Read Microsoft Word - Bao cao Ket qua tap huan - Pha 2 du an marketing.Vn text version

D án Th trng sn phm các loài cây Nông Lâm Kt Hp

Báo cáo cui cùng

ng Hi Phng

D án c thc hin vi s h tr kinh phí và k thut ca

Sweden International Development Cooperation Agency

Southeast Asian Network for Agroforestry Education

D ÁN

THN TRNG SN PHM CÁC LOÀI CÂY NÔNG LÂM KT HP (PHA 2)

TP HUN

"THN TRNG SN PHM CÁC LOÀI CÂY NÔNG LÂM KT HP" 28-31 THÁNG 8 2007, BUÔN MA THUT, K LK VIT NAM

TÓM TT Khóa hi tho tp hun v "Th trng sn phN các loài cây NLKH c k vng s m mang li nhng tác ng i vi vic phát trin chng trình ào to NLKH, ng thi to ra các c hi cho vic lng ghép các ch ca th trng sn phN NLKH vào môn m hc NLKH hin có bng cách s dng các nghiên cu trng hp, là mt quá trình có th c tin hành các trng i hc sau khóa tp hun. Quan trng hn, hi tho tp hun này là mt c hi tt gii thiu vi tt c các tham d viên v các vn thc tin và a dng v th trng sn phN NLKH và cng ng thi thm dò các kh nng tìm kim m nhng can thip và/hay gii pháp có th thc hin nhm ci thin sinh k ca ngi dân a phng. Khóa hi tho tp hun có 19 tham d viên n t các c quan khác nhau trong và ngòai mng li. ây c xem là mt trong nhng hat ng quan trng nht ca VNAFE trong nm 2007. GII THIU Khóa hi tho tp hun v "Th trng cho sn phm các lòai cây Nông Lâm Kt Hp" ã c t chc t ngày 28-31 tháng 8 nm 2007 ti khách sn am San, thành ph Buôn Ma Thut, tnh k Lk vi 19 tham d viên t 8 t chc thành viên mng li và ba t chc không thuc mng li, ó là Trung tâm Khuyn Nông Tnh k Lk, Trung tâm Khuyn Nông Tnh k Nông và Vin Khoa hc K Thut Nông Lâm Nghip Tây Nguyên. Tài liu ca hi tho tp hun ch yu da vào các bn dch do nhóm nghiên cu ca Vit Nam thc hin vào tháng 7 nm 2007 t các nghiên cu trng hp ca Vit Nam, Thái Lan, Philippin, Lào và Indonesia cùng vi mt chuyên gia t Trung tâm t vn và h tr Nông nghip TPHCM. Khóa hi tho tp hun này là hat ng chính trong pha 2 ca mt d án hai nm v th trng cho sn phN các lòai cây NLKH (t tháng 10 nm 2005 n tháng 9 nm 2007) m di s c vn k thut và h tr kinh phí t SEANAFE vi k vng là s có c các s lng ghép các nguyên tc và k nng ca vic tíêp th các sn phN các lòai cây NLKH m vào môn hc NLKH.

2

MC TIÊU 1. Gii thiu các kt qu nghiên cu v Th trng sn phN NLKH Vit Nam và m các nc khác thuc thành viên SEANAFE; ng thi tìm kim các kh nng ca vic s dng các kt qu nghiên cu này vào vic ging dy; 2. Chia s kin thc và kinh nghim ging dy liên quan n th trng cho sn phN m các loài cây NLKH trong giáo dc, nghiên cu và khuyn nông. 3. To ra các tác ng nhm thúc N vic b sung/lng ghép nhng ch ca th y trng cho sn phN các lòai cây NLKH vào chng trình môn hc hin hành. m

CÁC VN MU CHT CA QUÁ TRÌNH DCH THUT CÁC NGHIÊN CU TÌNH HUNG CÁC NC Nhm làm cho các nghiên cu trng hp có th d dàng c sinh viên và giáo viên các trng i hc có ging dy v Lâm nghip hay NLKH có th tip cn d dàng, c bit là sinh viên không thuc chuyên ngành tip th, và trong mt s trng hp, có th d dàng lng ghép các ni dung vào giáo trình môn hc NLKH, các bn dch c các cá nhân thành viên ca nhóm nghiên cu thc hin. Song song ó, nhm có th làm cho bn dch gn vi thc t Vit Nam cng nh là có th chuyn ti c y tt c các ni dung ca các nghiên cu, các thành viên c giao nhiêm v biên dch các nghiên cu gn gi vi kin thc và kinh nghim ca h. Trong quá trình biên dch, nhóm nghiên cu thng xuyên trao i và chia s các khó khn, tr ngi cng nh bàn bc các cách thc gii quyt các khó khn ó. Các bn ting vit c mt chuyên gia rà sóat cùng vi ngi biên dch. Bc biên tp này nhm làm cho bn dch tr nên c "Vit hóa" và gn gi hn vi thc t ca Vit Nam cng nh kin thc nn tng ca các tham d viên ca khóa tp hun. Nhìn chung, vic chuN b tài liu (nghiên cu trng hp và hng dn dành cho Giáo n viên) ã c thc hin tt. Chính iu này ã to c s cho s thành công ca khóa tp hun, c bit là khi các bn dch nghiên cu trng hp c ánh giá là mt b tài liu hu ích cho môn hc NLKH. Tuy nhiên, nhóm biên dch cng gp mt s khó khn nht nh, trong s ó, khó khn thng gp nht là vic s dng các thut ng kinh t mt cách chính xác trong bi cnh ch có duy nht mt thành viên ca nhóm nghiên cu là có chuyên môn v kinh t. Bên cnh ó, s a dng ca các sn phN NLKH t nm nghiên cu trng hp cng ã to m m ra nhng khó khn cho nhóm biên dch khi chuyn tt c nhng sn phN ó thành ting Vit, nht là khi nhóm nghiên cu không quen thuc vi các sn phN NLKH t các nc m trong khu vc. Trên thc t, mt s sn phN hoàn toàn l vi th trng Vit Nam và vì m vy nhóm biên dch phi gii thích v công dng và quá trình ch bin chúng. Trong mt s trng hp, vic s dng các thut ng kinh t mt cách không nht quán gia các bn dch òi hi rt nhiu thi gian hiu chnh. CÁC VN QUAN TRNG TRONG TP HUN Vic chn la các ch ca khóa tp hun c da ch yu vào các im mnh ca các nghiên cu ca các nc c xác nh ti cuc hp ca các iu phi viên quc gia ti Indonesia vào tháng 4 nm 2007. Mt khác, nhóm tp hun cng chn và tp trung vào mt s ch ang c quan tâm gn ây ca th trng sn phN NLKH ti Vit Nam. m Vì th, các ni dung tp hun có hai phn quan trng, ó là mt s khái nim và phng pháp trong nghiên cu th trng sn phN NLKH và các ví d thc t minh ha cho các m lý thuyt phn ni dung th nht. Mi mt ni dung tp hun c gii thiu phn lý thuyt trc và sau ó s c phn nh bng các ví d c th t thc t. Bng cách này, 3

các ch v lý thuyt c trình bày vi mi liên h thc t vi các ví d trong nhng tình hung c th t thc t. Phng pháp này ã cho thy tính phù hp nhm giúp các tham d viên có th hình thành các gii pháp có th theo phng cách gii quyt vn c th trong mi tình hung. Vi cách thc này, các ch tp hun ã thu hút tt các tham d viên và vì vy phn tho lun và làm vic nhóm ã t ra có hiu qu. Mc dù các tham d viên n t các c quan khác nhau, c trong và ngòai mng li nh s chia s gia h ã cho thy có s quan tâm chung v các vn c nêu ra trong sut quá trình hi tho tp hun. Bên cnh ó, các phng pháp và công c ã c la chn s dng cho khóa tp hun vi mc tiêu là cung cp ti a các c hi và thúc N s tho lun ca các tham y d viên. S tng tác gia các hc viên và gia hc viên vi các thành viên ca nhóm tp hun ã din ra khá trn vn và cng chính vì vy mà ã góp phn làm gia tng hiu qu ca khóa tp hun. Phn ni dung c cho là hp dn nht ca khóa tp hun là thi gian i thc t hin trng. Các tham d viên ã tham quan và trao i vi nhng ngi trc tip sn xut và/hay làm công tác qun lý sn xut v nhng vn thc t mà các bên quan tâm hai a im; ó là mt phân xng gia công ch bin g xut khN và mt nông tri u NLKH quy mô nh. CÁC BÀI HC CHÍNH Nhìn chung, khóa hi tho ã c ánh giá là thành công. Nó ã to ra mt c hi tt cho tt c các tham d viên ­ nhng ngi n t các c quan khác nhau ­ chia s và trao i kinh nghim trong vic ging dy NLKH trong bi cnh có nhng thay i nhanh chóng ca Vit Nam. Khóa hi tho tp hun cng ã giúp cho tt c mi ngi nhn thc c vai trò và tm quan trng ca th trng các sn phN NLKH, c bit là i vi các m nông dân sn xut nh. Theo ánh giá ca nhóm tp hun, mt vài kinh nghim có th c lit kê xem nh là các bài hc, bao gm c tích cc và cha tích cc. Trong s ó, iu quan trng nht góp phn quan trng vào thành công ca khóa tp hun là s chuN b k lng v ni dung và n k hach thúc N ca khóa hi tho tp hun. y Ni dung ca khóa tp hun c xây dng chc ch và bao trùm hu ht các vn ph bin ca thc t th trng cho sn phN NLKH hin ti ca Vit Nam. Các k hach này m c sp xp mt cách logic, phù hp vi các tham d viên. K hach thúc N c xây y dng chi tit và có tính kh thi. Nói mt cách khác, c ni dung và k hach thúc N u y ã c nhóm tp hun (vi s tham kho các ý kin ca chuyên gia t vn) chuN b tt n và cng ng thi chú trng n tính linh ng. Quá trình chuN b các k hach này ã n c nhóm tp hun và chuyên gia t vn tho lun chi tit nhm có nhng phng án khác nhau cho các tình hung có th xy ra trong quá trình tp hun và chính vì vy ã giúp nhóm tp hun có th qun lý ca khóa tp hun mt cách thun li. Nh tiêu ca khóa tp hun ã cp, các ni dung ca khóa tp hun tp trung vào các vn th trng ca sn phN NLKH và do vy có liên quan n nhiu khái nim m kinh t và/hay các phng pháp nghiên cu v th trng. Mc dù các ni dung ã c thích ng và ch ch yu tp trung vào th trng cho sn phN NLKH, nhóm tp hun m vn gp phi các khó khn trong vic tha mãn tt c các quan tâm a dng ca các tham d viên. Thi gian dành cho vic trình bày các khái nim v th trng cn phi nhiu hn. iu này c cng c thêm khi nhóm tp hun nhn thy mt s kin ngh ca tham d viên trong phn ánh giá hi tho tp hun cp n vic các bài ging nên c dành nhiu thi gian hn và trình bày chm hn. Các ch tho lun nhóm cng nh bài tp nên c chia nh hn và c th hn na các tham d viên có th to ra c các kt qu tho lun mt cách y và sâu sc hn. 4

Các tham d viên ã i thc t hin trng hai a im có liên quan n các hat ng NLKH, ó là mt nông h NLKH và mt nhà máy ch bin g nm gn thành ph Ban Mê Thut. Chuyn i thc t hin trng là c hi hc viên nm bt c s phc tp ca thc t chui th trng sn phN NLKH, bt u t ngi sn xut cho n ngi m tiêu dùng cui cùng. Ý ngha tht s ca hat ng tham qua thc t này là s trao i thông tin gia các tham d viên vi nông dân và các i din ca nhà máy v quá trình sn xut và qun lý các hat ng ca nhà máy trong bi cnh có s cnh tranh. S chuN b và la chn a im thc t ã c thc hin mt cách cN thn vi s h n n tr hiu qu ca trng mng li VNAFE trong quá trình tìm kim s hp tác vi các bên liên quan trong quá trình tin trm và chuN b hu cn. Vic tin trm nhm giúp n nhóm tp hun nm c a im và các ni dung mà các tham d viên có th trao i, cng nh làm rõ các ni dung và mc tiêu ca vic tham quan a im vi các bên liên quan. Công vic tin trm c xác nh là quan trng vì nó giúp xây dng c s hiu bit ln nhau gia các nông dân và ngi qun lý vi nhóm t chc tp hun, ng thi nó cng là tin cho vic trao i hiu qu gia các tham d vin vi nông dân và các nhà qun lý v các vn có liên quan n th trng các sn phN NLKH. Bên cnh ó, vic m luôn luôn t mc tiêu ca khóa hi tho tp hun và c bit là mc tiêu ca vic tham quan hin trng là mc tiêu quan trng nht cng ã giúp cho vic la chn im tham quan tr nên thc t hn. Quá trình trao i gia các tham d vin vi nông dân và i din ca nhà mày ch bin g có vai trò nh là mt cu ni gia khang cách ca vic ào to NLKH và òi hi ca công vic thc t i vi sinh viên tt nghip. mt khía cnh nào ó, khang cách này có th c thu hp phn nào nu chúng ta có th vn dng và lng ghép các kin thc và k nng liên quan n th trng và kinh t vào chng trình môn hc NLKH hin có. Phn lp k hach các hat ng tip theo ca các tham d viên có s khác bit v các hat ng do chuyên môn và bn cht công vic khác nhau. Mc dù hu ht các tham d viên u ã tt nghip i hc hoc trên i hc t các trng i hc nông lâm nhng m nhim các công vic và công tác các c quan khác nhau và vì vy các k hoch hành ng ca h không th tt c u có liên quan n các chng trình ào to NLKH. Mt khác, mt s giáo viên tham d khóa hi tho tp hun không ph trách môn hc NLKH và do ó h ã gp phi nhng tr ngi nht nh trong vic lng ghép s dng các kt qu ca khóa hi tho tp hun vào k hach hành ng. Kinh phí cho hat ng tip theo ti thi im din ra khóa tp hun còn cha xác nh c cng ã phn nào nh hng n tính kh thi ca các k hach này. CÁC NGH Da vào các ngh ca nhóm tp hun cng nh ca các tham d viên, mt s kin ngh c trình bày sau ây nhm ci tin các hat ng tp hun trong thi gian ti. Th nht, vic thc hin tham quan hin trng là mt im nhn và cng là hat ng thành công nht ca khóa tp hun. Tham quan hin trng ã to mt c hi tht s hiu qu cho tt c mi ngi, k c nhóm tp hun tr thành mt phn ca quá trình hc tp và vì vy nên c thích ng và nhân rng cho các khóa tp hun trong tng lai. Quá trình trao i thông tin và chuN b chu áo gia nhóm tp hun và ngi qun lý và nông n dân các im tham quan là bc quan trng trong vic bo m mc tiêu ca vic tham quan. Kinh nghim này có th c nhân rng cho các bên liên quan hay các t chc khác nhau. Th hai, các tài liu c (các nghiên cu trng hp) t các nc Thái Lan, Philippines, Lào và Indonesia, khía cnh nào ó không tht gn gi vói thc t ca Vit Nam. Do vy, mc dù các bn dch các nghiên cu trng hp t các nc ã c thích ng và 5

chú ý n nhng bi cnh c th nhng chúng vn còn khá mi m vi các c gi Vit Nam khi mà môi trng kinh t xã hi mà ó các nghiên cu c thc hin khác bit so vi Vit Nam. Mt s ngh t phía tham d viên là nên có thêm các nghiên cu v th trng sn phN NLKH t Vit Nam phc v cho các khóa hi tho tp hun nh vy m trong tng lai. Th ba, vic la chn các tham d viên cn phi c chú trng nhiu hn. Nh ã cp phn gii thiu ca báo cáo này, mt trong nhng mc tiêu ca hi tho tp hun này là to ra c nhng tác ng cp c quan nhm s dng các nghiên cu trng hp cho vic ging dy NLKH trongcác t chc thành viên ca mng li VNAFE. Tuy nhiên, khong mt phn hai các tham d viên n t các trng i hc và các trng dy ngh không phi là các giáo viên dy môn NLKH. Vì vy, các tác ng mong i dng nh không t c mt cách trn vn. Th t, khóa hitho tp hun c din ra trong thi gian ngh hè ca các trng hc Vit Nam, quá trình trao i thông tin trc khi khóa tp hun din ra gia các tham d viên và nhóm tp hun gp phi mt s khó khn v mt hành chính. Kt qu ca vic này là s vng mt ca mt trng dy ngh thành viên ca mng li tnh Lng Sn. Trong thc t, các công vic chuN b bao gm rt nhiu công vic khác nhau và din ra n các hai a im là Tp H Chí mInh và Buôn Ma Thut trong mt thi gian dài trc khi hi tho din ra. Tuy nhiên, kinh phí cho hat ng này (và các hat ng khác) hn ch ã dn n mt s cuc hp ca nhóm tp hun theo d kin ã b hy b. Nhìn chung, tng chi tiêu cho khóa tp hun ã vt quá kinh phí theo hp ng ã ký. Nhóm tp hun ã phi gim chi phí theo nh mc ca mt s hat ng cng nh tin thù lao cho nhóm nghiên cu trong pha 1 có th thc hin y các hat ng nhm có th tin hành khóa tp hun mt cách thun li nht. Thc t vn hành ca th trng sn phN NLKH khá phc tp và liên quan n nhiu m yu t. Các quyt nh ca nông dân liên h ti th trng và các hat ng tip th là kt qu ca s tng tác ca nhiu yu t kinh t xã hi và ôi khi c yu t chính sách trong mt hòan cnh c th. Mt khác, không có bt c ai trong s các tham d viên là có chuyên môn v kinh t, do ó vic lng ghép các vn ca th trng vào chng trình NLKH hin hành b hn ch nu không có nhng khóa tp hun có ch tng t và ni dung chuyên sâu hn. Hn na, nu xem xét chng trình ào to mt cách tng th thì tip th (và kinh t) ã c ging dy mt s môn hc khác. Rà sóat li chng trình ào to NLKH, vì vy, cn phi có s tham gia ca các bên liên quan khác nhau hn là ch các giáo viên chu trách nhim ging dy môn hc NLKH nhm tránh các trùng lp trong tòan b chng trình ào to.

6

THÀNH VIÊN THAM GIA TP HUN Stt H tên Gii/Nm V trí công sinh tác 1 Dang Ba Dan M/1964 Nghiên cu viên 2 Dang Hai Phuong M/1974 Ging viên 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dao Van Toan Hoang Thi Hoa Mai Kieu Tri Duc Le Quang Vinh Le Sy Hong Le Thanh Loan Mac Van Cham Nguyen Duc Dinh Nguyen Quoc Binh M/1973 F/1984 M/1976 M/1957 M/1973 F/1978 M/1978 M/1965 M/1976 Cán b khuyn nông Nghiên cu viên Ging viên Ging viên Ging viên Ging viên Ging viên Ging viên Ging viên

C quan Vin KHKT NLN Tây Nguyên i hc Nông Lâm Tp. HCM Trung tâm khuyên nông tnh Lâm ng Vin KHKT NLN min núi phía bc i hc lâm nghip i hc Nông Lâm Hu i hc Nông Lâm Thái Nguyên i hc Nông Lâm Tp. HCM i hc Nông Lâm Tp. HCM i hc Tây Nguyên i hc Nông Lâm Tp. HCM Trong Trung hc Lâm nghip tnh Gia Lai i hc Nông Lâm Thái Nguyên Trung tâm khuyên nông tnh Lâm ng i hc Tây Nguyên i hc Lâm nghip Trung tâm khuyn nông tnh Dk Lk Trung tâm khuyn nông tnh Dk Lk i hc Nông Lâm Hu i hc Tây Nguyên Trng Trung hc lâm nghip Gia Lai HCACS i hc Tây Nguyên Vin KHKT NLN Tây Nguyên

i ch Email

Ghi chú

[email protected] muaf.edu.vn

Ging viên tp hun

[email protected] .com [email protected] om

[email protected] .edu.vn [email protected] o.com [email protected] af.edu.vn [email protected] .com

Ging viên tp hun

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nguyen Quoc Phuong Nguyen Thi Thu Hoan Nguyen Van Dien Nguyen Xuan An Pham Quang Vinh Tong Duy Manh Tran Huu Quang Tran Thi Thuy Hang Tran Trong Bac Tran Van Duc T Minh Thin Vo Hung Vo Thi Thu Van

M/1973 F/1976 M/1974 M/ M/1957 M/ M/ F/1977 M/ M/ M/1964 M/1963 F/1978

Ging viên Ging viên Cán b khuyn nông Ging viên Ging viên Cán b khuyn nông Cán b khuyn nông Ging viên Ging viên Ging viên Ging viên Ging viên Nghiên cu viên

[email protected] m

[email protected] o.com

[email protected] o.com [email protected] n

Ging viên tp hun Ging viên tp hun

7

Information

Microsoft Word - Bao cao Ket qua tap huan - Pha 2 du an marketing.Vn

7 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

97034