi tit 50 phút), trong ó lý thuyt là 27 tit (chim 67.5%) và bài tp 13 tit (chim 32.5%). N i dung môn hc c cu trúc làm 5 chng: Trong ó có 2 chng hoàn toàn mi (chng III và IV) c xây dng trên c s b sung nhng kt qu nghiên cu th trng, ý ngha sinh thái cnh quan ca N ông lâm kt hp, phân tích tác ng chính sách và dch v môi trng. C th: o Chng I: Tng quan v N ông lâm kt hp; o Chng II: Mi quan h và k thut trong h thng N LKH o Chng III: N ông lâm kt hp trên c s cnh quan o Chng IV: Vn Kinh t - Xã hi - Môi trng trong N ông lâm kt hp o Chng V: Phát trin và ánh gía N ông lâm kt hp

-

Trong tng chng ã có nhng b sung áng k v ni dung, c th o Chng I: B sung thc tin và phng hng phát trin N ông lâm kt hp a bàn Tây N guyên; o Chng II: B sung dòng nng lng và vt cht ca h thng N ông lâm kt hp; tng tác gia cây thân g - t - hoa màu gia các hp phn trong h N ông lâm kt hp và k thut canh tác N ông lâm kt hp o Chng V: Ci tin tin trình phát trin và ánh gía N ông lâm kt hp có s tham gia.

-

i vi tng ni dung ging dy ã xác nh nhng phng pháp cng nh vt liu ging dy c s dng c th. Trong ó, phng pháp ging dy mô hình/hình nh hóa các thông tin t thc tin, c tài liu, s dng các nghiên cu tình hung sinh viên phân tích và tho lun. Các kt qu nghiên cu tình hung v th trng cho các sn phNm N ông lâm kt hp ca SEAN AFE c s làm vt liu ging dy, bài tp cho sinh viên nghiên cu, tho lun khi hc chng IV (Các vn kinh t, xã hi và môi trng trong N ông lâm kt hp). Thi lng cho tng ni dung hc trong tng chng cng c xác nh c th, phân ra gi hc lý thuyt, bài tp. iu này là cn thit làm c s chnh sa phát trin li bài ging N LKH. Ci tin khung chng trình môn hc Nông lâm kt hp

-

3.2

Da vào kt qu hi tho, giáo viên môn hc s sa cha và hoàn chnh khung chng trình. Mc tiêu môn hc, ni dung chng trình, phng pháp ging dy và phân b thi lng cho các phn c trình bày c th nh sau. Mc tiêu môn hc: Sau khi hc xong môn hc N ông lâm kt hp có kh nng: Trình bày c các nguyên lý v N ông lâm kt hp. Phát hin và mô t c các nhân t kinh t, xã hi, môi trng... nh hng n phát trin N ông lâm kt hp. Trình bày các phng pháp, cách tip cn phát trin N ông lâm kt hp cùng vi cng ng.

4

Khung chng trình môn hc Nông Lâm kt hp, ào to theo tín ch i hc Tây Nguyên

Mc tiêu Sau khi hc xong, sinh viên có kh nng: Chng 1: Tng quan v Nông lâm kt hp Phân tích c xu hng s dng t theo NLKH, c s tài nguyên, kinh t và xã hi phát trin NLKH trên th gii, Vit Nam và liên h Tây Nguyên. Trình bày các khái nim và phân bit c NLKH trên n v din tích và trên c s cnh quan. Gii thích c các c im ca Nông lâm kt hp Xác nh các li ích tim nng và phân tích các thách thc ca NLKH trong phát trin i sng cng ng và bo v tài nguyên môi trng Gii thích c các c s phân loi nông lâm kt hp Mô t mt s h thng nông lâm kt hp bn truyn thng và ci tin Phân tích các li ích, u im và hn ch ca tng h thng Nông lâm kt hp. Trình bày c dòng nng lng và vt cht ca h thng NLKH, các quan h tng tác tích cc và tiêu cc gia các hp phn trong h NLKH Phân bit, la chn c các k thut canh tác NLKH phù hp vi mt iu kin c th. Trình bày mt s k thut canh tác bo tn t và nc trong trang tri NLKH. 1.1: Lý do phát trin Nông lâm kt hp 1.2: Nông lâm kt hp Tây Nguyên - Trình bày, hình nh - Phân tích SWOT, 5 nguyên nhân Ni dung Phng pháp Tng s tit 06 1.5 Thi lng (S tit) Lý thuyt 04 1.0 Bài tp 2.0 0.5

1.3: Khái nim và c im Nông lâm kt hp - Nông lâm kt hp trên n v din tích - Nông lâm kt hp trên c s cnh quan - c im Nông lâm kt hp 1.4: Vai trò, li ích, tim nng và thách thc ca Nông Lâm kt hp 1.5: Phân loi các h thng Nông lâm kt hp 2.1: H thng NLKH truyn thng 2.2: H thng NLKH ci tin 2.3: Dòng nng lng, vt cht ca h thng NLKH 2.4: Tng tác cây thân g - t - hoa màu 2.5: K thut canh tác Nông lâm kt hp 2.6: K thut s dng bn vng t và nc trong Nông lâm kt hp

1.5 - Trình bày, hình nh - Tho lun nhóm Phillip (XYZ) - Trình bày, s , hình nh - Phân tích SWOT - Tho lun nhóm, trình bày - Trình bày, hình nh - Tho lun nhóm - Trình bày, hình nh, s - Tho lun nhóm - Trình bày, hình nh - Tho lun nhóm - Trình bày, hình nh - ng não 1.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.5 13 5

1.0 9.5 4

0.5 3.5 1

Chng 2: K thut và mi quan h trong h thng Nông lâm kt hp

2

1.5

0.5

3 3

2 2

1 1

5

Mc tiêu Sau khi hc xong, sinh viên có kh nng:

Ni dung

Phng pháp

Tng s tit 4

Thi lng (S tit) Lý thuyt 3 0.5 1 0.5 0.5 Bài tp 1

Chng 3: Nông lâm kt hp trên c s cnh quan Trình bày c khái nim cnh quan Mô t cu trúc và thành phn ca mt cnh quan Nông lâm kt hp c th Phân tích mi quan h tng tác gia các thành phn trong cnh quan NLKH Trình bày c vai trò, li ích và nhng thách thc trong quy hoch cnh quan NLKH 3.1: Khái nim v cnh quan 3.2: Cu trúc và thành phn ca cnh quan NLKH 3.3: Mi quan h tng tác gia các thành phn trong cnh quan NLKH 3.4: Vai trò, li ích và nhng thách thc trong quy hoch cnh quan NLKH - Trình bày - Hình nh minh ha - Trình bày, hình nh - ng não - Trình bày, s , hình nh - Bài tp nhóm - Trình bày - Phân tích SWOT - Bài tp tình hung - Hình nh minh ha - Ví d nghiên cu trng hp - ng não - Trình bày - Nghiên cu tình hung ca SEANAFE - Trình bày - ng não - Phân tích cây vn - Trình bày - Bài tp nhóm

0.5 1 1

1.5

1

0.5

Chng 4: Vn kinh t - xã hi và môi trng trong Nông lâm kt hp Trình bày các vn liên quan n kinh t ca Nông lâm kt hp 4.1: Vn kinh t trong NLKH - a dng v thu nhp ca NLKH - Phng pháp tính toán chi phí u vào sn phm u ra; hiu qu kinh t 4.2: Th trng các sn phm NLKH - Kênh th trng - Các yu t nh hng 4.3: Vn xã hi trong NLKH - Kin thc bn a trong NLKH - nh hng ca các yu t xã hi n phát trin NLKH (to vic làm, s chp nhn...) 4.4: Tác ng ca chính sách n phát trin Nông lâm kt hp - Các chính sách liên quan n phát trin NLKH: t ai, rng, cây trng, vn, th

7 1

4 1

3

Vn dng phng pháp, công c thích hp phân tích th trng ca mt loi sn phm Nông lâm kt hp c th. Mô t các nhân t xã hi có liên quan trong phát trin Nông lâm kt hp

1

0.5

0.5

1

1

Tìm hiu mô t c mt s chính sách quan trng có nh hng n phát trin Nông lâm kt hp ti mt a bàn c th khi i thc tp giáo trình môn hc

1.5

0.5

1

6

Mc tiêu Sau khi hc xong, sinh viên có kh nng:

Ni dung trng, thu... - Phân tích tác ng ca chính sách n Nông lâm kt hp.

Phng pháp

Tng s tit

Thi lng (S tit) Lý thuyt Bài tp

- Kt hp thc tp giáo trình - Trình bày - Xem phim t liu 1 1

Mô t c các hiu qu v mt môi trng sinh thái ca canh tác Nông lâm kt hp

4.5: Vn môi trng trong NLKH - Bo tn t, nc - Ci thin khí hu, cnh quan - Dch v môi trng ca NLKH 4.6: Phân tích mi quan h kinh t - xã hi, môi trng trong phát trin NLKH

Phát hin và mô t c mi quan h kinh t - xã hi, môi trng trong phát trin NLKH trong mt tình hung c th Gii thích c s cn thit i mi cách tip cn phát trin k thut nông lâm kt hp có s tham gia ca ngi dân. Vn dng c phng pháp, công c thích hp cùng cng ng phát trin k thut nông lâm kt hp La chn các tiêu chí, ch báo phù hp ánh giá h thng nông lâm kt hp có s tham gia ca ngi dân, trên các lnh vc kinh t, xã hi và sinh thái môi trng.

- Gii thiu s lc - Nghiên cu trng hp - Gii thiu, tài liu phát tay - ng não - Gii thiu, tài liu phát tay - ng não - Gii thiu, tài liu phát tay, - Nghiên cu tình hung - Bài tp cá nhân, nhóm

1.5

1.5

Chng 5: Phát trin và ánh giá Nông lâm kt hp 5.1: Cách tip cn phát trin NLKH có s tham gia

10 2

6.5 2

3.5

5.2: Tin trình phát trin NLKH có s tham gia 5.3: ánh giá h thng NLKH (Mc tiêu, ni dung và phng pháp ánh gía) - Sinh thái, môi trng - Sinh trng, nng sut - Xã hi, - Kinh t TNG T l %

4

2

2

4

2.5

1.5

40 100

27 67.5

13 32.5

7

Các ni dung cho phn thc tp giáo trình môn hc Trong chng trình ào to, môn hc N ông lâm kt hp s c thc tp giáo trình kt hp vi 3 môn hc có liên quan là Khuyn nông lâm, Lâm nghip xã hi và Qun lý d án lâm nghip xã hi. ây là mt hc phn riêng, sinh viên c thc tp ti hin trng vi thi gian 2 tun. Kt thúc hc phn mi sinh viên phi vit và np báo cáo kt qu thc tp, làm c s ánh gía hc phn. Hi tho ã xác nh các ni dung s c lng ghép thc hin trong quá trình thc tp là: Phân loi, ánh giá các h thng N ông lâm kt hp N ông lâm kt hp trên c s cnh quan Phân tích mi quan h gia các nhân t kinh t, xã hi và môi trng trong nhng mô hình N ông lâm kt hp. Phát trin k thut N ông lâm kt hp vi cng ng. Giáo viên môn hc trình bày ti hi tho B môn 3.3 Cp nht và phát trin bài ging, vt liu ging dy

-

-

Vic cp nht, biên son bài ging và phát trin vt liu ging dy theo khung chng trình mi c ci tin trên là rt cn thit sm a vào ging dy. c s t vn, h tr v chuyên môn ca PGS.TS. Bo Huy ­ Trng Mng VN AFE, giáo viên môn hc ã có na tháng tham kho tài liu t nhiu ngun, mt s phi dch t sách nc ngoài và các công trình nghiên cu v N ông lâm kt hp trong nc, ã c gng cp nht, biên son mi nhiu ni dung. Cho n nay bài ging mi cng tng i ã hoàn thành. C th các ni dung mi ã c vit và b sung vào bài ging bao gm: o Tng tác gia cây thân g - t ­ hoa màu trong h thng N ông lâm kt hp o N ông lâm kt hp trên c s cnh quan o Vn Kinh t - Xã hi - Môi trng trong N ông lâm kt hp Tuy nhiên theo ánh gía ca bn thân thì các ni dung ging dy này cng cha tht y và súc tích, do thi gian cng nh ngun tài liu tham kho còn hn ch, c bit là vn N ông lâm kt hp trên c s cnh quan; tác ng ca chính sách, kinh t xã hi n phát trin N ông lâm kt hp. Trong thi gian n, giáo viên s u t thêm thi gian và tip tc tham kho tài liu biên son, hoàn thin hn v bài ging. V phát trin vt liu ging dy, ngoài các vt liu mà giáo viên ã xây dng, tích ly có c t nhiu nm qua, n nay ã b sung thêm v các nghiên cu tình hung th trng cho các sn phNm N ông lâm kt hp ca SEAN AFE, ã dch ting Vit và thc t hóa cho phù hp vi bi cnh ca Vit N am. S dng các tài liu hóa v thc tin tt ca các h 8

N ông lâm kt hp trên các vùng sinh thái ca Vit N am làm tài liu phát tay, phc v vic nghiên cu, hc tp qua tho lun nhóm ca sinh viên.

4 Kt lun

Qua thc hin d án, khung chng trình ào to môn hc N ông lâm kt hp trng i hc Tây N guyên ã c ci tin mt bc quan trng. T mc tiêu, n ni dung, phng pháp và thi lng ging dy ã có thay i theo hng hin i, sát vi thc tin. Khung chng trình mi thích ng vi ào to theo tín ch, thi lng gm 2 tín ch, cu trúc gm 5 chng (Chng 1: Tng quan v N LKH; Chng 2: K thut và mi quan h trong h thng N LKH; Chng 3: N ông Lâm kt hp trên c s cnh quan; Chng 4: Vn kinh t - xã hi và môi trng trong N LKH; và Chng 5: Phát trin và ánh giá N ông Lâm kt hp). Các vn thi s ca N ông lâm kt hp nh cnh quan N ông lâm kt hp, giá tr dch v môi trng, phân tích chính sách...ã c b sung vào bài ging vi các cp khác nhau. Phng pháp ging dy cng c ci thin theo hng tng cng s tham gia ca sinh viên, tho lun nhóm và t ch ng hc tp, nghiên cu tình hung. a dng hn các ni dung thc tp môn hc và gn kt vi thc tin a bàn Tây N guyên. S dng k tha các ngun tài liu ã có phát trin vt liu ging dy. V c bn kt thúc d án ã t c các kt qu mong i. Tuy nhiên, trong thi gian n giáo viên môn hc s u t hn na biên son, hoàn thin và nâng cao cht lng bài ging, cng nh vt liu phc v ging dy môn hc N ông lâm kt hp.

9

Ph lc

Ph lc 1: Danh sách ging viên tham d hi tho b môn

TT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. H và tên Võ Hùng Nguyn Vn Thái Nguyn c nh Nguyn Th Mng Cao Th Lý Hoàng Th Lng Lê Th Lý Gii Nam Nam Nam N N N N Ging dy môn hc Nông lâm kt hp và Khuyn nông lâm Cây trng công nghip Thc vt rng và LSNG Ging và trng rng ng vt rng và Bo tn a dng sinh hc Khuyn nông và K thut trng cây hoa màu Lâm nghip xã hi B môn Lâm sinh hc Khoa hc cây trng Lâm sinh hc Lâm sinh hc Qun lý Tài nguyên rng và môi trng Khoa hc cây trng Lâm sinh hc

Ph lc 2: Khung môn hc NLKH trc ci tin i hc Tây Nguyên

STT 1 Chng mc Chng 1: M u Các vn thách thc trong qun lý bn vng tài nguyên thiên nhiên Trin vng phát trin Nông Lâm kt hp nh là mt phng thc qun lý s dng t bn vng 2 Chng 2: Nguyên lý Nông lâm kt hp Khái nim, c im NLKH C s phân loi h thng NLKH Vai trò ca cây lâu nm Vai trò ca rng trong NLKH 3 Chng 3: Mô t và phân tích các h thng Nông Lâm kt hp Các h thng nông lâm kt hp truyn thng (bn a) Các h thng nông lâm kt hp ci tin Vit Nam 4 Chng 4: K thut Nông Lâm kt hp Các k thut canh tác nông lâm kt hp Canh tác bo tn t và nc áp dng trong trang tri Nông lâm kt hp Nông lâm kt hp Tây Nguyên 5 Chng 5: Áp dng và phát trin k thut Nông Lâm Kt hp Tính cp thit ca phát trin k thut nông lâm kt hp có s tham gia. Nguyên tc phát trin k thut nông lâm kt hp có s tham gia Tin trình phát trin k thut Nông lâm kt hp có s tham gia ánh gía các h thng Nông lâm kt hp 10 9 10 11 S tit 5

10

Information

Microsoft Word - Bao cao cai tien chuong trinh mon hoc NLKH DHTN

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

237791